Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή  στο Σ/Ν του ΥΠΟΙΚ  με θέμα  " Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις " τροπολογία για το Φόρο  διαμονής
 Ειδικότερα,
 - Διευκρινίζεται ότι ο φόρος διαμονής του άρθρου 53 του ν. 4389/2016, βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, κατά τις οριζόμενες διακρίσεις.
-  Οι υφιστάμενες διατάξεις περί απαλλαγής από το ΦΠΑ (άρθρο 27 ν. 2859/2000) και περί παροχής προνομίων, ασυλιών και απαλλαγών (Π.4056/3029/ΠΟΛ. 186/87), εφαρμόζονται και για την εκτέλεση έργων που υπάγονται στο κοινό αμυντικό πρόγραμμα Ελλάδος - Η.Π.Α. και σε κάθε άλλο πρόγραμμα εξωτερικής βοήθειας των Η.Π.Α., καθώς και για τις σχετιζόμενες με αυτά πράξεις και δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2016.
Δείτε την τροπολογία Eδώ.

ΠΟΛ.1011/2018-ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΤΑΙ

Με την  Πολ. 1011/18.1.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα " Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται ή εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), καθορισμός του αρμόδιου οργάνου προσδιορισμού της αξίας αυτής, της αμοιβής και του τρόπου πληρωμής αυτού καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Ο πιστοποιημένος εκτιμητής οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την επομένη του διορισμού του από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας να συντάξει εγγράφως και να παραδώσει την εκτίμησή του στον δικαστικό επιμελητή ή στον προϊστάμενο της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή αναγνωρισμένα εκτιμητικά πρότυπα, δεσμευόμενος παράλληλα για την πιστή τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θεσπίστηκε με τη με αριθμ. 19928/292/10.5.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΕΓ 1147
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1011/2018.Εδώ.

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

ΠΟΛ.1010/2018-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Με  την  Πολ.1010/16.1.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα  " Παροχή  συμπληρωματικών  διευκρινίσεων σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Mε αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σε συνέχεια της ΠΟΛ.1201/2016, σχετικά με την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει, και προκειμένου για την ομοιόμορφη εφαρμογή του, παρέχονται οι ακόλουθες συμπληρωματικές διευκρινίσεις:  ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1010/2018. Εδώ.

ΠΟΛ.1009/2018-ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 30/6/2018 ΣΕ 5 ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙ ΜΕΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φ.Π.Α

Με  την  Πολ.1009/16.1.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 74 ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201Α'/22.12.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα

-  Εφαρμόζονται πλέον οι ίδιοι συντελεστές σε όλη τη χώρα με εξαίρεση τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές μέχρι 30-6-2018
 -  Ορίζεται η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή 13% στην παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας,  .....
Δε'ιτε ολόκληρη την Πολ.1009/2018. Εδώ.

Ν.4512/2018-Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ Γ' ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5/17.1.2018 τεύχος Α' Ο Ν. 4512/2018 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις." ο οποίος περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα της Γ' Αξιολόγησης
 Οι φορολογικές ρυθμίσεις  αναφέρονται στα άρθρα 353, 354, 355, 356, 381-394, 397 και 398.
 (Ανάλυση των φορολογικών ρυθμίσεων μπορείτε να δείτε στην ανάρτηση μας της 9.1.2018.)
Κατεβάστε τον Ν.4512/2018. Eδώ.

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

TΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2019

Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής Δήλωσης  Στοιχείων Ακινήτων Ε9  Έτους 2019 (Μεταβολές Περιουσιακής Κατάστασης που πραγματοποιούνται από 1/1/2018 και μετά).

ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017.-12650 ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΤΟ 2018 ΑΠΟ ΤΙΣ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Με την Αριθ. Πρωτ.:ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 28-12-2017 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4791/29.12.2017 τεύχος Β') της Α.Α.Δ.Ε.  με θέμα "Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε κατά το έτος 2018 "ορίζεται ότι.
 Ειδικότερα,

 1. Το έτος 2018 θα διενεργηθούν τουλάχιστον τετρακόσιοι πενήντα (450) έλεγχοι -έρευνες, τέσσερεις χιλιάδες διακόσιοι (4.200) στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι και οκτώ χιλιάδες (8.000) έλεγχοι διακίνησης από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..
Δείτε ολόκληρη την ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017.Eδώ.

ΘΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΓΙΑ 3 ΩΡΕΣ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9

H Υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Έτους 2018 μέσω της εφαρμογής “Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑΔΕΝ θα είναι διαθέσιμη σήμερα 17.01.2018 από 15:00 έως 18:00 λόγω εργασιών για την έναρξη της υποβολής Δήλωσης  Στοιχείων Ακινήτων Ε9  Έτους 2019 (Μεταβολές Περιουσιακής Κατάστασης που πραγματοποιούνται από 1/1/2018 και μετά).

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2018

                                       Πειραιάς,   16 Ιανουαρίου 2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ   ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (INTRASTAT)
 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι τα στατιστικά κατώφλια έτους 2018 για τις δηλώσεις Intrastat1 (Κανονισμός ΕΕ 638/2004, άρθρα 7 και 10), ως ακολούθως: 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018
 ΑΦΙΞΕΙΣ               ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ       
150.000 €                    90.000 €

Δευτέρα, 15 Ιανουαρίου 2018

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ(154 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ) ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ψηφίστηκε με 154 ψήφους (ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου), το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης. Την αρχή του
νομοσχεδίου καταψήφισαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης (141 ψήφοι).Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, που ζήτησαν η ΝΔ στο άρθρο για τα οικογενειακά επιδόματα, το ΚΚΕ στην αρχή του νομοσχέδιο στο άρθρο για τις απεργίες και η ΔΗΣΥ στα άρθρα για τη διαμεσολάβηση και το «πόθεν έσχες» των στελεχών του ΤΧΣ καθώς και για την τροπολογία για τους πλειστηριασμούς:  ......
 Δείτε ολόκληρο το άρθρο του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Εδώ.
Δείτε το ψηφισθέν Πολυνομοσχέδιο Εδώ. 

Κυριακή, 14 Ιανουαρίου 2018

Η ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Αποφασισμένη να ακυρώσει το όποιο όφελος θα προκύψει από τη μείωση των τιμών ζώνης σε μεσαίες και ακριβές περιοχές είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση. Από την άλλη, σχεδιάζεται να γίνουν παρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ προκειμένου οι αυξήσεις τιμών ζώνης που θα γίνουν στην περιφέρεια και σε περιοχές με χαμηλές εμπορικές αξίες, στις οποίες διαμένουν κυρίως φορολογούμενοι χαμηλού εισοδηματικού προφίλ, να ακυρωθούν. Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για τον καθορισμό των νέων αντικειμενικών αξιών, καθώς μέσα στο επόμενο 20ήμερο αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι πίνακες με τους πιστοποιημένους εκτιμητές οι οποίοι θα εισηγηθούν στο υπουργείο Οικονομικών τις νέες τιμές ζώνης. ..............
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital  Εδώ.

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΟ 1/5/2018 ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή τροπολογία (1437/230) στο Σ/Ν του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις." με την οποία ορίζεται ότι από 1/5/2018 θα διενεργούνται ηλεκτρονικά  οι πλειστηριασμοί για χρέη στο Δημόσιο.
  Δείτε την τροπολογία .Eδώ.

ΠΟΛ.1008/2018-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Με  την  Πολ. 1008/10.1.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού στόχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την κωδικοποίηση της βασικής νομοθεσίας φορολογίας κατοχής ακινήτων, λόγω των πολλαπλών και διάσπαρτων τροποποιήσεων των νόμων, προς διευκόλυνση της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σας κοινοποιούμε Διοικητική Κωδικοποίηση της νομοθεσίας (ενημερωμένης μέχρι και το ν.4509/2017) για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α..
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1008/2018..Εδώ.

ΠΟΛ.1005/2018-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ

Με  την  Πολ.1005/11.1.2018  του ΥΠΟΙΚ   (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ20/11.1.20189 τεύχος Β)'  με θέμα " Καθορισμός της διαδικασίας και των λοιπών απαιτούμενων λεπτομερειών για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017." ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Στους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι θα επιλεγούν κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΓΓΔΠ 0020593 ΕΞ 2017 Δημόσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας (ΑΔΑ: ΩΝΖΝΗ-ΓΡ7) (εφεξής «εκτιμητές»), θα ανατεθεί η σύνταξη άρτιας και τεκμηριωμένης εισήγησης των τιμών εκκίνησης/τιμών ζωνών που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. πρωτ. 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 (Β΄ 549) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει. Η σχετική ανάθεση θα γίνει με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201). ...........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1005/2018. Εδώ.

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

ΠΟΛ.1006/2018-Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Με την Πολ.1006/10.1.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα « Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Δεδομένου ότι οι συντάξεις που καταβάλλονται έναντι ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών δεν ρυθμίζονται ρητά από τις διατάξεις των Συμβάσεων κι επομένως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 21 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και συνεκτική εφαρμογή των διμερών Συμβάσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα, ακολουθεί κατάλογος των Συμβάσεων, καθώς και των αντίστοιχων άρθρων τους, σύμφωνα με τις οποίες οι συντάξεις που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων υπηρεσιών καλύπτονται από τις διατάξεις σχετικά με τα άλλα εισοδήματα και φορολογούνται μόνο στο Κράτος κατοικίας του δικαιούχου:  .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1006/2018. Εδώ.

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

ΠΟΛ.1216/2017-ΜΕΧΡΙ 28/2/2018 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ Ε9 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ

Με την Πολ 1216 /22.12.2017  της  Υφυπουργού  Οικονομικών  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  4721/29.12.2017  τεύχος Β’- με θέμα" Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για ολική ή μερική καταστροφή ακινήτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15/11/2017 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής. " ορίζονται  τα ακόλουθα. 
Ειδικότερα,
Παρατείνεται μέχρι και την 28.02.2018 η προθεσμία για υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) για ακίνητα που βρίσκονται στη Δημοτική Ενότητα Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και έχουν υποστεί ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 15.11.2017, προκειμένου να αποτυπωθεί η πραγματική κατάσταση των ακινήτων αυτών μετά τις καταστροφές.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1216/2017. Eδώ.

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ Γ΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα το πολυνομοσχέδιο  του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις." το οποίο περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα της Γ΄ Αξιολόγησης σε 629 σελίδες και σε 400 άρθρα.
Οι φορολογικές ρυθμίσεις  αναφέρονται στα άρθρα 353, 354, 355, 356, 381-394, 397 και 398.
Ειδικότερα,
1. Ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε., ν. 4172/2013) υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν σε φορολογικά κίνητρα:
 α) ευρεσιτεχνίας επιχειρήσεων,
 β) κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. με φορολογικό συντελεστή 5% και
 γ) κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών διαφόρων αναπτυξιακών νόμων μη εισηγμένων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με φορολογικό συντελεστή 10%.
Παράλληλα, ορίζεται ότι οι διατάξεις για την κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών (υπό στοιχεία β και γ) ισχύουν για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι 31-12-2020 και αυξάνονται οι συντελεστές φορολόγησης αυτών ως ακολούθως:
Για αποθεματικά εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ο φορολογικός συντελεστής (σήμερα 5%) αυξάνεται στο 10% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2019 και στο 20% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2020.
Για αποθεματικά μη εισηγμένων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. ο φορολογικός συντελεστής (σήμερα 10%) αυξάνεται στο 20% για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται το έτος 2020.
 (άρθρο 353)
 2. Καταργούνται διατάξεις για φορολογικά κίνητρα σχετικά με:
- τη μεταβίβαση Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης αυτοκινήτων, που κυκλοφόρησαν πριν τις 30-9-2010, - την χρηματοδοτική μίσθωση αγροτικών εκτάσεων,
- τα μερίσματα που διανέμουν στους μετόχους τους οι  ΚΤΕΛ Α.Ε.,
- την αποκατάσταση κτιρίων στις περιοχές «Γεράνι» και Μεταξουργείο του ιστορικού κέντρου της Αθήνας,
- τις εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου.
  (άρθρο 354)
3. Συμπληρώνονται οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4174/2013) σχετικά με την εγγραφή στο φορολογικό μητρώο και την απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Μεταξύ άλλων, ενσωματώνονται διαδικαστικού χαρακτήρα διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ και προβλέπεται ότι απαιτείται η κατάθεση εγγύησης (ύψους τουλάχιστον 15 χιλ. ευρώ) για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών ως υποκείμενα στον ΦΠΑ, και ο Α.Φ.Μ. τους είχε ανασταλεί, κατά την άσκηση προηγούμενης δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου, και υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση νέας αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ.. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, και σε νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες,
 (άρθρα 355 - 356)
 4. Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών νέα υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης με τίτλο «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος», της οποίας την καθοδήγηση και το συντονισμό λειτουργίας έχει ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος. 
Ορίζονται η αποστολή και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, ενώ περιγράφεται η διάρθρωσή της (αποτελείται από 1 Υποδιεύθυνση, 2 αυτοτελή Τμήματα που υπάγονται απευθείας στον Διευθυντή της Υπηρεσίας και 4 τμήματα που υπάγονται στην Υποδιεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος).
  (άρθρα 381 - 394)
 5.Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) σχετικά με τον χρόνο υποβολής εκπρόθεσμων αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα.
  Oρίζεται ότι, εάν η εκπρόθεσμη (αρχική ή τροποποιητική) φορολογική δήλωση υποβληθεί μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και εφόσον προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή, επιβάλλεται επί του ποσού αυτού, αντί του προστίμου του άρθρου 54 (πάγια ποσά για διαδικαστικές παραβάσεις), το πρόστιμο των άρθρων 58, 58Α παρ. 2, ή 59, κατά περίπτωση (πρόστιμα έως 50% του ποσού το φόρου που προκύπτει).
Παράλληλα προβλέπεται ότι, εξαιρουμένων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, το επιβληθέν (κατά τα προαναφερόμενα) πρόστιμο περιορίζεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) του αρχικώς προσδιορισθέντος. 
Τροποποιούνται και συμπληρώνονται επίσης κατ' αναλογία με τα ανωτέρω, μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις του Κ.Φ.Δ..
 (άρθρα 397 - 398) 
Δείτε το πολυνομοσχέδιο . Εδώ.
Δείτε την αιτιολογική έκθεση. Εδώ.

ΠΟΛ.1004/2018-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 185/2017 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.

Με  την  Πολ.1004/2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα  "  Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 185/2017 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους   "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σύμφωνα με την ανωτέρω γνωμοδότηση μετά την έναρξη ισχύος του ν.4389/2016 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει δικαίωμα να ασκεί ένσταση ή προσφυγή κατά πειθαρχικών αποφάσεων που αφορούν υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και η Αρχή οφείλει να κοινοποιεί σε αυτόν τις εκδιδόμενες σε βάρος υπαλλήλων της σχετικές πειθαρχικές αποφάσεις. Επιπρόσθετα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων οφείλει να ενημερώνει τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για την πορεία πειθαρχικών υποθέσεων, την λήψη διοικητικών μέτρων και την χορήγηση πορισμάτων έρευνας που αφορούν το υπαλληλικό προσωπικό της.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1004/2018. Eδώ.

Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

ΓΟΝΑΤΙΣΑΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ-ΜΕΙΩΘΗΚΕ Η ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

Σημάδια κόπωσης εμφανίζει πλέον η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών και επιχειρήσεων. Αν και πέρυσι η εισπραξιμότητα των φόρων κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φέτος τα στοιχεία δείχνουν –έστω και μικρή- κάμψη. Πρόκειται για τα δεδομένα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τα οποία αφορούν το ποσοστό των εμπρόθεσμων πληρωμών των τεσσάρων βασικότερων φόρων. Ας δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία για το ποσοστό είσπραξης σε σχέση με το συνολικό βεβαιωμένο ποσό που έπρεπε να εισπραχθεί:
- Οι εμπρόθεσμες πληρωμές του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων διαμορφώνονται το διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου στο 68,1%.   ...
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capitalEδώ.

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

ΠΟΛ.1222/2017-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Με  την  Πολ.1222/28.12.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1/4.1.2018   τεύχος  Β-'   με θέμα " Τροποποίηση συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274 και ΠΟΛ.1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν) "  ορίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Η περίπτωση α. της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«α.i. δέκα τοις εκατό (10%) επί του εισπραττόμενου ποσού όταν η αιτία χορήγησης του αποδεικτικού είναι η είσπραξη χρημάτων και έχει καταβληθεί μέσω της ρύθμισης συνολικό ποσό μεγαλύτερο του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της ρυθμισμένης οφειλής,   ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1222018.Εδώ.

ΕΛΤΕ 1/2018-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΠΧΑ 9

Με την Ανακοίνωση 1/2018 της ΕΛΤΕ  με θέμα  "Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2395/2017 αναφορικά με το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 " αναφέρονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δημοσίευσε το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα. Το ΔΠΧΑ 9 έχει ως στόχο να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική αναφορά για τα χρηματοοικονομικά μέσα, αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες που προέκυψαν σε αυτόν τον τομέα κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Όσον αφορά την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αντικαθιστά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 39. Η Επιτροπή ενέκρινε το ΔΠΧΑ 9 μέσω του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2067.
Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι επενδυτικές εταιρείες («ιδρύματα») που χρησιμοποιούν τα ΔΠΧΑ για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων καλούνται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου οικονομικού έτους που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2018 ή μεταγενέστερα.
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση Εδώ.

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2018

ΠΟΛ.1003/2018-ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΕΙΣΜΟΤ

Με την Πολ.1003/3.1.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α/201/22.12.2017) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου "   διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Σε συνέχεια του Γ.Δ.Φ.Δ.1192248 ΕΞ 2017 εγγράφου του Γενικού Διευθυντή Φορολογικής Διοίκησης αναφορικά με την κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ Α' 201) «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από τη ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις», παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την άμεση και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου.  .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1003/2018.Eδώ.

Τετάρτη, 3 Ιανουαρίου 2018

ΠΟΛ.1002/2018-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν.4483/2017

Με την Πολ.1002/2018 (21.12.2017) της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα  " Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α'
107/31.07.2017) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΚΑ'270/24.12.2014)  "διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Ορίζεται ότι οι οφειλές στο ελληνικό δημόσιο δήμων και περιφερειών, οι οποίες συμψηφίζονται, δυνάμει κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με ποσά προερχόμενα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), δεν επιβαρύνονται από την ημερομηνία έκδοσης των ως άνω Κ.Υ.Α. με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Τα ανωτέρω ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 4316/2014, ήτοι 24.12.2014. Ποσά που έχουν εντωμεταξύ καταβληθεί δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και εν γένει δεν αναζητούνται. ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1002/2018. Eδώ.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /ΑΑΔΕ
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε απόφαση με την οποία μεταρρυθμίζεται το πλαίσιο έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο.
Με την εκδοθείσα απόφαση εξορθολογίζεται η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και τίθενται για πρώτη φορά σαφείς κανόνες για τον καθορισμό των ποσοστών παρακράτησης επί του αποδεικτικού.  .....
Δείτε ολόκληρο το Δ.Τ. Eδώ.

Τρίτη, 2 Ιανουαρίου 2018

ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

Ένα εντελώς νέο και πολύ πιο αφιλόξενο τοπίο αντιμετωπίζουν από χθες εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που έχουν ρυθμίσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους οφειλές με τη σωτήρια ρύθμιση των 100 δόσεων. Ακόμη και με μια ημέρα καθυστέρηση στη πληρωμή νέων φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών θα χάνουν τη ρύθμιση και όλο το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών τους θα γίνεται απαιτητό.  ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital.Eδώ.

Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1223/2017-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΩΣ 50.000€

Με την Πολ.1223/29.12.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) -  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4643/29.12.2017 τεύχος Β’- με θέμα " Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.ορίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Κατόπιν αιτήσεως οφειλέτη, ο οποίος εμπίπτει στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας και οι συνολικές οφειλές του προς το Δημόσιο δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, που απευθύνεται στη Φορολογική Διοίκηση έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, το Δημόσιο προτείνει λύσεις ρύθμισης σύμφωνα με τα κριτήρια και τους κανόνες των άρθρων 4 έως 8, κατά περίπτωση. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη. ..........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1223/2017. Eδώ.

ΠΟΛ.1219/2017- Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με την Πολ.1219/28.12. 2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)- που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4641/29.12.2017 τεύχος Β΄ με θέμα " Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. "  ορίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
 Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1219/2017. Eδώ.

ΔΕΛΒ 1192636 ΕΞ 2017- 24750 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΤΟ 2018

Με την  Αριθμ. ΔΕΛΒ 1192636 ΕΞ 2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  4640/2912.2017  τεύχος Β’- με θέμα " Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018 " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
1. Το έτος 2018 θα διενεργηθούν είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιοι πενήντα (24.750) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ. ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και Δ.Ο.Υ.
2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  .....
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΛΒ 1192636 ΕΞ 2017.Εδώ.

Α.62134/4100/2017-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ Φ.Κ.Α.

Με την Απόφαση   Αριθ.οικ. 62134/4100/28.12.2017 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4640/29.12.2017 τεύχος Β') του Υπουργείου Εργασίας  με θέμα " Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής." ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Κατόπιν αιτήσεως οφειλέτη, ο οποίος εμπίπτει στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας και οι συνολικές οφειλές του προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, που απευθύνεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, το Κ.Ε.Α.Ο. προτείνει λύσεις ρύθμισης σύμφωνα με τα κριτήρια και τους κανόνες των άρθρων 4 έως 8, της παρούσης κατά περίπτωση. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη.  ......
Δείτε ολόκληρη τηνΑπόφαση 62134/410/2017.Eδώ.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *