Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού προχωρεί τις αμέσως επόμενες ημέρες σε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης όλων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των υπαγόμενων στο Ν. 3299/2004 επενδυτικών σχεδίων, η οποία λήγει στις 31/12/2015, παρατείνεται για το σύνολο των σχεδίων μέχρι τις 30/6/2016. Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων, οι οποίοι θα υλοποιήσουν το 50% της επένδυσής τους μέχρι τις 30/6/2016, θα τυγχάνουν επιπλέον παράτασης, προκειμένου να ολοκληρώσουν το σύνολο της επένδυσής τους μέχρι τις 30/6/2017.
Παράλληλα λαμβάνονται οργανωτικά και θεσμικά μέτρα για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των επενδύσεων των νόμων αυτών, προκειμένου εντός της νέας προθεσμίας να επιλυθούν οι υπάρχουσες εκκρεμότητες και να ολοκληρωθούν οι ώριμες επενδύσεις επ’ ωφελεία της εθνικής οικονομίας.
Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι εντός Ιανουαρίου ολοκληρώνεται το σχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου που θα παρέχει ελκυστικά κίνητρα στις επιχειρήσεις για την υλοποίηση νέων επενδυτικών προγραμμάτων και θα συμβάλλει, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και τις λοιπές αναπτυξιακές παρεμβάσεις, στην επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας.
Από το Γραφείο Τύπου

ΠΟΛ.1276/2015-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 8/1/2016 ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Με την Πολ.1276 /31.12.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα «  Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2016 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία»  ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2016, που λήγει την 31-12-2015, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 8.1.2016. 
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                             Ο ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
                                                           ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ


ΜΕΧΡΙ 8/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενο στα αιτήματα πολιτών και κοινωνικών φορέων, παρατείνει την προθεσμία αγοράς τελών κυκλοφορίας για το 2016, μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016. Επισημαίνει, επίσης, ότι:
 1. Δεν θα υπάρξει άλλη παράταση, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών έχει ήδη προμηθευτεί τα τέλη  κυκλοφορίας. Η παράταση δίνεται για να αντιμετωπιστούν υπαρκτά οικονομικά προβλήματα, καθυστερήσεις σε μισθοδοσία κλπ.
 2. Η παράταση αφορά στα τέλη κυκλοφορίας και την κατάθεση πινακίδων.
 3. Η πληρωμή τελών κυκλοφορίας μπορεί να γίνει (στις τράπεζες) και μέσω διαδικτύου, χωρίς ταλαιπωρία για τον πολίτη.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΥΠΟΙΚ
Για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων υπεγράφη απόφαση σύμφωνα με την οποία η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού έτους 2014 παρατείνεται μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2016.

ΠΟΛ.1272/2015-ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με  την  Πολ.1272/16.12.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α/17.10.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990)."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
α) Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου
Αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς το Δημόσιο και τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων, από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. 
Αποποινικοποιείται, δηλαδή, η μη καταβολή χρεών για συνολικά ποσά μικρότερα των 100.000 ευρώ. β) Μεταβατικές διατάξεις
 i) Δικαστικές αποφάσεις - Εκκρεμείς διαδικασίες (αιτήσεις ποινικών διώξεων)  Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για μη καταβολή συνολικών ποσών κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, και δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, αυτή διακόπτεται. Εκκρεμείς αιτήσεις για χρέη κατώτερα του ποσού των 100.000 ευρώ, δεν εισάγονται για συζήτηση στο δικαστήριο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1272/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVXdjY0RiZGlKSDA/view?usp=sharing

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΑΦΒ 1166163 ΕΞ 2015-ΤΑ BONUS EKΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

 Με την Δ.Λ - ΔΕΑΦΒ 1166163 ΕΞ 24.12.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Χρόνος έκπτωσης δαπανών των οποίων τα δικαιολογητικά εκδίδονται ή λαμβάνονται έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού και αφορούν την κλειόμενη χρήση" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έχουν εκδοθεί εντός της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συνάγεται, ότι οι δαπάνες έκτακτης αμοιβής (bonus) εκπίπτουν το φορολογικό έτος που αφορούν, ήτοι το φορολογικό έτος 1/7/2014 - 30/6/2015.  
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα φορολογικά έτη με έναρξη από 01.01.2015 και μετά, καθόσον και με τις διατάξεις του ν.4308/2014 (ΕΛΠ) (παρ.3 άρθρου 6) προβλέπονται αντίστοιχες προθεσμίες κλεισίματος ισολογισμού. 
Τέλος, σημειώνεται ότι η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών δεν αποτελεί με βάση τις διατάξεις του νέου ΚΦΕ προϋπόθεση για την έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας, όπως ίσχυε με τις προγενέστερες διατάξεις του ΚΦΕ (ν.2238/1994).
 Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ.ΔΕΑΦΒ 1166163 ΕΞ2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbkpNcEM4MW9fUm8/view?usp=sharing 

ΠΟΛ.1268/2015-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Με  την  Πολ. 1268/21.12.2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2876 τεύχος Β') με θέμα " Υποχρεώσεις υποκειμένων που παρέχουν απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ υπηρεσίες εκπαίδευσης σύμφωνα με την περ. ιβ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ισχύει (άρθρο 19 του Ν. 4346/2015)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα 
Να εκδώσουν πιστωτικά φορολογικά στοιχεία για το ΦΠΑ των αρχικών ή συμπληρωματικών φορολογικών στοιχείων τα οποία εκδόθηκαν για τις υπηρεσίες εκπαίδευσης και τις στενά συνδεόμενες με αυτή πράξεις που πραγματοποίησαν από 20.7.2015 έως και 20.11.2015, προκειμένου να επιστραφεί στους λήπτες των υπηρεσιών αυτών ο ΦΠΑ που τους επιρρίφθηκε, μετά την αναδρομική απαλλαγή από το ΦΠΑ των υπηρεσιών εκπαίδευσης. Δικαιολογείται η μη έκδοση πιστωτικών φορολογικών στοιχείων στην περίπτωση που υφίσταται αδυναμία επιστροφής του ΦΠΑ στους αντισυμβαλλόμενους (λήπτες των υπηρεσιών). Αδυναμία επιστροφής συντρέχει στις περιπτώσεις που οι υποκείμενοι που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης δεν διαθέτουν στοιχεία επικοινωνίας των αντισυμβαλλομένων τους, ή τα στοιχεία που διαθέτουν έχουν μεταβληθεί κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατή η επικοινωνία με αυτούς.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1268/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTFJSMmVEOXMzVXM/view?usp=sharing

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

ΠΟΛ.1266/2015-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

Με  την  Πολ. 1266/18.12.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2862/18.12.2015) με θέμα " Τροποποίηση της απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) περί αρμοδιότητας χορήγησης ρύθμισης άρθρων 1− 17 Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α΄), όπως ισχύει "ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
 «Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέντρου ή του Τελωνείου ή άλλης Υπηρεσίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής να υπογράφει “Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων’’ για τη χορήγηση της ρύθμισης των άρθρων 1−17 Ν. 4321/2015, την παρακολούθηση αυτής, την τήρηση των όρων της, την απώλεια αυτής, τη βεβαίωση της κύρωσης του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015 και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία που αφορά στην ανωτέρω ρύθμιση.
Στην περίπτωση συναρμοδιότητας του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικού Κέντρου και του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, εξουσιοδοτείται να υπογράφει για την ρύθμιση του Ν. 4321/2015 κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ο Προϊστάμενος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης.»
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1266/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbXZHUnFENEsza2s/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1265/2015-ΣΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 50% Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Με  την  Πολ. 1265/18.12.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2862/18.12.2015) με θέμα " Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ., όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ 1065/2014 (ΦΕΚ Β΄ 642)"ορίζεται ότι.
Ειδικότερα
 Στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 «Εφόσον η είσπραξη της οφειλής είναι διασφαλισμένη, το κατώτατο όριο παρακράτησης του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται στο πενήντα τοις εκατό (50%).».
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1265/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbXZHUnFENEsza2s/view?usp=sharing

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2619/2015-" ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΕΛΠ)"

  Με την  Αριθμ. Πρωτ.:2619 ΕΞ 18.12.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΕΛΠ)   " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 3, η οντότητα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το σχέδιο λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ., αντί του σχεδίου λογαριασμών που προτείνουν
τα Ε.Λ.Π., προβαίνοντας στις απαιτούμενες προσαρμογές για την κάλυψη των απαιτήσεων των Ε.Λ.Π. (παράγραφος 3.9.1 της Οδηγίας της ΕΛΤΕ) και της νομοθεσίας (παράγραφος 10 του άρθρου 5). Περαιτέρω, βάσει της παραγράφου 3.8.1 της Οδηγίας της ΕΛΤΕ, η χρήση των κωδικών είναι ελεύθερη κατά την κρίση της οντότητας λαμβάνοντας υπόψη την κάλυψη των υφιστάμενων πληροφοριακών αναγκών.
Σημειώνεται ότι το λογιστικό σχέδιο είναι ένα εσωτερικό λογιστικό αρχείο της επιχείρησης, μέρος του λογιστικού της συστήματος. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι ποιοι κωδικοί κινούνται και πως τηρούνται αλλά το εάν οι εν λόγω λογαριασμοί περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ποσά και απεικονίζονται ορθά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Συνεπώς η επιχείρηση μπορεί να δημιουργεί πρόσθετους λογαριασμούς ανάλογα με τις ανάγκες της, τις συναλλαγές που διενεργεί και τα άλλα γεγονότα που αντιμετωπίζει.
Οι κωδικοί αριθμοί τίθενται ελεύθερα από την οντότητα.
Ο λογαριασμός παραγγελίες στο εξωτερικό αν αφορά αποθέματα μπορεί να παρακολουθείται στην ομάδα λογαριασμών των αποθεμάτων, ενώ αν αφορά πάγια στην ομάδα λογαριασμών των παγίων.
Το ίδιο ισχύει και για τους λογαριασμούς των εκτελωνιστών προς απόδοση, ανάλογα με το τι αφορούν τα καταβαλλόμενα σε αυτούς ποσά.
Για το προσωπικό μπορεί να υπάρχει ένας λογαριασμός στην ομάδα λογαριασμών των υποχρεώσεων στον οποίο παρακολουθούνται οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις από αυτό.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π.2619/2015. https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMmdMSkxnYjJ2TTg/view?usp=sharing

ΔΕΑΦΒ 1166032ΕΞ.2015-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΚΤΕΛ ΑΕ

Με  την  Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1166032ΕΞ21.12.2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα" Φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων που αποκτούν οι μέτοχοι των ΚΤΕΛ ΑΕ "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι διατάξεις του ν.2963/2001 που διέπουν τις ΚΤΕΛ ΑΕ, ως ειδικότερες, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη εφαρμογής του ν.4172/2013, προκύπτει ότι με την καταβολή του φόρου εισοδήματος από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και την παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που διανέμουν στους μετόχους - μεριδιούχους τους, δεν επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα εισοδήματα αυτά, αλλά τα υπόψη μερίσματα φορολογούνται στο όνομα του δικαιούχου με τις γενικές διατάξεις. Για το σκοπό αυτό, οι μέτοχοι στην ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1) πρέπει να δηλώσουν στον Πίνακα Δ1 και ειδικότερα στους κωδικούς 291 - 292, το ποσό των μερισμάτων που εισέπραξαν μετά την αναγωγή τους σε μικτό ποσό με την προσθήκη τόσο του παρακρατηθέντος φόρου επί των μερισμάτων αυτών, όσο και του αναλογούντος φόρου του νομικού προσώπου (ΚΤΕΛ ΑΕ) και στους κωδικούς 293 - 294, το συνολικό ποσό των φόρων που αναλογεί στο πιο πάνω μερίσματα, ήτοι το φόρο εισοδήματος που κατέβαλε η ανώνυμη εταιρεία και ο οποίος αναλογεί στα πιο πάνω μερίσματα, καθώς και τον φόρο που παρακρατήθηκε. Με βάση τα ανωτέρω, οι αρμόδιες για τη φορολογία των μετόχων των ΚΤΕΛ ΑΕ φορολογικές αρχές μετά την ηλεκτρονική υποβολή των μετόχων - μεριδιούχων θα προβούν σε χειρόγραφη εκκαθάριση αυτής.
Δείτε ολόκληρη τη  ΔΕΑΦΒ 1166032ΕΞ.2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb3JOYkxKVFFfQjQ/view?usp=sharing

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Περίπου 4,2 δισ ευρώ πρέπει να βγουν από τις τσέπες των φορολογούμενων μέσα στο 2016, σύμφωνα με τα μέτρα που είτε έχουν ήδη ψηφιστεί είτε πρόκειται να έρθουν στη Βουλή το αμέσως επόμενο διάστημαΤα 2,2 δισ ευρώ εξ αυτών θα πάρουν τη μορφή πρόσθετων φόρων, ενώ τα άλλα 2 δισ. ευρώ θα εξοικονομηθούν για τον Κρατικό Προϋπολογισμό από τις διάφορες περικοπές συντάξεων και επιδομάτων.
Συγκεκριμένα, από την αύξηση της έκτακτης εισφοράς του α΄ 6μηνου του 2015, που θα φανεί στην εκκαθάριση των νέων δηλώσεων, μισθωτοί- συνταξιούχοι θα πληρώσουν 63 εκατ. ευρώ παραπάνω, ενώ όλοι περιμένουν τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, που έχει προαναγγείλει το οικονομικό επιτελείο, προκειμένου να δουν τι τους αναλογεί από τα 150 εκατ. ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί.
Βαρύ είναι το αγροτικό φορολογικό πακέτο και ήδη η κυβέρνηση αναζητά τρόπους να το ελαφρύνει..
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του  mega.
 http://www.megatv.com/megagegonota/article.asp?catid=27370&subid=2&pubid=35452973

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ζήτημα εβδομάδων αν όχι ημερών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλαγή των αντικειμενικών τιμών στα ακίνητα. Τις τελευταίες ημέρες γίνονται συσκέψεις στο υπουργείο Οικονομικών για το θέμα των αντικειμενικών τιμών και οι αποφάσεις πρόκειται να ληφθούν σύντομα. Ο σχεδιασμός της ηγεσίας του υπουργείου προβλέπει ότι στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να εκδοθεί υπουργική απόφαση με την οποία θα καθοριστούν οι νέες τιμές ζώνης καθώς και οι νέοι συντελεστές εμπορικότητας των ακινήτων. Με την απόφαση αυτή το υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να συμμορφωθεί με τη διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας για άμεση αναπροσαρμογή των αντικειμενικών και μάλιστα αναδρομικά από την 21η Μαΐου 2015. ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital.gr
http://www.capital.gr/capitaltax/3091442/olo-to-sxedio-tou-upoik-gia-tis-antikeimenikes-times-ton-akiniton

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ

Θα  κατατεθεί ως ισχυρό ισοδύναμο, με στόχο να βρεθούν 300 εκατ. Ευρώ εφόσον η τρόικα απορρίψει την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών και απαιτήσει να μειωθούν οι κύριες συντάξεις. 
Το ενδεχόμενο επιβολής ενός ειδικού τέλους, το οποίο δεν θα ξεπερνά το ένα τοις χιλίοις, σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζών μελετά η κυβέρνηση, προκειμένου να αποφύγει τη μείωση των συντάξεων.Το ζήτημα έχει ανατεθεί σε ομάδα μελέτης, η οποία εξετάζει το είδος των συναλλαγών στις οποίες θα μπορούσε να επιβληθεί ένα είδος  ¨εσωτερικού φόρου Τόμπιν¨χωρίς να υπάρξουν υφεσιακές επιπτώσεις. ...
πηγή.το πρώτο θέμα.

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

ΠΟΛ.1263/2015-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.& ΤΟΥ Ε.Ο.Χ

Με  την  Πολ.1263/10.12.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94)"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα

 Συγκεκριμένα από την ημερομηνία αυτή(1.1.2015) και μετά, τα πλοία αυτά θα φορολογούνται με βάση τους κόρους ολικής χωρητικότητας (tonnage tax) όπως και τα αντίστοιχα πλοία με ελληνική σημαία, ενώ πριν από την ημερομηνία αυτή η φορολόγηση των εν λόγω πλοίων γινόταν με βάση τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυχόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας.
 Τα πλοία που υπάγονται στο άρθρο 26α σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να συγχέονται με τα πλοία εκείνα με ξένη σημαία (και συνεπώς και με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής) που φορολογούνται με το άρθρο 26 του Ν. 27/1975. Τα πλοία του άρθρου 26 διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Ελλάδα με εγκατεστημένα για το σκοπό αυτό γραφεία-υποκαταστήματα του άρθρου 25 του ιδίου Νόμου.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1263/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNnk3SWNzZ1ExRVk/view?usp=sharing

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΕΦ Α 1164884 ΕΞ 2015-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1164884 ΕΞ 17.12.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Καταβολή του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις υπηρεσίες δικηγόρου κατά την επιδίκαση δικαστικών εξόδων και δαπανών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται από το διάδικο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε η απόφαση με σκοπό την κάλυψη της θετικής ζημίας του έτερου διαδίκου (προσφεύγοντες). Το ποσό αυτό επομένως συνιστά αποζημίωση των προσφευγόντων, η οποία εξ' αντιδιαστολής με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κώδικα Φ.Π.Α. είναι εκτός πεδίου εφαρμογής Φ.Π.Α
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ ΔΕΕΦ Α 1164884 ΕΞ 2015.

ΣΛΟΤ:Α.Π.2597/2015-" ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ "

 Με την  Αριθμ. Πρωτ.:2597 ΕΞ 16.12.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα "ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η έκπτωση του φόρου εισοδήματος - εξόδου, θα καταχωρηθεί σε μείωση του φόρου εισοδήματος της επόμενης χρήσης, αν στη χρήση την οποία αφορά, είχε καταχωρηθεί το σύνολο του φόρου χωρίς την έκπτωση. Για παράδειγμα αν στη χρήση 2014 ο φόρος εισοδήματος που βάρυνε την χρήση ήταν 100 και κατά την καταβολή του εντός του 2015 πληρώθηκε με έκπτωση 2% δηλαδή πληρώθηκε το ποσό των 98, η έκπτωση ποσού 2 θα καταχωρηθεί σε μείωση του φόρου εισοδήματος της χρήσεως 2015. Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος καταχωρείται ως απαίτηση με το καταβληθέν ποσό. Για παράδειγμα αν η προκαταβολή είναι 100 και πληρωθεί το ποσό των 98, αυτό το ποσό καταχωρείται ως απαίτηση.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. 2597/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMGFORkVJZC1vbnc/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ :Α.Π.2551/2015-"ΑΓΟΡΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ"

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:2551 ΕΞ 16.12.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΑΓΟΡΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με τα ΕΛΠ, η πελατειακή βάση αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο, το οποίο αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος κτήσης του και στη συνέχεια επιμετράται στο κόστος κτήσης μείον απόσβεση και απομείωση, βάσει των αρχών του νόμου.
 Δείτε ολόκληρη την Α.Π.2551/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pY0psOFlOVGxmeDg/view?usp=sharing

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΠΟΛ.1267/2015-ΜΕΧΡΙ 29/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με την Πολ.1267/21.12.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2802/22.12.2015 τεύχος Β')  με θέμα "Τροποποίηση της απόφασης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει" ορίζονται  ότι.
Ειδικότερα,
 «Ειδικά για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών για το ημερολογιακό έτος 2014, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση μέχρι και 29/01/2016.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1267/2015
.https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdFJkRHhkQUhReU0/view?usp=sharing.

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛ Η 1164172 ΕΞ 2015-ΜΕΧΡΙ 31/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΡ/ΤΗΤΑΣ

Με την  Αρ.Πρωτ: ΔΕΛ Η 1164172 ΕΞ 2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής "διευκρινίζονται  ότι.
Ειδικότερα,
Η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 31/12/2015 με το ΔΠΦΥ ΣΤ 1040889 ΕΞ 2015/26.3.2015 έγγραφό μας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2016. 
 Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, σύμφωνα με τις 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19.3.2001, 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21.2.2003 και 1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28.5.2009 εγκυκλίους, να υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Η 1164172 ΕΞ 2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRVBCQVcyempVc3c/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015 -ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ(ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με  την Α.Π :ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 14.12.2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Χρόνος απόκτησης των κερδών( μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λ.π. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά  βιβλία. "διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
Χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα διανεμόμενα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης εταιρείας, κοινωνίας αστικού δικαίου που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικής κερδοσκοπικής εταιρείας, συμμετοχικής ή αφανούς εταιρείας, καθώς και κοινοπραξίας που τηρεί διπλογραφικά βιβλία θεωρείται η τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ήτοι η 30ή Σεπτεμβρίου 2015, και συνεπώς πρέπει να περιληφθούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015. ...
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pei0zeHhWN2x6cEk/view?usp=sharing

Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015

ΠΩΣ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

Η εφορία έχει αρχίσει σταδιακά να δείχνει τα δόντια της σε όσους χρωστούν στο δημόσιο. Οι συνολικές οφειλές των φορολογούμενων προς τις εφορίες έχουν ξεπεράσει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ και μηνιαίως εξακολουθούν να αυξάνονται με ρυθμό που κυμαίνεται μεταξύ των 500 και 700 εκατομμυρίων. Πλέον, το μορατόριουμ στις κατασχέσεις που έχει κρατήσει τους τελευταίους τουλάχιστον 12 μήνες, φθάνει στο τέλος του. .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital.gr
http://www.capital.gr/oikonomia/3090263/pos-tha-glitosete-apo-tis-katasxeseis-tis-eforias

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

ΔΙΝΟΥΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων και θέλουν να ξαναμπούν σε αυτή πληρώνοντας τις οφειλόμενες δόσεις τους σχεδιάζει να δώσει το υπουργείο Εργασίας επιδιώκοντας παράλληλα να αποφύγει μια πλήρη κατάρρευση στα έσοδα των Ταμείων.
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, το σχέδιο δίνει τη δυνατότητα να ξαναμπούν στις 100 δόσεις οφειλέτες που έχασαν την τελευταία ρύθμιση εφόσον αποδείξουν ότι έμειναν εκτός για λόγους οικονομικής αδυναμίας ή για λόγους που οφείλονται σε επανυπολογισμό δόσεων που πληροφορήθηκαν εκ των υστέρων, όπως και εξαιτίας δυσκολιών από τα capital controls. ......
 Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113874365 

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2015

ΠΟΛ.1264/2015-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 Με  την  Πολ.1264/17.12.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των άρθρων 20 του ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α΄ 133) και 29 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α΄164), σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 39α παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και λοιπές διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού   διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
 Κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 20 του ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α' 133/29-10-15) και 29 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α'164), σχετικά με την εξαίρεση για ορισμένη κατηγορία υποκειμένων, από την εφαρμογή της αντιστροφής της υποχρέωσης στην περίπτωση τεχνικών έργων που εκτελούνται για λογαριασμό του δημοσίου, ΟΤΑ, οργανισμών δημοσίου δικαίου κλπ. και παρέχουμε διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1264/2015. 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZWtFT2RwTUJMX1E/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ :Α.Π.2658/2015-ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:2658 ΕΞ 17.12.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 (α) Η εκτύπωση των πάσης φύσεως φόρων και τελών χαρτοσήμου (με την σχετική ανάλυση όπου υπάρχει) σε οποιοδήποτε αρχείο (σχετικές εφαρμογές της Γ.Γ.Δ.Ε., άλλο κατάλληλο λογισμικό που τηρεί η οντότητα κλπ), καλύπτει την απαίτηση του νόμου, δεδομένου ότι τα προαναφερθέντα μέσα, είναι ισοδύναμα λογιστικά αρχεία που λειτουργούν συμπληρωματικά με το βιβλίο εσόδων-εξόδων και συνεπώς δεν απαιτείται η επιπλέον καταχώρησή τους στο βιβλίο αυτό (εσόδων εξόδων). Εννοείται, ότι τα σχετικά ποσά λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του λογιστικού αποτελέσματος της περιόδου στο βαθμό που εμπίπτουν στην έννοια του εξόδου.
(β) Οι ατομικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στις πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του ν.4308/2014, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα, τα οποία τηρούν απλογραφικό σύστημα, υποχρεούνται να παρακολουθούν τον φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα εν λόγω εισοδήματά τους, όπως και τους λοιπούς φόρους κατά τα ανωτέρω προαναφερθέντα. Το εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος που εκδίδεται από την Γ.Γ.Δ.Ε. είναι λογιστικό αρχείο κατά την έννοια του νόμου. Συνεπώς, εφόσον από το έγγραφο αυτό προκύπτει ή δύναται να υπολογιστεί ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο εισόδημα επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρέλκει η καταχώρησή του εν λόγω φόρου στο βιβλίο εσόδων-εξόδων.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π.2658/2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYlVKNm1jOThwYjg/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:Α.Π.2447/2015-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΛΠ »

Με την  Αριθμ. Πρωτ.: 2447 ΕΞ 7.12.2015 του ΣΛΟΤ με θέμα 
"ΧΕΙΡΙΣΜΟΣΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΛΠ »"  η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Οι απαντήσεις του ερωτήματος ρυθμίζονται αναλυτικά και πλήρως από:
(α) το άρθρο 20 παράγραφος 6 του νόμου 4308/2014
(β) τις παραγράφους 20.6.2 έως 20.6.5 της λογιστικής οδηγίας εφαρμογής του ν. 4308/2014
(γ) το άρθρο 29 του ν. 4308/2014, που καθορίζει τις παρεχόμενες στο προσάρτημα πληροφορίες.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π.2447/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb1NrUC1MWnE1Q1k/view?usp=sharing

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *