Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΥΠΟΙΚ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


Σχετικά με αναφορές στα ΜΜΕ μετά την ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας 2017 διευκρινίζουμε τα εξής:
 Τα τέλη κυκλοφορίας 2017 έμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το 2016 ανά κατηγορία οχήματος. Ωστόσο για ένα σχετικά μικρό αριθμό οχημάτων υπήρξε κατάταξη σε άλλη κατηγορία τελών λόγω της υποχρέωσης της χώρας για συμμόρφωση με συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 46 ν. 4410/2016). Πρόκειται για οχήματα που εισήχθησαν στη χώρα ως μεταχειρισμένα και πλέον τα τέλη κυκλοφορίας, το τεκμήριο διαβίωσης καθώς και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζονται με βάση το έτος πρώτης κυκλοφορίας σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η ανακατάταξη αφορά περίπου 133.000 οχήματα από σύνολο άνω των 5.500.000. Από αυτά για τα 41.978 υπήρξε μείωση των τελών κυκλοφορίας, για τα 60.234 δεν υπήρξε μεταβολή και για τα 31.854 υπήρξε αύξηση.

ΠΟΛ.1179/2016-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΕΛ ΑΕ

Με  την  Πολ. 1179/17.11.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Φορολογικά θέματα ΚΤΕΛ ΑΕ των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Για περιπτώσεις ΚΤΕΛ που λειτουργούν με τη μορφή ΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ.2 του άρθρου 3 του ν.2963/2001, και δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που παρέχει οδηγός - συνιδιοκτήτης (μέλος της κοινωνίας εκμετάλλευσης λεωφορείου) του λεωφορείου δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της εταιρικής του εισφοράς, όπως συμβαίνει με τη σύμβαση εταιρείας με την έννοια του άρθρου 741 ΑΚ, προκύπτει ότι οι αμοιβές που αυτός λαμβάνει για τις υπόψη υπηρεσίες θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Περαιτέρω και δεδομένου ότι η κοινωνία αποτελεί πλέον υποκείμενο του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 2 και 45 του ν.4172/2013, οι υπόψη αμοιβές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της κοινωνίας εκμετάλλευσης λεωφορείων με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013 (αριθμ. πρωτ. Δ12Α1053453 ΕΞ2014/24.03.2014).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1179/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbWk3TzkwZUV0ZVE/view?usp=sharing

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

ΣΤΟ TAXIS ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017

Ανακοίνωση  (Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)
29-11-2016: Ανάρτηση Τελών Κυκλοφορίας 2017 (Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)
 - Oι οδηγοί μπορούν να τα τυπώσουν,   πληκτρολογώντας τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος αλλά και τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή με  τους κωδικούς taxisnet.
 Τα ποσά έχουν παραμείνει αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι, ενώ η προθεσμία καταβολής εκπνέει στις 31/12.

Γ.Γ.Π.Σ-ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ TAXIS 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

29-11-2016: Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης σας ενημερώνει ότι όλες οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές δεν θα είναι διαθέσιμες το Σαββατοκύριακο 3 & 4 Δεκεμβρίου 2016, λόγω της αναβάθμισης των υπολογιστικών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Ευχαριστούμε πολύ για την κατανόησή σας.

ΣΛΟΤ:Α.Π.2077/2016-ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ C-444 & C-445/16

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2077 ΕΞ 30.9.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 & C-445/16
" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι αναφερόμενες στο έγγραφο διατάξεις προέρχονται από την Οδηγία 34/2103/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 4308/2014. 
Συγκεκριμένα:
Με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας:
 Δείτε ολόκληρη την 2077/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdlVaaW1QanZ6MW8/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:A.Π.2075-ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΑΠΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2075 ΕΞ 30.9.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "  Αμοιβές Δ.Σ από διανεμόμενα κέρδη της χρήσης" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ορθά περιγράφεται η λογιστική εγγραφή και ο χρόνος αναγνώρισης. Στην πίστωση πρέπει επιπλέον να αναγνωρισθούν και οι σχετικοί φόροι που παρακρατούνται από τις αμοιβές και αποδίδονται στο δημόσιο.
Δείτε ολόκληρη την 2075/2016 Γνωμ.του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paWZ3NmZGZkFVMjQ/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ: Α.Π.1963/2016 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1963 ΕΞ 30.9.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΕΛΠ 01.01.2014, με το σωρευμένο ποσό των αποζημιώσεων βάσει των διατάξεων του νόμου 4308/2014, χρεώνονται τα αποτελέσματα εις νέον με πίστωση του λογαριασμού της πρόβλεψης για παροχές σε εργαζομένους.
Μεταγενέστερα, τα ποσά που καταβάλλονται ως αποζημιώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στο σχετικό λογαριασμό στην κατάσταση αποτελεσμάτων και γίνεται προσαρμογή του υπολοίπου της πρόβλεψης με επηρεασμό των αποτελεσμάτων (κέρδος ή ζημία), ώστε το υπόλοιπο της πρόβλεψης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού να εμφανίζει το υπόλοιπο βάσει των προβλέψεων του νόμου.  .....
Δείτε ολόκληρη την 1963/2016 Γωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS1Zya1VpUkl1X1U/view?usp=sharing

Ν.4438/2016-ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/17/ΕΕ..ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 220/28.11.2016 ο Ν.4438/2016 με θέμα " Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση των Οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών"
Ειδικότερα
Οι φορολογικές διατάξεις αναφέρονται στα άρθρα 59, 60, και 61.
Άρθρο. 59- Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). 
Άρθρο 60- Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). 
Άρθρο 61- Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με τον ν. 4172/2013.
Κατεβάσετε τον Ν.4438/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pY1A5S0JUVGlzVjQ/view?usp=sharing

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016

ΜΟΝΟ ΜΕ "¨ΠΛΑΣΤΙΚΟ" ΧΡΗΜΑ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500€-ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Μεγάλες ανατροπές στις καθημερινές συναλλαγές αναμένεται να φέρουν οι ρυθμίσεις για την επέκταση του «πλαστικού» χρήματος. Παρά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο έχει πάει πολύ πίσω, εκτιμάται ότι τους επόμενους μήνες θα τεθεί σε εφαρμογή και θα φέρει νέα ήθη στην καθημερινότητα των πολιτών.
Για παράδειγμα, οποιαδήποτε αγορά άνω των 500 ευρώ (από ιδιώτες) θα πραγματοποιείται, από την ψήφιση του νομοσχεδίου και μετά, αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση πλαστικού χρήματος ή μέσω e-banking. ...
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114292792

Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΤΑΣΗ "ΦΩΤΙΑ"

Σειρά μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τον περιορισμό της χρήσης των μετρητών στην οικονομία προτείνουν οι τράπεζες στην κυβέρνηση.
Η φορολόγηση της ανάληψης μετρητών για να μειωθεί η φοροδιαφυγή είναι ένα από τα μέτρα, όπως αναφέρει η «Καθημερινή». Όπως τονίζουν επιτελικά στελέχη τραπεζών, τα μετρητά διοχετεύονται σε μεγάλο βαθμό ή μπορούν να διοχετευθούν εύκολα, στη «μαύρη» οικονομία.
Έτσι, η επιβολή φόρου στις αναλήψεις θα μείωνε δραστικά τις συναλλαγές με μετρητά και κατ’ επέκταση της παραοικονομίας....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114288897 

Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

"ΨΑΛΙΔΙ" 180 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΑΓΕΣ

Περικοπές φοροαπαλλαγών ύψους 180 εκατ. ευρώ «κλειδώνουν» την Κυριακή στην τηλεδιάσκεψη που αναμένεται να έχει η τρόικα με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, χωρίς ωστόσο να θίγονται προνοιακά επιδόματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φοροαπαλλαγές που φαίνεται να περικόπτονται είναι το επίδομα θέρμανσης, οι ιατρικές δαπάνες, η ειδική φορολόγηση των ναυτικών και ο μειωμένος κατά 1,5% μηνιαίος παρακρατούμενος φόρος μισθωτών υπηρεσιών. Το σύνολο των ανωτέρω φοροαπαλλαγών ανέρχεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, στα 385 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μετά τις περικοπές, το κόστος των ανωτέρω φοροαπαλλαγών θα είναι 205 εκατ. ευρώ το 2018. Ο περιορισμός των φοροαπαλλαγών προβλέπεται και στο προσχέδιο του επικαιροποιημένου μνημονίου μαζί με άλλες φοροαπαλλαγές οι οποίες δεν έχουν καθορισθεί ακόμα, κάτι που ενδεχομένως να συμβεί την ερχόμενη Κυριακή. ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής.
http://www.kathimerini.gr/885279/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/yalidi-180-ekat-eyrw--se-tesseris-foroapallages

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου  του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα "Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις"
Ειδικότερα
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση του Υπουργείου   
1.1.Νέα υπηρεσία εξ αποστάσεως σύστασης
Στο παρόν σχέδιο νόμου παρουσιάζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα δημιουργίας επιχείρησης εξ αποστάσεως. Ο υπόχρεος, συμπληρώνοντας μια σειρά πεδίων ,θα λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο την σύσταση της επιχείρησής του χωρίς την παρεμβολή φυσικού προσώπου. Όλα τα έγγραφα που αποτελούν προϋπόθεση για την νομική υπόσταση μιας εταιρίας (εγκεκριμένο καταστατικό και ανακοίνωση σύστασης) θα αποδίδονται ηλεκτρονικά στον ενδιαφερόμενο, με βάση την πλήρως ηλεκτρονικοποιημένη διαδικασία υποβολής αίτησης και ελέγχου.
1.2.Μείωση χρόνου σύστασης μίας επιχείρησης
Με το παρόν σχέδιο νόμου ο χρόνος σύστασης περιορίζεται μόνο στον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται από τον υπόχρεο για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο Π/Σ της e- YΜΣ.
1.3.Μείωση οικονομικού κόστους σύστασης
Το ενιαίο γραμμάτιο κόστους σύστασης επιχείρησης ορίζεται στο 30% του ποσού που ισχύει για την σύσταση ενώπιον της φυσικής ΥΜΣ, ενώ καταργείται και το παράβολο προελέγχου επωνυμίας.
Επίσης παρέχεται η δυνατότητα «δωρεάν σύστασης» για το πρώτο έτος εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται προϋποθέσεις προσέλκυσης περισσότερων δυνητικών υπόχρεων στην νέα ηλεκτρονική υπηρεσία.
1.4.Παρεμβάσεις & απλοποιήσεις στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης
Καταργείται η φορολογική ενημερότητα των ιδρυτών στο στάδιο της σύστασης. Κρίθηκε ότι το δημόσιο συμφέρον (προστασία των συναλλασσομένων) δεν δικαιολογεί το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η διαδικασία χορήγησης αυτού του εγγράφου. Ειδικότερα η απαίτηση αυτή περιγράφεται ως διακριτό βήμα από την έκθεση DoingBusiness της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 2016. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να μειώσει τη διαδικασία σύστασης κατά μία ημέρα.
Με το παρόν σχέδιο νόμου προβλέπεται επίσης η απόδοση κλειδαρίθμου TAXISNETτην στιγμή της σύστασης. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι δε θα χρειάζεται να απευθύνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μετά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας στην ΥΜΣ. Το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα.
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paTJRM2lTd0VIX1k/view?usp=sharing 

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ

Με  τροπολογία που κατατέθηκε  στη Βουλή  στο σχέδιο νόμου με θέμα " «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων,[...]
 μετατίθεται για 6 μήνες, δηλαδή από 1η Απριλίου 2017 (αντί για 1η Οκτωβρίου 2016) η εφαρμογή της διαδικασίας της απευθείας τιμολόγησης των διαφημιζομένων από τα ΜΜΕ. Συνεπώς μέχρι 31/3/2017 θα εξακολουθήσει  να ισχύει η σημερινή διαδικασία να τιμολογούν δηλαδή τα ΜΜΕ τις διαφημιστικές (όταν μεσολαβούν) και εν συνεχεία  οι διαφημιστικές τους διαφημιζόμενους.
Δείτε την διάταξη του νόμου
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α' 159), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 της από 30/12/2015 ΠΝΠ (Α' 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο Ν. 4366/2016 (Α' 18) και με το άρθρο 63 Ν.4409/2016 (Α' 136) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 01.04.2017 η τιμολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά με τιμολόγιο που εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναμεταδίδει τη διαφήμιση ή τη χορηγία προς τον διαφημιζόμενο. Εξαίρεση από την παραπάνω διάταξη επιτρέπεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που οι διαφημιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύμβασης διαφημιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:
α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο μέχρι τις 31.03.2017, υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι:
(i) η σχετική σύμβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις, και
(ii) σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο μέχρι τις 30.06.2017,
β. είτε έχει συναφθεί από το Δημόσιο ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δημοσιευθεί μέχρι τις 31.03.2017.
[...]
Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων β', γ', ε' και στ' του άρθρου πέμπτου του Ν.4279/2014 (Α'158), όπως ισχύει, αρχίζει από 1.4.2017».
Δείτε ολόκληρη την τροπολογία.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMkp2WFRtVFBKRE0/view?usp=sharing 

ΠΟΛ.1163/2016-ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την Πολ. 1163/15.11.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  Β'  3779/23.11.2016  με θέμα "Διακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης τωνεργασιών τους." ορίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη διακοπή εργασιών φορολογουμένων, με ημερομηνία διακοπής εργασιών την ημερομηνία του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1163/2016
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTEZKVk85RGRSa1U/view?usp=sharin

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν.4172/2013

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/48/ΕΚ και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών" επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις.
  1. Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013). 2. Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013). 3. Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με τον ν. 4172/2013.
 Ειδικότερα,
                 Κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με το ν. 4172/2013
Για μετασχηματισμούς κατά τα άρθρα 52 έως και 55 του ν. 4172/2013 (Α' 167), η σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιριών, η σχέση συμμετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τον μετασχηματισμό ή τη σύσταση νέας εταιρίας, η δημοσίευση αυτών στο ΓΕΜΗ και η μεταγραφή των σχετικών πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του Δημοσίου, καθώς και από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου, με την επιφύλαξη του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων. Αναφορικά με τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), όπως ισχύουν, αντίστοιχα.
Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για μετασχηματισμούς των οποίων η διαδικασία αρχίζει μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
Δείτε ολόκληρη την τροπολογία και την αιτιολογική έκθεση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTlAyalpDRmIyUjg/view?usp=sharing

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

ΣΛΟΤ:Α.Π. 2049/2016-ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2049 ΕΞ 30.9.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές "η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Από λογιστικής απόψεως, η αναγνώριση των εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων γίνεται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Συνεπώς έξοδα που πληρώνονται στο 2016 αλλά αφορούν το 2017, αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο «προπληρωμένα έξοδα» και μεταφέρονται στα έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 2017.
 Αν από φορολογικής απόψεως ισχύει ο ίδιος χειρισμός δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης
 Αν από φορολογικής απόψεως το έξοδο αναγνωρίζεται στη χρήση που καταβλήθηκε (2016), υπάρχει προσωρινή διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης. ....
 ΣΧΟΛΙΟ του Συντάκτη-Διαχειριστή.
 Σύμφωνα με την Πολ.1113/2015 του ΥΠΟΙΚ.
Oι φόροι - τέλη εκπίπτουν κατά το χρόνο που καταβάλλονται. Εξαίρεση αποτελούν τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προκαταβάλλονται και κατά συνέπεια εκπίπτουν το επόμενο φορολογικό έτος, δηλαδή το έτος που αφορούν, καθώς και τα τέλη διαφήμισης, τα οποία εκπίπτουν κατά το χρόνο που αφορούν.
Δείτε ολόκληρη την  2049/2016 Γνωμ του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMFc3SFJ6NjVUc3c/view?usp=sharing

 

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2046/2016- ΜΕΘΟΔΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2046 ΕΞ 30.9.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Μέθοδος Ολοκλήρωσης " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Η εφαρμογή της μεθόδου της ολοκλήρωσης από λογιστικής απόψεως συνεπάγεται ότι το έσοδο και των κόστος των πωλήσεων αναγνωρίζονται στη χρήση που ολοκληρώνεται το έργο/υπηρεσία και παραδίδεται στον αγοραστή.
 Συνεπώς στη χρήση 2015 στα απλογραφικά βιβλία από λογιστικής απόψεως δεν υπάρχει εγγραφή εσόδου.
 Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
 Δείτε ολόκληρη την 2046/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3panpLZkdRalBvMmc/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1165/2016-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ,ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Με  την  Πολ. 1165/17.11.2016   της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 40 και 56 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α73.8.2016) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις του ν.4174/2013"διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν.3693/2008 (Α'174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, εκδίδουν ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό, το οποίο πλέον είναι προαιρετικό για τις ανωτέρω εταιρείες και επιχειρήσεις. Με τις προϊσχύουσες διατάξεις οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνταν στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού για τις ανωτέρω εταιρείες και επιχειρήσεις.  ........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1165/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcl9lRXhIdjM2SmM/view?usp=sharing

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016 -ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 Mε την  Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 17.11.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Συντελεστής απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενεργειας " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Όσον αφορά τις αποσβέσεις παγίων στοιχείων των αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αναφέρεται ως ενδεικτικό παράδειγμα ο συντελεστής απόσβεσης 4% για τα πάγια εκείνα που χαρακτηρίζονται ως μη κτιριακές εγκαταστάσεις. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι το παράδειγμα αυτό δεν είναι δεσμευτικό για τις παραπάνω επιχειρήσεις  [...]
Σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός των παγίων περιουσιακών στοιχείων καθώς και η υπαγωγή τους σε συγκεκριμένο συντελεστή απόσβεσης είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται καταρχήν από την ίδια την επιχείρηση και στη συνέχεια από την αρμόδια ελεγκτική αρχή.
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pelE3dDg0eUlIME0/view?usp=sharing

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

ΠΟΛ.1164/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΑΝ ΤΟ 2016 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Mε την Πολ.1164/18.11.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων νόμων έτους 2016 με θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου" κοινοποιούνται οι νόμοι που επέφεραν αλλαγές στις φορολογίες κεφαλαίου.
Ειδικότερα,
Σας πληροφορούμε ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2016 πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στη νομοθεσία η οποία διέπει τις φορολογίες κεφαλαίου, και σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις σχετικές διατάξεις:
 Α. Διατάξεις Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας
[...]
 Β. Διατάξεις Φορολογίας Δωρεών
[...]
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1164/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSlcyTGZ1T1R4TVE/view?usp=sharing

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *