Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ

Με την Πολ.1041/26.2.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "  Τύπος και περιεχόμενο της κατά το άρθρο 26 του Ν.27/1975 (Α΄77) ‘Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων’, δήλωσης φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία, συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4110/2013 (Α΄17)" προβλέπονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σε υποβολή δήλωσης υποχρεούνται ο πλοιοκτήτης ή η πλοιοκτήτρια εταιρία που είναι εγγεγραμμένη στο οικείο νηολόγιο κατά την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα με την κατοικία, ή διαμονή, ή την έδρα αυτής στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, η διαχειρίστρια εταιρία ημεδαπή ή αλλοδαπή εγκαταστημένη στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν.27/1975, καθώς και ο εκπρόσωπος και ο αντίκλητος αυτών, εάν υπάρχει. 
Ο φόρος οφείλεται για το ημερολογιακό έτος μέσα στο οποίο υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης....................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1041/2013.https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pR1RIa2VNYmFpZU0/edit

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Σε σχέση με τα δημοσιεύματα που αφορούν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στη φορολογική διοίκηση, το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει ήδη δρομολογήσει:
Για τη φοροδιαφυγή:
1) 1789 εκκρεμείς υποθέσεις φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου συγκεντρώθηκαν στη μονάδα ελέγχου φορολογουμένων μεγάλου πλούτου. Η πρόοδος στην ολοκλήρωση των ελέγχων είναι σημαντική και, κυρίως, επιταχυνόμενη. Η ολοκλήρωση όλων των ελέγχων αυτών, θα γίνει εντός του 2013.
2) Θεσπίστηκαν αυξημένοι και φιλόδοξοι στόχοι τόσο στον αριθμό των υποθέσεων όσο και στο μέγεθος αυτών, για την ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων και για τη μονάδα ελέγχου φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου. Μέχρι τώρα, δεν έχουμε αποκλίσεις από την επίτευξη αυτών των στόχων..........
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/30032a68-47c2-4aa3-a5a5-55be813284e5

ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ .1035/12.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2013 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή"
Ειδικότερα,
  Για το έτος 2013 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής
Η δήλωση υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται κατά περίπτωση από:  α) τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 – 5, Κ1 – Κ9 και Α.Α.ΓΗΣ) και τις βεβαιώσεις που προβλέπονται για τη συμπλήρωσή τους. Τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων είναι δυνατόν να υποβληθούν σε μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτά.................
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1035/2013 και το σχετικό έντυπο.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pN2Q0RGU4bXpKdVE/edit

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Δ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΞΙΩΜΑ/ΚΩΝ Ε.Ν

Με την Πολ.1039/22.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων"ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Σ χετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι για τον τρόπο συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, προκειμένου για αμοιβές αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, που αναφέρονται και καταβλήθηκαν το έτος 2012, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την ΠΟΛ 1030/15-2-2011 εγκύκλιο μας.

                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                        Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
 Δείτε την Πολ.1039/2013 μαζί με το ενημερωτικό Δελτίο
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ3hNYkNiS2pMQ2c/edit

ΜΕΧΡΙ 20/3/2013 ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Παραμένει ανοικτή η εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ )  μέχρι 20.3.2013. Σημειώνεται ότι η προθεσμία 28.2.2013 που λήγει αύριο ήταν  και αυτή άτυπη(όπως και η  15.2.2013 &  31.1.2013) αφού δεν υπήρχε απόφαση για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες , καθότι  τα σημειώματα  έδιναν 20 ημέρες στους φορολογούμενους να ενημερώσουν την εφαρμογή και να προσκομίσουν  αντίγραφα των δηλώσεων τους στην εφορία προκειμένου να καλύψουν το πόθεν έσχες τους  για τα ποσά που έμεναν ακάλυπτοι για να μην φορολογηθούν. Σημειώνεται ότι με την Πολ. 1033/21.2.2013 δόθηκαν νέες οδηγίες για την κάλυψη των χρημάτων που έβγαλαν στο εξωτερικό (γονικές παροχές,δωρεές ,λίστες γάμου κ.λ.π)

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Δ.Σ & ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛ/ΩΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ν.2190/20 & 3190/1955

 Με την Αριθ. Πρωτ. Δ15Α 1008247 ΕΞ 15.1.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Μη υποχρέωση τήρησης, για φορολογικούς σκοπούς, διοικητικών και διαχειριστικών βιβλίων από Α.Ε. και Ε.Π.Ε."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, αναφορικά με το θέμα:
Η υποχρέωση τήρησης των διοικητικών και διαχειριστικών βιβλίων από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2012, είχε θεσπιστεί για φορολογικούς σκοπούς και ήταν ανεξάρτητη από την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω βιβλίων από διατάξεις άλλων νόμων όπως των κ.ν. 2190/1920, 3190/1955, κλπ.. Η κατάργηση των προαναφερομένων διατάξεων του Κ.Β.Σ. από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργεί την υποχρέωση αυτή από φορολογικής πλευράς και δεν καταργεί την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω βιβλίων που έχει θεσπιστεί από διατάξεις άλλων νόμων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με την ΔΝΥ Α 1022989 ΕΞ 6.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Υποβολή αιτήσεων ποινικής δίωξης για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (αρ. 25 ν.1882/90)" ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σε συνέχεια της ΠΟΛ.1151/13.7.2011, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις που περιέχονται στο Κεφάλαιο Α’ του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α/31.3.2011) και ειδικότερα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 αυτού, με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 ν. 1882/1990 αναφορικά με το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών:
 Σύμφωνα με το άρθρο 25 ν. 1882/1990, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του από το άρθρο 3 παρ. 1 ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66Α/31.3.2011)
 «Όποιος δεν καταβάλλει τα βεβαιωμένα στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο. Υ.) (…) χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών. τιμωρείται με ποινή φυλάκισης (…)».
 Επομένως, προκειμένου να υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης για το ανωτέρω αδίκημα, αρκεί η συνδρομή δύο προϋποθέσεων: α) τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη να υπερβαίνουν το κατά νόμο ελάχιστο ποσό για την υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης, το οποίο, μετά την ψήφιση του ν.3943/2011, ορίστηκε σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων (άρθρ. 25 παρ. 1 εδ. α’ περ. α’ ν. 1882/1990) και β) να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία λήξης καταβολής των χρεών αυτών (1 έτος από την πάροδο της προθεσμίας για αποποίηση στις περιπτώσεις επαγωγής κληρονομιάς ή κληροδοσίας). Επισημαίνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του Προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ., αλλά, αντίθετα, εντάσσεται στις ενέργειες που ασκούνται κατά δεσμία αρμοδιότητα (άρθρ. 25 παρ.1 εδ. γ’ ν. 1882/1990).
 Κατά το χειρισμό υποθέσεων από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές, παρατηρείται, ωστόσο, το φαινόμενο της κατάθεσης αιτήσεων ποινικής δίωξης για το παραπάνω αδίκημα στα όρια της παραγραφής, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 111 ΠΚ, είναι πενταετής (σχετ. Ολ ΑΠ 2/2011). Προς αποφυγή του φαινομένου της παραγραφής αδικημάτων και προκειμένου να αποφευχθούν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες των υπαλλήλων (παράβαση καθήκοντος, κακουργηματική απιστία σε βάρος του Δημοσίου κλπ.), εφιστάται n προσοχή των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. για την άμεση υποβολή αιτήσεων μόλις συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.
 Οι Δ.Ο.Υ., προς τις οποίες απευθύνεται η παρούσα, παρακαλούνται να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την κατά νόμο υποστήριξη των συμφερόντων του Δημοσίου και στην άμεση τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων, κατά προτεραιότητα μάλιστα στις περιπτώσεις μεγάλου ύψους ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές εντέλλονται για τον έλεγχο της ορθής και έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων ποινικής δίωξης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Θ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ

4,07% TO ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΟΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ

Με την  Αρ. Πρωτ. ΔΠΕΙΣ Α 1014385 ΕΞ 2013/25.01.2013 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα" Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων."ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Σχετ : ΔΠΕΙΣ Α 1003079 ΕΞ 2013 εγκύκλιος.
 Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου που αναφέρεται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα, σας πληροφορούμε, ότι, με την 2/3254/0023Α/15.01.13 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, μεταβλήθηκε το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, από 15.01.13, σε 4,07%.
 Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Ευανθία Χατζηπαναγιώτου

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 25€ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ & 15€ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡ Ο.Ε.Ε

Με την Απόφαση αριθ. 6889/ΔΙΟΕ-84  Κοινή Απόφαση ΥΠΟΙΚ & ΥΠΑΝ (που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 424/25.2.2012 τεύχος Β') με θέμα "Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 49447/ΔΙΟΕ-1178/19.11.2012 (ΦΕΚ Β΄) απόφασης «Καθορισμός δικαιωμάτων υπέρ Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998, όπως ισχύει»" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
                               αποφασίζουμε
Την τροποποίηση της παρ. 1 της υπ΄ αριθμ. 49447ΔΙΟΕ - 1178/19.11.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3058) απόφασης, η οποία αντικαθίσταται ως εξής:
 «1. Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998 , όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε. ύψους τριάντα πέντε (35) €».
 2. Την τροποποίηση της παρ. 2 της υπ΄ αριθμ. 49447 ΔΙΟΕ - 1178/19.11.2012 (ΦΕΚ Β΄3058) απόφασης, η οποία αντικαθίσταται ως εξής:
 «2. Για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης η οποία υποβάλλεται στο Ο.Ε.Ε. εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 4 του Π.Δ. 340/1998 , όπως ισχύει, απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ Ο.Ε.Ε. ύψους δεκαπέντε (15) €».
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Με την Πολ.1037/22.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 13-21 του ν. 2648/1998, όπως ισχύουν" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
I. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά του φακέλου που συνοδεύουν την αίτηση χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, το παράβολο που καταβάλλεται και το πότε υλοποιείται η σχετική απόφαση επισημαίνουμε:
 α) Δικαιολογητικά του φακέλου. Στον προς εξέταση φάκελο που συνοδεύει την αίτηση για χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής από το αρμόδιο όργανο πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν:
 • Η πρωτότυπη αίτηση του οφειλέτη
 • Το πρωτότυπο παράβολο
 • Το ειδικό κατά περίπτωση έντυπο συμπληρωμένο με τα κριτήρια του άρθρου 17 του Ν. 2648/1998 και την άποψη του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου επί του σχετικού αιτήματος
 • Αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης)
 • Αντίγραφα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης), στους οποίους θα εμπεριέχεται και η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή
 • Πρόσφατο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους και
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει προσκομισθεί από τον αιτούντα, προκειμένου να τεκμηριωθεί η οικονομική του αδυναμία .....................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1037/2013.

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ.Φ.Α.Σ

Με την Πολ.1036/22.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Εφαρμογή   ορισμένων   διατάξεων   του  Κώδικα   Φορολογικής   Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)" παρέχονται συμπληρωματικές οδηγίες για τον Κ.Φ.Α.Σ
Ειδικότερα,
* Διευκρινίζεται ότι, σε κάθε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής μηχανογραφικά τηρούμενων φορολογικών βιβλίων, σε περίπτωση λανθασμένης έκδοσης μη σημαινόμενων (υποχρεωτικά ή προαιρετικά) φορολογικών στοιχείων, εφόσον δεν έγινε χρήση αυτών δεν εκδίδεται υποχρεωτικά ειδικό ακυρωτικό στοιχείο και μπορεί να εκδίδεται οποιοδήποτε μη φορολογικό παραστατικό (π.χ. λογιστικό σημείωμα κ.λπ.).Αντίθετα, στην περίπτωση ακύρωσης φορολογικού στοιχείου που υποχρεωτικά ή προαιρετικά σημαίνεται με Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., εφόσον δεν έγινε χρήση αυτού, απαιτείται η έκδοση ακυρωτικού στοιχείου με σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. δεδομένου ότι, το ακυρωθέν φορολογικό στοιχείο έχει διαφυλαχθεί στη μνήμη του φορολογικού μηχανισμού (αρχεία a.txt, b.txt κ.λπ.). Συμπερασματικά, ακυρωτικό στοιχείο εκδίδεται μόνο στην περίπτωση ακύρωσης φορολογικού στοιχείου που έχει σημανθεί, προαιρετικά ή υποχρεωτικά, με φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και εφόσον δεν έγινε χρήση αυτού. Τέλος, επισημαίνεται ότι, για την ακύρωση τιμολογίου, σημαινόμενου ή μη, εφόσον έγινε χρήση αυτού (παράδοση στον αντισυμβαλλόμενο) εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο........
* Δίδεται παράταση προσαρμογής σε ορισμένους υποχρέους στις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ(έκδοση αποδείξεων λιανικής με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών Φ.Τ.Μ ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ ) μέχρι 29/3/2013(από 28.2.2013)
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1036/2013  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peXAyWkJheU5JQUk/edit

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Με την Απόφαση Αριθ.Πρωτ.Φ.80000/2685/59 /_ 2.2013 του Υπουργείου Εργασίας με θέμα "Καταβολή  βοηθήµατος  αυτοτελώς  και  ανεξαρτήτως απασχολουµένων κατ΄εφαρµογή της παρ.  2  του άρθρου  44  του ν.  3986/2011 (Α΄152)."προβλέπονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Επίδομα ανεργίας από 3 έως 9 μήνες στους ελεύθερους επαγγελματίες που έκλεισαν τα καταστήματά τους θα καταβάλει ο ΟΑΕΔ.Η ενίσχυση θα είναι 360 ευρώ το μήνα, με την προϋπόθεση ο δικαιούχος να έχει πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές στον ΟΑΕΕ και τα άλλα Ταμεία, το ατομικό του εισόδημα θα πρέπει να είναι μέχρι 20.000 και το οικογενειακό μέχρι 30.000 ευρώ.
 Δείτε ολόκληρη την Απόφαση. https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX0F5MGFOa1dzZG8/edit

ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Με την Πολ.1034/22.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Το ειδικό πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών του ν.4014/2011 δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 και της παρ. 16 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994, ο φόρος αυτού του νόμου, τα πρόστιμα και οι πρόσθετοι φόροι, δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος.
 2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994, οι οποίες προστέθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3522/2006, ορίζεται ότι οι ποινικές ρήτρες, τα πρόστιμα, και οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο σε βάρος επιχείρησης δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της.
 3. Με την παρ. 17 του άρθρου 9 του ν.4110/2013 καταργήθηκε η παρ. 16 του άρθρου 105 του ν.2238/1994, ωστόσο, με την παρ. 41 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013, οι εν λόγω διατάξεις ενσωματώθηκαν στην παρ. 17 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 και συνεπώς εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4110/2013 (23.01.2013).
 4. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, το ειδικό πρόστιμο που καταβάλλεται για την τακτοποίηση υπογείων και ημιυπαίθριων χώρων του ν. 3843/2010, δεν αναγνωρίζεται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων 1025463/14.2.2011 έγγραφο μας).
 5. Εξάλλου, με το άρθρο 24 του ν. 4014/2011 επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσης προκειμένου οι εν λόγω κατασκευές να διατηρηθούν.
 6. Κατόπιν των ανωτέρω, το ειδικό πρόστιμο αναφορικά με την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών του ν.4014/2011  που καταβάλλονται από επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά τους.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Με Αρ.Πρωτ. 476/20.2.2013 του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ  με θέμα "α) Λογιστικός χειρισμός ζημίας από απομείωση αξίας ομολόγων για εταιρείες που δεν εφαρμόζουν τα ΔΠΧΠ. " ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
α) το λογιστικό χειρισμό ζημίας από απομείωση αξίας ομολόγων 
«Κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 παράγραφος 13 του ΚΦΕ «η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων από την ανταλλαγή ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των ομολόγων ».
Το ερώτημα που προκύπτει είναι η ενδεδειγμένη λογιστική απεικόνιση της, κατά τα ανωτέρω, χρεωστικής διαφοράς στις οικονομικές καταστάσεις.
Στη βάση ότι η φορολογική διάταξη που ενσωματώθηκε στο άρθρο 105 παράγραφος 13 ΚΦΕ υπάγει τη χρεωστική διαφορά σε τμηματική έκπτωση για φορολογικούς και μόνο σκοπούς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καθιερώνει ή προκρίνει συγκεκριμένο λογιστικό χειρισμό.
  Με βάση τα ανωτέρω η επιχείρηση πρέπει να εφαρμόσει τον ακόλουθο λογιστικό χειρισμό:
Χρέωση του συνολικού ποσού της χρεωστικής διαφοράς στα αποτελέσματα της χρήσης της ανταλλαγής, ήτοι το 2012 (λογ/σμός 64.12 «διαφορές από πώλησης συμμετοχών και χρεογράφων») με πίστωση του οικείου υπολογαριασμού του 34.
Εφόσον, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες φορολογικές διατάξεις η χρεωστική διαφορά εκπίπτει τμηματικά και ισόποσα σε τριάντα έτη, κατά τη χρήση ανταλλαγής, η επιχείρηση θα αναμορφώσει φορολογικά (προσθετική φορολογική αναμόρφωση) στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος τα 29/30 της χρεωστικής διαφοράς. Το σχετικό ποσό δύναται η επιχείρηση να το παρακολουθεί σε λογαριασμό τάξεως προκειμένου κάθε χρήση να εκπίπτει φορολογικά με σχετική αρνητική αναμόρφωση στην οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος το 1/30 της χρεωστικής διαφοράς.
Σε περίπτωση που η εταιρεία εσφαλμένα καταχωρίσει την προαναφερόμενη χρεωστική διαφορά σε λογαριασμό ενεργητικού, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκτιμηθεί από τον Ο.Ε.Λ. η επίδραση της άνω παρατήρησης επί των ελεγχόμενων οικονομικών καταστάσεων και κατά συνέπεια στο είδος της γνώμης που θα εκφράσει (γνώμη με επιφύλαξη ή αρνητική γνώμη) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΠΕ 705.

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Φ.Π.Α ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ

Θα αποδίδεται αυτόματα από τις επιχειρήσεις - Η μεγάλη πτώση των εσόδων σήμανε συναγερμό στο υπουργείο Οικονομικών και φέρνει μέτρα.
Ένα φιλόδοξο σχέδιο αλλά μεγάλο σε ρίσκο για την πάταξη της φοροδιαφυγής σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, με μέτρο-«κορμό» την είσπραξη ΦΠΑ σε καθημερινή βάση. Όπως αποκαλύπτει μιλώντας προς «Το Βήμα» ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης το σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις και για:
- Την αποκάλυψη των πραγματικών ιδιοκτητών 6.500 off shore εταιρειών με ακίνητα.
-Τη φορολόγηση 24.700 πολιτών που φέρονται  να έχουν βγάλει μαύρο χρήμα σε τράπεζες του εξωτερικού
-Τη σύγκριση πραγματικών δαπανών και εσόδων για να φανούν τα αληθινά εισοδήματα όλων των φορολογουμένων.
-Το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών φοροφυγάδων.
-Τον εντοπισμό των ανασφάλιστρων Ι.Χ προκειμένου να πληρωθούν οι αναλογούντες φόροι και τέλη........
πηγή. το βήμα της κυριακής
Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

ΠΟΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Ερευνα της GPO για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου
Οι γιατροί, οι τεχνίτες (ηλεκτρολόγοι κι υδραυλικοί), δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και χώροι εστίασης, είναι κατά κύριο λόγο οι πρωταγωνιστές της φοροδιαφυγής στη χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η GPO για λογαριασμό της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου  (ΕΣΕΕ). Παράλληλα οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι οι περισσότεροι από τους μισούς έλληνες φοροδιαφεύγουν συστηματικά, αλλά μόλις το 16,4% των ερωτηθέντων παραδέχεται ότι έχει φοροδιαφύγει.
Πρόκειται κυρίως για άνδρες (24,7%) και άτομα με εισοδήματα άνω των 2.000 ευρώ μηνιαίως (23,1%).Ωστόσο το 46,3% δηλώνει ότι έχει συμβάλει στο να φοροδιαφύγει κάποιος (μη ζητώντας π.χ. απόδειξη).Συγκεκριμένα για τις Μ.Μ.Ε.  η κοινή γνώμη πιστεύει σε ποσοστό 34,9% ότι η φοροδιαφυγή σε αυτές είναι μεγάλη, το 39,5% ότι είναι μέτρια και το 22,1% μικρή.....
πηγή .το βήμα

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΒΓΑΛΑΝ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Με την Πολ.1033/21.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011."διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Στο πλαίσιο του χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011 και οι οποίοι έχουν λάβει σχετική πρόσκληση από τη Γ.Γ.Π.Σ, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες - διευκρινίσεις τόσο για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων όσο και για την ταχύτερη διεκπεραίωση αυτών. Η φορολογική αντιμετώπιση των διαφορών που προκύπτουν από την κατάσταση προσδιορισμού κεφαλαίου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2238/94 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) αλλά και των οδηγιών που δίδονται με την παρούσα εγκύκλιο...........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1033/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM2lDbTVmRkpjWHc/edit

ΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ § 23 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1020/5.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Σήμανση των δεδομένων των ασφαλών πληροφοριών που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ."ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Παρέχεται η δυνατότητα, από 1.1.2013, χρήσης των Ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄), για τη διασφάλιση των πληροφοριών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ(Ν. 4093/2012 ΦΕΚ 222 Α΄), στους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, εκμετάλλευσης χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης καθώς και στους γιατρούς και οδοντιάτρους.
Στην περίπτωση αυτή, οι πιο πάνω υπόχρεοι, προαιρετικά σημαίνουν ηλεκτρονικά την κάθε εγγραφή - καταχώριση των δεδομένων των πληροφοριών, που ορίζονται με την παραπάνω διάταξη του Κ.Φ.Α.Σ., στο μηχανογραφικό τους σύστημα (ανεξαρτήτως εάν αυτή εκτυπώνεται άμεσα ή όχι), αντί της απεικόνισης αυτών σε εκτυπούμενα θεωρημένα έντυπα.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία (αρχεία «.._a.txt» και «..._b.txt») της σήμανσης κάθε καταχωρούμενης και σημαινόμενης εγγραφής φυλάσσονται, όπως και τα φορολογικά στοιχεία, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ με την υποχρέωση να εκτυπώνονται άμεσα όταν αυτό ζητηθεί από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.
Όσοι από τους υπόχρεους αυτούς, διαθέτουν ήδη μηχανισμό για τη σήμανση των φορολογικών τους στοιχείων, δεν απαιτείται η χρήση ιδιαίτερου-ξεχωριστού μηχανισμού σήμανσης των εγγραφών των πληροφοριών αυτών, ούτε η υποβολή σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

KATAΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Ο ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή ο νέος επενδυτικός νόμος με θέμα "Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις" 
         Βασικές αρχές Νομοσχεδίου.
* Επιτάχυνση και απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης
* Ενίσχυση διαφάνειας και ελέγχου για τις ιδιωτικές επενδύσεις
Άρση εμποδίων και αντικινήτρων για στρατηγικούς επενδυτές
* Ανάπλαση και ανάπτυξη εκτάσεων και ακινήτων
* Βελτίωση ρευστότητας και ευελιξίας χρηματοδότησης.
Ειδικότερα, 
Με το νομοσχέδιο αυτό επιχειρείται επίσης ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους. 
Στο πλαίσιο αυτό:
1. Εισάγονται διατάξεις που αναμένεται να ενισχύσουν τη ρευστότητα των επενδυτών, δια της προκαταβολής έως και του συνολικού ποσού επιδότησης, κατά την έναρξη της επένδυσης, δια της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής, προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.
2. Καταργείται ο χρονικός περιορισμός υποβολής επενδυτικών σχεδίων, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο και παρέχεται δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3. Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια, το ύψος των οποίων καθιερώνεται στο όριο των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, προβλέπεται νομοθετική κύρωση.
4. Παρέχεται επίσης νομοθετική εξουσιοδότηση, για ανάθεση ελέγχων επενδυτικών σχεδίων σε πιστοποιημένους φορείς, προς υποβοήθηση του έργου των αρμοδίων Υπηρεσιών και υπό την τελική έγκριση της Διοίκησης. Με την έκδοση υπουργικής απόφασης, θα καθορισθούν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων.
5. Συστήνεται αυτοτελές τμήμα επιθεώρησης ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγεται απευθείας στον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι ο διαρκής έλεγχος τήρησης των διαδικασιών που διέπουν τις επιχορηγήσεις επιχειρηματικών σχεδίων και η πάταξη παραβατικών συμπεριφορών. Το γραφείο θα έχει και συμβουλευτικό ρόλο, διότι μέσω των πορισμάτων θα εντοπίζεται κάθε δυσλειτουργία των εφαρμοζόμενων διαδικασιών.
Δείτε το σχέδιο νόμου
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa1JUQnFuOFVCX00/edit
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRVh1QmJiQjFWYVk/edit 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1014/29.1.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φόρου υπεραξίας που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.2065/1992"ορίζονται τα εξής.

Ειδικότερα,
                      Αποφασίζουμε,
 1. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου υπεραξίας που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν.2065/1992 και η οποία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2013, παρατείνεται έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2013.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
                                                                                Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

Η  Ολομέλεια του Σ.τ.Ε έκρινε κατά πλειοψηφία
αντισυνταγματική και παράνομη την πρώτη εφεδρεία( αντίθετη στο άρθρο 103 του συντάγματος) που αφορούσε τους υπαλλήλους που εργάζονταν με σχέση δημοσίου δικαίου και αποχώρησαν με το Ν. 4024/2011 του μνημονίου 1'. Το σκεπτικό της απόφασης δείχνει την προχειρότητα του μέτρου της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας (εφεδρεία) καθότι έγινε με μόνο κριτήριο το  όσοι ήσαν κοντά στην σύνταξη, χωρίς να εξετασθεί προηγουμένως η οργανωτική δομή του δημοσίου καθώς και οι ανάγκες του σε υπαλλήλους και χωρίς να έχει γίνει η συγχώνευση των οργανισμών .

24 ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ- ΑΔΕΔΥ

Σε 24ωρη γενική πανελλαδική απεργία προχωρούν σήμερα  τα συνδικάτα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Στην απεργία συμμετέχουν δημόσιοι υπάλληλοι, εργαζόμενοι σε εφορίες, πολεοδομίες, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις ΔΕΚΟ, εφοριακοί, καθηγητές και δάσκαλοι, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, δικηγόροι, μηχανικοί, τραπεζοϋπάλληλοι κ.λ.π
Στο πλαίσιο της κινητοποίησης ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ έχουν προγραμματίσει συλλαλητήριο στις 11 το πρωί, στο Πεδίον του 'Αρεως, ενώ το ΠΑΜΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στις 10.30 στην Ομόνοια. Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας το πρωί και το βράδυ, και έτσι τα λεωφορεία θα κινούνται μεταξύ 09:00-21:00.

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΜΕΧΡΙ 30/6/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΩΝ Φ.Π

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1029/15.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Τρόπος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2013. Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013." ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
                             Αποφασίζουμε,
 1. Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013 υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά.
 2. Για αποβιώσαντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..
 3. Για νομικά πρόσωπα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., διακοπή εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013.
 4. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2013.
 5. Η παραπάνω απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Ο Υφυπουργός
 Γεώργιος Μαυραγάννης

ΟΙ 21 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
 Με το νομοσχέδιο αυτό:
1. Θεσπίζεται το σύστημα «Αριάδνη»
 2. Θεσπίζεται η προσυμπλήρωση από τη ΓΓΠΣ της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης συνταξιούχων φορολογουμένων στη βάση των στοιχείων, που της διαβιβάστηκαν από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
 3. Αυστηροποιείται η αντιμετώπιση των παραβατικών συμπεριφορών υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα που στρέφονται κατά του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας και τη θέσπιση τους ως ιδιώνυμου εγκλήματος.
4. Ενισχύεται η ελεγκτική αποτελεσματικότητα του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας και των άλλων ελεγκτικών οργάνων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, ιδίως ως προς την καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας με τη συνδρομή της Οικονομικής Αστυνομίας.
5. Για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και της καταχρηστικής λήψης κοινωνικών μεταβιβάσεων, οργάνωση στοχευμένου εντοπισμού περιπτώσεων αδήλωτης απασχόλησης ατόμων που λαμβάνουν ταυτόχρονα επίδομα ανεργίας (π.χ. ύστερα από εικονική καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους).
6. Αναδιαμορφώνεται και ενισχύεται η συμφιλιωτική διαδικασία που μπορεί να προωθεί το ΣΕΠΕ και οι αρμόδιοι επιθεωρητές εργασίας.
7. Για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθιερώνεται το ασφαλιστικό πιστοποιητικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
8. Καταργείται ο λόγος διαγραφής των εγγεγραμμένων ανέργων από τα μητρώα του ΟΑΕΔ, όταν αυτοί συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
9. Καταργούνται δώδεκα (12) θέσεις ειδικών συνεργατών του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
10. Αναγνωρίζεται θεσμικά ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ως ισότιμος κοινωνικός εταίρος με τις λοιπές αντιπροσωπευτικές εργοδοτικές οργανώσεις,
  11. Διευρύνονται οι σκοποί του ΟΑΕΔ ώστε να συμπεριληφθεί μέρος των σημαντικών κοινωνικών δραστηριοτήτων των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας (ΟΕΕ & ΟΕΚ).
  12. Απλουστεύεται το καθεστώς ασφάλισης των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων με μόνο κριτήριο τη δυναμικότητα ως προς τον αριθμό των δωματίων.
 13. Αναβαθμίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), κυρίως μέσα από την ενισχυμένη στελέχωσή τους με ιατρικό δυναμικό. Συνέχιση της απονομής σύνταξης, ακόμη και αν ο ελεγχόμενος συνταξιούχος δεν έχει ακόμη ελεγχθεί από τα ΚΕΠΑ (μέχρι 31.10.2013).
 14. Παρατείνεται για ένα (1) χρόνο η ασφαλιστική κάλυψη (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) ανέργων και ανασφάλιστων ατόμων.
 15. Τροποποιείται η ρύθμιση για την παροχή βοηθήματος ανεργίας σε αυτοαπασχολουμένους και ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε το βοήθημα να αποδίδεται και σε επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες (π.χ. δικηγόροι, μηχανικοί, κ.λπ.) χωρίς αυτοί να χρειαστεί να διακόψουν την ασφάλισή τους.
 16. Διευρύνεται σταδιακά το πεδίο εφαρμογής και προχωράμε στον εξορθολογισμό χρήσης του εργοσήμου,
  17. Θεσπίζεται ειδική διάταξη για συμψηφισμό ή παρακράτηση από τη δικαιούμενη σύνταξη οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και στον ΟΓΑ.
 18. Θεσπίζεται η δυνατότητα μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας ασφαλιστικών φορέων σε άλλους φορείς εποπτείας υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με μικρό ετήσιο μίσθωμα που δεν είναι, πάντως, μικρότερο του 4,8 % της ετήσιας αντικειμενικής αξίας (ή αγοραίας όπου δεν υφίσταται αντικειμενική).
19. Προβλέπεται η δυνατότητα επανεγγραφής στην κύρια και επικουρική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ατόμων (πρώην ασφαλισμένων) τα οποία διέκοψαν παλαιότερα το επάγγελμά τους και σήμερα έχουν νέα επαγγελματική δραστηριότητα ως επαγγελματίες.
20. Θεσπίζεται το ακατάσχετο των εισφορών που καταβάλλονται υπέρ των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ, οι οποίοι αποτελούν κοινωνικούς πόρους.
  21. Εισάγεται με πιο συστηματικό τρόπο – η πλέον δοκιμασμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέθοδος ενεργοποίησης των ανέργων για την επιτυχή ένταξη/επανένταξη των εγγεγραμμένων ανέργων στην αγορά εργασίας, δηλαδή η αρχή των «αμοιβαίων υποχρεώσεων» (mutual obligation principle).
Δείτε το σχέδιο νόμου και την αιτιολογική έκθεση.
http://www.opengov.gr/minlab/?p=2449 

Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΛΗΞ. ΧΡΕΩΝ

18.2.2013
Αναφορικά με την απάντηση που δόθηκε από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σε ερώτηση της Αντιπροέδρου της Βουλής κ. Μαρίας Τσαρουχά Κόλλια, για το θέμα των ληξιπρόθεσμων χρεών, ο Υφυπουργός Οικονομικών διευκρινίζει ότι το πλαίσιο της απάντησης αφορούσε το υφιστάμενο καθεστώς. Η Κυβέρνηση εξετάζει τεχνικές βελτιώσεις, ώστε το υφιστάμενο καθεστώς να γίνει πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό και να ανταποκρίνεται αφενός στις πράγματι μεγάλες ανάγκες των φορολογουμένων και αφετέρου στην επίτευξη εύρυθμης εισπραξιμότητας των ληξιπρόθεσμων χρεών από πλευράς Δημοσίου.

OI ΛΙΣΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ

Μετοχές, καταθέσεις, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, δάνεια, αλλά και όλες οι συναλλαγές με τράπεζες, χρηματιστήρια, ιδιωτικά και δημόσια θεραπευτήρια και κλινικές των Ταμείων Ασφάλισης, επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες ύδρευσης, μπαίνουν πλέον στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών Αρχών και «φακελώνονται» ηλεκτρονικά στο υπουργείο Οικονομικών.
Μετοχές, καταθέσεις, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, δάνεια, αλλά και όλες οι συναλλαγές με τράπεζες, χρηματιστήρια, ιδιωτικά και δημόσια θεραπευτήρια και κλινικές των Ταμείων Ασφάλισης, επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, Ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες ύδρευσης, μπαίνουν πλέον στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών Αρχών και «φακελώνονται» ηλεκτρονικά στο υπουργείο Οικονομικών.
Μεθαύριο, άλλωστε, 20 Φεβρουαρίου, λήγει και η τελευταία προθεσμία που έδωσε το οικονομικό επιτελείο για την υποβολή καταστάσεων και στοιχείων στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα εκπαιδευτήρια, τις τράπεζες και τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ.
πηγή.η ναυτεμπορικη

Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

ΣΑΦΑΡΙ ΦΟΡΩΝ

Με μίνι δόσεις και μάξι ποινές - «Γαλάζιο» κίνημα υπέρ ιδιοκτητών ακινήτων - Υστατη ευκαιρία ρύθμισης από 25 ευρώ τον μήνα
 Τη ρύθμιση της «ύστατης ευκαιρίας», που κυριολεκτικά θα αποτελεί την τελευταία ευκαιρία όχι μόνο για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τα χρέη τους στο Δημόσιο και στα Ταμεία με πολύ μικρές δόσεις (από 25 ευρώ τον μήνα), αλλά και για να ανακάμψουν τα έσοδα που βυθίζονται. λόγω της πρωτοφανούς ύφεσης,προετιμάζει πυρετωδώς το οικονομικό επιτελείο με τους τεχνικούς συμβούλους της τρόικας..........
πηγή το βήμα της κυριακής

Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Επειδή σήμερα -με αφορμή την ομιλία του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα στη Βουλή- σε ορισμένα διεθνή μέσα ενημέρωσης αναφέρεται ότι θα γίνει νέο κούρεμα του ελληνικού χρέους, διευκρινίζεται:
Η σχετική δήλωση του υπουργού Οικονομικών αναφέρεται στην απόφαση του Eurogroup της 27ης Νοεμβρίου του 2012, σύμφωνα με την οποία όταν η Ελλάδα αποκτήσει πρωτογενές πλεόνασμα, τα κράτη μέλη της ευρωζώνης θα εξετάσουν επιλογές μέτρων, προκειμένου να επιτύχουν περαιτέρω αξιόπιστη και βιώσιμη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ της Ελλάδας.

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Με την Πολ.1027/15.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΦΕ." κοινοποιείται η 98/2012  Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Ειδικότερα,
 Με τη γνωμοδότηση αυτή διατυπώθηκε ομόφωνα η γνώμη ότι η αξία της οικοδομής που έχει ανεγερθεί από τον μισθωτή σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή προκειμένου να υπολογισθεί το ετήσιο εισόδημα αυτού (εκμισθωτή) εξ οικοδομών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του ΚΦΕ, λαμβάνεται η πραγματική αξία της οικοδομής, η οποία εξευρίσκεται από τα επίσημα βιβλία και λοιπά στοιχεία εκείνου που ανήγειρε την οικοδομή, χωρίς να αφαιρεθούν από την αξία αυτή τα ποσά της επιδότησης που έλαβε ο μισθωτής για την ανέγερση του κτίσματος από το πρόγραμμα LEADER.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ
Γ. ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Παραμένει ανοικτή η εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ (ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ )  μέχρι 28.2.2013. Σημειώνεται ότι η προθεσμία 15.2.2013 που έληγε σήμερα ήταν  και αυτή άτυπη(όπως και η 31.1.2013) αφού δεν υπήρχε απόφαση για τις συγκεκριμένες ημερομηνίες , καθότι  τα σημειώματα  έδιναν 20 ημέρες στους φορολογούμενους να ενημερώσουν την εφαρμογή και να προσκομίσουν  αντίγραφα των δηλώσεων τους στην εφορία προκειμένου να καλύψουν το πόθεν έσχες τους  για τα ποσά που έμεναν ακάλυπτοι για να μην φορολογηθούν. Είναι έτοιμη και σχετική εγκύκλιος η οποία θα κυκλοφορήσει την επόμενη τρίτη ή τετάρτη που θα δίνει οδηγίες λόγω των γνωστών προβλημάτων που έχουν ανακύψει.

28/2/ & 29/3/2013 Η Β' & Γ' ΔΟΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Π ΕΤΟΥΣ 2010

Με τηνΑ.Υ.Ο- Πολ.1015/31.1.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Παράταση προθεσμίας καταβολής της δεύτερης και τρίτης δόσης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010." ορίζονται τα εξής.
 Ειδικότερα,
 1. Προθεσμία καταβολής της δεύτερης δόσης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2010 ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2013 και της τρίτης δόσης η 29η Μαρτίου 2013, αντίστοιχα. Για την καταβολή των ποσών αυτών αποστέλλεται ατομική ειδοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.
 2. Η παραπάνω απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΕΙΔΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ Ι.Π.Π.Α

Με την Πολ. 1026/13.2.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Ειδική Φορολόγηση των αμοιβών του Ιπτάμενου Προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας που υπηρετεί σε αλλοδαπή αεροπορική εταιρεία με εγκατάσταση στην Ελλάδα, πριν από την κατάργησή της με τον ν. 3842/2010." κοινοποιείται η 153/2009 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα μ' αυτή, το Τμήμα ΣΤ' του Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομόφωνα ότι ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των αμοιβών του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζεται μέχρι 31-12-2009 για τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, ανεξάρτητα από την εθνικότητα των αεροσκαφών ή την ιθαγένεια των εταιρειών στα αεροσκάφη των οποίων παρέχονται οι υπηρεσίες τους δηλαδή αν αυτές είναι αλλοδαπές ή αν αυτές έχουν την έδρα τους ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, καθώς και ανεξάρτητα από τον τόπο που παράγεται το συγκεκριμένο εισόδημα δηλαδή αν αυτό παράγεται στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
Η. ΚΑΤΟΥΔΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 Με την Πολ.1025/13.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομίζονται στο συμβολαιογράφο κατά τη σύνταξη τροποποιητικού συμβολαίου οριζόντιας ιδιοκτησίας για τη σύσταση αποκλειστικής χρήσης κοινόχρηστου χώρου." κοινοποιείται η 355/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Ειδικότερα,
Με τη γνωμοδότηση αυτή διατυπώθηκε η γνώμη ότι, επειδή ο περιορισμός της χρήσης των λοιπών οροφοκτητών επί κοινοχρήστου χώρου υπέρ συνιδιοκτήτη επί οικοδομής, όπου ισχύει το καθεστώς της οριζόντιας ιδιοκτησίας, έχει μεν χαρακτήρα δουλείας, όχι όμως πραγματικής δουλείας, με την έννοια των άρθρων του ΑΚ ή άλλης ειδικής διάταξης, δεν απαιτείται, κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου τροποποίησης υφιστάμενης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, προκειμένου να καθοριστεί η αποκλειστική χρήση τμήματος χώρου (πυλωτής, ταράτσας κλπ) από ιδιοκτήτη οριζόντιας ιδιοκτησίας της ίδιας οικοδομής, να προσκομίζεται στο συμβολαιογράφο, κατά περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 81 ή το αντίγραφο της δήλωσης του άρθρου 11 του ΚΦΕ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
Η. ΚΑΤΟΥΔΗΣ

Ο ΕΤΑΙΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ Ο.Ε ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ

Μ ε την Πολ.1024/13.2.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποκείμενο φορολογικής ενοχής του εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτου που εισφέρεται η χρήση του σε ΟΕ από τον εταίρο - κύριο του ακινήτου, ως αντάλλαγμα της συμμετοχής του σ' αυτήν." κοινοποιείται η 258/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Γενικό
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
Ειδικότερα,
Με τη γνωμοδότηση αυτή διατυπώθηκε κατά πλειοψηφία η γνώμη ότι, επί εισφοράς από εταίρο σε ομόρρυθμη εταιρεία της χρήσεως ακινήτου που ανήκει στην κυριότητα του εταίρου, η οποία γίνεται σε αντάλλαγμα της συμμετοχής του σε αυτήν, σε περίπτωση εκμισθώσεως του εισφερθέντος ακινήτου από την εταιρεία σε τρίτο και εισπράξεως των μισθωμάτων από την ίδια, φορολογικό υποκείμενο και υπόχρεος σε υποβολή της σχετικής φορολογικής δηλώσεως για τα εισπραττόμενα μισθώματα εξακολουθεί να είναι ο εταίρος - κύριος του εισφερθέντος ακινήτου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
Η. ΚΑΤΟΥΔΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Νέα προσπάθεια αύξησης των εισπράξεων ληξιπρόθεσμων χρεών  Κάντε όσο περισσότερες δόσεις προβλέπει ο νόμος στους φορολογουμένους που θέλουν να ρυθμίσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, διεμήνυσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης στους εφόρους, σε μια νέα προσπάθεια αύξησης των εισπράξεων του Δημοσίου από τη δεξαμενή των 56,6 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων χρεών. Οι συστάσεις έρχονται την ώρα που η νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών φαίνεται να απαιτεί τουλάχιστον δύο μήνες για να ενεργοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβει το πράσινο φως από την τρόικα και παράλληλα ο συναγερμός για κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων είναι ικανός να προκαλέσει περαιτέρω έντονες κοινωνικές αντιδράσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, οι οδηγίες που έλαβαν οι επικεφαλής των μεγαλύτερων εφοριών της Αττικής από τον κ. Θεοχάρη δεν επιδέχονται πολλές ερμηνείες: οι έφοροι καλούνται να χαλαρώσουν όσο γίνεται - χωρίς να εκτρέπονται από τις προβλέψεις του νόμου - το πλαίσιο διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών, προκειμένου να εισρεύσει χρήμα στα ταμεία του Δημοσίου χωρίς να χρειαστεί να επιστρατευτούν κατασχέσεις που συνεπάγονται πολιτικό κόστος..
πηγή τα νέα

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 Με την Δ 12 1024690 ΕΞ 8.2.2012 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποβολή αιτήσεων από δικαστικούς λειτουργούς σχετικά με ανάκληση δηλώσεων φόρου εισοδήματος οικ. ετών 2009-2012."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 α)Το επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς προκειμένου για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, καθώς και για την αντιστάθμιση δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους (δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οργάνωση γραφείου) αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ΚΦΕ. Κάθε άλλη διαταγή μας με αντίθετο περιεχόμενο παύει να ισχύει, από την έκδοση της παρούσας.
β) Τα αναφερόμενα στην παρ.1 της παρούσας περί της αφαίρεσης, κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ακαθάριστου ποσού της βουλευτικής αποζημίωσης ως τεκμαρτό ποσό για την κάλυψη δαπανών δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για τους δικαστικούς λειτουργούς καθόσον για αυτούς δε συντρέχει η προϋπόθεση μίσθωσης πολιτικών γραφείων.

Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘ/ΩΝ-REPOS-XΡΗΜ.ΠΡΟΙΟ

Με την Πολ.1023/11.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2, της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17Α/23.1.2013)."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Ειδικότερα,
* Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι τα ποσά των τόκων τα οποία προθεσμιακές καταθέσεις που έχουν συναφθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012 αλλά εκτοκίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, υπάγονται σε φορολόγηση με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%), ανεξάρτητα αν αφορούν και τόκους της περιόδου 2012, στην οποία εφαρμοζόταν ο μειωμένος συντελεστής 10%, καθόσον χρόνος απόκτησης του εισοδήματος είναι, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, ο χρόνος που οι τόκοι αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί, ήτοι ο χρόνος εκτοκισμού.
* Τα εισοδήματα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%).
Ειδικά για τις συμβάσεις παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που έληξαν από την 1η Ιανουαρίου 2013 μέχρι και την 23η Ιανουαρίου 2013 επί των εισοδημάτων των οποίων δεν παρακρατήθηκε φόρος ή παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%), ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1023/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQ1VpWjN5eHJFQ28/edit

Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2013

EΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 18 & 20 ΤΟΥ Ν. 4110/2013

Με την Πολ.1022/8.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 20 του Ν.4110/2013 (Α΄17), καθώς και της διάταξης του άρθρου 22, κεφάλαιο Ε΄, της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄256)."διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
* Με τις διατάξεις αυτές το δικαίωμα παραλαβής νέου αυτοκινήτου σε αντικατάσταση παλαιού που αποσύρεται, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν. 3943/2011 (Α΄66) που αφορούν σε απόσυρση ΕΙΧ αυτοκινήτων και φορτηγών IX αυτοκινήτων των οποίων οι άδειες εκδόθηκαν μέχρι 31-12-2000, παρατείνεται έως 31-12-2013, εφόσον για αυτά καταβληθούν οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις έως την ημερομηνία αυτή. Επίσης ορίζεται ότι, τα αυτοκίνητα αυτά πρέπει να αποσυρθούν από την κυκλοφορία μέχρι 20-12-2013.
  * Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης επιβολής του ειδικού φόρου των διαφημίσεων που προβάλλονται από την τηλεόραση, η 1-1-2014.
Δείτε ολόκληρη την 1022/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pam10V3NvTmFvbWc/edit

ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ

Με την Πολ.1012/25.1.2013 του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 225/5.2.2013  τεύχος Β') με θέμα" Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 2065/1992" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
        αποφασίζουμε,
1. Ορίζουμε ότι η δήλωση φόρου υπεραξίας, για το έτος 2012, που προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, αποτελείται από τρία έντυπα,
α. Από τη δήλωση φόρου υπεραξίας.
β. Από την αναλυτική κατάσταση των κτιρίων, η αξία των οποίων υπόκειται σε αναπροσαρμογή.
γ. Από την αναλυτική κατάσταση των γηπέδων, η αξία των οποίων υπόκειται σε αναπροσαρμογή.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πιο πάνω δήλωσης έχει ως τα συνημμένα υποδείγματα Φ.01.020, Φ.01.021 και Φ.01.022, τα οποία επισυνάπτονται ως παράρτημα της παρούσας.
3. Σημειώνεται ότι στον πίνακα 2 του εντύπου της δήλωσης φόρου υπεραξίας (Φ.01.020), για τον υπολογισμό της φορολογητέας υπεραξίας γηπέδων και κτιρίων και του φόρου που οφείλεται, κατά περίπτωση, όπως αυτός έχει απεικονισθεί στην εφαρμογή παραλαβής της δήλωσης στο σύστημα TAXIS, το πεδίο «Μείον: Ζημία που αναλογεί (αυτή που αναγνωρίζεται)» έχει χαρακτηρισθεί ως κωδικός 449.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1012/2013 που περιλαμβάνει και το έντυπο της Δήλωσης.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdkZnS1Y4S3dYdTg/edit

Κυριακή, 10 Φεβρουαρίου 2013

"ΚΟΥΡΕΜΑ" ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ Η ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ

Γενική ρύθμιση φόρων - εισφορών από 60 ως 100 μήνες για να μπει ρευστό στα άδεια ταμεία - ΔΝΤ: Μειώστε τα πρόστιμα που δεν θα εισπράξετε ποτέ.Η καθίζηση των φορολογικών εσόδων και των ασφαλιστικών εισφορών τον Ιανουάριο, που σε μεγάλο βαθμό αποδίδεται στην αδυναμία πληρωμής των υποχρεώσεων νοικοκυριών και ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν πληγεί τα εισοδήματά τους, φέρνει πιο κοντά μια γενική και γενναία ρύθμιση του συνόλου των οφειλών προς το Δημόσιο και τα Ταμεία με «κούρεμα» προστίμων στο 20% της συνολικής οφειλής και πολλές δόσεις.
Η ρύθμιση για το σκέλος των φόρων θα συζητηθεί ανάμεσα στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, τον υπουργό Γιάννη Στουρνάρα, τον υφυπουργό Γιώργο Μαυραγάνη και τον γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, και στην τρόικα που έρχεται στην Αθήνα στα τέλη Φεβρουαρίου προκειμένου να προετοιμάσει τον τακτικό τριμηνιαίο έλεγχο της οικονομίας..........
πηγή .το βήμα της κυριακής

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Aστικά ακίνητα (κατοικίες, οικόπεδα εντός σχεδίου, επαγγελματική στέγη, υπόγεια πάρκινγκ, αποθήκες)
 • Aφορολόγητο όριο: 50.000 ευρώ
 • Φορολογική κλίμακα: 8-10 φορολογικά κλιμάκια με συντελεστές που θα ξεκινούν από 0,1% για το τμήμα της περιουσίας από 50.001 έως 100.000 ευρώ, 0,2% για το τμήμα της περιουσίας από 100.001 έως 200.000 ευρώ, 0,3% για περιουσία από 200.000 έως 400.000 ευρώ. Oι συντελεστές θα φθάνουν το 1,5% έως 2% για ακίνητα άνω των 3 εκατ. ευρώ.
 • Eιδική μέριμνα με έκπτωση φόρου για τους ανέργους
 •  .Aγροτεμάχια
 • Διαχωρισμός των αγροτεμαχίων σε μη αγροτικά και αγροτικά.
 • Για τα αγροτικά θα επιβάλλεται φόρος από το πρώτο ευρώ. O φόρος θα υπολογίζεται με ξεχωριστή φορολογική κλίμακα και με συντελεστές που θα ξεκινούν από 0,1%.
 • Για τα μη αγροτικά θα καθιερωθεί ειδικό αφορολόγητο όριο 20.000 - 30.000 ευρώ. Tο υπόλοιπο τμήμα της περιουσίας θα φορολογείται με βάση κλίμακα.
Aκίνητα νομικών προσώπων
 • Φόρος από το πρώτο ευρώ αντικειμενικής αξίας των ακινήτων ανάλογα με τη χρήση του κάθε ακινήτου.
 • O φόρος θα υπολογίζεται με βάση κλίμακα και συντελεστές 0,1% , 0,2%, 0,3% και 0,6%.
 • Eιδική φορολογική μεταχείριση για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των επιχειρήσεων και τα ακίνητα που εκμεταλλεύεται η Eκκλησία. Eκτός φόρου οι λατρευτικοί ναοί. Eξόφληση φόρου: Σε 5 μηνιαίες δόσεις 
 • πηγή ημερήσια

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ Α.Ε-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ

Με την Απόφαση  Κ2-828 του ΥΠΑΝ (που δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 216 /5.2.2013 τεύχος Β') με θέμα" Προτυποποιημένα Καταστατικά" δίδονται Υποδείγματα καταστατικών των Α.Ε-Ε.Π.Ε-Ι.Κ.Ε-Ο.Ε-Ε.Ε.
Ειδικότερα,
Όπως το ελάχιστο περιεχόμενο των προτυποποιημένων καταστατικών της Ανωνύμου Εταιρείας, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ), της Ομορρύθμου Εταιρείας και της Ετερορρύθμου Εταιρείας το οποίο συμπληρώνεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης (συμβολαιογράφο), αν πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, και την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία ή από τους ιδρυτές αν πρόκειται για ομόρρυθμη εταιρία, ετερόρρυθμη εταιρία και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες διαφορετικού εταιρικού τύπου και θα είναι προσπελάσιμο από το διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. είναι το εξής ανά εταιρικό τύπο:
Δείτε την Κ2-828/5.2.2013 με τα υποδείγματα των καταστατικών.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcVpMYnpuR1pLT3c/edit

ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Φ.Π.Α ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με την Πολ.1021/6.2.2013 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Μη καταβολή ΦΠΑ από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ή τις αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις για παροχή υπηρεσιών." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Προβλέπεται ότι το Δημόσιο, οι ΟΤΑ και οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ή οι αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στην καταβολή ΦΠΑ για πράξεις παροχής υπηρεσιών που πραγματοποίησαν μέχρι 31.12.2011, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν επιρρίψει το φόρο αυτό στους καταναλωτές.
Επιπλέον, ορίζεται ότι οι πράξεις προσδιορισμού ΦΠΑ ή πράξεις επιβολής προστίμων που έχουν εκδοθεί για τη μη απόδοση ΦΠΑ για τις ανωτέρω πράξεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν καταστεί με οποιονδήποτε τρόπο οριστικές μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, δηλαδή 2 Φεβρουαρίου 2012, παύουν να ισχύουν και διαγράφονται τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί βάσει των πράξεων αυτών, ενώ ποσά που έχουν καταβληθεί για την αιτία αυτή δεν επιστρέφονται, ούτε συμψηφίζονται.
Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση που οι ανωτέρω φορείς επέβαλαν ΦΠΑ στις υπηρεσίες που παρείχαν μέχρι 31.12.2011, υποχρεούνται σε απόδοση του φόρου αυτού. Επίσης, επισημαίνεται ότι για τις υπηρεσίες που παρέχονται μετά την 1.1.2012 εφαρμόζονται κανονικά οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, σύμφωνα με τις οποίες οι παραπάνω υπηρεσίες υπόκεινται στο ΦΠΑ...............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1021/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX0dXbXBaMWROeFE/edit

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

OI K.A.Δ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Με την ΔΕΣ Γ 1021845 ΕΞ 5.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 όπως ισχύει" παρέχεται πίνακας  Κ.Α.Δ  του επαγγέλματος του λογιστή - φοροτεχνικού.
Ειδικότερα,
Σε συνέχεια του ΔΕΣ Γ 1021845 (ΑΔΑ Β4Μ1Η-1ΨΘ) εγγράφου μας, σύμφωνα με το οποίο για την άσκηση δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού πρέπει να προσκομίζεται, από τον υπόχρεο, κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών, επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ, σας κοινοποιούμε πίνακα δραστηριοτήτων, για την άσκηση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με έγγραφο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, η προσκόμιση της εν λόγω ταυτότητας.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΣ Γ 1021845 ΕΞ 5.2.2013 με τον πίνακα των
 Κ.Α.Δ .https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYi1WdkVaUVFLNkk/edit

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Υ ΑΝΥΠ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟΝ Η/Τ

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο, διευκρινίζεται ότι απολύτως καμία επαγγελματική δραστηριότητα δεν εξαιρείται από την υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας με την οποία ενημερώνεται ο συναλλασσόμενος για το δικαίωμά του να μην καταβάλλει αντίτιμο των υπηρεσιών που έλαβε, εφ’ όσον δεν έχει λάβει και νόμιμο παραστατικό. Καμία εξαίρεση δεν υπάρχει επίσης και ως προς την ουσία του μέτρου, δηλαδή το δικαίωμα του καταναλωτή να μην πληρώσει αν δεν λάβει απόδειξη. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα, έγγραφο- απάντηση της Διεύθυνσης Τιμών παροχής Υπηρεσιών προς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου Α4-17/28-1-2013, διευκρινίζεται ότι η απάντηση της υπηρεσίας προέκυψε από υποκειμενική ερμηνεία της αναφοράς περί τηρουμένου τιμοκαταλόγου, στη σχετική αγορανομική διάταξη.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *