Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Κ.Υ.Α. ΑΡ.45231/2017-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ 85 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ XΡΗΣΗ POS

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1445/27.4.2017 τεύχος Β'  η  Κ.Υ.Α  Α. 45231/20.4.2017 των Υπουργείων Οικονομίας -Ανάπτυξης  και Οικονομικών  με θέμα " Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)" που ορίζει τους 85 επαγγελματίες που υποχρεούνται εντός τριών μηνών από τη δημοσιεύση της απόφασης να συμμορφωθούν.
Ειδικότερα
Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ' του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α' 240), οι οποίοι διαθέτουν τους παρακάτω κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (εφεξής Υπόχρεοι), υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α' του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, (Α' 240). ..........
Δείτε ολόκληρη την απόφαση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peHZzY1ZyOXIzQTQ/view?usp=sharing 

ΠΟΛ.1064/2017-ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Με  την  Πολ. 1064/12.4/2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) -που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1440/27.4.2017 τεύχος Β-'με θέμα " Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή), καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής και ρύθμιση ζητημάτων καταβολής και αναστολής καταβολής του οφειλόμενου ποσού σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 - Ο υπόχρεος, εφόσον αμφισβητεί πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, που εκδίδονται ή συντελούνται από 1.1.2014 και εφεξής, σε βάρος του από τη Φορολογική Διοίκηση και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (άρθρο 2 του ν. 4174/2013) οφείλει, πριν από την προσφυγή του στη Διοικητική Δικαιοσύνη, να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αίτημα επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο β' εδ. της παρ. 1 του άρθρου 35 και στο στ' εδ. της παρ. 1 του άρθρου 63 του Κ.Φ.Δ..
 - Η άσκηση οποιασδήποτε άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των υποκειμένων στην ενδικοφανή προσφυγή πράξεων των φορολογικών αρχών, είναι απαράδεκτη. ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1064/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT1l0QXR0ZGowQ2s/view?usp=sharing

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

ΜΕΧΡΙ 12/5/2017 ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /ΑΑΔΕ
Σε συνέχεια των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων του ν. 4467/2017 για το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, επιδιώκοντας να διευκολύνει τους φορολογούμενους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, παρέχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
Όσοι αγρότες εντάχθηκαν από την 1η Ιανουαρίου υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας της υπέρβασης του ορίου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από επιδοτήσεις, λόγω συνυπολογισμού στο όριο αυτό και των ποσών επιδοτήσεων, που εισπράχθηκαν εντός του έτους 2016 και αφορούν σε παλαιότερα φορολογικά έτη, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την επαναφορά της αγροτικής τους εκμετάλλευσης στο ειδικό καθεστώς των αγροτών.
Για το σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή δήλωσης μεταβολών μετάταξης έως και τις 12 Μαΐου.
Η δήλωση υποβάλλεται έως την ημερομηνία αυτή χωρίς κυρώσεις εκπροθέσμου υποβολής.
Όσοι αγρότες προτίθενται να επιλέξουν την επαναφορά τους στο ειδικό καθεστώς, δεν θα υποβάλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ, των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει αύριο, 28 Απριλίου.
Σχετικά με την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και τις διαδικασίες, θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες, με σχετική εγκύκλιο.

ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017-ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΖΗΜΙΟΓΟΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την Δ.Λ   Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ14.3. 2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά."  διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Ανώνυμη εταιρεία που στις φορολογικές δηλώσεις οικονομικών ετών 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, δήλωσε τις ζημίες των αντίστοιχων (τρεχουσών) χρήσεων, χωρίς ωστόσο να δηλωθούν οι ζημίες παρελθουσών χρήσεων, θα πρέπει να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα αντίστοιχα οικονομικά έτη, προκειμένου για την ορθή απεικόνιση του σωρευμένου υπολοίπου των ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2014 (κωδικός 039 του εντύπου Ν) (σχετ. το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1135983 ΕΞ 2015/20.10.2015 έγγραφό μας).
- Η εν λόγω Ε.Π.Ε. πρέπει να υποβάλει τροποποιητικές δηλώσεις τόσο για το οικονομικό έτος 2014 όσο και για το φορολογικό έτος 2014, προκειμένου για την ορθή απεικόνιση των ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015 (1.07.2015 – 30.06.2016) (κωδικός 039 του εντύπου Ν), κατ’ ανάλογη εφαρμογή των όσων έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση για χρήσεις με ζημιογόνα αποτελέσματα.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS3BFVEhyN1BWUkU/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1068/2017- ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ Ν.Π. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με  την  Πολ. 1068/26.4.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Eπειδή υφίστανται περιπτώσεις εκπρόθεσμης διακοπής εργασιών όπου το τέλος επιτηδεύματος για το διάστημα μετά την εκπρόθεσμη διακοπή έχει ενδεχομένως ήδη καταβληθεί, για όσα τέλη επιτηδεύματος έχουν βεβαιωθεί και καταβληθεί για τα οικονομικά έτη 2012 και 2013, η τριετής παραγραφή δεν ξεκινά από τον χρόνο βεβαίωσης του τέλους επιτηδεύματος ή την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας διότι δεν κατέστει τότε αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, αλλά από τον χρόνο καταβολής του, τότε δηλαδή που ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή του κατά του Δημοσίου.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1068/2017
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVktYeDdYVWNYa3c/view?usp=sharing

OI 27 ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Η απίστευτη δήλωση του πρωθυπουργού ότι οι κυβερνήσεις του δεν αύξησαν την φορολογία διαψεύδεται από τη βροχή αυξήσεων φόρων αλλά και από την επιβολή νέων φορολογιών από τον Ιανουάριο του 2015 και μετά. Στην πράξη αυξήθηκαν όλοι οι φόροι και επιβλήθηκαν φόροι ακόμη κι εκεί που δεν υπήρχαν, όπως στο ίντερνετ, την τηλεφωνία και το ηλεκτρονικό τσιγάρο...

Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital.gr.
http://www.capital.gr/tax/3207541/oi-27-neoi-foroi-tou-suriza

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

ΠΟΛ.1065/2017-ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Με την Πολ. 1065/12.4.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης   Χρηστών " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
 Xορηγεί και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τη δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών, μέσω της οποίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφαλή τρόπο τα διαπιστευτήρια του TAXISnet (username, password), για την αυθεντικοποίηση χρηστών στα δικά της πληροφοριακά συστήματα.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1065/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTXBqb2RtTDFXTTg/view?usp=sharing

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, οι εισφορές Μαρτίου 2017 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελ. Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

Προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος για την εξόφληση των εισφορών Μαρτίου 2017, ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής ορίζεται η Παρασκευή 12.5.2017.

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

ΟΙ 13 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΦΑ)

Αναρτήθηκαν στο site της  Α.Α.Δ.Ε. οι  13  Συχνές  Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (ΕΦΑ)

 * Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20ή Μαΐου του έτους φορολογίας.
 * Τέθηκε σε λειτουργία και η εφαρμογή για την υποβολή των Δηλώσεων
 Δείτε και τις 13 Ερωτήσεις -Απαντήσεις
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peXNoS0FSdW1NSUk/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Α 1060761 ΕΞ 2017-ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Με  την Δ.Λ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1060761 ΕΞ 6.4 2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα  " Έννοια του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες αλλοδαπής προέλευσης."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία μόνο των κρατήσεων των ημεδαπών ασφαλιστικών ταμείων και για λόγους ισότιμης φορολογικής μεταχείρισης, προκύπτει ότι από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία αλλοδαπής προέλευσης, εκπίπτουν οι κρατήσεις από τους μισθούς που έχουν πραγματοποιήσει στην αλλοδαπή οι εργοδότες, όπως αυτές αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών που προσκομίζονται για τη δήλωση του εισοδήματος αυτού στην Ελλάδα.
Δείτε ολόκληρη την   ΔΕΑΦ Α 1060761 ΕΞ 2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNmtMeDluY1JidDA/view?usp=sharing

MΕΧΡΙ 12/5/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ

Μέχρι 12/5/2017 παρατείνεται η καταβολή των εισφορών του μηνός Μαρτίου 2017 δήλωσε ο στην ΕΡΤ 1 ο Διοικητής του  ΕΦΚΑ  κ. Αθανάσιος  Μπακαλέξης

Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

ΜΕ ΝΟΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κατατέθηκαν στην Βουλή δύο (2) τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας στο Νομοσχέδιο του Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα " Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις."
Ειδικότερα,
 - Με την τροπολογία  Α.1023/11 24.4.2017 " Καθιέρωση με νόμο αντί με υπουργική απόφαση που ισχύει σήμερα της 1ης Μαΐου, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας." 
Καθιερώνεται με νόμο αντί με υπουργική απόφαση που ισχύει σήμερα, η 1 Μαίου ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η ανωτέρω αργία, μετατίθεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα εφόσον συμπίπτει με Κυριακή (μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για την Κυριακή του Πάσχα).
-Με την τροπολογία  Α. 1024/12 24.4.2017" Σύσταση Τμήματος Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.)."
 Με την υπόψη τροπολογία συστήνεται Τμήμα Αντιμετώπισης της Αδήλωτης Εργασίας στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (Α.Σ.Ε.) (σήμερα στο Α.Σ.Ε. υφίστανται 4 τμήματα) και ορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του.
Το συγκεκριμένο Τμήμα θα προσανατολίζεται στην έρευνα, την πρόληψη, τη μελέτη και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας των ελεγκτικών μηχανισμών

ΔΕΛ Α 1057280 ΕΞ 2017-ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ & Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ 2017

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Α 1057280 ΕΞ 2017 απόφαση της  Α.Α.Δ.Ε. που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1391/24.42017 τεύχος Β' με θέμα "Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β΄ 1189202 ΕΞ
2016/28-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4270/2016) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017." ορίζεται ότι έχουν προγραμματιστεί κατά την διάρκεια του 2017,  3.500 πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και 19.800 μερικοί , και από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχούν το 60% θα αφορά τις χρήσεις 2012-2016 της τελευταίας πενταετίας !!!
Ειδικότερα,
Οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα επιλέγονται βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων. Οι προτεραιοποιημένες προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά ελεγκτική υπηρεσία, σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης με βάση την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης υποθέσεων ως Παράρτημα Ι της παρούσας, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνων, τα οποία δεν δημοσιοποιούνται. Έλεγχοι που διενεργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, μειώνουν τον αριθμό των υπολοίπων υποθέσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2017. ...
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Α 1057280 ΕΞ 2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVGJORnZTTU1GZTQ/view?usp=sharing

Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

ΠΟΛ.1067/2017-ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Με την  Πολ. 1067/ 20.4.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων ως προς το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Το τέλος επιβάλλεται: 
Α- σε κάθε λογαριασμό που εκδίδεται για την παροχή υπηρεσιών φωνής (πρόσβασης στο τηλεφωνικό δίκτυο ή/και κλήσεις) με χρήση γεωγραφικών αριθμών από το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης, καθώς και - σε κάθε λογαριασμό που εκδίδεται για υπηρεσίες ευρυζωνικής πρόσβασης ή/και πρόσβασης στο Διαδίκτυο (internet) εφόσον αυτές παρέχονται σε «σταθερή θέση». .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1067/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNDAtTHlhZVF2T3c/view?usp=sharing

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

YΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Παράταση έως τις 31 Μαΐου για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»  και  «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» του αναπτυξιακού νόμου ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας.
Η παράταση αποφασίστηκε μετά από αιτήματα υποψήφιων επενδυτών και θα ισχύσει εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός τους.
πηγή.ναυτεμπορική 

Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στο «μικροσκόπιο» της Εφορίας όλα τα συμβόλαια της περιόδου 2001-2011. Ποιοι φορολογούμενοι θα πιαστούν στην «τσιμπίδα» των ελεγκτικών αρχών.   Αντιμέτωποι με αναδρομικό χαράτσι θα τεθούν όσοι αγόρασαν ακίνητα την περίοδο 2001-2011 και δήλωσαν στην Εφορία την χαμηλότερη αντικειμενική αξία, αντί της εμπορικής-πραγματικής αξίας, με απώτερο σκοπό να πληρώσουν μικρότερο φόρο. Επρόκειτο για μια συνήθη πρακτική που εφαρμόζονταν εκείνο την «αμαρτωλή» περίοδο, προς χάριν των εργολάβων, που είχε τη έμμεση «συναίνεση» των τραπεζών και του κράτους. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτοί που θα κληθούν ξανά να βάλουν το χέρι στην τσέπη, χωρίς να είναι άμοιροι ευθυνών, είναι οι πολίτες. .... 
Δείτε ολόκληρο το άρθρο http://www.sofokleousin.gr/archives/340142.html

ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ2017-ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟ

Mε την Δ.Λ. Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ10.4.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Υποχρεώσεις ως προς την έκδοση παραστατικών πωλήσεων από πιστωτικά ιδρύματα για συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό, με βάση τις διατάξεις του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα
Ειδικότερα
Οι οντότητες (πιστωτικά ιδρύματα) που διενεργούν συναλλαγές επενδυτικού χρυσού υποχρεούνται να εκδίδουν τα παραστατικά πωλήσεων, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος. Επίσης, οι εν λόγω συναλλαγές, είτε πρόκειται για χονδρικές είτε για λιανικές, δεν περιλαμβάνονται σε αυτές που εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (πελατών-προμηθευτών), όπως αυτή ορίζεται με βάση τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε.ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β’). Ως εκ τούτου, υπάρχει υποχρέωση υποβολής των εκδοθέντων και ληφθέντων παραστατικών πωλήσεων για τις υπόψη συναλλαγές, στις εν λόγω καταστάσεις.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOWZLZm5KWGZMaFU/view?usp=sharing

Φ 10034/18282/566/2017-ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ

Με την Α.Π. Φ 10034/18282/566/20.4.2017 του ΕΦΚΑ  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για όσους συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του πρώην ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν κατά την ένταξή του στον ΕΦΚΑ." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Στις περιπτώσεις συνταξιούχων του πρώην ΟΓΑ από 1-1-2017 και μετά, που συνεχίζουν να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στο Ε.Φ.Κ.Α., βάσει των σχετικών διατάξεων υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και δεδομένης της ως άνω μεταβατικής προσαρμογής του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ στο νέο καθεστώς συντάξεων (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη), οι ρυθμίσεις του άρθρου 20 του ν. 4387/2016, για την απασχόληση συνταξιούχων έχουν εφαρμογή για όσους συνταξιοδοτούνται από 1-1-2025, καθώς από το έτος αυτό και μετά η συμμετοχή εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης στο συνολικό ποσό της σύνταξης προσεγγίζει και εν συνεχεία υπερβαίνει το 60%, το ποσοστό δηλαδή περικοπής της σύνταξης που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4387/2016.
Δείτε ολόκληρη την Φ 10034/18282/566/20.4.2017
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdHZiRnZNNjE0Zlk/view?usp=sharing

Πέμπτη, 20 Απριλίου 2017

ΠΟΛ.1066/2017-ΚΟΙΝ. ΤΗΣ 254/2016 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ

Με  την  Πολ.1066/13.4.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση της υπ αριθμ.254/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Κατάσχεση στα χέρια τρίτων. Έννομες συνέπειες της θετικής δήλωσης του τρίτου ) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
 Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή - εφόσον συντρέχει περίπτωση - την υπ αριθμ. 254/2016 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α' Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Με την ανωτέρω γνωμοδότηση έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:
 Η επιβολή από το Δημόσιο κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης στα χέρια τρίτων, για την ικανοποίηση απαιτήσεων του κατά οφειλέτη του, έχει ως συνέπεια την αναγκαστική εκχώρησή της στο κατασχόν Δημόσιο, το οποίο καθίσταται εκδοχέας της απαίτησης και ο καθ ού η κατάσχεση τρίτος λογίζεται οφειλέτης του Δημοσίου, εκτός αν ο τρίτος προβεί νομότυπα σε αρνητική δήλωση.
 Ο τρίτος οφείλει να προβεί σε δήλωση μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών από την επόμενη της επιδόσεως του κατασχετηρίου, είναι δε δυνατόν να προβεί σε συμπληρωματική δήλωση εφόσον υπάρχει προθεσμία.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1066/13.4.2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcDY0OFdjNGJDZkk/view?usp=sharing

Τετάρτη, 19 Απριλίου 2017

ΠΟΛ 1059/2017- Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ.1059/7.4. 2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1325/19.4.2017 τεύχος Β' - με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων και διαδικασία υποβολής αυτής." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
 Επισημαίνεται  * ότι υποχρέωση υποβολής δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έχουν και οι ημεδαπές  Ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι οποίες έχουν ως σκοπό, σύμφωνα με το καταστατικό τους, την αγορά, διαχείριση, επένδυση και εκμετάλλευση ακινήτων.
 * Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20ή Μαΐου του έτους φορολογίας.
Ειδικότερα,
- Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί ακινήτων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
- Η αρχική δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από το υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet. .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1059/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbG5CX1lta3pPWEk/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1056/2017-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ.1056/7.4. 2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1325/19.4.2017 τεύχος Β' - με θέμα " Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν.3091/2002 (330 Α') για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Για την εξαίρεση από την καταβολή του ειδικού φόρου επί των ακινήτων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του ν.3091/2002, απαιτείται να τηρούνται κατ' έτος από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, τα εξής δικαιολογητικά, ανά περίπτωση, που θα αναφέρονται στην 1η Ιανουαρίου του έτους φορολογίας και τα οποία θα πρέπει να επιδεικνύονται ή να προσκομίζονται στη φορολογική διοίκηση όποτε ζητηθούν:  ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1056/2017.

ΓΝΩΜ.82/2017 Ν.Σ.Κ.-ΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

 Δημοσιεύθηκε στο  site του Ν.Σ.Κ. η Γνωμ. 82/2017  με θέμα " Ευθύνη νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας για έκδοση εικονικών τιμολογίων.- Μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου - Ενδικοφανής προσφυγή - Δεδικασμένο. "
Ειδικότερα,
  Η Διοίκηση δεν υποχρεούται να αποδεχθεί σχετικό αίτημα του νομίμου εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρείας για άρση των διασφαλιστικών μέτρων, που έχουν ληφθεί σε βάρος του, με σχετική πράξη του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων), επειδή η προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών την οποία επικαλείται ο αιτών, ως διοικητικό δεδικασμένο, δεν έχει δεχθεί, με δεσμευτική ισχύ, ότι δεν πληρούνται ως προς το πρόσωπό του οι προϋποθέσεις για τη λήψη σε βάρος του των μέτρων αυτών (ομόφ).
 Δείτε ολόκληρη την 82/2017 Γνωμ. του Ν.Σ.Κ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paHdubnZFTHpwNlk/view?usp=sharing

Τρίτη, 18 Απριλίου 2017

ΠΟΛ.1063/2017-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Με  την  Πολ. 1063/12.4.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 3161/31.1.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 253Β'/02.02.2017) Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που τροποποίησε την οικ. 20622/17.6.2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1198Β'/23.06.2015) για ενημέρωση και παροχή σχετικών οδηγιών." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 40217/26.11.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο κοινοποιήθηκε στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα, κλπ με το ΔΕΙΣΠΡΑ 1164776 ΕΞ21.12.2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες για τους οποίους έχει εκδοθεί η απαιτούμενη ΚΥΑ, ώστε να υπαχθούν βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές τους στη ρύθμιση των ως άνω διατάξεων, δικαιούνται το ποσοστό απαλλαγής των επιβαρύνσεων που αντιστοιχεί στην προκαθορισμένη ρητά στην ΚΥΑ χρονική περίοδο, ενώ, στην περίπτωση που σύμφωνα με την οικεία ΚΥΑ δεν ορίζεται προκαθορισμένο χρονικό διάστημα - εντός εξαετίας από τη δημοσίευσή της - ολοκλήρωσης του συμψηφισμού, οι υπαγόμενες οφειλές δεν τυγχάνουν των απαλλαγών επί των επιβαρύνσεων.  .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1063/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQ1NYU1NjanM3eWc/view?usp=sharing

Αρ 16072/310/2017-ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 1Η ΜΑΙΟΥ 2017

Με την  Αριθμ. 16072/310/4.4.2017 του Υπουργείου Εργασίας κ.λ.π (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  Β' 1307/13.4.2017 με θέμα " Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2017, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
Καθορίζεται  η 1η Μαΐου 2017 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές.
Δείτε την απόφαση. Αρ 16072/310/2017

Δευτέρα, 17 Απριλίου 2017

ANTIΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

Ξεκίνησε η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων που περιλαμβάνει πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις για εκατομμύρια φορολογούμενους. Ποιες κατηγορίες φορολογούμενων θα κληθούν να πληρώσουν μεγαλύτερους φόρους. Ποιες είναι οι αλλαγές στη φορολογία που φουσκώνουν το εκκαθαριστικό. Ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια. ..........
 Δείτε  ολόκληρο το άρθρο του capital.gr
http://www.capital.gr/tax/3205259/antistrofi-metrisi-gia-ti-nea-forokataigida 

Κυριακή, 16 Απριλίου 2017

ΠΩΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Πώς αμείβονται οι Αργίες του Πάσχα
Η Μεγάλη Παρασκευή (14-04-2017) είναι υποχρεωτική αργία για τα καταστήματα. Σύμφωνα με το νόμο (άρθ.4 ΒΔ 748/1966) απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 13.00 της Μεγάλης Παρασκευής.
Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η Μεγάλη Παρασκευή δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν σε περίπτωση που η Μεγάλη Παρασκευή έχει χαρακτηρισθεί αργία ή ημιαργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.   ......
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση της ΓΣΕΕ
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQkhqbFM5RTQtTjg/view?usp=sharing

Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Ν.4467/2017-Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 56/13.4.2017 τεύχος Α'  ο  Ν.4467/2017 με θέμα " Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις."
Ειδικότερα,
α) για την παράταση  της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (πόθεν έσχες) μέχρι 30/6/2017(από 13/4/2017)
(άρθρον 11)
 β) - Παρατείνονται  έως και 30 Ιουνίου 2017 οι Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Πρωσώπων(από 30.4.2017).
- Μειώνονται σε 6 δόσεις ( από 8 δόσεις ) ο χρόνος καταβολής του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
 - Οι δηλώσεις έναρξης ή μεταβολών για την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. και στο ειδικό καθεστώς των αγροτών υποβάλλονται έως και 12.5.2017.
-Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα
 Κατεβάσετε το Ν.4467/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNWFsMWU4ZW92aFk/view?usp=sharing

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

OI 85 EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ POS

Ανακοινώθηκαν οι κατηγορίες -συνολικά 85- των επαγγελματιών οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να έχουν POS, μετά την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΟΑ) του υπουργείου Οικονομικών και του υπουργείου Οικονομίας.
Σύμφωνα με την ΚΟΑ οι εν λόγω επιχειρήσεις καλούνται εντός τριών μηνών να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4446/2016.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριάντα (30) ημερών προ της παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ. Όσοι προβούν σε έναρξη δραστηριότητας ή στη σχετική μεταβολή μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οφείλουν να συμμορφωθούν εντός μηνός από την έναρξη, ή τη μεταβολή.
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Το πρόστιμο μειώνεται στο ήμισυ εάν καταβληθεί εντός 30 ημερών. Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των παραβάσεων ορίζονται:
Οι κατηγορίες επαγγελμάτων και επιχειρήσεων με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που εμπίπτουν στην παραπάνω υποχρέωση είναι οι ακόλουθες: ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του newmoney.gr
http://www.newmoney.gr/palmos-oikonomias/320343-ipoik-oi-85-epaggelmaties-pou-ipoxreountai-na-exoun-pos 

ΠΟΛ.1062/2017-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Με  την  Πολ.1062/12.4.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "    
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013 καθώς και της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1005/2017 (ΦΕΚ Β'145) σχετικά με τη μείωση του φόρου εισοδήματος." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
 O φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως ενδεικτικά κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid card)), μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές, τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές), μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e-wallet), κ.λπ..
 Διευκρινίζεται ότι όταν η καταβολή των φορολογουμένων προς τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν.3862/2010 για την εξόφληση της δαπάνης γίνεται με μετρητά (σε γκισέ ή σε easy-pay μηχάνημα) λαμβάνεται υπόψη για τη διατήρηση της μείωσης φόρου του άρθρου 16 του ν.4172/2013. ...........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1062/2017.

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

ΠΟΛ.1061/2017-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με την Πολ. 1061/12.4. 2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.4446/2016 που αφορούν στην έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών  " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Πέραν της μεταφοράς χρημάτων μέσω ειδικών διαδικτυακών εφαρμογών και της χρήσης χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, ως κατάλληλα μέσα πληρωμής για την έκπτωση των δαπανών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης νοούνται ενδεικτικά και τα ακόλουθα:
 - Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του μισθωτού, έστω και αν υπάρχουν περισσότεροι συνδικαιούχοι, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών (έμβασμα),
 - Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής ή η κατάθεση σε λογαριασμό πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων,
 - Η χρήση τραπεζικής επιταγής,
 - Η έκδοση επιταγής σε διαταγή του μισθωτού. ...........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1061/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbW1KRXI3R2szTlk/view?usp=sharing

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *