Χρήσιμες Οδηγίες


84).Α.1129/2019 -"Τροποποίηση της Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτή των του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και τον καθορισμό δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές - υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 "Εδώ.


83) Οδηγίες(Βιβλιαράκι) για την συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018.(Μάρτιος 2019)Εδώ.


82) Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018  (Σχετική E. 2026/2019 &  Α.1034/2019).Εδώ. 


81)  Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018 ". (Eντυπο Ν) (Σχετική E. 2023/2019 &  Α.1037/2019)  Εδώ.

80) "Εγχειρίδιο ενημέρωσης για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών"Εδώ.

79)" Εγχειρίδιο με τα συνηθέστερα ερωτήματα για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων.Εδώ.
(Ιανουάριος 2019)

78) Συχνές  Ερωτήσεις -Απαντήσεις   για το  " Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού."Εδώ.

77) Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Αύγουστος 2018)Εδώ.

76) Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα, έκδοσης Ιουλίου 2018.Εδώ.

75) Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα  (Ιούλιος 2018) Εδώ.

74) 51 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις  για την Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1) (Ενημέρωση 31-05-2018)Εδώ.

73) Εγχειρίδιο των συνηθέστερων ερωτημάτων που υποβάλλονται από τους πολίτες και των αντίστοιχων απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα. (έκδοση: Μάιος 2018.)Εδώ.

72) Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών  (Απρίλιος 2018)Eδώ.

71) Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης E3 φορολογικού έτους 2017.Εδώ.

70) Οδηγίες(Βιβλιαράκι) για την συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017."(Απρίλιος 2018)Εδώ.

69) Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από
Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017(Σχετική Πολ.1072/2018.).Εδώ.

68) Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017. (Eντυπο Ν) (Σχετική Πολ.1069/2018. Eδώ.

67) Oδηγός Παρακράτησης Φόρου Εισοδήματος (του Βασίλη  Δασουρά & Δημήτρη Παπαγιάννη Στελέχη της ΔΕΑΦ του ΥΠΟΙΚ) από το Περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση τεύχος 811 Φεβρουάριος 2018.
Κατεβάσετε τον Οδηγό .Εδώ.

66) Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Τελωνειακά θέματα(Νοέμβριος 2017). Εδώ.

65)  Εγχειριδίο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα ( Αύγουστος 2017)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMGo2b2F5cEpQTmM/view?usp=sharing

64)  Εγχειριδίο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα ( Ιούλιος 2017) 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbENVcVVCYzF6Um8/view?usp=sharing 

63) Εγχειριδίο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα (Μαΐος 2017)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pR0hrcWQ5bUJhckU/view?usp=sharing

62) Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (ΕΦΑ)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peXNoS0FSdW1NSUk/view?usp=sharing 

61) Οδηγίες(Βιβλιαράκι) για την συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016."(Απρίλιος 2017)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paE5lbXJ5aDloTWs/view?usp=sharing

60) Πολ.1047/24.3.2017 " Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2016 "
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQXc5aFU2TUFhREk/view?usp=sharing  


59) Πολ.1009/19.1.2017 " Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240) " ( Ιανουάριος 2017)

58) Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα " (Απρίλιος 2016)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUWNNZk12VXV1X3M/view?usp=sharing

57) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1, Ε2, Ε3.( Απρίλιος 2016)
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNmtBQ0gyZF9LdjQ/view?usp=sharing

56)" Οδηγίες(Βιβλιαράκι) για την συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2015."(Απρίλιος 2016)
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZGs1cFg3M0wtU1k/view?usp=sharing

 55) Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Ιούλιος 2015).
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVVFocElEX3JmdG8/view?usp=sharing 

54) Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα " (Ιούνιος 2015)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQlg1cTZmUUZwSUU/view?usp=sharing 

53) Οδηγίες για την ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής Δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2014 " (3.6.2015)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pN1htYk1YNjBrTzQ/view?usp=sharing

52)   Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε1-Ε2-Ε3."
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNjFEM1I5VGY1Wnc/view?usp=sharing 

 51) Το Βιβλιαράκι με τις Οδηγίες για την Συμπλήρωση της Δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2014. 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paS1KMWtGM0p2aFE/view?usp=sharing

50)  Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014. (Eντυπο Ν- Πολ.1102/2015)   https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUS1iNkFPcUwyZ0E/view?usp=sharing

49) "1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή"(Πολ.1088/2015) 

https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paHZFWjRNaE9mXzA/view?usp=sharing 

    48)" Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014" (Πολ.1097/2015)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSGltSnZLY1B2U28/view?usp=sharing 


 47) Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών "(Φεβρουάριος 2015)
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc290dzZUUzNZZG8/view?usp=sharing

 46) Εγχειρίδιο Απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα των πολιτών σε θέματα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και λοιπών διοικητικών διαδικασιών.(Δεκέμβριος 2014)
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUklEWmFaOHREQUU/view?usp=sharing

 45)" Οδηγίες Χρήσης για την Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων  Στοιχείων Ακινήτων Ε9" (1.12.2014) https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb3FkZXowTHc0akE/edit 


 44) Συχνές ερωτήσεις για τη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)(29.11.2014)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX0VqZXRLZFJxZWc/edit

 43) Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις για ρύθμιση οφειλών .(25/11/2014)
https://docs.google.com/document/d/1T0vJvsfhYtu_C3s7gVE8aKaNow8V8yolwEkHALAtues/edit 

 42) Εγχειρίδιο Συνηθέστερων  Ερωτήσεων-Απαντήσεων για φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2014)
   https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTlQwN3RlcFF4Zm8/edit

 41 ) Εγχειρίδιο Συνηθέστερων  Ερωτήσεων-Απαντήσεων για φορολογικά θέματα (Ιούνιος 2014)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pclJUS3draHVHYVk/edit 

40) "Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων"  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcTZHTXVZbWxzUnc/edit

 39) "Οδηγίες για τη Συμπλήρωση της Δήλωσης  Φορολογίας  Εισοδήματος  Φυσικών Προσώπων Οικονομικού έτους 2014."
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYTMtdHJ6MUtJc3c/edit

38) " Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την Οριστική Δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ε20) 2014."
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVEJLTjBvdUxWcHc/edit

 37) "Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την Οριστική Δήλωση Εισοδημάτων απο Εμπορικές Επιχειρήσεις (Ε21)-2014."
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMWFYUnZhdkxnRVk/edit 

36) "Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων  για τα έντυπα  E1, Ε2, Ε3." Μάρτιος 2014.
  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOXB2VWdxbHhQdG8/edit

  35)" Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUTM1YW5qOUpOdVk/edit

  34) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5)
   https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTGFiUzhWQUYwNkE/edit

 33) "Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας"
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMU1FSjVsTzUzYTQ/edit

32) Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για Προσωρινή Δήλωση ΦΜΥ 2014
  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRVdqWi1sUV9HZzA/edit 

 31) Γενικές Οδηγίες που αφορούν την υποβολή Τροποποιητικών Δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbEVpRERMV3hfODg/edit 

 30)"Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2014: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)"
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbTlIRVJQTUY0a1E/edit

 29) Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιων της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών (Φεβρουάριος 2014)
   https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWlgwNldrMl9PSmc/edit

 28) Οδηγίες  (Βιβλιαράκι) για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013. 
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNTZYMU5xR1VWWG8/edit

 27) Πολ. 1070/8.4.2013"Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2013: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και, β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)."   
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMVN4TVN1VG9LbE0/edit 


 26) Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα .
(Φεβρουάριος 2013)
  http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/TaxGuide/documents_GeneralImformation/manual_2013.pdf

 25) Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17/23.1.2013) που ψηφίστηκε στη Βουλή.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdlJONlV6cFhkWVk/edit 


 24) Eρμηνευτική Εγκύκλιος του  νέου Κ.Φ.Α.Σ (Πολ. 1004/4.1.2013)
  https://docs.google.com/file/d/0B4vNibKHd1ToaW5PUktOLXBfSzg/edit

23) Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2012)
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.gsis.gr%2Fforologikos_odigos%2Fxrisimes_plirofories%2Fgenikes_plirofories%2Ffaq2012_7.pdf

22) Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούνιος 2012)
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/genikes_plirofories/faq2012_6.pdf&pli=1

21) Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2012: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3).     https://docs.google.com/file/d/0B4vNibKHd1ToT2NQZFVWQjZXcEU/edit

20) Φορολογικός Οδηγός Φυσικών Προσώπων για την αποφυγή των συνηθεστέρων λαθών κατά την συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2012.(Φεβρουάριος 2012.) https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.gsis.gr%2Fforologikos_odigos%2Fxrisimes_plirofories%2Fforos_eisodimatos%2Fforolodigos_fp_2012.pdf


19) Όλες οι προθεσμίες Υποβολής των Δηλώσεων οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQ0NnQzd6ZjBRZVdaSUViMDZDNmdaZw/edit?pli=1


18) Προθεσμίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων οικ. έτους 2012
http://www.gsis.gr/cmdocs/8161.html


17) Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Φεβρουάριος 2012) 
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/genikes_plirofories/faq2012.pdf


16)Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Απρίλος 2011) 
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/genikes_plirofories/faq2011_4.pdf

15)Οδηγίες για τη συμπήρωση της εκκαθαριστικής δήλωσης έτους 2010(Φυλλάδιο Νο 34)
http://www.gsis.gr/cmdocs/1048_2011_odigies_2010.pdf

14)Φορολογικός Οδηγός Φυσικών Προσώπων για την αποφυγή των συνηθεστέρων λαθών κατά τη συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2011.(Φεβρουάριος 2011)
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/foros_eisodimatos/forolodigos_fp_2011.pdf

13)Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Φεβρουάριος 2011)http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/genikes_plirofories/faq2011_2.pdf

12)Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα(Ιανουάριος 2011)
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/genikes_plirofories/faq2011.pdf

11)Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων έτους 2011.
http://www.minfin.gr/content-api/betacms/repository/minfin/binaryChannel/banner-forolOdig2011/content

10)Εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Δεκέμβριος 2010)
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/genikes_plirofories/faq2010.pdf


9)Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επι Ακινήτων έτους 2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cd/55/be/cd55bef13b1d0b2ff14d88b43d8dac96e3f02a6e/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.+1176.pdf


8)Χρήσιμες Πληροφορίες για Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα.( Σεπτέμβριος 2010.)
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/xrpl2010.doc


7)Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., μετά την από 01.07.2010 αύξηση των συντελεστών του φόρου, βάσει των διατάξεων του ν.3845/10(ΦΕΚ65Α/06.05.2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/20/5f/95/205f9541940dc167967e20469e3c341b7ec12c29/application/pdf/pol1120-06-08-2010.pdf

6) Oδηγίες για τη συμπλήρωση  της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων 2010 
(Πολ 1102/25-6-2010)     
http://www.gsis.gr/cmdocs/7515.pdf

5) Οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση της Εκκαθαριστικής  Δήλωσης Φ.Π.Α έτους 2009.
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/fpa_vies/fpa_odigies_2010.pdf

4) Οδηγίες για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φ. Π οικον έτους 2010.
http://www.mnec.gr/el/press_office/DeltiaTypou/Documents/Forologikos_Odigos_2010_for_web.pdf

3)Χρήσιμες πληροφορίες για  Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα.(Φεβρουάριος 2009.)
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/xrpl2009.pdf

2) Προθεσμίες ύποβολής Δηλώσεων Νομικών Προσώπων οικ. έτους 2010.
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/foros_eisodimatos/proth_np_2010.pdf

1)Διοικητικές Λύσεις Φορολογίας Εισοδήματος.
http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/xrisimes_plirofories/foros_eisodimatos/foros_eisodimatos.html

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *