Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2012

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

20.15'
Ψηφίστηκε σήμερα  κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της  Βουλής και στο σύνολο  το Πολυνομοσχέδιο με θέμα "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015"με το οποίο επέρχονται οι παρακάτω φορολογικές ρυθμίσεις.
Ειδικότερα οι κυριότερες αλλαγές  είναι οι εξής.
1) Ρυθμίζονται τα βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο,καθώς και υπέρ τρίτων, τα οποία έχουν βεβαιωθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία.
Με την ρύθμιση αυτή οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους με ευνοϊκές προϋποθέσεις, σε λίγες ή πολλές μηνιαίες δόσεις  (μέχρι 60 δόσεις ) με απαλλαγή των προσαυξήσεων(από 100% στην εφάπαξ καταβολή μέχρι 25%  στις 60 δόσεις) ανάλογα με το πρόγραμμα δόσεων που επιλέγει ο οφειλέτης και με ελάχιστο ποσό δόσης  τα εκατό (100) ευρώ.Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2012 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές.  (Άρθρο 3)
2) Καταργείται η φορολόγηση των  μερισμάτων που διανέμουν οι ημεδαπές Α.Ε και Ε.Π.Ε  με τις γενικές διατάξεις για τα φυσικά εκείνα πρόσωπα
που ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας τους με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 για τα συνολικά εισοδήματα τους, συμπεριλαμβανομένων και των μερισμάτων ή κερδών, είναι μικρότερος του 25%, με δυνατότητα επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου που προέκυπτε από το συμψηφισμό του φόρου που είχε παρακρατηθεί στα εισοδήματα αυτά και πλέον, στα συγκεκριμένα εισοδήματα θα επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης με την παρακράτηση του φόρου επί αυτών.Εφαρμόζεται για μερίσματα οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστικής περιόδου 2010) και μετά.
3)Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 2%ο κατά το δανεισμό εισηγμένων μετοχών
εξωχρηματιστηρικά, προκειμένου ν
α υπάρχει ίδια αντιμετώπιση με την πώληση εισηγμένων μετοχών, ενώ προβλέπεται ρητά ότι η σύμβαση του δανεισμού και κάθε συναφής πράξη δεν υπάγονται σε τέλος χαρτοσήμου. Με βάση τη διάταξη, ο φόρος βαρύνει τον δανειστή των μετοχών και επιβάλλεται στην αξία των μετοχών που δανείζονται..
4) Δίνεται η δυνατότητα στους μισθωτούς που εισπράττουν καθυστερημένα και σε έτος μεταγενέστερο δεδουλευμένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011
από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται, να δηλώσουν τις ανωτέρω δεδουλευμένες αποδοχές στο έτος στις οποίες αυτές εισπράττονται και όχι στο έτος που αφορούν(2011) για το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν είχαν αποκτήσει δικαίωμα είσπραξης.
5) Θεσπίζονται έμμεσοι μέθοδοι προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος,
εφαρμοστέες διεθνώς από πολλές φορολογικές διοικήσεις, στις περιπτώσεις που τα βιβλία και στοιχεία του επιτηδευματία δεν απεικονίζουν την πραγματική οικονομική του κατάσταση ή υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός σε κινητή και ακίνητη περιουσία φυσικών ή νομικών προσώπων ή υπερβολικές δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα της επιχείρησης ή και του φορολογούμενου φυσικού προσώπου.
6) Για τις Α.Ε και Ε.Π.Ε για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί Φορολογικό Πιστοποιητικό διενεργείται φορολογικός  έλεγχος από την  φορολογική αρχή  και επιβάλλεται πρόστιμο  από 10000 έως 100000€ ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδά τους.(άρθρο 4)
7) Θεσπίζεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 10000€ και επιπλέον 1000€ για κάθε ημερολογιακή ημέρα καθυστέρησης και μέχρι 100000€ συνολικά σε βάρος των υπόχρεων εταιρειών όταν υποβάλλουν τις καταστάσεις που εμφανίζουν τα στοιχεία των ενδοομιλικών συναλλαγών εκπρόθεσμα μετά την 15/5 που προβλέπεται  από το άρθρο 26 του ν.3728/2008.(επέρχεται διαχωρισμός  μεταξύ της μη υποβολής με την εκπρόθεσμη υποβολή).
Σημειώνεται ότι παραμένει το πρόστιμο σε περίπτωση μη υποβολής της κατάστασης  στο 10% της αξίας των συναλλαγών.Επίσης θεσπίζεται χρηματικό πρόστιμο 5000€ πέραν των υφισταμένων ποινικών κυρώσεων σε βάρος των συνδεδεμένων εταιρειών που δεν τηρούν την αρχή των ίσων αποστάσεων.(άρθρο 13)

Δείτε το ψηφισθέν Πολυνομοσχέδιο.http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/e-mesop-pap.pdf

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΤΩΝ ΝΟΜ. ΠΡΟΣ/ΠΩΝ

Με την Πολ.1028/27.1.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Διευκρινίσεις επί θεμάτων ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) νομικών προσώπων έτους 2011" δίδονται οδηγίες για την ορθή αποτύπωση  και υποβολή του Ε9, από τα Νομικά Πρόσωπα μέχρι 30.4.2012.
Ειδικότερα,
Σε περίπτωση εμφάνισης μέρους της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου νομικού προσώπου και όχι του συνόλου αυτής ή σε περίπτωση εμφάνισης λανθασμένων στοιχείων επί των ακινήτων, το νομικό πρόσωπο προσθέτει τα ακίνητα που δεν αποτυπώνονται και πραγματοποιεί τις απαραίτητες μεταβολές, ώστε να αποτυπώνεται ορθά το σύνολο της περιουσιακής κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου 2011.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1028/2012.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/32/08/3d/32083d9c0633856a85ab34a179da6b063bb9abc5/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1028.pdf

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1009/4.1.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού"προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της εγκατάστασης ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών - εκροών με βάση τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄), καθώς και το είδος, το περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης ειδικών φορολογικών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους, από τις πωλήσεις καυσίμων, που εκδίδονται μέσω του προαναφερόμενου συστήματος, ως ακολούθως:..............

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Μέχρι τον Ιούνιο οι φορολογούμενοι θα λάβουν τα χαράτσια του παρελθόντος, αφού θα αρχίσουν να αποστέλλονται τα εκκαθαριστικά του Ε.Τ.ΑΚ του 2009 και του Φ.Α.Π  2010 και  2011.
Το ΕΤΑΚ του 2009 επιβαρύνει άγαμους οι οποίοι την 1η Ιανουαρίου 2009 είχαν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ και έγγαμους με ακίνητα αξίας άνω των 200.000 ευρώ. 
Το Φ.Α.Π του 2010 θα πληρώσουν οι  φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2010 ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ.
Το Φ.Α.Π του 2011 θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι που κατέχουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Επανεξετάζεται  από το ΥΠΟΙΚ η ενσωμάτωση όλων των φόρων των ακινήτων σε ένα  στα πλαίσια του φορολογικού διαλόγου  που διεξάγεται αυτή την περίοδο.

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

ΑΠΟΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Ο ΦΠΑ

Ενα τελείως νέο τοπίο στις εμπορικές συναλλαγές θα επέλθει με τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, τόσο στο σύστημα είσπραξης και απόδοσης του ΦΠΑ όσο και με την επικείμενη μείωση των συντελεστών. Με βάση τις αλλαγές που προωθούνται, αποσυνδέεται από την αξία του τιμολογίου το ποσό του ΦΠΑ, ενώ καθιερώνεται η υποχρεωτική τήρηση ειδικού τραπεζικού λογαριασμού ΦΠΑ από όλους τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις παράλληλα με την υποχρεωτική διενέργεια των συναλλαγών μέσω τραπεζικού συστήματος.
πηγή. http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1654047&nt=103

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ

Ο οικονομολόγος M. Αιχενγκριν συνδέει τις μεταρρυθμίσεις με την εξωτερική βοήθεια
«Η Ελλάδα χρειάζεται ό,τι έλαβε η Γερμανία το 1948: ένα σχέδιο Μάρσαλ. Μεγάλη εξωτερική βοήθεια με αντάλλαγμα μεταρρυθμίσεις. Πού είναι το σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα; Πέρσι, οι ευρωπαίοι πολιτικοί μιλούσαν για ένα τέτοιο σχέδιο, τώρα κανείς δεν αναφέρεται σ' αυτό. Επιπλέον, η χώρα χρειάζεται μια σημαντική μείωση του χρέους της, στην οποία θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να συμμετάσχει και η ΕΚΤ.» ...... πηγή .tovima.gr
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=440447&h1=true

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Με την Πολ. 1026/27.1.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011 (ΦΕΚ 66 Α') περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων."
δίδονται διευκρινίσεις για τον χειρισμό των φορολογικών αμοιβών.
Ειδικότερα,
Υπολογίζεται προκαταβολή φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των ακαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, που αναγράφονται επί των γραμματίων προκαταβολής ως ποσά αναφοράς επί των οποίων υπολογίζονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους προκαταβολές υπέρ όσων ορίζονται στο άρθρο 96 του ν.δ. 3026/1954 του Κώδικα Δικηγόρων (ΦΕΚ 235 Α'), για τις παραστάσεις που πραγματοποιούν ενώπιον των δικαστηρίων και όπως οι αμοιβές αυτές κάθε φορά ισχύουν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 92 του ίδιου κώδικα. 
 * Επίσης, αν ο εντολέας του δικηγόρου είναι υπόχρεος κατά νόμο να προβαίνει σε παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 58 του ΚΦΕ, είναι δηλαδή επιτηδευματίας φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τηρεί βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, όταν καταβάλλει αμοιβές σε δικηγόρους για υποθέσεις της επιχείρησής του θα παρακρατεί φόρο με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό της αμοιβής που καταβάλλεται στον δικηγόρο μετά την αφαίρεση της αμοιβής, που αναγράφεται επί του γραμματίου προκαταβολής ως ποσό αναφοράς και εφόσον η καταβαλλόμενη επιπλέον του γραμματίου αμοιβή ξεπερνά το ποσό των 300€
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1026/2012.
 https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pOTMyYWM0NGMtM2ZhYi00ZjU5LWJjYzItYmNhMzczY2ExOTg5&hl=en_US


ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ Ε9

      27.1.2012.
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνεται μέχρι τις 5 Μαρτίου 2012 για τα φυσικά πρόσωπα και έως τις 30 Απριλίου  για τα νομικά πρόσωπα έτους 2011, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) καθώς και της διόρθωσης στοιχείων της περιουσιακής κατάστασης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Φ.Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ Φ.Π.Α


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Παρασκευή 27.1.2012
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΦΠΑ ΠΟΥ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ ΣΤΟ TAXIS
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 26/01/2012
1.- ΑΥΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 26/1/12
2.- ΟΣΕΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΛΛΑ ΣΤΑΛΘΗΚΑΝ - ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ & 26/1 ΘΑ
ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ.
3.- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΣΤΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 27/1 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/01/12
4.- ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/1/12
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΑΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Π.Σ. στον Πρόεδρο της
ΠΟΦΕΕ κ. Πανίδη Αβραάμ.

Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1012/9.1.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Συμπλήρωση της αριθ. 1093729/703/Τ.&Ε.Φ./24−10−2006 (ΠΟΛ. 1125) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και υποβολή της Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Ασφαλίστρων και στη συνέχεια απόδοση του φόρου αυτού, κατά περίπτωση, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις χρήσεις 2010, 2011 και εφεξής¨  ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
* Οι εμπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης του φόρου ασφαλίστρων διαχειριστικής χρήσης 2011 και εφεξής υποβάλλονται και ο αναλογούν φόρος αποδίδεται προαιρετικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, από 22−12−2011 στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).www.gsis.gr*. Οι εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης του φόρου ασφαλίστρων διαχειριστικής χρήσης 2010 και εφεξής υποβάλλονται και ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται ομοίως προαιρετικά από 22.12.2011 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr*  Η οριζόμενη στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος διαδικασία καθίσταται υποχρεωτική από το Β΄ τρίμηνο της χρήσης 2012 και εφεξής..
* Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν. 3492/2006, δηλαδή μέχρι την τελευταία ημέρα των μηνών Ιουνίου για το Α΄ τρίμηνο (Ιανουαρίου−Φεβρουαρίου−Μαρτίου), Σεπτεμβρίου για το Β΄ τρίμηνο (Απριλίου−Μαΐου−Ιουνίου), Δεκεμβρίου για το Γ΄ τρίμηνο (Ιουλίου− Αυγούστου− Σεπτεμβρίου), και Μαρτίου του επόμενου έτους για το Δ΄ τρίμηνο (Οκτωβρίου−Νοεμβρίου−Δεκεμβρίου). Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα είναι Σάββατο ή Κυριακή ή επίσημη αργία καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η πρώτη επόμενη εργάσιμη μέρα.
* Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής στην τράπεζα.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1012/2012.

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΝ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤ.Τ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με την Πολ.1022/24.1.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Συμψηφισμός χρεών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3943/31.03.2011 (ΦΕΚ 66 Α’) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους" παρέχονται οδηγίες για την  για την ορθή και ενιαία εφαρμογή αυτών.
Ειδικότερα,
Συμψηφισμός είναι η απόσβεση αμοιβαίων απαιτήσεων μεταξύ δύο προσώπων, μέσω συνυπολογισμού τους, εφόσον και στο μέτρο που αλληλοκαλύπτονται (Μιχ. Σταθόπουλου, Ενοχ.Δ.,3η έκδ.,σελ.541). Οι προϋποθέσεις διενέργειας συμψηφισμού είναι:
α) Η αμοιβαιότητα των απαιτήσεων.
Ο οφειλέτης της μίας απαίτησης (κύρια απαίτηση) να είναι δανειστής της άλλης (ανταπαίτηση) και μάλιστα κατά τον ίδιο χρόνο. 

Σε συμψηφισμό υπόκεινται:
α) Οι βεβαιωμένες οφειλές είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι.
β) Οι βεβαιωμένες οφειλές που τελούν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του ν .3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄).
γ) Οι βεβαιωμένες οφειλές που για οποιοδήποτε λόγο καταβάλλονται τμηματικά (είτε με διευκόλυνση τμηματικής καταβολής είτε με νομοθετική ρύθμιση είτε με διοικητική πράξη).
δ) Οι παραγεγραμμένες οφειλές, οι οποίες αντιτάσσονται σε συμψηφισμό για μία τριετία από τη συμπλήρωση της παραγραφής τους. Σε περίπτωση που εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έχει συντελεστεί η διαγραφή των οφειλών, λόγω παραγραφής, αυτές αναβιώνουν προς τούτο κατά τις διατάξεις του άρθρου 119 Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.».

Δείτε ολόκληρη την Πολ.1022/2012.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pYjU5MzZlNjMtNTJmMC00NGQ0LWJiZTQtMWNmN2MwOWY0MTE3&hl=en_US

ΜΕΧΡΙ 30/1/2012 ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΕΣ

26.1.2012.
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνεται έως τις 30 Ιανουαρίου 2012 η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
Εν συνεχεία εξεδόθη η Πολ.1025/26.1.2012
του ΥΠΟΙΚ.
                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26η Ιανουαρίου 2012 μέχρι και την 30η Ιανουαρίου 2012.
2. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟIΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΕΧΡΙ 17/2/2011 Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΣΟΚ.


Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1023/25.1.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υπόχρεων νοσοκομείων του πίνακα 3 της με αριθμό Φ.42000 /31584/4324/27.12.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2984 Β)"παρατείνεται μέχρι 17/2/2011 η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου(1%,4%,8%) από 15/1/2012.
Ειδικότερα, 
                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραφράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, από τα υπόχρεα νοσοκομεία του πίνακα 3 της με αριθμό Φ.4200/31584/4324/27.12.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 2984 Β'), κατά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων για την εξόφληση των οφειλών προς τους προμηθευτές τους και κατ' εφαρμογή αυτού του άρθρου, που έληξε την 15η Ιανουαρίου 2012 παρατείνεται μέχρι την 17η Φεβρουαρίου 2012
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο    
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας    
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1023/25.1.2012.https://docs.google.com/viewer?url=http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/94/57/9c/94579c371346a2dd82ac34b55e5325799ff5cdd2/application/pdf/%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%2B1023.pdf&pli=1

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Ψηφίστηκε τα μεσάνυχτα  κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της  Βουλής επί της αρχής και επί των άρθρων μετά από ονομαστική  ψηφοφορία  για ορισμένα άρθρα  που είχε ζητήσει το Κ.Κ.Ε ,το Πολυνομοσχέδιο με θέμα "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015"
Καταψηφίστηκε μόνο το άρθρο 29 (για το ωράριο των Φαρμακείων)
Από τα πρακτικά της Βουλής.(Συνεδρίαση ΞΗ τρίτη 24.1.2012).
Συνεπώς ,το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015"έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων.  H ψήφισή του στο σύνολο αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση.

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2012

ΤΑ 46 ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ


Με την ΔΟΣ Α 1011408 ΕΞ 2012 /2 0.1.2012 του ΥΠΟΙΚ ¨ με θέμα" Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης ΔΟΣ Α 1177722 ΕΞ 30.12.2011 ως προς τον καθορισμό των μη συνεργάσιμων κρατών με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 51Α του ΚΦΕ για το έτος 2012."τροποποιείται η αρχική απόφαση  για το 2012 και τα 47 κράτη μειώνονται στα 46 .(διαγράφεται η Χιλή)
Ειδικότερα,
 Καθορίζουμε τα μη συνεργάσιμα κράτη για το έτος 2012 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 51Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως ισχύει, με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράργαφο 4του ίδιου άρθρου, ως ακολούθως:
ΣΧΟΛΙΟ
*Οι δαπάνες , oι αγορές Α΄ υλών ,εμπορευμάτων κ.λ.π  που
καταβάλλονται σε εταιρείες των κρατών αυτών δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.
*Με την τροποποίηση του άρθρου 13 §2 του ν.3943/2011, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε κράτη μη συνεργάσιμα, να αποδείξουν την ύπαρξη πραγματικής και συνήθους συναλλαγής, προκειμένου να αναγνωρισθούν οι σχετικές δαπάνες τους (μαχητό τεκμήριο), όπως συμβαίνει και με τις αντίστοιχες δαπάνες που πραγματοποιούνται με κράτη με προνομιακά φορολογικό καθεστώς.
* Με την εγκύκλιο Πολ. 1225/26.10.2011 αναφέρονται τα στοιχεία που θα πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις για να αποδεικνύουν  στο φορολογικό έλεγχο ότι η συναλλαγή έχει λάβει πραγματικά χώρα και έχει αποφέρει πραγματικό οικονομικό όφελος στην ελεγχόμενη επιχείρηση( ύπαρξη εμπορικής συμφωνίας-τιμολόγια, τραπεζικά εμβάσματα, τελωνειακά έγγραφα κ.λ.π.) 
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο . και τα 46 κράτη.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNGE5YWIxMDctMmY5MC00OTBiLWI2N2YtNjJmMGNiMDJkMjk3&hl=en_USΕΠΕΚΤ/ΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ ΜΕΓ. ΕΠΙΧ Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ.


Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1002/28.1.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Ρύθμιση θεμάτων εφαρμογής διατάξεων του Κ.Β.Σ." επεκτείνεται και για την Δ.Ο.Υ ΜΕΓ. ΕΠΙΧ. η παραπομπή  του επιτηδευματία στην επιτροπή  για την κρίση της σχετικά με την απόρριψη των βιβλίων  και στοιχείων.
Ειδικότερα,
                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ 186/1992 − ΦΕΚ 84/Α΄) ισχύουν αναλόγως και για τους επιτηδευματίες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011.
2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 της ΑΥΟΟ 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ 1102/14.7..2005 (ΦΕΚ 1062/Β΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Πριν από τη σχετική καταχώρηση της δήλωσης διακοπής εργασιών στο υποσύστημα Μητρώου ακυρώνονται υποχρεωτικά τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία του Κ.Β.Σ. η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ. − TAXIS, σε κάθε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΛΕΚΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ (Π.Ε.Κ.)


Με την Α.Υ.Ο Δ6Α 1007935 ΕΞ 13.1.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αναστολή λειτουργίας Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.)" καταργούνται  από 1.2.2012 τα Π.Ε.Κ.
Ειδικότερα,
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Αναστέλλουμε, από 1η Φεβρουαρίου 2012, τη λειτουργία των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), που συστήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ A΄ 211), καθορίστηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 280/1997 (ΦΕΚ Α΄ 203) και ορίζουμε ότι, από την ίδια ημερομηνία, η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους περιέρχεται στις Δ.Ο.Υ., από τις οποίες έχει αποσπασθεί, κατά το μέρος της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας της κάθε μίας από αυτές, λαμβανομένων υπόψη και των τροποποιήσεων που επήλθαν με τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄ του προοιμίου της παρούσας απόφασης.
2. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού των Π.Ε.Κ. των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.
3. Οι εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και το φυσικό και το μαγνητικό αρχείο των Π.Ε.Κ., μεταφέρονται, από την ημερομηνία αναστολής της λειτουργία αυτών, στις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Την ερχόμενη Τετάρτη 25/1/2012 μετά από πρόσκληση του Υπουργού ΥΠΟΙΚ αρχίζει ο διάλογος των κομμάτων που στηρίζουν την παρούσα Κυβέρνηση για το νέο Φορολογικό  Νομοσχέδιο που αναμένεται να αποτελέσει τον μοχλό για την επανεκκίνηση και  αναθέρμανση της Ελληνικής Οικονομίας.
Στην ατζέντα του διαλόγου περιλαμβάνονται  και θα εξετασθούν οι παρακάτω  φορολογικές ρυθμίσεις.
*  Η μείωση των συντελεστών του Φ.Π.Α
*  Η ενοποίηση σε ένα όλων των φόρων ακινήτων.
*  Η  θέσπιση νέων αυστηρών αντικειμενικών κριτηρίων για τους επαγγελματίες κ.λ.π
*  Η μείωση του Φορολογικού Συντελεστή για τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα.
*  Η κατάργηση ορισμένων φοροαπαλλαγών
*  Η  εφαρμογή καθολικού" πόθεν έσχες" για τα φυσικά πρόσωπα
*  Η  αναγκαιότητα και επανεξέταση όλων των εκτάκτων εισφορών κ.λ.π........
Σημειώνεται ότι για οποιαδήποτε μείωση φόρου κ.λ.π αποφασισθεί θα πρέπει να αναπληρώνεται από άλλο μέτρο ισοδυνάμου δημοσιονομικού αποτελέσματος και θα πρέπει να εγκριθεί και από  την Τρόικα.Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

ΕΝΑΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΚΤ. ΣΧΕΔ. ΑΓΡΟΤ.


Επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι να υπάρχει ένα φόρος στα ακίνητα. Στο πλαίσιο του διαλόγου, θα εξεταστεί η ενοποίηση του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών το οποίο εισπράττεται σήμερα μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και του φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ). Επίσης, θα συζητηθεί το ενδεχόμενο επιβολής φόρου «κατοχής» και στα εκτός σχεδίου αγροτεμάχια.Για τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων η αναπροσαρμογή τους έχει «παγώσει» τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Ωστόσο, στις προθέσεις της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι οι αντικειμενικές τιμές να αγγίξουν τις εμπορικές. Σημειώνεται ότι η ΝΔ προτείνει πάγωμα των αντικειμενικών αξιών για 5 έτη και διατήρηση της αναστολής του πόθεν έσχες για οποιαδήποτε κατοικία. Στη φορολογία επιχειρήσεων τα κόμματα θα εξετάσουν το ενδεχόμενο μείωσης του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις που ανέρχεται στο 20%. Θα εξεταστεί η μείωση του συντελεστή στο 15%.  
πηγή.www.imerisia.gr

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛ.ΛΟΓΙΣΤΗ- ΦΟΡΟΤΕΧ/ΚΟΥ

Σχετικά με τα δημοσιεύματα στον τύπο που αναφέρονται στην απελευθέρωση του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού , η Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) ενημερώνει τα μέλη του Ο.Ε.Ε. και τους λογιστές φοροτεχνικούς ότι στην άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού δεν υπάρχουν αδικαιολόγητοι περιορισμοί που αφορούν στην πρόσβαση και στην άσκηση του σύμφωνα με τους περιορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν 3919/2011  και δεν  υφίσταται θέμα  "ανοίγματος" ενός ήδη "ανοικτού επαγγέλματος"
Με το Ν. 2515/97 και με το  κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου αυτού εκδοθέν ΠΔ 340/1998 θεσμοθετήθηκε το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού το οποίο ασκείται από κατόχους τίτλων οποιασδήποτε βαθμίδας  εκπαίδευσης (απόφοιτοι Λυκείου και απόφοιτοι Ανωτέρων και Ανωτάτων Σχολών) χωρίς κανένα αποκλεισμό και χωρίς να θίγονται  επαγγελματικά δικαιώματα με βάση τις γνώσεις που παρέχει το σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 3919/2011  αρμόδια διοικητική Αρχή για την  πιστοποίηση των λογιστών φοροτεχνικών ορίζεται ρητά  το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας και  ουδείς δύναται να ασκήσει το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού χωρίς την πιστοποίηση του ΟΕΕ ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την άσκησή του .

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑ/ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με την Α.Υ.Ο -Δ3Α/5052932/ΕΞ 2011/19.12.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών." ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Η θητεία κάθε προϊσταμένου λύεται αυτοδίκαια με την πάροδο ενός έτους. Σε περίπτωση επίτευξης των στόχων μπορεί να ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές. Σε αντίθετη περίπτωση η θητεία μπορεί να διακόπτεται με απόφαση του Υπουργού.
 Αν σε βάρος προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου ασκηθεί ποινική ή πειθαρχική δίωξη ή επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή, απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Δείτε ολόκληρη τηνΑ.Υ.Ο Δ3Α/5052932/ΕΞ 2011.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤ.ΦΟΡ. ΑΝΑΜ.

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1253/20.12.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου." παρατείνεται εκ νέου η  υποβολή της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης.
Ειδικότερα,
Ειδικότερα,
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που λήγει την 20η Δεκεμβρίου μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου 2012.
2. Οι εταιρείες οι οποίες έχουν κάνει διακοπή εργασιών έως τον Οκτώβριο του 2010 και καταργήθηκαν οι κωδικοί πρόσβασης λόγω της έναρξης του νέου TAXISnet, υποβάλουν την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης χειρόγραφα στην αρμόδια για την φορολογία τους Δ.Ο.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Σ.Δ.Ο.Ε- ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Αναφορικά με την διεξαγόμενη έρευνα στη Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση  εγκληματικών οργανώσεων, που ενέχονται σε πολυάριθμες υποθέσεις εκβιάσεων, τοκογλυφίας, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ανακοινώνονται τα εξής, σχετικά με τη συμβολή του στην διερεύνηση των παραπάνω υποθέσεων:Στις 26-5-2011 δόθηκε σχετική παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας, για συνδρομή στο 3ο Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, περί άρσης του φορολογικού απορρήτου των οικονομικών στοιχείων συγκεκριμένων προσώπων.
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση του Σ.Δ.Ο.Ε
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/34a2ea02-2aec-4c94-b7d4-7944a6a46eaf

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΕΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ

Με την Πολ.1020/13.1.2012 τουΥΠΟΙΚ με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αποφάσεων ΠΟΛ.1178/2011 (Φ.Ε.Κ Β΄2071) και Πολ.1233 /17.11.20211 περί επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.».
παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις.
Ειδικότερα,
Με βάση τον πίνακα κριτηρίων – κανόνων επιλογής Υποθέσεων για έλεγχο, όπως ορίστηκε στην ΠΟΛ. 1178/Α.Υ.Ο και με τη χρήση μεθόδων Ανάλυσης Κινδύνου που πραγματοποιείται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) ELENXIS, γίνεται η στόχευση και η επιλογή φορολογούμενων Υψηλής Μοριοδότησης που θα ελεγχθούν από τις φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες. Οι Υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται σε λίστες που δημιουργούνται μέσω του συστήματος ELENXIS, ανά ελεγκτική υπηρεσία και κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας (επικινδυνότητα) για έλεγχο.

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Επειδή η πληρωμή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ επανέρχεται στην επικαιρότητα λόγω της δήθεν επικείμενης διακοπής της ηλεκτροδότησης σε χιλιάδες υπόχρεους, ακόμα και ανάπηρους, ανακοινώνονται για πολλοστή φορά τα εξής:1)    Ο ρυθμός εξόφλησης των λογαριασμών της ΔΕΗ που συμπεριλαμβάνουν το Ειδικό Τέλος είναι ίδιος με τον συνήθη ρυθμό εξόφλησης των λογαριασμών πριν την επιβολή του τέλους (85%).2)    Η ΔΕΗ δεν δίνει εντολές διακοπής της ηλεκτροδότησης για όσους υπέβαλαν είτε ηλεκτρονικά στην ΓΓΠΣ, είτε στην οικεία ΔΟΥ αίτημα εξαίρεσης, μείωσης ή ρύθμισης της οφειλής τους από το Εδικό Τέλος.3)    Άρα, πιθανότητα να έχει δοθεί εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης υπάρχει μόνον αν κάποιος υπόχρεος δεν έχει υποβάλει αίτηση εξαίρεσης, μείωσης ή ρύθμισης και επιπλέον έχει σωρευτικές οφειλές προς την ΔΕΗ από παλαιότερους λογαριασμούς.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


Με την Πολ.1019/13.1.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και θέση των οχημάτων σε ακινησία" παρατείνεται μέχρι 16/1/2012 (σήμερα)
Ειδικότερα,
Λόγω της αυξημένης προσέλευσης των πολιτών στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. για την προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας την Παρασκευή 13-1-2012, η καταβολή των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας καθώς και η θέση των οχημάτων σε ακινησία θα συνεχιστεί και θα γίνεται εμπρόθεσμα έως και την Δευτέρα 16-1-2012.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΩΡ/ΣΗ ΜΙΣΘΩΤ/ΩΝ ΣΤΙΣ ΔΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟ Π.Ε.Α

Με την Πολ.1018/13.1.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποχρέωση προσκόμισης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) κατά τη θεώρηση των μισθωτηρίων από τις Δ.Ο.Υ."προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
 Η υποχρέωση αυτή αφορά αποκλειστικά νέες μισθώσεις, εφόσον η επιφάνεια των ακινήτων υπερβαίνει τα 50 τ.μ. και αρχίζει από 9 Ιανουαρίου 2011 για τις μισθώσεις ενιαίων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν.3661/2008 και από 9 Ιανουαρίου 2012 (μετά από παράταση της αρχικής ημερομηνίας εφαρμογής που ήταν 9 Ιουλίου 2011 που δόθηκε από το ΥΠΕΚΑ), για τις μισθώσεις τμημάτων των κτιρίων, που αποτελούν αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες με αποκλειστική χρήση κατοικίας και επαγγελματικής στέγης.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1018/2011.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNDBlMmRmYmUtOWU3Yi00MDMxLTliYmMtYWJmYTgzN2ZhZGMw&hl=en_US

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΤΟ 2012

Με την Πολ.1017/13.1.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2012."
καθορίζονται τα στοιχεία για τον υπολογισμό της άυλης αξίας για την μεταβίβαση των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα,
1. Η ετήσια εμπορική ή επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα έξι ευρώ (13.746) για τις επιχειρήσεις εμπορίας ή παραγωγής αγαθών. Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) και ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ (17.870). Για μεταβιβάσεις μεριδίων κλπ. των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219/ΠΟΛ. 1200/28.6.2000 εγκύκλιο.
 2. Το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας ανέρχεται σε 4,85% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,3474886 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,3. 

Δείτε ολόκληρη την Πολ,1017/2012.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMzEyZmFhNzItZjZjZS00YzEzLWI3M2UtZGI2NTA5OWY1YzY3&hl=en_US

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

Σχέδιο για µείωση του ΦΠΑ, των έκτακτων εισφορών, των ειδικών φόρων κατανάλωσης και των χαρατσιών
Αλλαγή στο µείγµα οικονοµικής πολιτικής θα επιχειρήσει η κυβέρνηση του κ. Λουκά Παπαδήµου µε το νέο Εθνικό Φορολογικό Σύστηµα το οποίο θα περιλαµβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις σε τοµείς που έπληξαν την οικονοµική δραστηριότητα, όπως ο ΦΠΑ και οι φόροι στα ακίνητα. «Γνωρίζουµε τι δεν δούλεψε» ση µειώνουν κυβερνητικές πηγές αναφερόµενεςστη φορολογική επιδροµή της τελευταίας διετίας για να κλείσουν οι τρύπες του προϋπολογισµού, η οποία όµως οδήγησε στον στραγγαλισµό της οικονοµικής δραστηριότητας. Ετσι, η µείωση του ΦΠΑ, των έκτακτων εισφορών, των ειδικών φόρων κατανάλωσης, των επιβαρύνσεων στα ακίνητα και των χαρατσιών βρίσκονται στο τραπέζι. Οσον αφορά τον περιο ρισµό των ελλειµµάτων, αυτός θα επιχειρηθεί κυρίως από τη συρρίκνωση των εξόδων. Αλλωστε, η πολιτική των φορολογικών επιδροµών αποδείχθηκε αναποτελεσµατική, αφού το έλλειµµα παραµένει υψηλό εξαιτίας της αδυναµίας των προηγούµενων κυβερνήσεων του ΠαΣΟΚ να κλείσουν τις µαύρες τρύπες των δηµόσιων δαπανών και να βάλουν πάτο στο βαρέλι.
πηγή .http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=438911&h1=true

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012

ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ


14.1.2012.  Από την Γνώμη της  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 
       Δουλειές του ποδαριού (σελίδα 48 )                                                                    
Στο υπουργείο Οικονομικών βέβαια έχουν χάσει το μέτρο προ πολλού, ή μάλλον πιστεύουν πλέον, το λανθασμένο, ότι... παν μέτρον άριστον! Δυστυχώς όλα στο πόδι καμωμένα, πρόχειρες λύσεις για να φύγει από πάνω μας το πρόβλημα. Να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα. Ενα χαρακτηριστικό και επίκαιρο παράδειγμα είναι με το φορολογικό πιστοποιητικό που οφείλουν στο εξής να έχουν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις και το οποίο εκδίδεται από ιδιωτικές εταιρείες ορκωτών λογιστών.Το υπουργείο φρόντισε δηλαδή να «πετάξει» το μπαλάκι για τους ελέγχους, που δεν μπορούσε να κάνει, στους ιδιώτες - ελεγκτές που έχουν πλέον όλη την ευθύνη και με αυστηρές κυρώσεις, αφήνοντας όμως ένα μεγάλο κενό. Τις αμοιβές! Ομως ποια αμοιβή να ορίσεις σε έναν ιδιώτη - ελεγκτή όταν γνωρίζει ότι από ένα απλό λάθος μπορεί να βρεθεί και στη... φυλακή; Αλλά και σε ποια επιχείρηση θα πεις να πληρώσει όσο-όσο έναν ελεγκτή, γιατί πρώτα απ' όλα εσύ -ως κράτος- δεν μπορείς να την ελέγξεις; Ή θα την υποχρεώσεις να έχει το πιστοποιητικό γιατί διαφορετικά θα «φάει» πρόστιμο έως και 100.000 ευρώ;Αν κάποιος πάλι πιστεύει ότι έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του πρέπει να πληρώσει, ακόμη και ιδιώτη, για να το αποδείξει; Και φυσικά είμαστε υπέρ της ελεύθερης οικονομίας και του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ομως πρέπει να υπάρχει ένα… μέτρο, για να μην οδηγηθούμε και πάλι σε ακραίες καταστάσεις. Με τον τρόπο που θεσπίστηκε από το υπουργείο, υπάρχει κίνδυνος οι επιχειρήσεις να κατηγορούν τις ελεγκτικές εταιρείες ότι ζητούν υπερβολικές αμοιβές, οι δε ελεγκτές τις επιχειρήσεις ότι προσπαθούν να αποφύγουν τον έλεγχο.Στο τέλος μάλιστα, επειδή στην Ελλάδα ζούμε, θα βρεθούν όλοι μπλεγμένοι, αφού κάποιο «αρρωστημένο» μυαλό θα σκεφτεί ότι το κράτος δεν εισπράττει φόρους γιατί οι επιχειρήσεις τα έχουν κάνει «πλακάκια» με τους ελεγκτές που βγάζουν τα πιστοποιητικά έναντι παχυλών αμοιβών, για να λαδώσουν όλο το «σύστημα» και οι παρανομούντες να μένουν στο απυρόβλητο μακριά από τους ελέγχους.Ούτε το κράτος μπορεί να αναθέτει εν λευκώ στους ιδιώτες τον έλεγχο των επιχειρήσεων, ούτε να υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να έχουν καλά και ντε το φορολογικό πιστοποιητικό επιβάλλοντας υπέρογκα πρόστιμα, αλλά ούτε και οι επιχειρήσεις να γλιτώνουν από τον έλεγχο.Ενα κράτος που σέβεται τους πολίτες πρέπει ακριβώς να φροντίζει να δίνει λύσεις, αλλιώς δεν έχει λόγο ύπαρξης. Να καθορίζει τα όρια, να είναι όλα ξεκάθαρα για να μην υπάρχουν παρερμηνείες. Οι χειρισμοί πρέπει να είναι πάντα λεπτοί και με γνώση της πραγματικής κατάστασης της αγοράς. Χρειάζεται να δοθεί έδαφος στην ιδιωτική πρωτοβουλία, για να μπορέσει η χώρα να γλιτώσει από τα «γρανάζια» της κρατικής μηχανής. Ομως όταν οι όροι του παιχνιδιού ορίζονται ακόμη από το κράτος, οι στρεβλώσεις διατηρούνται και μεταφέρονται και η κακοδαιμονία διαιωνίζεται.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΣ - gkouros@naftrmporiki.gr

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Κ.Λ.Π ΤΟΥ Ε.Ν

Με την Πολ.1014/9.1.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για τον τρόπο συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικον. έτους 2012, προκειμένου για αμοιβές αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, που αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2011, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την Πολ.1030/15.2.2011 εγκύκλιο μας.

ΜΕΧΡΙ 16/1/2012 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, λόγω της αυξημένης προσέλευσης των πολιτών στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. για την προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας,  παρατείνεται  μέχρι και την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 η καταβολή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας καθώς και η θέση των οχημάτων σε ακινησία.

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ Ε9 Φ.ΚΑΙ Ν.Π

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ.1250/1912.2011 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011"
ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
1. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011 (Ε9), παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2012.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

ΑΠΑΛΛΑΓΗ Φ.Π.Α ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜ. ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝ. ΣΧΕΣΕΩΝ

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ.1268/30.12.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και για τις ανάγκες των αναγνωρισμένων από την Ελλάδα διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών ή των μελών του προσωπικού τους."ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
1. Δικαιούχα απαλλαγής, από το Φόρο Προστιθέμενες Αξίας (ΦΠΑ), πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων αα), ββ) και δδ) της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 27  του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) είναι, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 3:
α) Οι διπλωματικές αποστολές και οι προξενικές αρχές, καθώς και οι διπλωματικοί και προξενικοί υπάλληλοι, και το αλλοδαπό διοικητικό και τεχνικό προσωπικό των διπλωματικών και προξενικών αρχών.
β) Οι αναγνωρισμένοι από την Ελλάδα διεθνείς οργανισμοί και τα μέλη του προσωπικού τους.
γ) Η Ευρωπαϊκή Κοινότετα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες.
δ) Οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί που είναι εγκατεστεμένοι στην Ελλάδα και το προσωπικό τους, καθώς και τα εγκαταστημένα στην Ελλάδα Γραφεία των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών και το προσωπικό τους.
2. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ. 1268/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/c6/3f/f4/c63ff42c6b4897f94fdabd5fa0ccd1af364ebe40/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1268.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *