Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με την Α.Υ.Ο  Αριθ. Πρωτ Δ12/1055787/29.4.2010 του ΥΠΟΙΚ, παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής  των κάτωθι φορολογικών δηλώσεων απο τις 20 Μαιου εως και τις 18 Ιουνίου 2010:
                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.   Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994  που   αποκτούν εισόδημα, Α) από συμμετοχή σε εταιρεία, κοινοπραξία ή κοινωνία, με βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄, κατηγορίας, εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2009, πράκτορες, ασφαλειομεσίτες, συγγραφείς κλπ., περιπτώσεις  αα), στστ),  ζζ), της περίπτ. γ΄ της  παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ και Β) από μισθούς, συντάξεις,  αμοιβές ως αξιωματικοί ή κατώτερο πλήρωμα εμπορικών πλοίων, εισόδημα αλλοδαπής κλπ., περιπτώσεις  ββ), γγ), δδ), εε), της ίδιας περίπτ., παραγρ. και άρθρου, που λήγουν στις 3 και 4 Μαΐου αντίστοιχα, ορίζεται η 20η Μαΐου.
Η υποβολή των δηλώσεων της  περίπτωσης Α  ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, ενώ της περίπτωσης Β μέσα σε είκοσι δύο (22)  εργάσιμες ημέρες, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογουμένου, και  με αρχή και για τις δύο περιπτώσεις, για το ψηφίο 1 την 20η Μαΐου 2010.

2.    Ειδικότερα, οι εφημεριδοπώλες και όσοι δικαιούνται βεβαιώσεις αμοιβών ή βεβαιώσεις  ασφαλίστρων,  από  Ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την 18η Ιουνίου 2010,  ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

3.    Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2010, ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους των παραπάνω παραγράφων, σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.

4.    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση.http://www.gsis.gr/cmdocs/7179.pdf

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Φ.Π.Α ΤΟΥ Ν.3842/2010

Με την Πολ 1049/28-4-2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3842/2010(ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010).
Σύμφωνα με τις §§ 16 & 17 του άρθρου  62 του ν.3842/2010.
1.Υπάγεται στο χαμηλό συντελεστή 10% και η θέρμανση μέσω δικτύου (τηλεθέρμανση)
2.Υπάγεται στόν καν .συντ. 21% το δικαίωμα χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1049/2010.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1049_27_04_2010.pdf

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την Πολ 1048/28-4-2010 του ΥΠΟΙΚ,  Κοινοποιούνται οι σημαντικές αλλαγές που επέρχονται στη φορολογία κεφαλαίου, οι οποίες περιλαμβάνονται στα άρθρα 21 έως και 26 του ν 3842/2010.

1. Αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων ως εξής:
8% για το μέχρι 20.000 € τμήμα της αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή.
2. Καταργείται ο φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγής ακινήτων.
3. Καταργείται η χορήγηση της απαλλαγής πρώτης κατοικίας για αγορά κατοικίας επιφάνειαςεως 200 τ.μ. ή οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί κτίσμα επιφάνειας έως 200 τ.μ. και παρέχεται απαλλαγή η οποία συνδέεται με την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου και το είδος του αγοραζόμενου ακινήτου ως εξής:
- Για αγορά κατοικίας: από άγαμο μέχρι ποσού αξίας 200.000 €, από άγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας  250.000 €,
από έγγαμο μέχρι ποσού αξίας 250.000 €
ενώ από έγγαμο που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία μέχρι ποσού αξίας 275.000 €.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 € για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000 € για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του. κλπ
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1048.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1048_28_04_2010.pdf

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 66 Ν.3842/2010)

Με την Πολ 1047/27-4-2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα¨ Κοινοποίηση διατάξεων εφάπαξ εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών.¨
Υπάγονται  Οφειλές προς το Δημόσιο και στα Τελωνεία οι οποίες έχουν καταστεί ληξπρόθεσμες μέχρι  31/12/2009. Σε περίπτωση της εφάπαξ συνολικής εξόφλησης εως τίς 31/5/2010 προβλέπεται απαλλαγή ποσοστού 80% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής..
Σε περίπτωση της εφάπαξ καταβολής εως τίς 31/5/2010 τουλάχιστον του 50% των οφειλών προβλέπεται απαλλαγή του 60% των προσαυξήσεων.
Θα  πρέπει να υποβληθεί αίτηση με ταυτόχρονη καταβολή  εως τις 31/5/2010.
Δείτε ολόκληρη την πολ 1047.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1047_2010_04_27.pdf

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Την 23-4-2010 Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 58Α) ο Νέος Φορολογικός Νόμος  με θέμα " Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις " και έλαβε Αριθμό 3842/23-4-2010.
Δείτε τον Ν.3842/2010http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/law/Documents/n2842_forologiko.pdf

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (TRANSFER PRICING) ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ (COMPARABILITY)


της κας Βρισηίδας Βινιέρη
τ. Δ/ντριας Υπουργείου Οικονομικών
Συνεργάτιδας της εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Γ. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε.»

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Γενικά

Το παγκόσμιο εμπόριο είναι αποτέλεσμα της δραστηριοποίησης των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Η συνεχής ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου αναγκάζει τις πολυεθνικές επιχειρήσεις να επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους, ώστε η επιχειρηματική δράση τους να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Έτσι, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, και οι μεταξύ τους συναλλαγές διαρκώς αυξάνονται. Η αποτίμηση αυτών των συναλλαγών είναι πολύ σοβαρό και πολύπλοκο θέμα τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και για τις Φορολογικές Αρχές των κρατών στα οποία δραστηριοποιούνται. Και τούτο διότι η αποτίμηση αφορά στα μεταφερόμενα αγαθά ή στις προσφερόμενες υπηρεσίες μεταξύ των επιχειρήσεων ενός ομίλου (INTRA-GROUP TRANSACTIONS).

Η αποτίμηση επιδρά άμεσα στη διαμόρφωση των κερδών καθεμιάς επιχείρησης του ομίλου και συνεπώς καθορίζει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους στα κράτη που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται.

Πέραν τούτου, η ακριβής αποτίμηση των ενδοομιλικών συναλλαγών αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη των διασυνοριακών οικονομικών σχέσεων.

2. Μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)

Η Φορολογική Επιτροπή του ΟΟΣΑ, το 1995, οριστικοποίησε ένα σύνολο κανόνων, οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται, ώστε να επιτυγχάνεται κατά ομοιόμορφο τρόπο και ακριβώς η αποτίμηση των συναλλαγών μεταξύ των πολυεθνικών επιχειρήσεων (TRANSFER PRICING GUIDELINES FOR MULTINATIONAL ENTERPRISES AND TAX ADMINISTRATIONS).

Με την ως άνω Μελέτη, η οποία είναι προϊόν συμφωνίας όλων των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθούνται τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από τις Φορολογικές Αρχές των κρατών-μελών για την αποτίμηση των αγαθών και υπηρεσιών που μετακινούνται / προσφέρονται μεταξύ των επιχειρήσεων ενός ομίλου (RECOMMENDATION OF THE COUNCIL ON THE DETERMINATION OF TRANSFER PRICING BETWEEN ASSOCIATED ENTERPRISES, C (95) 126/FINAL).

3. Βασική αρχή

Η αποτίμηση των ενδοομιλικών συναλλαγών, με βάση την προαναφερόμενη Μελέτη του ΟΟΣΑ, διέπεται από την αρχή της ανοικτής αγοράς (ARMS LENGTH PRINCIPLE).


Ο όρος «ανοικτή αγορά» σημαίνει μια συναλλαγή κατά την οποία ένας «αγοραστής» και ένας «πωλητής» ενεργούν αυτοβούλως και ελεύθερα, χωρίς να επηρεάζονται ή να εξαναγκάζονται να ενεργήσουν με βάση κανόνες που έχουν επιβληθεί από τρίτους.

Όταν ανεξάρτητες επιχειρήσεις συναλλάσσονται μεταξύ τους, οι δυνάμεις της αγοράς διαμορφώνουν τις συνθήκες στις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις τους. Αυτό όμως δεν συμβαίνει με τις επιχειρήσεις του ιδίου ομίλου (συνδεδεμένες επιχειρήσεις / ASSOCIATED ENTERPRISES), οι οποίες στις μεταξύ τους σχέσεις επηρεάζονται από εσωτερικούς / συγγενικούς δεσμούς, με συνέπεια να δημιουργούνται συνθήκες διαφορετικές από αυτές της ανοικτής αγοράς.

Η αρχή της ανοικτής αγοράς (ARMS LENGTH PRINCIPLE) περιέχεται στις Συμβάσεις για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του εισοδήματος, που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλα κράτη, οι οποίες ακολουθούν την Πρότυπη Σύμβαση του ΟΟΣΑ (OECD MODEL TAX CONVENTION ON INCOME AND ON CAPITAL).

Συγκεκριμένα, με την παρ. 1 του άρθρου 9 της Πρότυπης Σύμβασης θεσπίζεται η θεμελιώδης αρχή της ανοικτής αγοράς σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων (επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου) και ορίζεται ότι:

«αν επικρατούν ή επιβάλλονται μεταξύ των δύο επιχειρήσεων συνδεδεμένων στις εμπορικές ή οικονομικές σχέσεις τους όροι διαφορετικοί από εκείνους που θα επικρατούσαν μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, τότε οποιαδήποτε κέρδη τα οποία, αν δεν υπήρχαν οι όροι αυτοί, θα είχαν πραγματοποιηθεί από μία από τις επιχειρήσεις, αλλά λόγω αυτών των όρων, δεν πραγματοποιήθηκαν, περιλαμβάνονται στα κέρδη αυτής της επιχείρησης και φορολογούνται ανάλογα».

Κατά την ανωτέρω διάταξη απαιτείται τόσο από τις επιχειρήσεις όσο και από τις Φορολογικές Αρχές των συμβαλλόμενων κρατών να αποτιμούν τις ενδοομιλικές συναλλαγές συγκρίνοντας αυτές με παρόμοιες συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων, ώστε να προσδιορίζονται τα ακριβή κέρδη τα απορρέοντα από μία ενδοομιλική συναλλαγή.

Άρα, η συγκρισιμότητα είναι το ουσιαστικό στοιχείο για την ορθή αποτίμηση των ενδοομιλικών συναλλαγών.

(Β) ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ (COMPARABILITY)

1. Ανάλυση

Κατά την αρχή της ανοικτής αγοράς (ARMS LENGTH PRINCIPLE) συγκρίνονται λεπτομερώς οι συνθήκες που επικρατούν σε μία ενδοομιλική συναλλαγή με τις συνθήκες που επικρατούν σε μία συγκρίσιμη συναλλαγή μεταξύ ανεξαρτήτων μερών.

Στη σύγκριση αυτή βασικό εργαλείο συνιστούν τα συγκριτικά στοιχεία.

Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

(α) Εσωτερικά συγκριτικά στοιχεία (INTERNAL COMPARABLES)

Αντλούμενα από συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ:

        επιχειρήσεων του ιδίου ομίλου,
        επιχειρήσεως του ομίλου και ανεξαρτήτων επιχειρήσεων

(β) Εξωτερικά συγκριτικά στοιχεία (EXTERNAL COMPARABLES)

Αντλούμενα από συγκρίσιμες συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων.

Προκειμένου μία συναλλαγή να χαρακτηρισθεί «συγκρίσιμη» είναι απαραίτητο να αναλυθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εν λόγω συναλλαγή παράγοντες.

2. Παράγοντες συγκρισιμότητας

(α) Πωλούμενα αγαθά / προσφερόμενες υπηρεσίες

(ι) υλικά αγαθά (ελέγχονται)    :  φυσικά χαρακτηριστικά, ποιότητα, όγκος αγορών, όγκος πωλήσεων, τρόπος παράδοσης κ.λπ.
(ιι) άυλα αγαθά (ελέγχονται)     :  - τύπος του αγαθού =     ευρεσυτεχνία, BRANDNAME, KNOW-HOW κ.λπ.
                                                         - μορφή συναλλαγής =   άδεια χρήσης του άυλου αγαθού (LICENCING) ή πώληση αυτού.
(ιιι) υπηρεσίες (ελέγχονται)      :  φύση και έκταση αυτών, τρόπος παροχής κ.λπ.

(β) Ανάλυση λειτουργίας / δομής της επιχείρησης

(ι) λειτουργία / δομή               =    βιομηχανοποίηση, εμπορία, διανομή, έρευνα & ανάπτυξη (R&D), MARKETING, διαφήμιση, μεταφορές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης, αποθήκευσης κ.λπ.
(ιι) κεφάλαια επενδεδυμένα      :                   
      - τύπος                                 =    ακίνητα, μηχανολογικός εξοπλισμός, άδεια χρήσης επώνυμων άυλων στοιχείων κ.λπ.
      - φύση                                  =    παλαιότητα, αγοραία αξία, τοποθεσία της επιχείρησης κ.λπ.
(ιιι) κίνδυνοι αναληφθέντες      :
      - κίνδυνοι αγοράς (MARKET RISKS)     =    διακυμάνσεις στο κόστος αγορασθέντων, τιμή πωληθέντων, ιδιομορφίες της αγοράς κ.λπ.
      - κίνδυνοι οφειλετών (CREDIT RISKS)
      - χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι (FINANCIAL RISKS):
                                                                           =    ξένο συνάλλαγμα, κυμαινόμενο / σταθερό επιτόκιο δανεισμού κ.λπ.
      - πιθανές ζημιές (σε σχέση με την επένδυση):
                                                                           =    εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.λπ.

Συνοψίζοντας, συγκρίνονται:

        λειτουργία
        κεφάλαια                 της συνδεδεμένης επιχείρησης
        κίνδυνοι

με

        λειτουργία
        κεφάλαια                 της ανεξάρτητης επιχείρησης
        κινδύνους

Σημείωση:      Όσον αφορά στη συνδεδεμένη επιχείρηση, είναι αναγκαίο να προσδιορίζονται οι λειτουργίες / δραστηριότητες καθεμιάς επιχείρησης μέσα στον όμιλο.
                       
                        Ειδικότερα:

        ποια επιχείρηση δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανομή, MARKETING, πωλήσεις, έρευνα & ανάπτυξη (R&D), αποθήκευση κ.λπ.
        ποια επιχείρηση αναλαμβάνει τον κίνδυνο της παραγωγής, πρώτων υλών – προϊόντων, των επισφαλών απαιτήσεων, των διακυμάνσεων της αγοράς κ.λπ.
        σε ποια επιχείρηση ανήκει η επένδυση (κεφάλαια)

(γ) Όροι συμφωνίας (CONTRACTUAL TERMS) σχετικά με τη συναλλαγή

        ανεξάρτητες επιχειρήσεις: οι όροι είναι σαφείς, διότι εξασφαλίζονται διαφορετικά, ανεξάρτητα συμφέροντα.
        συνδεδεμένες επιχειρήσεις: οι όροι είναι λιγότερο σαφείς, διότι η συναλλαγή, σε γενικές γραμμές, εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ομίλου.

Επισημαίνεται ότι πρόσθετα στοιχεία μπορούν να αντληθούν και από την αλληλογραφία / επικοινωνία μεταξύ των συναλλασσόμενων μερών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν έγγραφες συμφωνίες ή άλλα έγγραφα στοιχεία, οι συμβατικές σχέσεις συνάγονται από τη μεταξύ των μερών συμπεριφορά ως και τους κανόνες που διέπουν γενικά τις οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ανεξαρτήτων επιχειρήσεων.

(δ) Οικονομικός περίγυρος

Ερευνώνται οι συνθήκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται η συνδεδεμένη ως και η ανεξάρτητη επιχείρηση:

        γεωγραφική θέση,
        αγοραστική δύναμη,
        ανταγωνιστικότητα,
        μέγεθος αγοράς,
        κόστος εργασίας,
        συνθήκες μετακίνησης, κ.λπ.

(ε) Επιχειρηματικές στρατηγικές (BUSINESS STRATEGIES)

Σκιαγραφούν την εικόνα και τις προοπτικές μιας επιχείρησης. Στην περίπτωση ομίλου ελέγχεται αν οι στρατηγικές αφορούν σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή σε ολόκληρο τον όμιλο, οπότε ερευνάται ο βαθμός εμπλοκής καθεμιάς επιχείρησης.

Συνήθως αναφέρονται στην:     -     ανάπτυξη νέων προϊόντων / υπηρεσιών,
                                                      -     διαχείριση κινδύνων,
                                                      -     εκτίμηση πολιτικών καταστάσεων,
                                                      -     αντιμετώπιση εργατικών θεμάτων,
                                                      -     διείσδυση σε νέες αγορές ή αύξηση του μεριδίου της επιχείρησης / του ομίλου στην αγορά / στις αγορές δραστηριοποίησης κ.λπ.
Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ(ΑΡΘ 84 ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡ. ΝΟΜΟΥ)

Με την Πολ 1044/22-4-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Ρύθμιση για υποβολή Δηλώσεων".δίδονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 84 του νέου φορολογικού νόμου".

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή για τα εισοδήματα που προέκυψαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2009, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού σχεδίου νόμου στη Βουλή μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αρχική ή συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, χωρίς να τους επιβληθεί πρόσθετος φόρος, προσαύξηση, πρόστιμο ή οποιαδήποτε άλλη κύρωση, λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1044.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1044_22_04_2010.pdf

Τετάρτη, 21 Απριλίου 2010

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜ.ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟ ΦΟΡ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Χθές Ψηφίστηκε και στο σύνολο το Φορολογικό Νομοσχέδιο με θέμα"Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.
Απο τα πρακτικά της βουλής(ΡΑ -20/4/2010):
"έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία σε μόνη συζήτηση κατ' αρχήν,κατ'άρθρον και στο σύνολο ως διανεμήθηκε με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις του Υπουργού."
Δείτε το ψηφισθέν Νομοσχέδιο.http://www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/ValidNomosxedio/1411/A-FORODIAF-PAP.pdf

Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Με την Πολ 1043/19-04-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Έξοδα  ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης,"
δίδονται οδηγίες για το διαχωρισμό των δαπανών σε νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα,αναλογικά με βάση τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν στα ταμεία τους υποβάλλοντας  στη ΔΟΥ υπεύθυνη δήλωση.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1043.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1043_19_04_2010.pdf

Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

ΟΙ 45 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Φ.ΝΟΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με θέμα «Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στη Φορολογική Νομοθεσία.

Οι κυριότερες αλλαγές που αφορούν τις επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω:

1. Μεταβάλλεται συνολικά ο τρόπος φορολόγησης των μερισμάτων στις Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΔΗΜΟΣΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ κ.λπ. (άρθρου 101 § 1 του Κ.Φ.Ε.).

Προβλέπονται σε βάρος του νομικού προσώπου για τα καθαρά του κέρδη δύο φόροι:

α) Ένας φόρος που επιβάλλεται στα κέρδη που διανέμονται με συντελεστή 40% (αμοιβές και ποσοστά στα μέλη Δ.Σ., μερίσματα, προμερίσματα κ.λπ.)

β) Ένας φόρος στα αδιανέμητα κέρδη:
με συντελεστή 24% για το 2010
« 23% για το 2011
« 22% για το 2012
« 21% για το 2013
« 20% για το 2014 και μετά
Με την καταβολή του φόρου 40% στα διανεμόμενα (μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά σε μέλη Δ.Σ. κ.λπ.), δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού προσώπου, αφού το ποσό αυτό φορολογείται στην κλίμακα με τις γενικές διατάξεις συμψηφιζομένου του φόρου 40% με βάση την πιστωτική βεβαίωση που λαμβάνει από την εταιρεία.
Αντίθετα αν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσής του. Στα διανεμόμενα μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά μελών Δ.Σ. κ.λπ. των πιο πάνω εταιρειών, ουδεμία παρακράτηση φόρου ενεργείται ως φορολογούμενα τα εισοδήματα αυτά στο όνομα του νομικού προσώπου.
Ουσιαστικά ο φορολογικός συντελεστής για τα διανεμόμενα κέρδη αυξάνεται σε 40% από 31,60% που ήταν νομοθετημένος και ίσχυε μέχρι σήμερα (24% φόρος νομικού προσώπου και 10% παρακράτηση). Με την αύξηση αυτή του φορολογικού συντελεστή σε επίπεδο νομικού προσώπου δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998 και η Οδηγία 123/2003 της Ε.Ε. για τη φορολόγηση μητρικών-θυγατρικών (κατά την οποία οι ημεδαπές εταιρείες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέμουν προς εταιρείες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι θυγατρικές με τις προϋποθέσεις που απαιτούσε το συγκεκριμένο άρθρο), αφού ουδεμία παρακράτηση πλέον ενεργείται στα μερίσματα, μετά την τροποποίηση του άρθρου 54 του Ν. 2238/94.

Αν στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. κ.λπ. περιλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη από τη συμμετοχή της σε άλλη ημεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος στα διανεμόμενα κέρδη, σε περίπτωση διανομής κερδών από τον φόρο που υποχρεούται να καταβάλλει, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει καταβληθεί και αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συμμετοχές.
Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και για κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται από 01/01/2011.
Από το φόρο που οφείλεται με βάση τις παραπάνω διατάξεις (40%) θα αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε σε επίπεδο νομικού προσώπου με συντελεστή που αναλογεί στη χρήση στην οποία ανάγονται (35% ή 32% ή 25% κ.λπ.).
Κατόπιν τούτων συνιστούμε στις εταιρείες που έχουν κέρδη παρελθουσών χρήσεων να προβούν σε διανομή ή κεφαλαιοποίηση με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2010 για να παρακρατηθεί μόνο φόρος 10%.
Επισημαίνεται ότι εάν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν με Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την 30/06/2010 και επειδή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να επικυρωθεί από την Επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (Πολ. 13/1978 και Γνωμ. 950/1977 της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.) θα φορολογηθούν με 40% όπως προαναφέραμε και σε επίπεδο φυσικού προσώπου μέχρι 45% (για εισοδήματα άνω των 100.000,00€).
Εξυπακούεται ότι για τα κέρδη της χρήσεως 2009 που θα διανεμηθούν θα ισχύει η παρακράτηση του 10% για όσα υπάγονται (εξαιρουμένων των εταιρειών που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998 και της Οδηγίας 123/2003 της Ε.Ε.).
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που συντάσσονται με 31/12/2010 και μετά.

2. Αυξάνεται σε 35% (από 25%) ο παρακρατούμενος φόρος στους μισθούς που καταβάλλουν οι Ε.Π.Ε. στους εταίρους τους (εξομοιώνεται με τις Α.Ε.) (άρθρο 13§ 5).

3. Αυξάνεται σε 70% (από 60%) για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά, και σε 35% (από 25%) για τα πάνω από 1.600 κυβικά εκατοστά το ποσοστό των εκπιπτόμενων δαπανών συντήρησης, επισκευής, ενοικίασης, κυκλοφορίας κ.λπ. εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2010 και μετά (άρθρο 11 § 5).

4. Δεν εκπίπτουν οι τόκοι δανείου που λαμβάνεται για την αγορά μετοχών ή εταιρικών μερίδων ή επιχειρήσεων γενικά, ημεδαπών ή αλλοδαπών, όταν η επιχείρηση που έλαβε το δάνειο μεταβιβάσει τις πιο πάνω συμμετοχές εντός δύο ετών από το χρόνο απόκτησής τους.
Επίσης ρητά ορίζεται ότι οι διατάξεις υποκεφαλαιοδότησης (άρθρο 3 του Ν. 3775/2009) έχουν εφαρμογή και για τα ομολογιακά δάνεια καθώς και ότι στα δάνεια που έχουν ληφθεί από συνδεδεμένες επιχειρήσεις συνυπολογίζονται και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τρίτες επιχειρήσεις για τα οποία όμως έχει χορηγηθεί εγγύηση από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (προβλέπονται και εξαιρέσεις). Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31/12/2010 και μετά (άρθρο 11 § 7).

5. Επαναφέρεται η έκπτωση 1,5% για την εφάπαξ καταβολή του φόρου των φυσικών και νομικών προσώπων. Ισχύει από το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) και επόμενα (άρθρο 14 §§ 1 & 2).

6. Συμψηφίζεται ρητά πλέον από το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώνεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε για μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων και μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. (§ 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.) αφού η υπεραξία πλέον φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (άρθρο 14 § 3).

7. Επιβάλλεται φορολογία μόνο στα κέρδη που αποκτούν φυσικά και νομικά πρόσωπα από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εντός τριών ή δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους (βραχυπρόθεσμες επενδύσεις). Εφαρμόζεται για μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2011 και μετά. Τα κέρδη που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Επίσης προβλέπεται για τα κέρδη αυτά παρακράτηση φόρου (υπεραξίας) με συντελεστή 20% εάν η πώληση των μετοχών γίνει σε διάστημα τριών (3) μηνών από την κτήση τους και 10% εάν η πώληση γίνει εντός δωδεκαμήνου (12), με την οποία δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου.
Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. και αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ. μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο μετά το κλείσιμο κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
• Τα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., προσωπικές κ.λπ.) από βραχυπρόθεσμες επενδύσεις φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 20% εάν η πώληση των μετοχών γίνει σε διάστημα τριών (3) μηνών από την κτήση τους και 10% εάν η πώληση γίνει εντός δωδεκαμήνου (12).
Η επιχείρηση υποχρεούται εντός της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει δήλωση με την οποία να δηλώνει το αποτέλεσμα που προέκυψε από την πώληση των πιο πάνω μετοχών με τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται.
Όταν η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας, το κέρδος από την πώληση των πιο πάνω μετοχών μετά την αφαίρεση ζημιών από την ίδια αιτία εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού το οποίο σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και από τον οφειλόμενο φόρο εκπίπτει το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.
Εάν στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου προκύψει ζημία, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό προκειμένου να συμψηφιστεί από μελλοντικά κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.
Σημειώνεται ότι: α) εξακολουθούν να απαλλάσσονται τα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις από την πώληση μετοχών μετά την παρέλευση δωδεκαμήνου (μακροπρόθεσμες επενδύσεις) από την απόκτησή τους (άρθρο 38 § 1 του Κ.Φ.Ε.).
β) Ο φόρος 1,5‰ εξακολουθεί να επιβάλλεται για εισηγμένες μετοχές, που αποκτώνται μέχρι 31/12/2010, καθώς και για εισηγμένες μετοχές που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά και πωλούνται μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από τον χρόνο απόκτησής τους (άρθρο 16).

8. Προβλέπεται η εισαγωγή μέσα σε έξι (6) μήνες από φυσικά και νομικά πρόσωπα κεφαλαίων ή μέρους αυτών από την αλλοδαπή και η κατάθεσή τους σε προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα διαρκείας τουλάχιστον ενός έτους με την προϋπόθεση καταβολής φόρου με συντελεστή 5%, επί της αξίας των καταθέσεων. Σε περίπτωση που τα κεφάλαια παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 8%.
Προϋπόθεση είναι τα εισαγόμενα κεφάλαια να είναι κατατεθειμένα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.
Ισχύει από 15/04/2010 (άρθρο 18).

9. Απαλλάσσεται ο επιτηδευματίας από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης για το υποκατάστημα με εξαρτημένη λογιστική ή στον αποθηκευτικό χώρο ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκονται αυτά με την προϋπόθεση ότι θα δίνονται στον έλεγχο άμεσα τα ποσοτικά υπόλοιπα των μερίδων του βιβλίου αποθήκης του υποκαταστήματος ή του αποθηκευτικού χώρου.
Ισχύει από τον μεθεπόμενο μήνα της δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ (άρθρο 9 § 11).

10. Θεσπίζεται δυνατότητα παράτασης του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων για μία φορά μέσα στο έτος μέχρι 50 ημέρες με υποβολή γνωστοποίησης (αντί έγκρισης) στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Ισχύει από τον μεθεπόμενο μήνα της δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ (άρθρο 19 § 24).

11. Μειώνεται στα 3.000,00€ (από 15.000,00€) το όριο άνω του οποίου υπάρχει εξόφληση τιμολογίων από τον λήπτη με επιταγές του (από δίγραμμη) ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και για αγορές αγροτικών προϊόντων σε 1.000,00€.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρημένων επιταγών.
Ισχύει από τον μεθεπόμενο μήνα της δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ (άρθρο 19 § 25α΄).

12. Τροποποιείται η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων (πελατών – προμηθευτών) και υποβάλλονται στις 25 Ιουνίου (από τις 30 Σεπτεμβρίου). Επίσης θεσμοθετείται το όριο (αξία) συναλλαγών των 300,00€ κάτω του οποίου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση (εδίδετο τα τελευταία χρόνια με αποφάσεις).
Ισχύει από  τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.
Σημειώνεται ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις του ημερολογιακού έτους 2009 θα υποβληθούν στις 25 Ιουνίου 2010 (άρθρο 19 § 26).

13. Καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω των 3.000,00€ μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων της § 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) μέσω ηλεκτρονικού συστήματος σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 1).

14. Καθιερώνεται η εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 3.000,00€, μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών.
Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 2).

15. Καθιερώνεται η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας 1.500,00€ και άνω που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες αποκλειστικά μέσω Τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές για την εξασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν προμήθειες για την κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 3).

16. Διευρύνεται το αντικείμενο του φόρου από λαχεία κ.λπ. αφού πλέον υπόκεινται σε φορολογία όχι μόνο τα κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές και λαχειοφόρες ομολογίες και τα χρηματικά ποσά από συμμετοχή σε διαγωνισμούς, αλλά στο εξής θα φορολογούνται και τα κέρδη από όλα τα παιχνίδια και τα στοιχήματα που διενεργούνται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε., και τον ΟΔΙΕ Α.Ε., καθώς και οι κάθε είδους παροχές (χρήματα, λοιπά κινητά, ακίνητα) που προσφέρονται σε παιχνίδια και διαγωνισμούς ραδιοτηλεοπτικούς ή οποιασδήποτε μορφής.
Ο φόρος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100,00€ ανά στήλη παιχνιδιού ή στοιχήματος ή ανά γραμμάτιο λαχείου με δύο συντελεστές:

– για κέρδη μέχρι 1.000,00€ συντελεστής 10%

– για κέρδη από 1.001,00€ και πάνω συντελεστής 15%

Για τις παροχές από λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς, ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 20% μετά την αφαίρεση 1.000,00€ ανά αντικείμενο.
Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή είχε ανασταλεί μέχρι 30/04/2010 με τον Ν. 3808/2009.
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται στις κληρώσεις, στα παιχνίδια, στα στοιχήματα και στους διαγωνισμούς που διενεργούνται από την 01/05/2010 και μετά (άρθρο 26).

17. Επαναφέρεται ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
• Επιβάλλεται Φ.Α.Π. στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
• Για τον υπολογισμό του Φ.Α.Π. λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία των ακινήτων. Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6‰.
• Με συντελεστή 1‰ φορολογείται η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.
• Ορίζεται επίσης ότι ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια.
• Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικονομικού έτους και ολοκληρώνεται σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ειδικά για το έτος 2010 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Ιουνίου 2010, και καταβάλλεται σε τρεις (3) διμηνιαίες δόσεις. Ουσιαστικά ο Φ.Α.Π. είναι ίδιος με το ΕΤΑΚ για τα νομικά πρόσωπα (άρθρα 27 έως 50).

18. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) εξακολουθεί να υποβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα (υποχρεωτικά) από το έτος 2011 την 15η Μαΐου του οικείου έτους για το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, ώστε να συμπίπτει με την υποβολή της δήλωσης Φ.Α.Π. (άρθρο 51).

19. Προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ενημερώνεται το περιεχόμενο του περιουσιολογίου σύμφωνα με τον οποίο η ενημέρωσή του πραγματοποιείται μέσω των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα προκειμένου να τροποποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση κατά το έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση (άρθρο 52).


20. Μειώνεται το αυτοτελές πρόστιμο σε 1.500,00€ (από 5.000,00€) για τα νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις ΕΤΑΚ μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
Προβλέπεται η υποβολή αίτησης για επιστροφή του φόρου που έχει καταβληθεί μέχρι 30/09/2010 (άρθρα 54 & 55).

21. Καταργείται το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) από το έτος 2010, μετά την επιβολή Φ.Α.Π. (άρθρο 56).

22. Αυξάνεται ο ειδικός φόρος επί των ακινήτων για τις εξωχώριες εταιρείες (OFF SHORE) που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα, σε 15% (από 3%) (άρθρο 57).

23. Καταργείται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του Φ.Π.Α.
Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/07/2010 και μετά (άρθρο 63).

24. Προβλέπεται η εφάπαξ εξόφληση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την 31/12/2009 στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, με ποσοστιαία απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό 80% και 60% κατά περίπτωση (άρθρο 66).

25. Θεσπίζεται για τα νομικά πρόσωπα Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. κίνητρο για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Για τα νομικά πρόσωπα αυτά των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται από τα άρθρα 109 και 10 του Κ.Φ.Ε. μειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστικής περιόδου  δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους (άρθρο 73).

26. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2010 (από 30/06/2010) η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχων κ.λπ. Σημειώνεται ότι μέχρι 31/12/2010 παραγράφονται οι χρήσεις 2000, 2001, 2002 και 2003 (άρθρο 82).

27. Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των αποζημιώσεων οι οποίες θα φορολογούνται με την κατωτέρω κλίμακα:
Κλιμάκιο αποζημίωσης (ποσά σε €) Φορολογικός συντελεστής

0 – 60.000 0%
60.001 - 100.000 10%
100.001 – 150.000 20%
150.001 και άνω 30%
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα φορολογούντο με 20% για το ποσό πάνω από 20.000,00€.
Δεν θα φορολογείται η αποζημίωση για ηθική βλάβη (άρθρο 5 § 6).

28. Φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ποσοστό επί της εργοστασιακής αξίας για τη χρήση αυτοκινήτου που παραχωρεί η εταιρεία στα στελέχη της:

– Για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία (του έτους πρώτης κυκλοφορίας) από 15.000-22.000€ ποσοστό 15% της Ε.Τ.Α.

– Για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία (του έτους πρώτης κυκλοφορίας) από 22.001-30.000€ ποσοστό 25% της Ε.Τ.Α.

– Για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία (του έτους πρώτης κυκλοφορίας) πλέον των 30.000€ ποσοστό 30% της Ε.Τ.Α.
Τα ως άνω ποσά που θα προκύψουν από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών θα προστίθενται ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένα με οποιονδήποτε τρόπο, για τον πρόεδρο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, διαχειριστή, διευθυντή ή στέλεχος.
Ισχύει για δαπάνες αυτοκινήτων που πραγματοποιούνται από 1/1/2010 και μετά.

Σημειώνεται ότι με την § 5 του άρθρου 11 περιορίζεται (από 100%) η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δαπανών μισθωμάτων που καταβάλλουν σε εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων (έκπτωση 70% μέχρι 1.600 κ.ε. και 35% άνω των 1.600 κ.ε.). Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31/12/2010 και μετά.

29. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ωφέλειας που αποκτούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στελέχη, διευθυντές ή το προσωπικό ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή υποκαταστήματος κ.λπ. κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της ίδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο (stock options).
Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό της ωφέλειας που υπόκειται σε φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημέρα που ασκείται το δικαίωμα και της τιμής που καταβάλλει ο δικαιούχος βάσει του προγράμματος, σε αντίθεση με το προϊσχύον καθεστώς με το οποίο λαμβανόταν υπόψη η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης για τη χορήγηση του δικαιώματος από τη γενική συνέλευση.
Επίσης, προβλέπεται η φορολόγηση ως εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα της ίδιας ωφέλειας που αποκτούν οι δικαιούχοι όταν έχουν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση ή αλλαγή εργασίας). Ισχύει για δικαιώματα που ασκούνται από τη δημοσίευση του νόμου (άρθρο 9).

30. Αυξάνεται σε 25% (από 20%) ο συντελεστής των § 6, 8 και 12 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (αναφέρεται σε αποζημιώσεις ή δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση μελετών και σχεδίων κ.λπ.) (άρθρο 5 §§ 4 και 5).

31. Αυξάνεται σε 20% (από 15%) ο συντελεστής φορολόγησης των οικοδομικών επιχειρήσεων που εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων τους και όχι με λογιστικό τρόπο όπως οι λοιπές επιχειρήσεις (άρθρο 6 § 2).
Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2010.

32. Καταργούνται οι διατάξεις για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών προς τα αθλητικά σωματεία και περαιτέρω περιορίζεται η έκπτωση των δωρεών στα λοιπά νομικά πρόσωπα (ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς κ.λπ.) σε ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από Ισολογισμούς. Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31/12/2010 και μετά (άρθρο 11 § 3).

33. Καταργείται η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών (εναρμόνιση της νομοθεσίας στα λοιπά κράτη-μέλη). Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (21%) (άρθρο 62 § 3).
Ισχύει από 01/07/2010.

34. Αυξάνεται σε 1.200,00€ (από 880,00€) το όριο (των περιπτώσεων α΄ και β΄ της § 10 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 – ποινολόγιο) για παραβάσεις που αναφέρονται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων κ.λπ. από τον υπόχρεο τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (άρθρο 75 § 2).Ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από τον μεθεπόμενο μήνα της δημοσίευσης στο ΦΕΚ.

35. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών (άρθρο 11 § 2).
Ισχύει από τη δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ.

36. Αυξάνεται σε 25% (από 10%) το ποσοστό του φόρου που καταβάλλεται όταν ασκείται προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και για το εισόδημα και για τον Φ.Π.Α. (άρθρο 81 § 3).
Ισχύει από τη δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ.

37. Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι ελεύθεροι επαγγελματίες για συναλλαγές μέχρι 300,00€ (άρθρο 6 § 11).

38. Μειώνεται σε 10% (από 30%) το ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών που τυγχάνει απαλλαγής για τις πολιτιστικές χορηγίες (του Ν. 3525/2007) (άρθρο 11 § 4α).

39. Ρυθμίζεται το θέμα των τριγωνικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος μέσω φυσικών προσώπων, κάθε είδους νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (offshore κ.λπ.) με κατοικία, έδρα ή εγκατάσταση σε κράτη μη συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Με τις νέες διατάξεις τα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης προσαυξάνονται με το επιπλέον ποσό που προκύπτει από την πώληση των αγαθών σε μεγαλύτερη τιμή από την μεσολαβούσα τέτοια εταιρεία προς άλλη ημεδαπή επιχείρηση, όταν τα προϊόντα δεν έχουν μεταφερθεί εκτός Ελλάδος.

Επίσης, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ελληνική επιχείρηση πωλεί σε τέτοιου είδους εταιρεία αγαθά σε τιμή μικρότερη από εκείνη που θα πωλούσε τα ίδια εμπορεύματα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, η επιπλέον διαφορά προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι με νέο εδάφιο που προστίθεται στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της § 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 (για να αντιμετωπιστεί το θέμα των τριγωνικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος) προβλέπεται ότι δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής (ως κόστος αγοράς ή δαπάνη της ημεδαπής επιχείρησης) όταν καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο.
Επισημαίνεται ότι προστίθενται δύο (2) νέα άρθρα 51Α και 51Β στον Ν. 2238/94 με τίτλο «Πληρωμές προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κρατών μη συνεργάσιμων στο φορολογικό τομέα ή κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς». Με τα άρθρα αυτά εισάγονται οι ορισμοί, οι τρόποι και τα κριτήρια για τον καθορισμό των μη συνεργάσιμων κρατών ή των υπαγόμενων σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς (άρθρα 11 §§ 1 & 6 και 78).

40. Αυξάνεται σε 20% (από 10%) το αυτοτελές πρόστιμο που επιβάλλεται σε βάρος των επιχειρήσεων για τις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 39 του Ν. 2238/94 (άρθρο 11 § 13 περ. β.).

41. Τροποποιείται η παράγραφος 9 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 ώστε οι αποζημιώσεις και οι πάσης φύσεως αμοιβές που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις με βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση, συμβιβασμό κ.λπ. να αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και ένα μήνα από την λήξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου (από πριν από την καταβολή ή πίστωση αυτών) (άρθρο 11 § 9).

42. Μειώνεται σε 25% (από 30%) ο συντελεστής φορολόγησης (υπεραξία) για μεταβιβάσεις Ι.Χ. επαγγελματικών αυτοκινήτων (άρθρο 5 § 2 του Ν. 1146/1972). (άρθρο 5 § 10).

43. Μειώνεται σε 100.000,00 ευρώ (από 200.000,00 ευρώ) ετησίως το συνολικό ύψος των συναλλαγών μεταξύ των ιδίων επιχειρήσεων με το ίδιο αντικείμενο που εξαιρούνται από την υποχρέωση τεκμηρίωσης των συναλλαγών του άρθρου 39Α του Ν. 2238/94.
Επίσης μειώνεται σε τριάντα (30) ημέρες (από 60 ημέρες) το χρονικό διάστημα που υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας φορολογικής αρχής οι ημεδαπές επιχειρήσεις τα στοιχεία τεκμηρίωσης μετά από σημείωμά της στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου.
Σημειώνεται ότι εάν από τον φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η μη τήρηση ή η ελλιπής τήρησης των στοιχείων κ.λπ. ή δεν τεθούν στα πλαίσια της φορολογικής αρχής εντός 30 ημερών,επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ίσο με το 20% της αξίας των συναλλαγών (από αυτοτελές πρόστιμο που προβλεπόταν ύψους 8.800,00€) για τις οποίες δεν τηρήθηκαν ή δεν τέθηκαν τα στοιχεία τεκμηρίωσης (άρθρο 11 § 13 περ. ε΄, στ΄, ζ΄).

44 Οι Τραπεζικές επιχειρήσεις θα αναμορφώνουν τα αποτελέσματά τους με βάση τα οριζόμενα από την περίπτωση β΄ της § 8 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 (5% επί των εσόδων από μερίσματα).
Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες επενδύσεων θα προσθέτουν πλέον ως λογιστικές διαφορές αναλογία χρεωστικών τόκων και ποσοστό 5% στα μερίσματα και στα εισοδήματα φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο, όπως όλες οι άλλες επιχειρήσεις.
Ισχύει με ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31/12/2010 και μετά (άρθρο 11 § 8).

45. Μετονομάζεται σε Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) στο οποίο περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες αυτής (άρθρο 88).

                                                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ

Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ .ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2010

Με την Απόφαση-Πολ 1041/15-4-2010 του ΥΠΟΙΚ ,με θέμα   «Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων  ακινήτων (έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2010 »,

Παρατείνεται μέχρι και την 30  Ιουνίου 2010, ή  ηλεκτρονική , μέσου διαδικτύου  υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων ( Ε9 )φυσικών και νομικών προσώπων.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ 1041http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1041_2010_04_15.pdf

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟ ΦΟΡ. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΟΝΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

Από τα  Πρακτικά της Ολομέλειας της Βουλής Η' της 15/4/2010  τα δύο τελευταία εδάφια: 

Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.
Η ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.
Αναμένεται να ψηφιστεί την Τρίτη 20/4/2010 στο σύνολο. Στο Στάδιο αυτό γίνονται διορθώσεις μόνο νομοτεχνικής φύσεως.

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2010

Με την Απόφαση-Πολ 1040/13-4-2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα  " Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών  προσώπων, οικονομικού έτους 2010, των λοιπών εντύπων και των   δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής."Πλήθος  δικαιολογητικών θα πρέπει να υποβαλλουν τα φυσικά πρόσωπα.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ 1040/13-4-2010.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1040_13_04_2010.pdf

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ . ΕΤΟΥΣ 2010

M ε την Απόφαση- Πολ 1039/13-4-2010 του  ΥΠΟΙΚ  με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται
μ’ αυτές».

Με την Απόφαση- πολ αυτή ορίζονται τα έντυπα των κάτωθι δηλώσεων:
-(Φ-01010) Νομικών Προσώπων Κερδοσκοπικού χαρακτήρα πλην Τραπεζικών και Ασφαλιστικών.
-(Φ-01013)      "                   "                    "                       "           "              "            "          "      με Δ.Λ.Π
-(Φ-01011) Των Τραπεζικών και  Ασφαλιστικών  Επιχειρήσεων.
-(Φ-01014)     "              "           "              "                      "                με  Δ.Λ.Π.
-(Φ-01012) Νομικών Προσώπων Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Επίσης καθορίζονται και τα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που υποβάλλονται με αυτές.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ 1039/13-4-2010.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1039_13_04_2010.pdf

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ( Ε9) ΕΤΟΥΣ 2010

Τα Φυσικά και Νομικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2010 έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά τους τα οποία έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 προηγουμένων ετών, ή έχουν και  μεταβολές μόνο στην οικογενεική τους κατάσταση ( για τα φυσικά πρόσωπα), υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν εκ νέου τη δήλωση στοιχείων ακινήτων  (Ε9).
Η δήλωση  Ε9 Υποβάλλεται μαζί με την Δήλωση Φορολογίας  Εισοδήματος.
Με την Πολ 1038/7-4-2010 ορίζεται ο Τύπος και το περιεχόμενο καθώς και τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με αυτή.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1038_07_04_2010.pdf

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Το Φορολογικό Νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε από την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής, επί της αρχής και επί των άρθρων με θέμα¨ Αποκατάσταση Φορολογικής δικαιοσύνης,αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, και άλλες διατάξεις.¨
                                (Προστέθηκαν 55 Προσθήκες- Αναδιατυπώσεις.)
Αναμένεται να ψηφισθεί στο σύνολο απο την Ολομέλεια  της Βουλής τις προσεχείς ημέρες.
Δείτε ολόκληρο το Τελικό  Νομοσχέδιο.http://www.parliament.gr/ergasies/nomosxedia/ProtasiEpitropon/A-FORODIAF-PRA.pdf

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

ΟΙ 23 ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Κατάργηση της παρακράτησης φόρου 8% στα τιμολόγια των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, μείωση των συντελεστών φορολόγησης των ναυτικών από 9% και 6% σε 6% και 3% αντίστοιχα, και βελτιωτικές ρυθμίσεις για τον κλάδο των μηχανικών και άλλα ελεύθερα επαγγέλματα, περιλαμβάνονται στις τελικές βελτιώσεις επί του φορολογικού νομοσχεδίου που κατέθεσε κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.
Όπως είπε ο υπουργός, με τις αναδιατυπώσεις αυτές επέρχονται βελτιώσεις στις διατάξεις χωρίς να θίγονται οι βασικές αρχές φορολογικής πολιτικής που αποτελούν το θεμέλιο για τις διατάξεις του σχεδίου νόμου.
Αναλυτικά, με τις αναδιατυπώσεις επέρχονται οι ακόλουθες αλλαγές:
1. Αυξάνεται το ποσό της μείωσης του φόρου στα 3.000€ για τους διαζευγμένους και εν διαστάσει που καταβάλλουν διατροφή.
2. Αυξάνεται η έκπτωση από τον φόρο για όσους έχουν συνάψει ιδιωτική ασφάλιση από 1.000€ σε 1.200€ για τον άγαμο και σε 2.400€ για οικογένεια.
3. Βελτιώνεται η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για την κύρια κατοικία έτσι ώστε το πρώτο κλιμάκιο μέχρι τα 80 πρώτα τ.μ. να είναι 30€ αντί 60€. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην αποφυγή επιβάρυνσης των χαμηλών εισοδημάτων από το τεκμήριο της κατοικίας. Αντίστοιχα προστίθεται κλιμάκιο για πάνω από τα 300τ.μ. κατοικίας (300€ ανά τ.μ.) προκειμένου η εφαρμογή των κριτηρίων προκειμένου τα τεκμήρια να προσεγγίζουν το πραγματικό εισόδημα όσων κατέχουν τέτοια κατοικία.
4. Αυξάνεται η αντικειμενική δαπάνη για τα μεγάλου κυβισμού αυτοκίνητα με την προσθήκη κλιμακίων (για πάνω από 2.000 κυβικά και μέχρι 3.000 προστίθενται 500€ ανά 100κ.ε. και για πάνω από 3.000 κ.ε. 700€ ανά 100κ.ε.)
5. Η αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από τη φοίτηση τέκνων στην α’θμια και β’θμια εκπαίδευση προσδιορίζεται στο ποσό που πραγματικά καταβάλλει ο φορολογούμενος όπως προκύπτει από τη σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών.
6. Αποσυνδέεται από την αντικειμενική δαπάνη η χρήση μιας οικιακής βοηθού προκειμένου να μην αποτελέσει η ρύθμιση κίνητρο για μαύρη εργασία και προκειμένου να μην δημιουργεί δυσλειτουργία στην πολιτική που πρόκειται να εφαρμόσει στον τομέα αυτό το Υπουργείο Εργασίας.
7. Εξορθολογίζονται και γίνονται πιο αυστηρές οι ρυθμίσεις για την αντικειμενική δαπάνη σκαφών αναψυχής και αεροπλάνων. Λαμβάνεται ιδιαίτερη πρόνοια για τα ιστιοφόρα και για τα σκάφη παραδοσιακής ναυπηγικής.
8. Προκειμένου για συνταξιούχους που έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας, οι αντικειμενικές δαπάνες εφαρμόζονται μειωμένες κατά 30%.
9. Μειώνονται οι συντελεστές φορολόγησης των ναυτικών από 9% και 6% σε 6% και 3%.
10. Βελτιώνεται η ρύθμιση για τη φορολόγησης των ομορρύθμων εταιρειών προκειμένου να εμποδιστεί η καταστρατήγησή της με την αποφυγή φορολόγησης του ποσοστού των εταίρων στην κλίμακα.
11. Ορίζεται ότι και για τους μηχανικούς καθώς και για τα άλλα ελευθέρια επαγγέλματα που μπαίνουν στο λογιστικό προσδιορισμό οι ζημιές μπορούν να μεταφέρονται και σε επόμενες χρήσεις όταν προκύπτει αρνητικό εισόδημα (μέσα στα επόμενα 5 χρόνια).
12. Βελτιώνεται και ρυθμίζεται με κλίμακα η φορολόγηση των μπόνους στελεχών των τραπεζών προκειμένου να μην επιβαρυνθούν χαμηλόβαθμα και μεσαία στελέχη υπέρμετρα.
13. Προσδιορίζεται σε ποσοστό επί της εργοστασιακής αξίας το εισόδημα που προστίθεται στα στελέχη εταιρειών από τη χρήση αυτοκινήτου που τους παραχωρεί η εταιρεία. Το ποσοστό αρχίζει από 15% για τα χαμηλότερης αξίας και φθάνει το 30% για τα ακριβά αυτοκίνητα.
14. Ορίζεται ότι δεν θίγονται οι διατάξεις για τις πολιτιστικές χορηγίες του ν.3525/2007, τροποποιείται ωστόσο η σχετική διάταξη ώστε το ποσοστό του εισοδήματος που τυγχάνει απαλλαγής να μην υπερβαίνει το 10%.
15. Βελτιώνονται και αυστηροποιούνται οι διατάξεις για τις ενδοομιλικές συναλλαγές των άρθρων 39 και 39 Α του ΚΦΕ.
16. Οι βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές επί των κερδών των οποίων επιβάλλεται φορολόγηση ορίζεται από 3 μήνες στους 12 μήνες.
17. Βελτιώνεται νομοτεχνικά η διάταξη για τον ειδικό φόρο επί των πλοίων αναψυχής.
18. Προστίθενται διατάξεις προκειμένου να καταστεί δυνατή η άμεση επιβολή προστίμου από τα ελεγκτικά όργανα όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώνονται προφανείς παραβάσεις (π.χ. μη’ έκδοση δελτίου παροχής υπηρεσιών ή απόδειξης) οι οποίες παραβάσεις λόγω της φύσης τους προκύπτουν από αντικειμενικά δεδομένα η ακρόαση του φορολογούμενου δεν είναι απαραίτητη και το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι δεδομένο ως προς το ύψος του. Οι διατάξεις αυτές πιστεύουμε θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην φοροαποφυγή λόγω της δυνατότητας άμεσης επιβολής προστίμου.
19. Ορίζεται ότι το ποσοστό του φόρου που καταβάλλεται όταν ασκείται προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια ανέρχεται σε 25% (από 10% που είναι σήμερα). Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία για λόγους δημοσίου συμφέροντος ενόψει της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.
20. Τέλος, εξαιρούνται από το φόρο πολυτελείας τα χρυσά κοσμήματα αξίας κάτω από 1.000€ ανά τεμάχιο προκειμένου να διευκολυνθεί η εγχώρια βιοτεχνία στο χώρο αυτό.
21. Δεν θα γίνεται παρακράτηση 8% στις επιχειρήσεις.
22. Δεν γίνεται παρακράτηση 20% σε ελεύθερους επαγγελματίες για συναλλαγές ως 300 ευρώ.
23. Δεν θα φορολογείται η αποζημίωση για ηθική βλάβη.


8-4-2010
Πηγή: www.naftemporiki.gr

Τρίτη, 6 Απριλίου 2010

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΕΒ ΑΠΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΩΝ

H διάταξη, η οποία περιλήφθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο λίγη ώρα πριν από την κατάθεσή του, με τον τρόπο που διατυπώνεται, έχει προκαλέσει προβληματισμό στην επιχειρηματική κοινότητα, καθώς εκτός από τα προβλήματα που θα προκαλέσει κυρίως στις εταιρείες που έχουν θυγατρικές στην Ελλάδα, θα αποθαρρύνει σημαντικά νέες αλλοδαπές επενδύσεις στη χώρα μας. Επιπλέον, δε, θα έχει επιπτώσεις και στις εισηγμένες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με ανάλυση που έκαναν οι υπηρεσίες του ΣΕΒ, ως προς τις επιπτώσεις της διάταξης, με τα προβλεπόμενα:

* Ενδέχεται να προκαλέσουν παρέμβαση της Ε.Ε., λόγω της αντίθεσής της στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη φορολόγηση μητρικών - θυγατρικών εταιρειών.

* Κρίνεται η συνταγματικότητα που προβλέπει φορολόγηση με τον ανώτερο συντελεστή διανεμηθέντων κερδών προηγούμενων χρήσεων.

* Δημιουργείται η αντίληψη στην επιχειρηματική κοινότητα ότι ο φορολογικός συντελεστής είναι 40%, από περίπου 32% που είναι σήμερα.
Πηγή ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
6/4/2010 Σελίδα 4

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α

Με την ΠΟΛ 1033/30-3-2010 του ΥΠΟΙΚ,
Δίδονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α  του 1ου τριμήνου 2010 και του Μαρτίου 2010 και των εκκαθαριστικών δηλώσεων μετά την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α, που ισχύει απο τις 15/3/2010.
Δείτε ολόκληρη την ΠΟΛ 1033/30-3-2010.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1033_2010_03_30.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *