Εργατικά

107) Εγκύκλιος 31/8.7.2020  ΕΦΚΑ "Μείωση από 1/6/2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020"Εδώ.

106) Οι  12 αλλαγές που επήλθαν στα εργασιακά με τον νέο νόμο  4611/2019.  Εδώ.

105) Οδηγίες για την εφαρμογή του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας. Εδώ.

104) Οδηγίες σχετικά με την υποβολή του εντύπου Ε4 «Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός Ωραρίου - Ατομικός» μέσω γραπτού μηνύματος (sms)Εδώ.

103) Πίνακας με τις προθεσμίες υποβολής των εντύπων του ΠΣ Εργάνη. Eδώ.

102) Αριθ. οικ. 49460/1109/2018 "Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης"Εδώ.

101) Αριθμ. 43614/996/9.8.2018-Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).Εδώ.

100) Ν.4554/2018-Aσφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας(άρθρο 6) - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις.Εδώ.

99) Α. 59635/1063/13.12.2017 " Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας."Εδώ.

98) Διαδικασίες και υποχρεώσεις εργοδοτών προς την Επιθεώρηση Εργασίας.
Πατήστε Εδώ.

97) Νέα  Εθνική  Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας  2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNkdyVVQ1dl9QN2s/view?usp=sharing

96) Εγκύκλιο Υπουρ. Εργγασίας  Αριθ. Πρωτ.: Φ80020/οικ.43434/Δ15.734
7.11.2016 "Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α,
85/12-5-2016)"
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRlBKUGo4TEpfQTA/view?usp=sharing 

95) Εγκύκλιο Ι.Κ.Α  22/11.7.2016 " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α') αναφορικά με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α."
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbEljVVFsRmFPWkE/view?usp=sharing

94) Εγκύκλιο  ΕΤΕΑ - Α.Π. 100984 7-7-2016 με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων υου άρθρου 97 του  ν. 4387/12.5.2016 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa0lBN1ZyQmJrSGc/view?usp=sharing

93)  ΙΚΑ- Ασφαλιστικός Οδηγός του Εργοδότη (Αθήνα 2015)
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTnpJZF9FWDZ3ZGs/view?usp=sharing

 92)  Εγκύκλιος ΙΚΑ  14/26.3.2015 -Α.Π. Γ36/02/70 " Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών"( 100 Δόσεις)
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa252QlRYSWJmcTQ/view?usp=sharing

  91 ) "Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ( Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015" 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRk0xeE8tN2NMYkE/view?usp=sharing             

90) Εγκύκλιος Υπουρ. Εργασίας "Α.Π. 46755/847/11.12.2014 "Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) "
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUzFlODI0eFlqQ2s/edit 

89) Εγκύκλιος ΙΚΑ 45/11.6. 2014- "Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014"
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pejYtS0dSRlVSV2c/edit

88) Α.Π.: Ε85/39/2.6.2014 ΙΚΑ -"Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4255/2014 (ΦΕΚ 89/11-4-2014 τ.Α΄) – Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης από 1/6/2014 του Ε.Β.Κ.Ν.Π.."
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWU1WSWFLMkZtTVk/edit 

87) Εγκύκλιος  ΙΚΑ 41 26.5.2014- Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 33 παρ. 3 του ν.4141/2013 και του άρθρου τρίτου παρ. Α του ν.4254/2014 που αφορούν θέματα αναγκαστικής είσπραξης"
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRlJFR0V1WGNiWFk/edit 

86) "Όροι και προϋποθέσεις τήρησης του «Ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» που καθιερώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α΄ 2)"
  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVUlUTkpFZmd5SjA/edit

85) "Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου πρώτου, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ3 του ν.4254/2014" (Μείωση και κατάργηση  από 1.7.2014  των εργοδοτικών εισφορών)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMlNSTnFZUXNZSXM/edit 

84) "Χορήγηση Βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων που οι απασχολούμενοι τους υπάγονται στην ασφάλιση Ε.Τ.Ε.Α, ΤΑΠΙΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbkhaUlBqSTBDOUE/edit 

83) "Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων"
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdW1mMGNKdXhvNG8/edit 
  
 82) Παράταση υποβολής ΑΠΔ (12/2013 &  1/2014) και καταβολή τρεχουσών εισφορών
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRFhQcXozX2tZTkE/edit

 81) Παράταση υποβολής ΑΠΔ - Καταβολή τρεχουσών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZDMwYXE2cjc2S1E/edit 

 80) Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paTM4VGZpYWtSaEU/edit 

 79) Εγκύκλιος Υπουρ Εργασίας 31651/4.10.2013.Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπου Ε4 - Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTWp2WC1oOS10c1U/edit?usp=drive_web 

78) Eγκύκλιος Υπουρ. Εργασίας  27397/122/19.8.2013. Πρόστιμα  Σ.Ε.Π.Ε ( αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας κ.λ.π ) που επιβάλλονται μετά τις 15.9.2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ3FHcGdvZVBjemc/edit?usp=drive_web

 77) Εγκύκλιος  31403/6.9.2013 &  Οδηγίες  για τη συμπλήρωση του εντύπου Ε8 - Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας Υπερωριακής απασχόλησης(Υποχρεωτική από 1/10/2013.)
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTWtkbXlKQkpFeFk/edit

 76) Η Νέα Εθνική  Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. ετών 2012-2013.(14.5.2013)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pazVyYzdoX0xmcFU/edit 
  
 75) Αρ. Πρωτ. Α20/251/39/12.3.2013 "Προθεσμία καταβολής εισφορών από διαφορές ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών ‘’ παλαιών’’ ασφαλισμένων "
  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ0xYemxjRXV1bms/edit

74) Εγκύκλιος 14/4.3.2013 "Τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.).
2. Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 έως 31/12/2013."
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM21NSkJnN0pwNUE/edit 

 73)Ποινική Ευθύνη Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα – Αυτόφωρη Διαδικασία
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_9_2013.pdf 

 72) "Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Δ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Δεκεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα"  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbE4tQmw1OUktTnc/edit

 71) Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κλάσης υπολογισμού της σύνταξης, σε
περίπτωση υποβολής αίτησης για συνταξιοδότηση μέσα στο έτος 2013.

http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_6_2013.pdf


70) Α.Υ.Ο  Αριθ. Πρωτ. Δ27/οικ. 25530/790/21.11.2012"Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων"
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcGZxNFFxakdGVDA/edit  

 69) Eγκύκλιος Αριθ.Πρωτ. 26352/839/28.11.2012 "Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.8 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α'/12-11-2012)." https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbHhGTlhrVFNaMVU/edit  
  
68) Εγκύκλιος ΙΚΑ 71/21.11.2012 " Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ και Ο.Ε.Ε"
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSENBbGZtNG5pM2c/edit

 67) Φ 80020/οικ. 26785/987/21.11.2012 "Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 1 του ν.4093/2012, σχετικά με την μείωση των συντάξεων." https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM01Qa3cwWXN4ejg/edit

 66) Φ 80000/οικ.27040/1798/21.11.2012."Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του."https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb1M3THlVWEc2MFU/edit 
  
 65) Φ 10035/οικ 26538/840."Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από την 01.01.2013 και εφεξής" https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pN3ZiLV9tanRIUDA/edit

 64) Φ 10034/οικ 27101/484/21.11.2012."Δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (άρθρο 10 παρ.3) ΦΕΚ Α, 229/19-11-2012), που αφορά στην καταβολή του ΕΚΑΣ."
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRVRROWdKV2tnYkU/edit

63) Φ 10034/26562/473/473/21.11.2012. "Δημοσίευση του ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παράγρ. ΙΑ.,υποπαράγραφ.4, παραγρ.1 έως και 5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12), αναφορικά με αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης" https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRHMxQURwVzlrUFE/edit

 62) Φ.80000/ οικ.27047/1800/21.11.2012 "Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του"https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pd2ZsVUxnOWN2UHc/edit 

 61) Ερμηνευτική Εγκύκλιος Αριθμ. Πρωτ  25542/811/21.11.2012 " Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.10 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου ΠλαισίουΔημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012)."https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSFVkRjVHSmtwZDA/edit
  
 60) Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Σεπτεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMlAxVmpPN1V6cUU/edit 

 59) Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peUNac3pKRmtZMXc/edit 
  
 58) Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20121017a.cfm

 57) Συνέχιση της καταγραφής της φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων από τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετά την 5-10-2012.Τροποποίηση οδηγιών.
 http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_S00_77_11-10-2012.pdf

56) Δυνατότητα αξιοποίησης του χρόνου αυτασφάλισης των απολυμένων 55 έως 64 ετών και για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_S40_262_17-9-2012.pdf 

55) Ενέργειες για την χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ έτους 2012.
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_S48_57_21-5-2012.pdf
 απ 54) Παράταση έως τις 29 Ιουνίου 2012 της υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.4038/2012
.http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20120601.cfm

53)Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ( Α.Π.Δ.), Α' τριμήνου 2012 εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_G99_1_101_14-5-2012.pdf

52) Καθορισμός της Πρωτομαγιάς 2012 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.(Αριθ.Πρωτ. 6568/262/9.4.2012.)
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.ypakp.gr/uploads/docs/5285.pdf&pli=1

51) Περί της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (Ε 10/9 23.4.2012).
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcFpFS1lQN19sNXM/edit

50) H Αργία της 1ης Μαΐου 2012.
http://www.pim.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2452:argia152012&catid=19:2009-06-23-08-02-50&Itemid=135

49) Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Α' τριμήνου 2012 εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_G99_1_94_17-4-2012.pdf

48) Η Αμοιβή της εργασίας κατά την διάρκεια των εορτών του Πάσχα.
http://www.pim.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2450:eortespasha&catid=19:2009-06-23-08-02-50&Itemid=135

47) Ν.4075/2012-ΦΕΚ Α' 89/11.4.2012."Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων,προσαρμογή στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις".
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX3dRSzRaX2tmd2c/edit

46) Α.Π .4601/304/12.3.2012.(Ερμηνευτική Εγκύκλιος)" Ρύθμιση Θεμάτων για την εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012" https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQ0NKaTJTaERSd3FCRXQxV0tOel9qUQ/edit

45)  Ν.4051/2012-ΦΕΚ Α'40/ 29.2.2012."Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012."
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU1draWtOdm1TYkttZVNybUk3ckg1dw/edit

44) Πράξη 6 του Υπουργικού Συμβουλίου της 28.2.2012 (ΦΕΚ 38 τεύχος Α'/28.2.2012) με θέμα "Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paE1yZ2xjYVlSX2lRREo0b2V6RkpfZw/edit


43) Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών πρός το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_E33_115_6-2-2012.pdf

42) Παράταση προθεσμίας υποβολής ΑΠΔ Δ τριμήνου2011 & Δεκεμβρίου2011 Εργοδοτών Κοινών & Οικ/κών Έργων αντίστοιχα.
http://www.ika.gr/gr/infopages/news/20120125.cfm

41) Διαχείριση Α.Π.Δ  εργοδοτών για τούς οποίους ανεστάλη η δυνατότητα υποβολής τους μέσω διαδικτύου, λόγω μακρόχρονης διακοπής απασχόλησης.
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_G99_1_13_16-1-12.pdf


40) Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στα Υποκαταστήματα, Παραρτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποκλειστικά για τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_G99_1_204_29-12-2011.pdf


39) Σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 20 & 21 του Ν. 3863/2010 και τον υπολογισμό ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο.
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_A21_449_18_29-12-2011.pdf


38) ΄Εναρξη εφαρμογής από 10/1/2012 συστήματος on line χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας.
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_97_2011.pdf

37) Υπαγωγή στις διατάξεις του αρ. 10 του ν.2874/2000 απολυομένων ηλικίας 55 ως 64 ετών, εφόσον παραμένουν άνεργοι για τρείς ( 3 ) τουλάχιστον συνεχείς μήνες.
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_96_2011.pdf


36) Αυτασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απολυομένων ηλικίας 55 - 64 ετών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 3996/2011.
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_95_2011.pdf


 35) Πως υπολογίζεται το Δώρον Χριστουγέννων. http://www.kepea.gr/article.php?id=1161

  34) Εγκύκλιος Νο 83/14.11.2011 του Ι.Κ.Α «Περί της υποχρέωσης των εργοδοτών για υποβολή δηλώσεων οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτών τους» http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_83_2011.pdf

 33) Εγκύκλιος Α02/1102-04.11.2011 του Ι.Κ.Α «Απόδοση κωδικού χρήστη (κλειδάριθμου) σε ασφαλισμένους». http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_A02_1102_4-11-2011.pdf

 32) Τι έχει αλλάξει στην εργατική νομοθεσία την τελευταία διετία.(2010-2011) https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pYTVlMmJlMzYtZmMwZi00OGYwLTg0MTYtZDMwMjY0OGExOWRi&hl=en_US

31) Γ.Σ.Ε.Ε  Εγκ. 9/2.11.2011 .Επείγουσα Εγκύκλιος για κρίσιμα ζητήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων και ΣΣΕ.http://www.gsee.gr/userfiles/file/2011_NEWS_KEIMENA/3-11-2011-epigousa_egiklios.pdf

 30) Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστιασιακά απασχολουμένων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής (Εργόσημο). Εγκύκλιος ΙΚΑ Ν. 68/9.9.2011.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNjEyMTE4OGEtMzNhYy00ZjBiLWE5ZjUtNWUxNmViOThkYTVi&hl=en_US

29)  Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας και β) Μείωση του κινήτρου απόδοσης του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 3205/2003 και λοιπών παρεμφερών επιδομάτων».
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMWI3MGU2M2QtMTI3Yy00YzFjLTkxMmItMjY2M2VhODdkMGY1&hl=en_US


28) Ειδική εισφορά αλληλεγγύης της παρ. 2 α του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α') https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZmYxYTYyZTgtZThhYy00ZTZmLWEyOWQtYmYzMDIxYTA3Yjk3&hl=en_US


27) Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35, 36 και 48 του ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α') "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις". https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNzc0NThhZTgtNWMwYi00ZWI3LWIzODktZmQ2MGNjZjNjM2Iy&hl=en_US


26) Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 3996/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNjMxYjM2NDItYmViMy00NDI5LWFlYWEtNTMwOGQ3NDZmNDBj&hl=en_US


25)« Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 39 και 40 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α' 170) "Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις" που αναφέρονται στην αναγνώριση και εξαγορά χρόνων ασφάλισης».https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pODE2MWU1NWQtZjVhMS00OGNhLWE4ZTgtNzE1M2EwZWNmNzRh&hl=en_US


24) Ν.3996/5.8.2011(Φ.Ε.Κ 170 τ.Α') Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNmU0ODFlMDgtZmJiYy00MzUyLWFiN2QtMDgwMzFmZmQwYjI0&hl=en_US

23) Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) Β΄ τριμήνου 2011, Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων.
http://www.ika.gr/gr/infopages/news/20110727.cfm

22) "Υποχρεωτική φυσική παρουσία των συνταξιούχων κατ΄ ετος στα πιστωτικά ιδρύματα"
http://www.ika.gr/gr/infopages/news/20110617.cfm

21)Aρ.Πρωτ. Γ99/1/89 /3.6.2011 "Προώθηση ενημεροτικού εντύπου πρός τους υπόχρεους εργοδότες"https://docs.google.com/document/d/1qLo4TDXXtWeKk19esXpDxnt3wyGb5NJVeAUtslxobaU/edit?hl=en_US#

20) H μείωση αποδοχών ή ωραρίου αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ
Η μείωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων με παράλληλη μείωση των αποδοχών τους και χωρίς τη συγκατάθεσή τους αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας, έκρινε ο Aρειος Πάγος και δικαίωσε μαθηματικό ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, ενώ παράλληλα επιδίκασε υπέρ του αποζημίωση 1.500 ευρώ για την ηθική βλάβη που υπέστη. 19)Η Aμοιβή της εργασίας κατά τη διάρκεια των Εορτών του Πάσχα
Ειδικότερα, οι αρεοπαγίτες ερμηνεύοντας τον Αστικό Κώδικα και την εργατική νομοθεσία (Ν. 2112/1920) αποφάνθηκαν ότι η από τον εργοδότη μονομερής βλαπτική για τον υπάλληλο μεταβολή των όρων της συμβάσεως εργασίας παρέχει στον τελευταίο (υπάλληλο) το δικαίωμα να θεωρήσει τη μεταβολή αυτή ως άτακτη καταγγελία της εργασιακής σχέσεως εκ μέρους του εργοδότη και να απαιτήσει την πληρωμή της νόμιμης αποζημιώσεως ή να αξιώσει την τήρηση των συμβατικών όρων.
Εάν δε ο εργοδότης αποκρούσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες του υπαλλήλου, τότε μπορεί να ζητήσει απ' αυτόν (επειδή κατέστη υπερήμερος) την καταβολή του μισθού του. Βλαπτική μεταβολή, σύμφωνα με τους δικαστές, αποτελεί και η μείωση των ωρών απασχόλησης του υπαλλήλου σε σχέση με εκείνες που αρχικά είχαν συμφωνηθεί, με αντίστοιχη μείωση των αποδοχών του.
Είναι δε βλαπτική για τον εργαζόμενο η μεταβολή όχι μόνο όταν προκαλεί υλική ζημία αλλά και ηθική, υπογραμμίζουν.


19) Οι ημέρες(εορτές) του Πάσχα

Κατά την Μ. Παρασκευή: Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών μετά τις 11 π.μ. (Β.Δ. 748/66). Κατά τη ημέρα αυτή όταν πραγματοποιηθεί εργασία δεν οφείλεται καμία προσαύξηση των αποδοχών. Ειδικά όμως για ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων όπως π.χ. κλινικές, τσιμεντοβιομηχανίες, φροντιστήρια, εταιρείες ξυλεμπορίου, πετρελαιοειδών κ.λπ. ή ορισμένες ειδικότητες έχει καθιερωθεί η ημέρα αυτή ως ημέρα αργίας και οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής προσαυξημένο κατά 75%
Το Μ. Σάββατο: Είναι εργάσιμη ημέρα εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με βάση κλαδική Σ.Σ.Ε., οπότε σε όσους εργασθούν οφείλεται το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής προσαυξημένο κατά 75%.
Κυριακή του Πάσχα: Αντιμετωπίζεται όπως και οι υπόλοιπες Κυριακές του έτους. Σε όποιους εργασθούν (νομίμως ή παρανόμως) κατά την ημέρα αυτή οφείλεται προσαύξηση 75% και χορηγείται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση.
Η Δευτέρα του Πάσχα: Είναι υποχρεωτική αργία για όλες τις επιχειρήσεις και εργαζομένους εκτός από αυτούς που εργάζονται νομίμως κατά την Κυριακή π.χ. κλινικές, επισιτιστικά καταστήματα, συγκοινωνίες, επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας κ.λπ.
Σε όσους ημερομίσθιους δεν απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή καταβάλλεται ένα απλό ημερομίσθιο.
Εάν αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή.
Σε όσους εργασθούν κατά την ημέρα αυτή (ημερομίσθιοι ή με μηνιαίο μισθό) οφείλεται προσαύξηση 75% για όσες ώρες εργασθούν κατά την ημέρα αυτή.


18) Αναστολή Μέτρων Αναγκαστικής Είσπραξης με Προσωρινό Διακανονισμό των Οφειλών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
http://www.ika.gr/gr/infopages/press/20110404.cfm


17) Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3863/2010, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_21_2011.pdf


16) Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2011.
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_10_2011.pdf


15)Απόφαση 465 / 2010  του  Αρείου Πάγου.

Περίληψη:
Οεργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική. Η συμφωνία αυτή, εφόσον μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατάρτισή της, δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση.
http://www.areiospagos.gr/14)"Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις :Πράξη Κατάθεσης Αιτιολογικής Έκθεσης"
      Αρ.Πρωτ. 30003
Δείτε ολόκληρη την ερμηνευτική εγκύκλιο.
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.epsilonnetwork.gr/attachments/meni_2010/oik.3003.2011.pdf


13) Οι  επτά ( 7 ) μεγάλες αλλαγές που επέρχονται στις εργασιακές σχέσεις.

Με το Ν.3899/17.12.2010 ( Φ.Ε.Κ 212 τευχος Α¨) "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομιας",
επέρχονται με τα άρθρα 13 εως  και 17 οι  παρακάτω μεγάλες  ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις :
1. Οι όροι της ΕΕΣΣΕ (Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) θα συμφωνούνται στο επίπεδο της επιχείρησης, σε ετήσια βάση. Με αυτή θα προσδιορίζεται η απόκλιση των μισθών από εκείνους που προβλέπουν οι κλαδικές συμβάσεις, αλλά και ο αριθμός των θέσεων εργασίας, καθώς και ζητήματα όπως μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, διαθεσιμότητα και η διάρκεια εφαρμογής της επιχειρησιακής σύμβασης.
2. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις θα κατισχύουν των κλαδικών και θα προβλέπουν μείωση μισθών με κατώτατο όριο τα 740€.
3. Επιχειρησιακές συμβάσεις θα μπορούν να υπογραφούν και σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζομένους, στις οποίες δεν υπάρχει σωματείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι εργαζόμενοι θα εκπροσωπούνται από την κλαδική οργάνωσή τους ή την αντίστοιχη ομοσπονδία.
4. Εργοδότες και εργαζόμενοι θα είναι μεν υποχρεωμένοι να καταθέσουν κοινή αιτιολογημένη έκθεση στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά εκείνο θα έχει μόνο γνωμοδοτικό ρόλο.
5. Παρέχεται στους εργοδότες η δυνατότητα να απολύουν νέους και πρωτοδιόριστους εργαζομένους χωρίς ή με ελάχιστη αποζημίωση.
6. Εργαζόμενοι με προϋπηρεσία μικρότερη του ενός έτους στον ίδιο εργοδότη θα μπορούν να απομακρύνονται χωρίς αποζημίωση.
7. Μείωση  50% μπαίνει στην αποζημίωση όσων απασχολούνται έως και δύο χρόνια στον ίδιο εργοδότη.


12) Δώρο Χριστουγέννων.
Ενημέρωση για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων, τους χρόνους και τις αμοιβές που συνυπολογίζονται, έγινε από το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ
Στο σχετικό έγγραφο, αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού και τους εργαζόμενους που το δικαιούνται, σημειώνεται ότι όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, σύμβαση αορίστου ή ορισμένου χρόνου σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται Δώρα Εορτών. Για τον υπολογισμό του ποσού των Δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.
Όσοι όμως από τους παραπάνω μισθωτούς τους που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέραμε είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, είτε γιατί απολύθηκαν δικαιούνται να λάβουν τμήμα δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων θα το υπολογίσουν ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2ημερομίσθια - ανάλογα με το πώς αμείβονται - για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.
Χρόνοι που συνυπολογίζονται
* Να επισημάνουμε ωστόσο ότι δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό (8 εβδομάδες πριν το τοκετό και 9 μετά τον τοκετό).
* Tο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις τη σπουδαστική άδεια.
* Ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση από ασφαλιστικό οργανισμό.
* Σε περίπτωση ασθένειας αφαιρούνται μόνο οι ημέρες που έλαβε επίδομα ασθενείας από τον Ασφαλιστικό Φορέα, δεν αφαιρούνται τα τριήμερα. Παράδειγμα: Αν ένας μισθωτός απουσίασε από την εργασία του λόγω ασθένειας 60 μέρες και πήρε επίδομα ασθένειας από το Ασφαλιστικό του Ταμείο μόνο για 40 ημέρες, θα αφαιρεθούν από το χρονικό διάστημα της εργασιακής σχέσης μόνο οι 40 ημέρες για τις οποίες επιδοτήθηκε και όχι οι 60.
Χρόνοι που δεν συνυπολογίζονται
* Δεν υπολογίζονται οι μέρες κατά τις οποίες ο μισθωτός απείχε από την εργασία του αδικαιολόγητα ή λόγω άδειας χωρίς αποδοχές.
* Δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό δώρων εορτών το διάστημα της απουσίας των εργαζομένων για συνδικαλιστική δραστηριότητα, δηλαδή ο χρόνος της συνδικαλιστικής άδειας.
* Σχετικά με την απεργία η δικαστηριακή νομολογία δέχεται ότι οι ημέρες της απεργίας δεν υπολογίζονται στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης γιατί η αποχή του μισθωτού οφείλεται σε δική του θέληση και δεν μπορεί επομένως να χαρακτηριστεί ως δικαιολογημένη απουσία, το ίδιο ισχύει και με τις στάσεις εργασίας.
Ποιες αποδοχές περιλαμβάνονται στον υπολογισμό
Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμενες αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Ως καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κ.λπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης από το μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ' επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.
* Το επίδομα αδείας. Για τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επιδόματος αδείας πολλαπλασιάζουμε το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσέξουν οι εργαζόμενοι ότι στις τακτικές αποδοχές των μισθωτών βάσει των οποίων υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς το δώρο θα πρέπει να υπολογισθεί προσαυξημένο με την αναλογία του συντελεστή επιδόματος αδείας που είναι 0,041666.
Παράδειγμα: εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ (μεικτό μισθό) με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.
* Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφόσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
* Η αξία του χορηγούμενου γάλακτος ημερησίως.
* Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικιοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πριμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
* Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
* Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
* Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας, εφόσον παρέχεται τακτικά.
* Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφόσον η εργασία αυτή πραγματοποιείται τακτικά.
* Η αμοιβή από προμήθειες.
* Το επίδομα μη απουσίας (τακτικότητας).
* Το επίδομα κατοικίας.
* Το επίδομα ισολογισμού, εφόσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.
Δεν συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές το πριμ παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.
Πότε γίνεται η καταβολή
Tο Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το πολύ μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Νοείται βέβαια ότι ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.
Συμπληρωματικά
Στο μεταξύ σε συμπληρωματική ενημέρωση για το Δώρο Χριστουγέννων προχώρησε το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι σε συνέχεια του ενημερωτικού κειμένου σχετικά με το Δώρο Χριστουγέννων, υπενθυμίζεται ότι «ο 13ος και ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα (Δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και επιδόματος αδείας), όπου έως σήμερα χορηγούνταν με υπουργική απόφαση, διασφαλίστηκαν και διατηρήθηκαν για πρώτη φορά με τον πλέον ισχυρό νομικό τρόπο, καθώς ενσωματώθηκαν στις διατάξεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2010-2012, (άρθρο 1), αποτελούν δε πλέον τακτικές αποδοχές και οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να τις καταβάλλουν άνευ ετέρου».

 Εγκύκλιος Ι.Κ.Α 79  / 26.11.2010
11 ) «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών για τη διατήρηση 400.000 θέσεων εργασίας»
ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 50/2010, 70/2010 & Γεν. Έγγραφο Ε40/530/10-9-2010
http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/EG_79-2010.pdf

10 ) «Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα»
(ΚΥΑ 19721/790/15 .10.2010)
http://ait.oaed.gr/files/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ%20ΕΝΤΥΠΟ%20200.000.doc9)  Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010 που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης.
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/3957.pdf

8)Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ 18 του άρθρου του ν 3863/2010
Για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ποιοί χρόνοι αναγνωρίζονται?
http://www.ggka.gr/latest/egkpar18ar10n3863.doc


7)Νόμος 3865/21-7-2010 (ΦΕΚ 120)
Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/78/b3/2e/78b32e5d05179b3cbe5b8d3d2f99d61d0a47a221/application/pdf/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82+3865.pdf


 6)Νόμος 3863/15-7-2010 (ΦΕΚ 115)
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυθμίσεις στίς εργασιακές σχέσεις.
http://www.ggka.gr/latest/n3863-2010.pdf5)ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2010, 2011 ΚΑΙ 2012
Στην Αθήνα, σήμερα την 15η Ιουλίου 2010, οι υπογράφοντες την παρού¬σα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός:
α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και Χαρίτων Κυριαζής Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και εκπρόσωποι αυ¬τού
β) Δημήτριος Ασημακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γενι¬κός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτε¬χνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής
γ) Βασίλης Κορκίδης Πρόεδρος και Γεώργιος Καρανίκας, Γενικός Γραμ¬ματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής
και αφετέρου Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος και Ευάγγελος Μπου-ζούλας Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελ¬λάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και εκπρόσωποι αυτής, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, συμφωνούν τα εξής:


ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη νέα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. διεξήχθη¬σαν σε περιβάλλον έκτακτων συνθηκών λόγω του δημοσιονομικού ε¬κτροχιασμού, που οδήγησε την χώρα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού στήριξης ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ και την υιοθέτηση των μέτρων που προβλέπο¬νται στο σχετικό Μνημόνιο και στο Νόμο 3845/2010.
Οι συνέπειες της κρίσης καθιστούν όσο ποτέ αναγκαίο τον απε¬γκλωβισμό των εργοδοτικών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων από τον παραδοσιακό παρεμβατικό ρόλο του κράτους και την ενίσχυση του ρόλου τους στη διαμόρφωση των κοινωνικών και οικο¬νομικών αποφάσεων και πολιτικών.
Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) είναι το αποφασιστικότερο για τις οργανώσεις μας μέσο ρύθμισης και διαμόρ¬φωσης πολιτικών, με μεσομακροπρόθεσμη προοπτική, για τα κυρίαρχα ζητήματα της εξόδου από την ύφεση, της αντιμετώπισης της αυξανόμε¬νης ανεργίας, της δημιουργίας συνθηκών ανάπτυξης, της διατήρησης της κοινωνικής συνοχής.


Στο πλαίσιο της κρίσιμης για τη χώρα συγκυρίας τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι πρέπει να στηριχθεί το διαθέσιμο εισόδημα των μι¬σθωτών, ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων, ανάλογα και με τις ιδιαίτερες συνθήκες των επιχειρήσεων, για λόγους κοινωνικής προστασίας αλλά και ενίσχυσης της ιδιωτικής οικονομίας, που ασφυκτιά από την έλλειψη ρευστότητας με συνέπεια τη συρρίκνωσή της και τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας.
Πρωταρχικής σημασίας θέμα συμφωνήθηκε ότι αποτελεί η δια¬σφάλιση των επί δεκαετίες παρεχομένων επιδομάτων εορτών και άδειας (που είναι γνωστά ως 13ος και 14ος μισθός) και η ρητή αποδοχή από τους συμβαλλόμενους ότι τα αποδέχονται ως τακτικές αποδοχές.
Με βάση τα παραπάνω τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα απο¬τελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η ερ¬γασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περί¬πτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρό¬νου.
Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο
Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμε¬νους με ημερομίσθιο
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομά¬των περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της παρούσας συλλογικής σύμ¬βασης.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών απο¬φάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κα¬νονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων , που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
ΑΡΘΡΟ 2
Επίδομα άδειας
Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυ¬χής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας , το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κα¬νόνες με αυτές.
Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλ¬λόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβο¬νται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημε¬ρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων , υπουργικών α¬ποφάσεων , συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορί¬ζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού , καταβολής και γενικά παρο¬χής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1997 για τη χορήγηση του επιδόματος ά¬δειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει , διαγραφομένων των λέξεων «πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν» , λόγω της μεταγε¬νέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.
Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων της χώρας για τα τρία έτη διάρκειας της σύμβασης καθορίζονται ως εξής:
Α. Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων της χώρας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31η-12-2009 με βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009 αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.
Β. Τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων της χώρας, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1 η Ιουλίου 2011 με βάση την πα¬ράγραφο «A» της παρούσας αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2012 κατά πο¬σοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πλη¬θωρισμού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως «ευρωπαϊ¬κός πληθωρισμός» λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έ¬ναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Κα¬ταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.
Γ. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισμό των αυξήσεων του πα¬ρόντος άρθρου και των επιδομάτων τριετιών και γάμου γράφονται με δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόμενο εκατοστό, εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5).
ΑΡΘΡΟ 4
Τα επιδόματα που προβλέπονται από εθνικές γενικές συλλογικές συμβά¬σεις εργασίας ή όμοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις υπολογίζονται επί των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων, που διαμορ¬φώθηκαν μετά την αύξηση του προηγούμενου άρθρου της παρούσας.
Διευκόλυνση της διάθεσης κερδών στο προσωπικό των επιχει¬ρήσεων Εταιρίες οποιασδήποτε μορφής και τύπου μπορούν με απόφασή τους να διανέμουν σε κάθε διαχειριστική χρήση μέρος των ετήσιων κα¬θαρών κερδών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα επιδιώξουν από κοινού την εφαρμογή κατάλληλων φορολογικών ρυθμίσεων, ώστε να ενθαρρύνεται η συμμετο¬χή των εργαζομένων στα κέρδη των επιχειρήσεων με αυτόν τον τρόπο.
ΑΡΘΡΟ 6
Προγράμματα θερινών κατασκηνώσεων για τα παιδιά χαμηλό¬μισθων και ανέργων
Κάθε εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή ποσού είκοσι (20) ευρώ ετησίως για κάθε εργαζόμενο που απασχολεί, με σκοπό την δημι¬ουργία προγραμμάτων φιλοξενίας σε θερινές κατασκηνώσεις των παι¬διών χαμηλόμισθων εργαζόμενων και ανέργων.
Η ευθύνη για τον καθορισμό του πλαφόν του ατομικού μηνιαίου εισοδήματος των εργαζόμενων και των ανέργων, που θα δικαιούνται την παροχή αυτή, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη εξειδίκευση για την ε¬φαρμογή αυτού του άρθρου ανήκει στα συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία θα ορίσουν και τον Φορέα που θα διαχειρίζεται τα ποσά που θα εισπράττο¬νται.
ΑΡΘΡΟ 7 Μακροχρόνια άνεργοι
Στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής των ανέργων και με δεδομένο ότι τα καταβαλλόμενα επιδόματα υπολεί¬πονται των απαιτούμενων για τα ελάχιστα μέσα διαβίωσης, τα συμβαλ¬λόμενα μέρη αποφασίζουν να προωθήσουν από κοινού την επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης των μακροχρόνια ανέργων κατά 50%, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψή τους.
ΑΡΘΡΟ 8
Ερμηνευτική διάταξη
Το δικαίωμα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι μόνο στου εξ αίματος, αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό.
ΑΡΘΡΟ 9
Διατηρούμενες Διατάξεις
Α. Όλες οι διατάξεις προηγούμενων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμ¬βάσεων Εργασίας και αντίστοιχων με αυτή Διαιτητικών Αποφάσεων, ε¬φόσον δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο.


Β. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η πα¬ρούσα συλλογική σύμβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπο¬νται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβά¬σεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
Διάρκεια
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για τον Σ.Ε.Β.
Για τη Γ. Σ. Ε. Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δ. Δασκαλόπουλος Ι. Παναγόπουλος Ευαγ. Μπουζούλας.
Ο Αντιπρόεδρος
Χ. Κυριαζής
Για τη Γ. Σ. Ε. Β. Ε. Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δ. Ασημακόπουλος
Ν. Σκορίνης
Για την Ε. Σ. Ε. Ε.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Β. Κορκίδης
Γ. Καρανίκας


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012
Το παρόν προσαρτάται στην ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012 και αποτελεί ανα¬πόσπαστο τμήμα της.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδό¬τη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης
Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μι¬σθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμ¬βάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές απο¬δοχές αποτελούν , μεταξύ άλλων , το επίδομα άδειας, η αμοιβή για τακτι¬κή νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα , κλπ.
τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι δια¬τάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονομικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21) , σχετικά με τους όρους, το χρόνο κα¬ταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται με σχέση εργα¬σίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.
4) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ.


Για τους απολυόμενους με την ιδιότητα του υπαλλήλου, η αποζημίωση δύναται να είναι μειωμένη όταν υπάρχει έγγραφη προειδοποίηση από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο περί της απολύσεως σε καθορισμένο από το νόμο χρόνο, εγγράφως. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσό αποζημίωσης ανέρχεται στο μισό του ποσού που θα δικαιούταν σε περίπτωση μη ειδοποίησης.
Το ποσό της αποζημιώσεως καθορίζεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα επί πλήρους απασχολήσεως. Τα παραπάνω ποσά των αποζημιώσεων προσαυξάνονται κατά 1/6, τόσο στους υπαλλήλους, όσο και στους εργάτες επί του συνόλου της αποζημιώσεως, συνεπεία του υπολογισμού των δώρων, εορτών και αδείας. Στην αποζημίωση του υπαλλήλου που προϋπηρέτησε στον ίδιο εργοδότη ως εργάτης, λαμβάνεται υπόψη σαν να είχε διανυθεί με την ιδιότητα του υπαλλήλου και συνυπολογίζεται. Ενώ αντίθετα, ο εργαζόμενος που απολύεται ως εργάτης, λαμβάνει την αποζημίωση του εργατοτεχνίτη, εκτός και εάν προϋπηρέτησε ως υπάλληλος.

Εάν το ποσό της αποζημιώσεως σε περίπτωση υπαλλήλου, υπερβαίνει τους 6 μισθούς, δύναται να καταβληθεί σε δόσεις, ήτοι 6 μισθοί κατά την απόλυση, το υπόλοιπο δε σε τριμηνιαίες δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες πρέπει να είναι ίση με τουλάχιστον τις αποδοχές τριών (3) μηνών εκτός από το τελευταίο υπόλοιπο, που δύναται να είναι μικρότερο.

Εάν ο εργαζόμενος αρνείται να υπογράψει την καταγγελία συμβάσεως εργασίας και να λάβει το ποσό της αποζημιώσεως, για να είναι έγκυρη η απόλυσή του, θα πρέπει το έντυπο της καταγγελίας να του κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή και το ποσό της αποζημιώσεως να κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η αποζημίωση λόγω καταγγελίας δεν θεωρείται μισθός και δεν συμψηφίζεται με ανταπαίτηση του εργοδότη κατά του μισθωτού (Α.Π. 386/78).
Ο εργαζόμενος που θεωρεί παράνομη ή καταχρηστική την απόλυσή του, δύναται να ασκήσει αγωγή κατά της επιχειρήσεως εντός τριμήνου από την ημερομηνία λύσεως της σχέσης εργασίας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν.3198/55. Σε περίπτωση δε μειωμένης αποζημιώσεως, να ασκήσει αγωγή εντός εξαμήνου βάσει του Ν.2112/20 και Β.Δ. 16/18.7.20. Παραίτηση του απολυθέντος από της αξιώσεως καταβολής ολόκληρης ή υπολοίπου της αποζημιώσεως είναι άκυρη (άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.3198/55).
Πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση απολύσεως μισθωτών λόγω περιστατικών ανωτέρας βίας (σεισμοί, πυρκαγιά, κ.λ.π.), εφόσον ο εργοδότης είναι ασφαλισμένος κατά των κινδύνων αυτών, καταβάλλονται τα 2/3 της νόμιμης αποζημιώσεως.
Ο εργοδότης απαλλάσσεται της καταβολής αποζημιώσεως εφόσον δεν είναι ασφαλισμένος έναντι των αιτιών που προκάλεσαν τη διακοπή της επιχείρησης.

Σε περίπτωση πτωχεύσεως του εργοδότη, ο εργαζόμενός του δικαιούται την πλήρη αποζημίωσή του, κατατασσόμενος μεταξύ των προνομιακών δανειστών βάσει των άρθρων 957 επομ. Κ. Πολ. Δ. (άρθρο 12 παρ. 1 του Ν.3252/55).
Το ποσό της αποζημιώσεως δεν υπόκειται σε κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, παρά ανάλογα με το ύψος της αποζημιώσεως (άνω του 1.000.000 δρχ.) βάσει κλίμακας.
Για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως των μισθωτών που αμείβονται κατ’ αποκοπή ή με ποσοστά ή κατά μονάδα εργασίας, υπολογίζουν την αποζημίωσή τους, με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών που πραγματοποίησαν τους δύο τελευταίους μήνες προ της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης (Ν. 3198/55 άρθρο 5 παρ. 2).
Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη δεν επιδρά όσον αφορά την αποζημίωση του μισθωτού, στην περίπτωση που λύνεται η εργασιακή σχέση.
Η μονομερής μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας η οποία προέρχεται από τον εργοδότη και δεν απορρέει από διάταξη νόμου, εφόσον βλάπτει το μισθωτό υλικά ή ηθικά, άμεσα ή έμμεσα, θεωρείται ως καταγγελία της συμβάσεως εργασίας και οφείλεται αποζημίωση (αρθρ. 7 Ν.2112/20).
Εάν δεν καταβάλλει την αποζημίωση ή δεν δεχθεί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με τους ίδιους όρους, που προσέφεραν και πρώτα, καθίσταται υπερήμερος.
Στην αποζημίωση, υπολογίζονται η αμοιβή για Κυριακή εργασία και εορτές όταν παρέχεται τακτικά και νόμιμα. Η προσαύξηση για τακτική νυκτερινή εργασία εφόσον παρασχεθεί κατά τον τελευταίο προ της απολύσεως μήνα. Επίσης, υπολογίζεται και η τακτική υπερεργασία. Δεν υπολογίζεται η αμοιβή για παράνομη υπερωριακή εργασία.3)Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις.
Ν 3302/2004 ΦΕΚ 267/28-12-2004.
http://www.ypakp.gr/uploads/files/2536.pdf

2)Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας


Καταγγελία συμβάσεως εργασίας από εργοδότη:
Με τον τρόπο αυτό λύεται καταρχήν η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, και με ορισμένες προϋποθέσεις και η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου.
Η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου λύεται οποτεδήποτε ελεύθερα από εργοδότη, εφόσον τηρήσει τις νόμιμες διατυπώσεις, δηλαδή να κοινοποιήσει έγγραφη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας και να καταβάλει την αποζημίωση.
Προκειμένου όμως για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, πρέπει για την καταγγελία της να υπάρχει οπωσδήποτε σπουδαίος και δικαιολογημένος λόγος (άρθρο 672 Αστ. Κώδικα).

Καταγγελία συμβάσεως εργασίας από μισθωτό:
Ο μισθωτός δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ελεύθερα και οποτεδήποτε, καθώς και να αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία του. Οφείλει όμως να προειδοποιήσει σχετικά τον εργοδότη του, μέσα στα καθορισμένα από το νόμο χρονικά όρια.
Όταν όμως πρόκειται για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, πρέπει και στην περίπτωση αυτή για την καταγγελία της, να υπάρχει οπωσδήποτε σπουδαίος και δικαιολογημένος λόγος (άρθρο 672 Αστ. Κώδικα).
Για να υπάρξει καταρχάς έγκυρη καταγγελία, απαιτούνται τρεις (3) βασικές προϋποθέσεις:
1. Έγγραφος τύπος: Απαιτείται δηλαδή η συμπλήρωση ειδικού εντύπου (τετραπλούν) υπογεγραμμένο και από τις δύο πλευρές, που πρέπει εντός οκτώ (8) ημερών να κατατεθεί στον ΟΑΕΔ και αντίγραφο στον εργαζόμενο.
2. Καταβολή αποζημιώσεως: Να καταβληθεί δηλαδή στον εργαζόμενο (και εφόσον συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις) χρηματικό ποσό.
3. Ασφάλιση του εργαζομένου: Πρέπει δηλαδή ο εργαζόμενος να είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ κατά το χρόνο της αποζημιώσεώς του.
Καταγγελία Συμβάσεως Εργασίας Μισθωτού που βρίσκεται σε Ασθένεια

Ο μισθωτός αποκλείεται κατά αμάχητο τεκμήριο, να θεωρηθεί ότι κατήγγειλε ο ίδιος τη σύμβαση, εφόσον απέσχε της εργασίας του λόγω ασθενείας ή προκειμένου περί γυναίκας σε λοχεία, επί χρόνο ολιγότερο ή ίσον προς τα τιθέμενα κατά περίπτωση χρονικά όρια. Από το γεγονός όμως ότι η σύμβαση δεν θεωρείται λυμένη κατά το χρόνο τον οποίο διαρκεί η βραχείας διάρκειας ασθένεια του μισθωτού, ουδόλως συνάγεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων βραχείας ασθένειας, ο μισθωτός θεωρείται ότι κατήγγειλε τη σύμβαση, ιδίως όταν ενημερώνει συνεχώς τον εργοδότη του για την κατάστασή του.

Οι διατάξεις που καθιερώνουν αμάχητο τεκμήριο και αποκλείουν να θεωρηθεί η αποχή του μισθωτού, η οφειλόμενη σε βραχείας διάρκειας ασθένεια, ως λύση της εργασιακής συμβάσεως εκ μέρους του, ουδόλως εμποδίζουν την καταγγελία της συμβάσεως αυτής εκ μέρους του εργοδότη κατά τη διάρκεια της ασθενείας του μισθωτού, όπου ο εργοδότης δύναται να απολύσει τον ασθενούντα μισθωτό υπό τους περιορισμούς του άρθρου 281 Α.Κ.

Ακυρότητα Καταγγελίας

Είναι άκυρη η καταγγελία της εργασιακής σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη, όταν οφείλεται σε άρνηση του μισθωτού να αποδεχτεί πρόταση του εργοδότη για μετατροπή της πλήρους απασχόλησης σε μερικής απασχόληση.


1)ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΟΡΤΩΝ


Κατά τις εορτές του Πάσχα και Χριστουγέννων καταβάλλονται σε όλους τους μισθωτούς που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, επιδόματα Εορτών ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής τους ως εξής:

1. Δώρο Χριστουγέννων ίσο με 1 μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια για όσους απασχολήθηκαν ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1/5 έως 31/12.

2. Δώρο Πάσχα ίσο με ½ μηνιαίο μισθό ή 15 ημερομίσθια για όσους απασχολήθηκαν ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1/1 έως 30/4.
Για όσους από τους μισθωτούς η σχέση εργασίας τους δεν διήρκεσε όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα καταβάλλεται:

α) Ως Δώρο Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες του ιδίου χρονικού διαστήματος και

β) Δώρο Πάσχα ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή 1 ημερομίσθιο ανά 8 ημερολογιακές ημέρες.

Από το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης αφαιρούνται α) οι αδικαιολόγητες απουσίες, β) οι ημέρες απεργίας και γ) η άδεια άνευ αποδοχών, ενώ σε περίπτωση ασθενείας αφαιρούνται μόνο οι ημέρες για τις οποίες έλαβαν οι μισθωτοί επίδομα ασθενείας από το Ασφαλιστικό τους Ταμείο.

Για όσους απασχολούνται σε εποχιακές, ορισμένου χρόνου εργασίες ή Δημόσιο καταβάλλονται:
1) Ως Δώρο Χριστουγέννων: 1 ημερομίσθιο ανά 8 πραγματοποιηθέντα στο χρονικό διάστημα 1/5-31/12.
2) Ως Δώρο Πάσχα: 2 ημερομίσθια ανά 13 πραγματοποιηθέντα στο χρονικό διάστημα 1/1-30/4.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται το αργότερο την 21η Δεκεμβρίου και το Δώρο Πάσχα τη Μ. Τετάρτη κάθε έτους. Ο εργοδότης όμως προκειμένου να προστατευθεί από τυχόν αποχωρήσεις των μισθωτών έχει δικαίωμα να παρακρατήσει το ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 21-31/12 και από Μ. Τετάρτη έως 30/4 και να το καταβάλει στις αντίστοιχες ημερομηνίες.

Τα Δώρα Εορτών υπολογίζονται με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές την 10η Δεκεμβρίου για το Δώρο Χριστουγέννων και την 15η ημέρα πριν το Πάσχα για το Δώρο Πάσχα.
Σε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης πριν από αυτές τις ημερομηνίες, τα Δώρα Εορτών υπολογίζονται βάσει των αποδοχών που καταβάλλονται την ημέρα της λύσης της εργασιακής σχέσης. Σαν καταβαλλόμενες αποδοχές εννοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού και περιλαμβάνονται ο νόμιμος ή συμβατικός μισθός και κάθε άλλη παροχή, σε είδος ή χρήμα, που καταβάλλεται τακτικά ανά μήνα ή περιοδικά σε ορισμένα χρονικά διαστήματα.
Οι μισθωτοί που απασχολούνται σε περισσότερους από έναν εργοδότη, δικαιούνται να λάβουν από όλους τους εργοδότες τους Δώρα Εορτών ανάλογα με τη χρονική διάρκεια απασχόλησής τους.

Εξαιρέσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 11 της 19040/81 απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Απασχόλησης, δεν δικαιούνται Δώρα Εορτών:
α) Οι εργάτες γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, εκτός εκείνων που η εργασιακή τους σχέση διέπεται από Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Υπουργικές αποφάσεις ή υπάγονται στην ασφάλιση Ι.Κ.Α.
Δώρα Εορτών δε δικαιούται επίσης, το προσωπικό των γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών που ασκούνται από Α.Ε., Συνεταιρισμούς ή το Δημόσιο.
β) Μισθωτοί αμειβόμενοι με ποσοστά, εκτός όσων αναφέρονται στο άρθρο 5 της 19040/81 Υπουργικής απόφασης.
γ) Φορτοεκφορτωτές ξηράς και λιμένων που διέπονται από ειδικές διατάξεις.
δ) Οικιακοί βοηθοί εργαζόμενοι σε πόλεις κάτω των 6.000 κατοίκων.
Τα Δώρα Εορτών υπόκεινται σε όλες τις κρατήσεις που προβλέπονται από τα Ασφαλιστικά Ταμεία, όπως και οι λοιπές αποδοχές.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *