Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Πρωθυπουργός σήμερα σε ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κυβερνώντος κόμματος ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης  την Παρασκευή  στην Βουλή και εν συνεχεία Δημοψήφισμα για την νέα Δανειακή Σύμβαση.
Χ.ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ" Ο Λαός θα κληθεί να επιλέξει αν θέλει ή όχι τη Δανειακή  Σύμβαση." στα τέλη Ιανουαρίου 2012.
Θύελλα Αντιδράσεων  πυροδοτεί το Δημοψήφισμα!!!  Αναστάτωση στις Αγορές!!! Όλα στον Αέρα!!!


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΚΡΑΤΗ

Με την Πολ.1225/26.10.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 3943/2011." παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εγαρμογή τους.
Ειδικότερα,
*Ως μη συνεργάσιμα κράτη θεωρούνται, γενικά, εκείνα που δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σε σχέση με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξετασθεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και τα οποία δεν έχουν συνάψει με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στο φορολογικό τομέα και δεν έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση με τουλάχιστον άλλα δώδεκα (12) κράτη.
* Ως κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς θεωρείται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ.7 του άρθρου 51Α  του ν. 2238/94 εκείνο το κράτος, στο οποίο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε φόρο επί των κερδών ή των εισοδημάτων ή του κεφαλαίου, ο οποίος είναι ίσος ή κατώτερος με τα εξήντα εκατοστά του φορολογικού συντελεστή που θα οφειλόταν σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, εάν ήταν κάτοικος ή είχε την έδρα του ή διατηρούσε μόνιμη εγκατάσταση κατά την έννοια του άρθρου 100 στην Ελλάδα.
Δηλαδή, προκειμένου για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, με τις νέες διατάξεις θεωρείται ως κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς το κράτος εκείνο που έχει συντελεστή φορολογίας νομικού προσώπου κάτω από 14,4% (24% χ 60%) για τη χρήση 2010 ή κάτω από 12% (20% χ 60%) για τη χρήση 2011 και μετά.
*Ειδικά για την Κύπρο διευκρινίζεται, ότι η έκτακτη αμυντική εισφορά 15% που επιβάλλεται κάθε χρόνο στους τόκους και στα μερίσματα που λαμβάνει εταιρία φορολογικός κάτοικος Κύπρου, δεν συμπεριλαμβάνεται ρητά στο πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, παρά το γεγονός ότι η υπόψη εισφορά επιβάλλεται επί συγκεκριμένων εισοδημάτων. Κατά συνέπεια, η εισφορά αυτή δεν θα πρέπει να υπολογίζεται στο φορολογικό συντελεστή της Κύπρου (10%), για τους σκοπούς του άρθρου 51Α  του Κ.Φ.Ε. και ως εκ τούτου, η Κύπρος θεωρείται κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
* Με τις νέες διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε κράτη μη συνεργάσιμα, να αποδείξουν την ύπαρξη πραγματικής και συνήθους συναλλαγής, προκειμένου να αναγνωρισθούν οι σχετικές δαπάνες τους (μαχητό τεκμήριο), όπως συμβαίνει και με τις αντίστοιχες δαπάνες που πραγματοποιούνται με κράτη με προνομιακά φορολογικό καθεστώς.
Τέλος με την εγκύκλιο αναφέρονται τα στοιχεία που θα πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις για να αποδεικνύουν  στο φορολογικό έλεγχο ότι η συναλλα γή έχει λάβει πραγματικά χώρα και έχει αποφέρει πραγματικό οικονομικό όφελος στην ελεγχόμενη επιχείρηση( ύπαρξη εμπορικής συμφωνίας-τιμολόγια, τραπεζικά εμβάσματα, τελωνειακά έγγραφα κ.λ.π.)
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1225/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMWQ4ZGI3MzctZmUwMy00YjJiLTkzMWYtODFmMTQ5NGZkN2Nh&hl=en_US 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο Ν. 4024 ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( Φ.Ε.Κ 226 τεύχος Α') ο Ν. 4024/27.10.2011,   με θέμα" "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο,εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις"Οι φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στο κεφάλαιο Πέμπτο  και στά  άρθρα 38 και 42.  
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες  17 αλλαγές που επέρχονται είναι.
(Ισχύουν από 1.1.2011,αλλά για την παρακράτηση φόρου θα ισχύσει από την 1.1.2012)
1. Καταργούνται όλες οι εκπτώσεις δαπανών του άρθρου 8 από το εισόδημα και θα αφαιρούνται μόνο από τον φόρο.
2. Επανακαθορίζεται η κλίμακα φορολογίας (μείωση κλιμακίων σε 8 από 10).
3. Μειώνεται το αφορολόγητο στα 5.000,00€ από 12.000,00€ για όλους και για τους νέους μέχρι 30 ετών και τους συνταξιούχους άνω των 65 στα 9.000,00€ από 12.000,00€.
4. Αυξάνεται το επιπλέον αφορολόγητο στις 2000€ ( από 1500€ που ήταν πέρυσι) για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά. 

5. Μειώνεται το αφορολόγητο για όσους έχουν τρία τέκνα (τρίτεκνους) σε 12000€ από 23500€.
6. Απαιτούνται αποδείξεις για τα φετινά εισοδήματα ίσες με το 25% του εισοδήματος και μέχρι 60000€. Αν δεν προσκομισθούν όλες επιβάλλεται φόρος 10% επί της διαφοράς
7. Επέρχονται αλλαγές στις φοροαπαλλαγές και εκπίπτουν από τον φόρο το 10% (αντί του 20%) των κάτωθι δαπανών:
         των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, με  ανώτερο όριο τα 3000 €
  των μισθωμάτων που καταβάλλονται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούμενου και της οικογένειάς του, με ανώτερο όριο τα 1000€
  της δαπάνης για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα , με ανώτερο όριο τα 1000 €
  των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αγορά πρώτης κατοικίας,
  των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων,
 των ασφαλίστρων ζωής, ασθένειας, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας, με ανώτερο όριο τα 1200€, για τον άγαμο και τα 2400€ για τον έγγαμο.
  της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο, με ανώτερο όριο τα1500€.
  των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, ΟΤΑ κ.λπ.,
  της αξίας των δωριζόμενων ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων,
  των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες κλπ., καθώς και των ποσών που καταβάλλονται λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του εισοδήματος.
  των ποσών που καταβάλλονται για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου, με ανώτερο όριο  τα 3000€
  των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, με ανώτερο όριο τα 1000€.
8. Επανέρχεται ο συμπληρωματικός φόρος στα ακίνητα στα φυσικά πρόσωπα με συντελεστή 1,5%. Εάν η επιφάνεια υπερβαίνει τα 300 τ.μ. αυξάνεται στο 3%.
 9. Αυξάνεται στο 10% από 5% ο φόρος του πρώτου κλιμακίου για όσους κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.
10. Ρυθμίζεται ο τρόπος παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που διενεργείται από τους εργοδότες στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας. Η παρακράτηση που διενεργείται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα εφαρμοσθεί για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2014.
11.Εισάγεται ρύθμιση προκειμένου η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των οικ. ετών 2012-2015 (χρήσεις ετών 2011-2014) να βεβαιώνεται με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ και να εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων οικονομικών ετών.
12. Διευκρινίζεται ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων, ως έκτακτος φόρος, δεν εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ. 
13ροβλέπεται τα ποσά παρακράτησης που διενεργούνται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, να εμφανίζονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούνται στους μισθωτούς όπως γίνεται και με τον παρακρατούμενο ΦΜΥ. 
14.Εισάγεται ρύθμιση προκειμένου για το οικ. έτος 2012 και επόμενα (χρήσεις ετών 2011 και επόμενες) το τέλος επιτηδεύματος φυσικών προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα να βεβαιώνεται με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ και να εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων οικονομικών ετών. Για τις επιχειρήσεις της παρ.4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, EE κλπ) καθώς και για τις επιχειρήσεις του άρθρου 101 (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ) προβλέπεται το τέλος επιτηδεύματος των ανωτέρω ετών να επιβάλλεται και να βεβαιώνεται με διαδικασία που καθορίζεται με Απόφαση του.
 15. Διευκρινίζεται ότι το τέλος επιτηδεύματος, ως έκτακτος φόρος, δεν εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και επίσης δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ
16.Καταργείται  η απαλλαγή ποσού εισοδήματος 30.000 ευρώ που είχαν επιτηδευματίες μέχρι 35 ετών για τρία έτη. 
17.Ορίζεται η αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής  του άρθρου 70 Α , προκειμένου για φορολογικές διαφορές που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
 Δείτε το Ν.4024/27.10.2011.http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A226_2011.pdf 

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

"Θεωρώ  σημαντικό  το γεγονός ότι μπαίνουν στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις με την Ελβετία για μια συμφωνία στα πρότυπα των συμφωνιών που αυτή σύναψε πρόσφατα  με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα θα εισπράξει σημαντικούς διαφεύγοντες φόρους πολλών ετών ή θα πληροφορηθεί στοιχεία που θα της επιτρέψουν να εντοπίσει κραυγαλέες περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι  διατηρούνται ενεργές  τυχόν ποινικές ευθύνες, π.χ. λόγω ξεπλύματος μαύρου  χρήματος.Η εξέλιξη αυτή με την Ελβετία, σε συνδυασμό με την άρση του τραπεζικού απορρήτου, που ισχύει πλέον στη χώρα μας, διαμορφώνει ένα πολύ πιο αποτελεσματικό οπλοστάσιο για την μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Αυτό σε συνδυασμό με τη δημοσιοποίηση, αρχικά στη Βουλή, των ονομάτων  όσων μετέφεραν στο εξωτερικό καταθέσεις, το ύψος των οποίων δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις, επιτρέπει στο Υπουργείο Οικονομικών να εστιάσει  καλύτερα τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής που είναι διάχυτος εθνικός κίνδυνος". -

ΑΚΕΦΑΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΟΙ 35 ΜΑΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΦΟΡΙΕΣ

Την ώρα που η τρόικα απαιτεί από το οικονομικό επιτελείο πάταξη της φοροδιαφυγής και ριζική αναδιοργάνωση των εφοριών και τα έσοδα του προϋπολογισμού εμφανίζουν "τρύπα" άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ ακόμη και μετά τη νέα αναθεώρηση των ετήσιων στόχων, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της χώρας δυσλειτουργούν
Χαρακτηριστικό της εικόνας διάλυσης που παρουσιάζει ο φοροεισπρακτικός και φοροελεγκτικός μηχανισμός είναι το γεγονός ότι οι 35 με­γαλύτερες εφορίες της χώρας που συγκεντρώνουν το 80% των φορολογικών εσόδων και οι διευθύνσεις όλων των ελεγκτικών υπηρεσιών (ΣΔΟΕ, Τελωνεία) παραμένουν κατά κάποιο τρόπο "ακέφαλες".
Η θητεία των εφόρων και προϊσταμένων των υπηρεσιών έληξε από τις 4 Αυγούστου 2011 με την ψήφιση του νόμου 4002/2011. Ομως μετά από σχεδόν δύο μήνες δεν έχει προχωρήσει η τοποθέτηση των νέων διευθυντών.
Εχει μπλοκάρει και η περαίωση..............
πηγή : www. ethnos.gr

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα με τον Οίκο FITCH  η ανταλλαγή  των Ελληνικών Ομολόγων  με  νέα  μειωμένα κατά 50%   με τους ιδιώτες πιστωτές που προβλέπει η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε της 26/10/2011, κινδυνεύει να αξιολογηθεί ανάλογα με την συμμετοχή  των ιδιωτών  σαν  Πιστωτικό γεγονός ( μετά χρεοκοπίας-post default) και να υπαχθεί στην Κατηγορία Β',καθότι η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να έχει υψηλό χρέος.....

Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου 2011

ΔΗΛΩΣΗ Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, αναφερόμενος σε δημοσιεύματα και σχόλια σε σχέση με την  επίπτωση των αποφάσεων της 26ης Οκτωβρίου στα ασφαλιστικά ταμεία, δήλωσε τα εξής:«Γίνεται δυστυχώς μια συστηματική προσπάθεια να αποκρυβεί από την κοινή γνώμη το μέγεθος της σημασίας που έχει η μείωση κατά περίπου 50 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ του δημοσίου χρέους, εφόσον εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία της 26ης Οκτωβρίου. Αυτό επιχειρείται να γίνει με τη συνεχή ανακύκλωση του ζητήματος της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, παρότι για το θέμα αυτό η Κυβέρνηση είχε τοποθετηθεί με ανακοίνωσή μου ήδη από την περασμένη Τρίτη, πριν δηλαδή τη Σύνοδο Κορυφής..........Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση.http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/e8270ce0-0f32-48e8-b062-5db5008ed68a

ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Διαδηλωτές εισήλθαν στο  χώρο της παρέλασης στη Θεσ/νίκη όπου  βρισκόταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο οποίος αποχώρησε δυσαρεστημένος κάνοντας δηλώσεις κατά των διαδηλωτών οι οποίοι  αμαύρωσαν την Εθνική Επέτειο. Επεισόδια έγιναν σε πολλές άλλες πόλεις  της Ελλάδος όπου κυριάρχησαν υβριστικά συνθήματα κατά των επισήμων. Έστρεψαν αλλού το βλέμμα τους οι μαθητές στη μαθητική παρέλαση  της  Αθήνας.

Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2011

ΜΕΧΡΙ 30/11/20011 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη την σημαντική προσέλευση των πολιτών τις τελευταίες ημέρες στις υπηρεσίες, καθώς και την ανάγκη να διευκολυνθούν εξαιτίας των απεργιών και των καταλήψεων το προηγούμενο διάστημα, παρατείνει την προθεσμία της ρύθμισης που αφορά στην υπαγωγή της ρύθμισης των ημιυπαιθρίων μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου.

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΩΝ

Α ναρτήθηκε σήμερα στο site  του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω  Ανακοίνωση. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και για διευκόλυνση των φορολογούμενων λόγω των δυσχερειών που έχουν παρουσιαστεί, δίνεται παράταση στις παρακάτω προθεσμίες:1.Η προθεσμία  υποβολής των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων του άρθρου 9 του ν.3888/2010 που προβλέπεται από το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 και της υποβολής φορολογικών δηλώσεων που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011, που αφορούν στην υποβολή των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων, των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών παρελθόντων ετών, παρατείνεται μέχρι και την 30-11-2011. 2.Η προθεσμία καταβολής του φόρου εισοδήματος που λήγει στις 31-10-2011 παρατείνεται μέχρι και την 09-11-2011.3.Η προθεσμία καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της έκτακτης εισφοράς στις αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31 του ν. 3986/2011 και λήγει στις 31/10/2011, παρατείνεται μέχρι και την 09-11-2011.

ΟΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΤ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ & ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔ/ΤΟΣ

Με την Πολ.1223/13.10.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Οδηγίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, την έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες και το τέλος επιτηδεύματος." προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
 Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να απαλλαγεί ένας άνεργος από την καταβολή της ειδικής εισφοράς, είναι οι εξής : 
α) Να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ ή να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό και όχι από άλλα ταμεία (πχ. NAT). Σε καμία άλλη περίπτωση δεν έχει την απαλλαγή. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά την 31/08/2011, ημερομηνία έκδοσης των πρώτων εκκαθαριστικών σημειωμάτων, για να υπάρχει ένα σημείο αναφοράς, κοινό για όλους τους φορολογούμενους. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση στη Δ.Ο.Υ. για διαγραφή της εισφοράς που βεβαιώθηκε μετά την έκδοση της απόφασης επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, εφόσον προκύπτει από αυτή ότι η επιδότηση του έχει αρχίσει τουλάχιστον από 31/08/2011.  
β) Να μην έχει κατά την χρήση 2011 πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής, έστω και μικρού ποσού, γεγονός που το δηλώνει υπεύθυνα ο φορολογούμενος και είναι δυνατόν να ελεγχθεί κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης οικονομικού έτους 2012..............................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1223/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNDg1MDdhMTQtYWMxYS00YTJhLTkyZjAtYzgzYjZiNjFkM2Mz&hl=en_US 

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΟΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ & ΤΕΛ. ΕΠΙΤΗΔ/ΤΟΣ

Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση. Σχετικά με όσα εκκαθαριστικά εισφοράς και τέλους επιτηδεύματος ν.3986/2011 εκδόθηκαν στις 31/08/2011 και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν έχουν λάβει το απόκομμα για την καταβολή της 2ης δόσης, ανακοινώνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το απόκομμα του εκκαθαριστικού σημειώματος ή το αποδεικτικό είσπραξης της 1ης δόσης, εφόσον το ποσό πληρωμής 1ης και 2ης  δόσης είναι το ίδιο. Αυτό ισχύει για την περίπτωση που οι φορολογούμενοι επιλέξουν να καταβάλουν τη δόση   σε πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες, ΕΛΤΑ, κ.α.).Εναλλακτικά και σε κάθε άλλη περίπτωση, η πληρωμή μπορεί να γίνει στην Δ.Ο.Υ.

ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 Με την Πολ.1222/18.10.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 3994/20211"προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 76του ν. 3994/2011(Φ.Ε.Κ. 165 Α') με τις οποίες, τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 52 του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 166 Α') (σχετική η εγκύκλιο Πολ.1127/31.8.2010)
Με τις ανωτέρω διατάξεις επεκτείνεται η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων και στα υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας της Γεν. Δ/νσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, φορολογικούς ή φοροτεχνικούς συμβούλους και εταιρείες παροχής φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών, λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και ιδιώτες ελεγκτές, κτηματομεσίτες και κτηματομεσιτικές εταιρείες, οίκους δημοπρασίας, εμπόρους αγαθών μεγάλης αξίας, εκπλειστηριαστές και ενεχυροδανειστές, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 3691/2008, όπως ισχύει. 
Διευκρινιστικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των ως άνω διατάξεων θα δοθούν με νεώτερη εγκύκλιο.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΦOPOΛOΓΙKΩN ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ- ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Με την Πολ.1221/25.10.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών." προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
 Για τη χορήγηση βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών από τις Δ.Ο.Υ., σε βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση της άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1221/2011. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pYjBlNzNjMWQtOTU1MC00N2RlLTlhYzktM2NhNDRjM2FjZTQ1&hl=en_US 

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗ

Με την Πολ.1219/24.10.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση γνωμοδότησης περί της επιβολής ή μη προστίμων του Κ.Β.Σ. σε βάρος των κληρονόμων αποβιώσαντα υποχρέου," προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας αποστέλλουμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας και εφαρμογή, την αριθμ. 291/2011 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
Σύμφωνα με την πιο πάνω γνωμοδότηση, όταν έχει ήδη αποβιώσει ο παραβάτης διατάξεων του Κ.Β.Σ., δεν μπορεί να επιβληθεί το πρώτον (δηλαδή δεν μπορεί να εκδοθεί Απόφαση Επιβολής Προστίμου του Κ.Β.Σ. για πρώτη φορά μετά το θάνατό του) εις βάρος των κληρονόμων του, πρόστιμο κατ' άρθρον 5 του ν.2523/1997  για έκδοση πλαστών ή εικονικών ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων από αυτόν. Τα ίδια ισχύουν όταν έχει αποβιώσει ο παραβάτης και δεν έχει επιβληθεί εις βάρος του εν ζωή το οικείο πρόστιμο και σε όλες τις περιπτώσεις παραβάσεων του Κ.Β.Σ..
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ψηφίστηκε σήμερα και στο σύνολο  κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της  Βουλής (Πρακτικά της ΙΗ, 25 Οκτωβρίου 2011 Συνεδρίασης) το νομοσχέδιο  με θέμα "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο,εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις"
 Οι φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στο κεφάλαιο Πέμπτο  και στά  άρθρα 38 και 42.  
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες  17 αλλαγές που επέρχονται είναι.
(Ισχύουν από 1.1.2011,αλλά για την παρακράτηση φόρου θα ισχύσει από την 1.1.2012)
1. Καταργούνται όλες οι εκπτώσεις δαπανών του άρθρου 8 από το εισόδημα και θα αφαιρούνται μόνο από τον φόρο.
2. Επανακαθορίζεται η κλίμακα φορολογίας (μείωση κλιμακίων σε 8 από 10).
3. Μειώνεται το αφορολόγητο στα 5.000,00€ από 12.000,00€ για όλους και για τους νέους μέχρι 30 ετών και τους συνταξιούχους άνω των 65 στα 9.000,00€ από 12.000,00€.
4. Αυξάνεται το επιπλέον αφορολόγητο στις 2000€ ( από 1500€ που ήταν πέρυσι) για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά.

5. Μειώνεται το αφορολόγητο για όσους έχουν τρία τέκνα (τρίτεκνους) σε 12000€ από 23500€.
6. Απαιτούνται αποδείξεις για τα φετινά εισοδήματα ίσες με το 25% του εισοδήματος και μέχρι 60000€. Αν δεν προσκομισθούν όλες επιβάλλεται φόρος 10% επί της διαφοράς
7. Επέρχονται αλλαγές στις φοροαπαλλαγές και εκπίπτουν από τον φόρο το 10% (αντί του 20%) των κάτωθι δαπανών:
         των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, με  ανώτερο όριο τα 3000 €
  των μισθωμάτων που καταβάλλονται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούμενου και της οικογένειάς του, με ανώτερο όριο τα 1000€
  της δαπάνης για φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα , με ανώτερο όριο τα 1000 €
  των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αγορά πρώτης κατοικίας,
  των δεδουλευμένων τόκων δανείων που λαμβάνονται για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων,
 των ασφαλίστρων ζωής, ασθένειας, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας, με ανώτερο όριο τα 1200€, για τον άγαμο και τα 2400€ για τον έγγαμο.
  της διατροφής που καταβάλλεται από τον ένα σύζυγο στον άλλο, με ανώτερο όριο τα1500€.
  των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο, ΟΤΑ κ.λπ.,
  της αξίας των δωριζόμενων ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων,
  των ποσών που καταβάλλονται λόγω δωρεάς προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες κλπ., καθώς και των ποσών που καταβάλλονται λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς. Η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το 10% του εισοδήματος.
  των ποσών που καταβάλλονται για ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτου, με ανώτερο όριο  τα 3000€
  των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, με ανώτερο όριο τα 1000€.
8. Επανέρχεται ο συμπληρωματικός φόρος στα ακίνητα στα φυσικά πρόσωπα με συντελεστή 1,5%. Εάν η επιφάνεια υπερβαίνει τα 300 τ.μ. αυξάνεται στο 3%.
 9. Αυξάνεται στο 10% από 5% ο φόρος του πρώτου κλιμακίου για όσους κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα.
10. Ρυθμίζεται ο τρόπος παρακράτησης έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, που διενεργείται από τους εργοδότες στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες με σχέση μίσθωσης εργασίας. Η παρακράτηση που διενεργείται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα εφαρμοσθεί για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2014.
11.Εισάγεται ρύθμιση προκειμένου η ειδική εισφορά αλληλεγγύης των οικ. ετών 2012-2015 (χρήσεις ετών 2011-2014) να βεβαιώνεται με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ και να εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων οικονομικών ετών.
12. Διευκρινίζεται ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων, ως έκτακτος φόρος, δεν εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ. 
13ροβλέπεται τα ποσά παρακράτησης που διενεργούνται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, να εμφανίζονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούνται στους μισθωτούς όπως γίνεται και με τον παρακρατούμενο ΦΜΥ. 
14.Εισάγεται ρύθμιση προκειμένου για το οικ. έτος 2012 και επόμενα (χρήσεις ετών 2011 και επόμενες) το τέλος επιτηδεύματος φυσικών προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα να βεβαιώνεται με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ και να εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων οικονομικών ετών. Για τις επιχειρήσεις της παρ.4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ΟΕ, EE κλπ) καθώς και για τις επιχειρήσεις του άρθρου 101 (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ) προβλέπεται το τέλος επιτηδεύματος των ανωτέρω ετών να επιβάλλεται και να βεβαιώνεται με διαδικασία που καθορίζεται με Απόφαση του.
 15. Διευκρινίζεται ότι το τέλος επιτηδεύματος, ως έκτακτος φόρος, δεν εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας του άρθρου 9 του ΚΦΕ των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα και επίσης δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ
16.Καταργείται  η απαλλαγή ποσού εισοδήματος 30.000 ευρώ που είχαν επιτηδευματίες μέχρι 35 ετών για τρία έτη. 
17.Ορίζεται η αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής  του άρθρου 70 Α , προκειμένου για φορολογικές διαφορές που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ.
 Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο.http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/s-efedreia
neo-pap.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *