Κίνητρα

39)  ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ. 1105 ΕΞ  2019 "Λογιστική αντιμετώπιση μερικής διάσπασης κλάδου εταιρείας στα βιβλία της επωφελούμενης"Εδώ.


38) Ε. 2081/15.5.2019  " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α'66) "  Εδώ. ( 'Αρθρο 12 Φορολογικά κίνητρα των Στρατηγικών Επενδύσεων)

37) Ν.4608/2019 ΦΕΚ Α' 66/25.4.2019 "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση   Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες" Εδώ.

36 )Ε.2051/2019 "Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 3 και 27Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, ΚΦΕ) κατά την απόσχιση κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας με απορρόφηση από υφιστάμενο πιστωτικό ίδρυμα ή σύσταση νέου πιστωτικού ιδρύματος με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 και του άρθρου 16 του ν.2515/1997, όπως ισχύουν."Εδώ.

35) E.2048/2019 "Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις…» (ΦΕΚ Α’ 44/9.3.2019) Εδώ. (Ερμηνευτική των φορολογικών διατάξεων-Άρθρο 4)


34) Ν.4601/2019-ΦΕΚ 44/9.3.2019"Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων."Εδώ.


33) Πολ.1145/25.7.2018 " Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 71Α, 71Β και 71Γ του ν.4172/2103, καθώς και των άρθρων 27 και 354 του ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) "Εδώ.
(Φορολογικά κίνητρα που προϋπήρχαν και  ενσωματώθηκαν στον Νέο Κ.Φ.Ε. -Κίνητρα ευρεσιτεχνίας, Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταιρειών και μή εισηγμένων εταιρειών και ΕΠΕ   κ.λ.π.)


32) Πολ.1057/6.4.2017"Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 52 έως και 55 του 4172/2013"
(Φορολογικά κίνητρα του Ν.4172/2013.)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUjlJZFJkanhEeGc/view?usp=sharing

31) Πολ.1198/23.12.2016 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4438/2016 (Α' 220/28.11.2016) σχετικά με τα φορολογικά κίνητρα των μετασχηματισμών εταιρειών που προβλέπονται από τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει"
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pd0p0el9RZ1JEMVE/view?usp=sharin

30) Αρ. πρωτ.: 133583/ 2016" Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Υποβολή αιτημάτων ελέγχου επενδύσεων, Τμηματική Καταβολή των Ενισχύσεων, Λειτουργία Γνωμοδοτικών Επιτροπών)"
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pN285SmRIODBmWWM/view?usp=sharing

29) Κ.Υ.Α Νο 106688/13.10.2016(ΦΕΚ 3315/14.10.2016) "Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016."
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU183LUVNVG94WWM/view?usp=sharing

28) Ν.4399/2016-ΦΕΚ Α' 117/22.6.2016 "Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις." (Ο Νέος Αναπτυξιακός)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU1VVOW85VDNBQ0k/view?usp=sharing


 27 ) Αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 "  Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 -Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pREhjWlh2SnJoOW8/view?usp=sharing

26)  Π.Δ 35/2014-ΦΕΚ Α' 65/12-3-2014"Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους Ν. 3299/2004 (Α΄ 261) και Ν.3908/2011 (Α΄ 83) από Πιστοποιημένους Φορείς."
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcGZBcXRaNlU0ZVU/edit 

25) Ν 4141/2013-ΦΕΚ Α' 81/05-04-2013 "Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις"
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMWdUYzFYVUF6WEE/edit

 24) Απόφαση 53517/10.12.2012 τουΥΠΑΝ"Έλεγχος τήρησης μακροχρόνιων υποχρεώσεων επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στούς Επενδυτικούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011"
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdkxUT2tFNWU1eDQ/edit

 23) Αριθ. 46015/12.11.2012(ΦΕΚ 3003 τεύχος Β')"Τροποποίηση της αριθ. 47718/8-11-2011 Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου επέλευσης των συνεπειών για τις περιπτώσεις μη τήρησης των υποχρεώσεων (ως προς τις θέσεις απασχόλησης) των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διαδικασίες του νόμου 3299/2004». (Β'2669).


 22) Ν.4083/5.10.2012(Φ.Ε.Κ 189) " Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν.3908/2011 και π.δ.33/2011"
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVGMyRzU0Tlo3dm8/edit


 21) Α.Υ.Ο 39443/14.9.2012 (Φ.Ε.Κ.2691/4-10-20120 '' Τροποποίηση καθορισμού ενιαίου ενισχυόμενου κό­στους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρι­σμού από ηλιακή ενέργεια" 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNTFqdXVSMDM4NEE/edit 

 20) Π.Ν.Π ( Φ.Ε.Κ 158 τεύχος Α' 9-8-2012 )Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων( Ν.3908/2011, π.δ 33/2011). https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pV2R5VzBldTZQQkU/edit

19) Η προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων παρατείνεται από 30/4/2012 σε Παρασκευή 1/6/2012 http://www.mindev.gov.gr/?p=6727

18) Ν.4072/11.4.2012 ( Φ.Ε.Κ 86 )"Τροποποιήσεις του Νέου (3908/2011) και του Παλαιού Επενδυτικού νόμου (3299/2004).
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.ependyseis.gr%2Fsub%2Fnomos3908%2Ffiles%2FFEK_A_86_11042012_ARTHRO_24.pdf

17) Π.Δ 86/20.9.2011 (Φ.ΕΚ.208 τ.Α') " Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας πρός τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/109/ΕΚ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την τροποποίηση των Οδηγιων 77/91/ΕΟΚ, 78/855/ΕΟΚ, 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ οσον αφορά τις απαιτήσεις υποβολής Εκθέσεων και τεκμηρίωσης σε περίπτωση συγχωνεύσεων και διασπάσεων (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαικών Κοινοτήτων L 259/14/210.2009)https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pOTMyZGY3NTktOTI4NS00MTAyLTk3YTktOThhYmE3MzBiNzFh&hl=en_US

16) Α.Υ.Ο Αρ. Πρωτ. 17303/19.4.2011 "Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών στοιχείων πουσυνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις τουνόμου 3908/2011".http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/5_synodeytika_17303_190411.pdf

15) Α.Υ.Ο  Αρ. Πρωτ. 17302/19.4.2011 "Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011.
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/2_katanomi_enisx_epnd_sxed_17302_190411.pdf 

14) Α.Υ.Ο Αρ. Πρωτ. 17301/19.4.2011 " Καθορισμός ύψους καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για τηνυποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του νόμου
3908/2011."http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/7_paravolo_17301_190411.pdf

13) Α.Υ.Ο Αρ. Πρωτ. 17300/19.4.2011 "Καθορισμός επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στιςκατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων της Τεχνολογικής Ανάπτυξης καιτης Περιφερειακής Συνοχής του ν. 3908/2011 για το έτος 2011."
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/3_entassomena_sxed_tecnol_anpt_per_synoxis_17300_190411.pdf 

12) Α.Υ.Ο Αρ. Πρωτ. 17299/19.4.2011."Καθορισμός στοιχείων αξιολόγησης, δεικτών βαθμολογίας και στάθμισης, και ελαχίστου ορίου βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων του νόμου 3908/2011"http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/6_kritiria_17299_190411.pdf

11) Α.Υ.Ο Αρ. Πρωτ. 17297/19.4.2011 "Προϋποθέσεις, περιορισμοί και εξειδίκευση των ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011."
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/4_enisxyomenes_dapan_17297_190411.pdf

10) A.Y.O  Aρ. Πρωτ.17296/19.4.2011"Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της δικτύωσης του νόμου
   3908/2011 για το έτος 2011 "http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3908/files/1_kathorismos_posou_epixor_17296_190411.pdf

9) Π.Δ 35/19.4.2011 (Φ.Ε.Κ Α' 88)" Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011."https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B4vNibKHd1ToOTQxOGI4ZTEtNjQ0ZC00MGZiLWI1YzItNjYwNTA4YjY1NDli&hl=el

 8) Π.Δ 33/14.4.2011 (Φ.Ε.Κ Α' 83) "Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών Σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011."https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pM2QxYWFkNTgtZjE2ZS00NzM4LTllYTYtMDBhNjVhYWFlYjkx&hl=el


 Νέος Επενδυτικός Νόμος
7) Nόμος 3908/1.2.2011(Φ.Ε.Κ 8 τ. Α')"Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή."
http://www.scribd.com/doc/48051422/Nomos-3908-2011-2-2-20116) Νόμος 3894/2.12.2010 ( Φ.Ε.Κ 204 τ.Α' ) " Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων" ( Fast track )
http://www.investingreece.gov.gr/files/Nomos_Stratigikes_Ependyseis.pdf

5)  Πολ.1147/30.11.2009" Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών"
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVWhwVUNZZ2d5SGs/view?usp=sharing


4) Nόμος 3777/28.7.2009 (Φ.Ε.Κ 127 τ. Α') "Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες Διατάξεις."https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pYjE3NGQ5ZmEtN2I5My00YWY5LTlmYmItY2QyNmMzMzkyYTIy&hl=en_US*  Η υποβολή αιτήσεων στον αναπτυξιακό Νόμο έληξε την 29 Ιανουαρίου 2010.
3) Επενδυτικός Νόμος 3299/2004  Κωδικοποιημένος όπως ισχύει:
http://www.ependyseis.gr/sub/nomos3299/files/kodikop.pdf


2)Νόμος 2166/1993 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993)
http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/%CE%9D+2166+1993.pdf?bodyId=561009


Παρατείνεται επ' αόριστον η ισχύς των διατάξεων του ν.1297/1972(έληξε την 31.12.2011)
Άρθρο 322 §§ 1 & 2 του Ν.4072(Φ.Ε.Κ 86 τεύχος Α') 11.4.2012

1)Νομοθετικό Διάταγμα 1297/1972 «Περί παροχής φορολογικών κινήτρων δια την συγχώνευσιν ή μετατροπήν επιχειρήσεων προς δημιουργίαν μεγάλων οικονομικών μονάδων» (ΦΕΚ Α' 217/8.12.1972
http://nomothesia.ependyseis.gr/eu-law/getFile/%CE%9D%CE%94+1297+1972.pdf?bodyId=561044

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *