Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ1 TAXIS)

Κυκλοφόρησε το νέο Έντυπο ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ1 TAXIS ) το οποίο θα συνυποβάλλεται υποχρεωτικά με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)  ηλεκτρονικά και θα περιλαμβάνει τα Μετρητά (εκτός καταθέσεων), τις  Καταθέσεις εσωτερικού -εξωτερικού, τα Ομόλογα, Συμμετοχές και Κινητά πράγματα μεγάλης αξίας κ.λ.π ,του Φορολογούμενου και της Συζύγου του προκειμένου να καταρτισθεί το περιουσιολόγιο.

 Δείτε το νέο Έντυπο
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVndBcXdkNXlPQUU/view?usp=sharing 

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

ΠΟΛ.1073/2015- Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014

Mε την  Πολ.1073/31.3.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013 " διευκρινίζονται τα ακλολουθα.
Ειδικότερα,
* Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α'167) αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν, καθορίζονται οι φορολογικές αποσβέσεις οι οποίες εκπίπτουν από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές προκειμένου για τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.
* H διενέργεια των φορολογικών αποσβέσεων για κάθε έτος με τους καθορισθέντες νέους συντελεστές αποσβέσεων της παρ.4 γίνεται σε ετήσια βάση, είναι υποχρεωτική.( αν δεν διενεργηθούν ή διενεργηθούν με συντελεστή μικρότερο από τον προβλεπόμενο, η επιχείρηση χάνει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει στο μέλλον τις αποσβέσεις που όφειλε να διενεργήσει και δεν διενήργησε.)
 * Υπόχρεοι είναι φορολογούμενοι, οι οποίοι έχουν στην κυριότητά τους πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως αν τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι ή τα εκμισθώνουν ή τα εκμεταλλεύονται με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και ο μισθωτής σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης της παρ.2.
 * Oι φορολογικές αποσβέσεις διενεργούνται πλέον μόνο με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης επί της αξίας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων.
 * Η  φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον φορολογούμενο κατ' αναλογία με τους συντελεστές της παραγράφου 4 και όχι από το μήνα που αυτό άρχισε να χρησιμοποιείται ή να λειτουργεί.
 * Δεν θα υπολογίζονται φορολογικές αποσβέσεις για τα πάγια τα οποία έχουν τεθεί εκτός εκμετάλλευσης η σε αδράνεια .
 * Εάν η αποσβέσιμη αξία (αξία κτήσης) ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αυτό αποκτήθηκε.
 * Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την φορολογική απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη.
* Τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης και κτήσης ακινήτων, αυτά αποσβένονται στο φορολογικό έτος 2014 με συντελεστή 10%, ως περιλαμβανόμενα στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης, ανεξάρτητα του χρόνου πραγματοποίησής τους, ήτοι πριν ή μετά την 01.01.2014
 * Στην  ανέγερση ακινήτου σε έδαφος κυριότητας του εκμισθωτή με δαπάνες του μισθωτή, ο εκμισθωτής διενεργεί αποσβέσεις επί της αξίας αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο ανέγερσής του, με βάση τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ενώ ο μισθωτής, εφόσον ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά του, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ιδίου νόμου, τις δαπάνες που πραγματοποίησε για την ανέγερση του ακινήτου.
 * Αναφορικά με τις δαπάνες για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα, αυτές προσαυξάνουν την αξία του παγίου που αφορούν και αποσβένονται με βάση το σχετικό πίνακα από τον κύριο του παγίου (εκμισθωτή) και όχι από αυτόν που τις πραγματοποίησε. Αντίθετα, ο μισθωτής δεν θα διενεργεί πλέον αποσβέσεις επί των βελτιώσεων και προσθηκών που πραγματοποίησε σε μισθωμένα ακίνητα αλλά θα εκπίπτει τις σχετικές δαπάνες κατά το έτος πραγματοποίησής τους με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013.
Ειδικά για τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον μισθωτή πριν την 01.01.2014, καθώς και τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τον μισθωτή σε περίπτωση ανέγερσης ακινήτου σε οικόπεδο τρίτου πριν την 01.01.2014, το τυχόν αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής του νόμου, θα εκπίπτει ισόποσα στον εναπομένοντα χρόνο της σύμβασης. ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1073/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcXgtZGNMcTFiUGc/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1072/2015-Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Με την Πολ.1072/31.3.2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 60 του ν.4172/2013, οι υπόχρεοι της παρ.1 του άρθρου 59 του ίδιου νόμου που είτε διενεργούν μηνιαίες πληρωμές σε εργαζομένους ή υπαλλήλους τους, είτε καταβάλλουν συντάξεις, προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου με βάση την ακόλουθη κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου:
* Όσον αφορά στις παροχές σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013, λόγω του ότι η αποτίμησή τους είναι δυσχερής έως και αδύνατη κατά τη στιγμή της χορήγησής τους, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών αλλά ο οφειλόμενος φόρος υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, δεδομένου ότι η αξία τους (εφόσον αυτές φορολογούνται) προσαυξάνει το εισόδημα από μισθωτή εργασία των δικαιούχων. Σε περιπτώσεις που έχει ήδη διενεργηθεί παρακράτηση φόρου επί των παροχών αυτών, ο φόρος αυτός θα συμψηφισθεί κατά την εκκαθάριση.
* Περαιτέρω, η υποχρέωση παρακράτησης φόρου αφορά αποκλειστικά τον εργοδότη, ο οποίος έχει ιδία και αυτοτελή υποχρέωση όπως προβεί στην παρακράτηση και απόδοση του παρακρατηθέντος ποσού στο Δημόσιο υποβάλλοντας σχετική δήλωση. Επομένως θα πρέπει να αποδίδεται παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος από μισθωτή εργασία σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 60 επί δεδουλευμένων αποδοχών μισθωτών ακόμα και αν αυτές δεν έχουν πραγματικά καταβληθεί στους δικαιούχους (σχετ. το με Α.Π. Δ12A 1126595 ΕΞ 2014/16.9.2014 έγγραφο). Μετά την παραπάνω αποσαφήνιση γίνεται δεκτό, ότι δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του ΚΦΔ (ν.4174/2013), για τις δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων φόρων που υποβάλλονται ως 30.04.2015 και αφορούν εισοδήματα για τα οποία ο χρόνος απόδοσης, σύμφωνα με την παρούσα, έχει παρέλθει ως την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας. .........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1072/2015, 
.https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS25DVGd1ZHdGUEk/view?usp=sharing

ΜΕΧΡΙ 30/6/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
 Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και μετά από αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, ανακοινώνεται ότι, με νομοθετική ρύθμιση που θα κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση, θα παραταθεί μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2015 η προθεσμία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2015. 
Στην ίδια προθεσμία θα υποβληθούν και οι δηλώσεις στοιχείων (έτους 2016) για τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν μέχρι και την 31η Μαΐου 2015.

ΠΟΛ.1071/2015-Ο ΚΑΛΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΛΗΠΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΚΠΕΣΕΙ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Με την Πολ.1071/31.3.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση της με αριθμό 170/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που έγινε δεκτή, αναφορικά με τη δυνατότητα του λήπτη φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη, να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά του τις δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με την ομόφωνη γνώμη του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό ότι:
«Α. Στο πρώτο ερώτημα ότι ο καλής πίστεως λήπτης φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη (δηλαδή ο καλοπίστως αγνοών την εν λόγω εικονικότητα) δύναται να εκπέσει τη σχετική δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδά του, ενώ, αντιθέτως, τούτο είναι ανεπίτρεπτο για τον κακής πίστεως λήπτη του ως άνω φορολογικού στοιχείου.».
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1071/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTC1TMU1JUWNBTzg/view?usp=sharing

Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

ΜΕΧΡΙ 27/4/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΑΜΟΙΒ. ΑΠΟ Ε.Δ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /Γ.Γ.Δ.Ε.
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου, εξέδωσε απόφαση με την οποία παρατείνεται έως και τις 27 Απριλίου 2015 η προθεσμία για την χωρίς πρόστιμο ηλεκτρονική υποβολή των αρχικών αρχείων των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι υπόχρεοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών αρχείων μέχρι και την 31.12.2015.
Οι εμπλεκόμενοι φορείς – επιχειρήσεις, παρακαλούνται να υποβάλουν το σχετικό αρχείο των βεβαιώσεων όσο το δυνατόν συντομότερα προκειμένου η ροή της υποβολής των δηλώσεων από τους φορολογούμενους να ολοκληρωθεί ομαλά.

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π ( ΕΝΤΥΠΟ- Ε1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Δείτε το νέο έντυπο( Ε1 ) της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2014  για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τα Φυσικά Πρόσωπα  από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZnZBTXRBb0VyTG8/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1062/2015-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ,ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ,ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Ε.Ε.Τ.Α

Mε την Πολ.1062/20.3.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)" ορίζεται ότι.

Ειδικότερα,
  Η Δ.ΗΛΕ.Δ., μετά την επεξεργασία των καταστάσεων των περ. 1.3. και 1.4. του άρθρου αυτού και τη διασταύρωση του αριθμού παροχής που αναγράφεται σε αυτές με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων (έντυπο Ε2), τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και το αρχείο αιτήσεων επιδόματος θέρμανσης, δημιουργεί χρηματικούς καταλόγους στο όνομα του κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου, όπως προκύπτει μετά την πιο πάνω διασταύρωση, και τους αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων. ..............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1062/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLURjcjlkbjUwUEU/view?usp=sharing

Γ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ-.ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΕΝΦΙΑ ΤΟ 2015

Διευκρινίσεις για τις πληροφορίες που αφορούν την διατήρηση του ΕΝΦΙΑ δίνουν πηγές του Μαξίμου. Οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά ''ο ΕΝΦΙΑ θα αντικατασταθεί άμεσα από Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας'', καθώς προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η αντικατάσταση ενός από τους πιο άδικους φόρους που έχουν υπάρξει, με έναν κοινωνικά δίκαιο φόρο. Πάντως, νωρίτερα, υψηλόβαθμος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι ο ΕΝΦΙΑ πρέπει να αλλάξει και είναι δέσμευση της κυβέρνησης, αλλά εάν δεν υπάρξει παρέμβαση, τότε συμπλήρωσε πώς κάτι που υπάρχει μένει ως έχει.
Σχολιάζοντας τη λίστα με τις μεταρρυθμίσεις που ήρθαν στη δημοσιότητα, οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι αυτές είναι σημαντικά περισσότερες και σε πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Οσο για τις συζητήσεις στο Brussels Group αυτές συνεχίζονται σε καλό κλίμα και αναγνωρίζεται και από τις δύο πλευρές ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε σημεία της διαπραγμάτευσης.
Σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι η ελληνική πλευρά είτε είναι «απροετοίμαστη» είτε ότι «υπάρχουν τριβές» μεταξύ της ελληνικής αντιπροσωπείας, κύκλοι του Μαξίμου αναφέρουν ότι «αν δεν επιχειρούν να υπονομεύσουν τις συζητήσεις, απλώς αλλοιώνουν την πραγματικότητα».
«Η ελληνική πλευρά έχει τεκμηριωμένες θέσεις τις οποίες παρουσιάζει στους θεσμούς σε επίπονες και μακρές διαδικασίες. Σε αρκετές περιπτώσεις οι θέσεις αυτές γίνονται δεκτές, ενώ σε άλλες υπάρχουν και διαφωνίες», προσθέτουν και επαναλαμβάνουν ότι στη λίστα αυτή δεν υπάρχουν υφεσιακά και αντιλαϊκά μέτρα, αλλά θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης που μεταφέρουν τα βάρη από τα συνήθη υποζύγια στους έχοντες και κατέχοντες.

πηγή.καθημερινή.

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ

Σε μέτρα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής στηρίζεται η λίστα της κυβέρνησης που προσδοκά σε έσοδα της τάξης των 3,7 δισ ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, η λίστα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
- 725 εκατ. ευρώ από τους ελέγχους καταθέσεων εξωτερικού
- 350 εκατ. ευρώ από την καταπολέμηση απάτης στον ΦΠΑ
- 350 εκατ. ευρώ από τις τηλεοπτικές άδειες
- 600 εκατ. ευρώ από τις νέες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών
- 300 εκατ. ευρώ από αλλαγές στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
- 270 εκατ. ευρώ από την λοταρία αποδείξεων κατά τα πρότυπα της Πορτογαλίας
- 250 εκατ. ευρώ από την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων και καπνού
- 225 εκατ. ευρώ από την ενίσχυση των μηχανισμών είσπραξης δημοσίων εσόδων
- 200 εκατ. ευρώ από μέτρα για το ηλεκτρονικό στοίχημα.  .............
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής.
http://www.kathimerini.gr/809433/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ti-perilamvanei-h-lista-varoyfakh

ΠΟΛ.1070/2015-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Με την Πολ.1070/27.3.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές" ορίζεται ότι .
Ειδικότερα, 
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 893/Γ4-93/19.1.2015 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2015 έως 31.12.2015, βάσει του άρθρου 10 του Κανονισμού της Ε.Ε. 638/2004, διαμορφώνονται ως εξής:
α) Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€) για τις αφίξεις και

β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000€) για τις αποστολές. 
                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                              ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
                                                                           ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ


ΦΟΡ-ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΦΑΠΑΞ ΧΑΡΑΤΣΙ 20%

Δηλώστε, πληρώστε και σώστε». Tο μήνυμα αυτό σχεδιάζει να στείλει η κυβέρνηση στους φορολογουμένους που θα εμφανιστούν αυτοβούλως στην εφορία για να αποκαλύψουν αδήλωτα εισοδήματα, καταθέσεις σε Eλλάδα και εξωτερικό, μετοχές και ομόλογα που αποκτήθηκαν από μη νόμιμα κεφάλαια.
Όσοι το πράξουν μέσα σε μια προθεσμία που θα τους δοθεί, θα κληθούν να πληρώσουν φόρο 15% - 20% επί των αδήλωτων εισοδημάτων και θα εξασφαλίσουν «φορο-αμνηστία», δηλαδή θα γλιτώσουν από ποινικές διώξεις, υπέρογκα πρόστιμα και ποινές φυλάκισης.
Tο υπουργείο Oικονομικών επεξεργάζεται ένα σχέδιο για τη νομιμοποίηση αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρων» καταθέσεων στην Eλλάδα και το εξωτερικό.

Δείτε το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113492343

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ "ΚΑΤΑΘΕΣΙΟΛΟΓΙΟ" ΓΙΑ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τη δημιουργία ηλεκτρονικού "καταθεσιολογίου" σε βάθος 15ετίας προαναγγέλλει η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη με συνέντευξή της στην "Αυγή". Η υπουργός τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα ελέγχου της φοροδοτικής ικανότητας όλων και σε συνδυασμό με τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, την επέκταση των πληρωμών με κάρτες και τους ελέγχους των φοροεισπρακτικών μηχανισμών θα αντιμετωπιστεί αποφασιστικά το μεγάλο πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Στο σύστημα ηλεκτρονικών συναλλαγών θα διασυνδεθούν επίσης γιατροί και δικηγόροι. Στο στόχαστρο μπαίνουν και οι περιβόητες "τριγωνικές συναλλαγές" των πολυεθνικών. Για το επίμαχο θέμα του ΦΠΑ η Νάντια Βαλβάνη υποστηρίζει ότι έχουν ξεπεραστεί οι λόγοι για τον μειωμένο συντελεστή σε νησιά όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. Η υπουργός διευκρινίζει ότι οι φόροι είναι ήδη υψηλοί σε ποτά και τσιγάρα, ενώ όσον αφορά το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ δηλώνει πως σχεδιάζεται να νομοθετηθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους για τα εισοδήματα του 2015.

πηγή.αυγή.

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

ΙΚΑ: ΡΥΘΜΙΣΤΗΚΑΝ 232 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ

Δεν κρύβουν την ικανοποίησή τους στο υπουργείο Εργασίας και στη διοίκηση του ΙΚΑ από τα αποτελέσματα της νέας ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών κατά τις δύο πρώτες ημέρες εφαρμογής του μέτρου.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέσα σε δύο ημέρες (Πέμπτη-Παρασκευή) ρυθμίστηκαν οφειλές 232 εκατ. ευρώ, ενώ τα άμεσα έσοδα ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ.
Στελέχη του ΙΚΑ τονίζουν ότι κάτι αντίστοιχο δεν έχει συμβεί με καμία από τις προηγούμενες ρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια.
πηγή.ναυτεμπορική

ΑΠΟ ΤΟ TAXIS ΘΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΘΟΥΝ ΑΠΟ 1/4/2015 ΟΣΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ TO Ε.Ε.Τ.Α ΤΟΥ 2013

      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ / Γ.Γ.Δ.Ε
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπραξης του Ε.Ε.Τ.Α. έτους 2013, μέσω των λογαριασμών ρεύματος της Δ.Ε.Η. και των λοιπών παρόχων, τα ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιώθηκαν σύμφωνα με την ΠΟΛ.1101/13.5.2013, όπως ισχύει, στις Δ.Ο.Υ. 
Για τη διευκόλυνση και την αποφυγή ταλαιπωρίας, οι πολίτες μπορούν να πληροφορηθούν και να τυπώσουν (από 1/4/2015) τα στοιχεία των ακινήτων για τα οποία οφείλεται ΕΕΤΑ στο σύνδεσμο http://link.minfin.gr/eidop καθώς και την ειδοποίηση με τους κωδικούς πληρωμής (Τ.Ο.), στην εφαρμογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» του TAXISnet.
Σημειώνεται ότι εάν δεν υπάρχει δυνατότητα καταβολής της οφειλής εφάπαξ, η οφειλή μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων μέχρι τη καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής σε πρόγραμμα ρύθμισης, με αίτησή του φορολογουμένου.

ΜΕ Π.Ν.Π ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π ΤΟΥ Ν.2523/1997 ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Με την Π.Ν.Π.  ΦΕΚ Α' 35/27.3.2015 με θέμα "Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές" επέρχεται με το άρθρο Δεύτερο αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της §1 του άρθρου 1 του Ν.4321/21.3.2015.
Ειδικότερα
 Με την αντικατάσταση για όσους υπαχθούν στην ρύθμιση των 100 Δόσεων εκτός από την διαγραφή των ταμειακών προσαυξήσεων που αρχικώς προβλέπετο  θα διαγραφούν και οι φορολογικές  προσαυξήσεις κ.λ.π  του Ν.2523/1997
                                            
                                               Άρθρο Δεύτερο
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:»
 Δείτε την Π.Ν.Π
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS1VKdGhBRHpVTVU/view?usp=sharing

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

ΠΟΛ.1069/2015-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Με την Πολ.1069/23.3.2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
 ΣΧΟΛΙΟ
H διατύπωση της εγκυκλίου  ότι "Το εισόδημα αυτό αποκτάται από φυσικά πρόσωπα  ή ατομικές επιχειρήσεις ανεξάρτητα από την είσπραξή του ή μη, εφόσον έχει αποκτηθεί το δικαίωμαήείσπραξής του και με την προϋπόθεση ότι ο εκμισθωτής αποξενώνεται από τη χρήση του ακινήτου.." σημαίνει ότι από το 2014 φορολογούνται και τα ανείσπρακτα ενοίκια καθότι δεν υπάρχει διαδικασία εκχώρησης στο δημόσιο.
Αυτό αποτελεί κατάφωρη αδικία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εν μέσω κρίσης.
Ειδικότερα,
Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 σε συνδυασμό και με το άρθρο 40 του ν.4172/2013, σχετικά με τη φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1069/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSVVjZHIyMlZyTU0/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1058/2015-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Mε την Πολ.1058/18.3.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό οφείλουν να υποβάλουν, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας: αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καθώς και έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους, για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου τους στην Ελλάδα. Παράλληλα, εφόσον διαθέτουν, συνυποβάλλουν και τα σχετικά δικαιολογητικά όπως περιγράφονται κατωτέρω. Εξαιρετικά, για όσους επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό το φορολογικό έτος 2014, ως προθεσμία υποβολής των εντύπων Μ0−Μ1−Μ7 ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαΐου 2015. ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1058/2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdlRQYlpuYjY2ZVE/view?usp=sharing

ΔΠΦΥ ΣΤ 1040889 ΕΞ 2015-ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Με την  Αρ. Πρωτ: ΔΠΦΥ ΣΤ 1040889 ΕΞ 26.3.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 31/03/2015 με το Γ.Δ.Φ.Δ 1009005 ΕΞ 2015 έγγραφο μας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015. 
Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, σύμφωνα με τις 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19-3-2001, 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21 -2-2003 και 1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28-5-2009 εγκυκλίους, να υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015.
Επιπλέον, για την ενημέρωση των φορολογουμένων, η υπηρεσία μας, έχει προβεί σε ενέργειες για την ηλεκτρονική ανάρτηση σχετικού με το θέμα κειμένου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

ΠΟΛ.1067/2015- Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Κ.Λ.Π

Με την Πολ.1067/20.3.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 67 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9, σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, την καταβολή του φόρου και την πίστωση φόρου αλλοδαπής, του άρθρου 69 σχετικά με την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα και του άρθρου 70 σχετικά με τη μείωση του ως άνω προκαταβλητέου φόρου και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
* O χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι το χρονικό διάστημα μέχρι και την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 01 Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2015. ........
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1067/2015.