Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ 3 ΠΑΡΑΓΡ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΟΥ Ν.4110/2013

Με την Πολ.1095/29.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 18, 21 και 45 του άρθρου 3 του ν.4110/2013." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Με  τις νέες διατάξεις, τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών της υποπερίπτωσης αυτής λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, μόνον εφόσον έχουν κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό του νομικού προσώπου που λαμβάνει τη δωρεά ή χορηγία, ενώ με τις προϊσχύσασες διατάξεις, η έκπτωση των δωρεών ή χορηγιών, με εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονταν στους δωρεοδόχους του πρώτου εδαφίου αυτής της υποπερίπτωσης (Δημόσιο, ΟΤΑ κλπ.) αναγνωρίζονταν μόνο εφόσον τα ποσά αυτά κατατίθονταν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε λογαριασμό του νομικού προσώπου που τηρούσε σε τράπεζα στην περίπτωση που υπερέβαιναν τα 290 ευρώ ετησίως.
 * Στην περίπτωση κατά την οποία οι μη εκπιπτόμενοι φόροι της περίπτωσης αυτής (φόρος υπεραξίας ν.2065/1992, Φ.Α.Π., Ε.Τ.ΑΚ., Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., έκτακτη εισφορά ακινήτων ν.3808/2009) επαναχρεώνονται στην αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση, εκπίπτουν ως δαπάνη της επιχείρησης που τους επαναχρεώνει εφόσον έχουν αποτελέσει έσοδο φορολογητέο για αυτήν. Για παράδειγμα, αν κατόπιν συμφωνίας εκμισθωτή ακινήτου και του μισθωτή αυτού έχει συμφωνηθεί η επαναχρέωση/ μετακύλιση στον μισθωτή των εν λόγω φόρων οι οποίοι κατά νόμο επιβαρύνουν τον εκμισθωτή, αυτοί εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του εκμισθωτή, δεδομένου ότι έχουν αντίστοιχα αποτελέσει έσοδο φορολογητέο για αυτόν.
 * Εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ως γενικό έξοδο διαχείρισης, το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ .1095/2013
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTG5YMWRERV9wZjg/edit

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

30.4.2013
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Μαυραγάνη, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παρ.2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε, καθώς και των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2012, οι οποίες λήγουν στις 30 Απριλίου 2013, παρατείνεται μέχρι και την 15η Μαΐου 2013.
Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων τουλάχιστον έως την 9η Μαΐου 2013.
Εν συνεχεία εξεδόθη η Α.Υ.Ο-Πολ. 1096/30.4.2013 η οποία(δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1089/30.4.2013 τεύχος Β')και  αναφέρει.
                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων που ορίζονται με την
περίπτωση β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα ΦορολογίαςΕισοδήματος για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικούχαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994, καθώς και τωνεκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2012, οι οποίες λήγουν στις 30Απριλίου 2013, μέχρι και την 15η Μαΐου 2013.
2. Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής
δήλωσης ΦΠΑ, θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν την
διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο
ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων τουλάχιστον έως την
9η Μαΐου 2013.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
 

ΜΕΧΡΙ 30/8/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΩΝ

30.4.2013
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη για παράταση της ισχύος κωδικών  πρόσβασης χρηστών φυσικών προσώπων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των φορολογουμένων, δίδεται νέα προθεσμία ισχύος κωδικών  πρόσβασης χρηστών φυσικών προσώπων στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet.:
Παρατείνεται μέχρι και την 30η  Αυγούστου 2013 (έναντι την 30η Απριλίου  2013 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία), η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που είναι φυσικά πρόσωπα και ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει.
Συνεπώς, οι υφιστάμενοι κωδικοί πρόσβασης των φυσικών προσώπων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, διατηρούνται σε ισχύ και με αυτούς  θα μπορούν να υποβάλλονται κάθε είδους δηλώσεις.
Εν συνεχεία εξεδόθη η Α.Υ.Ο-Πολ.1094/30.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες."
Ειδικότερα,
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε την ισχύ των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 30η Απριλίου 2013 μέχρι και την 30η Αυγούστου 2013.
Συνεπώς, οι υφιστάμενοι κωδικοί πρόσβασης των φυσικών προσώπων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, διατηρούνται σε ισχύ και με αυτούς θα μπορούν να υποβάλλονται κάθε είδους δηλώσεις .
Ο Υφυπουργός
Γεώργιος Μαυραγάνης

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Με την Πολ.1092/29.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την δήλωση απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (Φ.Ε.Κ. Α΄77), συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄81)"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
 Ειδικότερα,
Μετά την έκδοση της ΠΟΛ. 1078/17-4-2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία κοινοποιήθηκαν οι παραπάνω διατάξεις και μετά τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της στην πράξη τόσο από τις Δ.Ο.Υ. όσο και από τις υπόχρεες επιχειρήσεις , κρίνεται απολύτως αναγκαία η έκδοση συμπληρωματικών διευκρινήσεων μαζί με σχετικά παραδείγματα και υποδείγματα της δήλωσης και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών...................
 Δείτε ολόκληρη την Πολ 1092/2013
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdTRKb1o5SGZScW8/edit
Δείτε  το Παράδειγμα υπολογισμού εισφοράς και συμπλήρωσης της Δήλωσης εισφοράς.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdWJaOXd3d245a0E/edit 

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Mε την Πολ.1091/29.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση της 525/2012 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων και κυρώσεων, σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, που φέρονται ότι εκδόθηκαν από εικονική επιχείρηση, τόσο σε βάρος του πραγματικού υποχρέου που υποκρύπτεται όσο και σε βάρος εκείνου που εικονικά φέρεται ότι ασκεί την επιχείρηση." κοινοποιείται η 525/2012 Γνωμ. του Ν.Σ.Κ 
Ειδικότερα,
 Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την αριθ. 525/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β΄ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό ομόφωνα ότι :
Στις περιπτώσεις εικονικών φορολογικών στοιχείων, τα οποία φέρονται ότι εκδόθηκαν από οποιασδήποτε μορφής εικονική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής εικονική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο ή οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο, οι πάσης φύσεως φορολογικές επιβαρύνσεις και κυρώσεις νομίμως επιβάλλονται παράλληλα τόσο σε βάρος του πραγματικού υποχρέου που υποκρύπτεται όσο και σε βάρος εκείνου που εικονικά φέρεται ότι ασκεί την επιχείρηση, εφόσον ο τελευταίος δεν αποδείξει (ενώπιον της αρμόδιας Φορολογικής Αρχής ή των Διοικητικών Δικαστηρίων) ότι ήταν παντελώς αμέτοχος στις συγκεκριμένες συναλλαγές.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΣ

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΣΚΟΥΠΑ

Υπερψηφίστηκε σήμερα στις 23.35 στην Ολομέλεια της Βουλής κατά πλειοψηφία ( 168 ΝΑΙ - 123 ΟΧΙ 1 παρών ) το Πολυνομοσχέδιο - Σκούπα με θέμα  " Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012, και 4127/2013". Το Πολυνομοσχέδιο έγινε δεκτό κατ' αρχήν , κατ' άρθρο και στο σύνολόν του κατά πλειοψηφία.
Το Πολυνομοσχέδιο -Σκούπα περιλαμβάνει τις παρακάτω  ρυθμίσεις, οι κυριότερες των οποίων είναι.
1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία – τελωνεία-ασφαλιστικά ταμεία.

Απεριόριστες δόσεις καθότι δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός δόσεων στη νέα ρύθμιση για τα φυσικά πρόσωπα για οφειλές μέχρι 5.000€. Τα φυσικά πρόσωπα χάνουν τις εκπτώσεις των προσαυξήσεων και ο οφειλέτης επιβαρύνεται με επιτόκιο 8,75% για το συνολικό ποσό της οφειλής μέχρι 31/12/2012 (οφειλή + προσαυξήσεις).
Προβλέπεται νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία – τελωνεία -ασφαλιστικά ταμεία σε 48 δόσεις με έκπτωση στις προσαυξήσεις για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/2012.
Οι οφειλέτες που πληρώσουν:
  σε 49 δόσεις θα απαλλάσσονται από το 25% των προσαυξήσεων,
  σε 36 δόσεις θα απαλλάσσονται από το 30% των προσαυξήσεων,
  σε 24 δόσεις θα απαλλάσσονται από το 35% των προσαυξήσεων,
  σε 12 δόσεις θα απαλλάσσονται από το 40% των προσαυξήσεων,
Ενώ στην περίπτωση που η οφειλή καταβληθεί εφάπαξ, θα απαλλάσσονται από το 50% των προσαυξήσεων.
Προϋπόθεση οι οφειλέτες να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους μετά την 01/01/2013.
Η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής με την οποία θα επιβαρύνονται οι οφειλές που θα υπαχθούν στην ρύθμιση από 01/01/2013 θα είναι 8,75%.
Στη νέα ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές που είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν και ο οφειλέτης λόγω αδυναμίας του να πληρώσει απώλεσε τη ρύθμιση.
2. Καθιερώνεται νέα πάγια ρύθμιση για οφειλές που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά την 01/01/2013. Η πάγια αυτή ρύθμιση προβλέπει 2 έως 12 δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως 24 δόσεις εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.
3. Προβλέπεται διαγραφή χρεών
Γίνεται διαχωρισμός των οφειλών σε εισπράξιμες και σε ανεπίδεκτες είσπραξης (παντελής έλλειψη περιουσιακών στοιχείων, άσκηση ποινικής δίωξης κλπ.), οι οποίες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις διαγράφονται.
4. Νέο σύστημα πληρωμής Φ.Π.Α.
Αλλάζει ο τρόπος καταβολής του Φ.Π.Α. Η περιοδική δήλωση θα γίνεται δεκτή με την καταβολή ποσού ακόμη και 10€ ενώ το υπόλοιπο θα καταβάλλεται ως εξής:
Σε περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη πληρώνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και η δεύτερη του τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα, με προσαύξηση 2%. Σε περίπτωση καταβολής του 50% της οφειλής με την υποβολή της δήλωσης το υπόλοιπο καταβάλλεται τον επόμενο μήνα.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης καταβάλλεται εφάπαξ.
5. Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων
Μετονομάζεται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. σε Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων το οποίο θα υπολογισθεί το 2013 όπως υπολογίσθηκε το 2011 και το 2012 με την μόνη διαφορά ότι θα είναι μειωμένο οριζόντια και 15% και θα περιλαμβάνει και τα ημιτελή ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που εξαιρούντο μέχρι τώρα. Το μετονομαζόμενο χαράτσι για το 2013 θα εισπραχθεί πάλι μέσω της ΔΕΗ.
Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων θα βεβαιωθεί τον Ιούνιο και η εξόφλησή του θα γίνει σε πέντε (5) διμηνιαίες δόσεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014.
6. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.)
Όσον αφορά την καταβολή του Φ.Α.Π. των ετών 2011 και 2012 που εκκρεμεί η καταβολή του, θα καταβληθεί σε επτά (7) μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή δόσης τα 50€, ενώ για το 2013 θα καταβληθεί σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις.
7. Θεσπίζεται νέα διαδικασία για την άσκηση προσφυγής εναντίον πράξεων των φορολογικών αρχών (π.χ. επιβολή προστίμων για φορολογικές παραβάσεις). Για την άσκηση της προσφυγής δεν αρκεί πλέον μόνο η βεβαίωση του 50% του ποσού που προβλέπεται από την πράξη της φορολογικής αρχής, αλλά απαιτείται και η καταβολή του. Μπορεί να υποβάλει, ωστόσο, αίτημα αναστολής της καταβολής του φόρου και η αρμόδια επιτροπή του ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να αποφασίσει για την τύχη της σχετικής αίτησης εντός 20 ημερών. Η τύχη της προσφυγής θα πρέπει να αποφασιστεί εντός 60 ημερών.
8. Φορολογία 18άρηδων
Φορολογική δήλωση θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μόνο εφόσον δεν εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να λάβουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
9. Λογιστές – Φοροτεχνικοί
Μειώνονται από τέσσερις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) σε δύο (Α΄ και Β΄) οι κατηγορίες των επαγγελματικών αδειών των Λογιστών – Φοροτεχνικών, ενώ παραμένει η αρμοδιότητα της έκδοσης των αδειών αυτών στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
10. Καταργείται από 31/07/2013 η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α΄, και από την 01/08/2013 θα αντικατασταθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, η οποία θα αποφανθεί επί των αιτήσεων των φορολογουμένων που έχουν υποβληθεί.
11. Έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά πάρκα
Νέα εισφορά θα πληρώσουν επιχειρήσεις που θα συνδέσουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα τους με το δίκτυο της ΔΕΗ μετά την 01/07/2013. Η νέα εισφορά που υπολογίζεται επί του τζίρου των εν λόγω επιχειρήσεων και θα ανέρχεται μέχρι και σε 42%. Όσον αφορά τα έργα που θα συνδεθούν από 01/01-30/06/2013 η εισφορά θα ανέρχεται στο 34% και στο 37%.
12. Δημόσιοι υπάλληλοι
15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις ως τα τέλη του 2014, εκ των οποίων 4.000 φέτος. Θα ισχύσει ο κανόνας για κάθε μία αποχώρηση, μία πρόσληψη με αυστηρά και αξιοκρατικά κριτήρια.
Δείτε το ψηφισθέν νομοσχέδιο.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYnZxRUdmT0o3NXM/edit 

Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Ο.Υ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Κατ΄ αρχάς οφείλω δύο εξηγήσεις γιατί το νομοσχέδιο έρχεται με τη μορφή του κατεπείγοντος. Θυμίζω στους κ.κ. Λαφαζάνη και Μαριά ότι η έγκριση των 2,8 δισ. ευρώ τη Δευτέρα είναι για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Στις 13 Μαΐου, που θα εγκριθούν τα υπόλοιπα 6 δισ., είναι για να πληρωθεί το ελληνικό ομόλογο που έχει η ΕΚΤ, που λήγει στις 20 Μαΐου.  Τα 2,8 δισ. έπρεπε να τα είχαμε πάρει από το Μάρτιο. Έχουμε καθυστερήσει. Άρα τι πιο κατεπείγον από αυτό μπορούμε να έχουμε;    
Η αντιπολίτευση μας κατηγόρησε την τρικομματική κυβέρνηση για «τροϊκανούς», «μερκελιστές».  Αυτοί είναι απαξιωτικοί όροι, δεν έχουν καμία σημασίες, - να μου επιτραπεί η έκφραση -είναι όροι «καφενείου».
Η τρικομματική κυβέρνηση αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα: η Ελλάδα είναι αποκλεισμένη από τις αγορές και διαπραγματεύεται για τη σωτηρία της. Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία – και ο διεθνής παράγοντας το παραδέχεται αυτό-  ζητούν να επαναληφθούν και γι αυτές οι όροι της Ελλάδας..............
Δείτε ολόκληρη την εισήγηση του ΥΠΟΙΚ.
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/f0608f06-a080-40a1-95eb-cc39560dc653

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Γραφείο  Προέδρου                                                                                        Αθήνα  26  Απριλίου 2013
Προς τον Υφυπουργό  Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ Νότη Μηταράκη
Τον  Πρόεδρο  της Επιτροπής
των  Οικονομικών  Υποθέσεων  της Βουλής και  τους  βουλευτές  μέλη της Επιτροπής.   
 Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο     Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α Σ
   Σχετικά με  διάταξη που αναφέρεται  στην  υποπαράγραφο Η.2. (Τροποποίηση του ν. 2515/1997 και του π.δ.340/1998)  του υπό  κατάθεση  πολυνομοσχεδίου του  Υπουργείου  Οικονομικών  που προβλέπει  νέα διάκριση των τάξεων των λογιστών φοροτεχνικών  διαμαρτυρόμαστε  έντονα για την απαξιωτική στάση που έχετε επιδείξει για τον επιστημονικό φορέα μας το Ο.Ε.Ε. Η αποδιάρθρωση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού που επιδιώκεται με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καταστρέφει προσπάθειες 50 χρόνων των Οικονομολόγων για την ορθή οργάνωση του εν λόγω  επαγγελματικού κλάδου θέτοντας  τις απαραίτητες προϋποθέτεις στην κατοχή   συγκεκριμένων προσόντων και  επαγγελματικής επάρκειας οριοθετώντας δικαιώματα και υποχρεώσεις σε όσους το ασκούν . 
Η οργάνωση του επαγγέλματος στηρίχθηκε στην ελευθερία πρόσβασης στο επάγγελμα, στην ανεμπόδιστη εξέλιξη με βάση τα επίπεδα  εκπαίδευσης  της χώρας  μας, την επαγγελματική εμπειρία και στο μη περιορισμό άσκησης του επαγγέλματος στο σύνολο της χώρας.
Κύριε Υπουργέ,
Σας καλούμε έστω και την τελευταία στιγμή να αναλογιστείτε τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει η νομοθετική ρύθμιση που προτείνεται, αρνητικές επιπτώσεις που αναστατώνουν τις οικογένειες των λογιστών φοροτεχνών,  αλλά ταυτόχρονα και τις αρνητικές επιπτώσεις στην είσπραξη  των  δημοσίων εσόδων. Σας καλούμε να ανοίξετε οργανωμένο διάλογο με την Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας ο οποίος  θα οδηγήσει μετά από παραγωγική παράθεση θέσεων και απόψεων στις αναγκαίες τροποποιήσεις της  οργάνωσης  του επαγγέλματος, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του επαγγέλματος, τη μεγιστοποίηση της συμβολής του στον πόλεμο κατά της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής.
΄Εχει καταγραφεί στα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, η συμβολή των Λογιστών Φοροτεχνικών στην αύξηση των δημοσίων εσόδων για τη φορολογική αναμόρφωση των δηλώσεων. Συμβολή που επέφερε 4,5 δις στα Δημόσια Ταμεία.
ΜΗΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΑΣ.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ
Γεώργιος Κυδωνάκης

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΣΚΟΥΠΑ

Κατατέθηκε τελικώς σήμερα στη Βουλή και όχι  χθές όπως αρχικώς είχε ανακοινωθεί το Πολυνομοσχέδιο-Σκούπα με θέμα" Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012  και 4127/2013"
Στην  χθεσινή μας (προηγούμενη ανάρτηση) αναφέρουμε τις 12 Κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με το εν λόγω νομοσχέδιο.
Δείτε το σχέδιο νόμου του Πολυνομοσχεδίου.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%20%288052927%29.pdf
 Δείτε την ατιολογική έκθεση.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%20%288052925%29.pdf 

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΣΚΟΥΠΑ

Κατατίθεται σήμερα στην Βουλή με  την μορφή του κατεπείγοντος και σε ένα άρθρο το Πολυνομοσχέδιο-Σκούπα  των 117 σελίδων με θέμα " Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν. 4046/2012, 4093/2012  και 4127/2013" το οποίον θα πρέπει να ψηφισθεί  μέχρι την Κυριακή.
Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει τα μέτρα που έχει
συμφωνήσει  η κυβέρνηση με τη τρόικα  προκειμένου να ληφθεί η δόση των 8,8 δις €.
Το Πολυνομοσχέδιο -Σκούπα περιλαμβάνει τις παρακάτω  ρυθμίσεις:
1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία – τελωνεία
Απεριόριστες δόσεις καθότι δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός δόσεων στη νέα ρύθμιση για τα φυσικά πρόσωπα για οφειλές μέχρι 5.000€. Τα φυσικά πρόσωπα χάνουν τις εκπτώσεις των προσαυξήσεων και ο οφειλέτης επιβαρύνεται με επιτόκιο 8,75% για το συνολικό ποσό της οφειλής μέχρι 31/12/2012 (οφειλή + προσαυξήσεις).
Προβλέπεται νέα ρύθμιση για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εφορία – τελωνεία σε 48 δόσεις με έκπτωση στις προσαυξήσεις για οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 31/12/2012.
Οι οφειλέτες που πληρώσουν:
  σε 49 δόσεις θα απαλλάσσονται από το 25% των προσαυξήσεων,
  σε 36 δόσεις θα απαλλάσσονται από το 30% των προσαυξήσεων,
  σε 24 δόσεις θα απαλλάσσονται από το 35% των προσαυξήσεων,
  σε 12 δόσεις θα απαλλάσσονται από το 40% των προσαυξήσεων,
Ενώ στην περίπτωση που η οφειλή καταβληθεί εφάπαξ, θα απαλλάσσονται από το 50% των προσαυξήσεων.
Προϋπόθεση οι οφειλέτες να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους μετά την 01/01/2013.
Η προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής με την οποία θα επιβαρύνονται οι οφειλές που θα υπαχθούν στην ρύθμιση από 01/01/2013 θα είναι 8,75%.
Στη νέα ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές που είχαν ρυθμιστεί στο παρελθόν και ο οφειλέτης λόγω αδυναμίας του να πληρώσει απώλεσε τη ρύθμιση.
2. Καθιερώνεται νέα πάγια ρύθμιση για οφειλές που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά την 01/01/2013. Η πάγια αυτή ρύθμιση προβλέπει 2 έως 12 δόσεις και κατ’ εξαίρεση έως 24 δόσεις εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται από έκτακτη αιτία.
3. Προβλέπεται διαγραφή χρεών
Γίνεται διαχωρισμός των οφειλών σε εισπράξιμες και σε ανεπίδεκτες είσπραξης (παντελής έλλειψη περιουσιακών στοιχείων, άσκηση ποινικής δίωξης κ.λπ.), οι οποίες εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις διαγράφονται.
4. Νέο σύστημα πληρωμής Φ.Π.Α.
Αλλάζει ο τρόπος καταβολής του Φ.Π.Α. Η περιοδική δήλωση θα γίνεται δεκτή με την καταβολή ποσού ακόμη και 10€ ενώ το υπόλοιπο θα καταβάλλεται ως εξής:
Σε περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη πληρώνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση και η δεύτερη του τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα, με προσαύξηση 2%. Σε περίπτωση καταβολής του 50% της οφειλής με την υποβολή της δήλωσης το υπόλοιπο καταβάλλεται τον επόμενο μήνα.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης καταβάλλεται εφάπαξ.
5. Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων
Μετονομάζεται το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. σε Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων το οποίο θα υπολογισθεί το 2013 όπως υπολογίσθηκε το 2011 και το 2012 με την μόνη διαφορά ότι θα είναι μειωμένο οριζόντια και 15% και θα περιλαμβάνει και τα ημιτελή ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που εξαιρούντο μέχρι τώρα. Το μετονομαζόμενο χαράτσι για το 2013 θα εισπραχθεί πάλι μέσω της ΔΕΗ.
Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων θα βεβαιωθεί τον Ιούνιο και η εξόφλησή του θα γίνει σε πέντε (5) διμηνιαίες δόσεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014.
6. Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.)
Όσον αφορά την καταβολή του Φ.Α.Π. των ετών 2011 και 2012 που εκκρεμεί η καταβολή του, θα καταβληθεί σε επτά (7) μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη καταβολή δόσης τα 50€, ενώ για το 2013 θα καταβληθεί σε τέσσερεις (4) μηνιαίες δόσεις.
7. Θεσπίζεται νέα διαδικασία για την άσκηση προσφυγής εναντίον πράξεων των φορολογικών αρχών (π.χ. επιβολή προστίμων για φορολογικές παραβάσεις). Για την άσκηση της προσφυγής δεν αρκεί πλέον μόνο η βεβαίωση του 50% του ποσού που προβλέπεται από την πράξη της φορολογικής αρχής, αλλά απαιτείται και η καταβολή του. Μπορεί να υποβάλει, ωστόσο, αίτημα αναστολής της καταβολής του φόρου και η αρμόδια επιτροπή του ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να αποφασίσει για την τύχη της σχετικής αίτησης εντός 20 ημερών. Η τύχη της προσφυγής θα πρέπει να αποφασιστεί εντός 60 ημερών.
8. Φορολογία 18άρηδων
Φορολογική δήλωση θα υποβάλλουν οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μόνο εφόσον δεν εμφανίζονται ως προστατευόμενα μέλη στις φορολογικές δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων τους. Υποχρεωτικά θα πρέπει να λάβουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
9. Λογιστές – Φοροτεχνικοί
Μειώνονται από τέσσερεις τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) σε δύο (Α΄ και Β΄) οι κατηγορίες των επαγγελματικών αδειών των Λογιστών – Φοροτεχνικών, ενώ παραμένει η αρμοδιότητα της έκδοσης των αδειών αυτών στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
10. Καταργείται από 31/07/2013 η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α΄, και από την 01/08/2013 θα αντικατασταθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, η οποία θα αποφανθεί επί των αιτήσεων των φορολογουμένων που έχουν υποβληθεί.
11. Έκτακτη εισφορά στα φωτοβολταϊκά πάρκα
Νέα εισφορά θα πληρώσουν επιχειρήσεις που θα συνδέσουν τα φωτοβολταϊκά πάρκα τους με το δίκτυο της ΔΕΗ μετά την 01/07/2013. Η νέα εισφορά που υπολογίζεται επί του τζίρου των εν λόγω επιχειρήσεων και θα ανέρχεται μέχρι και σε 42%. Όσον αφορά τα έργα που θα συνδεθούν από 01/01-30/06/2013 η εισφορά θα ανέρχεται στο 34% και στο 37%.
12. Δημόσιοι υπάλληλοι
15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις ως τα τέλη του 2014, εκ των οποίων 4.000 φέτος. Θα ισχύσει ο κανόνας για κάθε μία αποχώρηση, μία πρόσληψη με αυστηρά και αξιοκρατικά κριτήρια.
Δείτε ολόκληρο το Πολυνομοσχεδιο-Σκούπα 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%20%288052927%29.pdf
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%20%288052925%29.pdf 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΠΑ ΟΤΑΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΑΘΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ

Με την Πολ.1087/19.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν.4141/13(ΦΕΚ 81 Α) - Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ αγαθών τα οποία αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα 
  Οι παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιούνται πριν την εισαγωγή τους δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και συνεπώς στο τιμολόγιο που εκδίδεται από τον εκχωρητή δεν υπολογίζεται ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ που αναλογεί, εισπράττεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας κατά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο καθεστώς θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κώδικα ΦΠΑ, σε συνδυασμό με τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις περί διαμόρφωσης δασμολογητέας αξίας.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1087/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pV1NSeVhPOXZyTUk/edit

ΕΧΟΥΝ 6,5% ΦΠΑ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΗΣ ΔΑΣΜ.ΚΛΑΣΗΣ 4902

Με την Δ.Λ.  με Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1065686 ΕΞ15.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Συντελεστής Φ.Π.Α στην πώληση περιοδικού." διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Από τα προαναφερόμενα συνάγεται ότι εφόσον το έντυπο που εκδίδει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία συνιστά περιοδικό που περιλαμβάνεται στη δασμολογική κλάση 4902, ο συντελεστής Φ.Π.Α που θα επιβάλλεται κατά τη διάθεσή του ανέρχεται στο 6,5%.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. .Δ15Α 1065686 ΕΞ15.4.2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTy1rbGNTcS0yQU0/edit

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1076/17.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Επανακαθορισμός του χρόνου έναρξης ισχύος των διατάξεων της ΠΟΛ 1221/2012 (ΦΕΚ 3513Β΄/31.12.2012)" παρατείνεται ο χρόνος έναρξης ισχύος της Πολ.1221/2012  που προβλέπει την αναβάθμιση του λογισμικού των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. από την 1.5.2013 στην 1.1.2014.
Ειδικότερα,           
                               Αποφασίζουμε
 1. Επανακαθορίζεται η έναρξη ισχύος που ορίζεται στο άρθρο 9 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1221/2012 (ΦΕΚ 3513 Β΄/31.12.2012) , από την 1.5.2013 στην 1.1.2014.
 2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει με την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑΤΑ

Με την Δ.Λ  με Αρ. πρωτ.: Δ13Β 1068816 ΕΞ 19.4.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Τροποποίηση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικοδομή που ανεγείρεται από εργολάβο" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σε περίπτωση σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας επί οικοπέδου, στο οποίο υπάρχουν κτίσματα, επέρχεται έμμεσα διανομή των υπαρχόντων κτισμάτων μεταξύ των κατ’ ιδανικά μερίδια συγκυρίων και, συνεπώς, οφείλεται φόρος μεταβίβασης (διανομής) που υπολογίζεται στην αξία των υφιστάμενων κτισμάτων και του οικοπέδου. Αντίθετα, αν δεν υπάρχουν κτίσματα επί του οικοπέδου, δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης για τη σύσταση, διότι δεν επέρχεται διανομή μεταξύ των συγκυρίων. Για τον ίδιο λόγο, εάν με τη σύσταση διανέμονται τόσο τα υφιστάμενα κτίσματα όσο και οι μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες, ο φόρος επιβάλλεται μόνο για την αξία των υφιστάμενων ιδιοκτησιών....................
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ.  Δ13Β 1068816 ΕΞ 19.4.2013
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peVlKUkNhODUyWmc/edit

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΣΩ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

Με την Πολ.1086/23.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του πρώτου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α' 103) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4079/2012 (ΦΕΚ Α' 180), όπως ισχύει και της ΚΥ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 47497/18.12.2012 (ΦΕΚ Β'3389) και παροχή σχετικών οδηγιών"παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες.
Ειδικότερα,
  Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση
α) Οι βεβαιωμένες έως τις 31.12.2012 στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες οφειλές των Δήμων, καθώς και οι οφειλές αυτών που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν μεταγενέστερα και αφορούν στην ανωτέρω χρονική περίοδο,
β) οι οφειλές των δήμων, οι οποίες προέρχονται από τα νομικά τους πρόσωπα, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αφορούν στην ανωτέρω χρονική περίοδο,
Στην ρύθμιση υπάγονται και οι οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής, μετά των προβλεπομένων ευεργετημάτων και απαλλαγών.................
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1086/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbWVGT2laZHRuUzQ/edit

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Με την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1067791 ΕΞ 2013  του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Εκτύπωση τιμολογίων από εγκαταστάσεις τρίτων με χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. που συνδέονται ON LINE με το κεντρικό"
διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης τιμολογίων από εγκαταστάσεις τρίτων έπειτα από εντολή που διαβιβάζεται on line, από την έδρα της εταιρείας στην εγκατάσταση τρίτου, χωρίς, όμως, να υφίστανται οι υποχρεώσεις εκτύπωσης των εν λόγω τιμολογίων από ιδιαίτερη σειρά και υποβολής σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
 Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ.  Δ15Β 1067791 ΕΞ 2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU05QV0lQd05oVmM/edit

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ Δ.Α ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Με την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1064543 ΕΞ 2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Έκδοση δελτίων αποστολής για την παραλαβή αγαθών προς επισκευή" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σε απάντηση των από 25.2.2013 και 27.3.2013 αιτήσεών σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματός, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής.
2. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι, κατά την παραλαβή αγαθών προς επισκευή από οποιονδήποτε κλάδο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων, επισκευαστές ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων, ρολογιών, κοσμημάτων, οπτικών ειδών κ.λπ.) δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής για την παραλαβή των προς επισκευή αγαθών και γενικά σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν αναφέρεται ρητά στις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, όπως στην παραλαβή αγαθών (π.χ. οχημάτων, ρούχων, χαλιών κ.λ.π.) για τον καθαρισμό αυτών.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ε υ θ ύ μ ι ο ς Σ α ΐ τ η ς

ΤΑ ΚΕΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΟΥ ΕΕΤΗΔΕ

Με την Δ.Λ .Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1060412 ΕΞ2013 /5.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) "διευκρινίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις του νόμου, καθορίστηκαν οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το τέλος αυτό, όπου μεταξύ άλλων υπάγεται η περίπτωση κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί από τον αρμόδιο Υπουργό ως διατηρητέα και η περίπτωση κτιρίων που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Τα διατηρητέα ακίνητα απαλλάσσονται, εφόσον είναι κενά και έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Για την απαλλαγή τους από το ΕΕΤΗΔΕ απαιτείται το οικείο ΦΕΚ χαρακτηρισμού τους ως διατηρητέα, καθώς και φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν ότι το διατηρητέο είναι κενό. Τα ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία απαλλάσσονται, εφόσον έχουν χαρακτηρισθεί ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού. Για την απαλλαγή τους από το ΕΕΤΗΔΕ απαιτείται το οικείο ΦΕΚ χαρακτηρισμού τους......................
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ Δ13 ΦΜΑΠ 1060412 ΕΞ 2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQkRQMVpoRHJJZzg/edit

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με την Πολ.1085/19.4.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 ν.4056/12.03.2012, (ΦΕΚ 52Α'/2012), όπως ισχύουν, περί αναστολής επιβληθέντων προστίμων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις" διευκρινίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
 Σύμφωνα με τη σχετική υπ. αριθμ. πρωτ. 1464/67426/13.06.2012 (ΑΔΑ: Β4Λ0Β-ΓΣΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «...οι παραπάνω διοικητικές πράξεις αναστέλλονται με την έκδοση ανακλητικών αποφάσεων των υπηρεσιών που τις εξέδωσαν ή που είναι αρμόδιες κατά το χρόνο της απόφασης,...»
Κατά συμε τις προαναφερθείσες διατάξεις, σύμφωνα με το περιεχόμενονέπεια, με την έκδοση ανακλητικών αποφάσεων από τη βεβαιούσα εν ευρεία εννοία αρχή, που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου και συνέταξε τον οικείο χρηματικό κατάλογο, αναστέλλεται για τρία χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4056/2012, η ισχύς των νόμιμων τίτλων είσπραξης και κατ' επέκταση η ταμειακή βεβαίωση του προστίμου που επιβλήθηκε της εκάστοτε ανακλητικής απόφασης. .................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1085/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pelFQSkVja2FmNTg/edit

E9: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

Νέα ταλαιπωρία περιμένει εκατομμύρια φορολογούμενους που έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογούμενοι αυτοί θα κληθούν από το υπουργείο Οικονομικών να υποβάλουν, μέχρι το τέλος Ιουνίου, εκ νέου το έντυπο Ε9 και να δηλώσουν αναλυτικά στοιχεία για τις εκτάσεις γης που βρίσκονται εκτός σχεδίου.
Στην απόφαση αυτή, κατέληξε χθες η διακομματική επιτροπή για την φορολογία ακινήτων, η οποία συνεδρίασε μετά από διακοπή περίπου 2,5 μηνών για να επανεξετάσει σχεδόν από μηδενική βάση το σχέδιο για την επιβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων του 2014.
πηγή http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113030798

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

ΔΕΝ ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΑΥ Η ΤΣΑ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ.1083/11.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αποδοχή της με αρ. 634/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 28 του ΚΦΕ σε περιπτώσεις πωλήσεων ακινήτων που αποκτήθηκαν από επαχθή ή μη επαχθή αιτία, σε συνδυασμό με την καταβολή φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος ή τέλους συναλλαγής με βάση τις διατάξεις του νόμου 3427/2005." κοινοποιείται η 634/2012 Γνωμ. του Ν.Σ.Κ
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 634/2012 ομόφωνη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμήμα Β'), που έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Με την γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό ότι, στις περιπτώσεις μεμονωμένης ή συμπτωματικής αγοραπωλησίας ακινήτων, για τις οποίες, κατά την εκφερομένη κατά συγκεκριμένη υπόθεση κρίση της φορολογικής αρχής, έχουν εφαρμογή, σε συνδυασμό, οι διατάξεις των παραγράφων 2  και  3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994  ο τυχόν καταβληθείς Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος (ΦΑΥ) ή το Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων (ΤΣΑ) δεν συμψηφίζεται, διότι η επιβολή των εν λόγω φόρων δεν συνιστά ανεπίτρεπτη διπλή φορολογία.............
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1083/2013.  
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVE9kNEhJcjBHMVk/edit

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΠΑ

Με την Πολ.1082/18.4.2013 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Κατά συνέπεια η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιό μας Δ14Α 1049953 ΕΞ 20.3.2013. Παράλληλα ορίζεται ότι εφεξής μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις επιστροφής για πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει σε κάθε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ανεξάρτητα από τις πράξεις βάσει των οποίων προκύπτει το πιστωτικό υπόλοιπο και ανεξάρτητα επίσης από το εάν το πιστωτικό υπόλοιπο έχει δημιουργηθεί στη φορολογική περίοδο για την οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε προηγούμενες φορολογικές περιόδους με την επιφύλαξη της παραγραφής τους. Για τις αιτήσεις που εκκρεμούν ανεξάρτητα εάν πρόκειται να επιστραφούν με ή χωρίς τη διενέργεια ελέγχου, δεν ελέγχεται επίσης η υπέρβαση του ορίου λόγω πραγματοποίησης συγκεκριμένων πράξεων, ούτε ο χρόνος κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το πιστωτικό υπόλοιπο.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1082/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOVhBcUc2VjU5RFE/edit

Κυριακή, 21 Απριλίου 2013

ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Διέξοδος για 2,7 εκατ. οφειλέτες - Η τελική ρύθμιση για φόρους, εισφορές, χρέη
Τη δυνατότητα να κάνουν μια «καινούργια αρχή» τακτοποιώντας τα χρέη τους στην Εφορία, στα ασφαλιστικά ταμεία, στις τράπεζες, ακόμη και στη ΔΕΗ, δίνει η κυβέρνηση σε χιλιάδες νοικοκυριά που έχουν πληγεί από την ανεργία και την οικονομική κρίση. Με νομοσχέδιο-«σκούπα» που θα καταθέσουν οι υπουργοί Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας και Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης προβλέπεται η ρύθμιση των οφειλών σε απεριόριστες δόσεις για όσους χρωστούν ως 5.000 ευρώ και ευκολίες πληρωμής ως 48 μηνιαίες δόσεις για  επαγγελματίες, εμπόρους, επιχειρήσεις και μεγαλοοφειλέτες.
«Το Βήμα της Κυριακής», που πρώτο αποκάλυψε τη συμφωνία της κυβέρνησης με την τρόικα, παρουσιάζει ολόκληρη τη νομοθετική ρύθμιση
Διαβάστε το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή
  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZGhVdE81TDZFdU0/editΣάββατο, 20 Απριλίου 2013

ΛΥΠΗΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΦΑΠ 3 ΕΤΩΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Απανωτά θα είναι φέτος τα... χτυπήματα της Εφορίας στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Κι αυτό γιατί πέρα από το πιο ήπιο «χαράτσι» μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, θα κληθούν να πληρώσουν και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας για τρεις χρονιές. 
Εκκρεμεί η είσπραξη του ΦΑΠ για το 2011 και το 2012 (η αποστολή των σχετικών εκκαθαριστικών αναμένεται στο προσεχές διάστημα), ενώ θα γίνει αγώνας δρόμου ώστε το Δημόσιο να προλάβει να εισπράξει και τον ΦΑΠ του 2013.Από τον ΦΑΠ το υπουργείο Οικονομικών αναμένει έσοδα μεταξύ 500 και 700 εκατ. ευρώ για κάθε χρήση.Δηλαδή με το που τελειώσουν οι δόσεις μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού για το «χαράτσι» του 2012, θα ξεκινήσει ένα μπαράζ αποστολής ειδοποιητηρίων για φόρους ακινήτων.Ο «λογαριασμός» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων πέρα από το «χαράτσι» περιλαμβάνει:
-Διπλό Φόρο Ακίνητης Περιουσίας για το 2011 και για το 2012. Περίπου 500.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2011 και την 1η Ιανουαρίου 2012 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ, θα παραλάβουν ένα ενιαίο εκκαθαριστικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται τόσο ο ΦΑΠ του 2011 όσο και του 2012. Ακόμη δεν έχει προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των δόσεων αποπληρωμής.-ΦΑΠ για το 2013 με τα ίδια κριτήρια και προϋποθέσεις 
Ενιαίος Φόρος Ακινήτων
Οπως προκύπτει από τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου και τη συμφωνία με την τρόικα, το φετινό «χαράτσι» και ο ΦΑΠ το 2014 θα αντικατασταθούν από τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, ο οποίος θα πιάσει ηλεκτροδοτούμενα και μη κτίρια, οικόπεδα και αγροτεμάχια.Το πιο πιθανό, σύμφωνα και με το βασικό σενάριο στο οποίο είχε καταλήξει η διακομματική επιτροπή, είναι ο νέος φόρος να έχει ένα μικρό αφορολόγητο όριο, πιθανότατα τις 50.000 ευρώ.Ο φόρος του 2014 θα υπολογιστεί με βάση τις νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μέσα στο καλοκαίρι (Ιούλιο ή Αύγουστο). Για τον σκοπό αυτό έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή.Αντίθετα το φετινό «χαράτσι» θα προκύψει από τις αντικειμενικές αξίες που βρίσκονται σε ισχύ.Πηγή.εθνος

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Ο.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Πίσω από τη διάλυση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού κρύβονται οργανωμένα συμφέροντα ολιγάριθμων ξένων και ντόπιων εταιρειών   

Οι απόψεις του ΟΕΕ έχουν γνωστοποιηθεί σε επαναλαμβανόμενες έγγραφες επικοινωνίες με την Πολιτεία και με κάθε αρμόδιο κρατικό λειτουργό.Οι θέσεις μας είναι και παραμένουν σταθερές και τεκμηριωμένες . Γίνεται με σαφήνεια, διάκριση ανάμεσα στην επιστήμη και στην πρακτική εμπειρία. Δηλαδή μεταξύ του απλογραφικού και στο διπλογραφικού συστήματος. Στο απλογραφικό εμπίπτουν οι επαγγελματίες Λογιστές Φοροτεχνικοί χωρίς πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Στο διπλογραφικό οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ.Το μέγεθος των επιχειρήσεων προσδιορίζει την πολυπλοκότητα των ζητημάτων σε Λογιστικό, Φορολογικό, Ασφαλιστικό και επιβάλει και το αναγκαίο γνωστικό επίπεδο και στην αναγκαία εμπειρία των Λογιστών Φοροτεχνικών. 

Η θέση μας είναι απλή και τεκμηριωμένη.

  1. Οι υφιστάμενοι εμπειροτέχνες Λογιστές Φοροτεχνικοί και οι απόφοιτοι ΙΕΚ και Λυκείων να εξαντλούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες σε επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό σύστημα (βοηθοί λογιστές)
  2. Οι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ εξελίσσονται ανάλογα με τα χρόνια εμπειρίας και την επαγγελματική τους κατάρτιση σε τρία επίπεδα:α) Απλογραφικό εισαγωγής (1 χρόνο)β) Διπλογραφικό μέχρι 1.500.000 (3 χρόνια)γ) Διπλογραφικό άνω των 1.500.000
Γιατί επιμένουμε στην παραπάνω διαβάθμιση:
α) Γιατί δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι η Τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί να ισοπεδωθεί με την πρακτική εμπειρία.
β) Γιατί η πρακτική εμπειρία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που προσφέρει η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
γ) Γιατί η Λογιστική είναι επιστήμη με τεχνικές εξειδικεύσεις και εντάσσεται στη γενικότερη ενότητα της Οικονομίας και στην Πανεπιστημιακή Οργάνωση της Ελληνικής Παιδείας.
Η πρόταση για νομοθέτηση δύο τάξεων για το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού οδηγεί αναπόφευκτα στα παρακάτω:
α) Ισοπεδώνει την 4ετή εκπαίδευση στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας και την εξισώνει με 3ετή πρακτική εμπειρία !!!Απαξιώνει τα ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύματα και την επιστημονική κοινότητα για το επίπεδο γνώσεις που προσφέρουν στους νέους επιστήμονες και Οικονομολόγους.
β) Παρεμβαίνει απαξιωτικά για το επίπεδο Τριτοβάθμιας μόρφωσης των Οικονομολόγων.
Ότι δεν είναι αναγκαία η εκπαίδευση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα γιατί σύμφωνα με τους νομοθετούντες σε 3 χρόνια πρακτικής εμπειρίας έχει τις ίδιες γνώσεις, ικανότητες και δικαιώματα.
Προκαλεί πολλά και αναπάντητα   ερωτηματικά η εμμονή στη διάλυση της υπάρχουσας οργάνωσης του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού, ένα επάγγελμα που έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της φορολογητέας ύλης, στην αύξηση των εσόδων από φόρους με ουσιαστική συμβολή στον πόλεμο κατά της παραοικονομίας.
Κάποιοι πρέπει να δώσουν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα για να δικαιολογήσουν και τη βίαιη και διαλυτική παρέμβασή τους.
 1.Η υπάρχουσα δομή οργάνωσης του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, άρα και τη δημόσια δαπάνη;
Απάντηση: ΟΧΙ
Γιατί ο κρατικός προϋπολογισμός δεν διαθέτει ούτε ένα ευρώ για το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας παρ΄ ότι είναι Ν.Π.Δ.Δ. και οι υπάλληλοι του, δημόσιοι υπάλληλοι. Τα έσοδα του ΟΕΕ είναι από τα μέλη του και τους αδειοδοτούμενους Λογιστές Φοροτεχνικούς.
 2.Οι αμοιβές των Λογιστών Φοροτεχνικών είναι προσδιορισμένες;
Απάντηση: ΟΧΙ
Οι αμοιβές των Λογιστών Φοροτεχνικών για τις υπηρεσίες που προσφέρουν είναι προϊόν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ λογιστών φοροτεχνικών και επιχειρηματιών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και προϊόν Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους μισθωτούς.
 3.Υπάρχουν εμπόδια στην εισαγωγή, εξέλιξη και άσκηση του επαγγέλματος των Λογιστών Φοροτεχνικών;
Απάντηση: ΟΧΙ
Η εισαγωγή και η εξέλιξη εξαρτάται από τρεις ουσιαστικούς παράγοντες:
α) Το μορφωτικό επίπεδο
β) Την επαγγελματική εμπειρία
γ) Τη διαρκή επιμόρφωση και συντήρηση της γνώσης με σεμινάρια που παρέχονται δωρεάν από το ΟΕΕ.
Η άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς.
Επισημαίνουμε
Το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού είναι πλήρως απελευθερωμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3919/12.
Είναι σωστά οργανωμένο και ολοκληρώνεται η ποιοτική οργάνωσή του με την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΙΔ και την εφαρμογή του διεθνούς προτύπου ISO 17041.
Άλλες ατεκμηρίωτες απόψεις οδηγούν στη διάλυση του επαγγέλματος και στο χάος της αγοράς χωρίς κανόνες, Πολιτική που οδηγεί στη διάλυση Οικονομιών και Κοινωνιών.
Ας απαντήσουν αυτοί που ισχυρίζονται ότι είναι απαίτηση της Τρόϊκας.
Σε τι θα συμβάλει η διαλυτική απαίτησή τους, στην εθνική προσπάθεια εξόδου της χώρας από την κρίση χρέους και υπανάπτυξης που περνούμε;
Ας δώσουν πειστική απάντηση στις απόψεις ότι οργανωμένα συμφέροντα ολιγάριθμων ξένων και ντόπιων εταιρειών επιθυμούν να αλώσουν το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού σε βάρος 60.000 οικογενειών.

ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡ.25 ΤΟΥ Ν.27/1975

Mε την Α.Υ.Ο-Πολ. 1078/14.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77), συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18) όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α΄81)" ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Ορίζουμε ότι η υπό του άρθρου 43 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α’ 18) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 45 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ Α’ 81) δήλωση απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ΦΕΚ Α΄77), θα έχει τον τύπο και το περιεχόμενο όπως στο συνημμένο υπόδειγμα δήλωσης μιας (1) σελίδας.
* Οι παραπάνω επιχειρήσεις μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους της εν λόγω τετραετίας υποβάλλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για την φορολογία αυτών, ειδική δήλωση υπολογισμού της εισφοράς επί του συνολικού εισαγόμενου και μετατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος του προηγούμενου έτους, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα συνολικά ετήσια εμβάσματα σε ευρώ που αντιστοιχούν σε ορισμένο ποσό συναλλάγματος, με την οποία (δήλωση) συνυποβάλλονται: α) τα επικυρωμένα αντίγραφα των βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγματος (Β.Α.Σ.) ή πρωτότυπη βεβαίωση τραπέζης για το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο συνάλλαγμα και για το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο ποσό σε ευρώ που αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσό συναλλάγματος και β) η υπεύθυνη δήλωση των νομίμων εκπροσώπων της εταιρίας για τα ποσά του εισαγόμενου συναλλάγματος και τον αριθμό των Β.Α.Σ...........
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1078/2013 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcmhaLU90YzJ4cnM/edit

ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Mε την Πολ. 1080/15.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Κοινοποίηση της αριθ.191/2012 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με εξαίρεση από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002" ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, Σας γνωρίζουμε ότι το Α' Τμήμα του Ν.Σ.Κ., με την υπ'αριθ.191/12 γνωμοδότησή του απεφάνθη ομόφωνα ότι δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου απότις διατάξεις του άρθρου 15 επ. του ν. 3091/2002, ως ισχύει, ειδικού φόρου ακινήτων, εκ μόνου του λόγου ότι λύθηκαν και έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση:
 α) εταιρείες, των οποίων τα έσοδα από την εμπορική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα ήταν μεν έως και το 201Ο μεγαλύτερα από τα έσοδα που είχαν από ακίνητα και, συνεπώς, ενέπιπταν στηνεξαίρεση της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 και απαλλάσσονταν από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, πλην όμως δεν αποκτούν πλέον έσοδα από την εμπορική δραστηριότητά τους λόγω ακριβώς της λύσης τους και της θέσης τους υπό εκκαθάριση και
β) εταιρείες, οι οποίες, ενώ έως και το έτος 201Ο υπάγονταν στη διάταξη της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 και εξαιρούνταν της υποχρέωσης καταβολής του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, καθώς ανέγειραν κτήρια που θα ιδιοχρησιμοποιούσαν για την άσκηση της εμπορικής τους επιχείρησης, δεν προέβησαν στην ιδιοχρησιμοποίηση των εν λόγω ακινήτων εντός της απαιτούμενης από την ανωτέρω διάταξη επταετούς προθεσμίας, καθώς λύθηκαν και τέθηκαν σε εκκαθάριση. Για τις τελευταίες αυτές εταιρείες αίρεται αναδρομικά η εξαίρεση, στην οποία ενέπιπτανγια όσο διάστημα ανέγειραν τα κτήρια που θα ιδιοχρησιμοποιούσαν για την εμπορική τους δραστηριότητα.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1080/2013 καθώς και την Γνωμ,191/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pclQ2SzQ2Qjdlbzg/edit

ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Τ.Τ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ

Μ ε την   Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5015148 ΕΞ 2013/184,2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α"ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
ΣΧΕΤ. : Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5010613 ΕΞ 2013 / 21.03.2013 Δ.Υ.Ο.
Σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Δ.Υ.Ο, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις «Τιμές αναφοράςσυναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώ» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσεςτιμές της 17ης Απριλίου 2013, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Απριλίου 2013, που θα πρέπει να εφαρμόζονταιγια τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησηςκαι του Φ.Π.Α, τον μήνα Μάϊο 2013, εκτός αν κάποια τιμή αντικατασταθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 171 του καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, οπότε θα σας ενημερώσουμε σχετικά.Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση τωνΤελωνείων δικαιοδοσίας τους.
Συνημμένα
Δείτε ολόκληρη την Δ17Ε 501148 καθώς και τις τιμές συναλλάγματος.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSno0SnZuQ1ZCU0U/edit

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Σύστημα νέου τύπου κριτηρίων για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων ενεργοποιεί άμεσα το υπουργείο Οικονομικών όπως ανακοίνωσε χθες ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης. Οπως χαρακτηριστικά είπε μιλώντας κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 9ου Ετήσιο Φορολογικό Συνεδρίου του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου «ξέρουμε να ελέγχουμε νομικά πρόσωπα, αλλά δεν ξέρουμε πως να ελέγξουμε τα φυσικά πρόσωπα». Με βάση το νέο σύστημα που καθιερώνεται όλες οι δαπάνες, τα περιουσιακά στοιχεία, και οι τραπεζικές καταθέσεις των φορολογούμενων θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των εισοδημάτων τους. ........
πηγή:http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113028012

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΤΕΛ. ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Με την Πολ.1075/17.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Ε.4. παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/12.11.2012 (ΦΕΚ Α 222) σχετικά με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή επιστροφής στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ."διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
 Με το νόμο 4093/2012(ΦΕΚ Α 222) και την  υποπαράγραφο Ε4 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου αυτού τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ και ειδικότερα αντικαταστάθηκαν τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 41.
Ειδικότερα, η επιστροφή του φόρου που δικαιούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 41, προκύπτει πλέον με την εφαρμογή κατ’ αποκοπή συντελεστή 6%, αντί για 11% που ίσχυε, στην αξία των παραδιδόμενων αγροτικών προϊόντων και των παρεχόμενων αγροτικών υπηρεσιών του Παραρτήματος IV του Κώδικα ΦΠΑ προς άλλους υποκείμενους στο φόρο, εκτός των αγροτών του καθεστώτος αυτού.Ο νέος κατ’ αποκοπή συντελεστής επιστροφής φόρου εφαρμόζεται για αιτήσεις επιστροφής που υποβάλλονται από 1.1.2013 και μεταγενέστερα.Δεδομένης της ανωτέρω μείωσης μειώνεται και ο συντελεστής επιστροφής που προβλέπεται για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που πραγματοποιούνται από τους ίδιους τους αγρότες και οι οποίες υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, από 5% στο 3%, (πωλήσεις από δικό τους κατάστημα, στις λαϊκές αγορές, εξαγωγές).
Για την υποβολή των αιτήσεων επιστροφής των αγροτών ειδικού καθεστώτος για το έτος 2013 θα χρησιμοποιηθεί το έντυπο Φ6 TAXIS «Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών» (010 Α-ΦΠΑ, έκδοση 2007), έκδοσης 2007.
Όσον αφορά τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, ισχύουν αναλογικά οι διευκρινίσεις που παρασχέθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1045/22.4.2010 με κατάλληλη τροποποίηση του ισχύοντος συντελεστή επιστροφής (6%).
Ο Αν. Γεν. Διευθυντής Φορολογίας
Γ. Κριτσέλης


ΑTHENS TAX FORUM 2013

Πραγματοποιήθηκε σήμερα   με επιτυχία  και με μεγάλη  συμμετοχή  στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια το 9ο ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ με θέμα " Η Στοχευμένη Μεταρρύθμιση στη Φορολογική Διοίκηση εγγύηση βέλτιστης λειτουργίας του Φορολογικού συστήματος"
Το συνέδριο περιλάμβανε 4 ενότητες θεμάτων:
Α'  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΥΦΕΣΗΣ.
Β'  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ,ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
 Γ'  ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ.
Δ' Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ.
Μεταξύ των ομιλητών  παραβρέθηκε  και ο Γενικός  Γραμματέας   Δημοσίων  Εσόδων του ΥΠΟΙΚ κ. Χάρης  Θεοχάρης , όπου ανέπτυξε την  Ψηφιακή  Δομή και  Ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.λ.π
Eπίσης παραβρέθηκε και ο αναπληρωτής Υπουργός  Οικονομικών κ  Σταικούρας.
Τις εργασίες του συνεδρίου έκλεισε με επίσημη ομιλία του ο Υφυπουργός Οικονομικών κ.Γ.Μαυραγάνης. 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Σε συνέχεια της από 17/01/2013 ενημέρωσής μας με θέμα «69+1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου» στην 63η αλλαγή αναφέραμε τις νέες ρυθμίσεις που επέρχονται με το άρθρο 11 του Ν. 4110/23-01-2013 στην τεκμηρίωση τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing).
 Με το σημείωμα αυτό υπενθυμίζουμε και συμπληρώνουμε τα κάτωθι:
 1. Πραγματοποιείται ενοποίηση των διατάξεων των δύο (2) νόμων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές [του Ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε.) και του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008 του Υπουργείου Ανάπτυξης] και ενσωμάτωση των νέων διατάξεων στον Ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε.).
2. Αντικαθίστανται τα άρθρα 39, σχετικά με τη «Διόρθωση κερδών τιμολογήσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων» και 39Α΄ του Ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε.) σχετικά με την «Τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών».
3. Προστίθενται στον Ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε. άρθρα 39Β΄ για τον «Προσδιορισμό μη τεκμηριωμένων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών» και 39Γ΄ με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα υποβολής από τις οριζόμενες ημεδαπές επιχειρήσεις, αίτησης προέγκρισης της μεθοδολογίας για την τιμολόγηση συγκεκριμένων μελλοντικών συναλλαγών τους με συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
4. Από 23/01/2013 καταργείται το άρθρο 26 του Ν. 3728/2008 που καθιέρωσε για πρώτη φορά για το Υπουργείο Ανάπτυξης την τεκμηρίωση των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών. Σημειώνεται ότι η δικαιοδοσία ελέγχου των φακέλων των χρήσεων 2008 και 2009 παραμένει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ οι φάκελοι για τις χρήσεις 2010 έως 2012 που είχαν προσκομισθεί στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και αφορούν τις χρήσεις 2010, 2011 και 2012 παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών και συντάσσεται προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής.
5. Υπόχρεες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις §§ 1 και 2 του άρθρου 39 του Ν. 2238/94 είναι οι:
 ·        Ημεδαπές επιχειρήσεις που συνδέονται με άλλη επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 39 (υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξάρτησης κ.λπ.).
 ·        Αλλοδαπές επιχειρήσεις με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα οι οποίες έχουν συναλλαγές με το κεντρικό και με τις συνδεδεμένες εταιρείες του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και για συναλλαγές μεταξύ ημεδαπής επιχείρησης και μόνιμης εγκατάστασής της στην αλλοδαπή.
 6. Εξαιρούμενες επιχειρήσεις
 Σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 39Α΄ εξαιρούνται:
 ·        Οι εμποροβιομηχανικές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών.
 ·        Συναλλαγές με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις η αξία των οποίων:
- δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ αθροιστικά, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των συνδεδεμένων δεν υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
- δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής χρήσης για το σύνολο των συνδεδεμένων υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ.
 7. Φάκελος τεκμηρίωσης
 Οι ημεδαπές και αλλοδαπές που συνδέονται με άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν Φάκελο Τεκμηρίωσης Τιμών των Ενδοομιλικών του Συναλλαγών.
 Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης σύμφωνα με την § 3 του άρθρου 39Α΄ αποτελείται από:
 ·        τον Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης ο οποίος είναι κοινός για όλες τις εταιρείες του ομίλου και περιέχει κοινές τυποποιημένες πληροφορίες για όλες τις συνδεδεμένες εταιρείες και τα υποκαταστήματα του ομίλου.
 ·        τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης ο οποίος συμπληρώνει τον βασικό φάκελο ο οποίος περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις ελληνικές επιχειρήσεις του ομίλου, τις μόνιμες εγκαταστάσεις της αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα ή τις μόνιμες εγκαταστάσεις της ελληνικής επιχείρησης στην αλλοδαπή.
 Ο φάκελος τεκμηρίωσης (βασικός ή ελληνικός) καταρτίζεται πριν από την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού, και σε κάθε περίπτωση εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία κλεισίματος της διαχειριστικής περιόδου. Ο φάκελος τεκμηρίωσης τηρείται στην επιχείρηση και τίθεται στη διάθεση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής (Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων) στα πλαίσια ελέγχου εντός εύλογου χρόνου ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.
 8. Υποχρεώσεις υπαγόμενων επιχειρήσεων
 Οι υπαγόμενες επιχειρήσεις εκτός από την υποχρέωση σύνταξης φακέλου τεκμηρίωσης (βασικού ή ελληνικού) που προαναφέραμε, υποχρεούνται στην υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών. Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών αντικατέστησε την Κατάσταση Ενοομιλικών Συναλλαγών του άρθρου 26 παρ. 4 του Ν. 3728/2008, και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών, εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία κλεισίματος της διαχειριστικής περιόδου, για ισολογισμούς που κλείνουν μετά τις 30/12/2012.
Ο Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών περιλαμβάνει σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 39Α΄ του Ν. 2238/94:
 ·      πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργική ταυτότητα της επιχείρησης, από τον όμιλο στον οποίο ανήκει, τις λειτουργίες που επιτελεί και τους κινδύνους που αναλαμβάνει,
 ·      καθώς και τον κατάλογο με τις ενδοομιλικές συναλλαγές προς τεκμηρίωση, οι οποίες πραγματοποιούνται εντός της οικείας διαχειριστικής περιόδου, καθώς και σύντομη περιγραφή της μεθόδου τεκμηρίωσης που εφαρμόζεται.
Σύμφωνα με την § 17 του άρθρου 11 του Ν. 4110/2013 «Ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο 2012, ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και οι σχετικές καταστάσεις (συνοπτικός πίνακας πληροφοριών) υποβάλλονται μέχρι τις 10 Μαΐου 2013».
 9. Διοικητικές κυρώσεις – Πρόστιμα του Ν. 4110/2013
 9.1. Σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 39, όταν μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων πραγματοποιούνται συναλλαγές με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και τρίτων, τα κέρδη τα οποία χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν πραγματοποιηθεί από την ημεδαπή επιχείρηση, αλλά τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω διαφορετικών όρων, προσαυξάνουν τα καθαρά κέρδη της επιχείρησης ή μειώνουν τη ζημία που προκύπτει από τα βιβλία της χωρίς να θίγεται το κύρος αυτών.
Τα επιπλέον κέρδη που προκύπτουν, προσαυξάνουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τα βιβλία της, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό των οφειλόμενων φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες.
 9.2. Επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης:
·      Αυτοτελές πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή του:
-  Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών και
- Φακέλου Τεκμηρίωσης στον τακτικό έλεγχο υπολογιζόμενο σε ποσοστό 1/1000 επί των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης.
 Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
 ·      Αυτοτελές πρόστιμο για τη μη υποβολή ή μη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης στην αρμόδια ελεγκτική αρχή, υπολογιζόμενο σε ποσοστό ένα εκατοστό (1/100) των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
 10. Τέλος, με την § 8 του άρθρου 39Α΄ προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (23/01/2013), η οποία θα καθορίζει τα ειδικότερα θέματα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων (το υποχρεωτικό περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης – συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, την γλώσσα στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, οι μέθοδοι, τρόποι και διαδικασίες προσδιορισμού των τιμών κ.λπ.). Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οριζόμενη ως αποκλειστική προθεσμία έχει παρέλθει από 23/02/2013. Η μη έκδοση της απόφασης καθιστά ανενεργές τις ως άνω διατάξεις αλλά ούτε είναι διαθέσιμη και η εφαρμογή από την Γ.Γ.Π.Σ. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η απόφαση αυτή πρόκειται να εκδοθεί εντός των προσεχών ημερών, οπότε η καταληκτική ημερομηνία 10/05/2013 πιθανολογείται ότι θα παραταθεί.
.............................................................................................................................................
Η απόφαση εκδόθηκε 19/7/2013 με την A.Y.O-Πολ. 1179 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1762 τεύχος Β') (από μεταγενέστερη αναρτησή μας της 22/7/2013) με καθυστέρηση (παρά 4 ημέρες)  6 μηνών και  η οποία  ενεργοποιεί  τις καινούργιες διατάξεις και θα πρέπει εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών οι εταιρίες να ετοιμάσουν  τους  φακέλους και να υποβάλλουν τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών  στην  Γ.Γ.Π.Σ  μέχρι 16/8/2013 (παρατάθηκε  ευτυχώς με το άρθρο 74 του ν.4172/2372013.- αρχικώς προβλέπετο η 10/5/2013 εν συνεχεία παρατάθηκε μέχρι 10/7/2013 και το πολυνομοσχέδιο ανέφερε ως νέα καταληκτική ημερομηνία την 31-7-2013)
 * Αυτά δυστυχώς συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα,   !!! τέτοιο μπάχαλο !!! στο ΥΠΟΙΚ δεν έχω ξαναδεί  35 χρόνια που το παρακολουθώ.
.........................................................................................................................................
  Τελικώς αφού αρκετοί συνάδελφοι ακύρωσαν τις διακοπές τους για να είναι συνεπείς και να υποβάλλουν το συνοπτικό πίνακα πληροφοριών  την  16.8.2013 , το ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε της 14.8.2013 και πάλι καθυστερημένα παράταση της προθεσμίας  μέχρι 20.9.2013. Στην ανακοίνωση ανέφερε και τα εξής.   
"Επίσης με διάταξη, που θα προωθηθεί στη βουλή, θα θεσπίζεται ότι υποχρέωση τεκμηρίωσης θα υπάρχει για συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 20.000,00 ευρώ ανά κατηγορία συναλλαγής, ενώ θα διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις ισχύουν και για υπερδωδεκάμηνες διαχειριστικές περιόδους, που άρχισαν πριν την 1/1/2012 και λήγουν από 31/12/2012 και μετά".
                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ


Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *