Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ.1082/2016-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ε9 ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Με την Πολ.1082/23.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1928/29.6.2016 τεύχος Β')  με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων"
ορίζεται ότι.
Επεκτείνεται  ο υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου  και στα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού( αγροτεμάχια )
Ειδικότερα,
                                                           αποφασίζουμε
1. Στις περιπτώσεις 6, 7 και 9 της ΠΟΛ.1184/30.7.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μετά τη φράση «για το συμπληρωματικό φόρο» προστίθεται η φράση «των φυσικών και». 
 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει για τις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2016 και επόμενων.
                                                Αθήνα, 23 Ιουνίου 2016 
                                 Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Σ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ψηφίστηκε σήμερα  στην  Βουλή  επί της αρχής και των άρθρων το Νομοσχέδιο "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών,.......και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού." Αύριο ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής  και στο σύνολο.
Ειδικότερα ,
1)  ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31.12.2015.
Με το άρθρο 8 § 4 του Νομοσχεδίου ορίζεται ότι.
4.α. Ειδικά για εταιρείες των οποίων η χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920, στο άρθρο 10, παρ. 3 του ν. 3190/1955 και στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για ης Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών. 
β. Προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή και τη δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ στην ιστοσελίδα ή. σε οικονομική εφημερίδα των προσκλήσεων, των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών που υπόκεινται σε δημοσιότητα από λοιπές διατάξεις των προαναφερθέντων νόμων ισχύουν ανάλογα.
Σημειώνεται ότι η καταχώρηση στο ΓΕΜΗ των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
πραγματοποιείται:
α) 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης  της εταιρείας και σε περίπτωση τροποποίησής τους  μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του αρθρ. 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920).
β) Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της (σύμφωνα το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, που εφαρμόζεται και για τις ΕΠΕ και για τις ΙΚΕ)
Συνεπώς μετά και την παράταση των Φορολογικών Δηλώσεων και των Νομικών Προσώπων μέχρι 15/7/2016  η Τακτική Γενική Συνέλευση των  Εταιρειών  Α.Ε,  Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., μπορεί να συγκληθεί μέχρι 15/9/2016 το αργότερον.
2) ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ.
 Με το άρθρο 4 §§ 1, &  2του Νομοσχεδίου ορίζεται ότι.
1.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του κ.ν. 2130/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας η στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρηση, το αργότερο έως τη δεκάτη |10η) ημερολογιακή ήμερα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης.»

2.Το άρθρο 43β του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής:
•Αρθρο 43β
«1. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.:
 α.τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β. την έκθεση διαχείρισης και
γ. τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται, εντός είκοσι (20) ημερών  από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση:»
Οπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου ΑΙ της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται γνώμη νομίμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου.

2. Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήματος Α' του ν. 4308/2014 (Α' 251), απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης. Για ιο σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγραφου ο καθορισμός του μεγέθους των επιχειρήσεων γίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4308/2014.

3. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου εμπίπτουν και οι προσωπικές εταιρείες όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα και έχουν μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμου κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.
Συνεπώς  το 2016 είναι το   τελευταίο έτος που καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ οι οικονομικές καταστάσεις 20 ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ.1088/2016-ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΩΝ

Με την Πολ 1088/24.6.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 - 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 περί μεταφοράς ζημιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Δεν απαιτείται η ζημία να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους που προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 18 και 19 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), με τις οικείες κάθε φορά κυρώσεις που προβλέπονται από τον Κώδικα αυτόν.
* Σε περίπτωση επιχείρησης με λογιστικές ζημίες στα βιβλία της η οποία επιθυμεί να μειώσει το μετοχικό/εταιρικό της κεφάλαιο με συμψηφισμό των ζημιών αυτών, οι υπόψη ζημίες κατά το μέρος που αναγνωρίζονται φορολογικά εξακολουθούν για φορολογικούς σκοπούς να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών (σχετ. οι υπ' αριθ. ΣτΕ 3733/2008, ΣτΕ 2614/2008 και ΣτΕ 2523/1991 αποφάσεις του Σ.τ.Ε.).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1088/2016.

ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ 2016-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν Φ.Ε.Ν.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ Α.Π.

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ24.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των εισπραττόμενων μερισμάτων από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που εισπράττουν μερίσματα από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999 θα τα αναγράφουν στον κωδικό 466 του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων «Έντυπο Ν», προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους και περαιτέρω, σε περίπτωση τυχόν διανομής τους κατά το τρέχον φορολογικό έτος θα συμπληρώνουν τον κωδικό 384 δεδομένου ότι για τα διανεμόμενα αυτά ποσά, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013. ...
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ 2016  
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbnhKTκTVxOFpMVEk/view?usp=sharing

ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ 2016-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν Φ.Ε.Ν.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ Α.Π.

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ24.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) των εισπραττόμενων μερισμάτων από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που εισπράττουν μερίσματα από εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999 θα τα αναγράφουν στον κωδικό 466 του εντύπου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων «Έντυπο Ν», προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους και περαιτέρω, σε περίπτωση τυχόν διανομής τους κατά το τρέχον φορολογικό έτος θα συμπληρώνουν τον κωδικό 384 δεδομένου ότι για τα διανεμόμενα αυτά ποσά, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013. ...
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ 2016  
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbnhKTκTVxOFpMVEk/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΤΟΚΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 23.6.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Παρακράτηση φόρου σε τόκους ομολογιακού δανείου το ποσό των οποίων καταβάλλεται με την έκδοση νέων ομολογιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Στην περίπτωση των τόκων ομολογιακού δανείου οι οποίοι καταβάλλονται κατά το χρόνο που καθίστανται ληξιπρόθεσμοι (άρα και απαιτητοί) μέσω κεφαλαιοποίησής τους με έκδοση νέων ομολογιών (καταβολή σε είδος), η υποχρέωση παρακράτησης γεννάται κατά τον χρόνο της κεφαλαιοποίησης. 
Σε περίπτωση που κεφαλαιοποιούνται (μέσω της καταβολής σε είδος) ήδη ληξιπρόθεσμοι τόκοι με την έκδοση νέων ομολογιών, η υποχρέωση παρακράτησης υπάρχει όχι κατά το χρόνο της κεφαλαιοποίησης αλλά κατά το χρόνο που αυτοί είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμοι, οπότε και θα έπρεπε να είχαν πιστωθεί στα βιβλία της εταιρείας (σχετ. η υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1011/2.1.2014 εγκύκλιός μας).
 Ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, επιφυλασσομένων των διατάξεων των Σ.Α.Δ.Φ. ....
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLUtsSHlyeDZ2bFE/view?usp=sharing

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δημοσιεύθηκε από την  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ " Το Εγχειρίδιο των Ερωτήσεων - Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα" (Ιούνιος  2016) 
 2η Έκδοση 47,48,51,75,106-116.

Κατεβάσετε το Εγχειρίδιο.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peHQ0LVRrOFhtakk/view?usp=sharing

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ.1086/2016-ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ 10% ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Mε την Πολ. 1086/23.6.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», που αναφέρονται σε επιβολή «τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση» και παροχή σχετικών οδηγιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4389/2016, επιβάλλεται αναλογικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση», το οποίο βαρύνει τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης.
Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης σε συνδρομητική τηλεόραση και υπολογίζεται ως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού, περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους που εισπράττεται υπέρ της επιχείρησης, προ του φόρου προστιθέμενης αξίας. Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες, επιβάλλονται τόσα τέλη όσα και οι μήνες. Στην περίπτωση αυτή, για την εξεύρεση του τέλους, ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται, εφόσον από αυτόν δεν προκύπτει διαφορετικός επιμερισμός. 
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1086/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcW96aGxZYkZvbDA/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1083/2016-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ

Mε την Πολ.1083/23.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 4387/12-5-2016 (85 Α') και παροχή οδηγιών για την είσπραξη αναλογικών τελών κυκλοφορίας, εξαιρετικά για το 2016, στην περίπτωση άρσης ακινησίας ΙΧ οχήματος, αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με την παρ. 4 του άρθρου 117 του ν. 4387/2016, δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κατόχους ΙΧ οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών, οι οποίοι τα έχουν θέσει σε ακινησία, και εξαιρετικά για το έτος 2016 να άρουν την ακινησία για τα εν λόγω οχήματα καταβάλλοντας, πριν την άρση, τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α) έως γ) της προαναφερθείσας διάταξης και συγκεκριμένα:
 -για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 1 μηνός, καταβάλλονται τα 2/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας
 -για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας 3 μηνών, καταβάλλονται τα 4/12 του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας
 -για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστημα του έτους και μέχρι το τέλος αυτού (31.12.2016), καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων ετήσιων τελών.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1083/2016.

ΣΛΟΤ: Α.Π 1153/2016-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1153 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Απεικόνιση φόρων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Αν το άθροισμα του παρακρατηθέντος και προκαταβληθέντος φόρου είναι μεγαλύτερο από τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει στη χρήση, το υπόλοιπο (χρεωστικό) εμφανίζεται ως απαίτηση. Για παράδειγμα, αν για το 2015 με τη δήλωση του έτους 2014, έχει προκαταβληθεί φόρος για το 2015 ευρώ 100, εντός της χρήσης 2015 παρακρατήθηκε φόρος ευρώ 20 και ο προκύψας φόρος (έξοδο) της χρήσεως 2015 είναι 90, το ποσό που θα εμφανισθεί ως απαίτηση στον ισολογισμό της 31.12.2015 θα είναι 100+20-90=30.
Οι φόροι που δεν προσδιορίζονται με βάση το εισόδημα, όπως το τέλος επιτηδεύματος, δεν αποτελούν φόρο εισοδήματος, αλλά λοιπά έξοδα και καταχωρούνται ως τέτοια στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η εγγραφή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τη χρήση 2016 που υπολογίζεται και καταβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015, γίνεται με την καταβολή της εντός της χρήσεως 2016.
 Δείτε ολόκληρη την 1153/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWHpYcjhzV3FPZTA/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1087/2016-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ Ν.4387/2016 & 4389/2016 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Mε την Πολ.1087/23.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α) και ν.4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α') που αφορούν φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων"  διευκρινίζονται τα ακλολουθα.
Ειδικότερα,
*Με τις νέες διατάξεις συνεχίζει να αποτελεί παροχή σε είδος και να φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία η αγοραία αξία παραχώρησης εταιρικού οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους, η οποία αποτιμάται πλέον σε ποσοστό 80% του κόστους των αποσβέσεων, των τελών κυκλοφορίας, του κόστους των επισκευών και συντηρήσεων καθώς και του χρηματοδοτικού κόστους αγοράς ή μίσθωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγγραφές στα βιβλία της επιχείρησης.
*Περαιτέρω, και όσον αφορά την περίπτωση των εγγάμων συζύγων, γίνεται δεκτό ότι τις μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων του άρθρου 11 του ΚΦΕ, τις δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι εφόσον αυτοί είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι, ή ο ένας εκ των δύο συζύγων που έχει την ιδιότητα του μισθωτού ή συνταξιούχου και ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ο υπόχρεος ή η σύζυγος. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εκκαθαρίσεις δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που διενεργούνται για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ οι παρακρατήσεις φόρου με βάση τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από 27.5.2016 και μετά.
Δείτε οόκληρη την Πολ.1087/2016
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVG8tbW1xYnZLYnM/view?usp=sharing

ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΕΚΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΟΙ

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Γ.Γ.Δ.Ε.
Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με την έκπτωση φόρου των γονέων, όταν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα και τον υπολογισμό της ανάλογης παρακράτησης, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε την Παρασκευή, 24 Ιουνίου, εγκύκλιο, με την οποία διευκρινίζονται τα εξής: 
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016, ορίστηκαν τα νέα ποσά, τα οποία, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του φορολογουμένου, μειώνουν το φόρο που προκύπτει. 
Στην περίπτωση των έγγαμων συζύγων, τις μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι, εφόσον αυτοί είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι, ή ο ένας εκ των δύο συζύγων που έχει την ιδιότητα του μισθωτού ή συνταξιούχου και ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ο υπόχρεος ή η σύζυγος. 
Στην περίπτωση διαζευγμένων συζύγων, τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων δικαιούται ο ένας εκ των δύο συζύγων, που έχει την επιμέλεια των τέκνων και εφόσον αυτός είναι μισθωτός ή συνταξιούχος. 
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εκκαθαρίσεις δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που διενεργούνται για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ οι παρακρατήσεις φόρου, με βάση τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από 27.5.2016 και μετά. 
Τέλος, τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ

Με την  Αρ. Πρωτ: ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 22.6.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οσον αφορά στη φορολογική μεταχείριση της παροχής οχήματος στα στελέχη μιας επιχείρησης ανεξαρτήτως: α) της διάρκειας χρήσης του οχήματος και β) της δραστηριότητας της επιχείρησης η παροχή αυτή αποτελεί παροχή σε είδος για τον εργαζόμενο, η οποία για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 13 του ΚΦΕ αποτιμάται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4389/2016.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVlJTZlZOb0FuYkk/view?usp=sharing

ΜΕΧΡΙ 15/7/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΥΠΟΙΚ
Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζοντας την κατάσταση σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί και τα προβλήματα που προέκυψαν τόσο από την αποχή των φοροτεχνικών- λογιστών από την κατάθεση φορολογικών δηλώσεων, όσο και από άλλους λόγους, προχωρά σε ολιγοήμερη παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους, έως την Παρασκευή 15/7/2016. Η παράταση αφορά την υποβολή δηλώσεων τόσο των φυσικών, όσο και των νομικών προσώπων. 
Το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει πως δεν προτίθεται να παρατείνει τη διαδικασία των υποβολών, πέρα από τη νέα καταληκτική ημερομηνία. 
Οι φορολογούμενοι και οι λογιστές- φοροτεχνικοί καλούνται να υποβάλουν έγκαιρα τις δηλώσεις ώστε να αποφευχθούν προβλήματα σχετικά με την έγκαιρη εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ και την πληρωμή των σχετικών υποχρεώσεων, σε όσο το δυνατό περισσότερες δόσεις.
Υπενθυμίζεται ότι η εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος επιφέρει:
1. Πρόστιμο 100 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία.
2. Πρόστιμο 250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.
3. Πρόστιμο 500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
4. Για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου, προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει.


Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Υπό επεξεργασία βρίσκεται η απόφαση με τις λεπτομέρειες και το κανονιστικό πλαίσιο για την παραχώρηση ακινήτων με σκοπό την εξόφληση φόρου κληρονομιάς.
Αν και το νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει την εξόφληση δια συμψηφισμού του φόρου κληρονομίας ισχύει ήδη από το 2014, δεν έχει ακόμα εκδοθεί η υπουργική απόφαση που απαιτείται για την θεσμοθέτηση της αντίστοιχης διαδικασίας, με συνέπεια οι αιτήσεις τους να μην εξετάζονται.
Σήμερα φορολογούμενοι που είτε έχουν κληρονομήσει μια περιουσία, είτε πρόκειται να κληρονομήσουν και δεν έχουν τα χρήματα να πληρώσουν το φόρο κληρονομιάς είναι σε αδιέξοδο. Οι μεν πρώτοι που έχουν κάνει αποδοχή της κληρονομιάς βρίσκονται να χρωστούν φόρους που διαρκώς προσαυξάνονται οι δε δεύτεροι αναγκάζονται τελικά να μην αποδεχτούν την κληρονομιά καθώς δεν έχουν τα χρήματα για την εξόφληση του φόρου. ...
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της enikonomia.gr 
http://www.enikonomia.gr/my-money/106503,erchetai-i-exoflisi-forou-klironomias-me-parachorisi-akinitou.html

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΜΠΑΡΑΖ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

Ένας απότομος Γολγοθάς φορολογικών υποχρεώσεων ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες για τους φορολογούμενους και όσο περνούν οι μήνες έως το τέλος του έτους θα γίνεται όλο και πιο απότομος. Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν συνολικούς φόρους έως το τέλος του έτους άνω των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ με τους μεγάλους λογαριασμούς να αφορούν την άμεση φορολογία.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του  capital.gr
http://www.capital.gr/capitaltax/3136347/xekina-to-mparaz-ton-foron 

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π.1128/2016-ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1128 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Βιβλίο απογραφής και ισολογισμών  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
1. Τα θέματα των τηρούμενων λογιστικών αρχείων, ένα εκ των οποίων είναι και το «βιβλίο απογραφών και ισολογισμού» του πλαισίου που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4308/14, καθορίζονται από το άρθρο 4 του νόμου 4308/2014.
2. Τα θέματα της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήματος (συμφωνίες και επαληθεύσεις των λογιστικών αρχείων με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές δηλώσεις (για φορολογικούς σκοπούς, σκοπούς ασφαλιστικών οργανισμών κλπ), ρυθμίζονται από το άρθρο 3 του Ν. 4308/2014. 
3. Τα θέματα της σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθορίζονται από το άρθρο 16 και τα σχετικά υποδείγματα του Παραρτήματος Β του νόμου 4308/2014. Συνεπώς, τα υποδείγματα του Ε.Γ.Λ.Σ. έχουν καταργηθεί. 
4. Ο νόμος 4308/14 δεν απαιτεί τη σύνταξη «Κατάστασης λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης» (έχει καταργηθεί). 
5. Για τα θέματα των δημοσιεύσεων το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
 Δείτε ολόκληρη την 1128/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUUVUX1hYWjZlUms/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1083/2016-ΕΑΝ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1083 ΕΞ 1.6.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την υποχρέωση ή όχι εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς " η απάντηση σε
σχετικό ερώτημα είναι.     
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Στην παράγραφο 1.3.1 της ΠΟΛ.1003/31.12.2014 ορίζεται ότι «Αναφορικά με το υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, διευκρινίζεται ότι αυτό (το υποκατάστημα) δεν εμπίπτει στην κατηγορία των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα όντας τμήμα μιας αλλοδαπής τράπεζας που λειτουργεί υπό την πλήρη εποπτεία των αρχών της χώρας της. Εκ του λόγου αυτού δεν υποχρεούται σε εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, αλλά μπορεί να τα εφαρμόζει εναλλακτικά της εφαρμογής των λογιστικών κανόνων του παρόντος νόμου».
 Η εν λόγω πρόβλεψη έχει προφανώς αναλογική ισχύ και για τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων.  
Δείτε ολόκληρη την 1083/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. 
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZkRwNHZuYi1MR28/view?usp=sharing

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σε αναγκαστική παράταση της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οδηγείται η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, εξαιτίας της χαμηλής ροής των ηλεκτρονικών υποβολών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο προσανατολίζεται στην παράταση της προθεσμίας κατά 22 ημέρες για τα φυσικά πρόσωπα και κατά 10 ημέρες για τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα εξετάζεται η προθεσμία για τα φυσικά πρόσωπα να εκπνεύσει αντί στις 30 Ιουνίου στις 22 Ιουλίου και στις 12 Ιουλίου για τα νομικά πρόσωπα.   ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής.
http://www.kathimerini.gr/864799/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/pros-paratash-gia-thn-ypovolh-dhlwsewn 

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ.1080/2016-ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕ Τ.Ε.

Με την Πολ.1080/22.6.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτηδεύματος, καθώς και στην περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής μηδενικής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες και δεδομένου ότι το τέλος επιτηδεύματος βεβαιώθηκε πρώτη φορά με τη δήλωση φόρου εισοδήματος το οικονομικό έτος 2014 και μετά, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι, στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υποβάλλεται ή υποβάλλεται εκπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013), από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου αλλά μόνο του τέλους επιτηδεύματος (πιστωτικές και μηδενικές δηλώσεις), επιβάλλονται τα πρόστιμα που ορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 72 του ν.4174/2013, ενώ για αντίστοιχες παραβάσεις που αφορούν τα φορολογικά έτη 2014 και επόμενα, επιβάλλεται το πρόστιμο που ορίζεται στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, ήτοι εκατό (100) ευρώ σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως της κατηγορίας βιβλίων που τηρεί ο φορολογούμενος.
Δείτε ολόκληρη  την Πολ.1080/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTEdtbFVVT2RfQkU/view?usp=sharing

ΔΕΕΦ Α 1094040 ΕΞ 2016-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Με την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1094040 ΕΞ 17.6. 2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Παροχή υπηρεσιών καταδυτικού συνεργείου από επιχείρηση εγκατεστημένη στη Βουλγαρία" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Στην περίπτωση που επιχείρηση της Βουλγαρίας παρέχει υπηρεσίες καταδυτικού συνεργείου για τον καθαρισμό πλοίων προς λήπτη υποκείμενο στο φόρο εντός Ελλάδος (ελληνική επιχείρηση), η βουλγαρική επιχείρηση δεν οφείλει ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας μας και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται σε λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα. Στην περίπτωση, όμως, που ο λήπτης των υπηρεσιών καθαρισμού πλοίων είναι μη υποκείμενος στο φόρο και οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται υλικά στο εσωτερικό της χώρας μας, η βουλγαρική επιχείρηση οφείλει ΦΠΑ 24% στην Ελλάδα για τις υπηρεσίες της, συνεπώς υποχρεούται σε λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα, κατά τα ανωτέρω.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦ Α 1094040 ΕΞ 2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNmlfYTNUZC1ObjQ/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 2016 -ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ

 Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 21.6. 2016  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Διαχωρισμός της αξίας κτήσης του οικοπέδου από την αξία του κτίσματος, κατά τη διενέργεια των φορολογικών αποσβέσεων του άρθρου 24 του ν.4172/2013" διευκρινίζονται τα ακλολουθα.
Ειδικότερα,
Ενόψει των ανωτέρω, σε περίπτωση ακινήτων επί των οποίων έχουν ανεγερθεί κτήρια, οι φορολογικές αποσβέσεις διενεργούνται μόνο επί της αξίας που αναλογεί στα κτίσματα και όχι επί της αξίας που αντιστοιχεί στο οικόπεδο. 
Στην περίπτωση αυτή, ως αξία κτήσης του κτίσματος για την διενέργεια αποσβέσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013, θα λαμβάνεται το μέρος της συνολικής αξίας του ακινήτου (οικόπεδο - κτίσμα) που αναλογεί στο κτίσμα με βάση το ποσοστό συμμετοχής του όπως αυτό προκύπτει από τις αντίστοιχες αξίες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της φορολογίας κεφαλαίου.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMmVKeWp0WXZEMWc/view?usp=sharing