ΝόμοιΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΝΟΜΟΙ

 15) Ν.4387/2016 "Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικούσυνταξιοδοτικού συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων " 4670  & 4676 του 2020 του κ. Γεωργίου Α. Κεραμόντε  Εδώ.


  14) Ν.4174/2013(ΦΕΚ 170/26-7-2013 τεύχος Α') "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας"
Κωδικοποιημένος μέχρι και τον Ν. 4646/2019 (Α’ 212/12.12.2019 Εδώ.

13) Ν.4174/2013(ΦΕΚ 170/26-7-2013 τεύχος Α') "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας"
Κωδικοποιημένος μέχρι και τον Ν.4583/2018. (Α’ 212/18.12.2018)   Εδώ.

12)  Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α' 312) Αρθρο  23 "Δήλωση στοιχείων Ακινήτων Ε9
Κωδικοποιημένος μέχρι και τον Ν.4474/2017.Εδώ.

11)  N. 4548/20209 ΦΕΚ Α' 104/13.6.2020"Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων
εταιρειών.( Α.Ε ) "
  Εδώ.

10) Ν.3213/2003(ΦΕΚ 309/2003 τεύχος Α') "Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων" Κωδικοποιημένος μέχρι και  τον N. 44467/2017.Εδώ.

 9) Ν.4223/2013(ΦΕΚ 287/2013 τεύχος Α') "Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων(ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
 Κωδικοποιημένος μέχρι και  N. 4509/22-12-2017. Εδώ.

8 Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013 τεύχος Α') " Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος "
Κωδικοποιημένος μέχρι 30/5/2015.
http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/kwd_for_eisod/ 
   
7) Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013 τεύχος Α') " Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος "
Κωδικοποιημένος μέχρι και  N. 4254/7-4-2014(ΦΕΚ 85 τεύχος Α’)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pd1duaXhUTGpMVFU/view?usp=sharing

6) Ν.4174/2013(ΦΕΚ 170/26-7-2013 τεύχος Α') "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας"
Κωδικοποιημένος μέχρι και τον Ν.4223/31-12-2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paGNUY3hLM2dPSTQ/edit 

 5) N.4174/2013(ΦΕΚ 170/26-7-2013 τεύχος Α') "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας"(αρχικός)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSW1Wa3gxcHpVN1U/edit 

4) Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013 τεύχος Α') " Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος "
(αρχικός)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVzdBRWZqbXlPem8/edit

Κωδικοποιημένος μέχρι και  τον Ν. 4110/23.1.2013(ΦΕΚ 17), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23§ 2 & το άρθρο 4 της Π.Ν.Π της 19.11.2012(Φ.Ε.Κ 229), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν.4111/25.1.20139(ΦΕΚ 18)
3) Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.( Κ.Φ.Α.Σ.) 
                              Υποπαράγραφος Ε.1 του Ν.4093/12.11.2012(Φ.Ε.Κ 222)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQVRGbXlmZEUyalk/edit

2 Κωδικοποιημένος μέχρι και τον Ν. 4110/23.1.2013(ΦΕΚ 17)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pY2pqUGluNFlteUE/edit

1) Κωδικοποίηση του Κ.Β.Σ (Π.Δ 186/1992) μέχρι τον ν  3943/2011. Από το Βιβλίο  Κ.Β.Σ Ανάλυση και Ερμηνεία, του  Ευθύμιου  Σαίτη τ. Δ/ντού της 15ης Δ/νσης (Κ.Β.Σ).του ΥΠΟΙΚ.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM0QteTNfSnNSLWVEdHVxYWhHYVM3UQ/edi

=============================================================================================================
110) N.4712/2020-ΦΕΚ Α'146/29.7.2020" Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις" Εδώ.

109) Ν.4706/2020-ΦΕΚ Α' 136/17.7.2020"Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις"Εδώ.
Με το άρθρο 82 επεκτείνονται( για το Φ.Ε. 2019 )σε 8 οι δόσεις φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και σε 6 δόσεις  ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. Επανέρχεται η έκπτωση 2% σε εφάπαξ καταβολή του φόρου.

108) Ν.4701/2020-ΦΕΚ Α' 128/30.6.2020 "Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις"Εδώ.
Στο άρθρο 48 περιλαμβάνει τα φορολογικά κίνητρα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής Τιμολόγησης κ.λ.π

107) Ν.4690/2020-ΦΕΚ Α' 104/30.5.2020"Κύρωση : α ) της από 13.4.2020 Π . Ν . Π . « Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις » ( A ΄ 84) και β ) της από 1.5.2020 Π . Ν . Π . « Περαιτέρω µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα » ( Α΄ 90) και άλλες διατάξεις


 106) Ν.4684/2020-ΦΕΚ Α' 86/25.4.2020"Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. "Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις" (Α΄ 75)"
[Ο οποίος κυρώνει την  5η Π.Ν.Π της 30.3.2020, επεκτείνει  την άδεια ειδικού σκοπού για τις Επιχειρήσεις μέχρι 20 Εργαζόμενους (άρθρο 4),


105) N.4683/2020-ΦΕΚ Α' 83/10.3.2020"Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης(Α'68) και άλλες διατάξεις"Εδώ.
(Κυρώνεται η 4η Π.Ν.Π της 20/3/2020 τ


104) Ν.4682/2020-ΦΕΚ Α' 76/3.4.2020"Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις.Εδώ.
(οποίος κυρώνει τις τρείς (3) πρώτες Π.Ν.Π.)

  103) Ν.4670/2020-ΦΕΚ Α'  43/28.2.2020" Ασφαλιστική µεταρρύθµιση και ψηφιακός µετασχηµατισµός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( e- Ε . Φ . Κ . Α .) και άλλες διατάξεις"
 Εδώ.


102) Ν.4652/2020 ΦΕΚ. Α' 9/23.1.2020 "Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση"Εδώ.


101) N.4646/2019 ΦEK A' 201/12.12.2019 "Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο"Εδώ.


100) Ν.4638/2019 ΦΕΚ Α' 181/18.11.2019 "Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις"Εδώ.


99) N.4624/2019  ΦΕΚ Α'  137/29.8.2019 "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016."  Εδώ.
Με το άρθρο 86 καταργούνται από 1/9/2019 πλήρως τα capital controls.

98) N.4621/2019 ΦΕΚ Α' 128 " Μείωση ΕΝΦΙΑ και βελτιώσεις στην ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν.4611/2019 " Εδώ.


97) Ν.4618/2019 ΦΕΚ Α' 89Α' "Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα Έργα V και VI της από 06-09-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος " Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας"Εδώ.
 


96) Ν.4609/2019 ΦΕΚ Α' 67/3.5.2019 " Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις " 
[-Με το άρθρο 52 επεκτείνεται από 1.5.2019 ο μειωμένος συντελεστής πέντε τοις εκατό (5%) του ειδικού φόρου στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση στο σύνολο των τηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης.
-Με το άρθρο 57 τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4548/2018 σχετικά με την αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.)]


95) Ν.4608/2019 ΦΕΚ Α' 66/25.4.2019 "Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση   Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες" 94) Ν.4607/2019 ΦΕΚ Α' 65/24.4.2019 "Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωσητων σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίησητου ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις " 


93) Ν.4605/2019 ΦΕΚ Α' 52/1.4.2019  " Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. εΕδώ.


92) N.4603/2019-ΦΕΚ Α' 48/14.3.2019 "Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» (Οι φορολογικές διατάξεις περιλαμβάνονται στο άρθρο 65 με το οποίο μειώνεται στο 10%(από 15%) ο συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης των μερισμάτων) 


91) Ν.4601/2019-ΦΕΚ Α' 44/ 9.3.2019 " Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων."Εδώ.

90) Ν.4592/2019-ΦΕΚ Α'  20/13.2.2019 " Κύρωση της από 31 Δεκεμβρίου 2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α΄ 130), παράταση μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του «Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν. 4551/2018» και άλλες διατάξεις. "Εδώ.


89) Ν.4591/12.2.2019-ΦΕΚ Α 19/12.2.2019 "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017" Εδώ.
(Οι φορολογικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 14, 15 και 160


88) Ν.4583/2018-ΦΕΚ Α΄212/18.12.2018 " Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις."Εδώ.
[Οι φορολογικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 54, 59, 101] Σχετ. Πολ.1241/2018.

87) Ν.4579/2018-ΦΕΚ Α΄ 201/3.12.2018 "Υποχρεώσεις αερομεταφορέων σχετικά με τα αρχεία επιβατών - προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2016/681."Εδώ.
[Οι φορολογικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα άρθρα  23 (μείωση φορολογικών συντελεστών Φ.Ε.-Ν.Π),  24 ( μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α) και 26 (διανομή κοινωνικού μερίσματος)]

86) N. 4578/2018-ΦΕΚ Α΄ 200/3.12.2018 "Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις."Εδώ.

85) Ν.4571/2018-ΦΕΚ Α΄ 186/30.10.2018" Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις".(Πόθεν έσχες)

84) Ν.4569/2018-ΦΕΚ Α΄΄179/11.10.2018 " "
 Οι φορολογικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 35,36,37,38, 51 και 52.

83)Ν.4557/2018-ΦΕΚ Α' 139/30.7.2018 "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις."
Σύμφωνα με το άρθρο 20, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2019 θα πρέπει να καταγραφούν σε ειδικό μητρώο όλοι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες εταιρειών (το οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία για όλα τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. και λοιπά νομικά πρόσωπα )

82) Ν.4549/2018-ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018 "Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 - 2022."Εδώ.
 Οι φορολογικές διατάξεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 111, 112, 115, 116, 117, 118. και 126.


81) N. 4548/2018-ΦΕΚ Α' 104/13.5.2018 " Εδώ.

80) Ν.4541/2018-ΦΕΚ Α' 92/31.5.2018 "Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις."Εδώ.

79) Ν.4537/2018-ΦΕΚ Α' 84/15.5.2018" Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες"Εδώ.
  

78) Ν.4532/2018 -ΦΕΚ Α΄63 /5.4.2018 " Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις Εδώ. (Το άρθρο 30 επιφέρει αλλαγές στις Διαφημίσεις)

77) Ν.4514/2018-ΦΕΚ Α' 14/30.1.2018 "Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις"
 

 76) Ν.4512/2018-ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018 " Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις " (Περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα της Γ' Αξιολόγησης)
Οι φορολογικές ρυθμίσεις  αναφέρονται στα άρθρα 353, 354, 355, 356, 381-394, 397 και 398.

 75) N.4509/2017-ΦΕΚ Α' 201/22.12.2017" Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις. (Οι φορολογικές διατάξεις  αναφέρονται στα άρθρα 46, 49, 55, 57, 74.και 78.) Εδώ.

74) Ν.4490/2017-ΦΕΚ Α΄ 150/11.10.2017 "Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής."(Περιλαμβάνει την παραταση μέχρι 31/10/2017 της Οικειοθελούς αποκάλυψης Εισοδημάτων-άρθρο δέκατο τέταρτο)     πατήστε Εδώ.

 73) Ν.4484/2017-ΦΕΚ Α' 110/1.8.2017. "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις." (Περιλαμβάνει την Αυτόματη Ανταλλαγή πληροφοριών και άλλες φορολογικές διατάξεις.)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWDVlMnNvX2pGWnM/view?usp=sharing 

72) Ν.4474/2017-ΦΕΚ Α' 80/7.6.2017 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις." (Με το άρθρο 30 παρατείνεται μέχρι 30/9/2017 η προθεσμία για την οικειοθελή  αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, κ.λ.π)    https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdlozeXpfdF9pVWs/view?usp=sharing 

71) N.4472/2017-ΦΕΚ Α' 74 /19.5.2017 " Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις. "
 

70) Ν.4467/2017-ΦΕΚ Α' 56/13.4.2017" Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις." Οι φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στα άρθρα  11 και 16.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNWFsMWU4ZW92aFk/view?usp=sharing

69) Ν.4465/2017-ΦΕΚ Α' 47/4.4.2017 "Ενσωµάτωση στην εθνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιµότητα των τελών που συνδέονται µε λογαριασµούς πληρωµών, την αλλαγή λογαριασµού πληρωµών και την πρόσβαση σε λογαριασµούς πληρωµών µε βασικά χαρακτηριστικά και άλλες διατάξεις" Οι φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στα άρθρα 32,33,41,42, και47.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNV90dkhwdHhRR2s/view?usp=sharing 


68) Ν.4449/2017-ΦΕΚ Α' 7/24.1.2017 "Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις
.https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYTdQOGRtN2Q5dVk/view?usp=sharing

 67) Ν.4446/2016-ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016" Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις."
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc2g5dVNJR3VzazQ/view?usp=sharing 


66) Ν.4441/2016-ΦΕΚ Α΄ 227/6.12.2016"Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις"
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcjA3UkJNN2x6aFE/view?usp=sharing

65) Ν.4438/2016-ΦΕΚ Α'220/28.11.2016 " Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών"
  Οι φορολογικές διατάξεις  αναφέρονται στα άρθρα 59,60 και 61.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pY1A5S0JUVGlzVjQ/view?usp=sharing

 64) Ν.4410/2016-ΦΕΚ Α' 141/3.8.2016"Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου,......και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών...." [ Οι φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στο Μέρος  Γ' (Λοιπές Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών) Σελίδα 7645 από το άρθρο 40 και μετά.} 
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTjBIZWhNSFFIbm8/view?usp=sharing


   63) Ν.4403/2016-ΦΕΚ Α' 125/7.7.2016 " Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών,.......και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού."( Παράταση της σύγκλισης των Γ.Σ &  Δημοσίευσης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων)
 

62) Ν.4399/2016-ΦΕΚ Α' 117/22.6.2016 "Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις." (Ο Νέος Αναπτυξιακός)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU1VVOW85VDNBQ0k/view?usp=sharing

 61) Ν.4389/2016-ΦΕΚ Α' 94/27.5.2016 "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις."
( Η Φοροκαταιγίδα με τίς  αυξήσεις των εμμέσων φόρων).
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZkVKUWpUUnBFMkk/view?usp=sharing

60) Ν.4387/2016-ΦΕΚ Α' 85/12.5.2016" "( Νέο Ασφαλιστικό με φορολογικές διατάξεις.)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUEZ2cUxjS2FuWVE/view?usp=sharing

59) Ν.4364/2016-ΦΕΚ Α' 13/5.2.2016"Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ),... και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις."
(Νέος Ασφαλιστικός Νόμος)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTG9sY3ZrblZPUkk/view?usp=sharing

58) N.4360/2016-ΦΕΚ Α'  9/29.1.2016" Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.λ.π "
 

57) Ν.4346/2015-ΦΕΚ Α' 152/20.11.2015 "Επείγουσες  ρυθμίσεις για την εφαρμογή των  Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων"
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNnpKVWxKMzFuYVE/view?usp=sharing

56) Ν.4337/2015-ΦΕΚ  Α'  129/17.10.2015 "Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων."
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWmxleEppQjVBN3c/view?usp=sharing

 55) Ν.4336/2015-ΦΕΚ Α'  94/14.8.2015 "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης"
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUENYX1JsX2dZSzA/view?usp=sharing 

54) N.4335/2015-ΦΕΚ Α' 87/23.7.2015"Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)" που περιλαμβάνει  τις τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pR2YzeVhaNFZUOHM/view?usp=sharing 

53) N.4334/2015-ΦΕΚ Α' 80/16.7.2015"Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)"
 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU0hDMUxuTGtteW8/view?usp=sharing 

 52) N.4331/2015-ΦΕΚ Α' 69/2.7.2015 "Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις "(
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paDF3VGdHYjdSUUU/view?usp=sharing

51) Ν.4330/2015-ΦΕΚ Α' 59/16.6.2015 "Τροποποίηση
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcFh0M3hTaXZzZk0/view?usp=sharing

 50) Ν.4328/2015-ΦΕΚ Α' 51/14.5.2015 "Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α ' 35) και άλλες διατάξεις .
(.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWWxoT01EWThlSEk/view?usp=sharing

 49) N.4321/2015-ΦΕΚ Α'32/ 21.3.2015 "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας."
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peGZFZ2ZWZk9NdWc/view?usp=sharing

 48) Ν. 4320/2015-ΦΕΚ Α' 29/19.3.2015 "Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις."( άρθρο 34 ρύθμιση εξπρές μεχρι 27/3/2015)
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZVlJOGtwbVlvSlk/view?usp=sharing
  .........
47) Ν.4316/2014-ΦΕΚ Α' 270/24.12.2014"Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις."  ο οποίος περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3penBMeEhUWjF0WFE/view?usp=sharing

46) Ν.4308/2014-ΦΕΚ Α' 251/24.11.2014 " Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις"
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa05fdGczVjlBSWM/edit

45) Ν.4305/2014-ΦΕΚ  Α' 237/31.10.2014 "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις"
 Άρθρο 51 Ρύθμιση οφειλων, Άρθρο 52 Φ.Π.Α εστίασης και εισφορά αλληλεγγύης, Άρθρο 53 Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYVpmZjFPckM3eGM/edit

44) Ν.4281/2014-ΦΕΚ Α' 160/8.8.2014 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις"
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdkQ3REYzdFhqZVE/edit

43) Ν.4254/2014-ΦΕΚ Α' 85/7-4-2014." Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012, και άλλες διατάξεις"
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVGkwMDM2QlJNTVk/edit

 42) Ν.4224/2013-ΦΕΚ Α' 288/31-12-2013"" Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις"( Αναστολή Πλειστηριασμών μέχρι 31.12.2014 & μειωμένου συντελεστή  Φ.Π.Α 13%, στην εστίαση.)
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSjJwdFBKXzl4VlU/edit

41) Ν. 4223/2013-ΦΕΚ Α' 287/31-12-2013." " Ενιαίος Φόρος  Ιδιοκτησίας  Ακινήτων και άλλες διατάξεις."
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYmZ4YzRJZGFDOFk/edit

40) Ν.4218/2013-ΦΕΚ Α' 268/10-12-2013 "Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις."
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTURfMDJfMUFYdmc/edit

39) Ν. 4174/2013-ΦΕΚ Α' 170/26-07-2013"Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις" ο οποίος  περιλαμβάνει στο Πρώτο μέρος τον νέο "Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας"
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVkU0M1lEbEpKcUE/edit

  38) Ν.4172/2013-ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013" Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις"
 

  37) Ν. 4170/2013-ΦΕΚ Α' 163/12-07-2013"Ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις"
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa0JQUExJXzRjN2c/edit

 36) Ν.4152/2013-ΦΕΚ Α' 107/9-5-2013 "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013." 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNlEzNEFsc0xyM0U/edit 
  
35) Ν. 4141/2013-ΦΕΚ Α' 81/05-04-2013 "Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις"
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMWdUYzFYVUF6WEE/edit 

35) Ν.4132/2013-ΦΕΚ Α' 59/7.3.2013 "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις" με διατάξεις Φ.Π.Α(άρθρο 7§2) https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVnpfclpsOURTNXM/edit?usp=sharing

34) Ν.4111/2013-ΦΕΚ Α' 18/25.1.2013" Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις."

 33) Ν.4110/2013-ΦΕΚ Α' 17/23.1.2013 "Ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος, Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπές Διατάξεις"
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pblF4WlU0b2lNbUU/edit
 
32) Ν.4099/2012 -ΦΕΚ Α' 250/20.12.2012 "Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕΚ. Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις."
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSTk0aGdoTHgyczg/edit

31) Ν.4098/2012 -ΦΕΚ Α' 249/20.12.2012 "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέμησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις."
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paTRvbUp4WXlmZkE/edit

 "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας."https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdmxHclFjbFFxN3c/edit


29) Π.Ν.Π -ΦΕΚ Α' 229/19.11.2012"" Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012 " https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRkJORzYwY1BXMzQ/edit

28) Ν.4093/2012-ΦΕΚ Α' 222/12.11.2012"Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016." 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMTJ4SHhBMmlXaFk/edit

  27) Ν.4092/2012-ΦΕΚ Α' 220/ 8.11.2012" Κύρωση της από 6 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (,Α' 152), όπως ισχύει» (,Α' 174), της από 7 Σεπτεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α' 6), (Α' 175)» και άλλες διατάξεις."
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYVYxbVpTMl9QaU0/edit

26) Ν.4072/2012-ΦΕΚ Α' 86/11.4.2012 " Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις"
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijN_vl_pmHPlOn3jUeC1pVHxyY5KUTXFzuf9cXoaMfH-8

25) Ν.4051/2012-ΦΕΚ Α' 29.2.2012.""Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012."
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU1draWtOdm1TYkttZVNybUk3ckg1dw/edit


24) Ν.4047/2012-ΦΕΚ Α 31/23.2.2012. Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWXptYTlhRUJRdWV2MW44LXNYeGNnUQ/edit?pli=1


23) N.4046/2012-ΦΕΚ Α 28/14.2.2012."Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας"
http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A_28_2012.pdf


 22) Ν.4038/2012-ΦΕΚ Α 14/2.2.2012."Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015"https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZGQ3NDZlOTctNzI0ZS00YTc2LTlhOGUtZmEwNWY3MTI3YTk1&hl=en_US 

21) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.( Φ.Ε.Κ. Α 268/31.12.2011 )
 "«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015"
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMjZjZDQzNmYtYWIxMS00ODNiLWIwYzItYzA1ODU4YzMwOGNi&hl=en_US


20 ) Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.( Φ.Ε.Κ  Α 262 /16.12.2011    ) "Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011." https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZWY5ZWQxMjYtYjJhNy00ZWVkLTgwNzMtOGU4YjhjNTk3Njc0&hl=en_US


 19) Ν.4024/2011-ΦΕΚ Α 226/27.10.2011. Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο,εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις"http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A226_2011.pdf

18) Ν.4021/2011-ΦΕΚ Α 218/3.10.2011.
"Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι­στωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπι­στωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης -Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεων της και άλλες διατάξεις."
΄Αρθρο 53.
Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
https://docs.google.com/leaf?id=0BzoIdHD7-U3pY2NkODRkMGYtYTE5MS00ZTBhLTllMjktMzFjYWRmNGYwMTBj&hl=en_US 


17) Ν.4013 /2011-ΦΕΚ Α 204 /15.9.2011."Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις."
 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pY2RjZTZkZTQtODYxNy00NjZjLTllOGUtNmI3ZGE4Y2JiZjc3&hl=en_US


16) Ν.4002/2011-ΦΕΚ Α 180/22.8.2011 "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης"https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMTdjOGExOTYtMWIyZC00OGJmLTg5NzctZmYyZDZlMmQwOWJm&hl=en_US


 15) Ν.3986/2011 -ΦΕΚ Α 152 /1.7.2011 "Επείγονται Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015".


14) Ν.3943/2011-ΦΕΚ Α 66/31.3.2011"«Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNzgzZTEyN2ItZThjMC00Yzg4LTlmOWEtYWViOTA1ZThkNzQ1&hl=en


13) Ν.3900/2010-ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις»
http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=fL9IdnZZXog%3D&tabid=132


12) Ν.3899/2010-ΦΕΚ Α 212/17.12.2010 " Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας".
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/2b/6e/2c/2b6e2cdfa7f6d17622df01c672df12b6a38564cf/application/pdf/%CE%A6%CE%95%CE%9A+%CE%91%27212-17-12-2010.pdf


11) Ν.3888/2010-ΦΕΚ Α 175/30.09.2010
"Εκούσια Κατάργηση Φορολογικών Διαφορών, Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων χρεών, Διατάξεις για την Αποτελεσματική Τιμωρία της Φοροδιαφυγής και Άλλες Διατάξεις".
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/3f/e4/4b/3fe44b361f82ddfb5d3c8c02264f8eac9f046482/application/pdf/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf


10) Ν.3871/2010-ΦΕΚ Α 141/17.08.2010  «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ce/00/3e/ce003e10404264dfa5c1fa10c5ee0ab01655c855/application/pdf/fek2010a141.pdf


9) Ν.3867/2010-ΦΕΚ Α 128/03.09.2010.
«Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/76/60/f5/7660f514b343b79d61c87237674e1553cd092923/application/pdf/fek2010a128.pdf


8) Ν.3864/2010-ΦΕΚ Α 119/21.07.2010.
Ίδρυση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»(στο εξής: το «Ταμείο»)
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/71/ea/23/71ea23e1b8eba3ce1c5aa781808abc3ef37f20e7/application/pdf/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82+3864.pdf


7) N.3862/2010-ΦΕΚ Α 113/13.07.2010.
«
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/2d/96/85/2d9685831f02a207b8fca5e9579edfec54b4bb10/application/pdf/fek2010a113.pdf


6) Ν. 3853/2010- ΦΕΚ  Α 90/17.06.2010 
 "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις "
http://www.selpe.gr/nomoi/index_nomika_2010_06_17_nomos_3853-2010.pdf


5) Ν. 3845/2010Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης
τηςελληνικής οικονομίας από τα κράτη - μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/law/Documents/n3845_mhxanismos.pdf


4) Ν.3844/2010- ΦΕΚ Α 63/3.5.2010
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις
 http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/10/f1/9b/10f19b5b1f0818beef881d4578d6a56c397bce20/application/pdf/20100100063.pdf


3) Ν. 3842/2010 - ΦΕΚ Α 58/23.04.2010
Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcGxxU1EyUnVrc1k/edit

2) Ν. 3833/2010 Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/law/Documents/2010_03_05_law.pdf


1) Ν. 3808/ 2009 Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις.
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/law/Documents/3808-2009-227-A-10-12-2009.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *