Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΖ/ΝΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΙ ΧΩΡΟΙ


Με την Πολ.1085/30.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ρυθμισθέντων χώρων με το ν. 4014 2011¨ διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Συνάγεται ότι η απαλλαγή α΄ κατοικίας χορηγείται και για την επιφάνεια των ως άνω ρυθμισθέντων χώρων, εφόσον πρόκειται για χώρους κύριας χρήσης, με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980  και υπό την προϋπόθεση ότι προκύπτει από την πιο πάνω βεβαίωση του μηχανικού ότι επιτρέπεται η μεταβίβασή τους, δεδομένου ότι κατά το χρόνο της αγοράς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4014/2011.Επίσης, ο φόρος μεταβίβασης, ο οποίος καταβλήθηκε για την αξία ήδη ρυθμισθέντων χώρων κατά την αγορά ακινήτων που υπήχθησαν στις διατάξεις της απαλλαγής α΄ κατοικίας, μπορεί να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθείς εντός τριετίας από την ημερομηνία καταβολής του, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από το δικαιούχο, εφόσον κατά το χρόνο της αγοράς είχε ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισής τους κατά τα ανωτέρω...........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1085/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTXJzNTQ0eTNUcGkzY2NZWDlvMXZrdw/edit

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛ. ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12000€

 Με την  Α.Υ.Ο-Πολ. 1079/26.3.2012 με θέμα "Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και κωδικοί πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες."ορίζονται τα παρακάτω.
* Αφορά και τους μισθωτούς, εξαιρούνται οι συνταξιούχοι εφόσον δεν έχουν άλλα εισοδήματα και ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις.Θα αποσταλούν από τη Γ.Γ.Π.Σ με συστημένη επιστολή οι κωδικοί πρόσβασης και ο κλειδάριθμος.
Ειδικότερα,
Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, (φέτος)των υπόχρεων των περιπτώσεων α', δ', ε', στ', ζ', η', θ', και ι' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ (εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από αλλοδαπή κλπ,), όταν το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα τους, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ, υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου..
Δείτε ολόκληρη τηνΑ.Υ.Ο-Πολ 1079/2012.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ Η ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (Φ-01.042)


Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1074/23.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του τρόπου υποβολής των στοιχείων αυτής"ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
 Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων με το σύνολο των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται επί αυτών, ποσά μισθών, συντάξεων και λοιπών παροχών καθώς και τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς Ο.Γ.Α., κατά περίπτωση, που παρακρατήθηκαν (Έντυπο Φ – 01.042), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1074/2012.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Μ.Υ.( ΕΝΤΥΠΟ Ε7-Φ01.015)


Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1072/21.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο"ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της οριστικής δήλωσης με τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς Ο.Γ.Α., (κατά περίπτωση), που παρακρατήθηκαν από εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών (Έντυπο Ε7-Φ-01.015), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα...........
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πο.1072/2012
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fcontent-api%2Ff%2FbinaryChannel%2Fminfin%2Fdatastore%2F10%2F75%2F33%2F107533e1fd922137ffea4e2dc3048dca7905b72c%2Fapplication%2Fpdf%2F%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%2B1072.pdf

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Μ.Υ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Ε12-Φ-01.015Α)

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1071/21.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου."ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
 Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο της οριστικής δήλωσης (Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) με τα ποσά φόρου εισοδήματος, τελών χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου (κατά περίπτωση), που παρακρατήθηκαν από τις τακτικές και έκτακτες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου, έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα...........
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1071/2012.
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fcontent-api%2Ff%2FbinaryChannel%2Fminfin%2Fdatastore%2F70%2F7b%2F06%2F707b061725b0f578134d4252a4aabd7bf7166758%2Fapplication%2Fpdf%2F%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%2B1071.pdf

ΜΕΧΡΙ 30.4.2012 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

30.3.2012 .   Αναρτήθηκε στο site  του ΥΠΟΙΚ  η παρακάτω Ανακοίνωση.
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, για διευκόλυνση των φορολογούμενων, δίδονται οι παρακάτω παρατάσεις μέχρι και την 30η Απριλίου 2012:
 1. Υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.
 2.  Υποβολής οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.
 3. Υποβολής από τις επιχειρήσεις των στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2011(χρήση 2010) η οποία έληξε την 15η Φεβρουαρίου 2012.
 4. Υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.
 • Όταν η Εργοστασιακή Τιμολογιακή Αξία (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, πριν ή μετά τη μείωση λόγω παλαιότητας, είναι κάτω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, τα στοιχεία που αφορούν τα στελέχη και τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα αυτά,  δεν θα συμπεριληφθούν στις υποβαλλόμενες καταστάσεις.
 1. Υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης της χρήσης 2010 η οποία λήγει την 10η Απριλίου 2012.
 2. Υποβολής της Έκθεσης φορολογικής Συμμόρφωσης στην βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ για ισολογισμούς που έκλεισαν την 30η Ιουνίου 2011, η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.
 3. Ενημέρωσης της εφαρμογής της ΓΓΠΣ για ανάληψη διαχειριστικού ελέγχου ο οποίος περιλαμβάνει χορήγηση «ετήσιου πιστοποιητικού» για τις εταιρίες που έκλεισαν ισολογισμό  μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, η οποία λήγει την 30ηΜαρτίου 2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

30.3.2012 .   Αναρτήθηκε στο site  του ΥΠΟΙΚ  η παρακάτω Ανακοίνωση.Τα σημερινά δημοσιεύματα για το σχεδιαζόμενο νέο φορολογικό σύστημα βασίζονται σε δημοσιογραφικές πληροφορίες και όχι σε ανακοίνωση τελικού πορίσματος από το Υπ. Οικονομικών.Περιλαμβάνουν αποσπασματικά στοιχεία από κείμενα εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιτροπής και ως εκ τούτου δε δεσμεύουν ούτε το Υπουργείο ούτε τα συμμετέχοντα κόμματα.Άλλωστε τα θέματα που απασχόλησαν την επιτροπή διαλόγου είναι πολύ ευρύτερα από όσα ήρθαν στη δημοσιότητα.Η επόμενη κυβέρνηση θα λάβει τις τελικές αποφάσεις αφού λάβει υπόψη και τα συμπεράσματα του δημόσιου διαλόγου που θα προηγηθεί της τελικής διαμόρφωσης του νέου φορολογικού νόμου.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 31.12.2012 Η ΛΗΨΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ

30.3.2012 .   Αναρτήθηκε στο site  του ΥΠΟΙΚ  η παρακάτω Ανακοίνωση.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ενόψει της αύξησης της υποχρεωτικότητας υποβολής δηλώσεων εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το Οικονομικό Έτος 2012, ενημερώνει για τα ακόλουθα:
 1. Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης των υφιστάμενων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ που δεν έχουν προβεί στη διαδικασία λήψης και εισαγωγής κλειδαρίθμου ισχύουν ως έχουν μέχρι τις 31/12/2012. Έτσι, οι φορολογούμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους νέους κωδικούς (κλειδάριθμο), καθ’ όλο το έτος χωρίς να δημιουργείται συνωστισμός.
 2. Όσοι φορολογούμενοι υποχρεώνονται για πρώτη φορά σε ηλεκτρονική υποβολή και δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ή δεν έχουν κάνει αίτηση λήψης κωδικών, θα λάβουν συστημένη επιστολή από τη ΓΓΠΣ με κωδικούς πρόσβασης και κλειδάριθμο.
 3. Η διαδικασία λήψης κλειδαρίθμου από τους υφιστάμενους χρήστες, καθώς και ενεργοποίησης κωδικών για νέους χρήστες, συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποστολής συστημένων επιστολών από τη ΓΓΠΣ. Οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τις ΔΟΥ για τις αιτήσεις που κάνουν για απόκτηση κλειδαρίθμου.

NEΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΙΧ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΤΗΔ/ΩΝ

 30.3.2012 .   Αναρτήθηκε στο site  του ΥΠΟΙΚ  η παρακάτω Ανακοίνωση.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει πως προσφέρει μια νέα Διαδικτυακή  υπηρεσία -Web Service ανάκτησης στοιχείων μητρώου Επιτηδευματιών.Μετά την επιτυχία της διαδικτυακής υπηρεσίας των Μη Φυσικών Προσώπων της ΓΓΠΣ, με την δημιουργία πληθώρας εφαρμογών και την εκτεταμένη χρήση της, η ΓΓΠΣ αποφάσισε και προχώρησε ταχύτατα στην επέκταση της υπηρεσίας και για στοιχεία επιτηδευματιών......
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ .
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/ba486135-712b-40ed-acea-0932bc45612e

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Από πληροφορίες που έχουμε  αναμένεται η υπογραφή Υπουργικής Απόφασης που θα παρατείνει την υποβολή των παρακάτω δηλώσεων για ένα μήνα( μέχρι 30.4.2012.)
* Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ (Ε7) Οικ. έτους 2012.
* Πίνακες Αυτοκινήτων και κατοικιών(περ στ΄,και γ' της § 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994) Οικ. έτους 2012 και Οικ. Έτους 2011.(χρήσεις 2010 και 2011).
* Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης ( άρθρο 17 § 9 του ν.3842/2010) Οικ .Έτους 2011( χρήση μόνο του 2010)
* Για το Ε9 θα παραμείνει σιωπηρά ανοικτό το σύστημα  της Γ.Γ.Π.Σ για διορθώσεις  και την άλλη εβδομάδα.
* Επίσης αναμένεται να παραταθεί  μέχρι 30/4/2012 και η ενημέρωσης της εφαρμογής της  Γ.Γ.Π.Σ  για την ανάληψη των διαχειριστικών ελέγχων από Ορκωτούς ελεγκτές  για την χορήγηση των Φορολογικών Πιστοποιητικών.

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

ΥΠΕΓΡΑΦΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Υπεγράφει η απόφαση από τον Αναπληρωτή  Υπουργό Οικονομικών κ. Π. Οικονόμου με την οποία προσδιορίστηκαν οι πίνακες με τα ποσά του καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά νομό και περιφέρεια παραγωγής των ελληνικών προϊόντων. Τα φετινά ποσά εμφανίζονται για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες μειωμένα κατά ποσοστό 20% και 40% αντίστοιχα σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών.
Σημειώνεται ότι τα αγροτικά εισοδήματα θα δηλωθούν φέτος κατά παράταση μέχρι την 15.6.2012(Πολ.1055/29.2.2012).
Εν συνεχεία εξεδόθη Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ .
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου  οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες  με τα ποσά του καθαρού γεωργικού εισοδήματος όλων των αγροτικών προϊόντων της χώρας ανά περιφερειακή ενότητα των νομών παραγωγής τους, καθώς και οι πίνακες  με τα ποσά των αντιπροσωπευτικών ενοικίων ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011)........
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση.  http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/9d6bab1e-5c77-4b90-b77e-5b5796802b2d

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

ΕΚΠΙΠΤΕΙ ΤΟ REBATE KAI TO TΕΛΟΣ .ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ

Με την Πολ.1078/28.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες" διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι το ποσό επιστροφής (rebate) της παρ.5 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως ισχύει, καθώς και το τέλος εισόδου της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010,, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.4025/2011 εκπίπτουν ως παραγωγική δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα της φαρμακευτικής εταιρείας ή του κατόχου άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος, κατά τη χρήση εντός της οποίας καταβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ε' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994...........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1078/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUjlxc2lPbDlTb3FJckV0VlJOSE81Zw/edit

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘ.ΟΦΕΙΛΩΝ

Με την Πολ 1075/26.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α), όπως ισχύει." δίδονται διευκρινίσεις για την σωστή εφαρμογή των διατάξεων.
* Η υποβολή της αίτησης λήγει την 30/3/2012
Ειδικότερα, 
Στη ρύθμιση, υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε, μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2012, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ (βασική οφειλή) όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις εβδομήντα πέντε (75.000) χιλιάδες ευρώ (βασική οφειλή) όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
Ειδικότερα παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις: .........................................
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1075/2012.

Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9) ΓΙΑ ΤΗΝ 1.1.2012

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1061/3.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2012 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή "ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
*  Για το έτος 2012 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (έντυπο Ε9), το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. ......................
* Υποβάλλεται ηλεκτρονικά για τα Φυσικά και Νομικά  Πρόσωπα μέχρι 31.7.2012 κατά παράταση με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1055/29.2.2012.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1061/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdTI4S1lQaE1TTmFXdmI1WThFQm5FQQ/edit
Δείτε το νέο Έντυπο Ε9.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZjFuaUVyS05UWmliNkIwU3VCRUFvdw/editΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ν.Π. ΟΙΚ. ΕΤ. 2012

Με την Α.Υ.Ο -Πολ. 1060/3.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών Προσώπων έτους 2012." προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Για το έτος 2012 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
* Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:..............
δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012 δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 − 5, Κ1 − Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ), εκτός της περίπτωσης ια) της παραγράφου 2 της παρούσας. Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται στη συμπλήρωση των οικείων φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων, τα οποία φυλάσσονται στην έδρα του και είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.
* H Δήλωση υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 33 § 1 του ν. 3842/2010  μέχρι τις 15/5/2012  για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ  τους  λήγει σε 1 και ολοκληρώνεται σε 11 εργάσιμες ημέρες ( μέχρι 29.5.2012.)
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ. 1060/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcTdYMkdrZWtUN0dGd3d2UkNkRk5jdw/edit
Δείτε το Νέο Έντυπο της Δήλωσης Φ.Α.Π. Ν.Π  οικ. έτους 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paFliTExvdmtUTS1mN3o2eUVBNlJmdw/edit


Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2012

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Φ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΑΘΩΝ

Αναρτήθηκε από την Γ.Γ.Π.Σ.  του ΥΠΟΙΚ  ο Φορολογικός Οδηγός Φυσικών Προσώπων για την αποφυγή των συνηθεστέρων λαθών κατά την συμπλήρωση των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2012.
                        ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ. - Δ.30), των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων του προηγούμενου οικονομικού έτους 2011 (χρήση 2010), διαπιστώθηκε ότι, πολλοί φορολογούμενοι συμπληρώνουν λανθασμένα ορισμένα στοιχεία της δήλωσης, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η εκκαθάριση του φόρου αυτών και να ταλαιπωρούνται ανάλογα οι ίδιοι και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, για τη διόρθωση των παραπάνω λαθών. ......
Δείτε ολόκληρο  τον Φορολογικό οδηγό.
https://docs.google.com/viewerurl=http%3A%2F%2Fwww.gsis.gr%2Fforologikos_odigos%2Fxrisimes_plirofories%2Fforos_eisodimatos%2Fforolodigos_fp_2012.pdf

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α

                                        Taxisnet      26.03.2012
             Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή Χρεωστικών Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. και Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (V.I.E.S.) παρατείνεται μέχρι και τις 28 Μαρτίου 2012.
Επίσης παρατείνεται μέχρι και τις 28 Μαρτίου 2012 η ηλεκτρονική υποβολή των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου για τους Α.Φ.Μ. που το τελευταίο ψηφίο τους είναι 5 και 6.
Προσοχή:
Η παράταση δεν ισχύει για τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και έχει εκδοθεί σημείωμα πληρωμής με προθεσμία καταβολής του οφειλόμενου ποσού την 26η ή 27η Μαρτίου 2012.
Εν συνεχεία εξεδόθη η Α.Υ.Ο-Πολ 1080/27.3.2012.
Δείτε την Α.Υ.Ο-Πολ.1080/2012.
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/0a/7a/e6/0a7ae6048cecf83b5277e2bf2268a0c3447840b8/application/pdf/%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%2B1080.pdf&pli=1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Οι διατάξεις για τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος του τεκμηρίου δαπάνης των υπόγειων χώρων, των παταριών και των σοφιτών, που τακτοποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.4014/2011,  αποσύρονται από το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο του φορολογικού διαλόγου που διενεργείται  στο Υπουργείο Οικονομικών και ύλη του υπό κατάρτιση Εθνικού Φορολογικού Συστήματος.Ομοίως αποσύρονται οι διατάξεις που έχουν  ενταχθεί στο ίδιο σχέδιο νόμου και αφορούν σε θέματα της Επιτροπής Ελέγχου Παιγνίων, προκειμένου να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, πριν από τη συζήτηση των διατάξεων στη Βουλή.Πρωταρχικό μέλημα στις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η χώρα είναι η σύγκλιση των απόψεων σε ενιαίο, απλό, σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ως εκ τούτου, το Υπουργείο Οικονομικών καλεί τη Ν.Δ. να επανέλθει στον διάλογο για το Νέο Φορολογικό Σύστημα, ο οποίος πρόκειται να ολοκληρωθεί στις επόμενες ημέρες.

ΘΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Λίγο πριν στο MEGA ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου δήλωσε  ότι θα προτείνει την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης που προβλέπει ότι θα αποτελεί τεκμήριο  η τακτοποίηση των παταριών ,σοφιτών και αποθηκών κ.λ.π "γιατί τίθεται θέμα αναξιοπιστίας του κράτους παρά το γεγονός  ότι είναι σωστό να αποτελούν τεκμήρια τα ακίνητα " 

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΟΙ ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

Σε κλίμα έντασης οι παρελάσεις σε ολόκληρη την χώρα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ματαιώθηκε η παρέλαση στο Ηράκλειο της Κρήτης από διαμαρτυρόμενους πολίτες για την εφαρμοζόμενη πολιτική λιτότητας. Επεισόδια σημειώθηκαν επίσης στην Πάτρα, Λαμία ,Βέροια,Ναύπλιο κ.λ.π.
Συνολικά η αστυνομία προχώρησε σε 299 προσαγωγές σε όλη τη χώρα και σε 40 συλλήψεις.Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΤΟ 20%

Όπως πληροφορείται το «ΘΕΜΑ», το υπουργείο Οικονοµικών σε συνεργασία µε την τρόικα και την Task Force του κ. Χορστ Ράιχενµπαχ έχει σχεδόν αποφασίσει να προχωρήσει σε µειώσεις των φόρων στα ακίνητα µε ταυτόχρονη µείωση του ΦΠΑ κατά 2% ή ακόµα και 3%, η οποία δεν αποκλείεται να συνδυαστεί µε τις αγορές µέσω πιστωτικής κάρτας.
Την ερχόµενη εβδοµάδα, κατά τη διάρκεια έναρξης του διαλόγου για τη φορολογία, ο αρµόδιος αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών κ. Παντελής Οικονόµου θα προτείνει µεταξύ άλλων:..................
πηγή.Το  Πρώτο Θέμα της Κυριακής.   http://www.protothema.gr/economy/article/?aid=185436

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κ.Λ.Π

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα " Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις" Ειδικότερα,Στο σχέδιο αυτό υπάρχουν και Φορολογικές Διατάξεις , οι κυριότερες  των οποίων είναι οι εξής.1) Απαλλαγή πρώτης κατοικίας θα δικαιούνται εκτός από τους πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ και οι πολίτες κρατών- μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
2) Θα συνυπολογίζονται στα τεκμήρια διαβίωσης τα πατάρια, σοφίτες,υπόγεια που νομοποιήθηκαν με το νόμο για τα αυθαίρετα και θα υπολογίζονται όπως οι βοηθητικοί χώροι με 40€ το τ.μ
*Με σημερινή ανακοίνωση(26.3.2012) τουΥΠΟΙΚ αποσύρεται η διάταξη προκειμένου να αποτελέσει αντικείμενο του φορολογικού διαλόγου που διενεργείται στο ΥΠΟΙΚ.
3) Δήλωση Ε9 θα υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης και όχι και της οικογενειακής, όπως ισχύει σήμερα.
4) Το εκκαθαριστικό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας θα εκδίδεται χωριστά για κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο από το έτος 2010 και τα επόμενα.
5) Το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών δεν θα αναγνωρίζεται ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
6) Ενοποιείται η είσπραξη οφειλών φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Με κοινές αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ. Η υποβαλλόμενη αυτή δήλωση δύναται να περιλαμβάνει για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, πέραν των ποσών φόρου και των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκαν στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα και τα οφειλόμενα ποσά εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
7) Θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης όταν το εισόδημα των φορολογούμενων υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.(από 6000 ευρώ)
8) Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης ακινήτων θα θεωρούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά για την απλοποίηση του συστήματος και τη διευκόλυνση των διασταυρώσεων.
9) Μειώνονται σημαντικά τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στους βενζινοπώλες για εκπρόθεσμη καταβολή των παραστατικών πώλησης στα σύστημα Ήφαιστος. Τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί θεωρούνται υπερβολικά υψηλά.
10) Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, διατηρείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 οι φόρος συναλλαγών 2 τοις χιλίοις κατά την πώληση μετοχών στο Χρηματιστήριο. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, το κέρδος θα φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.
11) Προβλέπεται ότι σε περίπτωση μετατροπής Ανώνυμης Εταιρεία (Α.Ε)  και Ε.Π.Ε  σε προσωπική Ο.Ε, Ε.Ε, στα ήδη φορολογηθέντα κέρδη και αποθεματικά  που υφίστανται κατά τον χρόνο της μετατροπής θα επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 25%
12) Θα αναρτώνται στο διαδίκτυο όλες οι Διοικητικές Λύσεις ταυτόχρονα με την διεκπεραίωσή τους για την ενημέρωση των φορολογουμένων.
13) Παρατείνεται επ' αόριστον η ισχύς των διατάξεων του ν.1297/1972(έληξε την 31.12.2011)
14) Επί απορροφήσεως επιχείρησης από Α.Ε, Ε.Ε, με βάση το ν.2166/1993 η απορροφώσα εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταφοράς των δικών της φορολογικά αναγνωρίσιμων ζημιών παρελθουσών χρήσεων.Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις απορροφήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων.Επίσης το δικαίωμα της μεταφοράς υφίσταται και όταν η απορρόφηση γίνεται και  με τις διατάξεις του ν.2190/1920.
15) Καταργείται η εξαίρεση από την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.δ 1297/1972 και του ν.2166/1993 των επιχειρήσεων των οποίων το αντικείμενο εργασιών είναι κατά κύριο λόγο  η κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων.
16) Η υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων κ.λ.π  των Α.Ε και Ε.Π.Ε μπορεί να καλύπτεται και με την ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα της εκάστοτε εταιρείας.Παραμένει η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ.
17) Εισάγεται νέα εταιρική μορφή η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία(Ι.Κ.Ε).Έχει νομική προσωπικότητα και είναι Εμπορική. Η  Ι.Κ.Ε έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1)Ευρώ.
18) Αναπροσαρμόζονται  τα όρια του συνολικού κόστους των επενδύσεων (fast track) που ορίζονται ως στρατηγικές και διαμορφώνονται σε 100 εκατ. ευρώ(από 200 εκατ. ευρώ) ή στά 40 εκατ. ευρώ με την υποχρέωση δημιουργίας 120 θέσεων εργασίας. Σημειώνεται ότι ως στρατηγική επένδυση θεωρείται η επένδυση που δημιουργεί πάνω από 150 θέσεις εργασίας( από 250 που προβλεπόταν). Επίσης μειώνεται ο χρόνος για την έκδοση των σχετικών αδειών σε 45 ημέρες(από 60).
19) Συστήνεται Κέντρο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στο Invest in Greece .Το κέντρο αυτό θα διαθέτει ειδική μονάδα προώθησης  των αδειοδοτήσεων και των επενδύσεων, η οποία θα λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για όλες τις επενδύσεις πάνω από 2 εκατ. €.
20) Μετατρέπεται το Μητρώο Εξαγωγέων σε Μητρώο Εξαγωγών το οποίο θα διαθέτει στοιχεία για το τι εξάγει η χώρα, ποιός το εξάγει και η ενημέρωση των στοιχείων θα γίνεται αυτόματα. Επίσης καταργείται η υποχρέωση του εξαγωγέα να εγγράφεται σε ειδικό μητρώο στα επιμελητήρια και θα αρκεί η εγγραφή του στο  ΓΕΜΗ.
21) Παρέχονται κίνητρα(φορολογικές απαλλαγές κ.λ.π., μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές) για προσέλκυση και εγκατάσταση επιχειρήσεων στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.
22) Καθιερώνεται το  Σήμα του Ελληνικού Προϊόντος το οποίο θα φέρουν προαιρετικά τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα,  και τα οποία θα πρέπει να τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Δείτε το σχέδιο νόμουhttp://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3.pdf

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας τις Προθεσμίες υποβολής των Δηλώσεων οικ. έτους 2012.

1. Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων·         Για Ανώνυμες Εταιρείες (υποβάλλεται ηλεκτρονικά)
(Φ-01010):-       Μέχρι τις 10/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1.

-       Μέχρι τις 11/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 2.
-       Μέχρι τις 14/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3.
-       Μέχρι τις 15/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4.
-       Μέχρι τις 16/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5.
-       Μέχρι τις 17/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 6.
-       Μέχρι τις 18/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7.
-       Μέχρι τις 21/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 8.
-       Μέχρι τις 22/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9.
-       Μέχρι τις 23/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 10-50.
-       Μέχρι τις 24/05/2012 για εταιρείες που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 60-00.
........................................................
Δείτε όλες τις προθεσμίες υποβολής των φορολογικών Δηλώσεων.(Αναθεωρημένο)
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWDhjS3BHc3BIZ0E/editΔείτε το νέο έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κερ. χαρ.
(Φ-01010) του 2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdHVRWXJPbkxTbDZueDBBM1ctVTc2dw/edit

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Μ.Α Η ΑΓΟΡΑ Α' ΚΑΤΟΙΚ. ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Με την Πολ.1070/21.3.2012  του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση της με αριθ. 293/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ." η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών .
Ειδικότερα,
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, ότι παρέχεται απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων και στην περίπτωση αγοράς οικίας, η οποία έχει ανεγερθεί νομίμως, επί οικοπέδου που βρίσκεται εν μέρει εκτός των ορίων του οικισμού με τις πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν για το εντός του οικισμού τμήμα.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1070/2012. https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNDhQTEk1cWNRcXU5UmxpS2VmYVlaQQ/edit

ΤΕΚΜΑΡΤΗ ΔΑΠΑΝΗ Η ΑΠΟΚΤ. ΑΠΟ ΜΕΤ.ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Με την Πολ.1069/20.3.2012 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση της 486/2011 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ" που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
Ειδικότερα,
Επομένως, επί Α.Ε. υπό εκκαθάριση, η απόκτηση από μέτοχο της ακινήτου, το οποίο έχει εισφέρει κατά τη σύστασή της, αποτελεί τεκμαρτή δαπάνη κατά το άρθρο17 περ γ' ν 2238/1994 αν η εν λόγω απόκτηση έγινε την περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε η αναστολή του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. 

Δείτε ολόκληρη την Πολ.1069/2012. https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSUh5b2hNVENRSE9vd1h6Y0l2ZFUtdw/edit

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

ΑΠΟ 1500€ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ

Με την Α.Υ.Ο  Δ 6Α 1039626 ΕΞ 2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. Δ6Α 1033376 ΕΞ 28.2.2012 (ΦΕΚ 499 Β/28.2.2012) «Χαρακτηρισμός οφειλών ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, η επιδίωξη της είσπραξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Στην παράγραφο 1 της αριθμ. Δ6Α 1033376 ΕΞ 28.2.2012 (ΦΕΚ 499 Β/28.2.2012) Α.Υ.Ο προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:
«Το ανωτέρω όριο οφειλών μπορεί να μειώνεται ώστε ο αριθμός των εξεταζόμενων υποθέσεων να είναι τουλάχιστον χίλιες πεντακόσιες (1.500).»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε9

                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων θα είναι διαθέσιμη μέχρι τα τέλη Μαρτίου.
Ως εκ τούτου και για την έγκαιρη και έγκυρη διαχείριση πιθανών εκκρεμοτήτων ή προβληματικών περιπτώσεων η δυνατότητα αναίρεσης δηλώσεων θα διακοπεί στις 22.3.2012.
Η Γ.Γ.Π.Σ. με το πέρας της υποβολής θα αποστείλει αρχικά τα υπόλοιπα εκκαθαριστικά σημειώματα Ε.Τ.Α.Κ. 2009 και στη συνέχεια Φ.Α.Π. 2010 και 2011.
Για όλους τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε κατά προτεραιότητα διορθώσεις - συμπληρώσεις και επανέλεγχο των δηλώσεων Ε9 του 2009 και στη συνέχεια την οριστικοποίησή τους.
Μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες έχουν αναφερθεί στο TaxisNet θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα και θα διεκπεραιωθούν από την υπηρεσία μας σε επικοινωνία μαζί σας

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

19.3.2012      
                 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ανακοινώνει την έναρξη της υπηρεσίας υποβολής Πιστοποιητικών Φορολογικού Ελέγχου, για τους νόμιμους ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με την Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ Β’1657) και την ΠΟΛ.1011/10.1.2012 (Φ.Ε.Κ. Β’91).
Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από την 7η Μαρτίου 2012, οπότε και η Γ.Γ.Π.Σ. παραλαμβάνει υποβολές για το «Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό». 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ηλεκτρονικό δεσμό http://www.gsis.gr/cpaudit/cpaudit.html.

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

ΕΝΤΥΠΑ Ε5 ΚΑΙ Ε3 ΤΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2012

Δημοσιεύουμε  τα νέα έντυπα του Οικονομικού Έτους 2012.
1)  Ε5 ( ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε ,Ε.Ε, ΑΦΑΝΩΝ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ.)
* Υποβάλλεται κατά παράταση μέχρι και τις 30/4/2012.(Πολ.1055/2012.)
Δείτε το νέο Ε5.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYW12MmtSVFdTbWE5cGdDc041THUyQQ/edit
2) Ε3 ( ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ)
* Υποβάλλεται σε δύο(2) αντίτυπα και συνοδεύει τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του επιτηδευματία ή της επιχείρησης.
Δείτε το νέο Ε3. https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peU1uM1JVZGFSRktaTDJUZGhlekNwUQ/edit

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *