Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΡΑΔΥ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Επίσπευση της ψηφοφορίας πάνω στο ασφαλιστικό και το φορολογικό νομοσχέδιο αποφάσισε η κυβέρνηση.
Όπως αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Διάσκεψη των Προέδρων, το νομοσχέδιο εισάγεται στην Ολομέλεια για συζήτηση το Σάββατο στις 10:00 το πρωί. και αναμένεται να ψηφισθεί με ονομαστική ψηφοφορία την Κυριακή το βράδυ.
Η επίσπευση αυτή δικαιολογείται από την Κυβέρνηση ότι θέλει να πάει με ψηφισμένο το επίμαχο νομοσχέδιο  στο Eurogroup της  Δευτέρας.
Mε τρεις απεργιακές συγκεντρώσεις κλιμακώνει το ΠΑΜΕ τις αντιδράσεις ενάντια στην ψήφιση του ασφαλιστικού-φορολογικού νομοσχεδίου.

ΔΕΕΦ Α 1065562 ΕΞ 2016-ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΔΙΕΤΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ -ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Mε την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1065562 ΕΞ 21.4.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ  με θέμα "Αίτημα απαλλασσόμενης από το ΦΠΑ επιχείρησης για ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Η επιχείρησή σας, η οποία υπέβαλε δήλωση μεταβολών, ως δικαιούτο, για να ενταχθεί από 01.01.2016 στις απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις, δεν μπορεί να ανακαλέσει την ανωτέρω δήλωση μεταβολών πριν την πάροδο διετίας. Συνεπώς υποχρεούται να παραμείνει στο απαλλασσόμενο καθεστώς για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εκτός αν εντός του 2016 υπερβεί το όριο των ακαθάριστων εσόδων. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θα πρέπει υποχρεωτικά να υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 01.01.2017.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦ Α 1065562 ΕΞ 2016

ΔΕΕΦ Α 1065563 ΕΞ 2016 -ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ 23% ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ

Mε την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1065563 ΕΞ 21.4.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στους Νοσοκομειακούς Φυσικούς-Ακτινοφυσικούς Ιατρικής." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οι υπηρεσίες των φυσικών ιατρικής – ακτινοφυσικών υπάγονται στο ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή 23% παρότι στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1334/23.12.1996 αναφέρεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες απαλλάσσονται από το ΦΠΑ λόγω εξομοίωσής τους με τις υπηρεσίες των ιατρών, γεγονός το οποίο διευκρινίστηκε με το ανωτέρω αναφερόμενο μεταγενέστερο έγγραφο του υπουργείου υγείας. 
Στην περίπτωση όμως ύπαρξης δεσμών εξάρτησης των ανωτέρω επαγγελματιών με τον εργοδότη τους (νοσοκομείο, διαγνωστικό εργαστήριο κ.ά.) τότε στην αμοιβή των φυσικών ιατρικής – ακτινοφυσικών δεν υπολογίζεται ΦΠΑ.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦ Α 1065563 ΕΞ 2016
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOEdtRllPUmcwdTQ/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1056/2016-ΜΕΧΡΙ 20/5/2016 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ

Με την Πολ.1056/26.4.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 14 «Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας» του ν. 4378/2016 «Προσαρμογή της Eλληνικής Nομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις:» (ΦΕΚ 55 Α΄)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3, ορίζεται πως οι διατάξεις της απόσυρσης εφαρμόζονται για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας, για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στη χώρα μας μέχρι 31.12.2001, τα οποία θα έχουν αποσυρθεί μέχρι 20.05.2016 και έχουν καταβληθεί γι’ αυτά τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλομένων προηγούμενων ετών.
 Mε τις διατάξεις της παραγράφου 4, ορίζεται πως οι διατάξεις της απόσυρσης εφαρμόζονται για καινούργια αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης βεβαιώνεται και καταβάλλεται μέχρι 31.05.2016.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1056/2016

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

ΣΛΟΤ: Α.Π 515/2016-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:515 ΕΞ 5.4.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Απεικόνιση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων εταιρείας κατά τη σύνταξη του ισολογισμού έναρξης της νέας εταιρείας" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Με βάση το Ν. 4308/2014 οι ίδιες μετοχές που αποκτά μια εταιρεία από τους μετόχους της εμφανίζονται αφαιρετικά της καθαρής θέσης στο κόστος κτήσης τους, μέχρι τη διάθεση ή την ακύρωσή τους. Στην προκείμενη περίπτωση, μέχρι την ακύρωσή τους που θα γίνει, μαζί με την ακύρωση και των λοιπών μετοχών της, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Στον ίδιο χρόνο θα ακυρωθούν και οι μετοχές των λοιπών συγχωνευόμενων εταιρειών. Στον ισολογισμό έναρξης της νέας εταιρείας θα εμφανιστούν ως κεφάλαιο μόνο οι μετοχές που θα εκδοθούν και θα λάβουν οι μέτοχοι της νέας εταιρείας βάσει της σχέσης ανταλλαγής που έχει αποφασισθεί.
Δείτε ολόκληρη την 515/2016  Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWElTNzUxZFRVcjg/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:Α.Π. 525/2016-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2166/93

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:525 ΕΞ 5.4.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "  Συγχώνευση με απορρόφηση ημεδαπής θυγατρικής που κατέχονται κατά 100% βάσει των διατάξεων του ν. 2166/1993" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Κατά την απορρόφηση θυγατρικής που κατέχεται κατά 100% από τη μητρική της, ανεξαρτήτως του λογιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται, δεν υπάρχει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εφόσον δεν υπάρχουν τρίτοι μέτοχοι για να λάβουν μετοχές της απορροφώσας ως αντάλλαγμα της εισφερόμενης από αυτούς περιουσίας.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π.525/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTk9MUGZHSjIyQ0E/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1055/2016-ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΗΜΕΔΑΠΟ Η ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Με την Πολ.1055/26.4.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εξόφλησης τιμολογίων προμηθευτών και πιστωτών από τρίτους" διευκρινίζονται τα ακλολουθα.
Ειδικότερα,
 Σε περίπτωση εξόφλησης σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή – πιστωτή από τρίτο πρόσωπο (ημεδαπό ή αλλοδαπό), το οποίο, κατ’ εντολή της επιχείρησης, εξοφλεί τη σχετική υποχρέωση προς απόσβεση ισόποσης υποχρέωσης αυτού προς αυτή, η σχετική δαπάνη εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, αρκεί να αποδεικνύεται με βάση τα κατάλληλα στοιχεία (τραπεζικά παραστατικά ή άλλα έγγραφα) η εξόφληση του προμηθευτή καθώς και ο λόγος εξόφλησης των δαπανών από τον τρίτο.
 Ομοίως, σε περίπτωση που, με βάση τα ανωτέρω, η εξόφληση γίνεται, κατ’ εντολή της επιχείρησης, από τρίτο, πελάτη της, προς απόσβεση δικής του υποχρέωσης από αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από την επιχείρηση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα του τρίτου με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις και εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που τίθενται για την εκπεσιμότητα των δαπανών με τις διατάξεις του ν.4172/2013, παρόλο που ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο κατατέθηκαν τα μετρητά ή μεταφέρθηκαν τα σχετικά εμβάσματα δεν ανήκει σε πρόσωπο έναντι του οποίου υφίστατο και η σχετική υποχρέωση.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι για την εξασφάλιση του δικαιώματος έκπτωσης μιας δαπάνης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, η καταβολή μπορεί να γίνεται και σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή σε αλλοδαπή τράπεζα, του νόμου μη διακρίνοντος.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1055/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLVdHelY5MFl1VG8/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1051/2016-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Με την Πολ.1051/25.4.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1260/28.4.2016  τεύχος Β')  με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                               αποφασίζουμε,
Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως: 
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Οι καταστάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν. Οι καταστάσεις της ανωτέρω περίπτωσης δ΄ που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.». 
2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.» 
3. Στο άρθρο 6 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Για τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.»
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
                                                        Αθήνα, 25 Απριλίου 2016
                                            Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ " ΚΑΤΑΠΙΝΟΥΝ" ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Το εκρηκτικό κοκτέιλ εισφορών και φόρων που προβλέπει το πολυνομοσχέδιο φέρνει μεγάλες επιβαρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που φτάνουν ακόμα και το 58% για τα μεσαία και υψηλά εισοδήματα.
Ελεύθεροι επαγγελματιές ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ με εισοδημα ανω των 15000 ευρω και επιστήμονες με εισοδήματα άνω των 22000 ευρώ θα επιβαρυνθούν σημαντικά με το νέο ασφαλιστικό αφού από τον ερχόμενο Ιανουαριο θα πληρώνουν εισφορές 20% για σύνταξη 6,95% για υγεία, 7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ εφόσον προβλέπεται αντίστοιχη παροχή στον κλάδο τους.
Συνολικά οι επιβαρύνσεις θα φθάνουν στο 37,95% μόνο για την ασφάλιση ενώ θα ξπερνούν το 50% σε συνδυασμό με τη φορολογία.
Για παράδειγμα ένας ελεύθερος επαγγελματίς με 15.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα
• Ασφαλιστικές εισφορές (20% για σύνταξη, 6,95% για ασθένεια και 7% για επικουρική ασφάλιση): 5.092,5 ευρώ.
• Φόρος εισοδήματος: 2.179,65 ευρώ
• Ειδική εισφορά αλληλεγγύης: 66 ευρώ.
• Τέλος επιτηδεύματος: 650 ευρώ.
Συνολική επιβάρυνση εισοδήματος (ασφαλιστικές εισφορές+φόροι): περίπου 8000 ευρώ ευρώ ή το 52,8% του ετήσιου εισοδήματος χωρίς να περιλαμβάνεται η προκαταβολή φόρου
Ακόμα και η περίπτωση των μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών στους νέους ελεύθερους επαγγελματίες - επιστήμονες για 5 χρόνια θεωρείται ασφαλιστική οφειλή που πρέπει να εξοφλήσει o ασφαλισμένος προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.
Σύμφωνα με τις επαγγελματιεκές ενώσεις χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες θα οδηγηθούν σε λουκέτα ή σε διακοπή εργασιών, κλείνοντας τα βιβλία τους καθώς το ασφυχτικό πλαισιο δημιουργει αντικίνητρα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας..Ταυτόχρονα, σημειώνουν ότι τα νέα μέτρα της κυβέρνησης θα αυξήσουν τη φοροδιαφυγή ενώ θα μειώσουν σημαντικά την εισπραξιμότητα και των ασφαλιστικών εισφορών.
Ελλοχεύει δηλαδή ο κίνδυνος, τα αποτελέσματα της παρεμβασης στο ασφαλιστικό να είναι εκ διαμέτρου αντίθετα από τα επιδιωκόμενα.
πηγή. enikonomia.gr

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διαφορετικού ύψους φόρους θα πληρώνουν οι φορολογούμενοι, ακόμα και εάν τα εισοδήματά τους είναι ακριβώς τα ίδια. Σύμφωνα με την τελευταία πρόταση που κατέθεσε η κυβέρνηση στους πιστωτές της χώρας (η οποία δεν έχει εγκριθεί προς το παρόν), οι φόροι καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος των οικογενειών. Δηλαδή φορολογούμενος με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ θα πληρώσει μικρότερο φόρο από έναν φορολογούμενο με ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα 25.000 ευρώ. Και αυτό, καθώς το ύψος του αφορολογήτου ορίου διαμορφώνεται ανάλογα με τα παιδιά που έχει κάθε οικογένεια. ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής.
http://www.kathimerini.gr/858266/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/aforologhto-analoga-me-ton-ari8mo-twn-paidiwn 

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

ΠΩΣ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

1)Για  την Κυριακή του Πάσχα, ισχύει ό,τι και για τις υπόλοιπες Κυριακές, δηλαδή απαγορεύεται η εργασία των εργαζομένων. Επομένως, όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν την ημέρα αυτή δικαιούνται τα παρακάτω:
Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για κάθε ώρα εργασίας τους, προσαυξημένο κατά  ποσοστό 75% επί του νόμιμου ωρομίσθιου. Στην περίπτωση που απασχοληθούν άνω των 5 ωρών  δικαιούνται και  αναπληρωματική  ανάπαυση, σε άλλη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας.
Αν αμείβονται με μισθό , δικαιούνται να λάβουν ως αμοιβή προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο, για όσες ώρες απασχολήθηκαν και αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης. Εάν δεν δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης δικαιούνται να λάβουν ως πρόσθετη αμοιβή το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο για κάθε ώρα απασχόλησης . Η αμοιβή αυτή θα υπολογιστεί βάσει του καταβαλλόμενου ωρομισθίου, ως αποζημίωση για την στέρηση της αναπληρωματικής ανάπαυσης.
2)Η Δευτέρα του Πάσχα  είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις. Εάν ο εργοδότης απασχολήσει το προσωπικό του οφείλει τα παρακάτω:
Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο: το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Σε όσους απουσιάσουν αδικαιολόγητα από την εργασία τους ενώ η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις αργίες, δεν οφείλεται ούτε ημερομίσθιο, ούτε φυσικά προσαύξηση.
Στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό: εάν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα τις επίσημες αργίες, Κυριακές κλπ δικαιούνται να λάβουν ως αμοιβή μόνο το 75% προσαύξηση στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχοληθούν. Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργούσε και φέτος κατ’ εξαίρεση λειτουργεί την Δευτέρα του Πάσχα, ο εργοδότης θα καταβάλλει την προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχοληθούν και τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν υπολογιζόμενα επί του 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού τους. 
 3) Σύμφωνα με το ΦΕΚ 826Β, 28/3/2016 καθορίζεται η 1η Μαΐου 2016 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και μεταθέτουμε αυτή για τις 3/05 και ημέρα Τρίτη του Πάσχα.
 Τι ισχύει όμως για την αμοιβή όσων εργάζονται την αργία της πρωτομαγιάς στον ιδιωτικό τομέα; Απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας όπως π.χ. επιχειρήσεις στον τομέα υγείας, τουρισμού, συγκοινωνίας, εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας κλπ. Ειδικότερα: 
Α) Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την αργία της Πρωτομαγιάς δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
 Β) Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την Πρωτομαγιά θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.
ι ισχύει όμως για την αμοιβή όσων εργάζονται την αργία της πρωτομαγιάς στον ιδιωτικό τομέα; Απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας όπως π.χ. επιχειρήσεις στον τομέα υγείας, τουρισμού, συγκοινωνίας, εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας κλπ. Ειδικότερα: Α) Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την αργία της Πρωτομαγιάς δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Β) Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την Πρωτομαγιά θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

www.dikaiologitika.gr
Τι ισχύει όμως για την αμοιβή όσων εργάζονται την αργία της πρωτομαγιάς στον ιδιωτικό τομέα; Απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας όπως π.χ. επιχειρήσεις στον τομέα υγείας, τουρισμού, συγκοινωνίας, εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας κλπ. Ειδικότερα: Α) Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την αργία της Πρωτομαγιάς δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Β) Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την Πρωτομαγιά θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

www.dikaiologitika.gr
Τι ισχύει όμως για την αμοιβή όσων εργάζονται την αργία της πρωτομαγιάς στον ιδιωτικό τομέα; Απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας όπως π.χ. επιχειρήσεις στον τομέα υγείας, τουρισμού, συγκοινωνίας, εργοστάσια συνεχούς λειτουργίας κλπ. Ειδικότερα: Α) Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν κατά την αργία της Πρωτομαγιάς δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση. Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ημερομίσθιο και θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν. Β) Σε περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, εάν η επιχείρηση λειτουργεί κατά τις Κυριακές και αργίες θα λάβουν μόνο προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ αν πρόκειται για επιχείρηση που αργεί και εκτάκτως λειτουργήσει την Πρωτομαγιά θα λάβουν επιπλέον της προσαύξησης 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλόμενου μισθού για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

www.dikaiologitika.gr

Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

"ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ":AYTOI EINAI OI ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΟΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ

Συμφωνία για το ενδιάμεσο καθεστώς προστασίας των "κόκκινων" δανείων, η οποία καλύπτει το 94% του συνόλου στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, έχει επιτευχθεί με τους θεσμούς, όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Οικονομίας.
Συγκεκριμένα, η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς στο σκέλος που αφορά στα "κόκκινα" δάνεια έχει καταλήξει στους εξής άξονες:
-ανεξαρτήτως κατηγορίας, δηλαδή όχι μόνο τα στεγαστικά δάνεια αλλά και τα καταναλωτικά δάνεια, τα επισκευαστικά δάνεια, τα δάνεια ελεύθερων επαγγελματιών, εμπόρων, αγροτών, καθώς και τα δάνεια μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που έχουν διασφάλιση σε πρώτη κατοικία,
-με αντικειμενική αξία μέχρι 140.000 ευρώ (και χωρίς κάποιο εισοδηματικό κριτήριο, που θα απέκλειε σημαντικό αριθμό δανειοληπτών),
-μέχρι το 2018.  ...
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113992996

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΦΠΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΑΞΙΩΤΕΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

Με την Δ.Λ  Α.Π.....της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε αγοραστές - ταξιδιώτες εκτός Ε.Ε."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οι υπηρεσίες αυτές δεν υπάγονται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα και στα σχετικά φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από την εν λόγω εταιρεία προς τον αγοραστή - ταξιδιώτη για την είσπραξη της αμοιβής της συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας 3 ευρώ που αναλογεί στις υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να μην υπολογιστεί ελληνικός ΦΠΑ.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paGw5VUNLdkFvcXc/view?usp=sharing

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1068072 ΕΞ 2016 -ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Mε την Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1068072 ΕΞ 22.4.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα "
Παροχή διευκρινίσεων, επί των διατάξεων περί εκδιδόμενων παραστατικών πώλησης, καθώς και της υποχρέωσης σύνταξης απογραφής, με βάση τις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ν. 4308/2014" διευκρινίζονται τα ακλολουθα.
Ειδικότερα,
Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα σχετικά με τα παραπάνω θέματα, με το παρόν έγγραφο διευκρινίζεται:
Α. Χρόνος έκδοσης της εκκαθάρισης αμοιβών, από υποπρακτορεία εφημερίδων.
Εκδίδονται οι εκκαθαρίσεις που προβλέπονται, από τους υποπράκτορες (εφημεριδοπώλες) και όχι από τους τρίτους (εκμεταλλευτές περιπτέρων κλπ.), μια φορά το χρόνο, ήτοι αντίστοιχα το αργότερο μέχρι 31.1. του επόμενου χρόνου, που αφορούν οι πωλήσεις και οι αντίστοιχες προμήθειες, (Α.Υ.Ο. 1115278/842/ΠΟΛ.1292/8.9.1993, παρ. 2) και έως το τέλος του 2ου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των αντισυμβαλλομένων, υπό την προϋπόθεση ότι αφορά το σύνολο των περιπτώσεων στην ίδια διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4093/2012 (ΠΟΛ.1004/4.1.2013, άρθ. 6§8).
Β. Υποχρέωση ή μη σύνταξης απογραφής αποθεμάτων, από καταστήματα εμπορίας ψιλικών και από εκμεταλλευτές περιπτέρων, οι οποίοι διαθέτουν και καπνοβιομηχανικά προϊόντα λιανικώς.
Επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών την εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική) ή την εκμετάλλευση περιπτέρου, οι οποίες πωλούν και καπνοβιομηχανικά προϊόντα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας απογραφής των αποθεμάτων τους, δεδομένου ότι η λιανική πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων (τσιγάρα, είδη καπνού, κ.λπ.) αποτελεί αναπόσπαστη δραστηριότητα τόσο του καταστήματος ψιλικών, όσο και του εκμεταλλευτή περιπτέρου. ...
Δείτε ολόκληρη τηνΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1068072 ΕΞ 2016 

ΔΕΑΦ Β 1068288 ΕΞ 2016-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1068288 ΕΞ 26.4.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση πλεονασμάτων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 4015/2011 και εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 στα αποθεματικά που είχαν σχηματισθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 103 του προϊσχύοντος Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Όσον αφορά στη φορολογική μεταχείριση του πλεονάσματος των αγροτικών συνεταιρισμών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2810/2000 και του ν. 4015/2011, ότι επειδή οι υπόψη διατάξεις δεν έχουν καταργηθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013, ως ειδικότερες κατισχύουν αυτών του ν.4172/2013 και επομένως εξακολουθούν να ισχύουν και για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1068288 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTTNsYmVKQlAwWm8/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 2016-ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΜΕΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΝΟΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟ Π.Ι. PAYPAl

Με την Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 26.4.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.»" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα  
Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 νοείται και η καταβολή σε λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα «PayPal (Europe) S.ar.l. et Cie, S.C.A.».
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pR0t0ZG4tU1A5aVE/view?usp=sharing

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

ΠΟΛ.1049/2016-«ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ»

Με την Πολ.1049/20.4.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1238/27.4.2016 τεύχος Β')με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές Υποβολή με τη χρήση ηλε κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013."ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
1. Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα «ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ», το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα «Α» της παρούσας. 
2. Η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας είναι υποχρεωτική και γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Β΄ της παρούσας, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. Ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης γίνεται άμεσος προσδιορισμός του φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 4174/2013. Η προθεσμία υποβολής της λήγει στις 30 Ιουνίου 2016. ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1049/2016

ΔΕΑΦ 1068031ΕΞ22016 -ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Φ.Π

Με την Α.Π. ΔΕΑΦ 1068031ΕΞ26.4.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος φυσικών προσώπων από την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015" διευκρινίζονται τα ακλολουθα.
Ειδικότερα
  Για τον υπολογισμό του τεκμαρτού εισοδήματος που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων για το φορολογικό έτος 2015 λαμβάνονται υπόψη οι αντικειμενικές αξίες, όπως αυτές ισχύουν, κατά το χρόνο λήξης του φορολογικού έτους των φυσικών προσώπων.
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ 1068031ΕΞ22016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb1JUaUJDY3VyNTA/view?usp=sharing

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

ΕΦ.Ε.Ε.Α-ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 4/5/2016 ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΟΦΕΙΛΗΣ 3/5/2016

 Συνάδελφοι,
Λόγω αργίας της 3/5/2016, και κατόπιν συνεννόησης με την ΓΓΔΕ οι οφειλές με ημερομηνία στη ταυτότητα οφειλής 3/5/2016 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες με πληρωμή 4/5/2016.
                                               Ο Πρόεδρος
                                      Δημήτρης ΤσαμόπουλοςΠ.Ο.Φ.Ε.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


Σύμφωνα με επικοινωνία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με την Γ.Γ.Δ.Ε., ο ηλεκτρονικός φάκελος τεκμηρίωσης των ενδοομιλικών συναλλαγών μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα μέχρι και τις 04/05/16ΔΕΕΦ Α 1067375 ΕΞ 2016 -ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡ. ΑΠΟΘΗΚΗ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1067375 ΕΞ26.4. 2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Χρόνος έκπτωσης του ΦΠΑ που καταβάλλεται στο Τελωνείο λόγω εξόδου των αγαθών από φορολογική αποθήκη των διατάξεων του ν.2960/2001" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και ότι η καταβολή του φόρου στο Τελωνείο αποτελεί ουσιαστικά «προπληρωμή» του οφειλόμενου με την «δήλωση ΦΠΑ» φόρου, δύναται ο καταβλητέος φόρος να συμπεριληφθεί στην δήλωση ΦΠΑ που αφορά την έξοδο των αγαθών από την φορολογική αποθήκη, υπό την προϋπόθεση ότι πριν την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ έχει καταβληθεί ο οφειλόμενος φόρος στο Τελωνείο. Για παράδειγμα για εκροές που έχουν γίνει τον Μάρτιο του 2016 και η καταβολή του φόρου στο Τελωνείο πραγματοποιείται τον Απρίλιο του 2016 το ποσό της καταβολής στο Τελωνείο δύναται να καταχωρηθεί στην δήλωση του πρώτου τριμήνου 2016 για υποκείμενους που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα, με την προϋπόθεση ότι πριν την υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ έχει καταβληθεί ο σχετικός φόρος στο Τελωνείο.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦ Α 1067375 ΕΞ 2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRE5uckI0OUxBM2c/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1050/2016-ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΤΑΙ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Mε την Πολ.1050/22.4.2016 τηςΓ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Εφαρμογή της ΚΥΑ Π. 2869/2389/187/ΠΟΛ 137, στην αγορά θερμοκηπιακού τύπου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα
Στα πλαίσια επικαιροποίησης των περιπτώσεων εφαρμογής της ΚΥΑ Π.2869/2389/1987/ΠΟΛ 137 ώστε να επιτευχθεί η ομοιόμορφη κατά περίπτωση εφαρμογή της, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της εν λόγω απόφασης εφαρμόζονται κατ΄ αναλογία με τις περιπτώσεις αγοράς από αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ θερμοκηπίων και στις περιπτώσεις αγοράς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων θερμοκηπιακού τύπου.
 Με τις σχετικές αιτήσεις έγκρισης προς τις Δ.Ο.Υ υπαγωγής της αγοράς τέτοιων εγκαταστάσεων στην ως άνω ΚΥΑ, οι υποκείμενοι αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν πλέον των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, βεβαίωση από το Κέντρο Γεωργικών Κατασκευών ή άλλου φορέα που ορίζεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως αρμόδιο για τον έλεγχο τέτοιων εγκαταστάσεων (ν.3044/ΦΕΚ Α΄ 197/27-8-2002), ότι η εγκατάσταση στην οποία αφορά η αίτηση είναι θερμοκηπιακού τύπου που πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές για τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις. .
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                                      Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

ΠΟΛ.1048/2016-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Τ.τ.Ε

Με την Πολ.1048/6.4.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1199/26.4.2016 τεύχος Β') με θέμα " Καθορισμός διαδικασίας ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής εντολής μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την πίστωση λογαριασμών των δικαιούχων σε Πιστωτικά Ιδρύματα"
ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Την καθιέρωση διαδικασίας ηλεκτρονικής αποστολής εντολής μεταφοράς ποσών δικαιούχων τίτλων επιστροφής και πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής ΤτΕ) και την καθιέρωση ηλεκτρονικής έκδοσης και αποστολής του γραμματίου είσπραξης διαχείρισης μετρητών με λογαριασμό «Τράπεζα της Ελλάδος−Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών» (εφεξής Τ.Ε.Σ.Ε.Π.) για την εκτέλεση εντολής μεταφοράς που αποστέλλεται ηλεκτρονικά.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1048/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSUdCMVhZNW5OYm8/view?usp=sharing

ΔΕΕΦΑ1067167ΕΞ2016 -ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ

Με την Δ.Λ .Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦΑ1067167ΕΞ25.4.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ σε υπηρεσίες που παρέχονται μεταξύ εγκαταστάσεων (κεντρικού –υποκαταστήματος) της ίδιας οντότητας." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με βάση την απόφαση του ΔΕΕ C-210/04, δεδομένου ότι η εν λόγω απόφαση αφορά εγκαταστάσεις (έδρα – υποκατάστημα) που βρίσκονται εντός Ε.Ε. (όπως στην περίπτωση σας) είναι δυνατή η μη επιβολή ΦΠΑ στις χρεώσεις, για την κατανομή του κόστους της παροχής υπηρεσιών που λαμβάνει το υποκατάστημα σας στην Ελλάδα από την κύρια εγκατάσταση (έδρα) της ……………που βρίσκεται στη Γαλλία.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦΑ1067167ΕΞ2016

ΣΛΟΤ: Α.Π 264/2016ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1138/30.6.2015»

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:264 ΕΞ 29.2.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "  ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1138/30.6.2015 " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Η διαφορά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων συνιστά τα ίδια κεφάλαια έναρξης. Τα ταμιακά διαθέσιμα είναι αυτά που πράγματι υπάρχουν στην οντότητα κατά την ημερομηνία της απογραφής και την σύνταξη του ισολογισμού έναρξης.
Το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου καθορίζεται από την οντότητα, δεν μπορεί όμως να είναι κάτω του ελαχίστου που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Δείτε οόκληρη την 264/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYjY2NW1rQTFqbE0/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ: Α.Π.401/2016-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:401 ΕΞ 29.2.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Από λογιστικής απόψεως, το οικόπεδο και το κτίσμα θα καταχωρηθούν στους αντίστοιχους λογαριασμούς (γης και κτιρίων), με την εύλογη αξία τους και ισόποση πίστωση λογαριασμού κέρδους στα αποτελέσματα.
Τα φορολογικά θέματα που προκύπτουν από τη συναλλαγή δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΣΛΟΤ.

 Δείτε ολόκληρη την 401/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVkFveEFsTjMwSGs/view?usp=sharing