Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

ΠΟΛ.1168/2015-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4334/2015

Mε την Πολ.1168/29.7.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ σε παραδόσεις αγαθών και σε παροχές υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4334/2015" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Η κατάταξη των αγαθών σε κωδικούς ονοματολογίας πραγματοποιείται σύμφωνα με το κείμενο των δασμολογικών κλάσεων και των σημειώσεων των τμημάτων και των κεφαλαίων και σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες για την ερμηνεία των διατάξεων της Συνδυασμένης Ονοματολογίας. Διευκρινίζεται ότι, το πρόθεμα ΕΧ που αναγράφεται πριν τον κωδικό αριθμό της δασμολογικής κλάσης (Δ.Κ.) στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ σημαίνει ότι σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται μόνο τα αγαθά που αναφέρονται ρητά στη σχετική παράγραφο του Παραρτήματος του νόμου και όχι το σύνολο των αγαθών που κατατάσσονται στη συγκεκριμένη δασμολογική κλάση. Στις περιπτώσεις όπου δεν αναγράφεται το πρόθεμα ΕΧ πριν τον κωδικό αριθμό της δασμολογικής κλάσης στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, αυτό σημαίνει ότι όλα τα αγαθά που κατατάσσονται στην εν λόγω δασμολογική κλάση υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Ενδεικτικά παρατίθενται τα ακόλουθα παραδείγματα προς κατανόηση των ανωτέρω και διευκόλυνση για την υπαγωγή αγαθών στον ορθό συντελεστή ΦΠΑ :
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1168/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWmcwcWxia2Fmams/view?usp=sharing

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014, ΕΩΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ              
          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                                                                                                     30-7-2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων(Ε.Τ.Α.Α), που συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015, έκανε δεκτή την εισήγηση του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Ασφάλισης Νομικών(ΤΑΝ) και αποφάσισε να παρατείνει έως την 26 Αυγούστου 2015(ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων), την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2014.
Η προηγούμενη προθεσμία λήγει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015.
Η παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών είναι η τελευταία που δίδεται και αφορά όλους τους κλάδους ασφάλισης του ΕΤΑΑ.

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

ΠΟΛ.1166/2015- Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ ΤΟΥ ΗΜΕΔΑΠΟΥ Ν.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/96/ΕΕ

Με την Πολ.1166/23.7.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Αρμόδια Φορολογική Αρχή στην ημεδαπή για τεκμηρίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών 2011/96/ΕΕ (Μητρικών - Θυγατρικών) και 2003/49/ΕΚ (Τόκων-Δικαιωμάτων Συνδεδεμένων Εταιρειών)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Διευκρινίζεται, ότι η αρμόδια αρχή στην ημεδαπή, για την τεκμηρίωση πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων (πιστοποίηση φορολογικής κατοικίας ημεδαπού νομικού προσώπου, υπαγωγή του στους φόρους των παραρτημάτων κ.ο.κ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών 2011/96/ΕΕ (Μητρικών - Θυγατρικών) και 2003/49/ΕΚ (Τόκων-Δικαιωμάτων Συνδεδεμένων Εταιρειών), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 της παρούσας, είναι η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, η οποία θα πρέπει να προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες για την τεκμηρίωση πλήρωσης των προϋποθέσεων με βάση τα αναγραφόμενα στα αντίστοιχα έντυπα-έγγραφα αλλοδαπής που θα προσκομίζονται σ' αυτήν.
 Επισημαίνεται, ότι τα σχετικά έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στο προαναφερθέν υπ'αριθμ. 1063343/701/0006Δ/1.7.2009 έγγραφο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1166/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZjZkSF9QZjhMX1U/view?usp=sharing

Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

ΔΕΑΦ Β 1102518 2015 -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ Ο.Ε.Β

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1102518 2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.), μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν.4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) αποτελούν γεωργικές συνεταιριστικές οργανώσεις αναγκαστικής μορφής και επομένως, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις ως αγροτικοί συνεταιρισμοί και ως ενώσεις αυτών (περ.δ' άρθρου 45 και παρ.2 άρθρου 58 του ν.4172/2013). Ακόμη, συνάγεται ότι στους Τ.Ο.Ε.Β. επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011 (σχετ. το αριθ.Δ12Β 1174037 ΕΞ 2013/12.11.2013 έγγραφο).
 Ωστόσο, δεδομένου του ιδιόμορφου χαρακτήρα των Τ.Ο.Ε.Β. ως οργανισμών κοινής ωφελείας και της αναγκαστικής μορφής είσπραξης των εισφορών των φυσικών και νομικών προσώπων που καθίστανται υποχρεωτικά μέλη τους, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι τα έσοδα που αποκτούν οι Τ.Ο.Ε.Β. από τις εισφορές των μελών τους (συνδρομές - δικαιώματα εγγραφής) δεν φορολογούνται, καθόσον δεν αποτελούν έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4172/2013.....
Δείτε ολόκληρη την : ΔΕΑΦ Β 1102518 2015

ΔΕΛ Β 1076560 ΕΞ 2015-ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Mε την  Αριθ. Πρωτ: ΔΕΛ Β 1076560 ΕΞ 2.6 .2015 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Οδηγίες διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Το Υπουργείο Οικονομικών παγίως δίνει πρωταρχική σημασία και προτεραιότητα στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, οι οποίοι αποσκοπούν τόσο στη δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και στη βελτίωση της συμμόρφωσης, όσο και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ειδικά την θερινή περίοδο και ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές η εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των ελέγχων είναι ακόμα πιο επιτακτική. 
Στο πλαίσιο αυτό οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. εκτός των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά, Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, Πλοίων και Κατοίκων Εξωτερικού, θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη συγκρότηση και λειτουργία συνεργείων μερικών επιτόπιων ελέγχων, που κάθε ένα θα αποτελείται από δυο τουλάχιστον υπαλλήλους, για τη διενέργεια ελέγχων εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων κυρίως σε κλάδους ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα, εκδίδοντας γενική χειρόγραφη εντολή ελέγχου. . ...............
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Β 1076560 ΕΞ 2015,
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNDYtS1hMLVptQjg/view?usp=sharing

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΥΠΟΙΚ
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι για τη διευκόλυνση των καταθετών και των συνταξιούχων από αύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015 και μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 θα είναι δυνατή  οποιαδήποτε από τις τρεις ημέρες η ανάληψη από τα γκισέ των τραπεζών (τις εργάσιμες ημέρες) ή από τα ΑΤΜ  (όλο το 24ωρο) ποσού μέχρι το όριο των 420 ευρώ ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα.
Για παράδειγμα, εάν  από το περασμένο Σάββατο 25 Ιουλίου 2015 μέχρι και σήμερα Τρίτη 28 Ιουλίου 2015 κάποιος δεν έχει προβεί σε ανάληψη μετρητών, θα μπορεί να κάνει ανάληψη μέχρι και 420 ευρώ οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015.
Εάν κάποιος είχε προβεί σε ανάληψη 60 ευρώ σε μετρητά το Σάββατο 25 Ιουλίου και σε άλλα 60 ευρώ την Κυριακή 26 Ιουλίου 2015, τότε θα μπορεί να κάνει ανάληψη μέχρι 300 ευρώ (420 ευρώ - 60 ευρώ - 60 ευρώ) οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015.
Με τα ως άνω, δεν υπάρχει λόγος να συνωστίζονται στο τέλος της εβδομάδας οι συνταξιούχοι και οι λοιποί καταθέτες  για τη σωρευτική ανάληψη των καταθέσεων ή των συντάξεών τους.

Τρίτη, 28 Ιουλίου 2015

ΠΟΛ.1165/2015-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Κ. ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ,ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Mε την Πολ.1165/23.7.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 104 του ν.4316/2014 σχετικά με τον τόπο παροχής υπηρεσιών και την εφαρμογή των ειδικών καθεστώτων των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και παροχή διευκρινίσεων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό μας δίκαιο, με υποχρέωση εφαρμογής από 01.01.2015, οι διατάξεις του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, το οποίο τροποποίησε ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ, κατά τρόπο ώστε οι τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς μη υποκείμενους στο φόρο λήπτες να φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, καθώς θεωρείται ότι αυτός είναι ο τόπος της πραγματικής κατανάλωσης των υπηρεσιών. Για τη διευκόλυνση της φορολογικής συμμόρφωσης των υποκειμένων στο φόρο που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές, χωρίς να είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος που οφείλεται ο ΦΠΑ (στο εξής κράτος μέλος κατανάλωσης), καθιερώνονται ειδικά καθεστώτα απόδοσης του φόρου για τις υπηρεσίες αυτές. ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1165/2015.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΟΙΚΑΝΟΙ ?

Έφθασαν πάλι  και άρχισαν να ζητούν όπως με πληροφορούν  παράλογα πράγματα και γεννάται ευλόγως το ερώτημα ποίους εξυπηρετούν? Τούς πλούσιους ή τους φτωχούς ? Αξιώνουν άκουσον !!!  άκουσον!!! την κατάργηση  του τελευταίου κλιμακίου  της Ειδικής  Εισφοράς Αλληλεγγύης  του άρθρου 29 του ν.3896/2011 (Από 500.001,00 και άνω που φορολογείται  με συντελεστή  8% επί ολοκλήρου του ποσού )  και  αύξηση του κλιμακίου από 50.001,00 και άνω με συντελεστή 6%  από 4% επί ολοκλήρου του ποσού. Σε  μια εποχή που η κοινωνία και οι επιχειρήσεις υποφέρουν από ρευστότητα με  τα capital controls, η οποία  έχει σαν αποτέλεσμα  την  πτώση του  τζίρου  των επιχειρήσεων από 50% έως 80% , το να επιβάλεις φόρους που τελικώς δεν μπορούν να εισπραχθούν από τους οικονομικά ασθενέστερους και να απαλλάσσεις τους οικονομικά ισχυρούς( μερικές οικογένειες ) είναι τουλάχιστον ύποπτο.

Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015

ΠΟΛ.1164/2015-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με την Πολ.1164/15.7.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 12596/09.04.2015 (ΦΕΚΒ'685/21.04.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με τις σχετικές διατάξεις ρυθμίζονται οφειλές των Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, οι ανωτέρω υπαχθείσες κύριες οφειλές συμψηφίζονται, με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α'53) έσοδά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 ΠΝΠ (Α' 268) που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν.4047/2012 (Α'31) ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν.4038/2012 (Α'14) ή από άλλους πόρους, με ταυτόχρονη απαλλαγή πρόσθετων φόρων, προστίμων, επιβαρύνσεων, καθώς και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1164/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWVVkYmVyY1FfN0k/view?usp=sharing

ΜΕΧΡΙ 31/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

  Δελτίο Τύπου
Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Από την Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνεται ότι η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που έληγε την 30/06/2015 (τελευταία εργάσιμη) για τους εργοδότες των Υποκ/των του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων), παρατείνεται μέχρι και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/07/2015.
                                                                                                 ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ   
                                                                                                    ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ          

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ

Αναρτήθηκε σήμερα στο site της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ το "Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Ιούλιος 2015)"
 Κατεβάστε το Εγχειρίδιο.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVVFocElEX3JmdG8/view?usp=sharing

Κυριακή, 26 Ιουλίου 2015

O ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ ΕΥΝΟΗΣΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Με κλειστές τράπεζες, οι εισπράξεις φόρων είναι εντυπωσιακές. Παραμονές δημοψηφίσματος, στις 3 Ιουλίου εισπράχθηκαν μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών 260 εκατ. ευρώ. Στις 30 Ιουνίου, μετά το πρώτο σοκ των capital controls, εισπράχθηκαν 190 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεταξύ 29 Ιουνίου και 21 Ιουλίου οι εισπράξεις φόρων με ηλεκτρονικά μέσα έφτασαν τα 1,991 δισ. ευρώ συν 148 εκατ. ευρώ στα γκισέ των Eφοριών. Ο φόβος του κουρέματος καταθέσεων.
πηγή. το βήμα

Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001027ΕΞ 2015/Χ.Π. 2364 -ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Με την Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001027ΕΞ 2015/Χ.Π. 2364  του  ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1561/24.7.2015 τεύχος Β') με θέμα "Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων " ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 • Επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή σε ξένο νόμισμα έως 2.000 ευρώ, ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό. Από τον συγκεκριμένο περιορισμό εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.
 • Επιτρέπεται η ανάληψη από τραπεζικό λογαριασμό και η μεταφορά στο εξωτερικό μετρητών έως 2.000 ευρώ για έναν συνοδό προσώπου που μεταβαίνει στο εξωτερικό για νοσηλεία.
 • Οι ναυτιλιακές εταιρίες μπορούν να πραγματοποιούν και αναλήψεις μετρητών έως 50.000 ευρώ την ημέρα.
 • Με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, μπορεί να πραγματοποιούνται αναλήψεις και να ορίζεται όριο ποσού ανάληψης μετρητών ανά ημέρα και για άλλους κλάδους επιχειρήσεων.
 •  Δείτε ολόκληρη την  Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001027ΕΞ 2015/Χ.Π. 2364
   https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peXdVSmVCUlY3cjg/view?usp=sharing

  Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

  Ν.4335/2015- ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Νο.87/23.7.2015 ο Νόμος 4335/23.7.2015 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)" που περιλαμβάνει  τις τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
   Κατεβάστε τον ν. 4335/2015.
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pR2YzeVhaNFZUOHM/view?usp=sharing

  Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

  ΠΟΛ.1162/2015-ΜΕΧΡΙ 31/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

  Mε την Πολ.1162/22.7.2015  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσεύθηκε στο ΦΕΚ 1537/22.7.2015 τεύχος Β') με θέμα "Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων" ορίζεται ότι.
  Ειδικότερα,
                                     αποφασίζουμε
  Παρατείνονται μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2015, οι από την έναρξη της από 28.6.2015 τραπεζικής αργίας προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. .
                                          Ο Υπουργός
                          ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

  Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

  ΜΕΧΡΙ 20/9/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ


  Με την Αρ.Πρωτ.77089/20.7.2015 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου &  Προστασίας Καταναλωτή με θέμα" Παράταση προθεσμιών Γενικών Συνελεύσεων" ορίζεται ότι.
  Ειδικότερα,
      Σχετ.: Το με ΑΠ 72559/06-07-2015 έγγραφο μας
  Με την ΠΟΛ. 1151/14-7-2015 (ΦΕΚ 1500 Β΄/17-7-2015) δόθηκε νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Συγκεκριμένα για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 παρατείνεται μέχρι την 20η Αυγούστου 2015.
   Από το συνδυασμό των ανωτέρου και της διάταξης του άρθρου 48 του Ν. 4331/2015 (σύμφωνα με την οποία ειδικά νια τη χρήση που έληξε 31-12-2014 ο χρόνος σύγκλισης των ετησίων Γενικών Συνελεύσεων ΑΕ, ΕΠΕ & IKE λήγει εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων), προκύπτει ότι ο χρόνος εντός του οποίου μπορούν να λάβουν χώρα οι συνελεύσεις αυτές λήγει πλέον στις 20-9-2015.
                                                           Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                    ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΑΣΓΑΝΑΣ

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε.
  Με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων από τη μη έγκαιρη πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων λόγω της από 28.06.2015 τραπεζικής αργίας, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών παρατείνονται μέχρι και την 31η Ιουλίου 2015.
   Κατά το διάστημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση με τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των κάθε είδους φορολογικών οφειλών, των οποίων οι προθεσμίες καταβολής έληξαν σε ημέρα τραπεζικής αργίας. Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις προθεσμίες καταβολής των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων.
  Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

  Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

  ΠΟΛ.1161/2015-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

  Mε την Πολ.1161/21.7.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
  Ειδικότερα,
  Από 20.07.2015 έως και 30.09.2015 η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6%, ενώ από 01.10.2015 και εφεξής στο μειωμένο συντελεστή 13%.
  Προκειμένου για τις νησιωτικές περιοχές για τις οποίες προβλέπεται η κατά 30% μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ο αντίστοιχος συντελεστής ΦΠΑ από 20.07.2015 έως και 30.09.2015 είναι 4%. 
  Επίσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, από 20.07.2015 οι υπηρεσίες εστίασης υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23% και 16% για τα νησιά).
  Δείτε ολόκληρη την Πολ.1161/2015.

  ΠΟΛ.1155/2015-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.Ν.Π. ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

  Mε την Πολ.1155/16.7.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1519/20,7,2015 με θέμα " Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν. 2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 – Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1135/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε" ορίζεται ότι.
  Ειδικότερα,
                                                               αποφασίζουμε
  1. Η παράγραφος 1 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1135/30.6.2015 (Β΄ 1297) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2013 και λήξη της υπερδωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους 2014, παρατείνονται μέχρι την 20η Αυγούστου 2015».
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                                               Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015
                                               H Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                                        ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Κ.Φ.Ε.


  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /Γ.Γ.Δ.Ε. 
  Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββα'ϊδου, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2013 και λήξη της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους 2014, παρατείνεται μέχρι την 20η Αυγούστου 2015. 
  Στην περίπτωση των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.), η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που αφορά στην ελάσσονα περίοδο με έναρξη εντός του 2013, θα υποβάλλεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την ως άνω ημερομηνία.

  Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

  Ε.Ε.Τ.-32 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ Π.Ν.Π. ΤΗΣ 18/7/2015

  Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις
   1. Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου;
   Από τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015, καταργείται η τραπεζική αργία και όλα τα καταστήματα των τραπεζών είναι ανοιχτά για το συναλλακτικό κοινό. Επιπλέον, με τη νέα Πράξη όλες οι τραπεζικές εργασίες επιτρέπονται με εξαίρεση εκείνες οι οποίες ρητά απαγορεύονται σύμφωνα με την εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
   2. Τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών;
  Η ανάληψη μετρητών από τους συναλλασσόμενους από τραπεζικό κατάστημα ή ΑΤΜ δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως το ποσό των 60 ευρώ ανά καταθέτη, ανά τράπεζα. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς του ημερήσιου ορίου των 60 ευρώ σε επόμενη ημέρα και πάντως το αργότερο στο τέλος της εβδομάδας. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα ο δικαιούχος μπορεί να κάνει ανάληψη έως του ποσού των τετρακοσίων είκοσι (420) ευρώ κατ’ ανώτατο όριο,  με εξαίρεση την πρώτη εβδομάδα κατά την οποία -για πρακτικούς και μόνο λόγους- μπορεί να γίνει αθροιστική ανάληψη μετρητών μέχρι του ποσού των 300 ευρώ την Παρασκευή, 24.7.2015. ......
   Δείτε και τις 32 Ερωτήσεις - Απαντήσεις της Ε.Ε.Τ
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbVNNUVBvNjZzOU0/view?usp=sharing

  Δ14Β 1095769 ΕΞ 2015-ΦΠΑ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΛΗΠΤΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΦΟΡΟ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

  Με την  Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1095769 ΕΞ 2015  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε διαφημιστικές υπηρεσίες προς λήπτη υποκείμενο στο φόρο με έδρα σε τρίτη χώρα" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
  Ειδικότερα,
  Εφόσον ο πελάτης σας δεν διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της Ελλάδας, τότε ο τόπος παροχής των ανωτέρω διαφημιστικών υπηρεσιών, είναι ο τόπος όπου ο πελάτης σας έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ήτοι η ........ Σε αυτή την περίπτωση, δεν οφείλετε να επιρρίψετε ελληνικό Φ.Π.Α. και στο τιμολόγιο αναγράφεται η ένδειξη «Ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται στον τόπο του λήπτη - Άρθρο 14.2 α' του Κώδικα Φ.Π.Α.». Για να εξακριβώσετε κατά πόσον υφίστανται οποιασδήποτε φύσης, φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας σας στην .........., οφείλετε να απευθυνθείτε στις ......... φορολογικές αρχές.
   Στην περίπτωση που ο πελάτης σας διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στο εσωτερικό της Ελλάδας τότε, για το σκοπό της φορολογικής αντιμετώπισης της εν λόγω συναλλαγής, θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας τις προβλέψεις των Άρθρων 21 και 22 του Κανονισμού 282/2011 του Συμβουλίου, τα οποία και εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2011.
  Δείτε ολόκληρη την  Δ14Β 1095769 ΕΞ 2015
   https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQ2FPdGNGemphV2s/view?usp=sharing

  ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ2015- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Χ.Υ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓ. ΣΤΟ Χ.Α

  Με την  ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ 20.7.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση των χρεωστικών υπόλοιπων από την πώληση ή αποτίμηση ημεδαπών μη εισηγμένων στο Χ.Α. μετοχών με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του ν.4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
  Ειδικότερα,
  Τα χρεωστικά υπόλοιπα θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (σχετ. ΠΟΛ.1143/15.5.2014 και ΠΟΛ.1264/30.12.2014 εγκύκλιοί μας), δηλαδή αυτά μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 και σε περίπτωση φορολογικών ζημιών προστίθενται σε αυτές.
  Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ2015 .
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSS1NQjhWSGNROHM/view?usp=sharing

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ & ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /Γ.Γ.Δ.Ε
  Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 84/18-7-2015) σύμφωνα με την οποία, από την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 λήγει η τραπεζική αργία η οποία κηρύχθηκε με την από 28 Ιουνίου 2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 65), όπως ισχύει και παρατάθηκε για τελευταία φορά με την αριθ. ΓΔΟΠ 0000989ΕΞ2015/ΧΠ2314/16.7.2015 (Β'1482) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έως 19 Ιουλίου 2015, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες / επιχειρήσεις ότι: 1. Παρατείνονται μέχρι και την τρίτη (3η) εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της από 28 Ιουνίου 2015 τραπεζικής αργίας, δηλαδή μέχρι τις 22 Ιουλίου 2015, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση οφειλών.  
  2. Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.  
  3. Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις ρυθμίσεων που έγιναν από 24.6.2015 με υποχρέωση καταβολής της 1ης δόσης ή της προκαταβολής από 29.6.2015 μέχρι και την 21.7.2015. 
  Για υποχρεώσεις καταβολής - βεβαιωμένων ή / και ρυθμισμένων οφειλών δύνανται να πραγματοποιούνται πληρωμές ηλεκτρονικά μέσω web / internet banking, phone banking, μέσω αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ATM's), με καταβολή μετρητών στις Τράπεζες ή / και τα ΕΛ.ΤΑ. ή εναλλακτικά με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες κ.λπ.) στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. 
  Πρόσθετα, με την εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 84/18-7-2015), ρυθμίζονται τα εξής θέματα: 
  (α) για τις δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2014 η προθεσμία καταβολής της 1ης δόσης ή της εφάπαξ καταβολής είναι η 31η Αυγούστου 2015, για όσες δηλώσεις υποβληθούν εμπρόθεσμα από τις 19 Ιουλίου 2015 και μετά. 
  (β) η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), που είχε παραταθεί μέχρι την 27η Ιουλίου 2015, παρατείνεται εκ νέου ως και την 26η Αυγούστου 2015. 
  Παρατίθενται παρακάτω οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων Φ.Ε. &  Ε9 καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των οφειλών.

  Κυριακή, 19 Ιουλίου 2015

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

  Με την Π.Ν.Π  της 18.7.2015 που δημοςιεύθηκε στο ΦΕΚ 84/18.7.2015 τεύχος Α' με θέμα " Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015." ορίζονται τα ακόλουθα.
  Ειδικότερα,
  Απο την Δευτέρα 20/7/2015 ανοίγουν οι τράπεζες με διευρυμένες συναλλαγές, καθότι λήγει η τραπεζική αργία, παραμένει το όριο αναλήψεως για 60 € ημερεσίως με δυνατότητα να αναληφθούν σωρευτικά έως 420 € ανα εβδομάδα , για μετρητά που δεν αναλήφθηκαν κάποια ημέρα ή μέρες.
  (άρθρο πρώτο)
  Παραμένει μέχρι 30.9.2015  o συντελεστής ΦΠΑ 6% στα ξενοδοχεία και στα καταλύματα διακοπων κλπ 
  (άρθρο τρίτο)
  Για το φορολογικό έτος 2014, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν 4172/2013 παρατείνεται έως την 31η Αυγούστου 2015».
  Η ισχύς  αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (δηλαδή 19/7/2015) και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
  Συνεπώς για όσες δηλώσεις έχουν υποβληθεί μέχρι  18/7/2015 η πρώτη δόση  θα καταβληθεί μέχρι 31/7/2015,  30/9/2015 η δεύτερη, και 30/11/2015 η τρίτη.
  Παρατείνεται  εκ νέου έως και τις  26//8/2015, η  υποβολή του Ε9  για τις μεταβολές από 1/12014 έως 31/12/2014 και από 1/1/2015 έως 31/5/2015.
  (άρθρο τέταρτο) 
  Δείτε την Π.Ν.Π. της 18/7/2015. 
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUE9tbGVSMUY3b2c/view?usp=sharing

  Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

  ΠΟΛ.1158/2015-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ

  Με την Πολ.1158/17.7.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α) και β), της παραγράφου 3, του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (Α'80), περί φόρου ασφαλίστρων."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
  Ειδικότερα,
  Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α' 80/16-7­2015, ρυθμίζονται θέματα του φόρου ασφαλίστρων.
   Ορίζεται συντελεστής 15% επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων, πλην του κλάδου πυρός και ζωής, για τους οποίους διατηρούνται οι ισχύοντες συντελεστές.
     Καταργούνται οι προβλεπόμενες διατάξεις περί απαλλαγών από το φόρο ασφαλίστρων της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 3492/2006( διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο ασφαλίστρων για τα καταβαλλόμενα ασφάλιστρα ζωής, εφόσον τα συναπτόμενα συμβόλαια είναι διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ετών}.
   Ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή 16-7-2015 και καταλαμβάνουν ασφάλιστρα και πάσης φύσεως δικαιώματα, τα οποία καθίστανται απαιτητά από την ημερομηνία αυτή και μετά.
   Δείτε ολόκληρη την Πολ.1158/2015.
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT3ZMV3RYWXBEVzQ/view?usp=sharing

  Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015

  ΠΟΛ.1160/2015- Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φ.Π.Α

  Mε την Πολ.1160/17.7.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α716.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)». " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
  Ειδικότερα,
  Οι ισχύοντες συντελεστές Φ.Π.Α. είναι οι εξής: α) ο κανονικός συντελεστής παραμένει σε 23%,
   β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ παραμένει σε 13%, 
  γ) ο συντελεστής για τον οποίο προβλεπόταν περαιτέρω μείωση κατά 50% για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ από 6,5%, μειώνεται σε 6%.
  Δείτε ολόκληρη την Πολ.1160/2015.

  ΠΟΛ.1151/2015-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

  Με την Πολ.1151/14.7.2015  της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών
  κ. Ν.Βαλαβάνη ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1500/17.7.2015 τεύχος Β' )  με  θέμα "Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΠΟΛ. 1130/25.06.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1257) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013"  ορίζεται ότι.
  Ειδικότερα,
  1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 26η Αυγούστου 2015.».
   2. Η παράγραφος 2 της ίδιας ως άνω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας παρατείνεται μέχρι την 20η Αυγούστου 2015.».
  Δείτε ολόκληρη την Πολ.1151/2015
   https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUFNrUUJVdkJOeUU/view?usp=sharing

  ΠΟΛ.1159/2015- Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ-ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Με την Πολ.1159/17.7.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α' 80/16-07-2015) " με την οποία ερμηνεύονται οι διατάξεις του νέου νόμου με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας.
  Ειδικότερα,
   1) Αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ν.4172/2013 που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013 που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
  Ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά 
  2)  Αυξάνεται από 80% σε 100% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, ενώ το ίδιο ως άνω ποσοστό (100%) εξακολουθεί να ισχύει για τις τραπεζικές ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
  Ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.
  3) Αυξάνεται από 55% σε 75% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των περιπτώσεων β', γ', ε' και στ' μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45, για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
  4) Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης και στο ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε (5) μέτρων. 
  5) Αυξάνεται από δέκα (10%) σε δεκατρία τοις εκατό (13%) ο εφαρμοζόμενος συντελεστής για τον υπολογισμό του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για τις υποπεριπτώσεις ii, iii και iv της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4111/2013. Κατά συνέπεια, για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού (άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών), για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, καθώς και για δεξαμενές κολύμβησης (εσωτερικές και εξωτερικές), ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα υπολογίζεται πλέον ως το γινόμενο της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτει από την κατοχή ή κυριότητα των ανωτέρω ειδών επί συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).
  Εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2014 και εφεξής, τα οποία δηλώνονται με τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται τα φορολογικά έτη 2015 και μετά.
  6) Αυξάνεται για τα εισοδήματα άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, που αποκτώνται από 01/01/2015 και μετά, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης
  του άρθρου 29 του ν. 3986/2011
                                          ήτοι
   Από 12.001,00 έως 20.000        συντελεστής  0,7%  επί ολόκληρου του ποσού.
   Από 20.001,00 έως 30.000        συντελεστής 1,4%  επί ολόκληρου του ποσού.
   Από 30.001,00 έως 50.000,99    συντελεστής 2%  επί ολόκληρου του ποσού. 
  Από 50.001,00 έως 100.000,99   συντελεστής 4%  επί ολόκληρου του ποσού. 
  Από 100.001,00 έως 500.000,99  συντελεστής 6%  επί ολόκληρου του ποσού. 
  Από 500.001,00 και άνω:             συντελεστής 8%  επί ολόκληρου του ποσού.
   Δείτε ολόκληρη την Πολ.1159/2015.


  Φόρμα επικοινωνίας

  Όνομα

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

  Μήνυμα *