Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

ΜΕΓΑΛΗ Δ.Ο.Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 1100 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή από τον Αντιπρόεδρο και ΥΠΟΙΚ στο σχέδιο νόμου  με θέμα " Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών,Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης." επέρχονται ριζικές αλλαγές στην οργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις της υπό ψήφιση τροπολογίας ρυθμίζονται, κατά βάση, διοικητικά και οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και θέματα που αφορούν στις αποδοχές των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ.
1) α. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Γ.Δ.Φ.Ε.Ε.Δ.Ε.).
β. Περιγράφονται οι αρμοδιότητες της μετονομαζόμενης Γενικής Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.
γ. Ορίζεται ότι, στην Γ.Δ.Φ.Ε.Ε.Δ.Ε. υπάγονται οι πέντε (5) αναφερόμενες Διευθύνσεις, καθώς και η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, η οποία είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης.
Οι νέες Διευθύνσεις και Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνονται σε είκοσι έξι (26) συνολικά Τμήματα.
 2)Μετονομάζεται η Δημόσια Υπηρεσία Φορολογίας Ανωνύμων Βιομηχανικών Εταιρειών (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε.) σε «Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» και μεταφέρεται σ' αυτήν η αρμοδιότητα των μεγάλων επιχειρήσεων(με τζίρο άνω των 30 εκατ.€ και των εισηγμένων στο Χ.Α) όλης της Επικράτειας, από όλες τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα.
Η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις με δέκα Τμήματα, από τα οποία δύο αυτοτελή, καθώς και ένα Γραφείο. (Σήμερα η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις με 14 συνολικά Τμήματα-εποπτείες και δύο Γραφεία).
Περιγράφονται οι αρμοδιότητες των μονάδων της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
3) Η Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εμπορικών Εταιρειών Αθηνών (Φ.Α.Ε.Ε.), μετατρέπεται σε Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών Αθηνών (Φ.Α.Ε.) και στην αρμοδιότητα της περιέρχονται και οι επιχειρήσεις αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, των οποίων η αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
Με απόφαση του ΥΠΟΙΚ καθορίζεται ο χρόνος παύσης της λειτουργίας των καταργούμενων μονάδων, καθώς και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των συνιστώμενων ή μετονομαζόμενων μονάδων κ.λπ.
4)  Στα συλλογικά όργανα, με αρμοδιότητα σε θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων, στα οποία προβλέπεται συμμετοχή, ως εκ της θέσεως του, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας ή του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, αντικαθίστανται από τον προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Ε.Ε.Δ.Ε.
Σε όσα συλλογικά όργανα συμμετέχουν, ως εκ της θέσεως του, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχου ή της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, αντικαθίστανται από τον όμοιο της Γ.Δ.Φ.Ε.Ε.Δ.Ε.
5) Προβλέπεται ότι, με την έκδοση του υπό ψήφιση νόμου, λήγει η θητεία προϊσταμένων των ανωτέρω οργανικών μονάδων που έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εξακολουθεί η άσκηση των καθηκόντων τους μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις ανωτέρω ρυθμίσεις.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1159/22.7.2011 με θέμα "Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α' 174)" προβλέπονται τα
παρακάτω.
Ειδικότερα,
*  Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008.
* Ο φορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται επί συγκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων, που προσδιορίζονται σε ειδικό πρόγραμμα ελέγχου, σύμφωνα με το Παράρτημα III της παρούσας, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση και είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».
*Το «Ετήσιο φορολογικό Πιστοποιητικό» των Νόμιμων Ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, διακρίνεται σε δύο τμήματα, στην «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στο «Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων».
*Από τις εταιρείες που ελέγχονται από Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία για τη φορολογική τους συμμόρφωση, επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο, με κριτήρια που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.
Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοχτώ (18) μηνών από την προθεσμία υποβολής από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία της Εκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.
Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες καλύπτουν όλα τα φορολογικά αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου. Με την ολοκλήρωσή τους συντάσσονται Εκθέσεις Ελέγχου.
* Εκτός των εταιρειών που ελέγχονται στα πλαίσια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε πρόσθετο αριθμό εταιρειών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση από επιτροπή η οποία αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων, το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου, βάσει των ειδικών κριτηρίων που ακολουθούν:
α) Λήψη ή έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων, συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες και περιπτώσεις για τις οποίες προέκυψαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του Ν. 2238/1994 (transfer pricing), στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδομένων
β) Άσκηση δίωξης μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
γ) Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο μετά από απόφαση της επιτροπής και της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
δ) Ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου, για τον οποίο γίνεται αναφορά στο άρθρο 7 της παρούσας.
* Όλοι οι τακτικοί έλεγχοι, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, διενεργούνται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

*  Εξαιρετικά οι τακτικοί έλεγχοι που διενεργούνται εξ' αιτίας της άσκησης δίωξης κατά μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της λήψης ή έκδοσης πλαστών - εικονικών στοιχείων, συναλλαγών με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες και για τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του ν. 2238/1994 (transfer pricing) δύναται να γίνουν μέχρι την ημερομηνία παραγραφής της χρήσης.
 * Σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων, η υπόθεση παραπέμπεται για έλεγχο της παραγωγικότητας των δαπανών από τη φορολογική αρχή, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας και απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
*Σε κάθε περίπτωση η άσκηση του φορολογικού ελέγχου από Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο σε Ανώνυμη Εταιρεία, είναι ασυμβίβαστη με το έργο του Λογιστή - Φοροτεχνικού που υπογράφει τις καταστάσεις.
*Οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία υπάγονται στις διαδικασίες αυτής της απόφασης, για τους ισολογισμούς που κλείνουν από 30.06.2011 και μετά.
 Η παρούσα θα έχει εφαρμογή μετά την δημοσίευση της κανονιστικής πράξης της ΕΛΤΕ που θα εντάσσει το ελεγκτικό πρότυπο 3000 «Εργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληρο-φόρησης» ως το πρότυπο που θα εφαρμόζεται για τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων που ελέγχονται υποχρεωτικά από τους Νόμιμους Ελεγκτές.

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2011

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 30/9/2011 Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ Φ.Μ.Υ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1163/2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση της προθεσμίας της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών" παρατείνεται εκ νέου η υποβολή της Οριστικής Δήλωσης  Φ.Μ.Υ μέχρι 30/9/2011(από 29/7/2011).
Ειδικότερα,
                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που λήγει 29η Ιουλίου 2011 μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2011.
2. Η παραπάνω απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
                                                                     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                         ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΦΟΡ. ΕΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π ΤΟΥ Ν.3943/2011

 Με την Πολ.1161/2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Κοινοποίηση άρθρων του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66)"
δίδονται οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Ειδικότερα,
Με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου τροποποιήθηκε η υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, που αναφέρεται στη μη αναγνώριση ως δαπάνης εκπεστέας των τόκων που καταβάλλει (ή πιστώνει) επιχείρηση σε συνδεδεμένη ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση κατά το μέρος που τα συνολικά της δάνεια από αυτές τις επιχειρήσεις, υπερβαίνουν κατά μέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της.
Με τις νέες διατάξεις εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή των πάνω διατάξεων (υποκεφαλαιοδότηση) και οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α 195). Υπενθυμίζεται, ότι η εξαίρεση αυτή ισχύει και για τις ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ Α 183), τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του ν. 1905/1990 (ΦΕΚ Α 147), τις εταιρείες ειδικού σκοπού του ν. 3156/2003 (ΦΕΚ Α 157) και του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178) με έδρα στην Ελλάδα, τις εταιρείες παροχής πιστώσεων του ν. 2937/2001 (ΦΕΚ Α 169), καθώς και για τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. Με αφορμή την πιο πάνω τροποποίηση, σας παρέχουμε τις πιο κάτω διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπερίπτωση δδ' της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε.
Για τις επιχειρήσεις που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις με βάση τα ΔΛΠ και ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων λαμβάνονται υπόψη τα ίδια κεφάλαια που προκύπτουν από την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων (από τα βιβλία που τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας ή από τον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης, κατά περίπτωση), όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού της οικείας διαχειριστικής περιόδου, καθόσον, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του κ.ν. 2190/1920, τα φορολογητέα κέρδη ή ζημίες της εταιρίας δεν επηρεάζονται από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ12Β 1045028 ΕΞ2011/21.3.2011).
Οι τόκοι δανείων που καταβάλλει επιχείρηση σε άλλες μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις με την εγγύηση συνδεδεμένης επιχείρησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε, καθόσον στην περίπτωση αυτή, η δανείστρια επιχείρηση δεν είναι συνδεδεμένη. Ωστόσο, τα δάνεια αυτά συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ύψος δανείων το οποίο αν υπερβαίνει το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της, έχει ως αποτέλεσμα την μη έκπτωση των τόκων που τυχόν καταβάλλει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατά το μέρος που αναλογούν στο υπερβάλλον ποσόν.
Τέλος, για τον υπολογισμό του συνολικού ύψους δανείων από συνδεδεμένες επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνεται ο μέσος όρος αυτών κατά διαχειριστική περίοδο όπως ορίζεται από το νόμο. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου λαμβάνονται τα μηνιαία υπόλοιπα των λογαριασμών στους οποίους παρακολουθούνται τα δάνεια που ορίζονται στη διάταξη (Δ12Β 1045028 ΕΞ2011/21.3.2011).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1161/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMWZhYTUwYTItNDYyZC00YjI1LWJkNWYtNTQxMTgxZWU0MGYy&hl=en_US


ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Αναρτήθηκαν στο site του ΥΠΟΙΚ οι Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για την Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης.
 1)Πως κατεβάζω το πρόγραμμα για την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης;
 2)Ποιοί είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογικής αναμόρφωσης;
 3)Εχω δημιουργήσει το αρχείο, πώς θα το υποβάλω;
 4)Πώς θα ονομάσω το αρχείο που δημιούργησα;
 5)Μπορώ να υποβάλω στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ;
 6)Τι πρέπει να συμπληρώσω στη στήλη ΚΩΔΙΚΟΣ ( 3 ) στον πίνακα I ή τα πεδία ΚΩΔΙΚΟΣ στον πίνακα II ενότητα Α και Β και του πίνακα ΙΙΙ ;
 7)Τι πρέπει να συμπληρώσω στην στήλη «Αποδοθέντα ποσά» του πίνακα IV ;
 8)Τι πρέπει να συμπληρώσω στη στήλη «Οφειλόμενα ποσά »του πίνακα IV;
 9)Πως μπορώ να αλλάξω το έτος που αφορά στη δήλωση;
 10)Που μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες πληροφορίες φορολογικού περιεχομένου;
 11)Με ποιούς κωδικούς πρόσβασης θα υποβάλω;
 12)Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω;
 13)Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω;
Δείτε τις απαντήσεις.....http://www.gsis.gr/faq/faq_anamorfwsh.html

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ

Αναρτήθηκε στο  site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών γνωστοποιεί στους υποκείμενους στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ότι έχει αναμορφώσει την εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α για να υποστηρίζει την καταβολή του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις. Η εφαρμογή έχει τεθεί σε λειτουργία από τις 14/07/2011. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί οριστικά μέσω της νέας εφαρμογής 79 χιλιάδες δηλώσεις από τις οποίες 7.042 αφορούν καταβολή σε δόσεις.
Επισημαίνεται ότι υπόχρεοι που επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις πρέπει οπωσδήποτε, πριν ολοκληρώσουν την υποβολή της περιοδικής δήλωσης, να συμπληρώσουν το ποσό της πρώτης δόσης στο πεδίο με κωδικό 521 του νέου εντύπου Φ2. Το ποσό της πρώτης δόσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον το 40% του χρεωστικού υπολοίπου και δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 €. Όταν έχει συμπληρωθεί το ποσό της πρώτης δόσης η «ταυτότητα πληρωμής» με την οποία γίνεται η καταβολή στις Τράπεζες, αφορά μόνο στο ποσό αυτό. Το υπόλοιπο ποσό (κωδ. 522) προσαυξημένο κατά 2% (κωδ. 514) καταβάλλεται το πολύ σε δύο μηνιαίες δόσεις στο τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ. Η κάθε δόση, εκτός από την τελευταία, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 €.
Οι φορολογούμενοι που θέλουν να χρησιμοποιούν τη δυνατότητα καταβολής Φ.Π.Α. σε δόσεις πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι, αν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα μια δόση, στερούνται του δικαιώματος καταβολής του φόρου σε δόσεις, για την τρέχουσα και την επόμενη κάθε φορά διαχειριστική περίοδο.

ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ


Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1157/22.7.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποβολή των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση." προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α', γ', ε', ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α')για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 και της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α') για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011, υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.)
2. Για κάθε κατηγορία εισοδήματος υποβάλλεται μία δήλωση και λαμβάνει αύξοντα αριθμό καταχώρησης και σημείωμα πληρωμής αυτόνομα.
3. Οι τροποποιητικές δηλώσεις των πιο πάνω προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011, υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ.
*Η ηλεκτρονική υποβολή των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου, της παρούσας, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, είναι προαιρετική για εισοδήματα και για αμοιβές που καταβάλλονται από 1.7.2011 έως 31.12.2011 και υποχρεωτική για εισοδήματα και αμοιβές που καταβάλλονται από 1.1.2012 και μετά.

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

ΦΟΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 15% ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μελετάται από το ΥΠΟΙΚ η φορολόγηση  με 10% έως 15 %  επί του κεφαλαίου των καταθέσεων του Εξωτερικού για τους φορολογούμενους που έβγαλαν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό, μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου. Η ρύθμιση θα αφορά όσους έβγαλαν την τελευταία τριετία  ποσά πάνω από 150000€ και οι οποίοι δεν απέδωσαν το φόρο 10% επί των τόκων στο ελληνικό Δημόσιο( τον επόμενο μήνα) ,δεν δήλωσαν στην φορολογική τους δήλωση ότι έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση τους με βάση τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει και έχουν φορολογηθεί.(πόθεν έσχες).

ΜΕΧΡΙ 30/12/2011 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εντάχθηκε στο νομοσχέδιο  με θέμα "Λειτουργίας ενεργειακών αγορών,ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου,για έρευνα, παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις." παρατείνονται μέχρι 30.12.2011( από 30.6.2011) οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών για την τακτοποίηση ημιυπαίθριων χώρων στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.
Ειδικότερα,
Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 9Α 62) στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις των δια τηρούμενων χώρων του ιδίου ως άνω νόμου παρατείνονται αφότου έληξαν μέχρι την 30.12.2011.
Για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 , όπως ισχύει παρατείνεται μέχρι την 31.12.2011.»
Κυριακή, 24 Ιουλίου 2011

ΜΕΧΡΙ 29/7/2011 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ Φ.Π.Α

 Με την Δ 14Α 1104867 ΕΞ 22.7.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποβολή Ειδικών Σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α."παρατείνεται  σιωπηρώς μέχρι 29.7.2011 η υποβολή τους.
Ειδικότερα,
Λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζονται πρακτικά προβλήματα στην έγκαιρη υποβολή των «Ειδικών Σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α.» καθώς και του γεγονότος ότι οι φορολογούμενοι έχουν ήδη επιλέξει τον αυτοέλεγχο με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση 2010, και δεδομένου ότι με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 79 του ν.3842/2010 δεν προβλέπεται η εκπρόθεσμη υποβολή των εν λόγω σημειωμάτων, οι Δ.Ο.Υ. μπορούν να παραλαμβάνουν τα εν λόγω σημειώματα, μέχρι τις 29.7.2011, ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ των υποκειμένων στο φόρο.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ι. ΚΑΠΕΛΕΡΗΣΣάββατο, 23 Ιουλίου 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Α.Ν.89/1967

Με την Πολ.1155/21.7.2011 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Το αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στη χώρα μας με βάση τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών εταιριών, φορολογείται μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα." προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι διατάξεις του ν. 3943/2011 δεν μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των διατάξεων του α.ν. 89/1967, οι οποίες είναι ειδικότερες και αναπτυξιακού χαρακτήρα. Περαιτέρω, τυχόν φορολόγηση των αλλοδαπών μισθωτών για τα εισοδήματα που αποκτούν εκτός Ελλάδος θα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αντικινήτρων για την εγκατάσταση στη χώρα μας αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων με σκοπό να παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες προς τα κεντρικά τους καταστήματα ή σε άλλες εταιρίες του ομίλου (συνδεδεμένες). Επομένως, οι αλλοδαποί μισθωτοί που απασχολούνται στα γραφεία του α.ν. 89/1967 στην Ελλάδα, φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα και όχι για τυχόν άλλα εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή.Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

Σήμερα στην Έκτακτη Σύνοδο των ηγετών της Ε.Ε λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις για την αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους.
*Αποφασίσθηκε νέο πακέτο στήριξης 109 δις € για την Ελλάδα..
Η εθελοντική συμμετοχή  του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται στα 37 δις €..
*Χρονική επιμήκυνση του ελληνικού χρέους σε 15 έως 30 χρόνια από τα 7,5.
 Έτσι  παύει να μας απειλεί  για πάνω από 10 χρόνια η δαμόκλειος σπάθη του Ελληνικού χρέους ,καθότι με τις σημερινές αποφάσεις καθίσταται βιώσιμο.
*Μείωση του επιτοκίου σε 3,5% για το δάνειο του μνημονίου των 110 δις € αλλά και όλων των επομένων.
*Εισάγεται ο μηχανισμός επαναγοράς των Ελληνικών ομολόγων.
* Αποδεκτά θα είναι τα Ελληνικά ομόλογα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.(Ε.Κ.Τ).
*Ιδρύεται Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο.
*Ενισχύονται με Ευρωπαϊκά κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες.
*Προβλέπεται Ευρωπαϊκό σχέδιο για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.
*Δημιουργείται Ευρωπαϊκός μηχανισμός για τις εγγυήσεις.
*Περιορίζεται η εξάρτηση  των οικονομιών της  ευρωζώνης από τους οίκους αξιολόγησης.

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011

ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Με την Πολ.1154/19.7.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) κατά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης/μεταβολής εργασιών."προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Ειδικότερα, στις επιχειρήσεις που η διαδικασία έναρξης εργασιών τους έχει ολοκληρωθεί από τις Υ.Μ.Σ., θα πραγματοποιείται αυτοψία, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, πριν τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων του Κ.Β.Σ. της επιχείρησης.
 Εξαιρετικά θα πραγματοποιείται αυτοψία στην έδρα της επιχείρησης πριν τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται στις Δ.Ο Υ. δήλωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών και δηλώνεται η πραγματοποίηση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καθώς και στις περιπτώσεις που η διαδικασία έναρξης εργασιών έχει ολοκληρωθεί σε μία από τις Υ.Μ.Σ. και έχει δηλωθεί η διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1154/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMGIwNTAwMDEtNDg4ZC00NDM4LTkwNTUtYjA3MDY0NzlmNmMy&hl=en_US

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ 50% ΣΤΗΝ ΜΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

 Με την Πολ.1153/18.7.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς βεβαιώνεται φόρος σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 74 του ΚΦΕ."προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. 155/2011 ομόφωνη γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς, λόγω μη καταβολής του οφειλόμενου ποσού φόρου (1/5 εντός των δύο επόμενων εργασίμων ημερών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του ν.2523/1997), η δήλωση παραίτησης του φορολογούμενου από την εμπροθέσμως ασκηθείσα προσφυγή του, που έγινε με δήλωση που καταχωρίστηκε στο σχετικό πρακτικό της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, γιατί δεν έγινε με κάποιον από τους προβλεπόμενους από το άρθρο 143 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας τρόπους. 
Κατά συνέπεια, η Φορολογική Αρχή υποχρεούται να προωθήσει την προσφυγή στο αρμόδιο Δικαστήριο προς εκδίκαση και να βεβαιώσει ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου κυρίου φόρου, πρόσθετου φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 3943/2011.Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω γνωμοδότηση αναφέρεται στη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 74 του ΚΦΕ, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή της με τον πιο πάνω νόμο, κατά την περίοδο δηλ. που ο σχετικός συντελεστής ήταν 25% του αμφισβητούμενου κυρίου φόρου, πρόσθετου φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2011

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Η ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ(ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΘΕΜΑ)

 ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ που διεξάγονται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να καταλήξουν σε ένα σχέδιο για την αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους, ώστε στο νέο χρηματοδοτικό πακέτο προς την Ελλάδα να συμμετάσχουν και οι ιδιώτες επενδυτές που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους ελληνικά ομόλογα.Οι οίκοι αξιολόγησης έχουν προειδοποιήσει ότι αν οι πιστωτές της χώρας μας υποστούν απώλειες θα υποβαθμίσουν την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη βαθμίδα της «επιλεκτικής χρεοκοπίας». «Το Βήμα» συγκέντρωσε όλες τις πληροφορίες για το τι θα σημαίνει για τις τράπεζες και τις καταθέσεις η εξέλιξη αυτή.
1. τι σημαίνει επιλεκτική χρεοκοπία;
Με «επιλεκτική χρεοκοπία» βαθμολογούν οι οίκοι αξιολόγησης τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα μιας χώρας για την οποία εκτιμούν ότι θα προχωρήσει σε αναδιάρθρωση μόνο ενός μέρους του χρέους της και θα εξυπηρετήσει στο ακέραιο το μεγαλύτερο ποσοστό του. Αν για παράδειγμα η Ελλάδα προχωρήσει σε αλλαγή των όρων εξόφλησης των ομολόγων που λήγουν κατά τη διάρκεια μιας διετίας, τότε μιλούμε για επιλεκτική χρεοκοπία. Με βάση τον ορισμό δεν έχει σημασία αν η αναδιάρθρωση θα γίνει σε εθελοντική βάση ή όχι, καθώς κριτήριο για την αξιολόγηση αποτελεί το ποσοστό των ομολόγων που εκτιμάται ότι θα αναδιαρθρωθούν. Για να αξιολογηθεί μια κατάσταση ως χρεοκοπία θα πρέπει ο οίκος να θεωρεί ότι ο εκδότης δεν θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πιστωτών για το μεγαλύτερο μέρος ή για το σύνολο των ομολόγων του που κυκλοφορούν στην αγορά.
2. Πώς επηρεάζονται οι τράπεζες από την επιλεκτική χρεοκοπία;
..........................................................................................................
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του Βήματος της Κυριακής.
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=411304&wordsinarticle=%CF%84%CE%B9%3b%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9%3b%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%3b%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2011

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

Με την Πολ.1152/14.7.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διακοπή εργασιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και των δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων που καταργούνται - συγχωνεύονται με τις διατάξεις του ν. 3852/2010» παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες.
Ειδικότερα,
Ύστερα από τα παραπάνω, στην περίπτωση που προσκομίζεται στην υπηρεσία σας, δημοσιευμένη απόφαση δημοτικού συμβουλίου η οποία αφορά συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ./ κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ./κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης, θα προβαίνετε α) στην έναρξη εργασιών του νέου προσώπου με προέλευση έναρξης «συγχώνευση» και β) στη διακοπή εργασιών των συγχωνευόμενων προσώπων με αιτία διακοπής «συγχώνευση», συσχετίζοντας παράλληλα (με την αντίστοιχη σχέση από τον σχετικό πίνακα τιμών) τον ΑΦΜ του προσώπου που προκύπτει από τη συγχώνευση, με τους ΑΦΜ των προσώπων που διακόπτονται.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1152/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZmJlYzc0ZDItMTYwZi00YTYzLWJhZWQtYmUxZjM4YjYzNTJj&hl=en_US

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

ΝΕΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΩΡΑ 21.00 μμ
Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο Νόμου  με θέμα "Ρυθμίσεις για την Ανάπτυξη και τη Δημοσιονομική Εξυγίανση-Θέματα Αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης" το οποίο περιέχει και φορολογικές  διατάξεις.
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες 10 αλλαγές είναι:
1) Δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να ρυθμίσουν φορολογικές τους υποχρεώσεις προς το Δημόσιο με ευνοϊκούς όρους όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων.
Μπορούν δηλαδή μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ψήφιση του νόμου αυτού να υποβάλλουν αρχικές και συμπληρωματικές δηλώσεις για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι το οικ. έτος 2010  τα οποία δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ανακριβώς,( άρθρο 18§1)
2) Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία  της  παραγραφής  που λήγει στις 31.12.2011 μέχρι την 31.12.2012.(άρθρο 18 §2).
3) Καταργείται  από 1.9.2011 η διάταξη του άρθρου  4 του ν.3610/2007 (κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης) με την οποία προβλεπόταν ότι εφόσον ο φορολογούμενος επιλέγει για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο μπορούσε να υποβάλει αρχικές ή συμπληρωματικές Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α, με μείωση στο 1/2 των πρόσθετων φόρων.(άρθρο 18 §3).
4) Επεκτείνεται η Περαίωση (άρθρα 1-13 του ν.3888/2010.), για τις χρήσεις 2000 έως 2009 και  μπορούν να υπαχθούν και οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 40 εκ. € ( από 20 εκ.€ που προέβλεπε η προηγούμενη περαίωση) , με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Επίσης  μπορούν να υπαχθούν και οι φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία άνω των 400000 € αντικειμενικής αξίας που είχαν εξαιρεθεί στην προηγούμενη περαίωση.
(άρθρο 18 §4).
5) Ρυθμίζονται τα χρέη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α κ.λ.π που βεβαιώθηκαν μέχρι 31.12.2010 στις Δ.Ο.Υ, και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα.
Ο οφειλέτης για την υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να υποβάλει αίτηση μέχρι 31.10.2010.(άρθρο 18§5).
6) Όταν από τα στοιχεία που διαθέτει το ΥΠΟΙΚ προκύπτει το ακριβές ποσό της φορολογητέας ύλης μπορεί με απόφαση του ΥΠΟΙΚ να βεβαιώνεται οίκοθεν ο αναλογών φόρος και οι πρόσθετοι φόροι και να καθορίζεται ο τρόπος καταβολής των κ.λ.π.
Τα ποσά που βεβαιώνονται καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 300 €. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής οι πρόσθετοι φόροι μειώνονται κατά 40%.
(άρθρο 18 § 6)
7) Προστίθεται ως εναλλακτικός τρόπος ενημέρωσης του υπόχρεου για την επιβολή του Φ.Α.Π φυσικών προσώπων σχετικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τη φορολογητέα αξία της, η πρόσβαση σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή που λειτουργεί στην Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ.
(άρθρο 18§ 7)
8) Εισάγονται νέες διατάξεις στο άρθρο 9 του Ν.Δ 356/74( Αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων) και προβλέπεται ότι με απόφαση του ΥΠΟΙΚ μπορεί προκειμένου να εντοπισθούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυποχρέων προσώπων και να διασφαλιστεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών κ.λ.π.
Με Α.Υ.Ο θα καθορίζετε η διαδικασία της ανάθεσης και ο τρόπος της αμοιβής των κ.λ.π.
(άρθρο 18§9)
9) Παρέχονται κίνητρα στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής που τα έχουν δηλώσει παρανόμως ως επαγγελματικά για να αποφύγουν την πληρωμή φόρων (ΦΠΑ και ΕΦΚ) να τα δηλώσουν στο όνομά τους. Στην περίπτωση αυτή δεν θα καταλογίζονται τέλη εκπρόθεσμης καταβολής προστίμων, εφόσον υποβληθεί αίτηση υπαγωγής μέχρι 30/9/2011 και εξοφληθεί εντός διμήνου ο ΦΠΑ του σκάφους και οι φόροι από καύσιμα, κ.λ.π . Με την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν ασκείται  εις βάρος τους ποινική δίωξη.
(άρθρο 19)
10) Προβλέπεται ότι, καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 96/69 ΕΚ κ.λπ., που τελωνίζονται μετά την ημερομηνία εφαρμογής της υπό ψήφιση διάταξης, με καταβολή ολόκληρου του προβλεπόμενου από τις διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του v.2960/2001, τέλους ταξινόμησης από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται για ταξινόμηση από ιδιώτες σε αντικατάσταση αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου, επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης που προκύπτει κατ' εφαρμογή των οριζομένων των προαναφερομένων διατάξεων. Η διαφορά του τέλους ταξινόμησης επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 32 του ν.2960/2001 (περί αχρεωστήτως εισπραχθέντα) μετά από αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή καταβολής του τέλους ταξινόμησης. Στην αίτηση επιστροφής επισυνάπτονται τα οριζόμενα δικαιολογητικά.( άρθρο 20)Δείτε το Πολυνομοσχέδιο.https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.hellenicparliament.gr%2FUserFiles%2Fc8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7%2Fsnoik.pdf.
Δείτε την Αιτιολογική Εκθεση του.https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.hellenicparliament.gr%2FUserFiles%2Fc8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7%2Faitiologikhoik.pdf

ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ Η ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 Με την Πολ.1151/2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α731.3.2011) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο" παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες.
Ειδικότερα,
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόμου 3943/2011(ΦΕΚ 66 Α731.3.2011) επαναρυθμίζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 25 του Ν. 1882/1990 ποινικό αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο. Υ. και τα Τελωνεία χρεών προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα: 
α) μειώνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων και των προσαυξήσεων προς τα ανωτέρω πρόσωπα, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων, από δέκα χιλιάδες  (10.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, καθίσταται δηλαδή αξιόποινη και η μη καταβολή χρεών άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ 
β) αυξάνονται οι πλημμεληματικές ποινές του ανωτέρω αδικήματος, όπως ειδικότερα ορίζονται στις κοινοποιούμενες διατάξεις 
γ) το ανωτέρω αδίκημα θεσπίζεται ως διαρκές και επομένως ως συνεχές αυτόφωρο, με χρόνο τέλεσης αυτού το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών από την καθυστέρηση καταβολής του χρέους μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής του αδικήματος (η οποία λόγω του πλημμεληματικού χαρακτήρα αυτού είναι πενταετής).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1151/2011. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pYmQ3YzkyNjYtZmZjYi00YTlmLWI5MWItYjE5YjY3NDY4NTQw&hl=en_US

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν.3943/2011

 Με την Πολ.1150/14.7.2011 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του ν.3943/2011(Φ.Ε.Κ 66Α'/31.3.11)"δίδονται οι παρακάτω οδηγίες για την σωστή εφαρμογή του νόμου.
Ειδικότερα,
Καταβολή του ΦΠΑ σε δόσεις
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ, προβλέποντας ότι είναι πλέον δυνατή η υποβολή εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων και χωρίς την καταβολή του συνόλου του οφειλόμενου φόρου.
Ειδικότερα προβλέπεται ότι, ο φόρος που οφείλεται βάσει εμπροθέσμων περιοδικών δηλώσεων οι οποίες υποβάλλονται μετά την 1.07.2011, δύναται να καταβάλλεται σε δόσεις (μέχρι τρεις), η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 300 ευρώ. Με την υποβολή της εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής), καταβάλλεται, ως πρώτη δόση, ποσοστό τουλάχιστον 40% του συνολικά οφειλόμενου φόρου, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό είναι τουλάχιστον 300 ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσό, προσαυξημένο κατά 2%, καταβάλλεται σε δύο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου και του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθούν τη βεβαίωση του φόρου, με την προϋπόθεση ότι η κάθε δόση είναι τουλάχιστον 300 ευρώ, εκτός από την τελευταία δόση η οποία μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω δυνατότητα δεν ισχύει για τις έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1150/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZTQ2MmY5Y2EtNmVhMC00NjM4LTkxYjUtNGI4N2FhN2Q3YmU3&hl=en_US

Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α

 Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1149/14.7.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα Τύπος και περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS)"κοινοποιείται το νέο έντυπο του Φ.Π.Α, για την καταβολή του σε δόσεις.
Ειδικότερα,
                  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο 
Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ καθώς και της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ (έντυπο 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS) όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην παρούσα απόφαση. 
Άρθρο 2
Μεταβατικές διατάξεις 

Για τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι την έκδοση της παρούσας και ανεξάρτητα εάν έχει καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος δεν ισχύει η δυνατότητα καταβολής του χρεωστικού υπολοίπου σε δόσεις. 
Άρθρο 3
Έναρξης ισχύος 

1. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει για δηλώσεις των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει μετά την 1.7.2011. και εφεξής. 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δείτε το νέο έντυπο Φ2 050-Φ.Π.Α ΕΚΔΟΣΗ 2011(2).
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pM2VkZjUzMWQtNzc3Yi00ZDU3LThkOGEtZjMzNzVkMzBiZDE1&hl=en_US

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟ FITCH

  14.7.2011
Από το Υπουργείο Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Σε συνέχεια μιας σειράς πρόσφατων υποβαθμίσεων στην ευρωζώνη, ο Οίκος Fitch υποβάθμισε σήμερα και το ελληνικό δημόσιο χρέος σε “CCC”.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Fitch, η υποβάθμιση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί το τελικό σχήμα του νέου προγράμματος στήριξης της Ελλάδος μέχρι τα μέσα του 2014, με νέο δάνειο της ευρωζώνης και του ΔΝΤ, καθώς και το οριστικό σχήμα της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα.Όπως όμως αποφάσισε το Eurogroup την Δευτέρα, το νέο πρόγραμμα θα έχει τεθεί σε εφαρμογή πριν τις 15 Σεπτεμβρίου οπότε και πρέπει να καταβληθεί η νέα δόση στην Ελλάδα, ενώ το ακριβές σχήμα συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα διαμορφώνεται τώρα μέσα από εντατικές διαδικασίες και πάντα μέσα στο πλαίσιο της απόφασης του Eurogroup που λήφθηκε παρουσία της ΕΚΤ και του ΔΝΤ.Είναι συνεπώς άξιο απορίας γιατί η Fitch προέβη στην σημερινή ανακοίνωσή της, παρότι το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ είναι ήδη και αποφασισμένο και γνωστό.Η σημερινή απόφαση της Fitch δεν επηρεάζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα απαντηθεί εκ των πραγμάτων μόλις τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Η ΝΕΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Φ.Μ.Υ ΑΠΟ Ι/7/2011

 Με την Πολ.1148/12.7.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-7-2011 μέχρι 31-12-2011 με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων, όπως αυτή ψηφίστηκε με το ν.3986/2011."προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
*Με το άρθρο 27 παρ.2 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ ΑΊ52) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 1.7.2011, θεσπίστηκε νέα κλίμακα φορολογίας του άρθρου 9 του ΚΦΕ (ενιαία για όλους τους φορολογούμενους), η οποία σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ  8 του ν.3986/2011 έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2011 και μετά.
*Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας που έχουν ήδη διενεργήσει εκκαθάριση μισθοδοσίας προσδιορίζοντας τον παρακρατούμενο ΦΜΥ για το μήνα Ιούλιο του 2011 με βάση την προηγούμενη ενιαία φορολογική κλίμακα που αναφέρεται στην Δ12Α/2282/ΠΟΛ.1188/21.12.2010 εγκύκλιο (κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ, όπως ίσχυσε μετά την τροποποίησή της με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του ν.3842/2010) θα πρέπει στον παρακρατούμενο ΦΜΥ για το μήνα Αύγουστο του 2011 που προσδιορίζεται με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα του ν.3986/2011 να συμψηφίσουν μόνο την τυχόν προκύπτουσα διαφορά μεταξύ παρακρατουμένων ΦΜΥ για το μήνα Ιούλιο του 2011 (και όχι για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο του 2011).
*H Εκκαθάριση  του πρώτου εξαμήνου δεν θα γίνει στο τέλος του έτους από τις επιχειρήσεις, αλλά από την Γ.Γ.Π.Σ με την υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1148/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZTU1N2YzZGItOTY2MS00NDRmLWIyMTAtODkyMjdmMTVhMWE3&hl=en_US 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *