Εντυπα
65) Α) Α.1201/2019 "Τροποποίηση της Α. 1041/2019 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (ΦΕΚ 353/Β’/2019)"Εδώ.

 64) Α.1129/2019 -"Τροποποίηση της Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτή των του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και τον καθορισμό δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 "Εδώ.

63) " Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή."  
 Φορολογικού έτους 2018- Έντυπα Ε1,Ε2,Ε3 ( Σχετική  η Α. 1041/2019)Εδώ.

62) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων  Νομικών Οντοτήτων.
 Φορολογικού έτους 2018- Έντυπο Ν  (Σχετική  η Α. 1037/2019)Εδώ.

61) Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα.(Έντυπο Ε3)
  (Σχετική Α.1034/2019)Εδώ.

60) Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας (Σχετική Πολ.1170/2018)Εδώ.
 
59 ) Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου σε περίπτωση κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών με βάση τις διατάξεις των άρθρων 71Β και 71Γ του ν. 4172/2013.
(Σχετική Πολ.1168/2018)Εδώ.

58) Δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας.
(Σχετική Πολ.1091/2018)Εδώ.

 57) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2017 (Έντυπο Ε1 &  Ε2 , Ε3-(Σχετική Πολ.1068/2018).Εδώ.

56) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων  Νομικών Οντοτήτων.
 Φορολογικού έτους 2017- Έντυπο Ν (Σχετική Πολ.1057/2018)Εδώ.

55) Οι Οριστικές Πράξεις Διορθωτικού Προσδιορισμού Εισοδήματος-Επιβολής Προστίμου Φ.Π.&- Ν.Π (Σχετικές Πολ. 1197 & 1198/13.12.2017) Εδώ.

54) Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα.(Έντυπο Ε3)
Φορολογικού έτους 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcjBJSWZaOFVFRVU/view?usp=sharing

53) Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Φορολογικού έτους 2016. (Έντυπο Ε2)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRkoyb2x1Z1gwWFk/view?usp=sharing

52) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2016 (Έντυπο Ε1-Σχετική Πολ.1034/2017).
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pV3p1TDBGWEkzUzQ/view?usp=sharing

51) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων  Νομικών Οντοτήτων.
 Φορολογικού έτους 2016- Έντυπο Ν (Σχετική Πολ.1030/2017)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pckxhSmd6OUVzQnc/view?usp=sharing 

50) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων &  Νομικών Οντοτήτων.
 Φορολογικού έτους 2015- Έντυπο Ν
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMmlrWDg5R0tMbmM/view?usp=sharing

49) Δήλωση Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων -Για Ακίνητα που υπάρχουν την 1/1/2016 (Πολ.1053/2016)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWGVTc1ZwSHI0dFk/view?usp=sharing

 48) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων &   Νομικών Οντοτήτων.
Φορολογικού έτους 2015-Σχετική Πολ.1049/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX19OTnNEU2xYRms/view?usp=sharing 

47) ) Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα.(Έντυπο Ε3)
Φορολογικού έτους 2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX19OTnNEU2xYRms/view?usp=sharing

46) Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Φορολογικού έτους 2015. (Έντυπο Ε2)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRmNGZFpyQU5zb3c/view?usp=sharing  

45)Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2015 (Έντυπο Ε1-Σχετική Πολ.1041/2016).
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLXZ3S1BZWEo2TGs/view?usp=sharing


44) Δήλωση απόδοσης φόρου 3%  Ζύθου( Πολ. 1022/11.2.2016 ισχύει από 19/8/2015)
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa1pVVFltMEZiRVE/view?usp=sharing

43) Νέα Δήλωση Φ.Π.Α 050 Έκδοση 2015, Φ2 ΤΑΧΙS (Πολ.1182/11.8.2015) ισχύει από1/10/2015)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMlJ1UVY2MS1US1U/view?usp=sharing 

42) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2014 (Έντυπο Ε1)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pN1VEeGZ3NXUxTWc/view?usp=sharing

41) Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιουσίας Φορολογικού έτους 2014. (Έντυπο Ε2)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM193cl9CMWNDaUU/view?usp=sharing 
  
40) Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα.(Έντυπο Ε3)
Φορολογικού έτους 2014
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZkJNUnc3LVdqcXc/view?usp=sharing  

39) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων & Νομικών Οντοτήτων.Ε1.0- 2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbm5MWV9yT0h1bE0/view?usp=sharing

38) Bεβαίωση Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα( Έντυπο Φ-01.043) του 2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peUg0aUo5ZmJwRzA/view?usp=sharing

 37) Bεβαίωση Αποδοχών ή Συντάξεων( Έντυπο Φ-01.042) του 2015
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOUkyNzF6NGNjQWM/view?usp=sharing

 36) Νέα Τροποποιημένη Δήλωση Φ.Π.Α 050  Εκδοση 2014 (Πολ.1049/2015 ισχύει από 1.4.2015)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWnNTM3ZQY3dLZ0E/view?usp=sharing 

  35) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων- Έντυπο Ε9 . 2014 -( Αφορά τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης απο 1/1-31/12/...)
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcDE0TmlKMzdjZEU/edit 

 34) Νέα  Δήλωση  050 Φ.Π.Α Έκδοση 2014.(Πολ.1198/2014 ισχύει από 1.1.2015)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pamQ3ZENpSlZmYVk/edit

 33) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών εταιριών, κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.  Οικ. Έτους 2014.(έντυπο Ε5). 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS2hGVTVQcE05eWs/edit 

32) Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών Οικον.έτους 2014.(έντυπο Ε3).
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT29DRnQ4VUhPMHc/edit 

31) Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα Ακινήτων Oικον.έτους 2014(έντυπο Ε2).
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTlRQWWllOXh3QzA/edit 
  
30) Δήλωση Φορολογίας  Εισοδήματος Oικον. έτους 2014.(έντυπο Ε1)
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paThWX3B3Z3ZQR1E/edit
  
29)  Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01013) για Νομικά Πρόσωπα που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π, Οικ. έτους 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVUVUcF95dmd2YUE/edit

28) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01012) για Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Οικ. έτους 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcXhRTUs0MGNHbEE/edit


27) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Φ-01010) για Νομικά  Πρόσωπα κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  Οικ. έτους 2014 .
  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT1kwRWdvZV9xRUU/edit

26) Δήλωση Αυτοτελούς Φορολόγησης Αφορολόγητων Αποθεματικών ( §12 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013.)  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWXNHa3ExekVXT2s/edit 

 25) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε 9  2013)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM0ExbnBNX200ZUE/edit?usp=drive_web

 24) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Φ-01014) για Νομικά Πρόσωπα τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. Οικ. έτους 2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOG9Jci1rS1NFMVU/edit

 23) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01013) για Νομικά Πρόσωπα που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. πλήν τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οικ.έτους 2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOERFUTZKX2djQ1k/edit

 22) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Φ-01011) για Νομικά Πρόσωπα κερδ. χαρακ. τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.Οικ. έτους 2013.
  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdGwyakxFVTBFQ2M/edit

 21) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01010) για Νομικά Πρόσωπα κερδοσκ. χαρακτήρα πλήν Τραπεζικών και ασφαλιστικών , Οικ. έτους 2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ0dnY3I2TndLeDQ/edit 

 20) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών εταιριών, κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.  Οικ. Έτους 2013.(έντυπο Ε5)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWi1uSmR2bEl0TzQ/edit

 19) Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών Οικον.έτους 2013.(έντυπο Ε3)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNWltSElTNkpwa28/edit

 18) Αναλυτική Κατάσταση για τα μισθώματα Ακινήτων Oικον.έτους 2013(έντυπο Ε2)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMWNoYU11YXA0eHM/edit 

17) Δήλωση Φορολογίας  Εισοδήματος Oικον. έτους 2013.(έντυπο Ε1)
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSEdKeThkYXBpYlE/edit

 16) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01012) για Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Οικ. έτους 2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNWxjbXRYcVQyVEU/edit 
  
15) Δήλωση Φόρου Υπεραξίας(Φ.01.020) της 31/12/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSHhKNmpvLXZuRTQ/edit 

14) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Φ-01014) για Νομικά Πρόσωπα τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. Οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSTl0VGxwaEZGZ3c/edit

13) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01013) για Νομικά Πρόσωπα που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. πλήν τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οικ.έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWG5GbmZGb05iV2M/edit

12) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Φ-01011) για Νομικά Πρόσωπα κερδ. χαρακ. τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.Οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNUtuTmg5V1hTWkU/edit

11) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01010) για Νομικά Πρόσωπα κερδοσκ. χαρακτήρα πλήν Τραπεζικών και ασφαλιστικών , Οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdHVRWXJPbkxTbDZueDBBM1ctVTc2dw/edit


10) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος(Φ-01012) για Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc2RDeHVFOUhTR0tOdzNkTUJmZkFjZw/edit

9) Δήλωση Φόρου Ακίνητης  Περιουσίας Νομικών Προσώπων Οικ.  έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paFliTExvdmtUTS1mN3o2eUVBNlJmdw/edit

8) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων(Ε9), που υπάρχουν την 1.1.2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZjFuaUVyS05UWmliNkIwU3VCRUFvdw/edit


7) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών εταιριών, κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών. (Ε5) Οικ. Έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYW12MmtSVFdTbWE5cGdDc041THUyQQ/edit


6) Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3) Οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peU1uM1JVZGFSRktaTDJUZGhlekNwUQ/edit


5) Αναλυτική Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακινήτων(Ε2), Οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVURTdW9SWG9TTUNUNUJ4Rlg4d3ZKQQ/edit


4) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος  (Ε1) Φυσικών Προσώπων, Οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdkQzanlyU0ZSRy14OEU2bFgwaEl2Zw/edit


3). Eκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α Έκδοση 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVEpTYzZzOE1Rc0tSOUd6VmFYZVNWUQ/edit?pli=1 


2). Νέα Περιοδική Δήλωση  Φ.Π.Α.
http://www.gsis.gr/cmdocs/7654.pdf

 1).  Φορολογικά έντυπα.(Α.Α.Δ.Ε.)  Eδώ. 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *