Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Σ/Ν " ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ "

 Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις». Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου
- Καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία. Για πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. Η κωδικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει το διοικητικό βάρος.
- Οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με το νέο πλαίσιο γίνονται ευχερώς κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές λόγω της ευθυγράμμισης που επιτυγχάνεται με τις διεθνείς λογιστικές πρακτικές.
- Ολοκληρώνεται η κατάργηση κοστοβόρων και γραφειοκρατικών διαδικασιών του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που είχε ξεκινήσει με τη θέσπιση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
- Εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων, ευθυγραμμισμένοι με τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές. Οι κανόνες αυτοί συνεπάγονται μειωμένο κόστος λειτουργίας ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειας ουσιαστικών φορολογικών ή άλλων ελέγχων.
- Διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη χονδρική και τη λιανική και η συνακόλουθη περαιτέρω μείωση του κόστους συναλλαγών.
Προσκαλούμε τους πολίτες και τους παραγωγικούς φορείς να υποβάλουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 29.10.2014 και ώρα 12.00.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ε.Δ.Δ.- ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΜΠΟΛΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Δ.Δ.                                                     
Οι διοικητικοί δικαστές, κατόπιν επεξεργασίας των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων πρόσφατων νομοθετικών παρεμβάσεων αναφορικά με τις φορολογικές διαφορές, ιδίως δε αναφορικά με την αύξηση του παραβόλου και θέσπιση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία σημαντικής μερίδας των πολιτών να αμφισβητήσουν δικαστικά τη νομιμότητα πράξεων ή παραλείψεων φορολογικών αρχών που θίγουν έννομα συμφέροντά τους.
Ειδικά όταν το αντικείμενο της φορολογικής διαφοράς είναι σχετικά μικρό, οι πολίτες συχνά απεμπολούν το δικαίωμά τους σε δικαστική προστασία διότι οι δυσχέρειες από την άσκησή του είναι προφανώς δυσανάλογες από το όφελος τυχόν ευδοκίμησης της προσφυγής τους στο διοικητικό δικαστήριο. Προς άμβλυνση του φαινομένου αυτού και δίνοντας προτεραιότητα στις υποθέσεις με μικρότερο αντικείμενο, που κατά τεκμήριο αφορούν τους οικονομικά ασθενέστερους, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών καλεί τους αρμόδιους να αναλάβουν νομοθετική πρωτοβουλία ειδικά ως προς τις φορολογικές εν γένει υποθέσεις με χρηματικό αντικείμενο μέχρι του ποσού  των 3.000 ευρώ,  έτσι ώστε  για τις  υποθέσεις  αυτές i) να  αρθεί  ο υποχρεωτικός χαρακτήρας  της ενδικοφανούς  προσφυγής του άρθρου  63 του ν. 4174/2013
. Η μέχρι τώρα εμπειρία άλλωστε από τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων που επιλαμβάνεται των εν λόγω ενδικοφανών προσφυγών καταδεικνύει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων έχει καταντήσει ένα γραφειοκρατικό ανάχωμα στην άμεση πρόσβαση  στη δικαιοσύνη, χωρίς να επιτυγχάνεται ο διακηρυγμένος στόχος του Υπουργείου Οικονομικών να διευθετούνται οι υποθέσεις σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης προς το σκοπό της αποσυμφόρησης των διοικητικών δικαστηρίων. ii)Να νομοθετηθεί η δυνατότητα  των φορολογουμένων που θα προσβάλλουν τις σχετικές πράξεις ή παραλείψεις, να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις και να παρίστανται στη συζήτηση της υπόθεσης χωρίς δικαστικούς πληρεξουσίους.  

Γ.Γ.Π.Σ- ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜ. ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ
Η εφαρμογή “Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης” για νέες αιτήσεις, είναι διαθέσιμη από σήμερα 21/10/2014.

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

ΠΟΛ.1220/201-ΓΝΩΜ.171/2014 ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒ. ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΑΡΑΝ. ΚΡΑΤ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Με την Πολ.1220/6.10.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. 171/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με το χρόνο παραγραφής βεβαιωμένης απαιτήσεως του Δημοσίου από ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Με τη Γνωμοδότηση αυτή έγινε ομόφωνα δεκτό ότι βεβαιωμένο χρέος από ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατ' άρθρο 22 ν. 4002/2011, το οποίο κρίθηκε ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι ασυμβίβαστο με την εσωτερική αγορά σύμφωνα με την C16/2010 αριθμ. Ε (2011) 3504/24-5-2011 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Ενίσχυση σε ορισμένα Καζίνο», είναι χρέος που γεννήθηκε από καταλογισμό και υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή της παρ. 3 του άρθρου 86 του ν. 2362/1995 (Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις), ήτοι η ανωτέρω χρηματική απαίτηση του Δημοσίου παραγράφεται μετά εικοσαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους, εντός του οποίου έγινε η εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής, γεγονός το οποίο δεν απαλλάσσει τη Διοίκηση από την υποχρέωσή της να επιδιώξει την ανάκτηση αυτής «αμελλητί», κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 του αριθμ. 659/1999 κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1220/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMWFvWDNyYXJOdjA/edit

Σ.Τ.Ε: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Σ.τ.Ε. 3316 και 3174/2014
Παραβιάζουν το Σύνταγμα - Αντισυνταγματική και η αναδρομική παράταση του χρόνου της παραγραφής οφειλών προς το Δημόσιο που ήταν ήδη παραγεγραμμένες - Το Ανώτατο Δικαστήριο προστάτης του ελληνικού λαού από τις κυβερνητικές αυθαιρεσίες
Ανάχωμα στις συνεχιζόμενες κυβερνητικές αυθαιρεσίες ορθώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο ακόμη ιστορικές αποφάσεις του, με τις οποίες επαναφέρει στην... τάξη αδιάβαστους υπουργούς, που λειτουργούν με την αλαζονεία της εξουσίας.
Αποφάσεις οι οποίες αποτελούν αδιαπέραστη ασπίδα προστασίας του λαού και έρχονται έπειτα από εκείνες που δικαίωσαν τους ενστόλους, επιβάλλοντας την αποκατάσταση των μισθών τους στο επίπεδο του 2012, όπως και τους δικαστικούς, προκαλώντας ταραχή στην κυβέρνηση. Και το μήνυμα που εκπέμπεται από την έδρα του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο Αρσάκειο -όπου ήταν παλιά τα Δικαστήρια, πριν μετακομίσουν στη Σχολή Ευελπίδων-, είναι ότι δεν πρόκειται να κλείσουν τα μάτια σε νόμους και Προεδρικά Διατάγματα που παραβιάζουν συνταγματικές διατάξεις.
Οι δύο νέες αποφάσεις-χαστούκι, τις οποίες αποκαλύπτει σήμερα το «ΠΑΡΟΝ», αφορούν τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και την αναδρομική παράταση του χρόνου παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου κατά οφειλετών.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο από το Παρόν της Κυριακής.
http://www.paron.gr/v3/new.php?id=89118&colid=37&catid=27&dt=2014-10-19%200:0:0&mode=3 

"ΜΙΝΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ" ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ερχονται μείωση επιβαρύνσεων για αγρότες και «εκπτώσεις  στο πόθεν έσχες για ακίνητα. Τα σχέδια για τα κίνητρα απόσυρσης Ι.Χ. και τις διορθωτικές δηλώσεις Ε9. Καταργείται το τέλος επιτηδεύματος για άτομα με αναπηρία. Πίστωση χρόνου για φορολογικές διαφορές.
Δίχτυ προστασίας για τους αγρότες έναντι του ενδεχόμενου να φορολογηθούν με συντελεστή 26%, απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τα άτομα με αναπηρία άνω του 80%, πρακτική απενεργοποίηση του πόθεν έσχες στις μεταβιβάσεις ακινήτων, παράταση των κινήτρων απόσυρσης για ένα ακόμα έτος.
Οι παρεμβάσεις αυτές θα αποτυπωθούν σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο μπορεί να μην φέρνει τα πάνω κάτω στο χάρτη των φορολογικών επιβαρύνσεων, περιλαμβάνει όμως ψήγματα ελαφρύνσεων σε στοχευμένο πολιτικό ακροατήριο και έρχεται να δώσει ανάσα κυρίως στις αγορές ακινήτων και αυτοκινήτων.
Η νομοθετική προεργασία έχει ολοκληρωθεί στο υπουργείο Οικονομικών, υπό τις οδηγίες του υφυπουργού Γ. Μαυραγάνη και οι διατάξεις δεν αποκλείεται να προσαρτηθούν στο νομοσχέδιο για τα νέα λογιστικά πρότυπα των επιχειρήσεων το οποίο αναμένεται να δοθεί για δημόσια διαβούλευση εντός των ημερών.
Βασική μέριμνα του υπουργείου Οικονομικών στην παρούσα φάση είναι να κλείσει τα παράθυρα που έχουν δημιουργηθεί με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με βάση τα οποία αγρότες θα μπορούσαν να έρθουν αντιμέτωποι με φόρο 26% το 2015, με την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2014.
Τα φετινά εισοδήματα των αγροτών θα φορολογηθούν το 2015 για πρώτη φορά με συντελεστή 13% από το πρώτο ευρώ, με βάση τα τηρούμενα βιβλία.
Οι αγρότες
Φέτος φορολογήθηκαν με την κλίμακα των μισθωτών, δηλαδή είχαν αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ και το εισόδημά τους προσδιορίστηκε με το αντικειμενικό σύστημα.
Οι ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος όμως κρύβουν μια παγίδα για τους αγρότες. Εάν το δηλωθέν εισόδημα τους είναι μικρότερο από το εισόδημα που προκύπτει με την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης (κατοικίες, αυτοκίνητα, ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης), η διαφορά μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος θα φορολογηθεί με συντελεστή 26% από το πρώτο ευρώ και επιπλέον θα υπολογιστεί προκαταβολή φόρου 55% .
Ακόμα χειρότερα, αν δηλώσουν ζημιά ή μηδενικά εισοδήματα, στο σύνολο του τεκμαρτού εισοδήματος θα επιβληθεί συντελεστής 26% ενώ θα υπολογιστεί και προκαταβολή φόρου 55%.
Τους κινδύνους αυτούς έρχεται να εξουδετερώσει τώρα το υπουργείο Οικονομικών. Με τη διάταξη που προωθείται σε κάθε περίπτωση που το τεκμαρτό εισόδημα υπερβαίνει το δηλωθέν, για τους αγρότες, ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή 13%, μέχρι να καταργηθούν πλήρως τα τεκμήρια όπως σχεδιάζει η κυβέρνηση ενδεχομένως από το 2015.
Με τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου:
• Πόθεν έσχες στα ακίνητα. Κατά τη μεταβίβαση ο αγοραστής δεν θα καλείται πλέον να καλύψει με το πόθεν έσχες του την αντικειμενική αξία του ακινήτου, αλλά το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Σήμερα, εξαιτίας της απόκλισης αντικειμενικών και αγοραίων τιμών, η αδυναμία κάλυψης του πόθεν έσχες στο ύψος των αντικειμενικών οδηγεί στη ματαίωση αγοραπωλησιών υπό την απειλή έξτρα φόρου εισοδήματος στο τεκμήριο δαπάνης που δεν καλύπτεται από το πόθεν έσχες.
• Μένει ένα χρόνο ακόμα η «απόσυρση». Οι φορείς της αγοράς αυτοκινήτου ζήτησαν από τον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη σε συνάντηση που είχαν την περασμένη εβδομάδα, να παραταθούν για ένα ακόμα έτος τα κίνητρα απόσυρσης παλαιών αυτοκινήτων. Το αίτημα έγινε σύμφωνα με πληροφορίες δεκτό, ως προς την ισχύουσα διάταξη που αφορά την αντικατάσταση παλαιών αυτοκινήτων από καινούργια. Ζητήθηκε το μέτρο της απόσυρσης να αφορά και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Το τελευταίο αίτημα εξετάζεται. Η σχετική διάταξη ενδεχομένως να μην περιληφθεί σε αυτό το νομοσχέδιο αλλά να περάσει αργότερα.
• Τέλος... το τέλος επιτηδεύματος. Το πρώτο βήμα κατάργησης του τέλους επιτηδεύματος αφορά άτομα με αναπηρία άνω του 80%. Από το 2015 απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος, γλιτώνοντας έτσι 650 ευρώ. Εξετάζεται και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όσους έχουν ανενεργά μπλοκάκια.
• Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Προβλέπεται αύξηση του χρονικού περιθωρίου εντός του οποίου θα πρέπει να διευθετηθεί μια φορολογική διαφορά στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών από τις 60 στις 90 ημέρες. Σήμερα, ένας στους δύο φορολογούμενους που προσφεύγει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για να τα βρει εκτός δικαστικών αιθουσών με τη φορολογική διοίκηση, φεύγει με άδεια χέρια καθώς η προσφυγή του απορρίπτεται λόγω παρέλευσης του 60ήμερου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι από τις 4.962 υποθέσεις που πέρασαν από τα «χέρια» της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών από τις αρχές του έτους 2.394 υποθέσεις απορρίφθηκαν, χωρίς να εξεταστούν, επειδή πέρασαν οι 60 ημέρες της προθεσμίας. Το πρόβλημα αυτό, ελπίζει να αντιμετωπίσει το υπουργείο Οικονομικών με την αύξηση των 60 ημερών σε 90.
• Παράταση για το Ε9. Το χρονικό περιθώριο που έχουν οι φορολογούμενοι να προχωρήσουν σε υποβολή διορθωτικής δήλωσης Ε9 εκπνέει στις 30 Νοεμβρίου. Η σχετική εφαρμογή για τις διορθώσεις όμως δεν έχει ακόμα ανοίξει και δεν πρόκειται να ενεργοποιηθεί πριν τις αρχές Νοεμβρίου. Θα δοθεί παράταση της προθεσμίας τουλάχιστον έως το τέλος του έτους.
πηγή.euro2day.gr

Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2014

ΚΟΛΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ:ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ 15 ΔΙΣ. € ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ

Εξαιρετικά κρίσιµο για την πορεία εκτέλεσης του φετινού προϋπολογισµού τουλάχιστον στο σκέλος των εσόδων θεωρείται το τελευταίο τρίµηνο του έτους, αφού για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί θα πρέπει να εισρέουν στα δηµόσια ταµεία έσοδα πάνω από 5 δισ. ευρώ κάθε µήνα.
Η επίτευξη των στόχων στο µέτωπο των εσόδων αποτελεί το µεγάλο στοίχηµα για το οικονοµικό επιτελείο, αλλά και το σηµαντικότερο επιχείρηµα που θέλει να έχει στα χέρια της η ελληνική πλευρά στον επόµενο γύρο της αξιολόγησης από την τρόικα, για να διαπραγµατευτεί τη δεύτερη και σηµαντικότερη φάση των φορολογικών ελαφρύνσεων.
Άλλωστε η κυβέρνηση φαίνεται πως «ψάχνει» να ανακοινώσει ή να προαναγγείλει κάποιες νέες «ανάσες» και φοροαπαλλαγές, επιχειρώντας έτσι να αποκαταστήσει το κλίµα εµπιστοσύνης µετά την αντίδραση των αγορών και το κραχ στο Χρηµατιστήριο και να περάσει το µήνυµα πως τα δύσκολα έχουν περάσει....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
 http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113370842

Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2014

Β/7/35889/2582- ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ Φ.Π.Α ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ Ο.Κ.Α

Με την Αριθμ. Β/7/35889/2582/16.10.2014 των ΥΠΟΙΚ, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2795/17.10.2014 με θέμα " Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
1. Με την παρούσα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (εφεξής Φ.Π.Α.) και Φόρου Εισοδήματος (εφεξής Φ.Ε.) με οφειλές των δικαιούχων σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Ο.Κ.Α.) και ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό.
2. Ο συμψηφισμός διενεργείται από τους Ο.Κ.Α. για κάθε δικαιούχο επιστροφής Φ.Ε. ή Φ.Π.Α. με τις οφειλές τους προς αυτούς.
 3. Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας συμψηφισμού επιστροφής Φ.Π.Α. και Φ.Ε. με οφειλές των δικαιούχων σε Ο.Κ.Α. καθώς και για την επιστροφή τυχόν υπολειπόμενου ποσού στο δικαιούχο, δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.  ...........
Δείτε ολόκληρη την Β/7/35889/2582/16.10.2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWTI0N2ZjcHdlX2s/edit 

ΜΠΟΝΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΠΕΙΣ- ΠΕΝΑΛΤΙ ΣΕ ΑΣΥΝΕΠΕΙΣ

Ενα ισχυρό κίνητρο, που αφενός θα επιβραβεύει τους συνεπείς οφειλέτες, οι οποίοι έχουν ήδη ενταχθεί σε ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία και αφετέρου θα τους «κρατάει» σε αυτήν, περιλαμβάνει το σχέδιο που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο, σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των δανειστών. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται, είναι να δοθεί μπόνους επιπλέον 20% στη μείωση των προσαυξήσεων για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί σε μία ή και στις δύο ρυθμίσεις που ήδη «τρέχουν», υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν σε αυτές και δεν θα επιλέξουν τη νέα βελτιωμένη... εκδοχή τους. Με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, αφού όσο περνούν οι μέρες τόσο σταματούν να εξυπηρετούν τις δόσεις τους ακόμη κι αυτοί που πλήρωναν στην ώρα τους μέχρι πρότινος, τα δύο συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας βρίσκονται σε συνεχείς διαπραγματεύσεις με τα τεχνικά στελέχη της τρόικας, με προφανή στόχο να υπάρξει σύγκλιση ως προς το τελικό κείμενο της νέας ρύθμισης. Σύμφωνα με πληροφορ...
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής.
http://www.kathimerini.gr/788547/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/epipleon-ekptwseis-stis-prosay3hseis--alla-mono-gia-toys-synepeis-ofeiletes

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014

Δ12Β 1140186 ΕΞ 2014-ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΕ.Π..Ε.Υ

Με την Αριθ. Πρωτ. Δ12Β 1140186 ΕΞ 15.10.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα  " Παροχή πληροφοριών από εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με βάση την ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 1. Σύμφωνα με την παρ. 1.1.γ του άρθρου 1 της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 276 Β΄), τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και οι Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στην Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e- Εφαρμογές), καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με στοιχεία που αφορούν σε ποσά με υπόλοιπα αρχής και τέλους κάθε χρήσης της αξίας χαρτοφυλακίου συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 100.000 ευρώ.
 2. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι εάν μία επιχείρηση (ΑΕΠΕΥ) δε λαμβάνει και δεν κατέχει σε καμία χρονική στιγμή χρήματα ή τίτλους πελατών και δεν είναι χειριστής μερίδας πελατών στο Σ.Α.Τ., αλλά οι πελάτες της υπογράφουν απευθείας σύμβαση με τις συνεργαζόμενες με την εταιρία αυτή χρηματιστηριακές εταιρίες, δε θα υποβάλει στοιχεία γιατί αυτά τα στοιχεία θα υποβληθούν από τις εκάστοτε χρηματιστηριακές εταιρίες στις οποίες οι πελάτες της καταθέτουν τα χρήματα ή τους τίτλους τους. Διαφορετικά, θα υπήρχε περίπτωση διπλής αποστολής πληροφοριών.
                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                        ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΠΟΛ.1228/2014- ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Με την Πολ. 1228/15-10-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σε συνέχεια της εγκυκλίου διαταγής ΠΟΛ.1033/21.2.2013 με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 όπως ίσχυε στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που απέστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011 παρέχουμε τις παρακάτω πρόσθετες διευκρινίσεις .
Με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου και νόμου προβλέπεται ότι :«σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση».  ................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1228/2014,
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRHZpWG15VkYzYlk/edit

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


                                                      Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2014 
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε.

Στο πλαίσιο της ελάφρυνσης του διοικητικού βάρους και της αποτροπής των δαπανηρών και χρονοβόρων φορολογικών ελέγχων των συναλλαγών, με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου, εναρμονίζεται με τη διεθνή πρακτική και θεσπίζεται για πρώτη φορά, ολοκληρωμένη διαδικασία προέγκρισης της μεθοδολογίας για την τιμολόγηση μελλοντικών διασυνοριακών συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων (Advance Pricing Agreements - APAs), η οποία ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2014. 
Η διαδικασία της προέγκρισης προσφέρει ασφάλεια και για τους φορολογούμενους αλλά και για τη φορολογικές αρχές όσον αφορά τη μεθοδολογία καθορισμού των τιμών μεταβίβασης στις ενδοομιλικές συναλλαγές. 
Η διαδικασία αυτή αναμένεται επίσης να οδηγήσει σε εξοικονόμηση δαπανών για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αφού μειώνεται το κόστος συμμόρφωσης. 
Οι επιχειρήσεις για τις οποίες θα εκδοθεί Απόφαση Προέγκρισης θα γνωρίζουν με ακρίβεια τις μελλοντικές τους φορολογικές υποχρεώσεις και θα έχουν τη δυνατότητα μακροχρόνιου σχεδιασμού της επενδυτικής τους πολιτικής. 
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να ακολουθήσουν την παραπάνω διαδικασία, ανάρτησε στην ιστοσελίδα της http://www.publicrevenue.gr/kpi/, στο link του αρμόδιου τμήματος Γ' της Διεύθυνσης Ελέγχων, http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/archive/1161/, υποδείγματα αιτήσεων Προκαταρκτικής Διαβούλευσης και Προέγκρισης Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης καθώς και γενικές οδηγίες.

Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

ΠΟΛ.1215/2014-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡ.- ΔΩΡΕΩΝ- ΓΟΝ. ΠΑΡΑΧΩΝ-ΠΡΟΙΚΩΝ

Με την Πολ.1215/30-9-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2739/14.10.2014 τεύχος Β') με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς και γονικής παροχής, έχει ως το σχετικό υπόδειγμα, που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
2. Η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδεται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα δήλωση φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεση της η Φορολογική Διοίκηση.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1215/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRkpMN3ZuQVhyN3c/edit

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Γ.Γ.Δ.Ε.-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, διεκυρνίζεται ότι δεν φορολογούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, με αφορμή το ρεπορτάζ που κάνει το γύρο του διαδικτύου, σχετικά με τα ακίνητα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που εμπίπτουν στη φορολόγηση του ΕΝΦΙΑ.
Στην ανακοίνωσή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφέρονται τα εξής:
Α) Στις 14-10-2014 στελέχη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προσήλθαν στα γραφεία της Διεύθυνσης Φορολογίας Κεφαλαίου και ενημερώθηκαν για το σωστό τρόπο καταγραφής των ακινήτων τους, ώστε να απεικονιστεί σωστά η περιουσιακή της κατάσταση, προκειμένου να υπολογισθεί ορθά η φορολογική υποχρέωση και να χορηγηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο απαλλαγές.
Β) Ο ΕΝΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα υπολογίζεται βάσει των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), ετών 2013 και 2014. Ειδικά το έτος 2014 (έτος πρώτης εφαρμογής του ΕΝΦΙΑ), τα νομικά πρόσωπα τα οποία δικαιούνται της απαλλαγής του άρθρου 3 και των μειώσεων των άρθρων 4 και 5 του ν. 4223/2013, όφειλαν να υποβάλουν δήλωση, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ενδείξεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να εκκαθαρισθεί ορθά ο φόρος.
Γ) Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, απαλλάσσονται από το φόρο για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους για σκοπούς πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, αθλητικούς, κοινωφελείς κ.λπ.
Δ) Επομένως σε περίπτωση μη ορθής συμπλήρωσης των δηλώσεων δε θα είναι δυνατό να υπολογιστεί σωστά ο ΕΝΦΙΑ. Επειδή δε το 2014 ήταν η πρώτη εφαρμογή του φόρου, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους φορολογουμένους να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, προκειμένου να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, εμπρόθεσμα μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2014. Όσα νομικά πρόσωπα δικαιούνται απαλλαγής, οφείλουν να συμπληρώσουν ορθά στις δηλώσεις τους τις προβλεπόμενες ενδείξεις, ώστε να τύχουν της ορθής εκκαθάρισης του φόρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ

15.10.2014
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
 To Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στον ιστότοπο ανοικτών δεδομένων της Ελληνικής Κυβέρνησης η επικαιροποιημένη λίστα των πρατηρίων της Α’ και Β’ Φάσης του συστήματος εισροών εκροών τα οποία στέλνουν στοιχεία στη ΓΓΠΣ. Την λίστα μπορείτε να την δείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://data.gov.gr/dataset/45/
 Τα πρατήρια που αποστέλλουν στοιχεία στην ΓΓΠΣ είναι 1900 επί συνόλου 2378, δηλαδή σήμερα το ποσοστό συμμόρφωσης σε ότι αφορά την αποστολή στοιχείων είναι 80% από 60% που ήταν πριν από ένα μήνα.
 Το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζει με την ίδια ένταση τις προσπάθειες για την εφαρμογή του συστήματος εισροών εκροών στην διακίνηση υγρών καυσίμων και την πάταξη του λαθρεμπορίου.