Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2010

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΗΜΕΡ.ΕΤΟΥΣ 2009

Με την Απόφαση-Πολ.1123/18-8-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) ημερολογιακού έτους 2009"
παρατείνονται εκ νέου οι συγκεντρωτικές καταστάσεις που έληγαν απο 26/8/2010 εως 6/9/2010.
Ειδικότερα,
                                                    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1.Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2009, όπως αυτές καθορίσθηκαν με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1090/14.6.2010, ως ακολούθως:
Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
Μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
Μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.
2.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ1123/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cd/ab/d6/cdabd6a81d07589d85e85a3f9ed5a6484384eb36/application/pdf/pol1123-18-08-2010.pdf

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘ/ΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Α'&Β' ΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Με την Απόφαση-Πολ.1124/5-8-2010 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών για τις A΄ και Β΄ ΔΟΥ Χανίων στις οποίες διακόπηκε η λειτουργία τους και παρέμειναν κλειστές λόγω καταλήψεων από τους αγρότες",
παρατείνονται μέχρι 6/8/2010 οι προθεσμίες που λήγουν μέχρι  30-7-2010 λόγω κατάληψης των εν λόγω Δ.Ο.Υ απο τους αγρότες.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ.1124/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/24/f0/01/24f0013d6508be438b5d478d15820199900d9260/application/pdf/pol1124-05-08-2010.pdf

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ε.Τ.Α Κ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 2009

Με την Απόφαση- Πολ.1122/13-8-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο επανεκτύπωσης εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς και εκκαθαριστικού σημειώματος τροποποιητικής δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων και έκτακτης εισφοράς φυσικών προσώπων έτους 2009»,
δίδονται  στη Δημοσιότητα τα υποδείγματα  Α' και Β'.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1122/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/cb/5f/ce/cb5fce9ce2389c8bb9b3b2a206571cf4e3c96024/application/pdf/pol1122-13-08-2010.pdf
Δείτε τα Υποδείγματα Α' και Β'.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/bb/1f/79/bb1f79d462980c2b6385a167a052c44de04125d7/application/pdf/pol1122-13-08-2010-ypodeigma.pdf

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΟΝΟ Φ.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡ/ΝΩΝ ΘΑ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε .ΑΕ

Με την Πολ. 1121/30-7-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Χορήγηση στοιχείων φορολογουμένων στην εταιρεία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε.",
δίδονται οδηγίες για την χορήγηση των αναγκαίων φορολογικών στοιχείων των φορολογουμένων στην  Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. ΑΕ ,για την παρακολούθηση των εγγυήσεων που τους χορηγεί.
Ειδικότερα,
Το Ν.Σ.Κ. με την 36/2009 γνωμοδότηση του, που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, αποφάνθηκε ότι “εφόσον η υπόψη εταιρεία, αποτελούσα δημόσιο οργανισμό, όπως απαιτείται από την περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, αιτείται φορολογικά στοιχεία φορολογουμένου υπέρ του οποίου έχει εγγυηθεί για την αποπληρωμή ληφθέντος από αυτόν δανείου, δύνανται να χορηγηθούν σ’ αυτήν μόνο τα φορολογικά στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για τον έλεγχο των προϋποθέσεων παροχής και παρακολούθησης της εγγύησης”.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1121/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/0e/e7/7f/0ee77f9ea7593e04123158e2a368fad693342206/application/pdf/pol1121-30-07-2010.pdf

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

ΠΩΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ Φ. ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ

Με την Πολ 1119/3-8-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας»,
δίδονται διευκρινίσεις για την επιβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας στις επιχειρήσεις αργυροχρυσοχοιας.
Ειδικότερα,
-Για τα εγχωρίως παραγόμενα είδη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού του νόμου, δεν επιβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας, εάν αυτά εξάγονται ή αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης.
-τα είδη της παραγράφου 4 που παραλαμβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίμων προϊόντων της ίδιας παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας.
-οι ενδιάμεσες αυτές παραδόσεις (πωλήσεις)μέχρι την τελευταία μεταποιητική επιχείρηση, απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ειδικός φόρος πολυτελείας, επιβάλλεται στα τελικά προϊόντα της μεταποιητικής αυτής επιχείρησης, κατά το χρόνο της πώλησης αυτών από τον παραγωγό τους.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1119/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/a2/5a/bd/a25abd85c3feaff496fabb2f0795bcc709382ff2/application/pdf/pol1119-03-08-2010.pdf

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου «Χορήγηση ενισχύσεων σε ιδιωτικές επενδύσεις για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και την περιφερειακή σύγκλιση και άλλες διατάξεις»

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία, όπου η ανάγκη για δράσεις με κατεύθυνση την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού της χώρας, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον, είναι επιτακτική.
Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος που αποτελεί βασικό εργαλείο προώθησης των ιδιωτικών επενδύσεων και επικεντρώνει στη στήριξη της ποιοτικής και αποτελεσματικής παραγωγής στη χώρα μας.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού ο νέος νόμος δίνει έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επενδύσεων, προωθώντας ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο το οποίο βασίζεται στην ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα, την εξωστρέφεια, την καινοτομία, την παραγωγική αναδιάρθρωση, την πράσινη επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης στη χώρα. Επιπλέον, ο νέος νόμος εισάγει πρωτοποριακές για τα ελληνικά δεδομένα διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες υπηρετούν τη διαφάνεια σε όλα τα στάδια και προάγουν την αξιοπιστία στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.
Δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου.
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=1180

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/7/2010

Με την Πολ. 1120/6-8-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  «Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., μετά την από 01.07.2010 αύξηση των συντελεστών του φόρου, βάσει των διατάξεων του ν.3845/10(ΦΕΚ65Α/06.05.2010) ».
παρέχονται οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων Φ.Π.Α.
Ειδικότερα,
Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους από το τρίτο τρίμηνο ή τον 7ο μήνα του 2010 και εφεξής, θα υποβάλλονται:

-από τους υποκείμενους με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., με τη χρήση του νέου εντύπου των δηλώσεων αυτών (Φ2 – ΕΚΔΟΣΗ 2010 050 - Φ.Π.Α.), βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1112/14.07.2010.
-από τους υποκείμενους με βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., με τη χρήση του υφιστάμενου εντύπου (Φ3 - ΕΚΔΟΣΗ 2005 051 - Φ.Π.Α), αφού διορθωθούν χειρόγραφα οι παλιοί συντελεστές (9 - 4,5 - 19 - 6 - 3 - 13) και στη θέση τους αναγραφούν οι νέοι (11 - 5,5 - 23 - 8 - 4 - 16).

-Προκειμένου για τη συμπλήρωση του νέου εντύπου (Φ2 – ΕΚΔΟΣΗ 2010 050 - Φ.Π.Α.) της περιοδικής δήλωσης και ειδικότερα του Πίνακα Βγ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ», διευκρινίζουμε ότι
* στον κωδικό 344 αναγράφονται οι ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών του άρθρου 14 παρ.2α του Κώδικα Φ.Π.Α. (δηλαδή οι λήψεις υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες). Σημειώνεται ότι οι αγορές και εισαγωγές παγίων δεν περιλαμβάνονται πλέον στους «ειδικούς λογαριασμούς» (πίνακας Βγ) της περιοδικής δήλωσης.
*στον κωδικό 345 αναγράφονται οι ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών του άρθρου 14 παρ.2α του Κώδικα Φ.Π.Α. (δηλαδή οι παροχές υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες).
*στον κωδικό 343 αναγράφονται οι πράξεις λήπτη αγαθών, όπως ανακυκλώσιμα και οι άλλες λήψεις υπηρεσιών εκτός αυτών του κωδικού 344.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1120/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/20/5f/95/205f9541940dc167967e20469e3c341b7ec12c29/application/pdf/pol1120-06-08-2010.pdf

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ Φ.Π.Α ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ Κ.Λ.Π ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΧΡΙ 30.6.2010

Με την Πολ 1118/2-8-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παροχή διευκρινίσεων για την επιβολή Φ.Π.Α στις αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών,δικηγόρων,κλπ. που υπάγονται στο Φ.Π.Α  από 1.7.2010" δίδονται  διευκρινίσεις για την εφαρμογή των νέων διατάξεων.
Ειδικότερα,
-Γίνεται δεκτό να μην αναζητείται ΦΠΑ για υπηρεσίες για τις οποίες η εντολή πληρωμής ή η εκκαθάριση-έγκριση δαπάνης έχει εκδοθεί μέχρι 30.6.2010. Για τη διαπίστωση της εν λόγω ημερομηνίας, ο φορέας δαπάνης θα πρέπει να παρέχει θεωρημένο αντίγραφο της εντολής πληρωμής ή της εκκαθάρισης-έγκρισης, στο δικαιούχο πρόσωπο.

-Επισημαίνεται ότι εντολές πληρωμής ή εκκαθαρίσεις-εγκρίσεις δαπάνης που εκδίδονται από 1.7.2010 και μετά θα πρέπει με ευθύνη του φορέα πληρωμής να περιλαμβάνουν και τον αναλογούντα ΦΠΑ, ανεξάρτητα εάν στα αρχικώς υποβληθέντα δικαιολογητικά από τους παρέχοντες την υπηρεσία δεν έχει υπολογιστεί.
- Τα ανωτέρω ισχύουν και για αμοιβές δικαστικών επιμελητών, δικηγόρων, που περιλαμβάνονται σε πίνακα κατάταξης δανειστών που συντάσσεται κατόπιν πλειστηριασμού, στην περίπτωση που ο πίνακας αυτός συντάχθηκε και κοινοποιήθηκε μέχρι 30.6.10.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1118/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/a3/ef/12/a3ef12bf73eee11e9cec716b55578567b5321ddc/application/pdf/pol1118-02-08-2010.pdf

Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ 2% ΘΑ ΥΠΟΛΟΓ. ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 1,524 € ΤΟ ΚΙΛΟ

Με την Πολ 1116/29-7-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα  "Γνωστοποίηση της τιμής Ελαιολάδου Ελαιοκομικού έτους 2010-2011, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας"
καθορίζεται η τιμή  του ελαιολάδου σε 1,524 €  το κιλό επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά δακοκτονίας.
Ειδικότερα,
-Η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού, που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2 - 3,3%.
-Για το ελαιοκομικό έτος 2010 - 2011 θα είναι 1,524 ευρώ/κιλό, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού.
Στο ανωτέρω ποσό αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 1,524 Χ 2% = 0,030 ευρώ.

Δείτε ολόκληρη την Πολ.1116/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/3b/39/17/3b39171eafed970a04e7076a269ca427d6d16ab5/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1116.pdf

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2010

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡ.ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΤΑ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ

Με την Πολ 1117/27-7-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 17 του ν 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας" διευκρινίζονται με αφορμή τις διαμαρτυρίες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στόν τομέα της γουνοποιίας, τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
-Απαλλάσσονται από το φόρο πολυτελείας τα γουναρικά που εξάγονται, όπως και οι πρώτες ύλες που εισάγονται στη χώρα.
-Απαλλάσονται  από το Φ.Π.Α τα γουναρικά που αγοράζονται από μη κατοίκους της Ελλάδας και προορίζονται για προσωπική χρήση.

Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1117/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/16/70/58/167058d27481095643020490962e821381a0676b/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1117.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *