Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ Ν.3888/2010.

Με την Πολ.1147/27-10-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 σχετικά με την εκούσια κατάργηση των φορολογικών διαφορών"
δίδονται οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.
Ειδικότερα,
Για την περαίωση των χρήσεων κατά τις  οποίες οι  επιτηδευματίες  έχουν λάβει μη νόμιμα φορολογικά στοιχεία( Πλαστά-Εικονικά) ή έχουν εκδώσει Εικονικά στοιχεία, (άρθρο 12 § 6 του ν. 3888/2010)
αποσαφηνίζεται  πολύ σωστά με την παρούσα εγκύκλιο το " ούτε βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου" (30-9-2010), σημαίνει "ούτε έχει γίνει την ίδια ημερομηνία έναρξη τακτικού ελέγχου από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή (Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο)......
Ως έναρξη ελέγχου για την εφαρμογή των παραπάνω νοείται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων." αίροντας τις  αμφισβητήσεις που είχαν διατυπωθεί.
"Επιτηδευματίας, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει λάβει μη νόμιμα φορολογικά στοιχεία ή έχει εκδώσει τέτοια στοιχεία, κατά το άρθρο 19 του ν. 2523/1997, με εξαίρεση τους εκδότες πλαστών φορολογικών στοιχείων, και δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. για τα στοιχεία αυτά έως την 30.9.2010, ούτε έχει γίνει μέχρι την ίδια ημερομηνία έναρξη τακτικού ελέγχου από οποιαδήποτε ελεγκτική αρχή (Δ.Ο.Υ. ή Ελεγκτικό Κέντρο) ή ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. και της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 2859/2000(Φ.Π.Α.), μπορεί να υποβάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δ.Ο.Υ. μέχρι την 26.11.2010 (σχετ. η παρ.7 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1138/11.10.2010), ειδικό σημείωμα δήλωσης των τιμολογίων ή εν γένει των φορολογικών αυτών στοιχείων και να δηλώσει τον αριθμό, την ημερομηνία έκδοσης και την καθαρή αξία (προ Φ.Π.Α.) καθενός από αυτά, καθώς και τη συνολική καθαρή αξία. Ως έναρξη ελέγχου για την εφαρμογή των παραπάνω νοείται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων.

Επί της συνολικής αξίας, προ Φ.Π.Α., υπολογίζεται φόρος εισοδήματος ίσος με το πενήντα πέντε τοις εκατό(55%) αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και σαράντα τοις εκατό (40%) σε κάθε άλλη περίπτωση. Με την υποβολή του ειδικού σημειώματος καταβάλλεται το είκοσι τοις εκατό (20%) του προκύπτοντος φόρου και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις η καθεμία εκ των οποίων δεν μπορεί να είναι κατώτερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Εφόσον εξοφληθεί ο φόρος εισοδήματος της παραγράφου αυτής εξαντλείται κάθε εν γένει περαιτέρω φορολογική υποχρέωση, αποκλειστικά και μόνο για τα δηλωθέντα μη νόμιμα φορολογικά στοιχεία και εφαρμόζεται για τα στοιχεία αυτά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2523/1997 περί άρσης του αξιόποινου.
Σημειώνεται ότι και η παραπάνω ρύθμιση ισχύει για διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν μέχρι και την 31.12.2009, καθώς και ότι ισχύουν και εν προκειμένω οι διατάξεις περί εξαιρέσεων του άρθρου 4, δηλαδή ισχύουν ανάλογα και για την εν λόγω ρύθμιση οι οδηγίες περί εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του προηγούμενου άρθρου 11, εξαιρουμένων βεβαίως σε κάθε περίπτωση και των εκδοτών πλαστών φορολογικών στοιχείων."
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1147/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/08/ec/04/08ec043f3f18d1c4d7a163047a76ed898bed8e89/application/pdf/pol1147_20101027.pdf

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΧΡΙ 31/10/2010 ΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Με την Πολ.1145/20-10-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων ένταξης στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. του πωλητή αγροτικών προϊόντων στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως καθώς και του αγρότη που πωλεί τα προϊόντα του στις λαϊκές αγορές"
δίδονται λύσεις σε πρακτικά θέματα που δημιουργήθηκαν κατά την ένταξη των επιτηδευματιών αυτών.
Ειδικότερα,
 Μέχρι 31/10/2010 δεν θα επιβάλλονται, στους εν λόγω επιτηδευματίες, οι οποίοι άσκησαν τη δραστηριότητα αυτή, πρόστιμα του Κ.Β.Σ. για μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης, εφόσον για το υπόψη χρονικό διάστημα καταχωρηθούν στο βιβλίο εσόδων –εξόδων, με τις λοιπές πράξεις του μήνα Νοεμβρίου και μέχρι την 15/12/2010, έσοδα ανά ημέρα και  Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σ’ αυτά, με βάση τον ημερήσιο μέσο όρο των πωλήσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τα ημερήσια δελτία «Ζ» των ταμειακών μηχανών, που θα εκδοθούν για το χρονικό διάστημα μέχρι και τέλος Νοεμβρίου 2010, δια του αριθμού των ημερών που εργάσθηκαν. Η καταχώρηση του εσόδου για το διάστημα μέχρι την εγκατάσταση της ταμειακής μηχανής μπορεί να γίνει συγκεντρωτικά με ένα ποσό.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1145/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/94/43/b1/9443b105e26299cf7fd6d5038c1ef7960c5b645a/application/pdf/pol1145_20101020.pdf

Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Με την Απόφαση-Πολ.1144/20-10-2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος για πωλήσεις που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ,
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την επιστροφή Φ.Π.Α στούς αγρότες.
Ειδικότερα,
-Η επιστροφή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του ίδιου άρθρου, οι οποίοι πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους από δικό τους κατάστημα ή από λαϊκές αγορές ή τα εξάγουν ή τα παραδίδουν σε άλλο κράτος – μέλος, πραγματοποιείται δια συμψηφισμού με το φόρο εκροών που προκύπτει για κάθε φορολογική περίοδο από τις ανωτέρω δραστηριότητες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που για την δραστηριότητα αυτή προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο, επιστρέφεται με την απόφαση 1060481/4643/810/Α0014/ΠΟΛ.1073/21.7.2004.
- Το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου της παραγράφου 2 του άρθρου 41, του Κώδικα ΦΠΑ, το οποίο εκδίδεται για την παράδοση αγροτικών προϊόντων από την αγροτική εκμετάλλευση στην εμπορική δραστηριότητα του αγρότη του ειδικού καθεστώτος, ορίζεται όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.
Το ανωτέρω ειδικό στοιχείο εκδίδεται θεωρημένο, για κάθε παράδοση. Στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί Δελτία Αποστολής, μπορεί να εκδίδεται ανά εβδομάδα, δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο, ή μήνα, για τις παραδόσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός των χρονικών αυτών διαστημάτων. Στην περίπτωση που το εν λόγω στοιχείο εκδίδεται κάθε μήνα, μπορεί να εκδίδεται μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ.1144/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/5b/ec/24/5bec248cb44b9d32a7715be349d79ba5b152a7e9/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1144.pdf

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με την Απόφαση-Πολ. 1143/20-10-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3888/2010 περί περαίωσης εκκρεμών ελεγμένων υποθέσεων».'
παρέχονται οι διαδικασίες εφαρμογής για την περαίωση των υποθέσεων αυτών.
Ειδικότερα,
* Επί εκκρεμών υποθέσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3888/2010, η προβλεπόμενη κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής μείωση του πρόσθετου φόρου διενεργείται στο μέρος των πρόσθετων φόρων για το οποίο απορρίφθηκε η προσφυγή, όπως αυτοί προκύπτουν από τη διενεργηθείσα νέα εκκαθάριση με βάση την πρωτόδικη απόφαση.
Δείτε  ολόκληρη την Απόφαση-Πολ. 1143/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/8d/ef/f7/8deff783cf86e651ea23513e736e1372248825c5/application/pdf/pol1143_20101020.pdf

AΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Με την Πολ.1142/15-10-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Απαλλαγή ορισμένων υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας" δίδονται απαντήσεις και διευκρινίσεις σε υποβληθέντα ερωτήματα για την ομοιόμορφη  εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης θ΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 22, του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας η παροχή υπηρεσιών και η παράδοση αγαθών που συνδέονται στενά με την κοινωνική πρόνοια  και ασφάλιση, καθώς και την προστασία των παιδιών και των νέων, που πραγματοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα, αναγνωρισμένα από το κράτος.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1142/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/46/05/2b/46052b0292f889ebe957e4451329c8384549db31/application/pdf/pol1142_20101015.pdf

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Με την Πολ.1141/ 18-10-2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα" Διανομή και τιμολόγηση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων."ΣΧΕΤ.: Το 113543/ΙΒ/14.9.2010 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,
περιγράφεται η διαχείριση και η διανομή των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 15 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., «εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π.), το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων. Ειδικά για τις οριστικές πωλήσεις συγγραμμάτων των οποίων η τιμή ορίζεται με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το τιμολόγιο εκδίδεται εντός μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής απόφασης και πάντως μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία δημοσιεύεται αυτή».
Δείτε ολόκληρη την Πολ,1141/18-10-2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/6e/91/30/6e9130ed6c7d1c46893917116f938e27f934b4eb/application/pdf/pol1141_20101018.pdf

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ 1/4-30/4/2010

Με την Πολ.1139/12.10.2010 του ΥΠΟΙΚ μέ θέμα" Μη επιβολή προστίμου για τη μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης από πρατηριούχους υγρών καυσίμων για την πώληση πετρελαίου κίνησης και βενζίνης για το χρονικό διάστημα από 1.4.2010 έως και 30.4.2010"
δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 5 του ν.2523/1997, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπιστωσής τους.
Ειδικότερα,
Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου κίνησης εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων από 1.5.2010 και κατά συνέπεια από την ως άνω ημερομηνία αρχίζει και λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών τους.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1139/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/1e/a2/c9/1ea2c9c3ead3f546ec995a7ab2b71d8018b52955/application/pdf/pol1139_12_10_2010.pdf

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΣΥΜΠΛ/ΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Φ ΠΕΤΡ.ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με την Απόφαση-Πολ 1140/15-10-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
1019446/113/0015/2008 (ΦΕΚ 307 Β’) απόφασής μας»
προστίθενται τρείς (3) νέοι παράγραφοι με αριθμό 5,6,7 που συμπληρώνουν την διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Πετρελαίου Θέρμανσης και του αναλογούντος  Φ.Π.Α.
Ειδικότερα,
-Όσοι δικαιούχοι ΔΙΠΕΘΕ, κατά τον παραπάνω έλεγχο, διαπιστώνεται ότι είναι ενήμεροι θα πραγματοποιείται η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Πετρελαίου Θέρμανσης και του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, στους δικαιούχους ΔΙΠΕΘΕ , απευθείας στον Τραπεζικό τους λογαριασμό σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω.
-.Για όσους δικαιούχους ΔΙΠΕΘΕ, κατά τον παραπάνω έλεγχο, διαπιστώνεται ότι δεν είναι ενήμεροι ήτοι έχουν ληξιπρόθεσμα ατομικά χρέη, ληξιπρόθεσμα χρέη συνυποχρέωσης ή συνυπευθυνότητας, ληξιπρόθεσμα χρέη συζύγου ή έχουν σε βάρος τους εντολή δέσμευσης έκδοσης ΑΦΕ, καθώς και για όσους δικαιούχους δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ή περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις φόρου προστιθέμενης αξίας, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία επιστροφής.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ.1140/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/f9/e7/4a/f9e74a831385cbcdb079dd8b90138c45c1b7420c/application/pdf/pol1140_20101015.pdf

Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Με την Απόφαση - Πολ.1138/11-10-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Τρόπος, χρόνος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3888/2010 περί περαίωσης των εκκρεμών ελεγμένων φορολογικών υποθέσεων και των υποθέσεων εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν ανέλεγκτες υποθέσεις, καθώς και περί υποβολής ειδικού σημειώματος για τη δήλωση της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων.»
δίδονται οδηγίες σχετικές με την διαδικασία εφαρμογής της περαίωσης.
Ειδικότερα,
Ο επιτηδευματίας ο οποίος επιθυμεί να περαιώσει εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις του που υπάγονται στη σχετική ρύθμιση του Κεφαλαίου Α’ του ν.3888/2010, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση μέχρι την 15/11/2010 στην αρμόδια ελεγκτική αρχή που εξέδωσε την κάθε εκκρεμή καταλογιστική πράξη, με την οποία θα ζητά την επίλυση της διαφοράς στο πλαίσιο σχετικού διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού, ανάλογα με την περίπτωση, και την περαίωση της εκκρεμούς υπόθεσής του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ανωτέρω νόμου. Αίτηση μπορεί να υποβληθεί για οποιαδήποτε εκκρεμή καταλογιστική πράξη επιθυμεί ο επιτηδευματίας, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου και διαχειριστικής περιόδου που αυτή αφορά.

 Στην αίτηση αναφέρεται η συγκεκριμένη καταλογιστική πράξη για την οποία ζητείται η περαίωση, προκειμένου δε για πράξεις περισσότερες της μίας που εκδόθηκαν από την ίδια ελεγκτική αρχή αναγράφονται στην ίδια αίτηση όλες οι πράξεις για τις οποίες ενδιαφέρεται ο επιτηδευματίας.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ 1138/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/34/b5/87/34b5870a60cc92e27c2b19a217330308b40f40bc/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1138.pdf

ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Με την Απόφαση-Πολ. 1137/11-10-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Περιεχόμενο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος για την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων που υπάγονται στη ρύθμιση του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3888/2010, χρόνος, τρόπος και διαδικασία έκδοσης και τυχόν διόρθωσης αυτού, καθώς και αποδοχής του από τον επιτηδευματία"
δίδονται τα στοιχεία του περιεχομένου του Εκκαθαριστικου Σημειώματος κ.λ.π
Ειδικότερα,
- Ημερομηνία έναρξης έκδοσης των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων ορίζεται η 20.10.2010.

Καταληκτική ημερομηνία αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος από τον επιτηδευματία, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010, ορίζεται η 18.11.2010. Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 7 της παρούσας καταληκτική ημερομηνία αποδοχής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος κατά τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται η 29.11.2010.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση -Πολ. 1137/2010,
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/d4/fc/6d/d4fc6d950d36be1d801ecb32ac68810afac530a8/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1137.pdf

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

*Το άρθρο δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" στη σελίδα 43.
Με τις διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου 3888/30-09-2010, που αναφέρονται στην «Εκούσια
 κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις κυρίως στην Φορολογική Νομοθεσία.
Οι κυριότερες διατάξεις του εν λόγω νόμου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
1. ΠΕΡΑΙΩΣΗ (άρθρα 1 έως 13)
1.1. Καθορίζεται προαιρετικός ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των χρήσεων 2000 έως 2009.
1.2. Στις ρυθμίσεις αυτές υπάγονται οι υποθέσεις των επιχειρήσεων των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα είναι μέχρι είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000,00€).
1.3. Ο υπολογισμός της περαίωσης καταλαμβάνει τα κατωτέρω στάδια:
α) Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με την καταβολή φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε.
β) Για τον υπολογισμό του φόρου, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλματα, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες προτείνεται μικρότερος συντελεστής.
γ) Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας 1 έως 1,30 ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα.
δ) Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υπολογισμούς, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εκτός από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τις οποίες επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
ε) Το ποσό του φόρου προσαυξάνεται με ποσοστό από 20% έως 60% αν υπάρχουν οι οριζόμενες παραβάσεις ή επιβαρυντικά στοιχεία.
στ) Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, για τον υπολογισμό του ποσού του φόρου, το ποσό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 15% ο δε φόρος που προκύπτει προσαυξάνεται από σαράντα τοις εκατό (40%) έως εξήντα τοις εκατό (60%) κατά περίπτωση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
Ανώνυμη Εταιρεία «Χ» την χρήση 2008 υπέβαλε εμπρόθεσμη δήλωση και είχε ακαθάριστα έσοδα 6.500.000,00€ (εκ των οποίων 500.000,00€ από συμμετοχές σε άλλες ελληνικές Α.Ε.) χωρίς παραβάσεις του Κ.Β.Σ. και χωρίς να επιβαρύνεται με αποκρυβείσα ύλη, θα πληρώσει τον παρακάτω φόρο περαίωσης:
Ακαθάριστα έσοδα 6.500.000,00 €
Μείον: έσοδα από συμμετοχές -500.000,00 €
Ακαθάριστα έσοδα βάσει περαίωσης 6.000.000,00 €
Ακαθάριστα έσοδα 6.000.000,00 € Χ 2% = 120.000,00 €
(συνήθως υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις σε λίγα επαγγέλματα)
Ποσό περαίωσης 120.000,00 € Χ 1,25% = 150.000,00 €
(συντελεστής προοδευτικότητας ανάλογα με
τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα)
Τελικό ποσό φόρου 150.000 Χ 25% = 37.500,00 €
1.4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα προσδιοριζόμενα ποσά φόρου βάσει των ανωτέρω συντελεστών είναι μικρότερα, ορίζονται τα κάτωθι ελάχιστα ποσά φόρου, ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα.
ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΟΣΑ ΦΟΡΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ
Κατηγορία βιβλίων Ελάχιστος φόρος ανά χρήση που περαιώνεται
Επιχειρήσεις Ελεύθεροι επαγγελματίες
Α΄ € 300 -
Β΄ € 500 € 700
Γ΄ € 700 € 1.000
1.5. Για την πραγματοποίηση της περαίωσης η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του ΥΠΟΙΟ εκδίδει Εκκαθαριστικό Σημείωμα για τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στην περαίωση, το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικά στον επιχειρηματία ή στις επιχειρήσεις.
1.6. Ο επιτηδευματίας που επιθυμεί να περαιώσει τις ανέλεγκτες χρήσεις υποχρεούται να καταβάλλει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της συνολικής οφειλής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ, εκτός εάν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.
Με την καταβολή αυτή του 20% (της προκαταβολής) θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο επιτηδευματίας αποδέχεται το εκκαθαριστικό σημείωμα.
1.7. Τα υπόλοιπα ποσά φόρου καταβάλλονται από έξι (6) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής ως κατωτέρω:
ΔΟΣΕΙΣ
Οφειλόμενο ποσό Μηνιαίες δόσεις
Έως € 5.000 6 με ελάχιστο όριο δόσης € 500
€ 5.000 - € 10.000 8
€ 10.000 - € 15.000 12
€ 15.000 - € 20.000 18
€ 20.000 και άνω 24
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 10%.
1.8. Με τον Νόμο αυτό περαιώνονται και οι παρακάτω ελεγμένες υποθέσεις, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
α) Εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο καθώς και εκείνες για τις οποίες τα φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις προσδιορισμού του φόρου και οι αποφάσεις επιβολής προστίμου ακυρώθηκαν για τυπικούς και μόνο λόγους, περαιώνονται με διαγραφή των πρόσθετων φόρων και τον περιορισμό στο 1/5 των κάθε είδους προστίμων.
β) Εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις για τις οποίες έγινε δεκτή μερικώς ή ολικώς η προσφυγή περαιώνονται με διαγραφή των πρόσθετων φόρων και μείωση του κύριου φόρου στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και προκειμένου περί προστίμου με περιορισμό αυτού στο 1/10.
γ) Εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις για τις οποίες με βάση την πρωτόδικη απόφαση απορρίπτεται εν όλω ή εν μέρει η προσφυγή, περαιώνονται με μείωση του πρόσθετου φόρου στο είκοσι τοις εκατό (20%) και του τυχόν προστίμου στο 1/4.
1.9. Η ζημία που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας περαιούμενης χρήσης [η οποία (ζημία) μπορεί να περιλαμβάνει και τυχόν ζημίες προηγούμενων χρήσεων που αναγνωρίζονται], μεταφέρεται στις επόμενες χρήσεις μόνο εφόσον η τελευταία χρήση που περαιώνεται καθώς και τέσσερις προηγούμενές της δεν βαρύνεται με παράβαση του Κ.Β.Σ. ή με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή δεν υπάρχει άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που να προσαυξάνει τον φόρο.
1.10. Στην περαίωση του νόμου αυτού μπορούν να ενταχθούν και οι υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στον αυτοέλεγχο (άρθρα 13 έως 17 του Ν. 3296/2004) μέχρι 31/12/2007 και περιλαμβάνονται στις επιλεχθείσες (στο δείγμα) προς έλεγχο, εφόσον αυτός δεν έχει αρχίσει ή έχει αρχίσει αλλά δεν έχει περατωθεί κατά την 30/09/2010.
Ειδικά για τις ίδιες υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στον αυτοέλεγχο για τις χρήσεις 2008 και 2009 υπάγονται στην περαίωση με την υποχρέωση καταβολής ποσού φόρου ίσου με το 1/2 του ελαχίστου ποσού της § 1 του άρθρου 6 του Ν. 3888/2010.
1.11. Καθορίζεται ειδικός τρόπος περαίωσης υποθέσεων επιτηδευματιών οι οποίοι είναι λήπτες πλαστών, εικονικών φορολογικών στοιχείων. Η περαίωση των υποθέσεων αυτών γίνεται με την υποβολή ειδικού σημειώματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το οποίο θα περιλαμβάνει τα τιμολόγια αυτά (αριθμό, τον αντισυμβαλλόμενο, ημερομηνία έκδοσης και την αξία) καθώς και τη συνολική αξία προ Φ.Π.Α. Επί της συνολικής αξίας (προ Φ.Π.Α.) θα υπολογίζεται φόρος εισοδήματος ίσος με το 55% αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και 40% σε κάθε άλλη περίπτωση. Με την προσθήκη κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου στη Βουλή της φράσης «και δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου ούτε βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου» (δηλαδή 30/09/2010) καθίσταται ανενεργής η διάταξη, αφού δεν έχει εφαρμογή στις μέχρι σήμερα διαπιστωθείσες υποθέσεις.
1.12. Με άλλη διάταξη παρατείνεται μέχρι 31/12/2011 η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31/12/2010, ημερομηνία με την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών. Η παράταση της παραγραφής αυτής δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομικών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρο 12 § 7).
1.13. Επίσης προβλέπεται η έκδοση από το ΥΠΟΙΚ υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίσει κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της περαίωσης.
1.14. Ακόμα, με άλλη διάταξη λογίζεται ως εισόδημα προερχόμενο από ελευθέρια επαγγέλματα κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία. Το βάρος της αποδείξεως μετατίθεται από τη Φορολογική Αρχή στον φορολογούμενο για να αποδείξει την προέλευση και να απαλλαγεί από τον φόρο.
2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (άρθρο 14)
2.1. Τα κατά την 30/09/2010 ληξιπρόθεσμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε χρέη προς το Δημόσιο καθώς και χρέη υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ. μπορεί μετά από αίτηση του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται μέχρι 29 Οκτωβρίου 2010 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο που είναι βεβαιωμένα, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται:
– Εφάπαξ, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή πρόσθετα τέλη που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και μετά, κατά ποσοστό, από δέκα τοις εκατό (10%) έως σαράντα τοις εκατό (40%), ανάλογα με το έτος βεβαίωσης.
– Σε δύο (2) έως τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τριακόσια (300) ευρώ.
– Σε τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.
– Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.
– Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.
– Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα πέντε (45) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.
2.2. Στον οφειλέτη που θα υπαχθεί σε ρύθμιση των χρεών του δεν λαμβάνονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις ούτε η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του.
2.3. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2012 επίσης η παραγραφή των πάσης φύσεως βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία χρεών (άρθρο 15 § 4).
3. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (άρθρο 16)
3.1. Αυξάνεται η ποινή φυλάκισης σε τέσσερις (4) μήνες [από τουλάχιστον δύο (2)] για τον υπόχρεο που δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. στοιχεία, κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή δεν καταχωρεί στα πρόσθετα βιβλία τις συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων κ.λπ.
Επίσης για τους υπόχρεους που επαναλαμβάνουν τις παραπάνω παραβάσεις σε διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας του επιτηδευματία διπλασιάζεται η ποινή φυλάκισης και είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες (από 3 μήνες) (άρθρο 16 § 2).
3.2. Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής για την άσκηση άμεσης ποινικής δίωξης μετά το πέρας του ελέγχου και στις παρακάτω περιπτώσεις φοροδιαφυγής:
– Όταν τελείται το αδίκημα της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο Δημόσιο του Φ.Π.Α. και των παρακρατούμενων φόρων κ.λπ. εφόσον το ποσό που δεν απέδωσε ή έλαβε ως επιστροφή υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ σε ετήσια βάση.
– Όταν τελείται το αδίκημα της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης των προβλεπόμενων βάσει του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) στοιχείων κατά την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών κ.λπ. ή της μη καταχώρησης των συναλλαγών στα πρόσθετα βιβλία, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ούτε τα οικεία στοιχεία εσόδων, όταν τα παραστατικά στοιχεία που δεν εκδόθηκαν από τον υπόχρεο είναι πάνω από δέκα (10) ή υπερβαίνουν σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ.
– Όταν τελείται το αδίκημα της φοροδιαφυγής με έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ (άρθρο 16 § 3).
3.3. Σφραγίζεται για 48 ώρες ο χώρος επαγγελματικής εγκατάστασης του επιτηδευματία (κατάστημα, γραφείο, εργοστάσιο, αποθήκη κ.λπ.) εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκδοθεί παραπάνω από 10 παραστατικά ή εάν η αξία του ενός παραστατικού που δεν έχει εκδοθεί είναι πάνω από πεντακόσια (500) ευρώ (άρθρο 16 § 6).
4. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) (άρθρο 15)
Η κατάργηση αυτή προβλέπεται να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2012. Στο μεταξύ στο ΥΠΟΙΚ συνιστάται ειδική εννεαμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή με σκοπό τον έλεγχο των ισχυουσών διατάξεων του Κ.Β.Σ., την αξιολόγηση των ισχυουσών διατάξεων και την εισήγηση αυτών που θεωρούνται σκόπιμες και λειτουργικές για να ενταχθούν είτε αυτούσιες είτε τροποποιημένες στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/94) ή σε άλλο Φορολογικό Νόμο (άρθρο 15 § 5).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

Με την Πολ. 1136/7-10-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων Ν.3888/2010 α)ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών β)περί συμψηφισμού αμοιβαίων απαιτήσεων και γ)παράτασης του χρόνου παραγραφής των βεβαιωμένων χρεών,"
δίδονται οδηγίες για την ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.
Ειδικότερα,
-Μια άλλη ευελιξία της ρύθμισης είναι η δυνατότητα του οφειλέτη που για οποιοδήποτε λόγο δεν εντάχθηκε στη ρύθμιση μέχρι τις 29.10.2010 να ενταχθεί μεταγενέστερα, εφόσον καταβάλλει τις δόσεις των οποίων θα έχει παρέλθει η προθεσμία καταβολής τους μαζί με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και να τύχει των ευεργετημάτων της ρύθμισης, αλλά και η δυνατότητα που παρέχεται στον οφειλέτη ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο απολέσει τη ρύθμιση, να ενταχθεί εκ νέου σε όμοια ή διαφορετική ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 14
-Με τη διάταξη της παρ.4 του άρθρου 15 του Ν.3888/30.09.2010, παρατείνεται μέχρι 31.12.2012 η παραγραφή των πάσης φύσεως βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία χρεών που παραγράφονται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (30.09.2010) και μέχρι 31.12.2012.

Δείτε ολόκληρη την Πολ.1136/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/62/6a/d1/626ad1632d68cce431a2ea0e60f57fa43d9ddf6e/application/pdf/pol1136.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

Με την Απόφαση Αρ. Πρωτ 1130277/ΕΞ/2010-0016/5-10-2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Ρύθμιση άρθρου 14 ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175),
δίδεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.3888/2010.
Ειδικότερα,
- Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα χρέη τα οποία έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 30.09.2010.

Επίσης δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη:
α) όσα έχουν βεβαιωθεί μέχρι 30.09.2010 και δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.
β) όσα τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή.
γ) όσα τελούν σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση
-Η αίτηση του οφειλέτη υποβάλλεται μέχρι την 29η Οκτωβρίου του 2010 στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ ή Τελωνείο.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/28/a3/0b/28a30b719f95ffdd442d586bfd316e143aea749b/application/pdf/Yp.Apofasi+%CE%9D+3888+2010.pdf

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Ν.3842/2010

Με την Πολ.1135/4-10-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση άρθρων του ν.3842/2010(ΦΕΚ 58 Α΄)"δίδονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 12, 15, 17, 18, 69 και 74 του ν. 3842/2010.
Ειδικότερα,
• Καθιερώνεται νέα φορολογική κλίμακα, χωρίς διακρίσεις ως προς την πηγή προέλευσης των εισοδημάτων.
• Θεσπίζονται κίνητρα για τη συλλογή αποδείξεων, καθώς και η χορήγηση του αφορολόγητου συνδέεται άμεσα με τις δαπάνες που πραγματοποιεί ο φορολογούμενος.
• Καθιερώνονται αυστηρότερα τεκμήρια για τους «έχοντες» αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε., σκάφη αναψυχής, αλλά και κατοικίες άνω των 300 τ.μ.
• Τα τεκμήρια διαβίωσης ισχύουν και για τους συνταξιούχους που δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος.
• Καταργούνται απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος.
• Προβλέπεται έκπτωση 1,5% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος.
• Για τα εισοδήματα του 2011 και μετά η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
• Φορολογούνται με συντελεστές έως και 90% τα bonus που δίνουν σε στελέχη τους οι τράπεζες.
• Επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 10% όταν μεταβιβάζονται ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ή τοκομερίδια αυτών πριν από τη λήξη του τίτλου.
• Καταργούνται φοροαπαλλαγές των επιχειρήσεων.
• Καθιερώνεται υποχρέωση της ΕΧΑΕ να γνωστοποιεί στο υπουργείο Οικονομικών μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους τα πλήρη στοιχεία των μετόχων εισηγμένων εταιρειών που έλαβαν μέρισμα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
• Καταργείται η υποχρέωση του Χ.Α. να τηρεί το απόρρητο επί άυλων ανώνυμων μετοχών έναντι της εκδότριας εταιρείας.
• Οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία τους με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
• Οι λογιστές φοροτεχνικοί είναι υπεύθυνοι, πέρα από την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν, και για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται.
• Θεσπίζονται κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων.
• Καθιερώνονται κίνητρα για τη νεανική επιχειρηματικότητα.
Δείτε ολόκληρη την ερμηνευτική εγκύκλιο 1135/2010http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/31/d1/64/31d164df6efe2f0bb509aa5e18442e387b6e0ed3/application/pdf/pol1135_20101004.pdf

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Με την Απόφαση-Πολ.1134 /4-10-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Τροποποίηση της περ. δ΄ της αριθ. 10733/Β0012/ΠΟΛ. 1059/14.5.2010 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄706) σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία μεταφοράς των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων στην Ελλάδα, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν. 3842/2010",
προστίθενται δύο νέα εδάφια στήν περ. δ΄ της  Απόφαση 1059/2010.
Ειδικότερα,
«Επίσης, αν ο τραπεζικός λογαριασμός της αλλοδαπής ανήκει σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, του οποίου μοναδικός μέτοχος ή εταίρος είναι φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδος, τα κεφάλαια αυτά μπορούν να επαναπατρισθούν ή να παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, στο όνομα του φυσικού προσώπου - μετόχου. Για το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση της εταιρίας στην οποία θα αναγράφεται αναλυτικά η σύνθεση του κεφαλαίου της.»

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση 1134/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/d1/51/5e/d1515e6811108a00ded0e1342c9ca78addb93eea/application/pdf/pol1134.pdf

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Ο Ν. 3888/30-9-2010(ΦΕΚ 175 Α ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Δημοσιεύτηκε την ίδια μέρα που ψηφίστηκε ο Ν.3888/30-9-2010 ( Φ.Ε.Κ 175 Α ') με θέμα
"Εκούσια Κατάργηση Φορολογικών Διαφορών, Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων χρεών, Διατάξεις για την Αποτελεσματική Τιμωρία της Φοροδιαφυγής και Άλλες Διατάξεις".

Δείτε το Ν.3888/30-9-2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/3f/e4/4b/3fe44b361f82ddfb5d3c8c02264f8eac9f046482/application/pdf/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *