Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ( Δ.Ε.Φ.Δ ) ΑΡΘΡΟΥ 70Α Ν.2238/94

31.5.2012
Μετά την ολοκλήρωση της στελέχωσης της, ξεκίνησε σήμερα τις εργασίες της η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70 Α του ν.2238/1994. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του ΚράτουςΗ ως άνω Επιτροπή συστάθηκε στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.Σκοπός της είναι η ελαχιστοποίηση των υποθέσεων που οδηγούνται σε μακροχρόνιες δικαστικές διενέξεις και η επαύξηση της διαφάνειας κατά τη διαδικασία της διοικητικής επίλυσης των μεγάλων φορολογικών διαφορών.  Σημειώνεται δε, ότι ο κύριος όγκος των υποθέσεων που επιλαμβάνεται αφορά σε μεγάλες επιχειρήσεις.Για μικρότερες φορολογικές διαφορές ή για διαφορές στις οποίες δεν υπάρχει αμφισβήτηση στον κύριο φόρο, συνεχίζουν να λειτουργούν τα υφιστάμενα όργανα διοικητικής επίλυσης στις περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου.

ΜΕΧΡΙ 11/6/2012 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

 31.5.2012
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Ζανιά, παρατείνεται έως  τις 11 Ιουνίου  η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η παράταση αφορά σε οφειλές οι οποίες  κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2012.
Επισημαίνεται, ότι με αυτήν την παράταση δίνεται μια ακόμα δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΜΕΧΡΙ 14/6/2012 Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

31.5.2012    
          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Σε  εφαρμογή  της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1167/2011, έχει αποσταλεί  Ειδοποίηση στους ενεργούς επιτηδευματίες  φυσικά ή  μη φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών στο Μητρώο της  αρμόδιας  Δ.Ο.Υ.,  ενώ δεν ασκούν πλέον την δραστηριότητα του ελευθερίου επαγγέλματος ή της εμπορικής επιχείρησης, ότι δύνανται μέχρι 14.6.2012 να πραγματοποιήσουν εκπρόθεσμη διακοπή με την πραγματική ημερομηνία διακοπής τους.
Διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που η δραστηριότητα ασκείται κανονικά, ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται να προβεί σε καμία απολύτως ενέργεια.
Όσον αφορά στους αποβιώσαντες αναφέρουμε ότι  η Γενική Γραμματεία έστειλε την Ειδοποίηση σ’ αυτούς  για τους οποίους  δεν έχει γίνει ενημέρωση του συστήματος  για το θάνατό τους.  Σε περίπτωση θανάτου οι κληρονόμοι οφείλουν να ενημερώσουν το Μητρώο TAXIS της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.  χωρίς να δεσμεύονται από την ανωτέρω ημερομηνία, εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε1.ΜΕΧΡΙ 8/6/2012 ΠΑΡΑΤΕΙ/ΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε-Ε.Π.Ε -Κ.Λ.Π

31/5/2012
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κ. Γ. Ζανιά, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή  φορολογικών δηλώσεων:
1.Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε.( ΑΕ, ΕΠΕ κ.λπ.)  παρατείνεται  έως και τις 8 Ιουνίου 2012 ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου.  
2.Η  προθεσμία υποβολής  των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Φ.Α.Π.) έτους 2012 καθώς και των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012, παρατείνεται μέχρι και την 8η Ιουνίου 2012, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.
3.Η προθεσμία υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε μέχρι και την  31.12.2011  ορίζεται η 16η Ιουλίου 2012.
4.Η προθεσμία, που ξεκινά την 25η Ιουνίου, για την υποβολή τωνσυγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του  Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2011, ορίζεται ως ακολούθως:
•Μέχρι την 20η  Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 1, 2, 3.
•Μέχρι την 24η  Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 4, 5, 6.
•Μέχρι την 27η  Σεπτεμβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 7, 8, 9.
•Μέχρι την 1η  Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει στο 0.

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

ΕΧΕΙ ΦΟΡΟ ΔΩΡΕΑΣ ΚΑΘΕ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗ Κ.Λ.Π

Με την απόφαση 302/2012 του Σ.τ.Ε  κρίθηκε ότι"
Σύμφωνα με το ν.δ. 118/1973 (Α΄ 202), φορολογούνται, μεταξύ άλλων, οι περιουσίες που αποκτώνται αιτία δωρεάς (άρθρο 1 παρ. 1), ορίζεται δε (άρθρο 34 παρ. 1 περ. β) ότι κτήση περιουσίας αιτία δωρεάς, για την επιβολή του φόρου, είναι και εκείνη που προέρχεται από κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντάλλαγμα, έστω και αν δεν καταρτίσθηκε έγγραφο. "

Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ

Με την Πολ.1130/25.5.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.2523/1997, όπως ισχύουν, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου." παρέχονται οδηγίες για την άρση των απαγορευτικών μέτρων  κατά της φοροδιαφυγής.
Ειδικότερα,
*Ο φορολογούμενος σε βάρος του οποίου έχουν εφαρμοσθεί τα μέτρα του ως άνω άρθρου μπορεί να ζητήσει με αίτησή του στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών μέσω της αρμόδιας για την έκδοση των πράξεων φορολογικής αρχής, την ολική ή μερική άρση των απαγορευτικών μέτρων.
*Επομένως, εάν έχουν εκδοθεί υπέρ των φορολογουμένων επιχειρήσεων ή/και των νομίμων εκπροσώπων δικαστικές αποφάσεις που ακυρώνουν τις σχετικές με τα μετρά καταλογιστικές πράξεις δικάζοντας επί της ουσίας, συντρέχει λόγος άρσεως των μέτρων που έχουν ληφθεί σε βάρος τους, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν και οι προαναφερθείσες λοιπές προϋποθέσεις.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1130/25.5.2012
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbHZBSC1HOHo0SDA/edit

ΜΕΧΡΙ 30/6/12 Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ Ε.Ο.Κ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


Με την Αριθμ. 22155/Β922/14.5.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Νέα παράταση ημερομηνίας δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων"ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για την περίοδο από 1.1.2011 έως 31.12.2011 των πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως έχει καθοριστεί με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του ν.4063/2012, και παρατάθηκε με την αρ. 18222/Β899/20.4.2012απόφαση μας (ΦΕΚ Β' 1311) παρατείνεται μέχρι την 30.6.2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Αθήνα, 14 Μαΐου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ Κ.Δ.Δ

Με την Πολ.1129/28.5.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων σχετικά με τη διοικητική δίκη και τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που περιλαμβάνονται στο ν. 4055/2012 και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους"παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες.
Ειδικότερα,
 Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ (άρθρο 40) συμπληρώνεται η ρύθμιση του θεσμού της «πρότυπης δίκης», που εισήχθη για πρώτη φορά με τις διατάξεις του αρθ.1 του ν. 3900/2010 και ρυθμίζονται εκ νέου τα θέματα σχετικά με την εισαγωγή προς εκδίκαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας υποθέσεων γενικότερου ενδιαφέροντος με συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων, για τις οποίες έχει ασκηθεί προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια και:
α) Προβλέπεται παράβολο ύψους 300 ευρώ για την σχετική αίτηση προς την Τριμελή Επιτροπή του ΣτΕ, η απόφαση της οποίας δημοσιεύεται σε δυο ημερήσιες εφημερίδες..........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1129/2012.  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3panZZdExmVDhvZG8/edit

Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡ/ΚΩΝ ΦΠΑ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1127/25.5.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2011"παρατείνονται εκ νέου οι εκκαθαριστικές Δηλώσεις Φ.Π.Α.
Ειδικότερα,
                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για το έτος 2011, για όλους τους υποκείμενους στο φόρο, μέχρι την 8η Ιουνίου 2012.
2. Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει οι ενδεχόμενες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΝΙΑΣ

Σάββατο, 26 Μαΐου 2012

AΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Με την απόφαση 1972/2012 του Σ.τ.Ε κρίθηκε  μετά από προσφυγή  πολίτη  , αντισυνταγματική η διακοπή του ρεύματος από την Δ.Ε.Η  σε όσους καταναλωτές δεν πληρώνουν το Ε.Ε.Τ.Η.Δ Ε.
επί των ακινήτων ,ακυρώνοντας την Α.Υ.Ο 1211/2011 του ΥΠΟΙΚ, με το σκεπτικό ότι "αποτελεί συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση στη συμβατική σχέση μεταξύ του καταναλωτή και του προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και προσβολή του δικαιώματος του πρώτου για ελεύθερη απόλαυση των απορρεόντων από τη σχετική σύμβαση προμήθειας δικαιωμάτων του" .Δέχθηκε επίσης ότι παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας.  Αντίθετα έκρινε συνταγματική την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., καθότι δεν είναι αντίθετο στο Σύνταγμα και στο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, έχει προσωρινό χαρακτήρα  και επεβλήθη για την αντιμετώπιση επείγουσας ανάγκης σοβαρού δημοσίου συμφέροντος.

Ι.Κ.Ε (ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

Με την Κ1-1084/24.5.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με θέμα "Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Άρθρα 43-120 Ν. 4072/2012 (Α' 86) - Διαδικασία σύστασης σύμφωνα με το άρθρο 5Α του Ν. 3853/2010"αναλύεται η νέα εταιρεία και περιγράφεται η διαδικασία σύστασή της.  Ειδικότερα,
Βασικό χαρακτηριστικό της ΙΚΕ είναι ότι η ΙΚΕ έχει κεφάλαιο τουλάχιστον 1 ευρώ (άρθρο 43 §3), δηλαδή απαιτείται η συμμετοχή εταίρου με κεφαλαιακή εισφορά τουλάχιστον 1 ευρώ και η λήψη τουλάχιστον ενός μεριδίου που αντιστοιχεί σε κεφαλαιακή εισφορά (άρθρο 77). Ωστόσο πέραν αυτού είναι δυνατή η συμμετοχή εταίρων και η λήψη μεριδίων και με άλλα είδη εισφορών: τις εξωκεφαλαιακές (άρθρο 78 ), η αξία των οποίων καθορίζεται στο καταστατικό και τις εγγυητικές (άρθρο 79), των οποίων ομοίως η αξία καθορίζεται στο καταστατικό αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει το 75% του ποσού της ευθύνης που αναλαμβάνει ο εταίρος έναντι των δανειστών της εταιρίας.....
Δείτε ολόκληρη την Κ1-1084/2012.
https://docs.google.com/file/d/1aBYblH2zKoH1umDH6FV2X-IcxAd8pohu_7DyinO1fj-dZAm0qxq5VOD7YbFT/edit?pli=1

Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Ζανιά, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, παρατείνεται
1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ.), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ,  ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 25  Μαίου 2012,  παρατείνεται έως και τις 31 Μαίου 2012 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος :α. των παραπάνω υπόχρεων, που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου καιβ. των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1116/3-5-12, οι οποίες υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ., λόγω αδυναμίας της ηλεκτρονικής υποβολής τους. 
2. Η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2011, για όλους τους υποκείμενους στο φόρο, μέχρι την  8η Ιουνίου 2012.Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει οι ενδεχόμενες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής.

Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

YΠΟΥΡΓΟΙ- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ -ΝΟΜΑΡΧΕΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε

Η έρευνα ξεκίνησε πριν από περίπου 6 μήνες, βρίσκεται σε εξέλιξη και για ορισμένες περιπτώσεις έχει ζητηθεί το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών προκειμένου να διαπιστωθεί εάν όσα καταγγέλθηκαν, ανώνυμα και επώνυμα, έχουν βάση.
πηγή imerisia.gr

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤ..ΤΟΜΕΑ

Με την Πολ.1126/22.5.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Οδηγίες για τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4013/2011, σχετικά με τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)."παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες.
Ειδικότερα,
*  Με τις νέες διατάξεις ορίζεται, ότι χρόνος απόκτησης του εισοδήματος που αποκτούν οι πιο πάνω εταιρίες από την εκτέλεση συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι ο χρόνος που το τίμημα καθίσταται απαιτητό με βάση τους όρους της οικείας κάθε φορά Σύμβασης Σύμπραξης και όχι ο χρόνος πιστοποίησης των εργολαβικών ανταλλαγμάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης που ισχύει, σύμφωνα με την περ. α' της παρ.4 του άρθρου 34 του ν. 2238/1994, για τα λοιπά τεχνικά έργα του Δημοσίου. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν με την προϋπόθεση ότι οι Εταιρίες Ειδικού Σκοπού δεν εκμεταλλεύονται οι ίδιες το έργο.
*  Το συνολικό κόστος υλοποίησης της Σύμπραξης, στο οποίο περιλαμβάνεται το κατασκευαστικό κόστος, αποσβένονται, κατ' επιλογή της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού, είτε με τη σταθερή μέθοδο, καθόλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του έργου, είτε με μέθοδο που προβλέπεται στην πέμπτη παράγραφο του άρθρου 97 του ν. 1892/1990 (ισόποσα εντός 10 ετών από το χρόνο αποπεράτωσης)
* Με τις νέες διατάξεις ορίζεται, ότι οι ζημίες αυτές μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των δέκα (10) επομένων χρήσεων.
* Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού έχει τη δυνατότητα, να ζητά επιστροφή του πιστωτικού της υπολοίπου ΦΠΑ που προκύπτει για κάθε χρήση, αμέσως μετά την υποβολή της αντίστοιχης εκκαθαριστικής δήλωσης.
*  Το τιμολόγιο για τα έργα που υλοποιούνται από τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα εκδίδεται από τις Εταιρίες Ειδικού Σκοπού,μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία καθίσταται απαιτητό το τίμημα, με βάση τους όρους της οικείας κάθε φορά Σύμβασης Σύμπραξης, υπό τη προϋπόθεση ότι οι Εταιρίες Ειδικού Σκοπού δεν εκμεταλλεύονται οι ίδιες το έργο, περίπτωση κατά την οποία το τιμολόγιο εκδίδεται μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η πιστοποίηση του έργου.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1126/2012.  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRTQ3Zk4wUGkxeVk/edit

ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π ΟΙΚ ΕΤ.2012

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1121/15.5.2012 του ΥΠΟΙΚ  που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 1660 τεύχος Β' με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2012, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής"διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Όταν η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβάλλεται ηλεκτρονικά, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα Ε3 και Ε2.
 * Ο Κωδικός 049 του Πίνακα 7 του εντύπου Ε1, συμπληρώνεται με τη δήλωση ακόμα και όταν το εισόδημα δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο της κλίμακας.
 * Στο συνολικό ποσό των δαπανών που πραγματοποίησε ο φορολογούμενος, εξαιρούνται οι αποδείξεις που συλλέχθηκαν μέσω της «Κάρτας Αποδείξεων».
 * Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον Α.Φ.Μ.
 * Η αποζημίωση λόγω απόλυσης, αναγράφεται μόνο στους Κωδικούς 657 – 658 του πίνακα 6, έτσι ώστε για τα ποσά αυτά να μην υπολογιστεί έκτακτη εισφορά.
 * Ελάχιστοι θα είναι φέτος οι φορολογούμενοι που θα λάβουν εκκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία με επιστροφή φόρου.
 Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ. 1121/2012.   https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWnZjY2ZEVDVOczA/edit?pli=1

Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με την Πολ.1125 /21.5.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2012." παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις.
Ειδικότερα,
1. Εφιστάται η προσοχή των φορολογουμένων στη συμπλήρωση του Κωδικού 049 (Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών) του Πίνακα 7 του εντύπου Ε1. Ο συγκεκριμένος κωδικός συμπληρώνεται με την εμπρόθεσμη δήλωση, ακόμα και όταν το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας φόρου εισοδήματος. Οι αποδείξεις αυτές δεν συνυποβάλλονται με τη δήλωση και φυλάσσονται από το φορολογούμενο και παραδίδονται μόνο εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.
 2. Επίσης, ο φορολογούμενος πρέπει να λάβει υπόψη του, όσον αφορά το ύψος εισοδήματος για τον υπολογισμό των απαιτούμενων αποδείξεων καθώς και για την κάλυψη των τεκμηρίων του, ότι για τον προσδιορισμό του αντικειμενικού εισοδήματος με βάση την συνολική ετήσια δαπάνη, πέραν των δηλωθέντων από τον ίδιο στοιχείων (κατοικία, αυτοκίνητα κλπ.), κατά την εκκαθάριση της δήλωσης υπολογίζεται και ως ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη 3.000 ευρώ προκειμένου για άγαμο και 5.000 ευρώ για συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1125/2012. https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRl9BNTl2OF9SeEk/edit

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ.1123/16.5.2012 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου"ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών πιστοποιεί τους Φορείς, Υπηρεσίες ή πρόσωπα, οι οποίοι υποχρεούνται να ζητούν και να λαμβάνουν αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για την φορολογική ενημερότητα των συναλλασσομένων με αυτούς.
 1. Οι Φορείς, οι Υπηρεσίες ή τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πιστοποίηση είναι αυτοί που ορίζονται στο άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 1109793/6134.11/0016 ΠΟΛ. 1123/24.11.2012καθώς και όσες Δημόσιες Υπηρεσίες διενεργούν πράξεις, στις οποίες είναι υποχρεωτική η προσκόμιση Αποδεικτικού Φορολογικής  Ενημερότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  .........
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ 1123/2012.https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS2V0bGN3a0R0bkU/edit

ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ Δ.Ο.Υ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1122/15.5.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Ρύθμιση θεμάτων Κ.Β.Σ. σε περίπτωση μη λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. συνέπεια γεγονότων ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων καταστάσεων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σε περιπτώσεις αδυναμίας λειτουργίας Δ.Ο.Υ., για τους λόγους που αναφέρονται στο ως άνω εισαγωγικό μέρος της παρούσας (σημείο 4), οι επιτηδευματίες που υπάγονται στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. που δεν λειτουργεί, μπορούν να θεωρούν βιβλία και στοιχεία μέσω του TAXIS σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., μέχρι την αποκατάσταση λειτουργίας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Τα σημειώματα θεώρησης θα παραμένουν στο αρχείο της Δ.Ο.Υ θεώρησης μέχρι την αποκατάσταση λειτουργίας της  αρμόδιας Δ.Ο.Υ. οπότε και θα διαβιβάζονται σ’ αυτήν..........
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ 1122/2012. https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pd0oxVjVfRlNxcXM/edit

Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΤ/ΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ 1118/4.5.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Παράταση της προθεσμίας υποβολής από τις επιχειρήσεις των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994)"ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45  του ν.2238/1994 ) για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012 (χρήσεις 2010 και 2011) που λήγει την 30η Απριλίου 2012 μέχρι και την 31η Μαΐου 2012.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε-Ε.Ε Κ.Λ.Π

Με την Α.Υ.Ο-Πολ 1116/3.5.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 και Απόδοσης του Φόρου προαιρετικά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση κατά το οικονομικό έτος 2012"ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
 Υποβάλλονται μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. , οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. της παρ.4 του άρθρου 2 ανεξάρτητα αν το προκύπτον από αυτές υπόλοιπο είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό, καθώς και οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις με αποκλειστικά χρεωστικό υπόλοιπο και τα συνυποβαλλόμενα με αυτές έντυπα αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2) και του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης.
Αρχικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα έντυπα Ε3 (με συνημμένη εφαρμογή υποβολής φορολογικής αναμόρφωσης) και Ε2 (εφόσον συντρέχει περίπτωση) και ακολουθεί η υποβολή του σχετικών εντύπων.Η καταχώρηση των αναλυτικών στοιχείων του ισολογισμού είναι προαιρετική.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ .1116/2012.
https://docs.google.com/file/d/1rJYd7S6IIoT9ldKnjwOK7V5F883U3-D539giKLKOnXfWGys0zI823NqorH2m/edit?pli=1

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ο.Ε-Ε.Ε Κ.Λ.Π

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Ζανιά στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των φορολογουμένων, καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των παρακάτω υπόχρεων ως εξής:
1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ.),   που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ,  ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 18  Μαΐου 2012,  παρατείνεται έως και τις 25 Μαΐου 2012 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος :
α. των παραπάνω υπόχρεων, που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και
β. των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1116/3-5-12, οι οποίες υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ., λόγω αδυναμίας της ηλεκτρονικής υποβολής τους.2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε, παρατείνεται έως και τις 25 Μαΐου 2012.

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΚ-Φ.Α.Π

Η κατάρρευση των δημοσίων εσόδων λόγω της προεκλογικής περιόδου έχει σαν αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί από την Γ.Γ.Π.Σ  του ΥΠΟΙΚ η αποστολή των εκκαθαριστικών του Ε.Τ.Α.Κ 2009 και Φ.Α.Π .2010 και  2011 που είχε παγώσει λόγω των εκλογών.Συνεπώς οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα επιβαρυνθούν με φόρους 50 εκατ €.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2012

17/6/2012 ΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟ

Κατά την  σύσκεψη των πολιτικών Αρχηγών με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας  κ. Κάρολο Παπούλια απεφασίσθει η συγκρότηση Υπηρεσιακής Κυβέρνησης μέχρι την διεξαγωγή των
επαναληπτικών εκλογών της 17.6.2012 με υπηρεσιακό Πρωθυπουργό τον κ .Π. Πικραμμένο πρόεδρο του Σ.τ.Ε. H Ορκωμοσία του νέου Πρωθυπουργού θα γίνει  σήμερα στις 20.00μμ
ενώ αύριο στις 10.00 πμ θα ορκισθεί η νέα κυβέρνηση.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗΣΕΙ

Με την Πολ. 1120/14.5.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Τελεσιδικία (εκτελεστότητα) πίνακα κατάταξης δανειστών στην αναγκαστική και διοικητική εκτέλεση μετά την ισχύ των διατάξεων:  α) της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν.3900/17-12-2010. β) της παρ. 8 του άρθρου 326 του ν. 4072/11-4-2012"δίδονται οι παρακάτω  διευκρινίσεις.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι οποίες ισχύουν από 1/1/2011 και 11/4/2012 αντίστοιχα , σε περίπτωση άσκησης ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης δανειστών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων αναστέλλεται η εκτέλεση αυτού ως προς τους δανειστές, των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη μέχρι να τελεσιδικήσει η ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης, σε αντίθεση με τη διάταξη που αντικαταστάθηκε, η οποία όριζε, ότι εάν είχε ασκηθεί ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, δεν αναστελλόταν η εκτέλεση αυτού............
Δείτε ολόκληρη την Πο. 1120/2012. https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUlVKOEx4LWZZYlU/edit?pli=1

Τρίτη, 15 Μαΐου 2012

ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Α.Ε-Ε.Π.Ε

Με την Πολ. 1112/3.5.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. και απόδοση του οφειλόμενου ποσού"ορίζονται τα παρακάτω.
* Η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων αυτών έχει παραταθεί μέχρι και 31.5.2012 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.
Ειδικότερα,
Τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να καταβάλλουν το φόρο με τον τρόπο που έχουν επιλέξει (εφάπαξ ή με δόσεις) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται από το νόμο, σε τράπεζα που έχει συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για την παροχή της υπηρεσίας αυτής. Με την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης εκδίδεται  το σημείωμα για την πληρωμή του φόρου στο οποίο περιέχεται ο αριθμός της «Ταυτότητας Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα. Σε περίπτωση που επιλέγεται η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στις προβλεπόμενες από το νόμο δόσεις με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, καταβάλλεται μόνο η πρώτη δόση, ενώ οι υπόλοιπες  στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..........

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ


Δημοσιεύουμε την Εγκύκλιο Νο. 6/14.5.2012 της Γ.Σ.Ε.Ε. σχετικά με την μετενέργεια.
Συνάδελφοι,
Τα αντισυνταγματικά, άδικα και απρόσφορα μέτρα που έχουν ληφθεί από το ν. 3845/2010 και μετά, με αποκορύφωμα την Π.Υ.Σ. ΑΡ 6 ΤΗς 28.2.2012 εφαρμόζονται σε ένα διαπιστωμένο περιβάλλον ερμηνευτικής σύγχυσης. Η σύγχυση αυτή επιτείνεται διαρκώς από ερμηνευτικές προσεγγίσεις (επίσημες ή μη), που έρχονται στο φως της δημοσιότητας με προφανή στόχο, μέσω της ολοένα και πιο στενής ερμηνείας των διατάξεων, την ενίσχυση του ανέλεγκτου χαρακτήρα του διευθυντικού "δικαιώματος" των εργοδοτών και την εξάλειψη των υποχρεώσεών τους προς τους εργαζομένους.........
Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο της Γ.Σ.Σ.Ε http://www.gsee.gr/userfiles/file/2012_NEWS_KEIMENA/2012_05_14_%20egyklios.pdf


Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

ΛΗΓΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΛΗΧΘΕΙΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Αύριο 14.5.2012 λήγει η μετενέργεια για Συλλογικές  που έχει παρέλθει ένα τρίμηνο(από 14.2.2012) και έχουν λήξει σύμφωνα με το ν. 4046/2012. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα για όσες συμβάσεις δεν έχουν υπογραφεί νέες , να μειωθούν  οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα καθότι  καταργούνται όλα τα επιδόματα. Στην περίπτωση αυτή διασώζεται μόνο ο βασικός μισθός και τέσσαρα  μόνο επιδόματα.(παιδιών,εκπαίδευσης,θέσης και επικινδυνότητας)

Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΑΡΘΡΟ 26§4 Ν.3728/2008)

*Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής από τις επιχειρήσεις μέχρι 15/5/2012της Κατάστασης των Ενδοομιλικών Συναλλαγών και για την χρήση 1/1 - 31/12/2011 προς το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης), και συγκεκριμένα στην Δ/νση Κοστολόγησης και Έρευνας αγοράς της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 §4 του ν. 3728/2008 η εν λόγω κατάσταση υποβάλλεται εντός τεσσάρων (4 ) μηνών και δεκαπέντε ( 15 ) ημερών από την λήξη της διαχειριστικής τους χρήσης.
Με την § 8 της Α2-2233/7-5-2009 ερμηνευτικής εγκυκλίου,διευκρινίστηκε ότι οι υπόχρεες εταιρείες θα πρέπει να περιλαμβάνουν στις υποβαλλόμενες καταστάσεις, κάθε μία από τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, ανα αντισυμβαλλόμενο και κατηγορία συναλλαγής ,ενώ το όριο των 200.000,00 ευρώ ετησίως, ισχύει μόνο για την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών.
Σε περίπτωση που δέν υποβληθούν  προβλέπεται αυτοτελές χρηματικό πρόστιμο ίσο με το 10% της αξίας των συναλλαγών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της κατάστασης επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 10000€ και επιπλέον 1000€ για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης μη δυνάμενο να υπερβεί τις 100000€
*Σημειώνεται ότι με την διάταξη της § 2 του άρθρου 2 του Ν.3775/2009 που εισήγαγε το νέο άρθρο 39Α του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε) και για το ΥΠΟΙΚ υπάρχει υποχρέωση σύνταξης Φακέλων Τεκμηρίωσης για τις ενδοομιλικές συναλλαγές (άνω των 100000€) που πραγματοποιούνται σε διαχειριστικές περιόδους για τις οποίες η υποχρέωση υποβολής  δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος γεννάται από την 1.1.2011 και μετά. Με την § 6 του άρθρου 39Α του ν.2238/94 προβλέπεται η έκδοση Α.Υ.Ο με την οποία θα καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.
Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη  Α.Υ.Ο.

Παρασκευή, 11 Μαΐου 2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘ. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡ.ΣΥΣΤ. ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Με την Πολ. 1119/9.5.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποβολή εκπρόθεσμων παραστατικών Πληροφοριακού Συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ"προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Συνεπώς, στις περιπτώσεις μελών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις εκπρόθεσμων παραστατικών, θα προβείτε κατευθείαν στη σύνταξη σχετικών εκθέσεων ελέγχου Κ.Β.Σ. (χωρίς δηλαδή να προαπαιτείται η διενέργεια ελέγχου πραγματικών περιστατικών στην επιχείρηση), ακολουθούμενης κατά τα λοιπά της ήδη προβλεπόμενης διαδικασίας (κλήση προς ακρόαση πριν την τελική σύνταξη της έκθεσης ελέγχου, έκδοση απόφασης επιβολής προστίμου, επίδοση κ.λπ.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1119/2012. https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVG9LNk1BZEw5V2M/edit

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Π & Ε.Φ.ΑΚΙΝ/ΤΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1117/9.5.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012"
ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Φ.Α.Π.) έτους 2012 καθώς και των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012, παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2012, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ..
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Αν. Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘ. ΔΗΛ Φ.Π.Α


Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1115/9.5.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ για το έτος 2011, για όλους τους υποκείμενους στο φόρο, μέχρι την 25η Μαΐου 2012.
2. Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης θα πρέπει οι ενδεχόμενες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

10.5.2012
Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου δίδονται οι εξής παρατάσεις:
  • Μέχρι και τις 25 Μαΐου 2012, η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2011. Οι ενδεχόμενες χρεωστικές περιοδικές δηλώσεις ,  θα πρέπει να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της εκκαθαριστικής.
  • Μέχρι και τις 31 Μαΐου 2012, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Φ.Α.Π.) έτους 2012 καθώς και των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.
  • Μέχρι και τις 31 Μαΐου 2012, η προθεσμία υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων που αφορούν την παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994) για τα οικονομικά έτη 2011 και 2012 (χρήσεις 2010 και 2011).

ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙΚ.ΕΤ.2012

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1104/4-5-2012(Φ.Ε.Κ. 1522 τεύχος Β') του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
. Για το έτος 2012 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.
2. Η δήλωση υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται κατά περίπτωση από:α. τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 - 5, Κ1 - Κ9 και Α.Α.ΓΗΣ) και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται για τη συμπλήρωσή τους. Τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 - 5, Κ1 - Κ9 και Α.Α.ΓΗΣ) είναι δυνατόν να υποβληθούν σε μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα οικεία φύλλα....................
Δείτε ολοκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1104/2012. https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcWJUNW9tY3ZuNFk/edit

ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΘΕΩΡ. ΑΧΡΗΣ.ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧ

Με την Πολ.1114/24.4.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παροχή διευκρινίσεων για την ακύρωση θεωρημένων αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων κατά τη διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών"προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Κατά συνέπεια, η υποχρέωση προσκόμισης των θεωρημένων και αχρησιμοποίητων φορολογικών στοιχείων για ακύρωση κατά τη διαδικασία διακοπής εργασιών, αφορά μόνο τα στοιχεία που θεωρήθηκαν μέσω TAXIS ή και με το χειρόγραφο σύστημα στις περιπτώσεις μη λειτουργίας του TAXIS (βλάβη κ.λπ.), μετά την έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος TAXIS –Κ.Β.Σ στην εκάστοτε Δ.Ο.Υ. και όχι τα στοιχεία που έχουν θεωρηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή κι έχουν καταχωρηθεί εκ των υστέρων στο εν λόγω υποσύστημα........
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1114/2012   https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pR3BhSHZOeGI0Qkk/edit

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ Φ.Α.Π ΦΥΣ/ΚΩΝ ΠΡΟΣ. ΕΤΟΥΣ 2010

Με την Πολ. 1105/24.4.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Αποφασιζουμε
Για το έτος 2010 ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Απριλίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

Νάρκη για τα έσοδα του προϋπολογισμού αποτελεί η παρατεταμένη πολιτική αβεβαιότητα. Στο υπουργείο Οικονομικών σήμανε συναγερμός για την πορεία των εσόδων που βούλιαξαν τον Απρίλιο κατά 13,4% και φοβούνται ότι και τον Μάιο η εικόνα θα παραμείνει η ίδια αν δεν επιταχυνθούν οι διαδικασίες είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, εντατικοποιηθεί το κυνήγι κατά της φοροδιαφυγής και αποσταλούν όλα τα εκκαθαριστικά σημειώματα που αφορούν στη φορολογία ακινήτων (ΕΤΑΚ 2009, ΦΑΠ 2010 και 2011, χαράτσι μέσω λογαριασμού ΔΕΗ κ.τ.λ.).
πηγή .http://www.tanea.gr/oikonomia/article/?aid=4719039

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *