Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2019

Ο. ΔΕΑΦ Α 1113548 ΕΞ 2019 -ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ E- ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΟΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4256/2014


Με  την  Αριθ. Πρωτ.:  Ο.  ΔΕΑΦ  Α 1113548 ΕΞ 2019   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με τις ενέργειες των υπηρεσιακών χρηστών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης για την ηλεκτρονική εφαρμογή «e-Μητρώο Πλοίων» του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α΄92) και λοιπά θέματα " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Σχετ.: 1. Η αριθμ. ΠΟΛ 1209/2018 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβολής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού».  

Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2019

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ Η 15Η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019

H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της αργίας της 15ης Αυγούστου.
Η αργία της 15ης Αυγούστου, η οποία φέτος (2019) συμπίπτει με ημέρα Πέμπτη,  από το νόμο έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική αργία.
Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες.

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ε9

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2019                                                           
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ
 Ενόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2019, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει για τα παρακάτω:
    Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2019 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 16 Αυγούστου, στις 11:00 π.μ., και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης - ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2019 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2019.

Δευτέρα, 12 Αυγούστου 2019

Ε.2152/2019-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟ ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


 Με την  Ε. 2152/ 2.8.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Παροχή οδηγιών για τη φορολογική αντιμετώπιση μεταβίβασης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο-ομόρρυθμο μέλος προσωπικής εταιρίας. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Εφόσον κριθεί από τον φορολογικό έλεγχο ότι η πράξη της κατασκευής και πώλησης από φυσικό πρόσωπο γίνεται κατά συνήθη (συστηματική) δραστηριότητα (ως άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας), τότε το φυσικό πρόσωπο αποκτά την ιδιότητα του υποκείμενου σε φόρο. (πρβλ. και συνοπτικό οδηγό Υπουργείου Οικονομικών για τον ΦΠΑ στα ακίνητα (2006), παρ. 1 σελ. 14:

Ε.2151/2019-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ


 Με την Ε. 2151/2.8.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση           υπηρεσιών ύδατος " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Η τιμή του καταναλωθέντος ύδατος διαμορφώνεται και από το ποσό του «περιβαλλοντικού τέλους», δηλαδή το «περιβαλλοντικό τέλος» συνδέεται άμεσα με την παράδοση του νερού και επομένως προσαυξάνει τη φορολογητέα αξία

Σάββατο, 10 Αυγούστου 2019

Α.Π. Ο ΔΕΦΚΦΔ 1112222 ΕΞ 2019 -ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Με την Α.Π. Ο ΔΕΦΚΦΔ 1112222 ΕΞ 2.8.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την εφαρμογή της αριθμ. Α.1203/16-5-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1933 Β΄/29-5-2019/ΑΔΑ:ΨΓΙΡ46ΜΠ3Ζ-Ζ4Π) «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες»"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σχετ: Η αριθμ. Ε.2101/3-6-2019 Εγκύκλιος Διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ (ΑΔΑ:ΩΘΒΘ46ΜΠ3Ζ-ΔΥ5).
       Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής με την οποία κοινοποιήθηκε για ενημέρωση και εφαρμογή η αριθμ. Α. 1203/16-5-2019 Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, η οποία δημοσιεύθηκε στις 29-5-2019,

Ν.4623/2019-Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΝ ΒΑΣΙΜΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΥΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

  Δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 134 τεύχος  Α΄ ο  Ν.4623/9.8.2019  που καταργεί  τον βάσιμο λόγο για το έγκυρο  της απόλυσης, κ.λ.π.   Ειδικότερα,
Με το άρθρο 117  καταργούνται αφότου ίσχυσαν διατάξεις της εργασιακής νομοθεσίας σχετικά με :
1. την ευθύνη αναθέτοντος εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων   (άρθρο 9 ν. 4554/2018),
2. το βάσιμο λόγο ως σωρευτικό κριτήριο για το έγκυρο της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης εργαζόμενου (άρθρο 48 του ν. 4611/2019) και '
                3.τ ην αναστολή προθεσμιών κατά τη συμφιλιωτική διαδικασία και τη διαδικασία επίλυσης εργασιακών διαφορών (άρθρο 58 ν. 4611/2019).Κατεβάστε τον Ν.4623/2019. Eδώ.

ME ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΒΑΣΙΜΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΥΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ


Με τροπολογία που κατατέθηκε στην  Βουλή  στο Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα " Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα" προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα, καταργούνται αφότου ίσχυσαν διατάξεις της εργασιακής νομοθεσίας σχετικά με :

Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2019

Ε.2156/2019-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την  Ε. 2156/ 8.8.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων"
 διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και κατά συνέπεια για φορολογικούς σκοπούς συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση στο φορολογητέο αποτέλεσμα της επιχείρησης, ανεξάρτητα αν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της.          Όσον αφορά στη τεκμαρτή δαπάνη (μίσθωμα) από την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου και δεδομένων των ειδικών διατάξεων της περιπτ. η’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013, συνάγεται ότι εφόσον η τεκμαρτή δαπάνη (μίσθωμα) από την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου αυτή σε κάθε περίπτωση αποτελεί εκπιπτόμενη δαπάνη. 

Α.1290/2019- ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με  την  Α.1290/22.72019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 3149/8.8.2019   τεύχος  Β-'   με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου."  ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα, ......   αποφασίζουμε:
          1. Ο τύπος και το περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.

Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019

Δ.15/Δ'/9096/227/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ Μ.Α.Ε. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

  Με την  Α.Π.  Δ.15/Δ'/9096/227/8.8.2019  του ΕΦΚΑ  με θέμα "«Τροποποίηση του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών, παρ. 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α’ 85)».
 Ειδικότερα,
       Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις διαμορφώνεται σήμερα σε €6.500,

Ε.2154/2019-100€ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΝΑ Φ.Η.Μ. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Με την Ε. 2154/7.8.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή προστίμου για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από οντότητες-εκμεταλλευτές πρατηρίων καυσίμων, από πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, για πωλήσεις καυσίμων "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Η υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης στην Α.Α.Δ.Ε. των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων καυσίμων, που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. που είναι εγκαταστημένοι σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης

ΔΤ/ΑΑΔΕ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΟΥ


                                      Αθήνα, 07 Αυγούστου 2019
                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης και με σκοπό την ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων, συνεχίζεται η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ).
Συγκεκριμένα, μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες κατά το νόμο διαδικασίες εύρεσης των σχετικών κτιρίων, θα ολοκληρωθούν οι παρακάτω συγχωνεύσεις:

ANΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ


 Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Ιουλίου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών.
 Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

ΑΑΔΕ-ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ ΦΠΑ(13% & 6%) ΜΕΧΡΙ 30/6/2019

Αναρτήθηκε στο  site της  Α.Α.Δ.Ε. το " Κωδικοποιημένο κείμενο του Παραρτήματος ΙΙΙ έως και 06/2019  Στόχος ΣΜ.3.1.177  του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2019 της ΑΑΔΕ"   Ειδικότερα,
 Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται στον μειωμένο (13% ) ή στον υπερμειωμένο συντελεστή  (6% ) αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/00. Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτό, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (24%)
Κατεβάστε το παραρτημα ΙΙΙ του ΦΠΑ Eδώ.

Ε.2149/2019-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΜ. 47/2019 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Με την  Ε. 2149/26.7.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση Γνωμοδότησης υπ. αριθ. 47/2019 του  Ν.Σ.Κ "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
        Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την υπ. αρ. 47/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία εξεδόθη κατόπιν σχετικών ερωτημάτων της Υπηρεσίας μας,όπως αυτά διαβιβάστηκαν από Τελωνεία και φορείς, αναφορικά με ερμηνευτικά  θέματα  για  την  επιστροφή  του  τέλους  ταξινόμησης, 

Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2019

Ε.2150/2019-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

 Με την  Ε. 2150/2.8.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.4621/2019 (Α΄ 128) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
         Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 1του ν. 4621/2019(Α ́ 128)«Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019(Α ́ 73) και άλλες διατάξεις», μετις οποίες, ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στο ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων

AΠΟ ΑΥΡΙΟ 6/8/2018 ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΝΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΑΔΕ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


                                 Αθήνα, 05 Αυγούστου 2019 
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕΑ 
Με γνώμονα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, τη βελτίωση της ποιότητας των τηρούμενων στοιχείων, τη μείωση του διοικητικού κόστους και την απελευθέρωση ανθρώπινων πόρων για την επικέντρωσή τους σε ουσιαστικές εργασίες και καθήκοντα, η ΑΑΔΕ ανακοινώνει ότι από αύριο, Τρίτη, 06 Αυγούστου 2019, τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 3%(ΑΠΟ 5%) ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Φ.Κ.Α.


  Με το άρθρο 72 του Σ/Ν του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα " Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα" προβλέπονται τα παρακάτω.   Ειδικότερα,
 Τροποποιείται η ρύθμιση του άρθρου 10 του ν.4611/2019 αναφορικά με τις οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Συγκεκριμένα, μειώνεται κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες [από πέντε τοις εκατό (5%), που ισχύει σήμερα, σε τρία τοις εκατό (3%)] το ετήσιο επιτόκιο επιβάρυνσης της βασικής οφειλής.
(άρθρο 72)

Κυριακή, 4 Αυγούστου 2019

OΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ


 © Παρέχεται από: PROTO THEMA S.A.
Online στους servers της ΑΑΔΕ και όχι σε κάποιο ντουλάπι στο λογιστήριο ή στο σπίτι, θα φυλάσσονται στην πραγματικότητα πλέον τα βιβλία εσόδων – εξόδων κάθε επιχείρησης και ελεύθερου επαγγελματία. Οι ελεγχόμενοι  που θα καλούνται για έλεγχο, θα πρέπει να δικαιολογήσουν τυχόν αποκλίσεις από τα στοιχεία που ήδη γνωρίζουν στην εφορία για αυτούς οι ελεγκτές, πριν καν εκδώσουν εντολές ελέγχου.

Πέμπτη, 1 Αυγούστου 2019

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ 6/9/2019 ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MY DATA (HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ )

              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΑΔΕ
Σε διαβούλευση το πλαίσιο λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA (Ηλεκτρονικά βιβλία)

myDATA, δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application. Είναι το όνομα της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Α.1293/2019-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟ 1/1/2014 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Με  την  Α.1293/23.7.2019   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3085/31.7.2019 τεύχος  Β-' με θέμα " Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά."  ορίζονται   τα  ακόλουθα.       αποφασίζουμε:
      Κατά το φορολογικό έλεγχο προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, θα εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Ελέγχου της παρούσας, εξαιρουμένων των υποθέσεων μερικού ελέγχου για την επιστροφή φόρου.

Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

Ν.4621/2019-Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 128/31/.12.2019 τεύχος Α' ο  Νόμος 4621/2019 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019 "
 Κατεβάστε τον Ν 4621/2019 Eδώ.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ

  Ψηφίστηκε χθές  από την  Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019 "
 Κατεβάστε το ψηφισθέν νομοσχεδιο .Εδώ.

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


                                                       30 Ιουλίου 2019
      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υπενθυμίζει ότι σήμερα είναι η τελευταία ημέρα κατάθεσης των δηλώσεων φόρου εισοδήματος.
Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά,μέσω του ιστοτόπου της ΑΑΔΕ, www.aade.gr
Σε περίπτωση, που αντιμετωπίσετε το οποιοδήποτε πρόβλημα, μπορείτε να καλέσετε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων,στο 2131621000.
Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης επιβαρύνεται με χρηματικό πρόστιμο από 100 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του φορολογουμένου,καθώς και με τόκο υπερημερίας, για την εκπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης.

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019

Α.1302/2019- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με  την  Α. 1302/29.7.2019  του Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 3057/29/7/2019   τεύχος Β)'  με θέμα " Εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 "ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,     αποφασίζουμε:
     1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του ν. 4172/2013, υποβάλλονται εμπρόθεσμα χωρίς κυρώσεις μέχρι την 30η Ιουλίου 2019.    

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ


Με τα γνωστά προβλήματα του taxis, που και σήμερα είναι έντονα, η μια μέρα παράταση των δηλώσεων, που ακούγεται, δεν ικανοποιεί τα αιτήματα των συναδέρφων φοροτεχνικών, λογιστών, ομοσπονδιών, συλλόγων κ.λπ. και δεν επιλύει τα προβλήματα.
 Σε ό,τι αφορά τα νομικά πρόσωπα, μια περαιτέρω μεγαλύτερη παράταση, εντός του Αυγούστου, δεν δημιουργεί κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα, αφού η πρώτη δόση έχει ήδη μετατεθεί για τις 30/08/2019. Ας ληφθεί αυτό σοβαρά υπόψη, για την ικανοποίηση των μαζικών αιτημάτων παράτασης των δηλώσεων.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *