Εντυπα
58) Δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας.
(Σχετική Πολ.1091/2018)Εδώ.

 57) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2017 (Έντυπο Ε1 &  Ε2 , Ε3-(Σχετική Πολ.1068/2018).Εδώ.

56) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων  Νομικών Οντοτήτων.
 Φορολογικού έτους 2017- Έντυπο Ν (Σχετική Πολ.1057/2018)Εδώ.

55) Οι Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Εισοδήματος-Επιβολής Προστίμου Φ.Π.& Ν.Π (Σχετικές Πολ. 1197 & 1198/13.12.2017) Εδώ.

54) Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα.(Έντυπο Ε3)
Φορολογικού έτους 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcjBJSWZaOFVFRVU/view?usp=sharing

53) Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Φορολογικού έτους 2016. (Έντυπο Ε2)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRkoyb2x1Z1gwWFk/view?usp=sharing

52) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2016 (Έντυπο Ε1-Σχετική Πολ.1034/2017).
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pV3p1TDBGWEkzUzQ/view?usp=sharing

51) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων  Νομικών Οντοτήτων.
 Φορολογικού έτους 2016- Έντυπο Ν (Σχετική Πολ.1030/2017)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pckxhSmd6OUVzQnc/view?usp=sharing 

50) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων &  Νομικών Οντοτήτων.
 Φορολογικού έτους 2015- Έντυπο Ν
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMmlrWDg5R0tMbmM/view?usp=sharing

49) Δήλωση Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων -Για Ακίνητα που υπάρχουν την 1/1/2016 (Πολ.1053/2016)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWGVTc1ZwSHI0dFk/view?usp=sharing

 48) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων &   Νομικών Οντοτήτων.
Φορολογικού έτους 2015-Σχετική Πολ.1049/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX19OTnNEU2xYRms/view?usp=sharing 

47) ) Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα.(Έντυπο Ε3)
Φορολογικού έτους 2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX19OTnNEU2xYRms/view?usp=sharing

46) Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Φορολογικού έτους 2015. (Έντυπο Ε2)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRmNGZFpyQU5zb3c/view?usp=sharing  

45)Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2015 (Έντυπο Ε1-Σχετική Πολ.1041/2016).
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLXZ3S1BZWEo2TGs/view?usp=sharing


44) Δήλωση απόδοσης φόρου 3%  Ζύθου( Πολ. 1022/11.2.2016 ισχύει από 19/8/2015)
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa1pVVFltMEZiRVE/view?usp=sharing

43) Νέα Δήλωση Φ.Π.Α 050 Έκδοση 2015, Φ2 ΤΑΧΙS (Πολ.1182/11.8.2015) ισχύει από1/10/2015)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMlJ1UVY2MS1US1U/view?usp=sharing 

42) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2014 (Έντυπο Ε1)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pN1VEeGZ3NXUxTWc/view?usp=sharing

41) Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Φορολογικού έτους 2014. (Έντυπο Ε2)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM193cl9CMWNDaUU/view?usp=sharing 
  
40) Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα.(Έντυπο Ε3)
Φορολογικού έτους 2014
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZkJNUnc3LVdqcXc/view?usp=sharing  

39) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Νομικών Οντοτήτων.Ε1.0- 2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbm5MWV9yT0h1bE0/view?usp=sharing

38) Bεβαίωση Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα( Έντυπο Φ-01.043) του 2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peUg0aUo5ZmJwRzA/view?usp=sharing

 37) Bεβαίωση Αποδοχών ή Συντάξεων( Έντυπο Φ-01.042) του 2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOUkyNzF6NGNjQWM/view?usp=sharing

 36) Νέα Τροποποιημένη Δήλωση Φ.Π.Α 050  Εκδοση 2014 (Πολ.1049/2015 ισχύει από 1.4.2015)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWnNTM3ZQY3dLZ0E/view?usp=sharing 

  35) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων- Έντυπο Ε9 . 2014 -( Αφορά τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης απο 1/1-31/12/...)
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcDE0TmlKMzdjZEU/edit 

 34) Νέα  Δήλωση  050 Φ.Π.Α Έκδοση 2014.(Πολ.1198/2014 ισχύει από 1.1.2015)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pamQ3ZENpSlZmYVk/edit

 33) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών εταιριών, κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.  Οικ. Έτους 2014.(έντυπο Ε5). 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS2hGVTVQcE05eWs/edit 

32) Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών Οικον.έτους 2014.(έντυπο Ε3).
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT29DRnQ4VUhPMHc/edit 

31) Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα Ακινήτων Oικον.έτους 2014(έντυπο Ε2).
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTlRQWWllOXh3QzA/edit 
  
30) Δήλωση Φορολογίας  Εισοδήματος Oικον. έτους 2014.(έντυπο Ε1)
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paThWX3B3Z3ZQR1E/edit
  
29)  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01013) για Νομικά Πρόσωπα που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π, Οικ. έτους 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVUVUcF95dmd2YUE/edit

28) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01012) για Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Οικ. έτους 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcXhRTUs0MGNHbEE/edit


27) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Φ-01010) για Νομικά  Πρόσωπα κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  Οικ. έτους 2014 .
  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT1kwRWdvZV9xRUU/edit

26) Δήλωση Αυτοτελούς Φορολόγησης Αφορολόγητων Αποθεματικών ( §12 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013.)  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWXNHa3ExekVXT2s/edit 

 25) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε 9  2013)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM0ExbnBNX200ZUE/edit?usp=drive_web

 24) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Φ-01014) για Νομικά Πρόσωπα τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. Οικ. έτους 2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOG9Jci1rS1NFMVU/edit

 23) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01013) για Νομικά Πρόσωπα που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. πλήν τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οικ.έτους 2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOERFUTZKX2djQ1k/edit

 22) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Φ-01011) για Νομικά Πρόσωπα κερδ. χαρακ. τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.Οικ. έτους 2013.
  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdGwyakxFVTBFQ2M/edit

 21) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01010) για Νομικά Πρόσωπα κερδοσκ. χαρακτήρα πλήν Τραπεζικών και ασφαλιστικών , Οικ. έτους 2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ0dnY3I2TndLeDQ/edit 

 20) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών εταιριών, κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.  Οικ. Έτους 2013.(έντυπο Ε5)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWi1uSmR2bEl0TzQ/edit

 19) Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών Οικον.έτους 2013.(έντυπο Ε3)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNWltSElTNkpwa28/edit

 18) Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα Ακινήτων Oικον.έτους 2013(έντυπο Ε2)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMWNoYU11YXA0eHM/edit 

17) Δήλωση Φορολογίας  Εισοδήματος Oικον. έτους 2013.(έντυπο Ε1)
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSEdKeThkYXBpYlE/edit

 16) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01012) για Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Οικ. έτους 2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNWxjbXRYcVQyVEU/edit 
  
15) Δήλωση Φόρου Υπεραξίας(Φ.01.020) της 31/12/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSHhKNmpvLXZuRTQ/edit 

14) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Φ-01014) για Νομικά Πρόσωπα τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. Οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSTl0VGxwaEZGZ3c/edit

13) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01013) για Νομικά Πρόσωπα που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. πλήν τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οικ.έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWG5GbmZGb05iV2M/edit

12) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Φ-01011) για Νομικά Πρόσωπα κερδ. χαρακ. τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.Οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNUtuTmg5V1hTWkU/edit

11) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01010) για Νομικά Πρόσωπα κερδοσκ. χαρακτήρα πλήν Τραπεζικών και ασφαλιστικών , Οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdHVRWXJPbkxTbDZueDBBM1ctVTc2dw/edit


10) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01012) για Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc2RDeHVFOUhTR0tOdzNkTUJmZkFjZw/edit

9) Δήλωση Φόρου Ακίνητης  Περιουσίας Νομικών Προσώπων Οικ.  έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paFliTExvdmtUTS1mN3o2eUVBNlJmdw/edit

8) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων(Ε9), που υπάρχουν την 1.1.2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZjFuaUVyS05UWmliNkIwU3VCRUFvdw/edit


7) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών εταιριών, κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών. (Ε5) Οικ. Έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYW12MmtSVFdTbWE5cGdDc041THUyQQ/edit


6) Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3) Οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peU1uM1JVZGFSRktaTDJUZGhlekNwUQ/edit


5) Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων(Ε2), Οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVURTdW9SWG9TTUNUNUJ4Rlg4d3ZKQQ/edit


4) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος  (Ε1) Φυσικών Προσώπων, Οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdkQzanlyU0ZSRy14OEU2bFgwaEl2Zw/edit


3). Eκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α Έκδοση 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVEpTYzZzOE1Rc0tSOUd6VmFYZVNWUQ/edit?pli=1 


2). Νέα Περιοδική Δήλωση  Φ.Π.Α.
http://www.gsis.gr/cmdocs/7654.pdf

 1).  Φορολογικά έντυπα.(Α.Α.Δ.Ε.)  Eδώ. 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *