Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1555/2016-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1555 ΕΞ 21.7.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "  Λογιστικός χειρισμός ομολόγων μετά το PSIη απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Κατά την ημερομηνία ανταλλαγής των ομολόγων (12.03.2012), το σύνολο των νέων ομολόγων που λήφθηκε, αναγνωρίζεται στους σχετικούς λογαριασμούς με την εύλογη (τρέχουσα) αξία τους εκείνη την ημερομηνία, η οποία και θεωρείται εφεξής η αξία κτήσης τους. Η λογιστική αξία των υφιστάμενων ομολόγων που αντικαταστάθηκαν, όπως αυτή εμφανιζόταν στον ισολογισμό της 31.12.2011, διαγράφεται και το σύνολο της διαφοράς αναγνωρίζεται ως ζημία στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 2012, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από τυχόν αποθεματικό που υπήρχε στα ίδια κεφάλαια από αποτίμηση στην τρέχουσα αξία τέτοιων στοιχείων. Μετά την ημερομηνία αυτή (12.03.2012), για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων των επόμενων χρήσεων 2012, 2013 κλπ, για τα εν λόγω νέα ομόλογα, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι λογιστικοί κανόνες.
Δείτε ολόκληρη την 1555/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNHhVOUp3TmtKVnc/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1552/2016-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1552 ΕΞ 21.7.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Αποσβέσεις ακινήτου η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 1. Από λογιστικής απόψεως οι αποσβέσεις διενεργούνται ανεξαρτήτως του αν μέρος ή όλο το κτίριο είναι κενό.
 2. Τα πάγια αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους. Ορισμός του κόστους κτήσης παρέχεται στο Παράρτημα των ορισμών του ν. 4308/2014.
 3. Η κατανομή του πρόσθετου κόστους αγοράς όπως αμοιβές επαγγελματιών και φόροι , στην αξία του οικοπέδου και του κτιρίου, γίνεται βάσει του κόστους αγοράς εκάστου. 
Σημειώνουμε ότι το ΣΛΟΤ δεν εκφράζει άποψη για ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές των ερωτημάτων.
Δείτε ολόκληρη την 1552/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNlhTZExRTnRuU2s/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ: Α.Π 1500/2016-ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1500 ΕΞ 21.7.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ειδικός φόρος κατανάλωσης η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
- Οι παντός είδους φόροι που επιβαρύνουν τα αποθέματα και δεν είναι ανακτήσιμοι από το Ελληνικό δημόσιο, επιβαρύνουν το κόστος κτήσης των αποθεμάτων.
 -Οι φόροι που ενσωματώνονται στην τιμή πώλησης των αποθεμάτων, εφόσον δεν εισπράττονται από τους πελάτες για λογαριασμό του Δημοσίου, περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών.
-Φόροι που επιστρέφονται από το δημόσιο κατά την καταστροφή αποθεμάτων μειώνουν τη ζημία από την καταστροφή
Δείτε ολόκληρη την 1500/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRUp5VndmazRFa2c/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1116/2016-ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

 Με την Πολ.1116/29.7.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιέθηκε στο ΦΕΚ 2665/26.8.2016 τεύχος Β')  με θέμα "Λιανικές πωλήσεις κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου, από οντότητες- μεταπωλητές" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Απαλλάσσονται, οι οντότητες - μεταπωλητές, από την υποχρέωση έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τελικούς καταναλωτές, που αφορούν πωλήσεις, στην ονομαστική τους αξία, κωδικών αριθμών ανανέωσης χρόνου ομιλίας κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και χρήσης διαδικτύου, οι οποίοι παρέχονται από τις εκάστοτε εταιρίες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μέσω ηλεκτρονικού τερματικού που διατίθεται είτε από την εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είτε από τρίτη αντισυμβαλλόμενη εταιρία, η οποία για το σκοπό αυτό έχει συνάψει σχετική σύμβαση με τον εκάστοτε μεταπωλητή των υπόψη παρεχόμενων υπηρεσιών. ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1116/2016.

ΠΟΛ.1115/2016-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Κ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Φ.Κ.Α.

 Με την Πολ.1115/29.7.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιέθηκε στο ΦΕΚ 2665/26.8.2016 τεύχος Β')  με θέμα "Φορολογική αντιμετώπιση της επιστροφής χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), βάσει των διατάξεων του Ν. 4052/2012" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Για τις υποχρεωτικές, βάσει νόμου, επιστροφές-εκπτώσεις χρηματικών ποσών από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), για το φορολογικό έτος 2015 και για κάθε φορολογικό έτος εφεξής, για πωλήσεις φαρμάκων από τους πρώτους προς φαρμακεία και φαρμακαποθήκες και από τους τελευταίους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), το ύψος των οποίων (ποσών) προκύπτει με τη διαδικασία που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4052/2012, εκδίδεται από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων πιστωτικό τιμολόγιο της παραγράφου 6 του άρθρου 8 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.).
Το υπόψη πιστωτικό τιμολόγιο, εκδίδεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4308/2014, μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα, από το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης. ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1115/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU3N6VE00eDgtbEk/view?usp=sharing

ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑXIS ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α

 Aναρτήθηκε στο site  της Γ.Γ.Π.Σ  πρίν τα μεσάνυχτα η παρακάτω Ανακοίνωση.
28-08-2016: Ανάρτηση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2016. Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης 29-08-2016, 02:30 π.μ. (Δ.ΗΛΕ.Δ. Γ.Γ.Δ.Ε.)

Κυριακή, 28 Αυγούστου 2016

"ΚΑΥΤΟ" ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

Καυτό» προβλέπεται να είναι το επόμενο διάστημα για τους Έλληνες φορολογούμενους, καθώς από τον Σεπτέμβρη του 2016 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2017 θα κληθούν να πληρώσουν 14 φόρους.
Οι φορολογούμενοι μέσα στο Σεπτέμβριο θα κληθούν να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν τη δεύτερη δόση από τις τρεις δόσεις του εκκαθαριστικού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, ενώ από αύριο θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο τα εκκαθαριστικά του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων με σχεδόν το 35% των ιδιοκτητών να καλείται να πληρώσει υψηλότερο φόρο.
Συνολικά, το ποσό που έχει βεβαιωθεί στους ιδιοκτήτες ακινήτων ξεπερνάει τα 3,2 δισ. ευρώ, με το εισπράξιμο ποσό να ανέρχεται στα 2,65 δισ. ευρώ. ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του Newmoney.gr
http://www.msn.com/el-gr/money/economy/%c2%ab%ce%ba%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c%c2%bb-%cf%86%ce%b8%ce%b9%ce%bd%cf%8c%cf%80%cf%89%cf%81%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%bf%cf%8d%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%82/ar-AAiazSK?li=BBqxHCu 

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

ΝΕΟΣ "ΚΡΥΦΟΣ " ΦΟΡΟΣ

Με τίτλο «Νέος ΄΄κρυφός΄΄ φόρος» και αποκλειστικό ρεπορτάζ για την πρόταση που έχει κατατεθεί προκειμένου να μην ενεργοποιηθεί ο «κόφτης», κυκλοφορεί η «Ημερησία του Σαββάτου».
Το σχέδιο για επιβάρυνση σε όλες τις τραπεζικές και ηλεκτρονικές συναλλαγές, ως έκτακτο μέτρο σε περίπτωση που τα έσοδα δεν κινηθούν ικανοποιητικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά των δανειστών έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις εξεύρεσης νέων, πρόσθετων πόρων, ώστε να μη χρειαστεί να οδηγηθεί σε δύσκολες και ιδιαίτερα επίπονες -και με υψηλό πολιτικό και κοινωνικό κόστος- αποφάσεις. ....
Δείτε το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27359&subid=2&pubid=114109098

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

ΕΝΦΙΑ-ΔΩΔΕΚΑ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ-"ΚΛΕΙΔΙΑ" ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ώρα του ΕΝΦΙΑ για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, πλησιάζει, καθώς τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ ξεκινούν να αναρτώνται στο Taxis από την ερχόμενη Δευτέρα 29 Αυγούστου.
Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν κωδικό προς κωδικό τα στοιχεία που αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα, για να διαπιστώσουν την ορθότητα των στοιχείων που έχουν αποτυπωθεί, «ξεσκονίζοντας» δώδεκα νέους κωδικούς-κλειδιά με βάση τους οποίους η Εφορία έχει υπολογίσει το τελικό ύψος του ΕΝΦΙΑ του 2016. Πλην αυτών των κωδικών τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ περιέχουν και ειδική επισήμανση για κενά και παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων.
Κατά τον έλεγχο των στοιχείων οι φορολογούμενοι πρέπει να εξετάσουν εάν αυτά τα στοιχεία που έχει αποτυπώσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στη δήλωση συμφωνούν με την πραγματική ταυτότητα των κινητών τους και τα εμπράγματα δικαιώματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν όσοι κατέχουν ακίνητα σε περιοχές εκτός σχεδίου καθώς φέτος για πρώτη φορά στο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ υπάρχει στήλη με την αξία της γης, ανά τετραγωνικό μέτρο με βάση την οποία προκύπτει ο κύριος η και ο συμπληρωματικός φόρος. .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114108335

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2016

ΟΑΕΕ-ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ν. 4321/2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ...                                                        
   AΝΑΚΟΙΝΩΣH
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Ν. 4321/2015
           Ο ΟΑΕΕ, με σχετική οδηγία προς τις Υπηρεσίες του (1/8/16), παρέχει διευκρινίσεις για την αντιμετώπιση ρυθμίσεων Ν.4321/15 που έχουν διακοπεί λόγω μη πληρωμής εισφορών ή δόσεων, ενώ ο ασφαλισμένος έχει ενεργήσει εμπρόθεσμα για την  εξόφληση και δεν έχει άμεση ευθύνη για την μη πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση της πληρωμής.
            Στην οδηγία επισημαίνεται ότι η διερεύνηση και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών διακοπής εμπίπτει στο πλαίσιο της διοικητικής ευθύνης και συνάδει με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της εξυπηρέτησης του πολίτη.
            Oι Υπηρεσίες θα πρέπει να διερευνούν και να αξιολογούν την πρόθεση εμπρόθεσμης καταβολής και την αιτία μη πραγματοποίησης της πληρωμής (συνήθως, λάθη, παραλείψεις ή δυσλειτουργίες του εισπρακτικού μηχανισμού).
            Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο ασφαλισμένος μπορεί να συνεχίζει την ρύθμιση, καταβάλλοντας το σύνολο των εισφορών ή δόσεων που θα έπρεπε να είχαν πληρωθεί, αν η ρύθμιση δεν είχε διακοπεί.
            Η παρέμβαση αυτή διευθετεί δίκαια αιτήματα ασφαλισμένων και κοινωνικών φορέων και αποκαθιστά το κύρος και την αξιοπιστία του Οργανισμού, αποτρέποντας παράλληλα την αδικαιολόγητη απώλεια εσόδων.
            Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με “νέα ρύθμιση” ή προσπάθεια “έμμεσης αναβίωσης” της ρύθμισης Ν.4321/15.

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

ΠΟΛ.1123/2016- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Mε την Πολ.1123/23.8.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2629/24.8.2016 τεύχος Β') με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι Α.) - πράξης προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
 2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α.- πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου έτους 2016 και επομένων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1123/2016 και τα 2  Υποδείγματα.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb3pNOTFiUzZSelU/view?usp=sharing

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

 Με την ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ12.8.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  2604/28.8.2016)  με θέμα " Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β' 1161529 ΕΞ 2015/15-12-2015 (ΦΕΚ Β' 2873/2015) απόφασης του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016 ." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Με την απόφαση αυτή  η Γ.Γ.Δ.Ε ζητά από τους φορολογικούς μηχανισμούς  οι έλεγχοι  να επικεντρωθούν σε υποθέσεις που μπορούν να αποφέρουν και περισσότερα έσοδα στο δημόσιο ταμείο και αλλαγή της σειράς προτεραιότητας στους ελέγχους.
Οι έλεγχοι να επικεντρωθούν στίς παρακάτω υποθέσεις 
-Υποθέσεις που αφορούν σε επιστροφές φόρων με ή χωρίς εντολή. Ειδικώς, οι υποθέσεις ελέγχου που αφορούν σε επιστροφές φόρων προτεραιοποιούνται με βάση τα κριτήρια του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται.
 -Υποθέσεις για τις οποίες έχει κοινοποιηθεί σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρων και προσωρινός προσδιορισμός προστίμων .....
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ2016 .
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWDBQdEZaWXF5R1k/view?usp=sharing

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Θα αυξηθεί όμως ο φόρος στη μεγάλη ιδιοκτησία. Το κυβερνητικό σχέδιο και οι αντιρρήσεις των δανειστών
Τηρώντας  εν μέρει τις προεκλογικές εξαγγελίες της, η κυβέρνηση αποφασίζει να καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ. Όχι όμως για όλους: Από τον φόρο  θα απαλλαγούν μόνον οι μικροϊδιοκτήτες. Αντίθετα, οι κάτοχοι μεγάλης ακίνητης περιουσίας θα πληρώσουν περισσότερα, ώστε να αντισταθμισθεί η απώλεια δημοσίων εσόδων και να μην προκύψει τρύπα στα δημοσιονομικά. Το σχέδιο έχει ετοιμασθεί και θα το παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της ΔΕΘ. Για να υλοποιηθεί όμως απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δανειστών – οι οποίοι είναι μάλλον απίθανο να συναινέσουν.  .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της sofokleousin.gr
http://www.sofokleousin.gr/archives/314109.html

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

ΔΕΑΦ Α 1122149 EΞ 2016- ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔ. ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Mε την ΔΕΑΦ Α 1122149 ΕΞ11.8.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Μη επιβολή προστίμου για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις και οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ"
διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Λόγω της καθυστερημένης έκδοσης βεβαιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γεγονός ανυπαίτιο, έκτακτο και απρόβλεπτο για τον φορολογούμενο, οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2014 και μετά, που υποβάλλονται ειδικά από όσους λαμβάνουν αγροτικές επιδοτήσεις / ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα υποβάλλονται χωρίς πρόστιμο στην περίπτωση που οι σχετικές βεβαιώσεις εκδόθηκαν καθυστερημένα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Α 1122149 EΞ 2016-
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUjlyd3BwdDItXzg/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1439/2016-ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗ-ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1439 ΕΞ 21.7.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστικές εγγραφές χρηματοδοτικής μισθωτή – εκμισθωτή "   η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣ
Με την αξία κτήσης (Χ) χρεώνεται απαίτηση (μακροπρόθεσμη αν η μίσθωση είναι πέραν του έτους) και πιστώνεται το εμπόρευμα. Στη συνέχεια τα εισπραττόμενα μισθώματα διαχωρίζονται σε κεφάλαιο (αξία απαίτησης) και σε τόκο. Το μέρος του κεφαλαίου που εμπεριέχεται στο μίσθωμα μειώνει την απαίτηση και ο τόκος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως χρηματοοικονομικό έσοδο.
 Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της σύμβασης ο λογιστικός χειρισμός εξαρτάται από τους όρους της σχετικής συμφωνίας. Για παράδειγμα αν το μηχάνημα περιέρχεται στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη), με το υπόλοιπο της απαίτησης κατά το χρόνο της λύσης της σύμβασης χρεώνεται λογαριασμός εμπορεύματος ή παγίου ανάλογα με τη χρήση στην οποία θα διατεθεί το εν λόγω στοιχείο, με πίστωση της απαίτησης.
 Σχετική με το θέμα είναι η ΠΟΛ 1073/2015.
 Δείτε ολόκληρη την 1439/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVndIcjJaQm1EZUE/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:Α.Π 1454/2016-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ-ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1454 ΕΞ 21.7.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Καταχώρηση Επιταγών - Αξιογράφων " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
H καταχώριση και ενημέρωση των βιβλίων, σχετικά με τα αξιόγραφα και τις επιταγές, αλλά και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να γίνεται συγκεντρωτικά ανά ημέρα ή εβδομάδα, ή μήνα, και όχι κατ΄ανάγκη αναλυτικά ανά επιταγή ή αξιόγραφο, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη ανάλυση σε άλλο αρχείο. Επίσης, κατά τη σύνταξη του ισολογισμού έναρξης την 01/01/2016, τα παραστατικά αυτά εφόσον απεικονίζονται αναλυτικά στα αρχεία της εμπορικής εφαρμογής, μπορούν να εμφανίζονται στα λογιστικά βιβλία συγκεντρωτικά.
Δείτε ολόκληρη την 1454/2016  Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcHV3dXNTSDJrUHc/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ: Α.Π.1488/2016-ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1488 ΕΞ 21.7.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η γνωμάτευση αναφέρεται μόνο στη λογιστική παρουσίαση της έκπτωσης του φόρου εισοδήματος από εφάπαξ καταβολήστις λογιστικές καταστάσεις τέλους χρήσης. Δηλαδή ο φόρος εισοδήματος της χρήσης 2015, όπως προκύπτει από τη συνταχθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος, στην κατάσταση αποτελεσμάτων θα εμφανισθεί μειωμένος (ως λογιστικό μέγεθος), με την έκπτωση που χορηγήθηκε κατά την καταβολή του φόρου εισοδήματος της χρήσεως 2014, εντός του 2015. Για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος επί των εντύπων της δήλωσης δεν γίνεται καμία προσαρμογή.
 Δείτε ολόκληρη την 1488/2016  Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMXVYRGFiMVdhMzQ/view?usp=sharing

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

ΚΟΡΙΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Σε ταυτοποίηση των φορολογουμένων που χρησιμοποιούν «ηλεκτρονικό πορτοφόλι», κάθε είδους κάρτες και e-banking για τις συναλλαγές τους προχωρά το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να κλείσει τα παράθυρα του νόμου και να εμπλουτίσει το «περιουσιολόγιο» με νέες πληροφορίες και στοιχεία για το οικονομικό προφίλ των πολιτών ενισχύοντας έτσι το οπλοστάσιο των ελεγκτικών αρχών στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Με νομοθετική ρύθμιση που αποκαλύπτει το «Εθνος της Κυριακής» και η οποία αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες, υποχρεώνονται τα πάσης φύσεως πιστωτικά ιδρύματα καθώς και τα ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικών πληρωμών να ταυτοποιήσουν τον χρήστη των συναλλαγών και να ονομαστικοποιήσουν το μέσο των συναλλαγών.

πηγή.έθνος της Κυριακής

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

ΠΟΛ.1121/2016-ΜΕΧΡΙ 30/9/2016 Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Δ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Με την Πολ.1121/4.8.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2563/19.8.2016 τεύχος Β') με θέμα "  Ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν το Δήμο Σκοπέλου στις 22.09.2015."ορίζεται ότι
                     αποφασίζουμε
Τα χρέη της παραγράφου 3 της απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1248/6.11.2015 (ΦΕΚ 2471/Β’) των φυσικών και νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Σκοπέλου ρυθμίζονται κατόπιν αιτήσεως αυτών με τις προσαυξήσεις/τόκους/πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν μέχρι τις 22.09.2015, κατά τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ και του ΚΦΔ, σε δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη παρούσα ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στη Δ.Ο. Υ. μέχρι τις 30.09.2016. Η υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή δεν επιβαρύνεται με επιπλέον προσαυξήσεις/τόκους/ πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής κατά τη διάρκεια της ρύθμισης. 
 Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι και την 30.09.2016 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. 
 Κατά τα λοιπά της ρύθμισης αυτής ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις της ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’) όπως ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                                     Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 
                                                     Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
                                                      ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2016

ΟΙ 9+1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Μπαράζ 9+1 νέων φορολογικών μεταρρυθμίσεων στην ισχύουσα νομοθεσία φέρνει από το φθινόπωρο η αναγκαία υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων.
Οι αλλαγές θα αφορούν τη φορολογία εισοδήματος, το καθεστώς του ΦΠΑ, τους πλειστηριασμούς, την είσπραξη των οφειλών προς το Δημόσιο και το φορολογικό πιστοποιητικό.
Ειδικότερα, το νέο φορολογικό πακέτο, που πρέπει να νομοθετηθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του επόμενου έτους, μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει τα εξής:
1 Απλοποίηση του καθεστώτος της φορολογίας εισοδήματος, σε συνδυασμό με τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλουν οι μικρές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται κάτω από το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ.
2 Αύξηση του ορίου του τζίρου για την απαλλαγή από το ΦΠΑ από 10.000 σε 25.000 ευρώ.  ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της Ναυτεμπορικής
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1138351/9kai1-forologikes-allages-ton-septembrio 

ΠΟΛ.1122/2016-ΜΕΣΑ ΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

 Με την Πολ.1122/17.8.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με  θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 2α, 2β και 2γ του άρθρου 40 του ν.4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α')."επιμηκύνεται σε 30 ημέρες(από 10 ημέρες) η δήλωση των μεταβολών στο Μητρώο.
Ειδικότερα,
* Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός τριάντα (30) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής. Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα ατομικά στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του δεν υπόκεινται σε προθεσμία.
*Οι ως άνω διατάξεις έχουν ισχύ από 3-8-2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4410/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνουν και περιπτώσεις, για τις οποίες, η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολής, δεν είχε λήξει κατά την 3-8-2016.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1122/2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZmM5dWZoVHRjM0U/view?usp=sharing

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

ΣΛΟΤ:A.Π 1407/2016-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1407 ΕΞ 28.7.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Eπικουρκό Κεφάλαιο "   η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το εν λόγω ερώτημα (ενδεχομένως κάπως τροποποιημένο), έχει απαντηθεί απευθείας στο Επικουρικό Κεφάλαιο. Σας επισυνάπτουμε τη σχετική απάντηση.
1) Ο οργανισμός σας από την 01.01.2015 πρέπει να εφαρμόζει τα Ε.Λ.Π.. Προαιρετικά και με απόφαση της διοίκησης η οποία μπορεί να ληφθεί και εντός του 2016, ο οργανισμός σας μπορεί, αντί των ΕΛΠ να εφαρμόζει Δ.Π.Χ.Α. (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα).
 Δείτε ολόκληρη την 1407/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTFZDQ25lVV9sdnM/view?usp=sharing

ΣΤΟ ΤΑΧISΝΕΤ ΣΕ 72 ΩΡΕΣ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΦΙΑ

Σε λιγότερο από τρία 24ωρα θα ξεκινήσει η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ στο 
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ενημέρωσε ήδη τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι η υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2016 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 18 Αυγούστου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης-ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2016 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2016.Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων θα διαπιστώσουν αύξηση των φορολογικών βαρών, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μείωση του αφορολόγητου ορίου στις 200.000 ευρώ από 300.000 ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του cnn.gr
http://www.cnn.gr/money/story/42855/sto-taxisnet-se-72-ores-ta-ekkatharistika-enfia

Σάββατο, 13 Αυγούστου 2016

ΠΟΣΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ 2017(ΠΙΝΑΚΑΣ)

Οικολογικός παραμένει ο προσανατολισμός της κυβέρνησης για την επιβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2017, όχι όμως στη λογική του «Ο ρυπαίνων πληρώνει», αφού για να μειωθούν αισθητά τα τέλη κυκλοφορίας (πάνω από 30%-40%), που προβλέπει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός με βάση τη χρήση του Ι.Χ., προϋποθέτει τεράστια αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τη στιγμή μάλιστα που επίκεινται νέες αυξήσεις φόρων στα καύσιμα, αλλά με βάση ένα σχέδιο που στηρίζεται στην αρχή ότι θα υπολογίζονται βάσει των εκπομπών αερίων και για τα οχήματα που έχουν κυκλοφορήσει πριν από τον Νοέμβριο του 2010.
Το σενάριο που είναι στο τραπέζι προβλέπει ως νέο ηλικιακό όριο να οριστεί το 2007. Ετσι:
 • Οποιος έχει αυτοκίνητο με ημερομηνία κυκλοφορίας προγενέστερη του 2007 θα πληρώνει τέλη με βάση τον κυβισμό.
• Οποιος έχει αυτοκίνητο με ημερομηνία κυκλοφορίας μεταγενέστερη του 2007 θα πληρώνει με βάση τις εκπομπές αερίων ρύπων. .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του fpress.gr
http://www.fpress.gr/aytokinhto/item/46252-posa-teli-kykloforias-tha-plirosoyme-to-2017-pinakas

ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΓΙΑΣ 15ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016

H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της αργίας της 15ης Αυγούστου.
Η αργία της 15ης Αυγούστου, η οποία φέτος (2016) συμπίπτει με ημέρα Δευτέρα, από το νόμο έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική αργία.
Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες.
Η ΓΣΕΕ επισημαίνει ότι δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
Ως προς την αμοιβή της Δευτέρας 15 Αυγούστου 2016:
Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν
Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.
Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν
Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται
1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν
2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:
α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την 15η Αυγούστου
οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν
β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ANTI-ENΦΙΑ & "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

«Ο νέος φόρος που θα αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ θα φορολογεί το σύνολο της περιουσίας, θα έχει αφορολόγητο και θα είναι δίκαιος και αναλογικός».Υποχρεωτική ηλεκτρονική δήλωση περιουσιακής κατάστασης θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι. Μεγάλες αλλαγές στα τέλη κυκλοφορίας
Αλλαγές στη φορολογία ακινήτων με αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ από έναν νέο φόρο που θα έχει αφορολόγητο όριο και θα μεταφέρει τα βάρη στη μεγάλη και πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, καθώς και ηλεκρονική υποβολή «δήλωσης περιουσιακής κατάστασης» απο όλους τους φορολογουμένους, προαναγγέλλει με συνέντευξη του στο «Εθνος της Κυριακής» ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης.


Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΟ Ε9

Στις αρχές του νέου έτους θα κληθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν πρόσθετα στοιχεία για τα αγροτεμάχια που κατέχουν. Σύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, το 2017 τα αγροτεμάχια θα συνυπολογισθούν κανονικά στον συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο έντυπο περιουσιακής κατάστασης (Ε9). Αμέσως μετά την πληρωμή της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα και οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων θα υποχρεωθούν να συμπληρώσουν νέα στοιχεία στο έντυπο Ε9 προκειμένου η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων να καταφέρει να υπολογίσει τον φόρο. ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής.
http://www.kathimerini.gr/870875/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ianoyario-h-dhlwsh-agrotemaxiwn-sto-e9

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2016

ΠΟΛ.1120/2016-ΜΕΧΡΙ 27/12/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Με την Πολ.1120/4.8.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2479/11.8.2016 τεύχος Β') με θέμα " Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 25 Ιουνίου 2016 στις Δημοτικές Ενότητες Τεγέας, Κορυθίου και Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης και στους οικισμούς Μηλιάς των Τ.Κ. Νεστάνης, Λουκά της ΔΕ. Μαντινείας, Πηγαδακίων της Δ.Ε. Σκιρίτιδας, Ασέας και Αθηναίου της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου"ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                                           αποφασίζουμε
1. Παρατείνονται μέχρι και την 27/12/2016 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Δημοτικές Ενότητες Τεγέας, Κορυθίου και Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης και στους οικισμούς Μηλιάς των Τ.Κ. Νεστάνης, Λουκά της Δ.Ε. Μαντινείας, Πηγαδακίων της Δ.Ε. Σκιρίτιδας, Ασέας και Αθηναίου της Δ.Ε. Βαλτετσίου του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που λήγουν ή έληξαν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας έως και 27/12/2016. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 27/12/2016 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                          Αθήνα, 4 Αυγούστου 2016 
                                                           Ο Αναπληρωτής Υπουργός
                                                          ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ


Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΤΑ ΓΑΙΔΟΥΡΑΚΙΑ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ

Θύματα των… φορολογικών ελέγχων έπεσαν τα γαϊδουράκια της Λίνδου, και μάλιστα στους ιδιοκτήτες τους επιβλήθηκαν και πρόστιμα για παράβαση της νομοθεσίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε η «Ροδιακή» στο τέλος του προηγούμενου μήνα, δύο εφοριακοί πήγαν στη Λίνδο και πραγματοποίησαν έλεγχο στο σύλλογο ονηλατών Λίνδου «Ο Κλεόβουλος».
Ο σύλλογος όπως είναι γνωστό, έχει στην κατοχή του τα γαϊδουράκια τα οποία χρησιμοποιούν οι τουρίστες για να ανεβαίνουν στην ακρόπολη της Λίνδου.
Οι εφοριακοί που πήγαν εκείνη τη μέρα για έλεγχο διαπίστωσαν σύμφωνα με πληροφορίες ότι δεν είχαν κοπεί αποδείξεις για τα πέντε εισιτήρια αξίας 5 ευρώ που πωλήθηκαν όπως έπρεπε και ότι δεν είχε γίνει έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ. ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της Ροδιακής.

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Ν.4413/2016-Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 30/11/2016 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος  4413/8.8.2016 (ΦΕΚ  148 τεύχος Α')  με θέμα "Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις." .
Ειδικότερα,
Με το άρθρο 84 του Νόμου αυτού  παρατείνεται έως 30.11.2016 (από 29.7.2016)η προθεσμία υποβολής αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επομένων. Σημειώνεται ότι το προβλεπόμενο πρόστιμο μειώνεται στο μισό.
                            Άρθρο 84
 1. Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α' 312) παρατείνεται μέχρι και τις 30.11.2016.
2. Τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο ισχύουν από 29.7.2016.
 Κατεβάσετε το Νόμο 4413/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbUFYYzFCM0R2TUE/view?usp=sharing

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *