Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Με τροπολογία  προσθήκη που κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή  στο σχέδιο νόμου με θέμα "Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Επικοινωνιών της Δημοκρατίας της Εσθονίας για τη συνεργασία όσον αφορά τρόπους καταπολέμησης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας" παρατείνεται μέχρι 31/12.2013 η παραγραφή,των χρήσεων 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006.
Ειδικότερα,
* Παρατείνεται  μέχρι 31-12-2013 ο χρόνος παραγραφής για την πραγματοποίηση ελέγχων και την κοινοποίηση των οικείων πράξεων της φορολογικής αρχής σε πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις, νομικών και φυσικών προσώπων, για όλες τις φορολογίες.
* Επίσης πααρατείνεται μέχρι 31-12-2013 η προθεσμία παραγραφής όλων των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία χρεών προς το Δημόσιο και τρίτους, των οποίων η παραγραφή συμπληρώνεται εντός των ετών 2012 και 2013.
 Δείτε την τροπολογία και την αιτιολογική έκθεση.http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/%CE%88%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%20%287848454%29.pd

ΜΕΧΡΙ 3/12/2012 Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Με την Αριθ.Πρωτ .Ε10/19/30.11.2011 του Ι.Κ.Α με θέμα "Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/11/2012." ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Λόγω της πανελλαδικής στάσης εργασίας της ΑΔΕΔΥ, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων, που λήγει στις 30/11/2012 για τους εργοδότες των Υποκ/των και Παρ/των του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. (κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων ), παρατείνεται μέχρι 3/12/2012. Το αυτό ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων θεραπείας (ενστάσεων) από ασφαλισμένους και εργοδότες, καθώς και των αιτήσεων ρυθμίσεων οφειλών.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                               ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δείτε ολόκληρη την Ε10/19/30.11.2012    http://www.ika.gr/gr/infopages/memos/GEN_E10_19_30-11-2012.pdf

ΜΕΧΡΙ 21/12/2012 Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤ. ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Με την Α.Υ.Ο 010918/29.12.2012 του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 3179 τεύχος Β') με θέμα " Παράταση της ημερομηνίας δημοσίευσης των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων και της ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων τρίτου τριμήνου των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών." παρατείνονται μέχρι 21.12.2012.
Ειδικότερα,
1. Η προθεσμία δημοσιοποίησης των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων της  παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007 για το διάστημα 1.1.2012-30.6.2012 των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρατείνεται μέχρι την 21.12.2012.
2. Η προθεσμία δημοσιοποίησης των οικονομικών καταστάσεων του τρίτου τριμήνου του έτους 2012 ως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3556/2007 των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών παρατείνεται μέχρι την 21.12.2012.
 Δείτε ολόκληρη την Απόφαση.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVDRyLW5xb2ZnOTQ/edit

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΟΥ Ν.4093/2012

Με την Εγκύκλιο Αριθ. Πρωτ.  26352/839/28.11.2012 του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα "Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.8 έως ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α'/12-11-2012)." δίδονται οδηγίες για την  σωστή εφαρμογή των νέων εργατικών διατάξεων.
Ειδικότερα,
Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου, οι οποίοι στις 12-11-2012 έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη
υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.
Ι. Η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου
του νόμου 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 10 του άρθρου 10 της
από 19-11-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 229), αφορά ιδιωτικούς
υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου που στις 12-11-2012,
ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17)
έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.
Έτσι, αυτή η κατηγορία των εργαζομένων, εκτός της προβλεπόμενης κατά τα
ανωτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους, οποτεδήποτε
και αν απολυθούν, δικαιούται, επιπλέον αποζημίωση που αυξάνεται κατά έναμηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς. ...................

Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο 26352/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbHhGTlhrVFNaMVU/edit 

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Εντός των ημερών θα εξαγγελθεί νέα ρύθμιση για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, λόγω της ραγδαίας αύξησης των οφειλών που έφθασαν στο τέλος του Οκτωβρίου τα 11.025 δις Η νέα ρύθμιση  θα προβλέπει την εξόφληση των οφειλών έως και 48 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 100 ευρώ. Με την ρύθμιση αυτή δίνεται μια τελευταία ευκαιρία για τους φορολογούμενους  να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9

Ε9
 1. Ποιές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2012 υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο και ποιες υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ;
 2. Ποιες άλλες δυνατότητες δίνονται μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής Ε9;
 3. Γιατί στην εφαρμογή υποβολής δήλωσης Ε9 δεν επιτρέπονται μεταβολές σχέσης (εισαγωγή-διαγραφή συζύγου και προστατευόμενων μελών);
 4. Σε ποιες περιπτώσεις η σύζυγος που δεν είναι πιστοποιημένη χρήστης των υπηρεσιών του taxisnet, μπορεί να υποβάλλει δήλωση Ε9 με τους κωδικούς πρόσβασης του Υπόχρεου; 
 5. ....Δείτε ολόκληρες τις ερωτήσεις-απαντήσεις της Γ.Γ.Π.Σ.
 6. http://www.gsis.gr/faq/faq_E9_2012.html 

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ύστερα από επικοινωνία με την Γ.Γ.Π.Σ. σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή του:
Ε9 του έτους 2010(χρήση 2009) κλείνει σήμερα 28-11-2012,
Ε9 του έτους 2011(χρήση 2010) θα κλείσει στις 15-12-2012
Ε9 του έτους 2012(χρήση 2011) θα κλείσει στις 31-12-2012

48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 29 & 30.11.2012

ΠΟΕ-ΔΟΥ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ

Στα όποια σχέδια για ιδιωτικοποιήσεις των φορολογικών μας αντικειμένων.
Στις ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ χωρίς κριτήρια και ιδίως στην κατάργηση των νησιωτικών ΔΟΥ. Στην μείωση των αποδοχών μας με όποιο πρόσχημα, Νόμο κ.λπ. 29 και 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Ο αγώνας μας ενάντια στις πολιτικές της λιτότητας  της διάλυσης των υπηρεσιών μας θα είναι διαρκής Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΔΟΥ, με απόφαση της, προκηρύσσει
48ωρη απεργιακή κινητοποίηση για τις 29 και 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.

Δείτε ολοκληρο το Δελτίο Τύπου.
http://74.54.42.227/~eblogge2/images/stories/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F_%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5_27_11.pdf

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΑ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με την Πολ. 1205/8.11.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση της 572/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκπτωση ή μη, κατ΄ άρθρο 31 Κ.Φ.Ε., των δαπανών εκείνων οι οποίες δεν αμφισβητείται ότι πραγματοποιήθηκαν, πλην, όμως, προκύπτουν από πλαστά φορολογικά στοιχεία." ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
 Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας την αριθ. 572/2011 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Α΄ Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών.
 Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία ότι:
 Δεν αποτελούν εκπεστέες, κατ΄ άρθρο 31 Κ.Φ.Ε. , δαπάνες εκείνες οι οποίες δεν αμφισβητείται ότι πραγματοποιήθηκαν, πλην, όμως, προκύπτουν από πλαστά φορολογικά στοιχεία.
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
 ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΕΒΑΚΟΥ
Δείτε την Γνωμ. του Ν.Σ.Κ 572/2011.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb0V5Sk1KSkd2NU0/edit

ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΤΕΛΙΚΩΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μετά από ένα δραματικό  δω δεκάωρο παζάρι κατέληξε το Eurogroup  σε συμφωνία -συμβιβασμό ανάμεσα στο ΔΝΤ και στην Γερμανία. Προβλέπει ότι στις 13 Δεκεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί η εκταμίευση της δόσης των 34.4 δις € ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν σε τρεις δόσεις, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013. Επίσης το Δημόσιο χρέος θα μειωθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες ή 40 δις€ Προβλέπει επίσης επαναγορά ελληνικών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά, και μείωση επιτοκίων.

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ο.Ε.Κ & Ο.Ε.Ε

  Με την Εγκύκλιο 71/21.11.2012 του ΙΚΑ με θέμα " Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ και Ο.Ε.Ε" δίδονται οδηγίες για την κατάργηση από 1.11.2012 των εν λόγω εργοδοτικών εισφορών.
Ειδικότερα,
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ .6 περιπτώσεις 9,10 και 11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-2012 τ.Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» με τις οποίες προβλέπεται η κατάργηση από 1-11-2012 των εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε, και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:.......
 Δείτε ολόκληρη την Εγκύκλιο 71 του ΙΚΑ.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSENBbGZtNG5pM2c/edit

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Το  Σχέδιο νόμου με θέμα "ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ " που δόθηκε στα κόμματα  αποτελεί τον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.Ο νέος κώδικας των 148 σελίδων θα αντικαταστήσει τον ν. 2238/1994 και περιλαμβάνει 93 νέα άρθρα (από 109 που έχει ο τρέχων). Με τον νέο κώδικα επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήματος  των φυσικών και νομικών προσώπων.
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με τον Κ.Φ.Ε συνοψίζονται παρακάτω.
1) Με την § 1 του άρθρου 15  καθιερώνεται νέα κλίμακα από μισθωτή εργασία (μισθούς & συντάξεις) με τρία (3) μόνο κλιμάκια (από 8).
* Για το πρώτο κλιμάκιο μέχρι 25.000  € εισόδημα  προβλέπεται συντελεστής  21%.
* Για το δεύτερο κλιμάκιο και για τις επόμενες 23.000 € εισόδημα (από 25.001 μέχρι 48.000 €) προβλέπεται συντελεστής 36%.
*Για το τρίτο κλιμάκιο και για τις πάνω από 48.000 € εισόδημα(από 100.000 σήμερα) προβλέπεται συντελεστής 45%.
2) Με την § 2 του ιδίου άρθρου προβλέπεται μείωση φόρου( με την προϋπόθεση της συλλογής αποδείξεων) 1.950 € για εισοδήματα μέχρι 18.000 €. Για τα εισοδήματα  πάνω από 18.000 € και μέχρι 29.000 € το ποσό της μείωσης θα  περιορίζεται κατά 50 € ανά 1000 € εισοδήματος. Για τα εισοδήματα πάνω από 29.000 € και μέχρι των 43.000 €(πλαφόν) το ποσό της μείωσης θα περιορίζεται κατά 100 € ανά 1000 € εισοδήματος.

 3) Καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 € ή 9.000 €(για τους νέους &  συνταξιούχους).
4) Καταργούνται τα αφορολόγητα όρια( πρόσθετα) για τα τέκνα του φορολογούμενου( 2.000 €για το Α' τέκνο, 4.000 € για το Β' τέκνο, 7.000 € για το τρίτο τέκνο κ.λ.π)

 Εξαιρετικά προβλέπεται μείωση από το φόρο  200 € για τον φορολογούμενο και για τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν εφόσον  είναι ανάπηροι,τυφλοί,νεφροπαθείς,θύματα πολέμου κ.λ.π.
5) Καταργούνται για όλα τα φυσικά πρόσωπα οι εξής φοροαπαλλαγές( τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα κ.λ.π).
Διατηρείται η έκπτωση 10% από το φόρο για τις δαπάνες, των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και μέχρι 3.000€ , των εξόδων διατροφής ,δωρεών προς το Δημόσιο κ.λ.π, δωρεών προς κοινωφελή ιδρύματα και χορηγίες.
 6) Καταργείται η μείωση φόρου των 60 € για κάθε τέκνο μισθωτού που εργάζεται για τουλάχιστον 9 μήνες σε παραμεθόριες περιοχές.
7) Το ποσό των αποδείξεων που απαιτείται να προσκομισθούν καθορίζεται στο ποσοστό 25% του μέχρι 42.000 € του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομικού εισοδήματος. Εάν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων υπολείπεται του απαιτούμενου ποσού επιβάλλεται επί της διαφοράς φόρος 21%(από 10%)

 8)Αυξάνεται η φορολογία για τους αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού.
* αναλογικό συντελεστή 15% (από 6%) για τους αξιωματικούς.
* αναλογικό συντελεστή  10%( από 3%) για το κατώτερο πλήρωμα
9)Καθιερώνεται νέα κλιμακα με τρία κλιμάκια για τα εφάπαξ εισπραττόμενα ποσά εισοδήματος.
* Για το πρώτο κλιμάκιο και μέχρι 12.000 €  εισόδημα προβλέπεται συντελεστής 10%.
* Για το δεύτερο κλιμάκιο και για τα  επόμενα  48.000 €  ποσά (12.000 € έως 60.000 €) προβλέπεται συντελεστής 30%.
* Για το τρίτο κλιμάκιο και για τα πάνω από 60.000 € προβλέπεται συντελεστής 45%
Σημειώνεται για τις αποζημιώσεις μειώνεται το αφορολογητο όριο στις 50.000 € (από 60.000) αλλά υποβάλλονται σε φόρο με την κλίμακα αυτή.
10) Με το άρθρο 21  καθιερώνονται δύο συντελεστές για τη φορολόγηση των εισοδημάτων των ατομικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων  επαγγελματιών, των Ο.Ε, Ε.Ε, Κοινωνιών κ.λ.π Φορολογούνται από το πρώτο € με 26% μέχρι τις 50.000 € και 33% για τις πάνω από 50.000 €.
Σημειώνεται  ότι το εισόδημα:
 * από ατομική αγροτική επιχείρηση φορολογείται με συντελεστή 13%
* το εισόδημα απο αμοιβές μελών Δ.Σ  ανωνύμων εταιρειών και διαχειριστών λοιπών εταιρειών
 φορολογείται με 26%.
 11) Με την § 6 του άρθρου 21 αυξάνεται από το 2013 ο φορολογικός συντελεστής των αδιανεμήτων κερδών των Ανωνύμων εταιρειών Α.Ε και Ε.Π.Ε στο 26% (από 20%).
12) Με το άρθρο 23 φορολογούνται αυτοτελώς μη συναθροιζόμενα με τα λοιπά εισοδήματα του φυσικού προσώπου το καθαρό εισόδημα από εκμίσθωση γης και ακινήτων με την ακόλουθη κλίμακα:
* Για το πρώτο κλιμάκιο και μέχρι 12.000 € καθαρό εισόδημα  προβλέπεται συντελεστής 10%.
* Για το δεύτερο κλιμάκιο και για τα  επόμενα 48.000 € ποσά (12.000 € έως 60.000 €) προβλέπεται συντελεστής 30%.
* Για το τρίτο κλιμάκιο και για τα πάνω από 60.000 € προβλέπεται συντελεστής 45%. 
13) Με το άρθρο 25 μειώνεται στα διανεμόμενα κέρδη ( μερίσματα κ.λ.π)  ο φορολογικός συντελεστής στο 10% (από 25%) που διανέμουν τα νομικά πρόσωπα.
14) Με το άρθρο 27 αυξάνεται ο συντελεστής φορολογησης των τόκων καταθέσεων στο 15%(από 10%) 
15) Με το άρθρο 33 επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 20% στίς μεταβιβάσεις ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία στη  διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης.
Η εν λόγω διαφορά λαμβάνεται αποπληθωρισμένη μειούμενη ανάλογα   με βάσει τον συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου.
16) Με το άρθρο 37 αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης σε 20%(από 5%) για την μεταβίβαση μετοχών ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

17) Με το άρθρο 40 μειώνονται  κατά 20% τα τεκμήρια των  ΙΧ αυτοκινήτων μέχρι 1600 κυβικά. 
Δείτε το σχέδιο νομου του νέου Κ.Φ.Ε
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMElEM2VhMmZOcVE/edit

TO ΝΕΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

Περικοπές 20% στους πρόσθετους φόρους που επιβάλλονται για εκπρόθεσμες η ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις, αυξήσεις κατά 12,5% έως 156%(!) στα πρόστιμα που καταλογίζονται για μικροπαραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας αλλά και μειώσεις κατά 50% έως και 91% στις χρηματικές ποινές  για αδικήματα φοροδιαφυγής μεγάλου ύψους που αφορούν στη διακίνηση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, στη μή έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων και στην έκδοση ανακριβών φορολογικών  στοιχείων, προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών , που προωθείται για ψήφιση στη Βουλή εντός των προσεχών εβδομάδων.
Πρόστιμα- μαμούθ
Με το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται ευνοική ρύθμιση για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις φοροδιαφυγής μέσω της αναδρομικής μείωσης των προστίμων και των λοιπών χρηματικών ποινών. Με τη ρύθμιση αυτή,δίδεται η δυνατότητα σε όσους μεγαλοφοροφυγάδες έχουν ελεγχεί από την εφορία και έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με πρόστιμα -μαμούθ, είτε για πλαστά και εικονικά τιμολόγια  μεγάλης συνολικής αξίας είτε για μη έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίων πολύ μεγάλου ύψους- εφόσον οι υποθέσεις τους δεν έχουν περαιωθεί ακόμη με διοικητικό συμβιβασμό ή εφόσον δεν έχουν τελεσιδικήσει ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, να γλιτώσουν από την πληρωμή ποσών ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, μέσω της αναδρομικής μείωσης των χρηματικών ποινών  τους έως και 91%(!) και μέσω του αναδρομικού περιορισμού του ανωτάτου ύψους των προστίμων που επιτρέπεται να καταλογισθούν για κάθε διαχειριστική χρήση στα επίπεδα των 100.000-400.000 ευρώ!
Επιπλέον, με το νέο  νομοσχέδιο:
*Μειώνεται από τα 20 στα 10 έτη η ανώτατη διάρκεια της ποινής κάθειρξης που προβλέπεται για το αδίκημα της έκδοσης ή της αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή,εφόσον η συνολική αξία των εικονικών στοιχείωνυπερβαίνει τις 150.000€.
*Απαλλάσσονται από τα πρόστιμα και τις ποινικές κυρώσεις οι λήπτες εικονικών στοιχείων στις περιπτώσεις που η εικονικότητα όχι στην συναλλαγή,αλλά στο πρόσωπο του εκδότη των φορολογικών στοιχείων.
*Προβλέπεται αναστολή λειτουργίας μέχρι 1 μήνα για όσες επιχειρήσεις εκδίδουν ή λαμβάνουν εικονικά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 50.000 ευρώ,καθώς επίσης και για όσες επιχειρήσεις εκδίδουν πλαστά φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 50.000€ Η ποινή αυτή θα επιβάλλεται ως παρεπόμενη, εφόσον έχει προηγηθεί ποινική καταδίκη του δράστη.
πηγή.τύπος της κυριακής

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 50.000€ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ όριο τουλάχιστον 50.000 ευρώ στον ενιαίο φόρο ακινήτων, που θα ισχύσει από το 2013, εισηγείται στους πολιτικούς αρχηγούς η διακομματική επιτροπή, η οποία συνεδρίασε χθες υπό τον υφυπουργό Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη.
 Ο φόρος θα επιβάλλεται στην αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ορίου των 50.000 ευρώ. Οι συντελεστές θα είναι κλιμακωτοί, θα ξεκινούν από το 0,05% και θα καταλήγουν σε ανώτατο συντελεστή της τάξης του 2-2,5 τοις χιλίοις.Με το νέο σύστημα υπολογίζεται ότι ένας στους δύο ιδιοκτήτες ακινήτων θα εξαιρεθεί από τον νέο φόρο, καθώς για το 50% των ιδιοκτητών ακινήτων η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ, ενώ το 75% των ιδιοκτητών έχει στην κατοχή του ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 100.000 ευρώ.
πηγή.www.express.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕΕ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟ/ΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤ/ΝΟΥΣ

Κύριε  Υπουργέ,
....................................
 Η επέκταση της υποχρέωσης χορήγησης του φορολογικού πιστοποιητικού που εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται σε φορολογικά αντικείμενα από Νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ 174 Α) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (παρ 3 του άρθρου 17 του Ν3842/2010) , και από τους πιστοποιημένους λογιστές φοροτεχνικούς για τις εταιρίες που δεν υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτούς λογιστές.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση Κ/75/20-11-2012
http://www.oe-e.gr/oe/images/stories/epistoli_mavragani.pdf

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Στη Σύνοδο κορυφής της  Ε.Ε στις Βρυξέλλες οι ηγέτες  των κρατών μελών δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν για τον κοινοτικό  ευρωπαϊκό  προϋπολογισμό 2014-2020. Πόλεμος συμφερόντων  μεταξύ των κρατών για την κατανομή των κονδυλίων περίπου 1 τρις €. Επίσης δόθηκε μάχη για την κοινή αγροτική πολιτική.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ Ε.Π.Ε ΣΕ Ο.Ε & Ε.Ε

Με την Δ.Λ Δ12Β 1152837 ΕΞ 7.11.2012 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Μετατροπή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. σε προσωπική εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 4072/2012." διευκρινίζονται τα παρακάτω. 
Ειδικότερα, 
Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι είναι δυνατή η μετατροπή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. σε προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν. 4072/2012, κατ' αναλογία των όσων ισχύουν για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Στην περίπτωση αυτή και δεδομένου ότι στην ομόρρυθμη εταιρεία συμμετέχει υποχρεωτικά και νέος εταίρος, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής της παλαιάς εταίρου, οφείλεται, σύμφωνα με την πάγια θέση της Διοίκησης, φόρος υπεραξίας 20% με βάση τις διατάξεις της υποπερ. ββ' της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (έμμεση μεταβίβαση). Για τον υπολογισμό του φόρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή τα αναφερόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος. 
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. Δ12Β 115283 ΕΞ 7.11.2012.https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQS1QblhObmlreUU/edit

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. 4093/2012

Με την Φ.80000/ οικ.27047/1800/21.11.2012 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &  πρόνοιας  με θέμα " Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του" δίδονται οδηγίες για τις νέες διατάξεις του ν. 4093/2012 που ρυθμίζουν σημαντικά ασφαλιστικά θέματα .
Ειδικότερα, 
* ΙΑ6.περ.Ι
Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτών ασφαλισμένων.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής εναρμονίζεται το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992) με εκείνες των νέων μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής)
* ΙΑ6.περ. 9,10,11
Κατάργηση εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Με τις διατάξεις των περιπτώσεων αυτών καταργείται η εργοδοτική εισφορά υπέρ των καταργηθέντων πλέον Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) συνολικού ποσοστού 1,10% (0,35% και 0,75%). Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από 1.11.2012.
Δείτε ολόκληρη την Φ.80000/οικ.27047/1800/21.11.2012
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pd2ZsVUxnOWN2UHc/edit

ΣΤΑ ΔΕΚ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-ΠΟΛ.1202 /31102012 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.
ΠΟΛ.1039/13.2.2012" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
              ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 Α. Στο Κεφάλαιο Α' της Α.Υ.Ο.ΠΟΛ 1039/13.2.2012(Φ.Ε.Κ. 342 Β'), όπως ισχύει, προσθέτουμε παράγραφο 6α ως εξής:«6α. Επίσης στην αρμοδιότητα του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών υπάγονται και υποθέσεις φυσικών προσώπων, οι οποίες πληρούν διαζευκτικά ή αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:
α.α/ η αξία της ακίνητης περιουσίας του ιδίου, της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, υπερβαίνει κατά την 1.1.2009 το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) ευρώ,β.β/ η ετήσια δαπάνη διαβίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2012, υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ,γ.γ/ τα ποσά των δαπανών του άρθρου 17 του ίδιου ως άνω Κώδικα στο οικονομικό έτος 2012 υπερβαίνουν το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000,00) ευρώ, καθώς και τα ποσά των δαπανών για αγορά ή ανέγερση ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, που υπερβαίνουν τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000,00) ευρώ κατά το ίδιο οικονομικό έτος». Β. Κατά τα λοιπά η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1039/13.2.2012, όπως ισχύει, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΟΥ Ν.4093/12

Η Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με  Αριθμ.Πρωτ. 25542/811/21.11.2012 με θέμα " Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.10 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
ΠλαισίουΔημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012)." παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων εργατικών  διατάξεων. Ειδικότερα,
Αποζημίωση απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων με σχέση εξαρτημένης εργασίας
αορίστου χρόνου , οι οποίοι στις 12-11-2012 έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη
υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη.

Ι. Η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου
πρώτου του νόμου 4093/2012 αφορά ιδιωτικούς υπαλλήλους με σχέση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου που στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου
4093/2012, έχουν συμπληρώσει δεκαεπτά (17) έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο
εργοδότη.Έτσι, αυτή η κατηγορία των εργαζομένων, εκτός της προβλεπόμενης κατά τα
ανωτέρω αποζημίωσης, σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασής τους, οποτεδήποτε
και αν απολυθούν, δικαιούται, επιπλέον αποζημίωση που αυξάνεται κατά ένα
μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και 12 μηνιαίους μισθούς.
Ειδικότερα:
α) Χρόνος υπηρεσίας, για τον υπολογισμό της ανωτέρω αποζημίωσης , είναι εκείνος που
συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία
δημοσίευσης του νόμου 4093/2012, οποτεδήποτε κι αν απολυθεί.
β) Ο υπολογισμός της επιπλέον αυτής αποζημίωσης γίνεται βάσει των τακτικών
αποδοχών του τελευταίου μήνα, πριν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας, υπό
καθεστώς πλήρους απασχόλησης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τακτικές αποδοχές κατά
το ποσό που υπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ. ......................
 Δείτε ολόκληρη την Ερμηνευτική Εγκύκλιο .
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSFVkRjVHSmtwZDA/edit

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Με την Πολ.1208/19.11.2012 (που δημοσιεύθηκε στο 3065 ΦΕΚ τεύχος Β) του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Μηχανογραφική έκδοση και διαχείριση εισιτηρίων για λογαριασμό τρίτων- Απαλλαγή από τη θεώρηση και σήμανση με μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ του N . 1809/1988, των εισιτηρίων θεαμάτων με ορισμένες προϋποθέσεις." προβλέπονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Α. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ως εισιτήρια θεαμάτων ορίζονται τα εισιτήρια που εκδίδονται για κάθε είδους θέαμα, συμπεριλαμβανομένων των εισιτηρίων εισόδου σε μουσεία, πινακοθήκες και αρχαιολογικούς χώρους, με την εξαίρεση των εισιτηρίων αγώνων επαγγελματικού αθλητισμού που υπάγονται στις διατάξεις της κοινής Υπουργικής Απόφασης 1073215/353/0015/ ΠΟΛ. 1094/22.7.2009 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.
Β.1. Οι επιχειρήσεις με αντικείμενο την έκδοση και διαχείριση εισιτηρίων (εκδότριες) δύνανται να εκδίδουν για λογαριασμό τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων (εκμεταλλευτών θεαμάτων), εισιτήρια θεαμάτων από μηχανισμό σήμανσης ΕΑΦΔΣΣ του Ν. 1809/1988, που έχει δηλωθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του νόμου αυτού στο όνομά των εκδοτριών, με την προϋποθέση ότι επί των εισιτηρίων αναγράφονται, κατά την έκδοσή τους, τα πλήρη στοιχεία της εκδότριας και τα πλήρη στοιχεία του εκμεταλλευτή του θεάματος, καθώς και οι λοιπές ενδείξεις και δεδομένα που απαιτούνται από τις διατάξεις των άρθρων 18 (παρ. 5 , 6 και 7 ) και 13 (παρ. 2) του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992 ΦΕΚ 84 Α΄)....................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1208/2012. 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQnBERVhpUlRUWVk/edit 

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ/ΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Ν.4092 &4093/2012

 Με την ΔΕΦΚ Α 5043473 ΕΞ 2012 /20.11.2012  της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4092/2012 & 4093/2012." κοινοποιούνται οι τελωνειακές διατάξεις που περιλαμβάνουν οι παραπάνω νόμοι.
Δείτε την  ΔΕΦΚ Α 5043473 ΕΞ 2012  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNGYyWHQ2bFlwaHc/edit

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΩΝ/ ΠΟΕ-ΔΟΥ

Με αποφάσεις του τις τελευταίες ημέρες ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Γ. Μαυραγάνης, αποφάσισε την μετακίνηση εκατοντάδων εφοριακών, από εφορίες της Αττικής στη ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων και στο Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών. Η σκοπιμότητα των μετακινήσεων αυτών, μας είναι άγνωστη, αφού δυστυχώς ο Υφυπουργός αρνείται τον διάλογο (αναπαράγοντας την τακτική προκατόχων του) και λειτουργεί με τη λογική του «ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΣΣΟΥΜΕ». Οι μετακινήσεις αυτές, δημιουργούν σημαντικότατα προβλήματα στις εφορίες αφού :
- Αποδυναμώνουν τις εφορίες από έμπειρο και ικανό προσωπικό........
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση.
http://74.54.42.227/~eblogge2/index.php/arxeio-deltio-typou/301-2012-11-19-13-41-09 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η Π.Ν.Π ΠΟΥ ΤΡΟΠ. ΤΑ ΠΟΛΥΝΟΜ/ΔΙΑ

Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στο ΦΕΚ 229/19.11.2012 τεύχος Α' με θέμα " Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012 " με την οποία επέρχονται συμπληρώσεις , τροποποιήσεις κ.λ.π στους ν.4046/2012 & 4093/2012.
Δείτε την Π.Ν.Π 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRkJORzYwY1BXMzQ/edit

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ ΜΕ Π.Ν.Π

Με το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα " Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012 "  του Υπουργικού Συμβουλίου  η οποία προωθείται για να υπογραφεί και δημοσιευθεί  εν συνεχεία στην εφημερίδα της Κυβέρνησης  επέρχονται  τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών(Κ.Φ.Α.Σ), οποίος ως γνωστόν δημοσιεύθηκε μόλις την περασμένη Δευτέρα με το ν.4093/12.11.2012, καταδεικνύοντας την προχειρότητα  με την οποία νομοθετούνται από τους αρμόδιους οι διατάξεις.
                                            Άρθρο 4
 Τροποποίηση των διατάξεων του ν.4093/2012 σχετικά με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
 Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που θεσπίστηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.1. της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:
 1.          Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 αντικαθίστανται οι λέξεις  «εκδίδουν τιμολόγιο» με τις λέξεις «αποδεικνύουν τις συναλλαγές με τη σύνταξη, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαμβάνονται,  τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής,  όπως αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού,».
 2.             Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 αντικαθίστανται οι λέξεις «αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο» με τις λέξεις «εφαρμόζεται αναλόγως η παράγραφος 5 του παρόντος  άρθρου».
 3.             Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 οι λέξεις «η ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής» αντικαθίστανται με τις λέξεις «η ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου, και τα στοιχεία αυτής».
 4.             Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις: «καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο».
 5.             H δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 11 του άρθρου 6 («Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση») διαγράφεται.
 6.             Η παράγραφος 12 του άρθρου 6 διαγράφεται και αναριθμούνται οι παράγραφοι 13,14,15,16,17 και 18 του ιδίου άρθρου σε 12,13,14,15,16 και 17 αντίστοιχα.
 7.             Στο στοιχείο β) της παραγράφου 15 του άρθρου 6, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος διαγράφονται οι λέξεις «και αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον πελάτη».
 8.             Στο στοιχείο γ) της παραγράφου 15 του άρθρου 6, όπως αναριθμήθηκε με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, διαγράφονται οι λέξεις «υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον αντισυμβαλλόμενο».
Δείτε  και τα άλλα 13 άρθρα της Π.Ν.Π που τροποποιούν το Πολυνομοσχέδιο
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMGRSV0g4SVZ3TXc/edit

Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

ΕΞΤΡΑ ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ € 11000

Αλλάζουν όλα στη φορολογία μισθωτών, συνταξιούχων, επαγγελματιών, αγροτών και ιδιοκτητών ακινήτων. Μεγάλα θύματα της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης είναι οι οικογένειες με παιδιά καθώς με την επικείμενη κατάργηση του πρόσθετου αφορολογήτου για τα προστατευόμενα τέκνα θα προκύψουν σε αρκετές περιπτώσεις μεγάλες επιβαρύνσεις. Μάλιστα, όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες, ούτε τα νέα οικογενειακά επιδόματα, που για πρώτη φορά θα δοθούν με αυστηρά εισοδηματικά και άλλα κριτήρια σε οικογένειες με παιδιά, είναι ικανά να περιορίσουν τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Αυτό διότι για τα εισοδηματικά κριτήρια των νέων επιδομάτων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εισοδημάτων της οικογένειας, δηλαδή όχι μόνο του υπόχρεου αλλά και της συζύγου του. Μάλιστα, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, το εν λόγω επίδομα θα προστίθεται στο υπόλοιπο εισόδημα και θα φορολογείται. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ψαλιδίζεται σηματικά..  .............
πηγή   http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=484396

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Απόφαση για τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης υπέγραψε, σήμερα  16/11/2012, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.
Στην απόφαση καθορίζονται το ύψος, οι δικαιούχοι, τα κριτήρια καθώς και η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος.

Η σχετική απόφαση επισυνάπτεται.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZGpkenAzamxPbTQ/edit 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ερωτήσεις
 1. Με τι κωδικούς εισερχόμαστε στην Εφαρμογή Δικαιούχων η οποία ανοίγει επιλέγοντας τον σύνδεσμο "Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης" ;
 2. Είμαι πιστοποιημένος χρήστης των υπηρεσιών TAXISnet αλλά έχω ξεχάσει τους κωδικούς πρόσβασης. Θα πρέπει να κάνω επανεγγραφή ή μπορώ να κάνω την αίτηση χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ μου και τον αριθμό ειδοποίησης;
 3. Ποιες διαδικτυακές εφαρμογές θα χρησιμοποιήσω για την εξυπηρέτηση του Επιδόματος Πετρελαίου (Ε.Κ.Π.Θ) ;
 4. Ποια δυνατότητα δίνει στο χρήστη, η εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/ Χιλιοστών Θέρμανσης μιας Πολυκατοικίας;........... 
 5. .......................
 6. Δείτε όλες τις Ερωτήσεις Απαντήσεις  http://www.gsis.gr/faq/faq_thermansis.html

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

O KΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

* Το άρθρο δημοσιεύεται σήμερα στην Εφημερίδα 
         " Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ "σελίδα 22.
Με το σημείωμα αυτό δίδεται μια συνοπτική εικόνα των βασικών αλλαγών, απλοποιήσεων και καταργήσεων διατάξεων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) ο οποίος αντικαθίσταται από 01/01/2013 από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) με τις διατάξεις του Ν. 4093/12-11-2012 (ΦΕΚ 222 Τεύχος Α΄). 
Ουσιαστικά δεν πρόκειται για πλήρη κατάργησή του, αλλά για απλοποίησή του, αφού με τον Κ.Φ.Α.Σ. παραμένουν οι περισσότερες διατάξεις και αποφάσεις του παλαιού Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) που επαναδιατυπώνονται και συγχωνεύονται σε 14 νέα άρθρα (από 39 του Κ.Β.Σ.).

 Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με τον Κ.Φ.Α.Σ. συνοψίζονται παρακάτω:
 1. Δεν περιλαμβάνονται διατάξεις για το κύρος και την αποδεικτική δύναμη των βιβλίων και στοιχείων (άρθρο 30 του Κ.Β.Σ.). Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία ποινή για παραβάσεις, πράξεις ή παραλείψεις του υποχρέου απεικόνισης συναλλαγών που θα αντίκεινται στον Κ.Φ.Α.Σ. Από πληροφορίες που έχουμε, οι διατάξεις αυτές θα συμπεριληφθούν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Με τις νέες διατάξεις ελπίζουμε ότι δεν θα κρίνονται τα βιβλία ως ανεπαρκή ή ανακριβή, με βάση τις παλαιές και απαρχαιωμένες ρυθμίσεις που οδηγούσαν αναπόφευκτα σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των βιβλίων, αλλά οι παραβάσεις κ.λπ. θα αξιολογούνται και ανάλογα θα προστίθενται τα σχετικά ποσά σαν λογιστικές διαφορές προσαυξημένες με ένα ποσοστό αξιολόγησης (ανάλογα με την παράβαση) στα ακαθάριστα έσοδα. Σημειώνεται πάντως ότι η τελευταία βελτιωμένη ρύθμιση για την απόρριψη των βιβλίων εφαρμόζονταν στην πράξη με μεγάλη φειδώ.
 2. Καταργείται η θεώρηση (διάτρηση) των βιβλίων, είτε τηρούνται χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά. ...............................................................................
Δείτε και τις 24 Αλλαγές του Κ.Φ.Α.Σ  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa3RoazhrSHNpalk/edit 
Αναλυτικά όπως δημοσιεύεται στην ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ  υπάρχει και στην σελίδα μου ΑΡΘΡΑ.

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Τ. ΚΥΚΛΟΦ/ΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Άνοιξε  από την Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ η Εφαρμογή  Εκτύπωσης Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων. Οι  φορολογούμενοι θα πληκτρολογούν τον Α.Φ.Μ τους και τον Αριθμό Κυκλοφορίας του Αυτοκινήτου και αφού εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής το εξοφλούν  μέχρι την  31.12.2012 στις Τράπεζες, ΕΛΤΑ, εφορίες, κλπ. Η απόδειξη πληρωμής θα αντικαταστήσει το αυτοκόλλητο σήμα που δεν θα κολλάτε πλέον σε εμφανές σημείο του αυτοκινήτου. Η απόδειξη πληρωμής θα πρέπει να επιδεικνύεται στην Τροχαία σε κάθε έλεγχο.Σημεώνεται ότι  οι πιστοποιημένοι στο TAXISnet φορολογούμενοι εισάγουν το προσωπικό όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους μέσω της διαδικτυακής πύλης της  Γ.Γ.Π.Σ και αποκτούν  «Κωδικό Πληρωμής» για να καταβάλλουν τα τέλη.
Δείτε την Εφαρμογή.
https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/login.do

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Με την Πολ.1207/14.11.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων της Υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012(ΦΕΚ 222 Α΄) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών" κοινοποιούνται οι διατάξεις του Απλοποιημένου Κώδικα. 
 Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παραγράφου 1,τηςΥποπαραγράφου Ε1,της Παραγράφου Ετου άρθρου πρώτου, του ν.4093/2012(ΦΕΚ 222 Α΄/12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», με τις οποίες, από 1.1.2013, καταργείται ο «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» (Π.Δ 186/1992) και αντικαθίσταται με τον «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών», για την άμεση ενημέρωσή σας. Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων θα παρασχεθούν με εξειδικευμένη εγκύκλιο.
Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Φορολογίας
Γεώργιος Κριτσέλης

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *