Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Η 25η Μαρτίου ανήκει στίς υποχρεωτικές έξαιρετέες εορτές. Συνεπώς, κατά τήν ημέρα αυτή, απαγορεύεται ή απασχόληση των μισθωτών καί ή λειτουργία τών επιχειρή­σεων, έκτος εκείνων πού λειτουργούν νο­μίμως κατά τίς Κυριακές. 
"Ετσι:
α) Οι μισθωτοί πού αμείβονται μέ ημε­ρομίσθιο καί δεν θά απασχοληθούν κατά τήν 25η Μαρτίου, γιά λόγους πού δέν όφεί λονται στους ίδιους, θά λάβουν τό συνή­θως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους, χω­ρίς καμία προσαύξηση.
β) Οι μισθωτοί πού θά απασχοληθούν κατά τήν ήμερα αυτή, δικαιούνται νά λά­βουν, άν μέν άμείβωνται μέ ημερομίσθιο, τό συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους (ακριβέστερα, τόσα ωρομίσθια όσες οί ώρες απασχολήσεως τους) καί προσαύξη­ση 75%, πού θά ύπολογισθή στό νόμιμο ωρομίσθιο τους, ένώ άν άμείβωνται μέ μηνιαΐο μισθό, 
αα) άν μέν πρόκειται γιά μι­σθωτούς επιχειρήσεων πού λειτουργούν νομίμως κατά τίς Κυριακές, μόνον προ­σαύξηση 75%, πού θά ύπολογισθή έπί τοΰ νομίμου ωρομισθίου τους, γιά όσες ώρες απασχοληθούν, καί όχι άλλη αμοιβή, διό­τι ή αμοιβή τους γιά τήν απασχόληση κα­τά τήν αργία θεωρείται ότι περιλαμβάνε­ται στόν μηνιαίο μισθό τους, ένώ 
ββ) άν πρόκειται γιά επιχειρήσεις πού αργούν κατά τίς Κυριακές καί ήμερες αργίας, οί αμειβόμενοι μέ μηνιαίο μισθό θά λάβουν εκτός άπό τήν προσαύξηση 75% έπί τοΰ νο­μίμου ωρομισθίου τους γιά όσες ώρες απα­σχοληθούν, καί τό 1/25 τοΰ καταβαλλομέ­νου μισθού τους (ακριβέστερα, τόσα ωρο­μίσθια όσες ώρες εργασθούν, άφοΰ τό 1/25 τοΰ μισθού αντιστοιχεί στίς 6,66 ώρες).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *