Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Μηνιαίες συναλλαγές και λαχνοί
Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε για το πλήθος και τους αριθμούς των λαχνών που σας αναλογούν, με βάση τις συναλλαγές που πραγματοποιήσατε με ηλεκτρονικό τρόπο τον προηγούμενο μήνα και των οποίων τα στοιχεία περιήλθαν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.
Αποτελέσματα κληρώσεων
Οκτώβριος 2017

ΠΟΛ.1189/2017-ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΚΕ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕ

Με  την  Πολ. 1189/28.11.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου στις πράξεις στις οποίες συμβάλλεται ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία  " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Οι ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ν.Τ.Χ. για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εφαρμόζονται και στις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (Ι.Κ.Ε.).
Παράδειγμα:
1. Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία συμβάλλεται σε δανειακή σύμβαση με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πλην του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων και Ν.Π.Δ.Δ.. Για την πράξη αυτή οφείλεται χαρτόσημο με συντελεστή 2,4% (χαρτόσημο πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου).
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1189/2017.Εδώ.

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΟΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΥΠΟΙΚ
Το Υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ανακοινώνουν ότι η πρώτη κλήρωση του προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων θα διεξαχθεί αύριο, Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017.

Γνωστοποιείται ότι πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης θα αναρτηθούν σε εφαρμογή στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (www.aade.gr) το πλήθος των λαχνών που αντιστοιχούν σε κάθε φορολογούμενο. Η πρόσβαση επιτυγχάνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν οι  χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.   ......

Δείτε ολόκληρο το Δ.Τ.  Εδώ.

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Κ.Υ.Α 130060/2017- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 50.000€

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  4158/27.11.2017 τεύχος Β'  η Κ.Υ.Α  130060 των Υπουργείων Οικονομίας, Εργασίας και Οικονομικών με θέμα "Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62) " με την οποία  καθορίζονται οι όροι και οι προυποθέσεις για την υπαγωγή στην  αυτοματοποιημένη διαδικασία των επιχειρήσεων που οφείλουν από 20.000 έως 50.000€
 Ειδικότερα
- Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον οφειλέτη, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr
- Σύμφωνα με την απόφαση οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην αυτοποιημένη διαδικασία δεν είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν αίτηση βιωσιμότητας. 
- Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων για το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120 . 
Δείτε την απόφαση εδώ. Eδώ.

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

ΣΛΟΤ: Α.Π.1804/2017-ΤΟΚΟΙ ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΥ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1804  ΕΞ 28.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμαΤόκοι ανατοκισμού " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σε ότι αφορά τη λογιστική πτυχή του ερωτήματός σας , αναφέρουμε τα εξής, που προβλέπονται από τις διεθνώς αποδεκτές λογιστικές αρχές, που καθιερώνονται από το ν. 4308/2014 και τα Δ.Π.Χ.Α. (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς).
(α) Οι τόκοι, είτε ως έσοδο είτε ως έξοδο που είναι η δική σας περίπτωση, καταχωρούνται στα λογιστικά αρχεία και αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση την αρχή του δουλευμένου. Συνεπώς, αν κατά το χρόνο σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι τόκοι ήταν απαιτητοί από την τράπεζα και συνεπώς δουλευμένοι βάσει των σχετικών συμβάσεων, ορθά αναγνωρίσθηκαν και επιβάρυναν τα αποτελέσματα των οικείων χρήσεων.
(β) Αν μεταγενέστερα με νέες συμβάσεις ή νόμους, γίνει οριστική διαγραφή των τόκων ή μέρους αυτών, τα ποσά που διαγράφονται, αναστρέφονται και αναγνωρίζονται ως έσοδα, στη χρήση στην οποία υπογράφονται οι νέες συμβάσεις ή εφαρμόζονται οι νέοι νόμοι.
(γ) Αν οι εν λόγω τόκοι αναγνωρίσθηκαν από σφάλμα (λόγω λάθους) σε κάποιες προηγούμενες χρήσεις, οφειλομένου του σφάλματος, είτε στην υπόχρεη οντότητα είτε στην τράπεζα, γίνεται αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4308/2014, με τα ποσά των τόκων που έπρεπε να αναγνωρισθούν βάσει των σχετικών συμβάσεων ή νόμων.
 Για τα φορολογικά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
 Δείτε ολόκληρη την την 1804/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1802/2017-ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΥΛΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1802 ΕΞ 28.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Τρόπος αντιμετώπισης των αγορών και πωλήσεων άυλου χρόνου από ενδιάμεσες οντότητες  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Από λογιστική πλευρά, με βάση τον ν.4308/2014, «η αγορά και η πώληση άυλου χρόνου», όπως περιγράφεται στο ερώτημα, θεωρείται αγορά και πώληση αποθεμάτων, εφόσον η ενδιάμεση οντότητα δεν λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του προμηθευτή του άυλου χρόνου.
Στην περίπτωση που η ενδιάμεση οντότητα λειτουργεί ως αντιπρόσωπος του προμηθευτή του άυλου χρόνου, η εν λόγω οντότητα δεν θεωρείται ότι αποκτά και μεταπωλεί αποθέματα και ως εκ τούτου η λογιστική παρακολούθηση δεν περιλαμβάνει λογαριασμούς αγορών και πωλήσεων αποθεμάτων, αλλά μόνο λογαριασμό εσόδων στον οποίο αναγνωρίζονται οι λαμβανόμενες προμήθειες διαμεσολάβησης.
Η κρίση επί των ανωτέρων θεμάτων στηρίζεται σε κάθε περίπτωση στα πραγματικά περιστατικά κάθε υπόθεσης. Για τις ενδεχόμενες φορολογικές πτυχές του θέματος, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Οικονομικών. 
 Δείτε ολόκληρη την την 1802/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1783/2017-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1783 ΕΞ 28.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Χειρισμός προστίμου " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Εφόσον με βάση τις σχετικές διατάξεις, η ανώνυμη εταιρεία είναι καθολικός διάδοχος της ατομικής επιχείρησης στην οποία βεβαιώθηκαν τα σχετικά ποσά, η καταβολή τους μπορεί να γίνει από την ανώνυμη εταιρεία, με επιβάρυνση, στη χρήση στην οποία βεβαιώθηκαν (2014):
(α) Του λογαριασμού του «φόρου εισοδήματος» της χρήσεως, κατά το μέρος που οι επιβαρύνσεις αφορούν φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις αυτού και,
(β) Του λογαριασμού «λοιπά έξοδα και ζημίες», κατά το μέρος που αφορούν λοιπούς, εκτός φόρου εισοδήματος, φόρους.
Το ΣΛΟΤ δεν είναι αρμόδιο για φορολογικά θέματα.
Δείτε ολόκληρη την την 1783/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1764/2017-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΚΑΤ. ΦΟΡΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1764 ΕΞ 28.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα "  Λογιστικός χειρισμός φόρου εισοδήματος και προκαταβολής ατομικής επιχείρησης με διπλογραφικά βιβλία" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Στην απογραφή έναρξης της χρήσεως 2016, περιλαμβάνεται η υποχρέωση που έχει προκύψει για το εισόδημα της χρήσεως 2015 και αφορά μόνο το φόρο εισοδήματος, όχι την προκαταβολή για την επόμενη χρήση και μόνο το φόρο εισοδήματος που αναλογεί στα εισοδήματα της επιχειρηματικής δραστηριότητας που μεταφέρεται για παρακολούθηση στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, αγνοώντας τα άλλα προσωπικά εισοδήματα του φυσικού προσώπου. Ο διαχωρισμός γίνεται με βάση τα σχετικά εισοδήματα.
Παράδειγμα...[...}

 Δείτε ολόκληρη την την 1764/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤΕδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1718/2017-ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1718 ΕΞ 28.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ανάλυση ισολογισμού " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από το ν. 4308/2014. 
 Δείτε ολόκληρη την την 1685/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ . Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1685/2017- ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1685 ΕΞ 6.9.2017 του ΣΛΟΤ με θέμα " Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε.  " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Ο ισολογισμός έναρξης κατά τη μετατροπή περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και στοιχεία της καθαρής θέσης) της Ο.Ε. πριν τη μετατροπή, που πρέπει να μεταφερθούν και αναγνωρισθούν από την Α.Ε.. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από όλα τα διαθέσιμα, βάσει του ν. 4308/2014, λογιστικά αρχεία της Ο.Ε.. Με την αναγνώριση όλων των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά τα ανωτέρω, θα προκύψει η διαφορά που συνιστά την καθαρή θέση, η οποία θα αναγνωρισθεί μέσω του, κατά το καταστατικό, μετοχικού κεφαλαίου, το δε τυχόν απομένον υπόλοιπο θα αναγνωρισθεί στο υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο.
Για παράδειγμα, αν  ....    [...]

 Δείτε ολόκληρη την την 1685/2017 Γνωμ. του ΣΛΟΤ  Εδώ.

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΧΡΙ 12/12/2017 Η ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Τέθηκε σε λειτουργία μέχρι 12/12/2017 η σελίδα  για την παροχή του κοινωνικού μερίσματος.
https://www.koinonikomerisma.gr/

Ενημερωθείτε αν είστε δικαιούχοι & δηλώστε ότι αποδέχεστε το Κοινωνικό Μέρισμα σε 6 βήματα 
Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας (το ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ), οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα), περιουσιακά στοιχεία (αξία ακίνητης περιουσίας, τόκους καταθέσεων) και μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού σας. ....

Για την είσοδο της σελίδας. Εδώ.

ΥΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΙΜΟΥΣ

Μισθωτοί και συνταξιούχοι δήλωσαν πέρσι το 79% των συνολικών εισοδημάτων, σχεδόν 60 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό τετραπλάσιο των ελεύθερων επαγγελματιών, των εισοδηματιών και των αγροτών αθροιστικά.
Μόλις 1 στα 200 νοικοκυριά δηλώνει ετήσιο εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ, ενώ το 1 στα 4 νοικοκυριά δηλώνει ότι ζει με μεικτό εισόδημα κάτω από 250 ευρώ τον μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ το 2016, μόνο τα τεκμήρια “αποκάλυψαν” πρόσθετα εισοδήματα 7 δισ. ευρώ, τα οποία είχαν αποκρυβεί από τους φορολογούμενους.
Aπό το πρωτοσέλιδο της Αυγής.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ " ΚΟΥΡΕΜΑ "-ΑΝΑΣΑ ΣΤΑ ΦΟΡΟ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ

Σε σημαντική μείωση και μάλιστα αναδρομικά των φορολογικών προστίμων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το υπουργείο Οικονομικών ανακουφίζοντας χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις στους οποίους είχαν επιβληθεί εξοντωτικές επιβαρύνσεις λόγω παραβάσεων που είχε διαπιστώσει η φορολογική διοίκηση.
Με στόχο την αύξηση των φορολογικών εσόδων από τους φορολογικούς ελέγχους αλλά και την ευθυγράμμιση της φορολογικής νομοθεσίας στο πεδίο των φορολογικών κυρώσεων με την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες του capital.gr ετοιμαστεί οι σχετικές διατάξεις που πρόκειται πολύ σύντομα να κατατεθούν για ψήφιση στη Βουλή.  ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital. Εδώ.

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

AΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2018

Αναρτήθηκαν  στο  site της ΑΑΔΕ τα έντυπα των Τελών Κυκλοφορίας 2018.

Τέλη κυκλοφορίας με κωδικούς TAXISnet

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα εικόνα των οχημάτων σας και να εκτυπώσετε τα έντυπα τελών κυκλοφορίας.
Προθεσμίες
Τα τέλη κυκλοφορίας ενός έτους καταβάλλονται εμπρόθεσμα
  • το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους (1/11 έως 31/12)
  • την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα εάν το όχημα ταξινομηθεί εντός του τρέχοντος έτους.
Βήμα-βήμα
  1. Επιλέγω «Κατάσταση οχημάτων» για να εμφανιστούν τα οχήματα
  2. Επιλέγω «Εκτύπωση εντύπου τελών κυκλοφορίας» για τα εν κινήσει οχήματα
Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Πλήρης κατάλογος ερωτήσεων - απαντήσεων

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Κ.Υ.Α Α.Π. 2/85835/2017- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ  4115/24.11.2017 τεύχος Β΄΄ η  Κ.Υ.Α Α.Π. 2/85835/24.11.2017  των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας με θέμα "Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων διανομής του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017 "
Ειδικότερα,
   Καθορίζουμε τα κριτήρια εισοδήματος, περιουσίας, διαμονής, καθώς και λοιπά κριτήρια για την εφάπαξ καταβολή του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017, τις κατηγορίες των δικαιούχων, τη βάση, τον τρόπο υπολογισμού και το ύψος της παροχής ανά κατηγορία δικαιούχων, τις προϋποθέσεις, τον φορέα, τη διαδικασία, τον χρόνο και τρόπο καταβολής, τον χρόνο και τρόπο ελέγχου των εισοδηματικών, περιουσιακών και των λοιπών κριτηρίων για τη χορήγησή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 1 του νόμου ν.4501/2017 (Α' 178), που αφορά στη διανομή του κοινωνικού μερίσματος, ως ακολούθως: ....
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. 2/85835/24.11.2017 Eδώ.

Δ.Τ. ΑΑΔΕ- ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στο site της Α.Α.Δ.Ε  αναρτήθηκε  σήμερα το παρακάτω Δελτίο τύπου.
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπεγράφη από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργο Πιτσιλή, η απόφαση για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού.
Η απόφαση προσδιορίζει τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων μερών στην οικονομία του διαμοιρασμού ακινήτων, τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, καθώς και τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής.
Δείτε ολόκληρο το Δ.Τ. της ΑΑΔΕ. Εδώ.

ΠΟΛ.1186/2017-ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Η ΜΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Με  την  Πολ. 1186/22.11.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "    Περί της οφειλής ή μη αυτοτελούς προστίμου σε περιπτώσεις μη καταβολής τελών κυκλοφορίας λόγω έκδοσης ειδοποιητηρίων πληρωμής με μηδενική αναγραφή τελών συνεπεία εσφαλμένης απεικόνισης στο Πληροφορικό Σύστημα Οχημάτων "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις η μη καταβολή τελών κυκλοφορίας δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των φορολογουμένων, τα επιβληθέντα πρόστιμα διαγράφονται και τυχόν καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται κατόπιν σχετικής αίτησης του φορολογούμενου.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1186/2017. Εδώ.

ΠΟΛ.1185/2017-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ

Με  την  Πολ. 1185/22.11.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 99/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. αναφορικά με τη βάση επιβολής ΦΠΑ στην παροχή υπηρεσιών από τους άμισθους υποθηκοφύλακες και παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
 Κοινοποιείται η υπ' αριθ. 99/2017 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητή της ΑΑΔΕ ως προς την απάντηση επί του πρώτου ερωτήματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή, σύμφωνα με τα κατωτέρω εκτιθέμενα.
1. Με την εν λόγω γνωμοδότηση, αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, έγινε ομόφωνα δεκτό ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, στη φορολογητέα αξία της αντιπαροχής που λαμβάνουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για την από μέρους τους παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνεται το σύνολο των δικαιωμάτων τα οποία εισπράττουν ως αναλογικά, πάγια και γραφικά.
Δηλαδή, στο ΦΠΑ υπάγεται η συνολική αξία των δικαιωμάτων που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για τις υπηρεσίες που παρέχουν προς τους αντισυμβαλλομένους τους, ανεξάρτητα αν μέρος αυτών των δικαιωμάτων εκ των υστέρων αποδίδεται στο Δημόσιο. .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1185/2017. Εδώ.

" ΧΡΥΣΟ " Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

 ΟΟΣΑ: Στο 38,56% του ΑΕΠ εκτινάχθηκε το 2016 ο δείκτης των φορο-επιβαρύνσεων
Οι εισπράξεις από φόρους στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ αναρριχήθηκαν το 2016 στο υψηλότερο ποσοστό τουλάχιστον των τελευταίων 30 ετών, με τον ρυθμό αύξησης κατά την περσινή χρονιά να είναι ο μεγαλύτερος μεταξύ όλων των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.

Πλέον ο δείκτης των φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη 10άδα των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, ξεπερνά κατά τουλάχιστον τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες τον μέσο όρο και έχει αναρριχηθεί στο 38,56%.
Ο δείκτης των φόρων ως προς το ΑΕΠ δεν υποκρύπτει μόνο το ύψος των φόρων, αλλά και τη δυνατότητα του κράτους να συλλέξει τα φορολογικά έσοδα. Έτσι, το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση του ΟΟΣΑ όσον αφορά το σχετικό ποσοστό, δεν σημαίνει ότι έχει μικρότερους φορολογικούς συντελεστές από τις χώρες που εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά.
Μπορεί να συνεπάγεται -και στην περίπτωση της Ελλάδας συμβαίνει αυτό- ότι ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός έχει χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες λόγω αυξημένης φοροδιαφυγής.
Η αύξηση της αναλογίας φόρων ως προς το ΑΕΠ κατά τη διάρκεια των μνημονιακών ετών είναι εντυπωσιακή, στοιχείο που προφανώς αποτυπώνει και την υπερφορολόγηση.
Έτσι το 2010 ο δείκτης φόρων προς το ΑΕΠ ήταν στο 32%, για να αναρριχηθεί το 2016 στο 38,56% με αύξηση περίπου 6,6 ποσοστιαίων μονάδων που είναι και από τις υψηλότερες παγκοσμίως.
Από το πρωτοσέλιδο της ναυτεμπορικής.

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Ν.4093/2012 - ΦΕΚ 222/Α/12- 11-2012)

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού προβλέπεται ότι:
Ο Λογιστής Φοροτεχνικός υποχρεούται να υποβάλει στο ΟΕΕ, εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του ΠΔ 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που παρέχεται  από το ΟΕΕ.  .... 
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση Eδώ.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Ν.4501/2017-Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  178/22.11.2017 τεύχος  Α΄ ο  Νόμος  4501/2017 με θέμα " Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις "
  Κατεβάστε τον Ν.4501/2017.Eδώ.

Ν.4499/2017- Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΑΔΗΛΩΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  176/21.11.2017 τεύχος  Α΄ ο  Νόμος  4499/2017 με θέμα " Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθος ΑΕ και άλλες διατάξεις" 
Ειδικότερα.
Στο άρθρο 11  με θέμα "Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης."παρατείνεται  εκ νέου η εν λόγω  προθεσμία μέχρι 25.11.2017(από 15.11.2017
Κατεβάστε  τον Ν.4499/2017.Eδώ.

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Δ.Τ. ΥΠΟΙΚ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
Από τις 10 Νοεμβρίου 2017 είναι σε λειτουργία στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. η εφαρμογή δήλωσης των επαγγελματικών λογαριασμών. Η θέσπιση του επαγγελματικού λογαριασμού δίνει τη δυνατότητα στη Φορολογική Διοίκηση να λαμβάνει πιστότερη απεικόνιση των συναλλαγών των επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής,  όπως μεταφορές πίστωσης και άμεσες χρεώσεις.
 Οι πληροφορίες που παράγονται μέσω των επαγγελματικών λογαριασμών είναι απαραίτητες, έτσι ώστε να απεικονίζονται όσο πιο ορθά γίνεται οι συναλλαγές, που σχετίζονται με την κάλυψη του ποσού για την κατοχύρωση του αφορολόγητου και με τον υπολογισμό των ποσών που θα ληφθούν υπόψη στο πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων. Επομένως, επαγγελματίες και επιχειρήσεις πρέπει να σπεύσουν να δηλώσουν τον ή τους επαγγελματικούς λογαριασμούς τους,  έτσι ώστε οι συναλλαγές αυτών να συμπεριληφθούν και στις επερχόμενες κληρώσεις του προγράμματος δημοσίων κληρώσεων.

ΔΕΑΦ 1173633 ΕΞ 2017 -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Με  την  Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ 1173633  ΕΞ20.11.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση αποζημιώσεων ελεγκτών δόμησης "           διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι ελεγκτές δόμησης που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4030/2011, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή  τους με τον ν.4389/2016, για τους ελέγχους που διενεργούν με βάση την 299/7.1.2014 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 57/Β/16-1- 2014) αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και στα ποσά που καταβάλλονται διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 64 του ν.4172/2013.
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ 1173633 ΕΞ 2017  Eδώ.

ΠΟΛ.1179/2017-ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ- ΔΩΡΕΩΝ - ΓΟΝ.ΠΑΡΟΧ. & ΜΕΤ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με  την  Πολ. 1179/20.11.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "      Παραλαβή και καταχώρηση των δηλώσεων – προεκτίμηση ακινήτων στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα.
 Στην περίπτωση που για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων τα οποία μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς /γονικής παροχής ή με επαχθή αιτία δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, η προσωρινή εκτίμηση της αξίας διενεργείται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για την παραλαβή της δήλωσης. Εάν το ακίνητο βρίσκεται στη χωρική αρμοδιότητα άλλης Δ.Ο.Υ., η δήλωση διαβιβάζεται στη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου (και όχι στη Δ.Ο.Υ. του ελέγχου), ο Προϊστάμενος της οποίας προσδιορίζει την αξία και επιστρέφει τη δήλωση.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1179/2017. Eδώ.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤ΄ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Ψηφίστηκε χθές από την ολομέλεια της Βουλή (κατ΄ άρθρων ) το Σ/Ν  του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις"

 Κατεβάστε το ψηφισθέν  Σ/Ν. Eδώ.

ΠΟΛ.1177/2017-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΩΝ Κ.Λ.Π.ΣΤΗΝ ΜΑΝΔΡΑ-Ν. ΠΕΡΑΜΟ

Με  την  Πολ.1177/17.11.2017  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  4051/20.11.2017  τεύχος Β)'  με θέμα  " Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15.11.2017 στη Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής" "ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 1. Παρατείνονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων πλην ΦΠΑ, που ρυθμίζεται με ιδιαίτερη απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στη Δημοτική Ενότητα Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, στη Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δημοτική Ενότητα Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 15.11.2017 και μέχρι την 31.12.2017. Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1177/2017. Εδώ.

ΠΟΛ.1176/2017-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΜΗΣ

Με  την  Πολ.1176/17.11.2017  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  4051/20.11.2017  τεύχος Β)'  με θέμα  " Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις και
πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 13.11.2017 στο Δήμο Σύμης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  "ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 1. Παρατείνονται μέχρι και την 13.5.2018 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. / Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στο Δήμο Σύμης της Π.Ε. Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που λήγουν ή έληξαν από την 13.11.2017 έως και την 13.5.2018. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 13.5.2018 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων μέχρι την 13.11.2017 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1176/2017.Εδώ.

ΠΟΛ.1178/2017-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΑΠΟ ΑΠΟΓ. ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Με  την  Πολ.1178/20.11.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του Ε.Σ.Υ. από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
 Οι υπόψη αμοιβές φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 29 του ν.4172/2013 και ο φόρος (20%) που παρακρατείται στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών, κατά την καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, εκπίπτει από τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα που αποκτούν οι εν λόγω ιατροί κατά το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο έγινε η καταβολή ή έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής, ήτοι στο φορολογικό έτος 2016. Τέλος, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παρ.6 του παρόντος, οι ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατήθηκαν στις αμοιβές αυτές δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από το εν λόγω εισόδημα, καθόσον οι δικαιούχοι ιατροί δεν έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1178/2017. Εδώ.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *