Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 1/1/2015 ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Ο Ν. 4308/24-11-2014 που ψηφίσθηκε πρόσφατα στην Βουλή, ενσωματώνει στο εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012).
Ειδικότερα:

1. Θεσπίζονται Ενιαία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σχετικά με τις ακολουθούμενες τεχνικές και αρχές, στην τήρηση και αποτύπωση των λογιστικών στοιχείων και αρχείων.

2. Για τη θέσπιση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων λήφθηκαν υπόψη οι κανόνες και οι αρχές της Κοινοτικής Οδηγίας αρ. 34/2013/ΕΕ, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, τις συναφείς εκθέσεις των επιχειρήσεων και ιδίως τα κριτήρια στη διάκριση των πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται, ότι παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε εταιρεία που υπόκειται σε αυτό τον νόμο να εφαρμόζει εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών της § 8 του άρθρου 3, το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 (άρθρο 3 § 9).

3. Καταργούνται, μεταξύ άλλων, το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Τραπεζών, ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012).

4. Προβλέπεται στο Παράρτημα Γ΄ Νέο Σχέδιο Λογαριασμών.

5. Οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (δεν καταργούνται) αλλά ενσωματώνονται με μερικές τροποποιήσεις στο παρόντα νόμο  στο Κεφάλαιο 2: ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ (Βιβλία – άρθρα 3, 4, 5, 6, 7) και στο Κεφάλαιο 3: ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Στοιχεία – άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, και 15).

Οι τροποποιήσεις που επέρχονται στον νέο Κώδικα, επισημαίνονται παρακάτω.

5.1. Εισάγεται ο όρος οντότητα αντί του «υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών» του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012) ή του «επιτηδευματία» του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92).

5.2. Τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία μετονομάζονται σε λογιστικά αρχεία και τα στοιχεία σε παραστατικά πωλήσεων, που αποτελούν υποσύνολο των λογιστικών αρχείων.

5.3. Δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης του Λογ. 94 (βιβλίο αποθήκης) ανεξαρτήτως ακαθαρίστων εσόδων της οντότητας.

5.4. Καταργείται η Αναλυτική Λογιστική.

5.5. Επαναφέρεται ουσιαστικά το Δελτίο Αποστολής για τα εμπορεύσιμα μόνο είδη (όχι πάγια) και για όλες τις περιπτώσεις.

Με τις §§ 8 και 9 του άρθρου 5 (διασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήματος) προβλέπεται ότι «η οντότητα παρακολουθεί με κατάλληλες δικλίδες τα παραλαμβανόμενα και αποστελλόμενα αποθέματα, είτε έχουν τιμολογηθεί είτε όχι.

Ομοίως, παρακολουθεί τα αποθέματά της σε χώρους τρίτων ή τα αποθέματα τρίτων σε δικούς της χώρους. ....

5.6. Θεσπίζεται επίσης με την § 8 του άρθρου 5 η υποχρέωση της οντότητας να διασφαλίζει ότι το τηρούμενο λογιστικό σύστημα παρέχει ευχερώς αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συμφωνιών και επαληθεύσεων κατά την διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου.

5.7. Επαναφέρεται η υποχρέωση αρίθμησης των παραστατικών πωλήσεων (στοιχεία) η οποία είχε καταργηθεί με τον Κ.Φ.Α.Σ. (Ν. 4093/2012) (άρθρο 9 § 1 περ. β΄).

5.8. Επαναφέρεται η υποχρέωση έκδοσης των παραστατικών πωλήσεων (στοιχείων) σε περισσότερες σειρές (άρθρο 9 § 1 περ. β΄) που δεν αναφέρονται στον Κ.Φ.Α.Σ., χωρίς να απαιτείται σχετική γνωστοποίηση στην Δ.Ο.Υ.

5.9. Εισάγεται η δυνατότητα έκδοσης απλοποιημένου τιμολογίου σε δύο περιπτώσεις: (όταν το ποσό τιμολογίου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ και όταν το εκδιδόμενο τιμολόγιο είναι έγγραφο της § 3 του άρθρου 8).

Στο απλοποιημένο τιμολόγιο δεν αναγράφονται τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου.

Για τους λαμβάνοντας παραστατικά δαπανών ποσού μέχρι 100 ευρώ, μπορεί (σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση) νομίμως να τεκμηριώνονται (εκδίδονται) και τα παραστατικά του άρθρου 12 (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών).

5.10. Εισάγεται επίσης η δυνατότητα έκδοσης του Συγκεντρωτικού Τιμολογίου το οποίο αναφέρεται σε διαφορετικές παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών.

5.11. Αλλάζει ο χρόνος έκδοσης του Τιμολογίου σε περίπτωση πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών και ορίζεται το αργότερο μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών [από το αργότερο σε έναν (1) μήνα που προέβλεπε ο Κ.Φ.Α.Σ.] ή την ολοκλήρωση της υπηρεσίας κατά περίπτωση.

5.12. Προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης λιανικής πώλησης με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης (παρ. 10 άρθρου 12).

6. Τέλος, καταργείται η χρήση της μεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν – Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) για τον προσδιορισμό του κόστους κτήσης των αποθεμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 20 (επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών)

Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 44, ισχύουν από 01/01/2015.

                                                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ
                                                                                              26/11/2014

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Γ.Γ.Π.Σ- ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Αναρτήθηκαν σήμερα στο  site  της  Γ.Γ.Π.Σ  "Οι Συχνές  ερωτήσεις- απαντήσεις για ρύθμιση οφειλών.
Ειδικότερα,
 1. Με ποια σειρά να κάνω τις αιτήσεις ρύθμισης διαφορετικού τύπου;
Πρώτα επιλέγετε τη ρύθμιση Ρ3(στη ρύθμιση Ρ3 εμφανίζονται μόνο οι οφειλές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως 01/10/2014).
Υποβάλλετε την αίτηση στο TaxisNet και πληρώνετε την πρώτη δόση με την ΤΡΟ στην τράπεζα. Όταν η κατάσταση της ρύθμισης Ρ3 γίνει «Επικυρωμένη» και εφόσον υπάρχουν κι άλλες οφειλές επιλέγετε τη ρύθμιση Ρ2.
Στη Ρ2 υπάρχει η λίστα «Επιλογή Ρύθμισης» α) Έως 24 δόσεις και β) Έως 12 δόσεις. Επιλέγοντας πρόγραμμα ρύθμισης Έως 24 δόσεις μπορείτε να ρυθμίσετε οφειλές που προέρχονται μόνο από έκτακτη αιτία. Υποβάλλετε την αίτηση στο TaxisNet και πληρώνετε την πρώτη δόση με την ΤΡΟ στην τράπεζα. Όταν η κατάσταση της «Ρ2 – 24 δόσεις» γίνει «Επικυρωμένη» και εφόσον υπάρχουν κι άλλες οφειλές που δεν εντάσσονται στην παραπάνω περίπτωση, επιλέγετε τη ρύθμιση «Ρ2 – 12 δόσεις» και υποβάλλετε την αίτηση για αυτές. (στη ρύθμιση «Ρ2 – 12 δόσεις» εμφανίζονται όλες οι οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί με τις προηγούμενες ρυθμίσεις).    ................
Δείτε όλες τις ερωτήσεις-απαντήσεις
https://docs.google.com/document/d/1T0vJvsfhYtu_C3s7gVE8aKaNow8V8yolwEkHALAtues/edit

ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2016

Πλειστηριασμοί: Διευκρινιστική ανακοίνωση του υπ. Δικαιοσύνης μετά τις αντιδράσεις
Από τον Ιανουάριο του 2016 και μετά -εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν- τιμή εκκίνησης στους πλειστηριασμούς θα είναι πλέον η εμπορική αξία των ακινήτων.  

Αυτό προκύπτει από χθεσινή διευκρινιστική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία τονίζεται ότι «λόγω των επικρατουσών συνθηκών, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2015 ως βάση υπολογισμού της αξίας των ακινήτων κατά τον πλειστηριασμό παραμένουν οι αντικειμενικές αξίες». 
Αφορμή για την ανακοίνωση αποτέλεσε η διάταξη που μπήκε στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας -και οι ενδοκυβερνητικές αντιδράσεις που προκλήθηκαν-, η οποία προβλέπει ότι οι τιμές εκκίνησης των πλειστηριασμών θα είναι σύμφωνα με τις πολύ χαμηλές εμπορικές αξίες των ακινήτων. Η ρύθμιση αυτή απέχει κατά πολύ από τη συμφωνία που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, πως το ποσό εκκίνησης θα ανέρχεται στα 2/3 της αντικειμενικής αξίας. 

πηγή.ναυτεμπορική

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Ν. 4308/2014- Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ Νο 251  τεύχος Α', ο Νόμος 4308/24.11.2014 με θέμα " Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις"
Κατεβάστε τον Ν.4308/2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa05fdGczVjlBSWM/edit

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Τέθηκε σήμερα  το βράδυ σε λειτουργία  η εφαρμογή της  Γ.Γ.Π.Σ  για την ρύθμιση των οφειλών στο δημόσιο των 100 δόσεων. Οι φορολογούμενοι  για να υποβάλλουν την αίτηση για την υπαγωγή στην εν λόγω  ρύθμιση επιλέγουν :

Υπηρεσίες προς τους πολίτες
Ο λογαριασμός μου (βάζοντας τους προσωπικούς κωδικούς σας)
επιλέγουμε την  εφαρμογή
Ρύθμιση οφειλών
Αίτηση ρύθμισης οφειλών με απαλλαγή προσαυξήσεων 2014.
Αίτηση για διατήρηση ρύθμισης με απαλλαγή προσαυξήσεων του Ν.4152/2013.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Αναρτήθηκε σήμερα στο site  της Βουλής το Ψηφισθέν Νομοσχέδιο την 20.11.2014 (Πρακτικά ΛΑ') με θέμα "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις "
Δείτε το Ψηφισθέν Νομοσχέδιο.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRHBZMDVHTS14ekk/edit

ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ

24.11.2014
Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ
Το Υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει ότι, αργά χθες βράδυ συμφωνήθηκε να υπάρξει την Τρίτη 25/11/2014 στο Παρίσι συνάντηση της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας με τους επικεφαλής της τρόικας, προκειμένου να προχωρήσει η αξιολόγηση και να εξετασθεί το πλαίσιο της επόμενης μέρας.

Δ.Τ - ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, στην ομιλία της στο Athens Law Forum On Taxation, αναφέρθηκε στους τέσσερις στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η Γραμματεία. Συγκεκριμένα:
α) την αύξηση των δημοσίων εσόδων
β)τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής
γ) την ενίσχυση της οικειοθελούς συμμόρφωσης των φορολογουμένων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες
δ) τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης.
Η Γενική Γραμματέας υπογράμμισε ότι για την επίτευξη της αύξησης των δημοσίων εσόδων .......
Δείτε ολόκληρο το Δ.Τ. της Γ.Γ.Δ.Ε.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVUtGTlZtSHV6R0E/edit

O.E.E-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΗΣ 24/11/2014

Ανακοίνωση
Σε συνέχεια των διευκρινίσεων που έχουν δοθεί, ανακοινώνεται ότι η απευθείας παρακολούθηση του σεμιναρίου της Δευτέρας 24/11/2014 θα είναι δυνατή μέσω των Ψηφιακών Υπηρεσιών στους Λογιστές Φοροτεχνικούς που έχουν εξοφλήσει τις προβλεπόμενες οφειλές μέχρι 19/11/2014.

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014

ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Σημαντική ώθηση στην κτηματαγορά δίνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, μειώνοντας από το 2015 τη φορολογία στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Στόχος είναι η προσέλκυση ξένων επενδυτών, μέσω της μείωση της φορολογίας των ακινήτων κατά την υπογραφή των συμβολαίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει την αποσύνδεση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) από τις αντικειμενικές αξίες. Από το νέο έτος ο ΦΜΑ θα επιβάλλεται επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου, όπως αυτός θα αναγράφεται στο συμβόλαιο. Μετά τις πρόσφατες αλλαγές που σχετίζονται με την αποσύνδεση του τεκμηρίου απόκτησης του ακινήτου από την αντικειμενική αξία, έτσι ώστε να μην προκύπτουν –όχι μόνο– επιπλέον επιβαρύνσεις για τους αγοραστές, αλλά και να μην υπάρχει πρόβλημα με το «πόθεν έσχες» τους, έρχεται μία ακόμη διάταξη που θα τονώσει την κτηματαγορά. .
πηγή.καθημερινή

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

ΑΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ " ΛΕΥΚΟ ΜΗΤΡΩΟ "

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία του «λευκού μητρώου» των επιχειρήσεων, έναν κατάλογο στον οποίο θα εγγράφονται όσες επιχειρήσεις τηρούν απαρέγκλιτα την εργατική νομοθεσία.
Η εγγραφή στον συγκεκριμένο κατάλογο θα απαλλάσσει τις επιχειρήσεις από τον βραχνά των συχνών ελέγχων.
Με την ίδια τροπολογία εξασφαλίστηκε και το δικαίωμα των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ να πληρώνουν λιγότερες εισφορές. Το δικαίωμα αυτό θα διατηρηθεί για δύο χρόνια.
πηγή.ναυτεμπορική

ΥΠΟΙΚ: ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

22.11.2014
Δελτίο Τύπου ΥΠΟΙΚ
Σχετικά με  δημοσιεύματα το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι το επίδομα θέρμανσης προφανώς είναι ακατάσχετο. 

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Α. 2/85252/0026-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με την Αριθμ. 2/85252/0026/31.10.2014 Απόφαση του Αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3115/20.11.2014 τεύχος Β')) με θέμα "Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή ειδικής επιδότησης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλωτών μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 1 της αριθ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ.238/3.1.2014 κ.υ.α. (Β΄ 5)"ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
* Δικαιούχοι της ανωτέρω επιδότησης είναι οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν αποκτήσει άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας του Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.ΑΓ.Η.Ε.) (άρθρο 2 του ν. 4001/2011, Α΄ 179).
* Καθορίζουμε τη διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων και την καταβολή της ανωτέρω επιδότησης, ως ακολούθως:
*1. Αίτηση του δικαιούχου για την καταβολή της επιδότησης.
2. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου
3.α. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης [ως συνημμένο υπόδειγμα του παραρτήματος της παρούσας], σε δύο (2) αντίτυπα, που περιλαμβάνει: ............
Δείτε ολόκληρη την Αριθμ. 2/85252/0026.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZjI2bVRkX21jNG8/edit 

ΠΟΛ.1245/2014-ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ (3128/21.11.2014 τεύχος Β') η εγκύκλιος Πολ.1245/20.11.2014  της Γ.Γ.Δ.Ε με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ 3033 Β΄) «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)" η οποία τροποποιεί την Πολ.1236/2014(άρθρα 4 και 8 ).
* Την Δευτέρα-Τρίτη αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η  εφαρμογή της  Γ.Γ.Π.Σ. για την υποβολή της  ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής στην ρύθμιση.
Δείτε την Πολ.1245/2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLXRRV1VGZnotRVk/editα

 * Δείτε Κωδικοποιημένη την Πολ.1236/2014 όπως τροποποιήθηκε με την Πολ.1245/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNDRSd3BrTWlCenc/edit 

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

20.11.2014
Ολοκληρώθηκε σήμερα μια μεγάλη μεταρρύθμιση που ανέμενε επί δεκαετίες η επιχειρηματική κοινότητα, οι θεσμικοί φορείς, οι οικονομολόγοι και οι φοροτεχνικοί, με την ψήφιση και μάλιστα με διευρυμένη πλειοψηφία, του Σχεδίου Νόμου που αφορά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Ο νέος νόμος εξασφαλίζει τα εξής:
  • Καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία.
Για πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων είναι συγκεντρωμένο σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. Η κωδικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει το διοικητικό βάρος.
  • Οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με το νέο πλαίσιο γίνονται ευχερώς κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές λόγω της συμβατότητας που επιτυγχάνεται, με βάση το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να απαιτείται επιπλέον κόστος λογιστικής μετάφρασης.
  • Ολοκληρώνεται η κατάργηση κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με την περαιτέρω απλοποίηση του ΚΦΑΣ
  • Εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων ενσωματωμένες στις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές που συνεπάγονται μειωμένο κόστος λειτουργίας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν την δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικών φορολογικών ή άλλων ελέγχων.
  • Διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη χονδρική και τη λιανική και η συνακόλουθη περαιτέρω μείωση του κόστους συναλλαγών.
Το τελικό κείμενο του νόμου αποτυπώνει σε 41 άρθρα και λίγες σελίδες, την προηγούμενη νομοθεσία 1200 και πλέον σελίδων.
Σημειώνεται ότι ύστερα από δεκαετίες απλοποιείται ο τρόπος καταγραφής των συναλλαγών για φορολογικούς σκοπούς ενώ για πρώτη φορά έπειτα από 35 χρόνια το Λογιστικό Δίκαιο αλλάζει, εκσυγχρονίζεται και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης.