Αρθρα
19) Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος και φόρου στις Ανώνυμες Εταιρείες

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019
 Σελ.  1,10 και 11


Τα βασικά σημεία των φορολογικών υποχρεώσεων των Α.Ε.: Πώς συμπληρώνεται το έντυπο Ν

 Ενόψει της υποβολής των δηλώσεων από τις ανώνυμες εταιρείες, σκόπιμο κρίνεται να επισημανθούν ορισμένα βασικά σημεία των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών αυτών, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 65 του Ν. 4603/2019 και τον εταιρικό νόμο Ν. 4548/2018.

1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 68 του Ν. 4172/2013, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα, του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους (φέτος, η τελευταία εργάσιμη ημέρα είναι η 28η Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή).

Σημειώνεται ότι, έχουν εκδοθεί από την Α.Α.Δ.Ε.:

α) Η απόφαση Α. 1037/2019 (ΦΕΚ 213/01-02-2019), με τίτλο «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτές. Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013».

β) Η εγκύκλιος Ε. 2023/04-02-2019, με τίτλο «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2018».

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Την εποχή κατά την οποία οι ανώνυμες εταιρείες προετοιμάζονται να κλείσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και να προσδιορίσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, άμεση εμφανίζεται η ανάγκη ενημέρωσης των λογιστηρίων για την τον ακριβή και ασφαλή προσδιορισμό των προς διάθεση κερδών, καθώς και του αναλογούντος φόρου εισοδήματος και του προκαταβλητέου φόρου και του παρακρατούμενου φόρου 10% επί των διανεμόμενων κερδών (άρθρο 65 του Ν. 4603/2019).

Για τον σκοπό αυτό, παρατίθεται, κατά το δυνατόν ολοκληρωμένο, σχετικό παράδειγμα για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.

2.1. Αριθμητικά δεδομένα

2.1.1. Η «Α-Β» είναι ανώνυμη εταιρεία και τηρεί τα διπλογραφικά λογιστικά της βιβλία, σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Ν. 4308/2014) και εφαρμόζει την § 9 του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου και είναι εγκατεστημένη σε πόλη με πληθυσμό άνω των 200.000 κατοίκων.

2.1.2. Στο φορολογικό έτος 01/01-31/12/2018, πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα 100.000.000,00€ (κωδικός δήλωσης: 015, εντύπου Ν).

Στα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2018, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω έσοδα:

- Έσοδα από τόκους καταθέσεως στην Ε.Τ.Ε. 800.000,00€ για τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος 120.000,00€ (800.000,00 Χ 15%).

- Μέρισμα από συμμετοχή στην ελληνική Α.Ε. «Ψ» (στην οποία συμμετέχει κατά ποσοστό 8%) 200.000,00€ (καθαρό μέρισμα), 170.000,00€ (εισπρακτέο μέρισμα).


Στα βιβλία της εταιρείας, καταχωρήθηκε, μετά την αναγωγή του σε μικτό 281.690,00€ και παρακρατήθηκε φόρος διανεμομένων κερδών (15%) 30.000,00€.

- Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων 500.000,00€.

- Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 1.000.000,00€.

- Έσοδα από εκμίσθωση καταστημάτων 300.000,00€.

- Μέρισμα από συμμετοχή κατά 30% στην ελληνική εταιρεία «Χ» Α.Ε. και για το μέρισμα που εισπράττει 1.000.000,00€ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4172/2013.

- Έσοδα από υπεραξία μεταβίβασης ημεδαπών εταιρικών ομολόγων 400.000,00€.

- Έσοδα από πωλήσεις στο ελληνικό Δημόσιο 150.000,00€, επί των οποίων παρακρατήθηκε φόρος 6.000,00€.

- Έσοδα από προβλέψεις που έχουν φορολογηθεί κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, 250.000,00€.

2.1.3. Οι συνολικές δαπάνες της εταιρείας στο φορολογικό έτος 2018 ανήλθαν στο ποσό των 90.000.000,00€.

2.1.4. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας, προ φόρων, προσδιορίσθηκαν στο φορολογικό έτος 2018 στα 10.000.000,00€ (100.000.000 – 90.000.000), (Λογ. 86.99) και στον παρακάτω λογαριασμό εμφανίζεται το εξής υπόλοιπο:

Λογ. 88.06 «Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων 2.000.000,00€.

2.1.5. Η επιχείρηση προσδιόρισε στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στις 28 Ιουνίου 2019, τις παρακάτω λογιστικές διαφορές:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

α/α
Είδος δαπάνης
Κωδικός
Ποσό αναμόρφωσης
4.
Μη εκπιπτόμενες προβλέψεις (περ. δ΄ άρθρου 23)
2004
150.000,00
5.
Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις (περ. ε΄ άρθρου 23)
2005
50.000,00
7.
Φόροι – τέλη που δεν εκπίπτουν (περ. ζ΄ άρθρου 23)
2007
45.000,00
11.
Δαπάνες ψυχαγωγίας (περ. ια΄ άρθρου 23)
2010
65.000,00
15.
Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση
2020
200.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

510.000,00

2.1.6. Η εταιρεία, κατά το φορολογικό έτος 2018, ολοκλήρωσε εγκεκριμένη επένδυση σε καθεστώς ενίσχυσης για το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 4399/2016, ύψους 4.500.000,00€ €, οπότε και δημοσιεύθηκε και η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας της νέας επένδυσης.

2.1.7. Από το Διοικητικό Συμβούλιο, προτάθηκαν προς τη Γενική Συνέλευση της 10/09/2019, τα εξής:

·        Σχηματισμός του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού.
·        Διανομή του κατά νόμο ελάχιστου μερίσματος.
·        Σχηματισμός του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 4399/2016.
·        Το υπόλοιπο των κερδών να παραμείνει στην εταιρεία.

2.1.8. Η προκαταβολή φόρου που υπολογίσθηκε το προηγούμενο φορολογικό έτος 2017 ανέρχεται σε 1.000.000,00€.

2.1.9. Την 10/09/2019, η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ.

Μέτοχοι της εταιρείας είναι:

·        Η αλλοδαπή “L” (ολλανδική) με ποσοστό 80%.
·        Η αλλοδαπή “M” (αγγλική) με ποσοστό 1%.
·        Η ελληνική εταιρεία «Γ» με ποσοστό 11%.
·        Φυσικά πρόσωπα (διάφοροι) με ποσοστό 8%.

2.2. Ζητούμενα

Με βάση τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα, ζητείται να υπολογισθεί ο φόρος της Α.Ε., για τα κέρδη του φορολογικού έτους 2018, να συνταχθεί και γνωστοποιηθεί στο προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η προτεινόμενη διάθεση κερδών του φορολογικού έτους 2018 και να υπολογισθεί ο παρακρατούμενος φόρος στα διανεμόμενα κέρδη. Επίσης, να γίνει εφαρμογή στο έντυπο Ν της δήλωσης.

2.3. Κατάστρωση δεδομένων – Επίλυση

2.3.1. Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού (άρθρο 158 Ν. 4548/2018)

Καθαρά κέρδη ισολογισμού
10.000.000,00€
Μείον:   Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων φορολογικών ετών

 2.000.000,00€
Υπόλοιπο κερδών
8.000.000,00€
Μείον: Αναλογών φόρος (8.000.000,00 Χ 29%)
 2.320.000,00€
Υπόλοιπο κερδών
5.680.000,00€
Τακτικό Αποθεματικό (5.680.000,00 Χ 5%)
    284.000,00€
Υπόλοιπο κερδών
 5.396.000,00€

2.3.2. Υπολογισμός ελάχιστου μερίσματος (άρθρο 161 Ν. 4548/2018)

Βάσει του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018 (5.396.000,00 Χ 35%), 1.888.600,00€

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 161 του Ν. 4548/2018, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσό (35%), όχι όμως κάτω του 10%.

2.3.3. Διανεμόμενα κέρδη

Μερίσματα ως άνω                                                                                           1.888.600,00€
                                                                                                                           1.888.600,00€

2.3.4. Υπολογισμός αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 4399/2016

Η «Α-Β» Α.Ε. ολοκλήρωσε κατά το έτος 2018 εγκεκριμένη επένδυση σε καθεστώς ενίσχυσης για το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής, ύψους 4.500.000,00€, οπότε δημοσιεύθηκε και η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής διαδικασίας της νέας επένδυσης.

Α΄ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Εγκριθείσα επένδυση                                                                            4.500.000,00€

Δικαιούμενη ενίσχυση                                                                          1.800.000,00€

Β΄ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

1. Υπολογισμός φόρους εισοδήματος

Φορολογητέα κέρδη                                                                             8.360.000,00€
Φόρος εισοδήματος (8.360.000,00 Χ 29%)                                      2.424.400,00€
Μείον:   Φόρος που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη
               (1.888.600,00€ Χ 29/71)                                                           771.400,00
Υπόλοιπο ποσό μη καταβαλλόμενου φόρου                                       1.653.000,00

2. Αφορολόγητο αποθεματικό επένδυσης

Ανώτατο ύψος μη καταβολής φόρου πρώτη χρήσης
(1.800.000,00 Χ 20%)                                                                             360.000,00€

Επομένως, το ποσό απαλλαγής από καταβολή φόρου που θα εμφανισθεί σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, κατά το φορολογικό έτος 2018, ανέρχεται στο ύψος των 360.000,00€ (Κωδ. 574 εντύπου Ν).

2.3.5. Υπολογισμός φορολογητέων κερδών

Καθαρά κέρδη ισολογισμού                                                              10.000.000,00€
Πλέον:   Λογιστικές διαφορές (δηλωθείσες)
               Κωδ. 455 εντύπου Ν                                                                510.000,00€
Σύνολο δηλωθέντων κερδών                                                              10.510.000,00€

ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

- Έσοδα από μερίσματα ή κέρδη σε Ν.Π.
(άρθρου 48 Ν. 4172/2013)                                  1.000.000,00€
- Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων
   κεφαλαίων                                                                500.000,00€
- Έσοδα από υπεραξία μεταβίβασης ημεδαπών
   εταιρικών ομολόγων                                               400.000,00€
- Ποσό που φορολογήθηκε κατά τις
   προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης
   προβλέψεων                                                             250.000,00€     2.150.000,00€
               Φορολογητέα κέρδη                                                              8.360.000,00€

2.3.6. Υπολογισμός οφειλόμενου φόρου

Φόρος που αναλογεί 8360.000,00 Χ 29%                                             2.424.400,00€
Μείον:
Απαλλαγή καταβολής φόρου Ν. 4399/2016
λόγω πραγματοποίησης επενύσεων                                                           360.000,00
                                                                                                                 2.064.400,00
Μείον:
α) Προκαταβολή φορολογικού έτους 2017        1.000.000,00€
β) Παρακρ. φόρος τόκων (800.000,00 Χ 15%)     120.000,00€
γ) Φόρος Ν.Π. της εταιρείας «Ψ» (που αναλογεί)   81.690,00€
δ) Φόρος που παρακρατήθηκε από την εταιρεία
     «Ψ» από τα μερίσματα                                        30.000,00€
ε) Φόρος που παρακρατήθηκε από πωλήσεις
    στο Δημόσιο                                                              6.000,00€         1.237.690,00€
               Οφειλόμενος φόρος                                                                      826.710,00
Πλέον:
Προκαταβολή τρέχοντος φορολογικού έτους                                          2.268.400,00
(ανάλυση υπολογισμού στην επόμενη παρ. 2.3.7.)
Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρ/μου (300.000,00 Χ 3,60%)                                 10.800,00
Τέλος επιτηδεύματος (άρ. 31 Ν. 3986/2011)                                                 1.000,00
Συνολικό χρεωστικό ποσό για βεβαίωση                                                 3.106.910,00


2.3.7. Υπολογισμός οφειλόμενης προκαταβολής τρέχοντος φορολογικού έτους

Φόρος κερδών
2.424.400 Χ 100%                                                                                  2.424.400,00
Μείον:   Παρακρατηθείς φόρος τόκων                      120.000,00
               Παρακρατηθείς φόρος μερισμάτων
               από την εταιρεία «Ψ»                                     30.000,00                                    Παρακρατηθείς φόρος από πωλήσεις
               στο Δημόσιο                                                      6.000,00          156.000,00
Προκαταβολή τρέχοντος φορολογικού έτους                                        2.268.400,00

2.3.8. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας θα γνωστοποιήσει στο προσάρτημα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το φορολογικό έτος 2018 την προτεινόμενη διάθεση κερδών.

Λογιστικά κέρδη προ φόρων                                                              10.000.000,00
Μείον:   Διαφορές φορολογικού ελέγχου                                             2.000.000,00
               Τρέχον φόρος εισοδήματος                                                    2.064.400,00
               Σύνολο προς διανομή                                                             5.935.600,00

Διάθεση σε:
Τακτικό αποθεματικό                                                                                284.000,00
Ελάχιστο μέρισμα                                                                                   1.888.600,00
Ειδικό αποθεματικό άρ. 48 Ν. 4172/2013 (συμμετοχών)                       1.000.000,00
Αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων Ν. 4399/2016                            360.000,00
Ειδικό αποθεματικό από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλ.                 500.000,00
Ειδικό αποθεματικό από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων                      400.000,00
Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                                                       1.503.000,00
                                                                                                                5.935.600,00


3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την § 3 του Ν. 4172/2013, η καταβολή του φόρου εισοδήματος, η βεβαιούμενη προκαταβολή του φόρου εισοδήματος, τα τέλη χαρτοσήμου και το τέλος επιτηδεύματος, γίνεται σε έξι (6) κατ’ ανώτατο όριο ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών, η οποία δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης.

Δόσεις
Ημερομηνία καταβολής
Καταβληθέν ποσό δόσης
1
31/07/2019
517.818,33
2
30/08/2019
517.818,33
3
30/09/2019
517.818,33
4
31/10/2019
517.818,33
5
29/11/2019
517.818,33
6
31/12/2019
517.818,35


3.106.910,00

4. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (άρθρο 65 του Ν. 4603/2019)

Διανεμόμενα κέρδη                                                                                 1.888.600,00
Μείον:  
- Μερίσματα που αναλογούν στην αλλοδαπή “L
(ολλανδική) με ποσοστό 80%, η οποία έχει τις
προϋποθέσεις του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013
(1.888.600,00 Χ 80%)                                                                            1.510.880,00
- Μερίσματα που αναλογούν στην ελληνική
εταιρεία «Γ» με ποσοστό 11%, η οποία έχει τις
προϋποθέσεις του άρθρου 63 του Ν. 4172/2013
1.888.600,00 Χ 11%                                                                                  207.746,00
Σημειώνεται ότι, για να τύχει της απαλλαγής της
παρακράτησης, θα πρέπει να συνυποβάλλει, μαζί με
την δήλωση στην Δ.Ο.Υ. και το έντυπο εφαρμογής
του άρθρου 63 (παράρτημα Α΄ της Πολ. 1036/2015)
               Υπόλοιπο ποσό                                                                           169.974,00
ήτοι παρακρατούμενος φόρος 10% (άρ. 65 Ν. 4603/2019)
169.974,00 Χ 10% (άρ. 65 του Ν. 4603/2019)                                            16.997,40

Επειδή η Γενική Συνέλευση θα γίνει 10/09/2019, η παρακράτηση του φόρου πρέπει να γίνει μέσα σε έναν μήνα από την έγκριση του ισολογισμού, 10/10/2019 (Α. 1100/2019) και η απόδοση μέχρι 31/12/2019, σύμφωνα με το άρθρο 64 § 7 του Ν. 4172/2013 (μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής), της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής.

Τέλος, παραθέτουμε συμπληρωμένο το έντυπο Ν, σύμφωνα με το ανωτέρω παράδειγμα.Eδώ.


Αθανάσιος Λ. Βουθούνης - Οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος & δ.σ. της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

http://www.tax-analysis.blogspot.gr18)  14 αλλαγές σε φόρους από το νέο έτος
Συνοπτική εικόνα των βασικών μεταβολών στη φορολογική νομοθεσία από την 1η Ιανουαρίου 2019
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019
Σελ. 06
Με το σημείωμα αυτό δίδεται μια συνοπτική εικόνα των βασικών αλλαγών που επέρχονται στη φορολογική νομοθεσία από 1ης/1/2019.
Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται συνοψίζονται παρακάτω:


Αθανάσιος Λ. Βουθούνης
1 Μειώνεται στο 28% (από 29% το 2018) ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων - οντοτήτων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που φορολογούνται με 29%).
Επίσης, μειώνεται στο 28% ο φορολογικός συντελεστής και για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία (προσωπικές εταιρείες, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών, οι κοινωνίες αστικού δικαίου κ.λπ., καθώς και οι κοινοπραξίες).
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4579/2018 που τροποποίησε την §1 του άρθρου 58 του Ν. 4172/2013, ο φορολογικός συντελεστής θα μειώνεται κατά μία μονάδα κατά έτος, μέχρι το 25% κατά το φορολογικό έτος 2022 (σχετική Πολ. 1228/2018).
2 Καταργείται από την 01/01/ 2019 ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί (20 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος), σύμφωνα με το άρθρο 92 § 3 του Ν. 4583/ 2018, που αντικατέστησε το άρθρο 91 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/ 2001). Σχετική και η ΔΕΦΚΦ Β 1191856 ΕΞ 2018 «Κοινοποίηση διατάξεων (άρθρα 2, 93 και 109) του Ν. 4583/20187 της ΑΑΔΕ».
3 Παρατείνεται μέχρι 30/06/ 2019 το μειωμένο καθεστώς του ΦΠΑ στα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Λέρος, Λέσβος, Κως, Σάμος και Χίος), σύμφωνα με την Απόφαση 2/95717 (ΦΕΚ 5888/31-12-2018) της υφυπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε κατ' επιταγήν της Π.Ν.Π. της 31/12/2018 του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας (ΦΕΚ 221/31-12-2018, τεύχος Α΄).
4 Μειώνεται στο 6% (από 13%) ο συντελεστής του ΦΠΑ:
α) Για τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4587/2018, και
β) για τα ηλεκτρονικά μπαστούνια (ΔΚ ΕΧ 6602), γραφομηχανές με χαρακτήρες Braille (ΔΚ ΕΧ 8472), τα οποία προορίζονται για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία όρασης, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4553/2018.
5 Παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019 η αναστολή των διατάξεων φορολόγησης της υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων, του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν. 4583/2018 (σχετική και η Πολ. 1241/2018).
6 Μέχρι το τέλος του Μαρτίου (31/03) του επομένου έτους από το ημερολογιακό που αφορούν, θα υποβάλλονται ετησίως (και όχι ανά τρίμηνο) οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών - Προμηθευτών, σύμφωνα με την Απόφαση - Πολ. 1217/29-11-2018.
7 Εξαιρούνται από την 01/01/2019 από το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του Ν. 3981/2011:
* Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων (500 ευρώ).
* Οι αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 4384/2016.
* Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του Ν. 1566/1985.
* Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
Καθώς και οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια, σύμφωνα με το άρθρου 17 του Ν. 4577/2018.
8 Μειώνεται, κατά ποσοστό 30%, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4579/2018, ο ΕΝΦΙΑ για το έτος 2019, όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου ανέρχεται μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ. Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των 60.000 ευρώ, για το υπερβάλλον ποσό αυτής, το ποσό της μείωσης κατά 30% μειώνεται κατά επτά δέκατα (0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας και δεν μπορεί να υπερβεί τα εκατό (100) ευρώ.
Επίσης, και για το έτος 2019, δεν συνυπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (αγροτεμάχια) (σχετική η Πολ. 1223/2018).
9 Εφαρμόζονται από την 01/01/2019, οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, οι οποίες καθορίστηκαν με την Υπουργική Απόφαση Πολ. 1113/2018 της 12ης Ιουνίου του 2018 (ΦΕΚ 2192/12-06-2018).
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, που καλύπτει 10.216 ζώνες, σε 2.122 ζώνες οι τιμές μειώνονται, σε 3.792 ζώνες οι τιμές αυξάνονται και σε 4302 ζώνες οι τιμές παραμένουν οι ίδιες με τις προϊσχύουσες.
Σημειώνεται ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες εφαρμόσθηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 μόνο για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.
Οι αυξομειώσεις αυτές των νέων αντικειμενικών αξιών θα προκαλέσουν μεταβολές σε 17 φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, που επιβάλλονται στην απόκτηση και κατοχή της ακίνητης περιουσίας (ΦΜΑ, ΦΠΑ 24% στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων, φόροι δωρεάς, γονικής παροχής κ.λπ.).
10 Προστίθεται διαδικαστική παράβαση στον ΚΦΔ που επισύρει πρόστιμο 500 ευρώ, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε πρόσωπο, εφόσον υπέχει υποχρέωση από τη φορολογική νομοθεσία, εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης από εγκεκριμένο και μη δηλωμένο φορολογικό μηχανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4583/2018.
11 Παρέχεται η δυνατότητα για πρώτη φορά υποβολής χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των συζύγων και της χωριστής βεβαίωσης του φόρου.
Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωση, για κάθε φορολογικό έτος μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και τον άλλο σύζυγο, σύμφωνα με το άρθρο 59 του Ν. 4583/2018 (σχετική και η Πολ. 1241/2018).
12 Αυξάνεται από την 01/01/2019 το περιβαλλοντικό τέλος της λεπτής πλαστικής σακούλας στα 0,07 λεπτά (από 0,03 λεπτά που κόστιζε πλέον 0,01 ΦΠΑ = 0,04 λεπτά). Συνεπώς, από την 01/01/2019, κάθε λεπτή σακούλα θα χρεώνεται 0,09 λεπτά (0,07 λεπτά + ΦΠΑ 0,02 λεπτά), σύμφωνα με το άρθρο 3Α' της απόφασης με αρ. 180036/952/2017/10-08-2017 (ΦΕΚ 2812/10-08-2017).
13 Μειώνονται από την 01/01/2019 οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, κατά 33,3%, από 20% που ήταν το 2018 στο 13,33%, σύμφωνα με τον Ν. 4578/2018.
14 Καθιερώνεται σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της 28/12/2018 του υπουργείου Εργασίας, που γνωστοποιεί την υπογραφή της αναμενόμενης υπουργικής απόφασης, η παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών 20,28% για όσους αμείβονται με τίτλους κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
Με βάση την υπουργική απόφαση (που αναμένεται η δημοσίευσή της):
Οι αμειβόμενοι με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών - πωλήσεων απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν από την έκδοση του παραστατικού.
Η ασφαλιστική εισφορά καθορίζεται σε 13,33% για κύρια σύνταξη και 6,95% για υγειονομική περίθαλψη επί της καθαρής αξίας του παραστατικού μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων. Οι εισφορές βαρύνουν τον αμειβόμενο με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον εκδότη μέχρι το τέλος της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του επόμενου μήνα της έκδοσης του παραστατικού.
Ο χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αν δεν υπάρχει σύμβαση εργασίας, υπολογίζεται με βάση το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού διά του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Στην περίπτωση που υπάρχει σύμβαση εργασίας με καθορισμένο αριθμό ημέρας ή ημερών απασχόλησης μέχρι 1 πλήρη μήνα ή 25 ημέρες ασφάλισης, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται η ημέρα ή οι ημέρες που ορίζονται στη σύμβαση ανεξαρτήτως της διάρκειας της ημερήσιας απασχόλησης.
Συνεπώς μετά την παρακράτηση του φόρου 20% και του χαρτοσήμου 3,60% επί της αμοιβής του Τίτλου Κτήσης, θα υπολογίζεται επί του υπολοίπου της καθαρής αξίας (αφού αφαιρεθεί ο φόρος και το χαρτόσημο) ασφαλιστική εισφορά 20,28% υπέρ ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4308 (Ε.Λ.Π.), μπορεί κάποιος να λάβει αμοιβή με Τίτλο Κτήσης μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ ετησίως, εφόσον παρέχει υπηρεσία ευκαιριακά και περιστασιακά, όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κ.λπ. (σχετική και η Πολ. 1003/2014).
Αθανάσιος Λ. Βουθούνης - Οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος & δ.σ. της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
17)  Οι 22 αλλαγές που εκσυγχρονίζουν το εταιρικό δίκαιο των Ε.Π.Ε.
        Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
             ΑΡΘΡΟ 
 Αθανάσιος Λ. Βουθούνης
 Τετάρτη, 06 Ιουνίου 2018 Σελ. 13.

Με τον Ν. 4541/2018 (ΦΕΚ 93Α΄/31-05-2018) που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, με θέμα «Τροποποίηση του Ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στο εταιρικό δίκαιο που διέπει τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).
Με το παρόν άρθρο, δίδεται μια συνοπτική εικόνα των βασικών τροποποιήσεων του Ν. 3190/1955 που εκσυγχρονίζουν τις ΕΠΕ. Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στον Ν. 3190/1955 απαριθμούνται παρακάτω:
Αθανασίος Λ. Βουθούνης

1 Η επωνυμία της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), μπορεί να σχηματιστεί και από άλλες λεκτικές ενδείξεις, ακόμα και φανταστικές, με προϋποθέσεις, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να σχηματίζεται από τα ονόματα των εταίρων ή από το αντικείμενο της επιχείρησης.
Η επωνυμία μπορεί επίσης να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει, με λατινικούς χαρακτήρες. Για τις διεθνείς συναλλαγές μπορεί να αποδίδεται με τους όρους Limited Company, LLC ή LTD.

2 Το ύψος του κεφαλαίου της ΕΠΕ καθορίζεται ελεύθερα από τους εταίρους και σχηματίζεται είτε από μετρητά είτε από εισφορές σε είδος (αποτιμώνται με το άρθρο 9 του Ν. 2190/20, εφόσον είναι δεκτικές αποτίμησης και καταχωρούνται στον ισολογισμό).


Καθορίζεται επίσης ελεύθερα και από τους εταίρους και η ονομαστική αξία των εταιρικών μεριδίων, η οποία, όμως, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) ευρώ και είναι ίση για όλα τα εταιρικά μερίδια, ακόμα και σε μείωση του εταιρικού κεφαλαίου.
Στα έντυπα της εταιρείας αντικαθίσταται η αναφορά στο μητρώο ΕΠΕ με τον αριθμό του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) (άρθρο 1).

3 Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης της ΕΠΕ και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227Α΄) και με την υπ’ αριθ. 31637/2017 απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του κοινοτικού δικαίου, αντί αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο, που ισχύει σήμερα.

Εγγραφή στο ΓΕΜΗ
4 Η ΕΠΕ αποκτά νομική προσωπικότητα μόνο με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθότι δεν αρκεί μόνο η κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.

5 Επιβάλλεται, με ευθύνη του διαχειριστή, η πιστοποίηση της καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου και η καταχώρηση της πιστοποίησης αυτής στο ΓΕΜΗ (μέσα σε έναν μήνα από τη σύστασή της).

6 Εναρμονίζεται το καθεστώς δημοσιότητας των ΕΠΕ με τις διατάξεις του Ν. 3419/2005, καθότι καταργείται η λεγόμενη «διπλή» δημοσιότητα (μητρώο ΕΠΕ και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως), που υφίσταται σήμερα, και αντικαθίσταται από την ενιαία και ολοκληρωμένη δημοσιότητα εντός του ΓΕΜΗ και μέσω του διαδικτυακού τόπου του (άρθρο 2).

7 Η πρόσκληση των εταίρων για τη σύγκληση οποιασδήποτε συνέλευσης των εταίρων (τακτικής, έκτακτης ή καταστατικής) μπορεί να πραγματοποιηθεί και με email.

8 Η συνέλευση των εταίρων, εκτός από την έδρα της εταιρείας, μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει προβλεφθεί στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι.

Συνελεύσεις μέσω τηλεδιάσκεψης
9 Η συνέλευση των εταίρων μπορεί να διεξαχθεί και μέσω τηλεδιάσκεψης, αν προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν όλοι οι εταίροι.
Στην περίπτωση που εταίρος ζει στο εξωτερικό ή δεν μπορεί να παραστεί στη συνέλευση για σπουδαίο λόγο (ασθένεια - αναπηρία) δικαιούται να αξιώσει τη συμμετοχή του στη συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης.

10 Στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της συνέλευσης των εταίρων προστίθεται και η πρόβλεψη περί αναβίωσης της εταιρείας (περιγράφεται στο νέο άρθρο 50Α΄ που προστίθεται στον Ν. 3190/1955).

11 Ο διαχειριστής που έχει οριστεί από το καταστατικό (καταστατική διαχείριση) είτε με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε, με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία [πλέον του ημίσεος του όλου αριθμού των εταίρων, εκπροσωπούντων πλέον του ημίσεος του όλου εταιρικού κεφαλαίου (διπλή)], (άρθρο 13 του Ν. 3190/1955).
Σε περίπτωση που η διαχείριση έχει ανατεθεί για ορισμένο χρόνο, τότε στο καταστατικό πρέπει να προβλέπονται και συγκεκριμένοι λόγοι ανάκλησης του διαχειριστή (άρθρο 3).

12 Εισάγεται νέο κεφάλαιο στον Ν. 3190/1955, με τίτλο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ».
Στο κεφάλαιο αυτό, συγκεντρώνονται και κωδικοποιούνται όλες οι διατάξεις περί οικονομικών καταστάσεων και διανομής κερδών των ΕΠΕ, είτε αυτές προέρχονται από τον αρχικό Ν. 3190/1955, είτε από τον Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) και τον Ν. 4403/2016.
Έλεγχοι και διαφάνεια
13 Επικαιροποιείται το πλαίσιο σύνταξης ελέγχων και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων ΕΠΕ, εναρμονιζόμενο με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4308/2014, 4336/2015, 4403/2016 και 4449/2017) και τους υφιστάμενους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

14 Παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών, πέραν του τακτικού που προβλέπεται σήμερα, με αυξημένη πλειοψηφία εταίρων και μεριδίων, της § 1 του άρθρου 38 (άρθρο 4).

15 Εισάγεται η υποχρέωση μέσα σε έναν (1) μήνα από την εγγραφή της μεταβίβασης των εταιρικών μεριδίων στο βιβλίο των εταίρων, να πραγματοποιείται και η καταχώρηση και δημοσίευση της πράξης στο ΓΕΜΗ.

16 Θεσπίζεται η αρχή της ελεύθερης εξόδου του εταίρου από ΕΠΕ, η οποία ισχύει μόνο αν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στο καταστατικό. Στην περίπτωση αυτή, ο εταίρος μπορεί να εξέλθει της εταιρείας, με δήλωση εξόδου προς τον διαχειριστή (άρθρο 5).

17 Μειώνονται τα ποσοστά για την τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης που πραγματοποιείται από τη συνέλευση των εταίρων, με τη διπλή πλειοψηφία τουλάχιστον πλέον του ενός δευτέρου (1/2) του συνολικού αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% του εταιρικού κεφαλαίου [από την πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) που προβλέπετο].

Μείωση κεφαλαίου
18 Ορίζεται η διαδικασία σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου, λόγω εξόδου εταίρου, όταν η συνέλευση των εταίρων δεν λάβει σχετική απόφαση.
Προβλέπεται πλέον η δυνατότητα του εξερχόμενου εταίρου, να μεταβιβάσει ελεύθερα το μερίδιό του (άρθρο 6).

19 Μειώνονται τα ποσοστά της διπλής πλειοψηφίας από τα τρία τέταρτα (3/4) στα δύο τρίτα (2/3) για τη λήψη απόφασης της συνέλευσης των εταίρων, για τη λύση της ΕΠΕ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.

20 Όταν οι εταίροι δεν επιθυμούν τη λύση της εταιρείας λόγω παρόδου της διάρκειας, ο χρόνος αυτός μπορεί να παραταθεί, με σχετική απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, η οποία πρέπει να ληφθεί πριν από την απώτατη καταστατικά οριζόμενη διάρκεια.

21 Εισάγεται και στην ΕΠΕ, ανάλογη ρύθμιση του άρθρου 47 του Ν. 2190/1920, που ισχύει για τις Α.Ε., για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων από τη συνέλευση των εταίρων, στην περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων καταστεί κατώτερο του ημίσεος (1/2) του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 7).

22 Ορίζεται το καθεστώς εγκατάστασης υποκαταστημάτων ή πρακτορείων αλλοδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, με σαφή διαχωρισμό αυτών με έδρα κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή χώρας του ΕΟΧ από τις αντίστοιχες εταιρείες τρίτης χώρας, με τις πρώτες, να μη χρειάζονται, εφεξής, την έκδοση σχετικής απόφασης εγκατάστασης από την αρμόδια εποπτική αρχή.

Αθανασίος Λ. Βουθούνης, οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 16)  Ποιές αλλαγές επέρχονται στο καθεστώς ΦΠΑ
  " Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ "
 ΑΡΘΡΟ
Αθανάσιος Λ. Βουθούνης
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, Σελίδα 30, 1105 λέξεις.

Με τους νόμους 4261/2014 και 4281/2014 επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις στον Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2589/2000):
Α. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής

Ο Αθανάσιος Λ. Βουθούνης.
Με το άρθρο 185 του Ν. 4261/05-05-2014 προστέθηκε στον Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) νέο άρθρο 39β’ με τίτλο Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής, και ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1ης Οκτωβρίου 2014 και εφεξής.
Ειδικότερα:
Το ειδικό αυτό καθεστώς είναι προαιρετικό, παρέχεται η δυνατότητα στα υποκείμενα στο φόρο των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν έχουν υπερβεί τις 500.000 ευρώ, να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος καταβολής κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων.


Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς:
* Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής αναφορικά με τις πραγματοποιούμενες από τα πρόσωπα αυτά φορολογητέες πράξεις.
* Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο.
Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς προϋποθέτει την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια φορολογική αρχή, ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και δεν μπορεί να παύσει πριν από τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση των υποκείμενων στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής, άρθρο 226.7α’ Οδηγίας 2006/112/ΕΚ», ώστε να είναι γνωστό στον αντισυμβαλλόμενό τους ότι μπορεί να εκπέσει το ΦΠΑ κατά το χρόνο της πληρωμής, όπως επίσης οι υποχρεώσεις τους να τηρούν λογιστικά αρχεία με τρόπο που να διαπιστώνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές της αντιπαροχής για τις πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούν ή λαμβάνουν και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές. Περαιτέρω, οι υποκείμενοι στο φόρο που λαμβάνουν παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, από υποκείμενους του ειδικού καθεστώτος, υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά τους αρχεία με τρόπο που να διαπιστώνονται οι πληρωμές που πραγματοποιούν για τις εν λόγω πράξεις και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη Φορολογική Διοίκηση για τις εν λόγω πληρωμές.
Επίσης, παρατίθενται οι πράξεις οι οποίες δεν υπάγονται στο ως άνω ειδικό καθεστώς (παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο, τις εισαγωγές αγαθών, τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, τις λιανικές πωλήσεις κ.λπ.).
Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις που προβλέπονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ούτε η ερμηνευτική εγκύκλιος.
Β. Με το άρθρο 1 του Ν. 4281/08-08-2014 επέρχονται τροποποιήσεις στον Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000):
1. Προβλέπεται επιστροφή του φόρου που προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο δεν μεταφέρεται σε επόμενη περίοδο για έκπτωση ή σε περίπτωση μεταφοράς του η έκπτωση δεν κατέστη δυνατή. Επομένως, εναπόκειται στην επιλογή του υποκειμένου αν θα ζητήσει την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ με την περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου στην οποία προέκυψε ή αν θα συμψηφίσει το πιστωτικό υπόλοιπο σε επόμενη φορολογική περίοδο, είτε ολόκληρο είτε το υπόλοιπο το οποίο δεν κατέστη δυνατόν να συμψηφιστεί σε προηγούμενη φορολογική περίοδο.
2. Καταργείται η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 01.01.2014. Από 1.1.2015 προβλέπεται η υποβολή μόνον περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ για κάθε φορολογική περίοδο. Η διάρκεια της φορολογικής περιόδου κυμαίνεται από έναν ημερολογιακό μήνα έως ένα ημερολογιακό έτος, ανάλογα με τον υπόχρεο, η δε δήλωση υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου.
Σημειώνεται ότι «με την Α.Υ.Ο. Πολ. 1198/25-08-2014, ορίσθηκε ο νέος τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φ.Π.Α.» (έντυπο 050 - Φ.Π.Α. Εκδοση 2014) η οποία θα ισχύσει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/01/2015 και εφεξής.
Οι βασικότερες αλλαγές του νέου εντύπου είναι:
2.1. Δεν θα αναγράφονται οι εισροές (δαπάνες και αγορές) ανά συντελεστή ΦΠΑ σε 12 κωδικούς, όπως απαιτούσε το παλαιό έντυπο, αλλά θα χρησιμοποιούνται μόνο 2 κωδικοί (αξία και αναλογών ΦΠΑ).
2.2. Οι ειδικοί λογαριασμοί (κωδικοί πληροφοριακού χαρακτήρα) ενσωματώνονται αντίστοιχα στις εκροές και εισροές σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές με στόχο την ορθότερη δήλωση των συναλλαγών των επιχειρήσεων για σκοπούς ΦΠΑ και την απαραίτητη διασταύρωση αυτών από τη Φορολογική Διοίκηση.
2.3. Ενσωματώνεται η αίτηση επιστροφής με την απλή συμπλήρωση ενός κωδικού για το ποσό και αντίστοιχων κωδικών για το λόγο της επιστροφής και δεν θα απαιτείται πλέον κατάθεση ξεχωριστής αίτησης επιστροφής.
2.4. Ενσωματώνεται η αίτηση συμψηφισμού του προς επιστροφή ποσού με μελλοντικές οφειλές.
2.5. Δίνεται η δυνατότητα να αναγράφεται ο αριθμός λογαριασμού για την κατάθεση σε αυτόν του προς επιστροφή ποσού.
Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις για το διακανονισμό παγίων και για τον προσδιορισμό της αναλογίας έκπτωσης (pro-rata) χωρίς να απαιτείται η συμπλήρωση περίπλοκων πινάκων για τον προσδιορισμό των παραπάνω.
3. Προστίθεται στις περιπτώσεις του άρθρου 39α’, κατά τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι ο λήπτης και η εκτέλεση εργασιών σε ακίνητα προς αναθέτουσες αρχές, κατά την έννοια της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.
Γ. Με το άρθρο 251 του Ν. 4281/08-08-2014 αντικαθίσταται το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000 - Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων), σύμφωνα με το οποίο: «Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), οι υποκείμενοι οι οποίοι κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας μέχρι 10.000,00€».
Απαραίτητη πάντως προϋπόθεση για τη μετάταξη υποκειμένου από το κανονικό στο απαλλασσόμενο καθεστώς αλλά και αντίστροφα (πλην αυτονόητα της υποχρεωτικής περίπτωσης, λόγω ακαθαρίστων εσόδων, ένταξης στο κανονικό καθεστώς) είναι η σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 10 § 4 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και εντός της προθεσμίας που αυτό ορίζει υποβολή κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου σχετικής δήλωσης μεταβολών.
Επίσης, ορίζεται ότι όταν υποκείμενος μετατάσσεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά από το ένα καθεστώς στο άλλο, κατά την έναρξη συγκεκριμένης διαχειριστικής περιόδου, τα αποθέματα των εμπορεύσιμων αγαθών, τα οποία υπάρχουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, που προηγείται του χρόνου της μετάταξης, απογράφονται υποχρεωτικά, ανά συντελεστή φόρου που ισχύει την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου που προηγείται της μετάταξης, αποτιμώνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του φόρου που έχει εκπεσθεί για τα αποθέματα, όταν ο υποκείμενος μετατάσσεται από το κανονικό καθεστώς στο απαλλασσόμενο, και δικαίωμα έκπτωσης, αντίστοιχα, όταν μετατάσσεται από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς.
Οι μετατασσόμενοι, για τον εναπομείναντα χρόνο του διακανονισμού (των επενδυτικών αγαθών), έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου ή, κατά περίπτωση, υποχρέωση διακανονισμού και καταβολής του φόρου, ανάλογα με το εάν πρόκειται για μετάταξη από το απαλλασσόμενο στο κανονικό καθεστώς ή αντίστροφα.
Επίσης, ορίζεται ότι οι υποκείμενοι που υπάγονται στο απαλλασσόμενο καθεστώς στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας - απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων» και δεν δικαιούνται να εκπέσουν το φόρο των εισροών τους.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ - Οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Συνεργάτες Γιάννη Γιαμαρέλλου Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων». www.tax-analysis.blogspot.gr 15 )Τι αλλάζει με το φορολογικό πολυνομοσχέδιο.
Ν.4223/31.12.2013 (ΦΕΚ 287 τεύχος Α')
 " Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"
 Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013  11.00
Αθανάσιος Λ. Βουθούνης . Σελίδα 15, 3132 λέξεις,  ΑΡΘΡΟ

Με τον νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, με θέμα «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στη φορολογία ακινήτων, καθώς και στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013 - ΚΦΕ), τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/ 2013) και τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012 - ΚΦΑΣ).
Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο, επισημαίνονται παρακάτω:
Κεφάλαιο Α' - ΕΝΦΙΑ
1. Θεσπίζεται ετησίως, από 01/01/2014, Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), για όλα τα ακίνητα της χώρας, σε αντικατάσταση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) που καταργείται, και του Εκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (πρώην ΕΕΤΗΔΕ) που ισχύει μέχρι 31/12/2013.
Με τον ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται φόρος από 2 έως 13 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα σπίτια, 3 έως 9.000 ευρώ το στρέμμα για τα οικόπεδα, και 1 ευρώ το στρέμμα για τα αγροτεμάχια.
Παράλληλα θεσπίζεται και πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση με την καθιέρωση του ονομαζόμενου «συμπληρωματικού φόρου» με αφορολόγητο όριο 300.000 ευρώ και συντελεστές που ξεκινούν από 0,1 έως και το 1% μόνο για τα φυσικά πρόσωπα.

Για τα νομικά πρόσωπα ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων (χωρίς αφορολόγητο όριο) και ισούται με το 5‰ (2,5‰ προβλέπεται για τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).
Στη συνολική αξία δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία των απαλλασσόμενων ακινήτων των νομικών προσώπων κ.λπ., καθώς και τα δικαιώματα επί των ακινήτων (ειδικών κτιρίων) που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών κ.λπ.
Ο ΕΝΦΙΑ προκύπτει ως άθροισμα του κυρίου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκείμενου στο φόρο φυσικού ή νομικού προσώπου.
Για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ του έτους 2014 λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβλήθηκαν από το 2005 μέχρι 2014 όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και των ετών 2013 και 2014 όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
Σημειώνεται ότι από 01/01/2014 και εφεξής ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης των στοιχείων ακινήτων (Ε9), εφόσον υπάρχει μεταβολή στα ακίνητά του μέσα σε τριάντα ημέρες από την κάθε μεταβολή.
Παρέχεται επίσης στα φυσικά πρόσωπα η δυνατότητα χορήγησης έκπτωσης 50%, όταν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000,00€ προσαυξανόμενο κατά 1.000€ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, και το σύνολο των κτισμάτων τους δεν υπερβαίνουν τα 150 τ.μ. και 100% απαλλαγή για τους πολύτεκνους και σε όσους έχουν αναπηρία άνω του 80% (εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 12.000€ προσαυξανόμενο κατά 1.000€ και το σύνολο των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.
Τέλος, για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται αναστολή πληρωμής για ένα έτος (και μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι 3 φορές εντός διαστήματος 10 ετών από τη χορήγηση της πρώτης αλλαγής), εφόσον ο συνολικός κύκλος εργασιών κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος δεν υπερβαίνει το δεκαπλάσιο του συνολικού φόρου και παρουσιάζει μείωση άνω του 30% σε σχέση με το προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος και δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.
2. Μειώνεται, από 01/01/2014, ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, εξ επαχθούς αιτίας (εκτός γονικής παροχής, δωρεάς, κληρονομιάς) οριζόμενος σε 3% επί της φορολογητέας αξίας του ακινήτου.
Σήμερα ο συντελεστής ΦΜΑ ορίζεται σε 8% για το μέχρι 20.000 ευρώ τμήμα της αξίας του ακινήτου και σε 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της). (Αρθρα 1 έως 13.)
Κεφάλαιο Β'
3. Προβλέπεται ετήσια οικονομική παροχή για τα τρία (3) επόμενα έτη, 2014, 2015 και 2016, από τα μέλη της ναυτιλιακής κοινότητας προς το Ελληνικό Δημόσιο και καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής της. (Αρθρο 14)
4. Οι φόροι κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια (Ν. 2961/2001), ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων κ.λπ. (της φορολογίας κεφαλαίου) για τους οποίους προβλέπεται άμεση καταβολή σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις καταβάλλονται από 01/01/2014 εντός προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης ή την έκδοση της πράξης άμεσου ή διοικητικού προσδιορισμού του φόρου. (Αρθρο 15)
5. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2014 (λήγει 31/12/2013) η προθεσμία για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας (απόσυρση) με καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2000 κ.ε., και με τα υφιστάμενα κίνητρα απαλλαγής ή μείωσης του τέλους ταξινόμησης. (Αρθρο 16)
6. Δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται στους υπόχρεους φορολογικές προσαυξήσεις που έχουν υπολογισθεί μετά την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης ή έκδοσης φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος, στη φορολόγηση της εφάπαξ συνταξιοδοτικής παροχής που εισέπραξαν οι υπάλληλοι και τα στελέχη της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004» βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου συνταξιοδοτικής παροχής.
7. Επανακαθορίζονται οι διαχειριστικές περίοδοι (φορολογικές χρήσεις 2012 και 2013) αναφορικά με τον έλεγχο των φακέλων τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών επιχειρήσεων από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης.
Σε περίπτωση μη διάθεσης στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του φακέλου τεκμηρίωσης εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) των συναλλαγών για τις οποίες υπήρχε υποχρέωση τεκμηρίωσης.
8. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3525/2007 όπως ισχύει σχετικά με την έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα, έχουν εφαρμογή και στις χορηγίες που γίνονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης της Ελληνικής Προεδρίας μέχρι 30/06/2014. (Αρθρο 18)
Κεφάλαιο Γ'
Επέρχονται τροποποιήσεις στον νέο ΚΦΕ (ν. 4172/2013) που τίθεται σε ισχύει από 01/01/2014.
9. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νέου ΚΦΕ ώστε η συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος φυσικής παρουσίας άνω των 183 ημερών που συνεπάγεται την απόκτηση φορολογικής κατοικίας στην ημεδαπή να μην καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και υπό την προϋπόθεση ότι η παραμονή τους δεν υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 365 ημερών. (Αρθρο 21)
10. Αυξάνεται κατά 50% (μέχρι 31/12/2015) το φορολογητέο εισόδημα του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας της § 1 (από μισθωτή εργασία) για τους φορολογούμενους που κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, προκειμένου να έχουν μειωμένη φορολογική επιβάρυνση.
11. Δεν θεωρούνται ως «επιχειρηματική συναλλαγή» (κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου) για τις μετοχές, μερίδια, κρατικά ομόλογα, παράγωγα κ.λπ. που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά συμπεριλαμβανομένης και της εναλλακτικής ή ομόλογα που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα κρατικά ομόλογα εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούμενος ασχολείται κατ’ επάγγελμα με τις ανωτέρω συναλλαγές.
12. Εισάγεται νέο άρθρο 22Α του νέου ΚΦΕ (Ν. 4172/2013) με το οποίο παρέχεται κίνητρο με αντικείμενο την προσαύξηση κατά 30% των εκπιπτόμενων δαπανών που αφορούν στην επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Εγχειρίδιο Frascati (Frascati Manual) και ορίζεται η σχετική διαδικασία λειτουργίας και παρακολούθησής του.
13. Ορίζεται ότι ο περιορισμός στο ποσό των τόκων δανείων που εκπίπτει η επιχείρηση δεν εφαρμόζεται στους τόκους των διατραπεζικών δανείων, καθώς και των ομολογιακών δανείων που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες.
Επιπροσθέτως, με τη διάταξη αυτή γίνεται σχετική νομοτεχνική επεξεργασία, ώστε να συμπεριληφθούν στις μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες όλες οι προβλέψεις πλην των σχηματιζόμενων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του νέου ΚΦΕ.
14. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 28 του νέου ΚΦΕ σχετικά με την έμμεση μέθοδο προσδιορισμού κερδών, προκειμένου να συνδεθούν με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπου προβλέπεται ο προσδιορισμός του εισοδήματος των φυσικών προσώπων με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή έμμεσες μεθόδους ελέγχου.
15. Εισάγεται ρύθμιση σχετικά με την απαλλαγή από το φόρο του εισοδήματος που αποκτούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτη με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) και το οποίο προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων (μετοχές, μερίδια, κρατικά ομόλογα, παράγωγα κ.λπ.) με την προϋπόθεση να αποδεικνύουν την φορολογική τους κατοικία υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά στην φορολογική διοίκηση. (Αρθρο 22)
16. Προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του νέου ΚΦΕ ώστε τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη, τα οποία δεν έχουν υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων να περιλαμβάνονται στα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επιπροσθέτως, ρυθμίζεται το ζήτημα προσδιορισμού των εσόδων και των εξόδων των εταιρειών που εφαρμόζουν Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα οποία προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων.
Επίσης ορίζεται ότι για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα (άρθρα 21 έως 28 του νέου ΚΦΕ). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διανομής κερδών από τους εν λόγω υπόχρεους δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου 10%.
17. Αυξάνεται σε 30% (από 25%) το ποσοστό των πλεοναζουσών δαπανών τόκων που υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA) και οι οποίες δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες δαπάνες.
Σημειώνεται ότι με την § 3 του άρθρου 26 του παρόντος, προστίθεται νέα παράγραφος 9α' στο άρθρο 72 (μεταβατικές διατάξεις του νέου ΚΦΕ), σύμφωνα με την οποία η § 1 του άρθρου 49 του νέου ΚΦΕ ισχύει από την 01/01/2017. Κατά τη μεταβατική περίοδο οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοστά των φορολογητέων κερδών προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (ΕBITDA):
* το εξήντα τοις εκατό (60%) από την 1η Ιανουαρίου 2014,
* το πενήντα τοις εκατό (50%) από την 1η Ιανουαρίου 2015,
* το σαράντα τοις εκατό (40%) από την 1η Ιανουαρίου 2016
18. Αυξάνεται σε 3.000.000€ (από 1.000.000€) το ποσό των τόκων που αναγνωρίζεται πλήρως ως εκπιπτόμενες δαπάνες εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων καθαρών τόκων στα βιβλία δεν υπερβαίνει τα 3000.000€.
Επίσης απαλείφεται η προϋπόθεση ότι η εταιρεία δεν είναι μέλος ομίλου, και η δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει μεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισμό (από 5 έτη που προβλέπετο αρχικώς).
Σημειώνεται ότι με την § 3 του άρθρου 26 του παρόντος προστίθεται νέα παράγραφος 9β' στο άρθρο 72 (μεταβατικές διατάξεις του νέου ΚΦΕ), σύμφωνα με την οποία η § 3 του άρθρου 49 του Ν. 4172/2013, τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016.
Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες, εφόσον το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 ευρώ το χρόνο.
19. Τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του νέου Κώδικα, προκειμένου τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα να φορολογούνται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 26% αδιακρίτως του τύπου βιβλίων που τηρούν.
20. Μειώνεται μέχρι 31/12/2015 ο συντελεστής 26% κατά 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.
21. Παρέχεται φορολογικό κίνητρο για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, ώστε να ενταχθούν σε πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10 KW για τη διάθεση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ, καθώς και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αυτό αναπτύσσει αποτελέσματα.
Τα κέρδη των επιχειρήσεων αυτών απαλλάσσονται του φόρου. Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 KW».
Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους φορολογούνται με τις διατάξεις του παρόντος ΚΦΕ. (Αρθρο 23)
22. Ορίζεται ότι διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά σε μεταγενέστερο χρόνο από το έτος στο οποίο ανάγονται.
Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος.
23. Τροποποιείται η παράγραφος 3 του άρθρου 64 του νέου ΚΦΕ, προκειμένου να εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση με την παρακράτηση φόρου 20% για τις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σε περίπτωση που ο λήπτης της πληρωμής είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή και δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση. (Αρθρο 24)
24. Τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης φυσικών προσώπων, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους (από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου που ίσχυε μέχρι σήμερα).
Σημειώνεται ότι η πιο πάνω προθεσμία (μέχρι και την 30ή Απριλίου) ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2015. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η δήλωση υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου.
25. Τροποποιείται η ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης νομικών προσώπων, η οποία υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους (από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου που ίσχυε μέχρι σήμερα).
26. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 71 του νέου ΚΦΕ, προκειμένου η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος των κοινωνιών αστικού δικαίου, αστικών κερδοσκοπικών ή μη κερδοσκοπικών εταιρειών, συμμετοχικών ή αφανών εταιρειών να υπολογίζεται σε ποσοστό 55%. (Αρθρο 25)
27. Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 72 του νέου ΚΦΕ, ώστε οι διατάξεις των άρθρων 22 και 23 να ισχύουν για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. (μετά την 30ή/6/2014).
Επίσης, τροποποιείται και η παράγραφος 3 του άρθρου 72 του νέου ΚΦΕ προκειμένου οι διατάξεις των άρθρων 24 (αποσβέσεις), 25 (αποτίμηση αποθεματικών και ημικατεργασμένων προϊόντων) και 28 (έμμεση μέθοδος προσδιορισμού κερδών) να ισχύουν για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 (από την παλαιά διάταξη που όριζε ότι κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής).
28. Διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 12 και 13 (όπως αναριθμήθηκαν) του άρθρου 72 του νέου ΚΦΕ που προβλέπει την αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών (Λογ. 41.90) με 15% για το 2013 και 19% το 2014 (αφού συμψηφισθούν υποχρεωτικά οι φορολογικές ζημίες) δεν καταλαμβάνει τα αφορολόγητα αποθεματικά που σχηματίστηκαν βάσει επενδυτικών ή αναπτυξιακών, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων.
Ρυθμίζεται επίσης η καταβολή του φόρου που γίνεται μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την απόφαση διανομής από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Τροποποιείται η § 13 (πρώην 12) του άρθρου 72 του νέου ΚΦΕ και εξακολουθούν να παραμένουν στους ισολογισμούς που κλείνουν με 31/12/2014 και μετά οι λογαριασμοί των αποθεματικών των επενδυτικών ή αναπτυξιακών νόμων, καθώς και ειδικών διατάξεων νόμων, ενώ δεν επιτρέπεται η τήρηση λογαριασμών αφορολόγητων αποθεματικών (Λογ. 41.90).
29. Ορίζεται ότι η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νέου ΚΦΕ για τις συμβάσεις (χρηματοοικονομικής μίσθωσης) που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4172/ 2013 τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019 και εξής. (Αρθρο 26)
Κεφάλαιο ΣΤ'
Στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν.4174/2013), που ισχύει από 01/01/2014, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις στα εξής κυρίως σημεία:
30. Στο πεδίο εφαρμογής του προστίθεται και ο Φόρος Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ενώ ο φόρος ακίνητης περιουσίας αντικαθίσταται από τον ΕΝΦΙΑ. Επίσης, τίθεται παράρτημα με όλους τους λοιπούς φόρους, τέλη κ.λπ., στους οποίους εφαρμόζεται ο ΚΦΔ.
31. Προβλέπεται η έκδοση Βεβαίωσης Οφειλής, αντί του αποδεικτικού ενημερότητας, για την είσπραξη χρημάτων ή τη μεταβίβαση ακινήτου, όταν ο φορολογούμενος έχει οφειλές προς το Δημόσιο.
Με βάση τη Βεβαίωση Οφειλής αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό ή το προϊόν του τιμήματος και μέχρι του ύψους της οφειλής.
32. Παρέχεται η δυνατότητα στον αρμόδιο υπάλληλο της Φορολογικής Διοίκησης να ζητά, για την είσοδό του στις εγκαταστάσεις του φορολογούμενου, τη συνδρομή των οργάνων της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο.
33. Η φορολογική Διοίκηση μπορεί, σε επείγουσες περιπτώσεις, να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα (συντηρητική κατάσχεση κινητών, ακινήτων κ.λπ.) και πριν από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της οφειλής και χωρίς δικαστική απόφαση.
34. Ενισχύονται τα ασφαλιστικά μέτρα (να μην παραλαμβάνει και να μη χορηγεί έγγραφα που αποκτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δέσμευση του 50% των καταθέσεων, θυρίδων κ.λπ.) για περιπτώσεις φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ ή έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 300.000 ευρώ.
35. Επεκτείνεται η διαδικασία συμψηφισμού (άρθρο 83 ΚΕΔΕ) και στους φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
36. Συμπληρώνονται οι διατάξεις, σχετικά με την παραγραφή της είσπραξης φόρων, με συγκεκριμένες περιπτώσεις που αυτή (παραγραφή) διακόπτεται ή αναστέλλεται. Ορίζεται για πρώτη φορά ότι η κοινοποίηση στο φορολογούμενο ατομικής ειδοποίησης διακόπτει την παραγραφή.
37. Τίθενται χρηματικά όρια προκειμένου να στοιχειοθετούνται οι παραβάσεις της φοροδιαφυγής και προστίθενται, επίσης, νέες περιπτώσεις που συνιστούν παραβάσεις φοροδιαφυγής.
38. Πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση υποβολής ανακριβούς ή ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές (προβλέπεται μόνο για μη υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα). (Αρθρα 39 έως 48)
39. Επαναφέρεται για δύο χρόνια (2014 & 2015) το Φορολογικό Πιστοποιητικό και καταργείται από 01/01/2016, ενώ παράλληλα μειώνεται το αντισυνταγματικό πρόστιμο για όσους δεν λάβουν αυτό σε 5.000€ έως 40.000€ (από 10.000€ έως 100.000€ που ισχύει σήμερα).
Επίσης καταργείται η υποχρέωση ελέγχου από τη φορολογική διοίκηση των επιχειρήσεων που δεν έχουν εκδώσει φορολογικό πιστοποιητικό.
Απαγορεύεται στους ελεγκτές να εκδώσουν φορολογικό πιστοποιητικό όταν παρέχουν στην ελεγχόμενη εταιρεία συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου σύμφωνα με τις §§ 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν. 3693/2008. (Άρθρο 49)
40. Προβλέπεται απαλλαγή των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων με βάση το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων τους, ή το ποσό της επιστροφής του ΦΠΑ ή το ποσό της επιδότησης που αυτοί λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος, όπως τα σχετικά ποσά θα προσδιορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
41. Προβλέπεται η έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όπως ήδη προβλέπεται και για την αγορά αγαθών.
42. Αποσυνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου από την έκδοση δελτίου αποστολής, που καταργείται ως υποχρέωση από 01/01/2014, και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.
43. Ορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων, δικλίδων ασφαλείας, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων για την παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου.
44. Παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 (αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών μέχρι 31/12/2014.
Επίσης καταργούνται από 01/01/2014 τα άρθρα 5 (Δελτίο Αποστολής) και 8 (Εγγραφα Μεταφοράς και Στοιχεία Λοιπών Συναλλαγών). (Αρθρο 51)
45. Παρατείνεται για έναν ακόμη χρόνο, από 01/01/2015 (αντί 01/01/2014), (τέταρτη παράταση) η επιβολή φόρου 20% στις διαφημίσεις που προβάλλονται στην τηλεόραση. (Αρθρο 53)
Εν κατακλείδι, παρατηρούμε ότι και με το πολυνομοσχέδιο αυτό με το οποίο θεσπίζεται ο ΕΝΦΙΑ, μονιμοποιείται το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ - πρώην ΕΕΤΗΔΕ) και μαζί με τον θεσπιζόμενο «συμπληρωματικό φόρο» επιβάλλεται υπερφορολόγηση στα ακίνητα (αφού τα έσοδα από 500 εκατ. ευρώ προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 2,9 δισ. ευρώ), δεδομένου μάλιστα ότι οι φόροι αυτοί υπολογίζονται άδικα επί πλαστών και άδικων αντικειμενικών αξιών (τιμές του 2007).
Ουσιαστικά μπορεί να πει κανείς ότι η βαρύτατη αυτή φορολόγηση των ακινήτων οδηγεί σε δήμευση της περιουσίας των φορολογούμενων εν μέσω της μεγαλύτερης κρίσης που βιώνει η χώρα μας.
Τέλος, όσον αφορά τις πολλές τροποποιήσεις που επέρχονται στους νέους Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013 και Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013, οι οποίοι σημειωτέον ότι θα έφερναν την πολυδιαφημιζόμενη φορολογική μεταρρύθμιση (μέσα σε 5 μήνες από την ψήφισή τους και πριν καν αρχίσει η εφαρμογή τους και χωρίς ακόμα να έχουν εκδοθεί οι 100 αποφάσεις που προβλέπονται) καταδεικνύουν περίτρανα την προχειρότητα και την αδυναμία του υπουργείου Οικονομικών να φέρει νέα σύγχρονα νομοθετήματα που θα διευκολύνουν πρακτικά τις επιχειρήσεις και τους φορολογούμενους και θα έχουν προοπτική και διάρκεια και όχι να προκαλούν σύγχυση και ερμηνευτικά προβλήματα.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ - Οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας «Συνεργάτες Γιάννη Γιαμαρέλλου Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων». http://www.tax-analysis.blogspot.gr14) Οι αλλαγές που επέρχονται με το νέο Κώδικα  Φορολογίας Εισοδήματος.
Ν.4172/23.7.2013 (ΦΕΚ 167 τεύχος Α') 
   "Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ "
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 12:00,
Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 40 2476 λέξεις, ΑΡΘΡΟ

  Με το Νόμο (αριθ. 4172/2013) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/2013) με θέμα «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και ο οποίος αποτελείται από τρία τμήματα, θεσπίζεται και ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Τμήμα Πρώτο), ο οποίος θα αντικαταστήσει το μέχρι σήμερα Κωδικοποιημένο Ν. 2238/1994.


Με το Τμήμα Δεύτερο ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ με το Τμήμα Τρίτο ρυθμίζονται θέματα άλλων υπουργείων.

Αθανάσιος Λ. Βουθούνης
2. Ειδικότερα με το Τμήμα Πρώτο του νέου ΚΦΕ:

2.1. Καθιερώνεται νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2014 και μετά, ο οποίος περιλαμβάνει:

α. Τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων, καθώς και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων.

β. Τον τρόπο φορολόγησης για ειδικές κατηγορίες εισοδημάτων, καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων, της προκαταβολής του φόρου, καθώς και της παρακράτησής του κ.λπ.

2.2. Με το νέο ΚΦΕ επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στη φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων, οι κυριότερες των οποίων επισημαίνονται παρακάτω.

2.2.1. Εισάγεται ο όρος φορολογική κατοικία στο ελληνικό δίκαιο προκειμένου να προσδιοριστούν τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα ακολουθώντας τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αρθρο 3

2.2.2. Μειώνονται σε τέσσερις (4) από έξι (6) οι κατηγορίες (πηγές) του εισοδήματος. Σύμφωνα με το νέο ΚΦΕ, τα ακαθάριστα εισοδήματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,

β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,

γ) εισόδημα από κεφάλαιο και

δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Αρθρο 7

2.2.3. Αντικαθίστανται οι έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και «οικονομικό έτος» που χρησιμοποιούσε μέχρι σήμερα ο Ν. 2238/94, με το φορολογικό έτος, το οποίο ταυτίζεται κατά βάση με το ημερολογιακό έτος και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες.

Αρθρο 8

2.2.4. Αντιμετωπίζονται ζητήματα διπλής φορολόγησης που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζαν μόνον οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει η χώρα μας με άλλες χώρες με τη μέθοδο «πίστωσης φόρου αλλοδαπής (credit method)», σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Αρθρο 9

2.2.5. Αυξάνεται σε 3.000,00 ευρώ (από 2.900,00 ευρώ) το όριο του ετήσιου εισοδήματος που δεν πρέπει να υπερβαίνεται για να χαρακτηριστούν εξαρτώμενα μέλη (προστατευόμενα) τα άγαμα τέκνα, οι ανιόντες και τα ανήλικα ορφανά και από τους δύο γονείς.

Αρθρο 11

2.2.6. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της αγοραίας αξίας της παραχώρησης αυτοκινήτου (οχήματος) από φυσικό ή νομικό πρόσωπο (με εξαίρεση τους φορείς γενικής κυβέρνησης), προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο η οποία υπολογίζεται στο 30% της σχετικής δαπάνης ή του μισθώματος (περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών και συντηρήσεως, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος) που εγγράφει για το αυτοκίνητο (όχημα) ο εργοδότης ανάλογα με το εάν αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης ή αντικείμενο μίσθωσης.

Σημειώνεται ότι ο παλιός ΚΦΕ προέβλεπε ποσοστά 15%, 25%, 30% επί της εργοστασιακής τιμολογιακής αξίας (ΕΤΑ) 15.000 - 22.000, 22.001 - 30.000 και άνω των 30.000 αντίστοιχα για το έτος πρώτης κυκλοφορίας κ.λπ.

Αρθρο 13

2.2.7. Καθιερώνεται γενικός κανόνας για την έκπτωση όλων των δαπανών που πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης (από την παραγωγικότητα των δαπανών που προέβλεπε ο παλιός ΚΦΕ) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή, εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία και αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Ισχύει για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν μετά την 30ή Ιουνίου 2014.

Αρθρο 22

2.2.8. Αναφέρονται περιοριστικά δύο κατηγορίες δαπανών που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα και διακρίνονται σε αυτές που δεν εκπίπτουν λόγω του είδους της δαπάνης και σε αυτές που υπερβαίνουν τα τιθέμενα από το σχετικό άρθρο αριθμητικά όρια.

Σημειώνεται ότι δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500,00 ευρώ εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

Συνεπώς, εκπίπτουν οι δαπάνες που δεν αναφέρονται στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών και πληρούν τα αναφερόμενα κριτήρια των εκπιπτόμενων δαπανών.

Ισχύει για δαπάνες που αφορούν φορολογικές περιόδους που κλείνουν μετά την 30ή Ιουνίου 2014.

Αρθρο 23

2.2.9. Οι αποσβέσεις σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης διενεργούνται και εκπίπτουν από το μισθωτή και όχι από τον εκμισθωτή, όπως προέβλεπε ο παλαιός ΚΦΕ.

Ειδικά για τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα ενώ ο συντελεστής παραμένει 10%, υπάρχει όμως διαφοροποίηση για τις περιπτώσεις που από την αρχική συμφωνία προκύπτει διαφορετική από τα δέκα χρόνια οικονομική διάρκεια του δικαιώματος.

Στην περίπτωση αυτή ο συντελεστής διαμορφώνεται ως το πηλίκο «1 δια έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος».

Αρθρο 24

2.2.10. Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηματισμού των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων και διαγραφής αυτών ανάλογα με το χρόνο που παραμένουν αυτές ανείσπρακτες και το ποσό (από 0,5% επί της αναγραφόμενης αξίας των τιμολογίων πώλησης κ.λπ.):

* Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των 1.000,00 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη σε ποσοστό 100% της εν λόγω απαίτησης,

* Για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των 1.000,00 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη 50%. Επίσης για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 18 μηνών η πρόβλεψη διαμορφώνεται στο 75% και για άνω των 24 μηνών η πρόβλεψη διαμορφώνεται στο 100%.

Σημειώνεται ότι για τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που μπορούν να εκπίπτουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό μέχρι 2% επί του συνολικού ύψους μισθωμάτων που έχουν συναφθεί μέσα στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Το ποσοστό της πρόβλεψης συναθροιζόμενο με το ποσό της πρόβλεψης η οποία διενεργήθηκε σε προγενέστερα φορολογικά έτη δεν μπορεί να υπερβεί το 25% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (από το 30% του χρεωστικού υπολοίπου των πελατών).

Ισχύει για προβλέψεις που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Αρθρο 26

2.2.11. Σε περίπτωση που μεταβληθεί η ιδιοκτησία της εταιρείας σε ποσοστό άνω του 33% παύουν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί μεταφοράς ζημίας (σε 5 επόμενα φορολογικά έτη) τόσο για τις ζημίες του διανυόμενου φορολογικού έτους όσο και της προηγούμενης πενταετίας.

Σημειώνεται ότι το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό και ο φορολογούμενος μπορεί να αποδείξει ότι η μεταβολή της ιδιοκτησίας έγινε αποκλειστικά για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς λόγους και όχι με σκοπό την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.

Αρθρο 27

2.2.12. Επαναφέρεται από 01/01/2014 το «πόθεν έσχες» για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων για την αγορά επιχειρήσεων, για τη σύσταση ή αύξηση κεφαλαίου των Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. εταιρειών καθώς και την αγορά εταιρικών μεριδίων και χρεογράφων γενικώς.

Αρθρο 32

2.2.13. Προβλέπεται ότι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος φορολογείται αναλόγως από την πηγή από την οποία προέρχονται τα εισοδήματά του (από μισθωτή εργασία ή από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Αρθρο 34

2.2.14. Αυξάνεται σε 11% (από 10%) ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου μέχρι 12.000,00 ευρώ από εισόδημα από ακίνητη περιουσία (ενοίκια).

2.2.15. Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% που προβλέπεται σήμερα για τα ενοίκια από κατοικίες, ο οποίος είναι 3% για τα ενοίκια από επαγγελματικά ακίνητα και τις κατοικίες άνω των 300 τ.μ.

Αρθρο 40

2.2.16. Αυξάνονται οι συντελεστές απομείωσης (παλαιότητας) από 0,95 έως 0,61 (ανάλογα με τα έτη διακράτησης) της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ακινήτων (από 0,90 έως 0,60) που προέβλεπε ο προηγούμενος κώδικας.

Αρθρο 41

2.2.17. Μειώνεται σε 15% (από 20%) ο φορολογικός συντελεστής του εισοδήματος από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (ακινήτων και τίτλων).

Αρθρο 43

2.2.18. Στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, υπάγονται πλέον και οι προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, οι κοινοπραξίες κ.λπ. (υπάγονταν στην φορολογία φυσικών προσώπων).

2.2.19. Για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα.

Εξαιρείται από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου (μέχρι σήμερα τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα φορολογούνταν μόνο για τα εισοδήματά τους από εκμίσθωση ακινήτων και από κινητές αξίες, ενώ τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δεν φορολογούνταν για τα έσοδα που πραγματοποιούσαν κατά την επιδίωξη εκπλήρωσης του σκοπού τους).

Αρθρο 45

2.2.20. Εισάγονται νέοι κανόνες υποκεφαλαιοδότησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οδηγίες του ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 8ης Ιουνίου 2010 για τον συντονισμό των κανόνων περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών (ΕΑΕ) και περί υποκεφαλαιοποίησης εντός της Ε.Ε. (2010/C156/01). Συγκεκριμένα:

* Οι δαπάνες τόκων δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες στο βαθμό που οι πλεονάζουσες δαπάνες τόκων (πλεόνασμα δαπανών τόκων έναντι εισοδήματος από τόκους) υπερβαίνουν το 25% των φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA).

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω οι δαπάνες τόκων αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες εφόσον η επιχείρηση δεν είναι μέλος ομίλου και το ποσό των εγγεγραμμένων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000,00 ευρώ το χρόνο.

* Κάθε δαπάνη τόκων που δεν εκπίπτει μεταφέρεται για πέντε (5) έτη (εξαιρούνται τα πιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες κ.λπ.). Σημειώνεται ότι με τον προηγούμενο κώδικα προβλεπόταν ότι δεν εκπίπτουν οι τόκοι κατά το μέρος που το συνολικό ύψος δανείων υπερέβαινε κατά μέσο όρο και κατά διαχειριστική περίοδο το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της δανειοδοτούμενης.

Αρθρο 49

2.2.21. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Προτύπου Σύμβασης Φορολογικών Συμβάσεων του ΟΟΣΑ (OECD Model Tax Convention on Income and on Capital) που αναλύεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο Ι των «Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις», καθιερώνεται στο εσωτερικό δίκαιο η αρχή των ίσων αποστάσεων (ανοικτής αγοράς, πλήρους ανταγωνισμού - Arm's Length Principle) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων πραγματοποιούνται συναλλαγές με οικονομικούς όρους διαφορετικούς από εκείνους που θα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων και τρίτων και επηρεάζουν τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών με μεταφορά τους.

Αρθρο 50

2.2.22. Προβλέπεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία λόγω επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης διενεργείται μία συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών, οι οποίες συνιστούν μεταβίβαση ή χορήγηση άδειας χρήσης υπεραξίας ή άυλων περιουσιακών στοιχείων, η μεταβίβαση αυτή ή η χορήγηση άδειας χρήσης πρέπει να γίνει έναντι αντίτιμου σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική αξία των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τις σχετικές λειτουργίες και τους κινδύνους (πακέτο μεταβίβασης).

Εάν ο φορολογούμενος δεν μπορεί να αποδείξει ότι η συναλλαγή είναι σύμφωνη με την αρχή των ίσων αποστάσεων και δεν υπάρχει άλλη συγκρίσιμη συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών καθορίζεται ένα αντίτιμο σύμφωνα με την εν λόγω αρχή, με βάση τη συνολική αξία του «πακέτου μεταβίβασης» με συνεκτίμηση της αναγόμενης παρούσας αξίας μελλοντικών κερδών που προσδοκώνται από τη μεταβίβαση ως σύνολο και συνδέονται με τη λειτουργία και όλα τα συνδεδεμένα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία.

Αρθρο 51

2.2.23. Καθορίζεται ο τρόπος φορολογικής αντιμετώπισης σύμφωνα με την Οδηγία 2009/133/ΕΚ.

* Της εισφοράς ενεργητικού με την οποία μία εταιρεία (εισφέρουσα εταιρεία) χωρίς να λυθεί, μεταβιβάζει έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριότητας σε άλλη εταιρεία (λήπτρια εταιρεία έναντι της έκδοσης ή μεταβίβασης τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρείας).

* Της ανταλλαγής μετοχών, με την οποία μία εταιρεία (η αποκτώσα εταιρεία) αποκτά τίτλους άλλης εταιρείας η αποκτώμενη εταιρεία σε αντάλλαγμα για την έκδοση ή τη μεταβίβαση τίτλων αυτής προς τους μετόχους ή εταίρους της αποκτώμενης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι ύστερα από την ανταλλαγή μετοχών η αποκτώσα εταιρεία θα κατέχει τουλάχιστον την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της αποκτώμενης εταιρείας ή το 50% και μία μετοχή τουλάχιστον της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου της αποκτώμενης εταιρείας.

* Των συγχωνεύσεων και διασπάσεων μεταξύ εταιρειών που είναι φορολογικοί κάτοικοι κρατών μελών της Ε.Ε.

* Της μεταφοράς από την Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης της καταστατικής έδρας μία Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE) ή μίας Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας (SCE) με προσάρτηση στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της SE ή της SCE, σε μόνιμη εγκατάσταση αυτής στην Ελλάδα.

Υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις προβλέπεται η μη φορολόγηση των υπεραξιών.

Σημειώνεται ότι ανάλογες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 1-8 του Ν. 2578/1998 με τα οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις της προηγούμενης σχετικής Οδηγίας 90/434/ΕΟΚ.

Ισχύουν για μετασχηματισμούς που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Αρθρα 52 έως 56

2.2.24. Μειώνεται στο 50% (από 60%) το ποσοστό που υπολογίζεται επί του συντελεστή φορολογίας προκειμένου να χαρακτηρισθεί ένα νομικό πρόσωπο ότι υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

Αρθρο 65

2.2.25. Αλλάζει ο χρόνος υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης των νομικών προσώπων. Υποβάλλεται κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους (από την 10η ημέρα του Πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου). Προβλέπεται επίσης η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα καθορίζει το χρόνο απόδοσης κ.λπ.

Αρθρο 68

2.2.26. Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά των νομικών προσώπων όπως αυτά εμφανίστηκαν στον τελευταίο ισολογισμό που έκλεισαν πριν από την 01/01/2014 και τα οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν κατά το χρόνο που προέκυψαν λόγω απαλλαγής αυτών, σε περίπτωση διανομή ή κεφαλαιοποίησής τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του νομικού προσώπου και των μετόχων ή εταίρων αυτού.

Από την 01/01/2014 και εξής τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά συμψηφίζονται υποχρεωτικά στο τέλος κάθε φορολογικού έτους με ζημίες από οποιαδήποτε αιτία που προέκυψαν κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη μέχρι εξαντλήσεώς τους εκτός εάν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν οπότε υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση με συντελεστή 19%.

2.2.27. Δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικών λογαριασμών αφορολόγητου αποθεματικού από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Αρθρο 72

3. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ (λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του ΥΠΟΙΚ)

3.1. Με το άρθρο 74 επέρχονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

3.1.1. Αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, το δεύτερο εδάφιο της § 17 του άρθρου 11 του Ν. 4110/2013 και ορίζεται ότι ειδικά για τη διαχειριστική περίοδο που λήγει την 31/12/2012, ο φάκελος τεκμηρίωσης καταρτίζεται και ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές υποβάλλεται μέχρι την 16η Αυγούστου 2013.

3.1.2. Εφαρμόζεται από φέτος οικονομικό έτος 2013 (και όχι από το οικονομικό έτος 2014) ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (σε Ι.Χ. άνω των 1929 κ.ε., αεροσκάφη, σκάφη και πισίνες). Για την επιβολή του φόρου αυτού εκδίδεται για φέτος ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα.

3.1.3. Παρατείνεται και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2013 ο τρόπος φορολόγησης της μεταβίβασης των μη εισηγμένων μετοχών που ίσχυσε για τις μετοχές που είχαν αποκτηθεί έως την 30/06/2013 (δηλαδή με συντελεστή 5% επί της πραγματικής αξίας πώλησης αντί του συντελεστή 20% επί της υπεραξίας).

3.14. Εξακολουθούν να μην φορολογούνται και για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 τα κέρδη από την πώληση εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) μετοχών σε τιμή ανώτερη από την τιμή κτήσης τους. Η σχετική διάταξη της § 3 του άρθρου 38 του Ν. 2238/94 προέβλεπε την φορολόγηση της υπεραξίας από 01/07/2013.

Αρθρο 74

Εν κατακλείδι επισημαίνουμε ότι με τον θεωρούμενο «ΝΕΟ» Κώδικα, κατά βάση αναδιατάσσονται οι παλαιές δοκιμασμένες διατάξεις των ιστορικών νόμων Ν.Δ. 3323/55 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και Ν.Δ. 3843/58 περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, που έχουν ήδη κωδικοποιηθεί με το Ν. 2238/94 (ΚΦΕ).

Με την αναδιάταξη αυτή των ισχυουσών κατά το πλείστον διατάξεων δεν είναι βέβαιο, κατά τη γνώμη μας, ότι εξυπηρετείται η απλότητα και το εύχρηστον των νέων διατάξεων, ούτε φυσικά η αποτελεσματικότερη φορολόγηση και κυρίως η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Τούτο δε διότι, όπως είναι γνωστό, η αποτελεσματική φορολόγηση και προ παντός η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής δεν επιτυγχάνονται μόνο με νομοτεχνικές ρυθμίσεις.

Επιτυγχάνονται κυρίως με εφαρμοστικά φορολογικά μέτρα, τα οποία παρέχονται άφθονα σήμερα, εφόσον βέβαια υπάρχει η σχετική πολιτική βούληση, με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και με καλά εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ - Οικονομολόγος, Φορολογικός Σύμβουλος, Πρόεδρος & δ.σ. της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. http://www.tax-analysis.blogspot.gr 13)  Οι 69+1 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου
 Ν.4110/23.1.2013 (ΦΕΚ 17 τεύχος Α')
" Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"
 Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 07:00,
Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα: 43 4495 λέξεις, ΘΕΜΑ
Με το Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή με θέμα «Ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος, Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπές Διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων, οι κυριότερες των οποίων επισημαίνονται παρακάτω:

1. Καθιερώνεται νέα κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους αποτελούμενη από τρία (3) κλιμάκια (από 8) με ανώτερο συντελεστή 42% πάνω από 42.000 ευρώ (από 45% πάνω από 100.000 ευρώ) η οποία έχει ως εξής:2. Καθιερώνεται νέα κλίμακα μη μισθωτών για εισόδημα από ατομική εμπορική επιχείρηση εκτός γεωργικής και ελευθέριο επάγγελμα που υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:


Σημειώνεται ότι για τις νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητας τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.

3. Προβλέπεται ότι το εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων. Σημειώνεται ότι από το 2014 οι αγρότες θα υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων.

4. Καθιερώνεται νέα κλίμακα για τα εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων και από κινητές αξίες, τα οποία εκτός από τις περιπτώσεις που με την παρακράτηση φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση φορολογούνται με την ακόλουθη κλίμακα:


5. Προβλέπεται μείωση από το φόρο που προκύπτει από την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.

Για εισόδημα μέχρι και είκοσι μία χιλιάδες (21.000) ευρώ προβλέπεται μείωση κατά δύο χιλιάδες και εκατό (2,100) ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει είναι μικρότερος των δύο χιλιάδων και εκατό (2.100) ευρώ το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ποσό του φόρου.

Αθ. Λ. Βουθούνης.
Για εισόδημα πάνω από είκοσι μία (21.000) το ποσό μείωσης περιορίζεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ.

6. Παραμένει το καθεστώς συλλογής των αποδείξεων μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους οι οποίοι υποχρεούνται να καλύψουν το 25% του ετησίου εισοδήματός τους με αποδείξεις μέχρι 42.000ευρώ, προκειμένου να τύχουν της μείωσης του φόρου.

Όσοι έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα των 42.000ευρώ θα πρέπει να προσκομίσουν αποδείξεις μόνο μέχρι 10.500 ευρώ (42.000 Χ 25%). Όσοι δεν συγκεντρώσουν τις απαραίτητες αποδείξεις θα έχουν προσαύξηση του φόρου κατά 22% (από 10%) επί της θετικής διαφοράς των αποδείξεων που προσκόμισαν και αυτών που απαιτούνται.

Σημειώνεται ότι στις αποδείξεις θα υπολογίζονται από φέτος και οι αποδείξεις διδάκτρων φροντιστηρίων ξένων γλωσσών κ.λπ., καθώς και οι αποδείξεις από το εξωτερικό.

7. Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ ή 9.000 ευρώ (για τους νέους και συνταξιούχους).

8. Καταργούνται τα αφορολόγητα όρια (πρόσθετα) για τα τέκνα του φορολογούμενου (2.000 ευρώ για το Α΄ τέκνο, 4.000 ευρώ για το Β΄ τέκνο, 7.000 ευρώ για το Γ΄ τέκνο κ.λπ.) και αντικαθίσταται με χορηγούμενα ειδικά επιδόματα (στήριξης τέκνων), με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

9. Καταργούνται για όλα τα φυσικά πρόσωπα οι φοροαπαλλαγές για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα κ.λπ.

Διατηρείται η έκπτωση 10% από τον φόρο και μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους για τις δαπάνες των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης εφόσον τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος και μέχρι 3.000 ευρώ, των εξόδων διατροφής, δωρεών προς το Δημόσιο κ.λπ., δωρεών προς κοινωφελή ιδρύματα και χορηγίες.

10. Προβλέπεται μείωση από τον φόρο 200 ευρώ για τον φορολογούμενο και τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι ανάπηροι, θύματα πολέμου, θύματα εθνικής αντίστασης κ.λπ.

11. Καταργείται η μείωση φόρου των 60 ευρώ για κάθε τέκνο μισθωτού που εργάζεται για τουλάχιστον 9 μήνες σε παραμεθόριες περιοχές.

12. Αυξάνεται η φορολογία για τους αξιωματικούς και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού:

- Προβλέπεται αναλογικός συντελεστής 15% (από 6%) για τους αξιωματικούς.

- Προβλέπεται αναλογικός συντελεστής 10% (από 3%) για το κατώτερο πλήρωμα.

13. Θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή από ελευθέριο επάγγελμα, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες δύο (2) προϋποθέσεις:

- Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους.

- Τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων να προέρχονται από ένα (1) από τα πρόσωπα αυτά.

14. Καταργείται η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη (3.000 ευρώ για άγαμους & 5.000 ευρώ για έγγαμους) για τους φορολογούμενους που δεν έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

(άρθρο 1) ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά

15. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης των τόκων καταθέσεων, από πράξεις REPOS κ.λπ. στο 15% (από 10%), για τόκους που καταβάλλονται ή πιστώνονται από την 01/01/2013 και μετά. Επίσης σε 15% ορίζεται και ο συντελεστής φορολόγησης επί των τόκων που προκύπτουν από τίτλους από την 01/01/2013 και μετά, ακόμα και αν προέρχονται από τίτλους που έχουν ανανεωθεί.

16. Ρυθμίζεται και νομοθετικά η διαδικασία απόδοσης του οφειλόμενου φόρου από τόκους καταθέσεων που αποκτά φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας στην αλλοδαπή. Αποδίδεται στη ΔΟΥ μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους (από τον επόμενο μήνα που προέβλεπε η Πολ. 1180/2008), όταν οι τόκοι παραμένουν στην αλλοδαπή και δεν γίνεται παρακράτηση φόρου. Επίσης προβλέπεται η έκπτωση του φόρου που έχει παρακρατηθεί σε κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ ΣΑΔΦ για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτό και μέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

17. Καταργείται η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τις ημεδαπές και αλλοδαπές τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τα εισοδήματά τους από τόκους καταθέσεων, από πράξεις REPOS κ.λπ. οι οποίες φορολογούνται πλέον με τις γενικές διατάξεις συμψηφιζόμενου του φόρου που έχει παρακρατηθεί στα εισοδήματα αυτά.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

18. Μειώνεται ο συντελεστής παρακράτησης για τους τόκους που καταβάλλονται από φυσικά πρόσωπα στην αλλοδαπή στο 20% (από 40%) όταν δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο και στο 33% (από 40%) όταν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο.

Ισχύει για τόκους ή εισοδήματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται από 01/01/2013 και μετά.

19. Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης σε 20% (από 5%) για την μεταβίβαση μη εισηγμένων σε Χρηματιστήριο μετοχών ανώνυμης εταιρείας. Σημειώνεται ότι:

α) Ο συντελεστής 20% επιβάλλεται όχι στην πραγματική αξία πώλησης που επιβαλλόταν μέχρι τώρα, αλλά στην υπεραξία (κατώτατη πραγματική αξία των μετοχών - κόστος απόκτησης).

β) Για το δικαιούχο φυσικό πρόσωπο και τίς  ΟΕ,ΕΕ, κ.λ.π. εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (φορολογούνται αυτοτελώς) ενώ για τα νομικά πρόσωπα  ΑΕ, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε κ.λ.π το εισόδημα αυτό φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπου από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο φόρος 20% που καταβλήθηκε.

Ισχύει για τα κέρδη από πωλήσεις μετοχών οι οποίες αποκτώνται από την 01/07/2013 και μετά.

20. Θεωρείται ως εισόδημα από κινητές αξίες αυτό που προκύπτει από αποδόσεις συμβάσεως ή πράξεων παραγώγων όταν οι δικαιούχοι είναι νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά στην περίπτωση αυτή (εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου Ν. 3371/2005 ή ΟΣΕΚΑ ή πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα).

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

21. Επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20% στα κέρδη που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. οι οποίες αποκτώνται από 1/7/2013 και μετά.

Σημειώνεται ότι:

α) Για τον υπολογισμό του κέρδους λαμβάνεται η πραγματική τιμή πώλησης των μετοχών στο Χ.Α. μειωμένη με το κόστος απόκτησης (μέση τιμή απόκτησης αυτών).

β) Αν δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και για τα κάθε είδους ιδρύματα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (φορολογείται αυτοτελώς) αντί της φορολόγησης βάσει των γενικών διατάξεων.

γ) Αν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, το εισόδημα αυτό φορολογείται με τις γενικές διατάξεις και από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει ο φόρος 20% που καταβλήθηκε.

δ) Ο φόρος βαρύνει τον πωλητή των μετοχών και αποδίδεται εφάπαξ με δήλωση στο Δημόσιο από την ΕΧΑΕ μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθημέρου μετά το κλείσιμο κάθε ημερολογιακού διμήνου για τις πωλήσεις μετοχών που ενεργήθηκαν μέσα σε κάθε δίμηνο.

(άρθρο 2)

22. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς και κοινοπραξίες).

Καθιερώνεται κλίμακα για τον υπολογισμό του φόρου αυτών που τηρούν απλογραφικά βιβλία (26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον) και συντελεστής 26% για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία (μέχρι σήμερα ίσχυε ενιαίος συντελεστής 25% ή 20%). Επίσης, καταργούνται οι διατάξεις σχετικά με την επιχειρηματική αμοιβή.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση διανομής κερδών από τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία και εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό τους, διενεργείται και παρακράτηση 10%.

23. Προβλέπεται ρητά ότι το αφορολόγητο αποθεματικό που έχει σχηματίσει η επιχείρηση από την πώληση ακινήτου της σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης φορολογείται και σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ή υποκατάστασης του μισθωτή από νέο πρόσωπο.

Προβλέπεται επίσης ότι η απαλλαγή από τον Φόρο Εισοδήματος της υπεραξίας από την πώληση του ακινήτου κατά τα ανωτέρω και σχηματισμό αφορολογήτου αποθεματικού δεν εφαρμόζεται για συμβάσεις ακινήτων στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα κ.λπ. που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική του έδρα: α) σε κράτος μη συνεργάσιμο ή β) σε κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος για την περίπτωση αυτή αποδείξει ότι πρόκειται για συνήθεις συναλλαγές που δεν έχουν αποτέλεσμα την μεταφορά κερδών ή κεφαλαίου με σκοπό την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή (μαχητό τεκμήριο).

24. Οι αποδόσεις από συμβάσεις ή πράξεις επί χρηματοοικονομικών προϊόντων που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία με τη διπλογραφική μέθοδο θεωρούνται πλέον ως εισόδημα από κινητές αξίες και όχι ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

25. Προσδιορίζεται και ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος της νέας εταιρείας με τίτλο Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) για τα κέρδη που διανέμει ως ο χρόνος έγκρισης αυτών από τη συνέλευση των εταίρων.

26. Παρέχεται η δυνατότητα στην ελληνική επιχείρηση που πουλάει αγαθά σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα που είναι κάτοικος ή έχει την καταστατική ή πραγματική του έδρα σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς σε τιμή χαμηλότερη απ' ό,τι σε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση, να αποδείξει ότι οι συναλλαγές δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή (μαχητό τεκμήριο), ώστε να μην εφαρμοστούν οι διατάξεις της § 5 του άρθρου 30 του Ν. 2238/94 που προβλέπουν την προσθήκη της διαφοράς ως λογιστική διαφορά στα ακαθάριστα έσοδα.

Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) και μετά.

27. Καθιερώνεται ως προϋπόθεση έκπτωσης των εξόδων μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης η καταβολή ή η βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

28. Προβλέπεται η άμεση και όχι η σταδιακή εφαρμογή της διάταξης σχετικά με την εξόφληση των δαπανών μισθοδοσίας μέσω τραπεζικού λογαριασμού, προκειμένου να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

29. Καθιερώνεται ότι από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εκπίπτουν οι μισθοί και οι κάθε είδους απολαβές των εταίρων των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ).

30. Ορίζεται ότι τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών προς το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ΑΕΙ κ.λπ. αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε λογαριασμό του νομικού προσώπου που τηρείται σε τράπεζα.

31. Προβλέπεται ότι εκπίπτει, ισόποσα μέσα σε μια πενταετία, από τα ακαθάριστα έσοδα η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 4093/2012 για τα φωτοβολταϊκά πάρκα.

Ισχύει από 12/11/2012.

32. Ορίζεται ρητά ότι εκπίπτουν ως δαπάνες της επιχείρησης από τα ακαθάριστα έσοδα οι μη εκπιπτόμενοι φόροι, όταν επαναχρεώνονται σε άλλη επιχείρηση καθότι αποτελούν για αυτήν φορολογητέο έσοδο.

33. Καταργείται το Π.Δ. 299/2003 περί αποσβέσεων και περιορίζονται οι συντελεστές σε 17 μόνο κατηγορίες, οι οποίοι υπολογίζονται επί της αξίας κτήσης των παγίων με τη σταθερή μόνο μέθοδο απόσβεσης (καταργείται η φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης και η δυνατότητα επιλογής από τις επιχειρήσεις ανωτέρου ή κατωτέρου συντελεστή). Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά προβλέπεται συντελεστής απόσβεσης 10% για τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα.

Αυξάνεται στα 1.500ευρώ (από 1.200ευρώ) η αξία κτήσης του παγίου που μπορεί να αποσβεσθεί εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση.

Προβλέπεται μεταβατικό στάδιο για τις επιχειρήσεις που την 31/12/2012 χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο φθίνουσας απόσβεσης. Εάν την 31/12/2012 είχαν αποσβέσει περισσότερο από 50% της αρχικής αξίας του παγίου υποχρεούνται να μεταβούν στο νέο σύστημα. Στην αντίθετη περίπτωση διατηρούν το τρέχον καθεστώς μέχρι τη χρήση που η απόσβεση θα υπερβεί το 50% της αξίας του παγίου.

Επίσης οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν κτίριο που έχει ανεγερθεί σε έδαφός τους αποκλειστικά με δαπάνες του μισθωτή, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις αποσβέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση αυτή.

Ισχύει για πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται από 1/1/2013 και μετά.

34. Ορίζεται ότι, ο συντελεστής του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης θ' της παρ. 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. (0,5% επί των τιμολογίων για τη πρόβλεψη απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων), εφαρμόζεται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες της παραγράφου 1 του άρθρου 48 ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.

35. Μειώνεται σε 30% (από 50%) το ποσοστό που προσαυξάνει τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό προκειμένου να προσαυξηθούν κατανέμονται ισόποσα στα επόμενα τρία (3) χρόνια. Επιπλέον προβλέπεται ότι ο χαρακτηρισμός των δαπανών αυτών γίνεται πλέον με Π.Δ. (από υπουργική απόφαση) στο οποίο συμπράττει και ο υπουργός Οικονομικών.

36. Καταργείται η περίπτωση ιε' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ, που προέβλεπε την έκπτωση των ποσών των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία για συνταξιοδότησή του κατά το επόμενο έτος.

37. Ορίζεται ρητά ότι εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα οι δαπάνες για την επιμόρφωση του προσωπικού, που δεν πραγματοποιούνται μέσα στην επιχείρηση.

38. Καθιερώνεται ως προϋπόθεση έκπτωσης των ποσών που καταβάλλει η επιχείρηση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, είναι να εκδίδονται τα παραστατικά στο όνομά της και στην αιτιολογία να αναγράφονται τα στοιχεία του τέκνου.

39. Οι παροχές σε χρήμα και σε είδος προς του εργαζόμενους για επιβράβευση της απόδοσής τους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης και εφόσον φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

40. Στα εκπιπτόμενα έξοδα, προστίθενται και τα έξοδα για πρόσβαση στο διαδίκτυο, τα οποία εκπίπτουν κατά 50%.

41. Αναγνωρίζονται προς έκπτωση και οι εκτός του νομού, που εδρεύει η επιχείρηση ή λειτουργεί υποκατάστημα της, δαπάνες οργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων, με όριο το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα.

42. Αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης τα ποσά που καταβάλλονται οικειοθελώς σε τρίτους εφόσον δεν εμπίπτουν σε καμιά άλλη περίπτωση του άρθρου 31 του ΚΦΕ.

43. Καταργείται η παράγραφος 20 του άρθρου 31 η οποία προέβλεπε την έκδοση αποφάσεων με τις εκπιπτόμενες και μη δαπάνες (λίστα δαπανών) από ειδική γνωμοδοτική Επιτροπή κ.λπ.

Σημειώνεται ότι οι Α.Υ.Ο. (Πολ. 1005/2005, 1028/2006, 1056/2007, 1106/2008, 1029/2006, 1057/2007, 1107/2008) εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

44. Αναγνωρίζεται το δικαίωμα των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν σε ταμεία υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης που έχουν συσταθεί νόμιμα.

(άρθρο 3)

45. Προβλέπονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο προσδιορισμός του ακαθαρίστου και καθαρού εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα γίνεται με αντικειμενικό τρόπο (από εξωλογιστικό) όταν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία και στοιχεία ή τηρούνται βιβλία απλογραφικά αντί διπλογραφικών, όταν δεν διαφυλάσσονται τα βιβλία και στοιχεία κ.λπ. και καθίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις.

Το καθαρό εισόδημα προσδιορίζεται με πολλαπλασιασμό του ακαθαρίστου εισοδήματος με τον μοναδικό συντελεστή καθαρού που περιλαμβάνεται σε ειδικό πίνακα ο οποίο καταρτίζεται με αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προσαυξημένου κατά 50%.

(άρθρο 4) Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

46. Τα κέρδη υπεραξίας κεφαλαίου που προκύπτουν από τη μεταβίβαση ακινήτων φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Ο φόρος υπεραξίας 20% επιβάλλεται για οποιαδήποτε αιτία μετά την 01/01/2013 στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου. Η εν λόγω διαφορά λαμβάνεται αποπληθωρισμένη μειούμενη ανάλογα με βάση τον συντελεστή παλαιότητας του ακινήτου (που κυμαίνεται από 0,90 έως 0,60). Σημειώνεται ότι δεν υπόκειται σε φόρο υπεραξίας το κέρδος που πραγματοποιείται από εμπορική δραστηριότητα αγοραπωλησίας ακινήτων και από την πώληση ακινήτου, παγίου περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης, καθότι φορολογείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι η επιβολή του φόρου αυτού είναι λίαν επαχθής για την ήδη νεκρή αγορά των ακινήτων.

(άρθρο 5) Ισχύει για ακίνητα που αποκτώνται από 1/1/2013.

47. Παρατείνεται για ένα έτος ο ειδικός τρόπος αυτοτελούς φορολόγησης με υψηλούς συντελεστές που προβλέπεται για τις παροχές σε χρήμα (bonus) προς τα στελέχη των πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον οι πρόσθετες αυτές αμοιβές υπερβαίνουν τα οριζόμενα ποσά.

48. Μειώνεται στο 10% (από 25%) ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα ή κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές Α.Ε, ΕΠΕ, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί κ.λπ.

Όταν καταβάλλονται μερίσματα από ημεδαπή (θυγατρική) ανώνυμη εταιρεία σε μητρική με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν> 2578/1998 [συμμετοχή της αλλοδαπής στο κεφάλαιο της θυγατρικής 10% (από 01/01/2009) για δύο (2) τουλάχιστον συνεχή χρόνια και την νομική μορφή που προβλέπει το παράρτημα Α1 του Ν. 2572/1998] δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου.

Ισχύει για διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από την 1/1/2014 και μετά.

Μειώνεται επίσης στο 10% (από 25%) ο συντελεστής παρακράτησης στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο από αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία ή αλλοδαπή Ε.Π.Ε.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

49. Αυξάνεται στο 20% (από 15%) ο συντελεστής παρακράτησης φόρου από συμβάσεις ή πράξεις παραγώγων. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των φυσικών προσώπων, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. καθώς και των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ για τα εισοδήματα που αποκτούν οι Α.Ε., ΕΠΕ, αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις συμψηφιζομένου του φόρου 20% που έχει παρακρατηθεί.

50. Αυξάνεται στο 40% (από 35%) ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές,, που είτε εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των ημεδαπών Α .Ε. «είτε χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες. Αυξάνεται, επίσης, αναλόγως ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, που χαρακτηρίζονται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Με τον ανωτέρω συντελεστή (40% αντί 25% που ίσχυε) φορολογούνται πλέον και οι αμοιβές και τα ποσοστά κερδών που διανέμονται από τα κέρδη των ημεδαπών Α.Ε. σε μέλη δ.σ. ή στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό υπό οποιαδήποτε μορφή (bonus).

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

51. Μειώνεται στο 33% (από 40%) ο συντελεστής παρακράτησης φόρου από κινητές αξίες (εκτός από μερίσματα) που εισπράττει αλλοδαπή επιχείρηση χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Επίσης, προβλέπεται η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στα εισοδήματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο, κάτοικος αλλοδαπής.

(άρθρο 6)

52. Προβλέπεται ότι στα ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους και κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα ασφάλιστρα που έχει καταβάλει η επιχείρηση στο πλαίσιο των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ζωής του προσωπικού της, διενεργείται παρακράτηση φόρου ως εξής:

«με συντελεστή 10% για εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά μέχρι και 40.000 ευρώ,

«με συντελεστή 20% για εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά κατά το μέρος που υπερβαίνουν το ποσό των 40.000 ευρώ,

«με συντελεστή 15% για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή.

Οι παραπάνω συντελεστές αυξάνονται κατά 50% σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα ποσά αυτά. Ο φόρος που προκύπτει από τις ρυθμίσεις αυτές παρακρατείται κατά την πληρωμή από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

(άρθρο 7)

53. Καθιερώνεται για πρώτη φορά η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης από φυσικό πρόσωπο εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν υπόκειται ή μη σε φόρο (από εισόδημα μεγαλύτερο των 3.000 ευρώ που ίσχυε). Επίσης καθιερώνεται πάγια από 1/2 μέχρι 30/6 του οικείου οικονομικού έτους το διάστημα για την υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012).

54. Καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή στη φορολογική δήλωση όλων των εισοδημάτων του υπόχρεου, ανεξάρτητα αν φορολογούνται ή απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται κατ' ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης ή αν καταβάλλονται ελεύθερα φόρου. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς φόρος.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012).

55. Επεκτείνεται η υποχρέωση διενέργειας ελέγχων και έκδοσης ετήσιου πιστοποιητικού από τους νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του Ν. 3693/2008 και για τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών επιχειρήσεων.

(άρθρο 8)

56. Καταργείται το ειδικό καθεστώς καθορισμού του αντικειμένου του φόρου και υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος για τις τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και οι οποίες πλέον φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

57. Προβλέπεται ο σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού για κέρδη που εισπράττουν ημεδαπές μητρικές ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού ανεξάρτητα από την επάρκεια των κερδών (ακόμα και οι ζημιογόνες εταιρείες). Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα για να σχηματιστεί αποθεματικό έπρεπε να προκύπτει από την διάθεση των κερδών της εταιρείας.

Ισχύει για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 2012.

58. Προβλέπεται ότι η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος των νομικών προσώπων από την ανταλλαγή ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου κατ' εφαρμογή προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις (από ίσες δόσεις από τα ακαθάριστα έσοδα των διαχειριστικών περιόδων που μεσολαβούν μέχρι τη λήξη των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου που δόθηκαν σε ανταλλαγή) ανεξάρτητα από το χρόνο διακράτησης των ομολόγων.

59. Προβλέπεται ότι το ποσό που λαμβάνουν οι μέτοχοι ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας σε περίπτωση εξαγοράς ή απόκτησης από αυτή δικών της μετοχών με σκοπό την απόσβεση ή μείωση του κεφαλαίου της υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%.

60. Αυξάνεται σε 26% (από 20% για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή 23% για τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) ο συντελεστής φόρου για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.λπ.) και για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Ισχύει από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά.

(άρθρο 9)

61. Αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος:

« Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους σε 800 ευρώ ετησίως (από 400 ευρώ).

« Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους σε 1.000ευρώ (από 500 ευρώ).

« Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες σε 650 ευρώ (από 500 ευρώ).

« Για κάθε υποκατάστημα σε 600 ευρώ (από 300 ευρώ).

62. Προβλέπεται ότι ο φόρος συναλλαγών (2‰) στις πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή αλλοδαπό χρηματιστήριο εξακολουθεί να επιβάλλεται για μετοχές που αποκτώνται από την 01/07/2013 παράλληλα με την φορολόγηση αυτών με 20% στα κέρδη από την πώλησή των.

(άρθρο 10)

63. Ρυθμίζονται θέματα τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών. Ειδικότερα:

« Πραγματοποιείται ενοποίηση των διατάξεων των δύο (2) νόμων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές [του Ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε.) και του άρθρου 26 του Ν. 3728/2008 του υπουργείου Ανάπτυξης].

« Αντικαθίστανται τα άρθρα 39, σχετικά με τη διόρθωση κερδών τιμολογήσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων και 39Α΄ του Ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε.), σχετικά με την τεκμηρίωση τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών.

« Προστίθενται στον Ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε.) άρθρα 39Β΄ για τον προσδιορισμό μη τεκμηριωμένων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και 39Γ΄με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα υποβολής από τις οριζόμενες ημεδαπές επιχειρήσεις, αίτησης προέγκρισης της μεθοδολογίας για την τιμολόγηση συγκεκριμένων μελλοντικών συναλλαγών τους με συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

« Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης κ.λπ.

« Επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης:

o αυτοτελές πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό 1‰ των δηλούμενων ακαθαρίστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, σχετικά με την λειτουργική ταυτότητα αυτής, τo αυτοτελές πρόστιμο υπολογιζόμενο σε ποσοστό 1% των δηλούμενων ακαθαρίστων εσόδων της υπόχρεης σε υποβολή επιχείρησης. Το παραπάνω πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ σε περίπτωση μη υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ή μη διάθεσης του φακέλου τεκμηρίωσης στην αρμόδια ελεγκτική αρχή.

« Ορίζεται ότι τα άρθρα 39 και 39Α΄ του Ν. 2238/94 εφαρμόζονται και στις μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων κ.λπ. μετοχών και ακινήτων που πραγματοποιούνται μεταξύ ημεδαπής επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεμένων με αυτή, καθώς και στις συμβάσεις δανείων που συνάπτονται μεταξύ ημεδαπής επιχείρησης και επιχειρήσεων συνδεδεμένων με αυτή.

(άρθρο 11)

64. Παρέχεται η δυνατότητα για την επιβολή ΦΠΑ στην εκμίσθωση χώρων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στα πλαίσια μικτών συμβάσεων εφόσον ο εκμισθωτής το επιθυμεί και υποβάλλει για αυτό αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, ειδικότερα στη διάταξη.

(άρθρο 17)

65. Καταργείται η διάταξη που προβλέπει τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος καταναλωτή, στην περίπτωση που δεν καταβάλλει το Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ). Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα στον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου να ζητήσει με αίτησή του προς την αρμόδια ΔΟΥ την αποκοπή του τέλους από τον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

(άρθρο 19)

66. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2013 (από 31/12/2012) η προθεσμία για την αντικατάσταση (απόσυρση) αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας με καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2.000 κ.εκ. και με τα υφιστάμενα κίνητρα (απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης κ.λπ.).

(άρθρο 20)

67. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του φόρου πολυτελείας των μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων της δασμολογικής κλάσης 8703 της συνδυασμένης ονοματολογίας, καθώς και των αυτοκινήτων τύπου jeep της δασμολογικής κλάσης 8704.

(άρθρο 21)

68. Καταργείται η διαδικασία της περαίωσης που προβλεπόταν με τις διατάξεις των άρθρων 1-3 Ν. 3888/2010.

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα που έχουν εκδοθεί και έχουν κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους φορολογούμενους περαιώνονται εντός των προβλεπόμενων από τις καταργούμενες διατάξεις προθεσμιών.

69. Μειώνεται στις 5.000 ευρώ (από 10.000 ευρώ) το όριο απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων και έκδοση αποδείξεων λιανικής των ακαθαρίστων εσόδων για τον υπόχρεο, φυσικό πρόσωπο.

Επεκτείνεται η εξαίρεση από την απαλλαγή αυτή (εκτός από ελεύθερους επαγγελματίες κ.λπ.) και για τους επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη.

Ισχύει από 1/1/2013.

(άρθρο 23)

70. Επιβάλλεται φόρος στα πλοία με ξένη σημαία εφόσον η διαχείριση αυτών γίνεται από ημεδαπή ή αλλοδαπή εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα. Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του φόρου, οι υποχρεώσεις των εγκατεστημένων στην Ελλάδα ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που διαχειρίζονται πλοία με ξένη σημαία κ.λπ.

(άρθρο 24)

Τέλος, σχολιάζοντας το Νέο Φορολογικό Νόμο, που υποτίθεται πως θα έφερνε την πολυδιαφημιζόμενη Νέα Φορολογική Μεταρρύθμιση η οποία θα αποτελούσε τον μοχλό για την περιβόητη ανάπτυξη και την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, θα απέδιδε φορολογική δικαιοσύνη (αφού θα κατένειμε δίκαια τα φορολογικά βάρη), θα διεύρυνε την φορολογική βάση και θα στόχευε στην καταπολέμηση της παραοικονομίας και φοροδιαφυγής, διαπιστώνουμε ότι κατατίθεται απλά άλλος ένας νόμος που υπερφορολογεί τους συνήθεις υπόπτους μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, πολύτεκνους κ.λπ. και επιβαρύνει ουσιαστικά την μεσαία τάξη, αφού κατ' επιταγή της τρόικας θα πρέπει να αποφέρει 2,3 δις ευρώ έσοδα με την προσδοκία δημιουργίας πρωτογενών πλεονασμάτων.

Μόνη αξιόλογη και ταυτόχρονα αναπτυξιακή ρύθμιση αποτελεί η μείωση κατά 6,6 μονάδες της φορολογικής επιβάρυνσης των μεγάλων επιχειρήσεων Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.λπ. αφού από το 40% μειώνεται στο 33,4%.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ, οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος & δ.σ. της εταιρείας «Συνεργάτες Γιάννη Γιαμαρέλου ΑΕ - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων». http://www.tax-analysis.blogspot.com
 12) Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Ν.4093/12.11.2013(ΦΕΚ 222 τεύχος Α')
 ΑΡΘΡΟ " Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"
  Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 07:00

Αθανάσιος Λ. Βουθούνης Σελίδα 22  1337 λέξεις ΑΡΘΡΟ.


 Με το σημείωμα αυτό δίδεται μια συνοπτική εικόνα των βασικών αλλαγών, απλοποιήσεων και καταργήσεων διατάξεων του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/92), ο οποίος αντικαθίσταται από 01/01/2013 από τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) με τις διατάξεις του Ν. 4093/12-11-2012 (ΦΕΚ 222 Τεύχος Α').


Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος &; δ.σ. της εταιρείας Συνεργάτες Γιάννη Γιαμαρέλλου Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.
Ουσιαστικά δεν πρόκειται για πλήρη κατάργησή του, αλλά για απλοποίησή του, αφού με τον ΚΦΑΣ παραμένουν οι περισσότερες διατάξεις και αποφάσεις του παλαιού ΚΒΣ (Π.Δ. 186/92) που επαναδιατυπώνονται και συγχωνεύονται σε 14 νέα άρθρα (από 39 του ΚΒΣ).

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με τον ΚΦΑΣ συνοψίζονται παρακάτω:


1. Δεν περιλαμβάνονται διατάξεις για το κύρος και την αποδεικτική δύναμη των βιβλίων και στοιχείων (άρθρο 30 του ΚΒΣ). Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει καμία ποινή για παραβάσεις, πράξεις ή παραλείψεις του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών που θα αντίκεινται στον ΚΦΑΣ. Από πληροφορίες που έχουμε, οι διατάξεις αυτές θα συμπεριληφθούν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Με τις νέες διατάξεις ελπίζουμε ότι δεν θα κρίνονται τα βιβλία ως ανεπαρκή ή ανακριβή, με βάση τις παλαιές και απαρχαιωμένες ρυθμίσεις που οδηγούσαν αναπόφευκτα σε εξωλογιστικό προσδιορισμό των βιβλίων, αλλά οι παραβάσεις κ.λπ. θα αξιολογούνται και ανάλογα θα προστίθενται τα σχετικά ποσά σαν λογιστικές διαφορές προσαυξημένες με ένα ποσοστό αξιολόγησης (ανάλογα με την παράβαση) στα ακαθάριστα έσοδα. Σημειώνεται πάντως ότι η τελευταία βελτιωμένη ρύθμιση για την απόρριψη των βιβλίων εφαρμόζονταν στην πράξη με μεγάλη φειδώ. 
2. Καταργείται η θεώρηση (διάτρηση) των βιβλίων, είτε τηρούνται χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά.

3. Καταργείται η τήρηση θεωρημένου ισοζυγίου, γενικού-αναλυτικών καθολικών επί μηχανογραφικής τήρησής του.

4. Καταργείται το βιβλίο αποθήκης χωρίς την υποχρέωση καταγραφής της ποσοτικής καταμέτρησης των αποθεμάτων σε θεωρημένα έντυπα ή CD-ROM. Για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά λογαριασμό, η κίνηση των αποθεμάτων θα καταχωρείται μόνο στον λογαριασμό 94 της ομάδας 9, απλογραφικά (απλή καρτέλα).

5. Επίσης, καταργείται το βιβλίο παραγωγής κοστολογίου και το βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών μετά την κατάργηση και του βιβλίου αποθήκης.

6. Καθιερώνεται για πρώτη φορά η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Στο φάκελο αυτό αποθηκεύονται ανά χρήση τα δεδομένα όλων των βιβλίων που τηρούνται μηχανογραφικά, καθώς και τα δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου.

7. Επεκτείνεται και εκλογικεύεται ο χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων και συνδέεται με την προθεσμία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ ή Φόρου Εισοδήματος (από τη δέκατη πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα).

8. Μετονομάζονται τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία σε απλογραφικά και διπλογραφικά σε αντιστοιχία με τα βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.

9. Καταργείται η θεώρηση όλων των στοιχείων από 01/01/2014. Παραμένει μέχρι 31/12/2013 η θεώρηση (επί χειρόγραφης έκδοσής τους) από τη ΔΟΥ ή με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του Ν. 1809/1988 (επί μηχανογραφικής έκδοσης αυτών) μόνο:

* Των στοιχείων διακίνησης (χειρόγραφο Δελτίο Αποστολής).

* Των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών (μόνο από τη ΔΟΥ).

10. Καταργούνται από 01/01/2014 τα πρόσθετα βιβλία. Παραμένει η υποχρέωση για το 2013, καταχώρησης των σχετικών εγγραφών, είτε σε θεωρημένο έντυπο (πρόσθετο), είτε σε μηχανογραφικό έντυπο που θα σημαίνεται με ΕΑΦΔΣΣ για συγκεκριμένες κατηγορίες υπόχρεων, όπως οι εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας, τα εκπαιδευτήρια, οι κλινικές ή θεραπευτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα γυμναστήρια, οι χώροι στάθμευσης, οι ιατροί και οι οδοντίατροι.

11. Ενσωματώνεται η νέα Οδηγία της Ε.Ε. 45/2010 περί τιμολόγησης.

12. Καταργείται η υποβολή των ακόλουθων καταστάσεων:

α. Η κατάσταση με τους γιατρούς, που περιέχει το βιβλίο μεριδολογίου γιατρών.

β. Η κατάσταση με τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών-αποθέτες που περιέχει το βιβλίο αποθήκευσης.

γ. Η κατάσταση με τους αντισυμβαλλόμενους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών του υπόχρεου σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου.

δ. Το ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί λογιστικά βιβλία.

13. Αυξάνεται το όριο απαλλαγής από τήρηση βιβλίων και έκδοση αποδείξεων λιανικής των ακαθάριστων εσόδων για την παροχή υπηρεσιών στα 10.000 ευρώ (από 5.000 ευρώ) για τον υπόχρεο φυσικό πρόσωπο.

14. Καταργείται η αναγραφή της αρμόδιας ΔΟΥ και του επαγγέλματος από τα στοιχεία των συμβαλλομένων στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία.

15. Αυξάνεται στο ποσό των 100 ευρώ (από 50 ευρώ) η αξία κάθε συναλλαγής για τη λήψη απόδειξης λιανικής από τον αγοραστή υπόχρεο, η οποία εξομοιώνεται με τιμολόγιο για ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών.

16. Αυξάνεται στο ποσό των 30 ευρώ (από 15 ευρώ) τόσο για την επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού όσο και για την αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, για τις οποίες δεν απαιτείται η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης του πελάτη στην απόδειξη επιστροφής.

17. Αυξάνεται στο ποσό των 150 ευρώ (από 30 ευρώ) για τα δώρα που δίνονται από τον υπόχρεο σε διάφορα πρόσωπα για την επαγγελματική του προβολή, για τα οποία μπορεί να συντάσσεται σχετική κατάσταση με ονοματεπώνυμο και διεύθυνση των προσώπων αυτών αντί της έκδοσης διπλότυπης απόδειξης δαπάνης.

18. Επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων, μεταξύ των συμβαλλόμενων σε κάθε περίπτωση για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από το λήπτη για αξία πάνω από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, όπου απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου και όχι μόνο μεταξύ μητρικής και θυγατρικής που επιτρεπόταν μέχρι τώρα.

19. Αναπροσαρμόζεται το όριο εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων αξίας με επιταγή ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού για τα αγροτικά προϊόντα στις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και άνω, από χίλια (1.000) ευρώ και άνω που προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

20. Ορίζεται για πρώτη φορά ότι η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσομένων μπορεί να γίνεται και από βάση δεδομένων ή αρχείο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που είναι διαθέσιμα από τη ΓΓΠΣ του ΥΠΟΙΚ καμπτομένου στην περίπτωση αυτή του φορολογικού απορρήτου καθότι το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει τόσο ο εκδότης όσο και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου.

21. Προστίθενται στο περιεχόμενο του τιμολογίου υποχρεωτικά και οι ακόλουθες νέες ενδείξεις:

* 9. Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, η ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής, καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο. Ακόμη, στο τιμολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες ενδείξεις:

" α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η αντίστοιχη εθνική διάταξη ή διάταξη της Οδηγίας 2006/112/Ε.Κ., σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτό.

" β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000, Α' 248).

" γ) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδίων, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου - Ταξιδιωτικά πρακτορεία».

"δ) Όταν ο υπόχρεος στο ΦΠΑ είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ, τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού, καθώς και ο ΑΦΜ του.

"ε) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου, η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση».

"στ) Όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου - Μεταχειρισμένα αγαθά», «Καθεστώς περιθωρίου - Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου - Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας» αντιστοίχως.

22. Περιορίζονται οι εξουσίες του προϊσταμένου της ΔΟΥ για παροχή εγκρίσεων πλην των περιπτώσεών της.

* Μη έκδοσης Δελτίου Αποστολής ή την έκδοσή του κατά διαφορετικό τρόπο επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του

* Μη θεώρησης φορολογικών στοιχείων του υπόχρεου που έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από πάσης φύσεως φόρους και δεν έχει υποβάλει δηλώσεις από παρακρατούμενους φόρους κ.λπ.

23. Καταργείται η Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων, αλλά διατηρούνται οι αποφάσεις της εφόσον παραμένουν σχετικές υποχρεώσεις με τις νέες διατάξεις.

24. Συστήνεται ομάδα εργασίας, με απόφαση του ΥΠΟΙΚ, η οποία μέχρι 30/06/2013 θα υποβάλλει προτάσεις για την περαιτέρω απλοποίηση των διατάξεων του ΚΦΑΣ.

Τέλος, με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 14 § 1 ορίζεται ότι «κάθε διάταξη αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 δεν ισχύει σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτά και παύουν να ισχύουν διοικητικά έγγραφα και εγκύκλιοι διαταγές, που αφορούν στις διατάξεις αυτές».

Με τη ρύθμιση αυτή φρονούμε ότι θα δημιουργηθούν πολλά ερμηνευτικά θέματα, λόγω του μεγάλου πλήθους των διοικητικών πράξεων που αναφέρονταν στις παλαιές -καταργούμενες ή συναφείς- διατάξεις του ΚΒΣ. Το πρόβλημα αυτό πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να καλυφθεί, κατά το δυνατόν, με την ερμηνευτική εγκύκλιο του νέου κώδικα.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ, οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος & δ.σ. της εταιρείας Συνεργάτες Γιάννη Γιαμαρέλλου Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. http://www.tax-analysis.blogspot.com


 11) Ανάλυση :Οι 31 αλλαγές του νέου φορολογικού νόμου για τίς επιχειρήσεις.
"Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011  07:00
Σελίδες 20, 21 και 22.
N.3943/2011-Φ.Ε.Κ 66/31.3.2011.

Με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με θέμα «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στη Φορολογική Νομοθεσία, και θεσπίζονται αυστηρά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής.

Οι κυριότερες αλλαγές που αφορούν τις επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω:

1. Επαναφέρεται το προηγούμενο καθεστώς του Ν. 3842/2010 φορολόγησης κερδών και μερισμάτων με διαφοροποιημένο συντελεστή παρακράτησης 25% για τα διανεμόμενα κέρδη που εγκρίνονται από γενικές συνελεύσεις από 01/01/2012 και μετά (χρήση 2011) και 21% για τα κέρδη που διανέμονται εντός του έτους 2011 (χρήση 2010) από 10% που προέβλεπε ο προηγούμενος νόμος 3697/2008.
Την επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος την είχαμε πρώτοι αναγγείλει στο άρθρο μας και είχε δημοσιευθεί την 31/12/2010 στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» με θέμα «16+1 μεταβολές στη φορολογία από τη νέα χρονιά» και είχαμε τότε δεχθεί αρκετά τηλεφωνήματα από τους αναγνώστες μας για την επαλήθευση της πληροφορίας αυτής.
Η μη εφαρμογή του Ν. 3842/2010 που προέβλεπε δύο συντελεστές για την φορολόγηση των Νομικών Προσώπων τόσο για τα αδιανέμητα κέρδη (24% που θα μειωνόταν κατά μια μονάδα κατ' έτος) και 40% για τα διανεμόμενα κέρδη, εκτός από την υπέρμετρη φορολόγηση των επιχειρήσεων δημιουργούσε και αρκετά προβλήματα στην πρακτική εφαρμογή του (λύση εξίσωσης με δύο αγνώστους) και καταστρατηγούσε έμμεσα τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998 και της Οδηγίας 90/435/ΕΟΚ της Ε.Ε. για τη φορολόγηση μητρικών-θυγατρικών και αποθάρρυνε τις διασυνοριακές επενδυτικές τάσεις.
Ειδικότερα με το άρθρο 14 επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση (παρακράτηση) με συντελεστή 25% στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές Ανώνυμες Εταιρείες με τη μορφή αμοιβών και ποσοστών στα μέλη του Δ.Σ. κ.λπ., ανεξάρτητα αν η καταβολή της γίνεται σε μετρητά ή μετοχές.
Ο φόρος παρακρατείται από την ανώνυμη εταιρεία και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.
Αν όμως δικαιούχος των μερισμάτων αυτών είναι φυσικό πρόσωπο και ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας της κλίμακας του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. που προκύπτει μετά τη συνάθροιση των μερισμάτων κ.λπ. με τα λοιπά εισοδήματά του, είναι μικρότερος του 25% με την πιο πάνω παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, αλλά τα υπόψη μερίσματα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και το τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του φόρου επιστρέφεται.
Όταν καταβάλλονται μερίσματα από ημεδαπή (θυγατρική) ανώνυμη εταιρεία σε μητρική της με έδρα άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998 με τον οποίο ενσωματώθηκε η οδηγία 90/435/ΕΟΚ (μητρικές - θυγατρικές) συμμετοχή της αλλοδαπής στο κεφάλαιο της ημεδαπής για δύο (2) τουλάχιστον συνεχή χρόνια με το κατώτερο ποσοστό που ορίζει η οδηγία 123/2003, 15% από την 01/01/2007 και 10% από την 01/01/2009 και μετά, καθώς και τη νομική μορφή που προβλέπει το παράρτημα Α1 του Ν. 2578/1998) δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου.
Προς τούτο απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από ορκωτό ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή της χώρας της μητρικής από την οποία να προκύπτει ότι συντρέχουν αθροιστικά οι απαιτούμενες τρεις (3) προϋποθέσεις (δεν απαιτείται όταν οι μετοχές της ημεδαπής είναι ονομαστικές) Πολ. 1180/31-12-2008.
Εδώ θέλουμε να επισημάνουμε μία ουσιαστική διαφορά του νόμου αυτού από το Ν. 3697/2008 καθότι προβλέπεται πλέον ρητά η επιστροφή του φόρου που έχει παρακρατηθεί όταν εισπράττει μερίσματα ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία από άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, η οποία στη συνέχεια προβαίνει σε διανομή σε χώρα της Ε.Ε. και έχει τις τρεις (3) προϋποθέσεις που προαναφέραμε.
Το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου που θα επιστρέφεται θα εξευρίσκεται με υπολογισμό του μέρους που αναλογεί στα διανεμόμενα μερίσματα προς την μητρική της Ε.Ε.
Σημειώνεται ότι με την Διοικητική Λύση με αρ. πρωτ. Δ12Β1064393 ΕΞ 2010 17/05/2010 του ΥΠΟΙΚ είχε απορριφθεί αίτημα του γραφείου μας για επιστροφή του παρακρατηθέντος αυτού φόρου στο προηγούμενο καθεστώς με την αιτιολογία ότι δεν προβλεπόταν από τις προηγούμενες διατάξεις.
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων. Δηλαδή και στις περιπτώσεις αυτές θα εφαρμόζεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου 25%.
Οι συντελεστές 21% για το 2011 και 25% από το 2012 και μετά εφαρμόζονται και για την παρακράτηση φόρου στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία. Όταν τα μερίσματα παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος των μερισμάτων αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόμενο φόρο εφάπαξ με την υποβολή δήλωσης μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή η καταβολή ή η πίστωση.
Με τους ίδιους συντελεστές 21% ή 25% προβλέπεται παρακράτηση φόρου και για τα κέρδη που διανέμουν οι συνεταιρισμοί ή οι ημεδαπές Ε.Π.Ε. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά κ.λπ. με τις ίδιες προϋποθέσεις και την ίδια διαδικασία που ισχύει για τις ανώνυμες εταιρείες όπως την περιγράψαμε παραπάνω. Παρακράτηση φόρου ενεργείται και στα κέρδη που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.).
Σημειώνεται ότι στο προηγούμενο καθεστώς του Ν. 3697/2008 δεν προβλεπόταν παρακράτηση φόρου για τις Ε.Π.Ε. και τους συνεταιρισμούς, παρά μόνο για τις ανώνυμες εταιρείες.
Με το ίδιο άρθρο μειώνεται στο 20% (από 23%) για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2012 και μετά ο φορολογικός συντελεστής που θα εφαρμόζεται στο σύνολο των κερδών των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. (ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αλλοδαπές επιχειρήσεις, δημόσιες, δημοτικές κ.λπ.). Ειδικά για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2011 ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε 24%.
Για τα αφορολόγητα αποθεματικά ή εκπτώσεις των αναπτυξιακών νόμων (Ν. 3299/2004, Ν. 2601/1998, Ν. 1262/1982 κ.λπ.), όταν διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται, προστίθενται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογούνται στη διαχειριστική περίοδο μέσα στην οποία γίνεται η διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού.
2. Καθιερώνεται νέος τρόπος απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για τους τόκους από ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου όταν έχει μεσολαβήσει μεταβίβαση του ομολόγου ή τοκομεριδίου αυτού πριν από τη λήξη του.
Ο φόρος εισοδήματος που παρακρατείται κατά τον χρόνο της εξαργύρωσης του τοκομεριδίου ή κατά τη λήξη του ομολόγου και αναλογεί στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία μεταβίβαση μέχρι το χρόνο εξαργύρωσης αποδίδεται με δήλωση της δικαιούχου τράπεζας ή αυτής που μεσολαβεί για λογαριασμό τρίτου μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, με δήλωση που υποβάλλει στην Δ.Ο.Υ. που ανήκει (αντί να πιστώνεται με τον φόρο αυτό ο λογαριασμός του ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος).
Επίσης δεν θα ενεργείται παρακράτηση φόρου 10% (§ 2 του άρθρου 10 του Ν. 3842/2010) στους δεδουλευμένους τόκους κατά την μεταβίβαση των τίτλων αυτών ή των τοκομεριδίων τους πριν από τη λήξη τους για τα εταιρικά ομόλογα που μεταβιβάζονται, τα οποία εκδίδουν στην ημεδαπή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα (ισχύουν για μεταβιβάσεις τίτλων και λαμβάνουν χώρα από τις 23/05/2010 και μετά) (άρθρο 15).
3. Παρατείνεται και για το έτος 2011 η φορολόγηση των πωλήσεων των μετοχών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σε αλλοδαπά χρηματιστήρια κ.λπ. και για μετοχές που αποκτώνται μέχρι 31/12/2011 και αυξάνεται από 01/04/2011 ο συντελεστής στο 2 τοις χιλίοις (από 1,5 τοις χιλίοις που ισχύει μέχρι 31/03/2011).
Για εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών κ.λπ. που αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από 01/01/2012 και μετά θα ισχύουν οι τροποποιημένες με το νόμο αυτό διατάξεις των §§ 3 και 4 του άρθρου 38 του Ν. 2238/94 που προβλέπουν ότι:
Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.
Για τον προσδιορισμό του κέρδους (υπεραξίας) που υπόκειται σε φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η ζημία που προκύπτει από την ίδια αιτία μέσα στο ίδιο έτος. Αν από τον συμψηφισμό προκύπτει ζημία, μεταφέρεται στις επόμενες χρήσεις σύμφωνα με την § 3 του άρθρου 4 του Ν. 2238/94.
Σημειώνεται ότι με τις προϊσχύουσες διατάξεις που καθιερώθηκαν με το άρθρο 16 του Ν. 3842/2010 και δεν ίσχυσαν λόγω των γνωστών παρατάσεων, προέβλεπαν φορολόγηση με 20% εάν η πώληση γινόταν σε διάστημα τριών (3) μηνών από την κτήση τους και 10% εάν η πώληση γινόταν σε διάστημα δωδεκαμήνου (12) από την κτήση τους (άρθρο 16).
4. Ορίζεται πλέον ρητά ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις λόγω δωρεάς σε αθλητικά σωματεία δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή προκειμένου για επιχειρήσεις με βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με ημερομηνία 31/12/2010 και μετά και προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. για δωρεές που πραγματοποιούν από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά.
5. Προστίθενται στις εταιρείες που εξαιρούνται των διατάξεων περί υποκεφαλαιοδότησης (υποπερ. δδ΄ της περ. δ΄ της § 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94) και οι ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ) του Ν. 3606/2007 (ΦΕΚ 195Α΄).
Σημειώνεται ότι έχουν ήδη εξαιρεθεί οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ν. 1665/1986 (leasing), πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του Ν. 1905/1990 (factoring), ειδικού σκοπού του Ν. 3156/2003, παροχής πιστώσεων του Ν. 2937/2001, καθώς και τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα.
(Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με ημερομηνία 31/12/2010 και μετά).
6. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2014 (από 31/12/2010) το δικαίωμα έκπτωσης από τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων επιπλέον ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που χορηγείται όταν οι δαπάνες αυτές υπερβαίνουν μέσα στη χρήση τον μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν στις δύο (2) προηγούμενες χρήσεις (άρθρο 17).
7. Για τις παραγραφόμενες απαιτήσεις (μερίσματα, τόκοι, ιδρυτικών τίτλων, ομολογιών κ.λπ.) που περιέρχονται οριστικά στο Δημόσιο με βάση το άρθρο 1 του Ν. 1195/1942 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2523/1997 (ποινολόγιο) για την επιβολή κυρώσεων. Προβλέπεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής (προσαύξηση 1%, 2% και 2,5% για κάθε μήνα καθυστέρησης αντίστοιχα) και την καταβολή των σχετικών ποσών εφάπαξ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ή εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς.
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα τα ποσά που έχουν παραγραφεί υπέρ του Δημοσίου και δεν έχουν ακόμα αποδοθεί να καταβληθούν εντός του επόμενου από τη δημοσίευση του νόμου μήνα, χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής (άρθρο 18).
8. Προβλέπεται η μη βεβαίωση προκαταβολής σε βάρος των εταιρειών που μετατρέπονται ή συγχωνεύονται με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, του Ν. 2166/1993 και τις γενικές διατάξεις του α.ν. 2190/20 ή του Ν. 3190/1955, καθότι το προϋπάρχον νομικό πρόσωπο παύει να υπάρχει (άρθρο 19).
9. Αλλάζει από 01/05/2011 και εφεξής ο τρόπος υποβολής των προσωρινών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν κατά μέσο όρο κατά την προηγούμενη χρήση πάνω από 50 άτομα προσωπικό (από 500 άτομα) και τα ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή των συντάξεων. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να υποβάλλουν μηνιαία δήλωση (από διμηνιαία που υπέβαλαν μέχρι τώρα).
10. Καθιερώνεται ως υποχρεωτικός τρόπος υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών για όλα τα Νομικά Πρόσωπα του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε (Α.Ε., Ε.Π.Ε., αλλοδαπές επιχειρήσεις κ.λπ.)
Προβλέπεται επίσης η έκδοση Α.Υ.Ο. η οποία θα καθορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο κ.λπ. των δηλώσεων αυτών που υποβάλλονται από 01/01/2011 και μετά (άρθρο 20).
11. Αυξάνεται στο 50% (από 25%) το ποσοστό του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων και τελών, που βεβαιώνεται αμέσως από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση άσκησης από τον φορολογούμενο εμπρόθεσμης προσφυγής. Η διάταξη αυτή ισχύει για προσφυγές που ασκούνται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εφεξής. Η αύξηση αυτή αποτελεί στην πραγματικότητα τεχνητό εμπόδιο για τις επιχειρήσεις στο να ασκήσουν το συνταγματικό τους δικαίωμα της έννομης προστασίας (άρθρο 20 του Συντάγματος).
12. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής των φόρων, τελών και εισφορών που βεβαιώνονται βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις (όχι κατώτερες των 300 ευρώ) μετά την υπογραφή του πρακτικού και την καταβολή του 1/5 αυτών, όπως προβλέπεται στην § 2 του άρθρου 24 του Ν. 2523/1997. Επί δικαστικού συμβιβασμού ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ.
Η τυχόν άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου δεν αναστέλλει την προσωρινή βεβαίωση του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται εφάπαξ.
13. Δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010, στις επιχειρήσεις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες (Ν. 3693/2008), εφόσον στο πιστοποιητικό που θα εκδώσουν, δεν περιλαμβάνονται παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.
Το πιστοποιητικό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης για την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Σημειώνεται ότι το άρθρο 80 του Ν. 3842/2010 προβλέπει σύστημα επιλογής υποθέσεων προς έλεγχο με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, οι οποίες βασίζονται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά (νομική μορφή, κατηγορία βιβλίων, κλάδο κ.λπ.), οικονομικά δεδομένα (ακαθάριστα έσοδα, δαπάνες, κέρδη ή ζημίες, συντελεστές κ.λπ.), καθώς και σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα κ.λπ.
Προβλέπονται επίσης να εκδοθούν Α.Υ.Ο. οι οποίες θα ορίζουν τα κριτήρια, μόρια και τις παραβάσεις κ.λπ. που θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των προς έλεγχο δηλώσεων, καθώς και του τυχαίου δείγματος ελέγχου που δεν θα συναρτάται με την χρησιμοποίηση των μεθόδων ανάλυσης κινδύνου. Επίσης διατάξεις που προβλέπουν τον υποχρεωτικό έλεγχο σε κατηγορίες υποχρέων εξακολουθούν να ισχύουν. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία Α.Υ.Ο. και συνεπώς η μη έκδοση των αποφάσεων (κανονιστικές πράξεις) καθιστούν ανενεργό το άρθρο 80 του Ν. 3842/2010.
14. Επεκτείνεται η μείωση της φορολόγησης της υπεραξίας και στα εταιρικά μερίδια της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) που μεταβιβάζονται από πωλητή που έχει βαθμό συγγένειας Α΄ ή Β΄ κατηγορίας με τον αγοραστή και φορολογείται με 5% και 10% αντίστοιχα (από 20%).
15. Απαλλάσσονται από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς της § 10 του πέμπτου άρθρου του Ν. 3845/2010 τα έσοδα των επιχειρήσεων από συμμετοχές για τα οποία έχει καταβληθεί η εν λόγω εισφορά από τη θυγατρική εταιρεία βάσει και του Ν. 3808/2009 (κέρδη χρήσης 2008).
16. Παρατείνεται μέχρι 30/09/2011 (από 31/12/2010) ο επαναπατρισμός κεφαλαίων που βρίσκονται στην αλλοδαπή, καθώς και η δήλωση αυτών ότι παραμένουν στην αλλοδαπή (άρθρο 18 του Ν. 3842/2010) με κοινό πλέον συντελεστή φορολόγησης 8% (από 5%) και για τα μεταφερόμενα κεφάλαια (άρθρο 21).
17. Μειώνονται τα ανώτερα όρια των πρόσθετων φόρων του άρθρου 2 του Ν. 2523/1997 (ποινολόγιο) στο 60% (από 100%) για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης και 120% (από 200%) για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης επί του φόρου, την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος ή του φόρου που έχει επιστραφεί στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος χωρίς να τον δικαιούνται (ισχύει για εκπρόθεσμες δηλώσεις και για φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού που εκδίδονται μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού).
18. Προβλέπεται ότι εξαιρετικά σε περίπτωση που εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία λογίζονται ως αθεώρητα βάσει της § 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. και εφόσον έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία πριν από οποιοδήποτε έλεγχο ή χωρίς να έχει παρέλθει ο χρόνος εμπρόθεσμης ενημέρωσης αυτών, θεωρείται γενική (και όχι αυτοτελής) παράβαση με συντελεστή βαρύτητας τρία (3).
19. Καθιερώνεται υποχρέωση των επιτηδευματιών που εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με χρήση φορολογικών ταμιακών μηχανών, να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται σε βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. Επίσης προβλέπεται η έκδοση Α.Υ.Ο. όπου θα καθορίζονται η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία κ.λπ. Τέλος, στους παραβάτες της υποχρέωσης αυτής θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από διακόσια (200) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα με την συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης (άρθρο 26).
20. Θεωρείται ως νεόδμητο για την καταβολή του Φ.Π.Α. (αυτοπαράδοση στο κόστος του ακινήτου) το ακίνητο μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας (3) από την αποπεράτωση της οικοδομής (από την πενταετία (5) από την έκδοση της άδειας).
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για οικοδομές που αποπερατώνονται από 01/01/2011 και εφεξής. Για τις οικοδομές που αποπερατώθηκαν μέχρι 31/12/2010 ως χρόνος έναρξης της τριετίας από την αποπεράτωση θεωρείται η 01/01/2011.
21. Παρέχεται από 01/01/2011 η δυνατότητα ένταξης στο καθεστώς Φ.Π.Α. των εμπορευματικών κέντρων, εφόσον ο υποκείμενος το επιθυμεί και υποβάλλει για αυτό αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Για τα ακίνητα αυτά παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που βαρύνει την κατασκευή και τη συντήρησή τους, ο οποίος υπόκειται σε δεκαετή (10) διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησής τους.
22. Επαναφέρεται η τμηματική καταβολή σε τρεις (3) δόσεις του Φ.Π.Α.
Με την παραλαβή των εμπροθέσμων περιοδικών δηλώσεων καταβάλλεται το 40% του συνολικά οφειλόμενου ποσού (ελάχιστο) και το υπόλοιπο 60% καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις (30% + 30%) και με ελάχιστο ποσό δόσης τα 300 ευρώ, προσαυξημένο κατά 2%.Η τμηματική καταβολή εφαρμόζεται για δηλώσεις των οποίων η προθεσμία υποβολής λήγει μετά την 01/07/2011.
23. Παρέχεται το δικαίωμα καταβολής του Φ.Π.Α. σε έξι (6) δόσεις (αντί από δύο που ισχύει) στις περιπτώσεις ποσών που βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή σε περίπτωση κατάργησης της φορολογικής δίκης (άρθρο 27).
24. Καθορίζεται εναλλακτικό σύστημα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού μέσω διαδικτύου ή μαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυμη και προαιρετική. Τα δεδομένα που καταγράφονται στην μαγνητική κάρτα είναι ο Α.Φ.Μ. του εκδότη της απόδειξης καθώς και η ημερομηνία και το ποσό της συναλλαγής.
Αρμόδια αρχή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων είναι η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 29).
25. Για την επιτάχυνση της επίλυσης των φορολογικών διαφορών, ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) ως ανεξάρτητη αρχή. Έργο του Σ.Φ.Δ. είναι η διαιτητική επίλυση των διαφορών που αναφύονται:
- κατά τον καταλογισμό των φόρων, δασμών, τελών και συναφών δικαιωμάτων του Δημοσίου καθώς και των προστίμων και λοιπών χρηματικών κυρώσεων,
- κατά την επιβολή, με διοικητικές πράξεις κάθε είδους κυρώσεων για παράβαση των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ (άρθρα 31 έως 35).
26. Ως μη συνεργάσιμα κράτη θεωρούνται για το έτος 2010 τα 34 κράτη που περιλαμβάνονται στην 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 (ΦΕΚ 1590 Β΄) (εξωχώριες εταιρείες) ενώ για το έτος 2011 τα 47 κράτη που καθορίζονται με την 1150236/ΔΟΣ/2010 απόφαση του ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ 1805 Β΄).
Παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να αποδείξουν ότι οι δαπάνες (αγορές κ.λπ.) του άρθρου 51Β΄ του Ν. 2238/94 αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές (όπως και με τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς) και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών με σκοπό την φοροδιαφυγή κ.λπ. προκειμένου να αναγνωρισθούν ως δαπάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά τους.
Επίσης επαναπροσδιορίζονται οι προϋποθέσεις προκειμένου να θεωρείται ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς (60 εκατοστά από 50 εκατοστά του φορολογικού συντελεστή) σε κράτος εκτός Ελλάδας (άρθρο 13).
27. Θεσπίζονται διατάξεις για τον ορισμό της φορολογικής κατοικίας (tax residence) στην οποία φορολογείται το παγκόσμιο εισόδημα και λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του ΟΟΣΑ.
Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του (προστέθηκε με το άρθρο αυτό) στην Ελλάδα άνω των 183 ημερών τον χρόνο.
Επίσης, εάν ένας φορολογικός κάτοικος Ελλάδας μεταφέρει την κατοικία του σε ένα από τα 47 μη συνεργάσιμα με την Ελλάδα κράτη (του άρθρου 51Α του Ν. 2238/94) συνεχίζει να θεωρείται κάτοικος Ελλάδας και έχει όλες τις υποχρεώσεις του στην Ελλάδα (άρθρο 12).
28. Θεωρείται ως ποινικό αδίκημα η άνω των τεσσάρων (4) μηνών καθυστέρηση καταβολής των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο κ.λπ. και διώκεται ύστερα από αίτηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και επιβάλλονται οι παρακάτω ποινές:
* Μέχρι 5.000 ευρώ δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα
* Από 5.000 έως 10.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση έως 1 έτος
* Από 10.000 έως 50.000 ευρώ επιβάλλεται φυλάκιση 6 τουλάχιστον μήνες
* Από 50.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση 1 τουλάχιστον έτος
* Από 150.000 ευρώ και άνω, επιβάλλεται φυλάκιση 3 τουλάχιστον έτη.
Σημειώνεται ότι αν η αίτηση υποβληθεί μέσα στο χρονικό διάστημα των 20 μηνών που το αδίκημα είναι αυτόφωρο, ο εισαγγελέας κρίνει κατά πόσο θα τον παραπέμψει να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία (χωρίς καμία προδικασία) σε δικάσιμο μετά από 15 ημέρες. Αν υποβληθεί αίτηση αλλά έχει παρέλθει το 20μηνο του αυτοφώρου, τότε ο εισαγγελέας εάν δεν διατάξει προανάκριση, μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορούμενο με κλητήριο θέσπισμα απευθείας στο ακροατήριο.
29. Θεσπίζονται ως διαρκή και επομένως ως συνεχή αυτόφωρα τα αδικήματα:
- της φοροδιαφυγής για την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον δεν αποδόθηκε ο οφειλόμενος φόρος
*Μέχρι 15.000 ευρώ δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα
*Από 15.000 - 150.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
*Από 150.000 ευρώ και άνω, επιβάλλεται από 5 έως 20 χρόνια κάθειρξη.
- της φοροδιαφυγής για τη μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών.
* Από 1 - 3.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 10 ημέρες
*Από 3.000 - 75.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
*Από 75.000 ευρώ και άνω επιβάλλεται από 5 έως 20 χρόνια κάθειρξη
Σημειώνεται ότι για τα εικονικά - πλαστά και νοθευμένα φορολογικά στοιχεία ο χαρακτήρας του αδικήματος παραμένει στιγμιαίος και προβλέπονται οι παρακάτω ποινές:
*Από 1 - 3.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών
*Από 3.000 - 150.000 ευρώ, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 1 έτους
* Από 150.000 ευρώ και άνω επιβάλλεται από 5 έως 20 χρόνια κάθειρξη. (άρθρο 3)
31. Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού των απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου, έναντι των οφειλών του προς αυτό, ο οποίος δύναται να αντιταχθεί σε κάθε περίπτωση κατά την οποία αυτός έχει βεβαία χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, εκκαθαρισμένη και αποδεικνυόμενη από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από δημόσιο έγγραφο.
Ο συμψηφισμός προτείνεται με δήλωση του οφειλέτη που υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. η οποία είναι αρμόδια για την είσπραξη του χρέους (άρθρο 11).
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 25% ΣΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Και για τα αφορολόγητα αποθεματικά ενεργείται παρακράτηση φόρου 25% εκτός των αποθεματικών του άρθρου 13 του Ν. 1473/1984 (κεφαλαιοποιούνται μόνο με συντελεστή 10% με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό) και του άρθρου 101 του Ν. 1892/1990 (κεφαλαιοποιούνται μόνο με συντελεστή 5%) καθότι οι διατάξεις αυτές είναι ειδικότερες και κατισχύουν και υπάρχει ρητή επιφύλαξη στον παρόντα νόμο.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος τα μερίσματα που εισπράττουν ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και Ε.Π.Ε. από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. στις οποίες συμμετέχουν και έχουν τις τρεις (3) προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998, με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη αυτά εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Σε περίπτωση που το αποθεματικό αυτό διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί θα υπόκειται σε παρακράτηση 25% μη εφαρμοζόμενων των διατάξεων της § 4 του άρθρου 106 του Ν. 2238/94 (άρθρο 14).
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
30. Προβλέπονται επίσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής:
α) η εκπόνηση τριετούς Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Καταπολέμησης της φοροδιαφυγής με συγκεντρωμένες δράσεις και μετρήσιμους στόχους (άρθρο 1).
β) καθιερώνεται ο θεσμός του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ο οποίος είναι ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός και έχει κατά προτεραιότητα αρμοδιότητα σε ολόκληρη τη χώρα να διενεργεί προανακριτικές πράξεις καθώς και να εποπτεύει, να συντονίζει και να καθοδηγεί τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων (άρθρο 2).
γ) η αναδιάρθρωση των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ καθώς και η αξιολόγηση του προσωπικού του (άρθρα 4 έως και 8).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας «Συνεργάτες Γ. Γιαμαρέλλου ΑΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων»

                           **********************************************************

10) 16+1 μεταβολές στη φορολογία από τη νέα χρονιά
 ΑΡΘΡΟ " Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"
Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010 07:00,
Αθανάσιος Λ. Βουθούνης, Σελίδα : 17 1366 λέξεις, ΑΡΘΡΟ

Την 20/04/2010 δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» τις 45 κυριότερες αλλαγές του Ν. 3842/2010. Μερικές από τις αλλαγές αυτές έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 3842/2010, έναρξη ισχύος την 01/01/2011.
Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στη φορολογική νομοθεσία και ισχύουν από την 01/01/2011 είναι οι παρακάτω:

1. Μεταβάλλεται από 01/01/2011 ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από ελευθέριο επάγγελμα. Ορίζεται πλέον ο χρόνος κατά τον οποίο παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες από τον ελεύθερο επαγγελματία και όχι ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής που ίσχυε, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις. Όταν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας διάρκειας, ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που καθίσταται απαιτητό κάθε επί μέρους τμήμα της αμοιβής για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Σημειώνεται ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., χρόνος κτήσης του εισοδήματος για τις υπηρεσίες προς τα πρόσωπα αυτά παραμένει ο χρόνος είσπραξης της αμοιβής (εξαίρεση) (άρθρο 6 § 9).
2. Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι ελεύθεροι επαγγελματίες για συναλλαγές μέχρι 300,00 ευρώ (ανά συναλλαγή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο Φ.Π.Α.) (άρθρο 6 § 11).
3. Επεκτείνεται η υποχρέωση για υποβολή οριστικής δήλωσης και στους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και επί του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τις διατάξεις των άρθρων 58 και 55 του Ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε.), εκτός από τους υπόχρεους σε παρακράτηση φόρου επί του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες που η οριστική δήλωση εξακολουθεί να υποβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους. Η υποχρέωση των νέων οριστικών δηλώσεων αρχίζει από το οικονομικό έτος 2011 και μετά [δηλαδή για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν μέσα στο έτος (χρήση) 2010 και μετά].
Οι νέες οριστικές δηλώσεις υποβάλλονται:
- η οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Απριλίου κάθε έτους,
- η οριστική δήλωση αμοιβών από εμπορικές επιχειρήσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του Μαΐου κάθε έτους (άρθρο 7 § 5).
4. Μειώνεται σε 23% (από 24%) ο φόρος στα αδιανέμητα κέρδη των νομικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3842/2010. Σημειώνεται ότι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ.) ο Πρωθυπουργός εξήγγειλε τη μείωση στο 20% από την 01/01/2011 καταργώντας προφορικά την σταδιακή μείωση κατά μία μονάδα το χρόνο. Προφανώς, αναμένεται η κατάθεση της σχετικής ρύθμισης στο Νέο Νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προσεχώς στην Βουλή (άρθρο 13).
5. Φορολογούνται με συντελεστή 40% τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται από 01/01/2011. Από το φόρο που οφείλεται 40% θα αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε σε επίπεδο νομικού προσώπου με συντελεστή που αναλογεί στην χρήση στην οποία ανάγονται (40% ή 35% ή 32% ή 25% κ.λπ.) (άρθρο 13).
Από πληροφορίες που έχουμε μελετάται η επαναφορά του προηγούμενου καθεστώτος φορολόγησης των νομικών προσώπων (Ν. 3697/2008), με διαφοροποιημένο ποσοστό παρακράτησης 15% ή 20% (από 10%) ακόμα και για τη χρήση 2010.
6. Για τις εισηγμένες στο Χ.Α. μετοχές που αποκτώνται από 01/01/2011 και πωλούνται με κέρδος, φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 20% εάν η πώληση των μετοχών γίνει σε διάστημα τριών (3) μηνών από την κτήση τους και 10% εάν η πώληση γίνει εντός δωδεκαμήνου (12) (βραχυπρόθεσμες επενδύσεις) (άρθρο 16).
Από πληροφορίες που έχουμε μελετάται η παράταση φορολόγησης της υπεραξίας των εν λόγω μετοχών για 01/01/2012.
7. Καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω των 3.000,00 ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων της § 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) μέσω ηλεκτρονικού συστήματος σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 1).
8. Καθιερώνεται η εξόφληση όλων των φορολογικών στοιχείων καθώς και των λοιπών εγγράφων που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 3.000,00 ευρώ μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών (άρθρο 20 § 2).
9. Καθιερώνεται η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας 1.500,00 ευρώ και άνω που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες αποκλειστικά μέσω Τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές για την εξασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν προμήθειες για την κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 3).
10. Καθιερώνεται η ευθύνη και η διαδικασία επαλήθευσης των στοιχείων των εκδοτών φορολογικών στοιχείων και από τους λήπτες αυτών. Συνεπώς το βάρος της απόδειξης της συναλλαγής φέρει και ο λήπτης του φορολογικού στοιχείου και οφείλει να επιβεβαιώνει τα στοιχεία των εκδοτών και την ακρίβεια των φορολογικών στοιχείων μέσω βάσης δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟΙΚ (άρθρο 20 § 4).
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 § 5 του Ν. 3842/2010 για τις πιο πάνω περιπτώσεις 7, 8, 9 και 10 προβλέπεται, η έκδοση υπουργικών αποφάσεων οι οποίες θα ρυθμίζουν τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω υποχρεώσεων. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία υπουργική απόφαση.
Συνεπώς η μη έκδοση των υπουργικών αποφάσεων (κανονιστικές πράξεις) καθιστά τις ανωτέρω υποχρεώσεις ανενεργές, μέχρι της εκδόσεώς τους.
11. Ο φορολογικός έλεγχος (Δ.Ο.Υ., Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ.) δεν περιορίζεται πλέον στη μη αναγνώριση της δαπάνης μισθοδοσίας όταν διαπιστώσει ότι δεν έχουν καταβληθεί από την επιχείρηση οι ασφαλιστικές εισφορές, αλλά υποχρεούται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, τακτικού ή προσωρινού, να ενημερώσει τον αρμόδιο κατά περίπτωση ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ κ.λπ.) εάν η ελεγχθείσα εταιρεία έχει αποδώσει ή όχι τις ασφαλιστικές εισφορές, για να επιληφθεί για την είσπραξή των (άρθρο 11 § 2).
12. Οι δαπάνες μισθοδοσίας (μισθοί-αμοιβές) θα αναγνωρίζονται μόνο εάν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού της επιχείρησης ή επιταγής που εξοφλείται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Σημειώνεται ότι προβλέπεται η έκδοση απόφασης του ΥΠΟΙΚ με την οποία θα καθοριστεί η σταδιακή εφαρμογή της διαδικασίας της εξόφλησης των δαπανών μισθοδοσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση (κανονιστική πράξη) του ΥΠΟΙΚ με αποτέλεσμα να καθίσταται ανενεργή η διάταξη καθότι ισχύει από 23/04/2010 (άρθρο 11 § 2).
13. Καθιερώνεται η υποχρέωση στους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένοι στο Δημόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008 για έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Θα διενεργούν παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και έλεγχο σε φορολογικά αντικείμενα με βάση πρόγραμμα που θα καθορίζεται από το ΥΠΟΙΟ και την ΕΛΤΕ (άρθρο 17 § 3).
14. Καθιερώνεται η υποχρέωση απόκτησης από τους λογιστές φοροτεχνικούς, κατόχους άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Ν. 2515/1997 πιστοποιητικού που θα εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Με απόφαση του ΥΠΟΙΚ πρόκειται να καθοριστούν το περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια του εν λόγω πιστοποιητικού (άρθρο 17 § 7).
15. Προβλέπεται ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην απόκτηση ψηφιακής υπογραφής για την επικοινωνία τους με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΟΙΚ. Με απόφαση του ΥΠΟΙΚ θα καθοριστεί κάθε αναγκαία λεπτομέρεια κ.λπ. για την εφαρμογή της διάταξης αυτής (άρθρο 17 § 8).
16. Προβλέπεται ότι οι λογιστές φοροτεχνικοί είναι υπεύθυνοι πέρα από την ακρίβεια και την ειλικρίνεια των δηλώσεων που υποβάλλουν, ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά τους από τα στοιχεία στα βιβλία και από τα βιβλία στις κατά περίπτωση δηλώσεις και για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και για την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων.
Για τις εκπιπτόμενες δαπάνες θα πρέπει να τις αποτυπώνουν αναλυτικά σε κατάσταση που θα συνυποβάλλεται με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος το περιεχόμενο της οποίας δεν είναι δεσμευτικό για τη φορολογική αρχή, ενώ όσον αφορά την ορθή υποβολή όλων των δηλώσεων παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος και απόδοσης των έμμεσων φόρων, αυτή θα πρέπει να γνωστοποιείται από τους λογιστές φοροτεχνικούς στην αρμόδια φορολογική αρχή, με τη μορφή δήλωσης που θα συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 17 § 9).
17. Καθιερώνεται η υποχρέωση των λογιστών-φοροτεχνικών για υπογραφή πέραν των δηλώσεων της § 2 του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000 (δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών κ.λπ.) και των συνυποβαλλόμενων εντύπων ή καταστάσεων, όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του ΥΠΟΙΚ, με υποχρεωτική αναγραφή όλων των στοιχείων του λογιστή-φοροτεχνικού καθώς και του αριθμού μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματός του.
Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 ισχύουν από 23/04/2010 και μετά και η κατάσταση με τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες και η δήλωση για την υποβολή όλων των δηλώσεων θα συνυποβάλλονται με τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2011 (χρήση 2010).
Για τις περιπτώσεις 14, 15 και 17 δεν έχουν ακόμα εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις του ΥΠΟΙΚ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ, οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος &  δ.σ. της εταιρείας «Συνεργάτες Γιάννη Γιαμαρέλλου Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων».                   **************************************************************9) Πώς θα γίνει η εφαρμογή της περαίωσης και των νέων διατάξεων
     N.3888/30-9-2010 ( Φ.Ε.Κ 175 Α΄) 
  ΑΡΘΡΑ " Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΗ
 Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010 07:00,
Αθανάσιος Βουθούνης, Σελίδα: 43 1810 λέξεις, ΑΡΘΡA

 Με τις διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου 3888/30-09-2010, που αναφέρονται στην «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις κυρίως στη Φορολογική Νομοθεσία.

Οι κυριότερες διατάξεις του εν λόγω νόμου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

1. Περαίωση (άρθρα 1 έως 13)
1.1. Καθορίζεται προαιρετικός ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις των χρήσεων 2000 έως 2009.
1.2. Στις ρυθμίσεις αυτές υπάγονται οι υποθέσεις των επιχειρήσεων των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα είναι μέχρι είκοσι εκατομμύρια ευρώ (20.000.000,00 ευρώ).
1.3. Ο υπολογισμός της περαίωσης καταλαμβάνει τα κατωτέρω στάδια:
α) Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με την καταβολή φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε.
β) Για τον υπολογισμό του φόρου, τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλματα, με ορισμένες εξαιρέσεις για τις οποίες προτείνεται μικρότερος συντελεστής.
γ) Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας 1 έως 1,30 ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα.
δ) Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υπολογισμούς, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εκτός από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τις οποίες επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
ε) Το ποσό του φόρου προσαυξάνεται με ποσοστό από 20% έως 60% αν υπάρχουν οι οριζόμενες παραβάσεις ή επιβαρυντικά στοιχεία.
στ) Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, για τον υπολογισμό του ποσού του φόρου, το ποσό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 15%, ο δε φόρος που προκύπτει προσαυξάνεται από σαράντα τοις εκατό (40%) έως εξήντα τοις εκατό (60%) κατά περίπτωση.
Παράδειγμα: Ανώνυμη Εταιρεία «Χ» τη χρήση 2008 υπέβαλε εμπρόθεσμη δήλωση και είχε ακαθάριστα έσοδα 6.500.000,00 ευρώ (εκ των οποίων 500.000,00 ευρώ από συμμετοχές σε άλλες ελληνικές Α.Ε.) χωρίς παραβάσεις του Κ.Β.Σ. και χωρίς να επιβαρύνεται με αποκρυβείσα ύλη, θα πληρώσει τον παρακάτω φόρο περαίωσης:
Ακαθάριστα έσοδα 6.500.000,00 ευρώ
Μείον: έσοδα από συμμετοχές -500.000,00 ευρώ
Ακαθάριστα έσοδα βάσει περαίωσης 6.000.000,00 ευρώ
Ακαθάριστα έσοδα 6.000.000,00 ευρώ Χ 2% = 120.000,00 ευρώ
(συνήθως υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις σε λίγα επαγγέλματα)
Ποσό περαίωσης 120.000,00 ευρώ Χ 1,25% = 150.000,00 ευρώ
(συντελεστής προοδευτικότητας ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα)
Τελικό ποσό φόρου 150.000 Χ 25% = 37.500,00 ευρώ
1.4. Σε περίπτωση κατά την οποία τα προσδιοριζόμενα ποσά φόρου βάσει των ανωτέρω συντελεστών είναι μικρότερα, ορίζονται τα κάτωθι ελάχιστα ποσά φόρου, ανάλογα με την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων και στοιχείων του Κώδικα.
1.5. Για την πραγματοποίηση της περαίωσης η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του ΥΠΟΙΟ εκδίδει Εκκαθαριστικό Σημείωμα για τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στην περαίωση, το οποίο αποστέλλεται ταχυδρομικά στον επιχειρηματία ή στις επιχειρήσεις.
1.6. Ο επιτηδευματίας που επιθυμεί να περαιώσει τις ανέλεγκτες χρήσεις υποχρεούται να καταβάλλει το είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της συνολικής οφειλής του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από πεντακόσια (500) ευρώ, εκτός εάν το ποσό της συνολικής οφειλής είναι κατώτερο από το ποσό αυτό.
Με την καταβολή αυτή του 20% (της προκαταβολής) θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο επιτηδευματίας αποδέχεται το εκκαθαριστικό σημείωμα.
1.7. Τα υπόλοιπα ποσά φόρου καταβάλλονται από έξι (6) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, ανάλογα με το ύψος της συνολικής οφειλής ως κατωτέρω:
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 10%.
1.8. Με το Νόμο αυτό περαιώνονται και οι παρακάτω ελεγμένες υποθέσεις, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:
α) Εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο καθώς και εκείνες για τις οποίες τα φύλλα ελέγχου ή οι πράξεις προσδιορισμού του φόρου και οι αποφάσεις επιβολής προστίμου ακυρώθηκαν για τυπικούς και μόνο λόγους, περαιώνονται με διαγραφή των πρόσθετων φόρων και τον περιορισμό στο 1/5 των κάθε είδους προστίμων.
β) Εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις για τις οποίες έγινε δεκτή μερικώς ή ολικώς η προσφυγή περαιώνονται με διαγραφή των πρόσθετων φόρων και μείωση του κύριου φόρου στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και προκειμένου περί προστίμου με περιορισμό αυτού στο 1/10.
γ) Εκκρεμείς ελεγμένες υποθέσεις για τις οποίες με βάση την πρωτόδικη απόφαση απορρίπτεται εν όλω ή εν μέρει η προσφυγή, περαιώνονται με μείωση του πρόσθετου φόρου στο είκοσι τοις εκατό (20%) και του τυχόν προστίμου στο 1/4.
1.9. Η ζημία που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας περαιούμενης χρήσης [η οποία (ζημία) μπορεί να περιλαμβάνει και τυχόν ζημίες προηγούμενων χρήσεων που αναγνωρίζονται], μεταφέρεται στις επόμενες χρήσεις μόνο εφόσον η τελευταία χρήση που περαιώνεται καθώς και τέσσερις προηγούμενές της δεν βαρύνεται με παράβαση του Κ.Β.Σ. ή με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ή δεν υπάρχει άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που να προσαυξάνει τον φόρο.
1.10. Στην περαίωση του νόμου αυτού μπορούν να ενταχθούν και οι υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στον αυτοέλεγχο (άρθρα 13 έως 17 του Ν. 3296/2004) μέχρι 31/12/2007 και περιλαμβάνονται στις επιλεχθείσες (στο δείγμα) προς έλεγχο, εφόσον αυτός δεν έχει αρχίσει ή έχει αρχίσει αλλά δεν έχει περατωθεί κατά την 30/09/2010.
Ειδικά για τις ίδιες υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στον αυτοέλεγχο για τις χρήσεις 2008 και 2009 υπάγονται στην περαίωση με την υποχρέωση καταβολής ποσού φόρου ίσου με το 1/2 του ελαχίστου ποσού της § 1 του άρθρου 6 του Ν. 3888/2010.
1.11. Καθορίζεται ειδικός τρόπος περαίωσης υποθέσεων επιτηδευματιών οι οποίοι είναι λήπτες πλαστών, εικονικών φορολογικών στοιχείων. Η περαίωση των υποθέσεων αυτών γίνεται με την υποβολή ειδικού σημειώματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το οποίο θα περιλαμβάνει τα τιμολόγια αυτά (αριθμό, τον αντισυμβαλλόμενο, ημερομηνία έκδοσης και την αξία) καθώς και τη συνολική αξία προ Φ.Π.Α. Επί της συνολικής αξίας (προ Φ.Π.Α.) θα υπολογίζεται φόρος εισοδήματος ίσος με το 55% αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και 40% σε κάθε άλλη περίπτωση. Με την προσθήκη κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου στη Βουλή της φράσης «και δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου ούτε βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου» (δηλαδή 30/09/2010) καθίσταται ανενεργής η διάταξη, αφού δεν έχει εφαρμογή στις μέχρι σήμερα διαπιστωθείσες υποθέσεις.
1.12. Με άλλη διάταξη παρατείνεται μέχρι 31/12/2011 η προθεσμία παραγραφής που λήγει στις 31/12/2010, ημερομηνία με την οποία παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών. Η παράταση της παραγραφής αυτής δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομικών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρο 12 § 7).
1.13. Επίσης προβλέπεται η έκδοση από το ΥΠΟΙΚ υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίσει κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της περαίωσης.
1.14. Ακόμα, με άλλη διάταξη λογίζεται ως εισόδημα προερχόμενο από ελευθέρια επαγγέλματα κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία. Το βάρος της αποδείξεως μετατίθεται από τη Φορολογική Αρχή στο φορολογούμενο για να αποδείξει την προέλευση και να απαλλαγεί από το φόρο.
2. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 14)
2.1. Τα κατά την 30/09/2010 ληξιπρόθεσμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπράξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) χρέη προς το Δημόσιο καθώς και χρέη υπέρ τρίτων που εισπράττονται μέσω των Δ.Ο.Υ. μπορεί μετά από αίτηση του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται μέχρι 29 Οκτωβρίου 2010 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο που είναι βεβαιωμένα, να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται:
- Εφάπαξ, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και έκπτωση από τυχόν πρόσθετους φόρους ή πρόσθετα τέλη που συμβεβαιώθηκαν με την κύρια οφειλή από το έτος 2007 και μετά, κατά ποσοστό, από δέκα τοις εκατό (10%) έως σαράντα τοις εκατό (40%), ανάλογα με το έτος βεβαίωσης.
- Σε δύο (2) έως τρεις (3) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τριακόσια (300) ευρώ.
- Σε τέσσερις (4) έως δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού ενενήντα τοις εκατό (90%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.
- Σε δεκατρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης πεντακόσια (500) ευρώ.
- Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού εβδομήντα τοις εκατό (70%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.
 - Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα πέντε (45) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης χίλια (1.000) ευρώ.
2.2. Στον οφειλέτη που θα υπαχθεί σε ρύθμιση των χρεών του δεν λαμβάνονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις ούτε η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινήτων του.
2.3. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2012 επίσης η παραγραφή των πάσης φύσεως βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία χρεών (άρθρο 15 § 4).
3. Διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής (άρθρο 16)
3.1. Αυξάνεται η ποινή φυλάκισης σε τέσσερις (4) μήνες [από τουλάχιστον δύο (2)] για τον υπόχρεο που δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς τα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ. στοιχεία, κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών ή δεν καταχωρεί στα πρόσθετα βιβλία τις συναλλαγές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τα οικεία στοιχεία εσόδων κ.λπ.
Επίσης για τους υπόχρεους που επαναλαμβάνουν τις παραπάνω παραβάσεις σε διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση της απόφασης αναστολής λειτουργίας του επιτηδευματία διπλασιάζεται η ποινή φυλάκισης και είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες (από 3 μήνες) (άρθρο 16 § 2).3.2. Επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής για την άσκηση άμεσης ποινικής δίωξης μετά το πέρας του ελέγχου και στις παρακάτω περιπτώσεις φοροδιαφυγής:
- Όταν τελείται το αδίκημα της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης στο Δημόσιο του Φ.Π.Α. και των παρακρατούμενων φόρων κ.λπ. εφόσον το ποσό που δεν απέδωσε ή έλαβε ως επιστροφή υπερβαίνει τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ σε ετήσια βάση.
- Όταν τελείται το αδίκημα της μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης των προβλεπόμενων βάσει του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) στοιχείων κατά την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών κ.λπ. ή της μη καταχώρησης των συναλλαγών στα πρόσθετα βιβλία, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ούτε τα οικεία στοιχεία εσόδων, όταν τα παραστατικά στοιχεία που δεν εκδόθηκαν από τον υπόχρεο είναι πάνω από δέκα (10) ή υπερβαίνουν σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ.
- Όταν τελείται το αδίκημα της φοροδιαφυγής με έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ (άρθρο 16 § 3).
3.3. Σφραγίζεται για 48 ώρες ο χώρος επαγγελματικής εγκατάστασης του επιτηδευματία (κατάστημα, γραφείο, εργοστάσιο, αποθήκη κ.λπ.) εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκδοθεί παραπάνω από 10 παραστατικά ή εάν η αξία του ενός παραστατικού που δεν έχει εκδοθεί είναι πάνω από πεντακόσια (500) ευρώ (άρθρο 16 § 6).
4. Κατάργηση του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92) (άρθρο 15)
Η κατάργηση αυτή προβλέπεται να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2012. Στο μεταξύ στο ΥΠΟΙΚ συνιστάται ειδική εννεαμελής νομοπαρασκευαστική επιτροπή με σκοπό τον έλεγχο των ισχυουσών διατάξεων του Κ.Β.Σ., την αξιολόγηση των ισχυουσών διατάξεων και την εισήγηση αυτών που θεωρούνται σκόπιμες και λειτουργικές για να ενταχθούν είτε αυτούσιες είτε τροποποιημένες στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/94) ή σε άλλο Φορολογικό Νόμο (άρθρο 15 § 5).

* Ο κ. Αθανάσιος Βουθούνης είναι Οικονομολόγος, Φορολογικός Σύμβουλος, Πρόεδρος & Δ.Σ. της εταιρείας «Συνεργάτες Γιάννη Γιαμαρέλλου Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων».


                                    ***********************************************


Αποψη
8) Οι 45 κυριότερες τελικές αλλαγές του φορολογικού νομοσχεδίου για τις επιχειρήσεις. 
          Ν.3842/23-4-2010( ΦΕΚ 58 Α)
  Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τρίτη, 20 Απριλίου 2010 07:00 ΕκτύπωσηΑποστολήΦυλάξτε

Με το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής με θέμα «Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στη Φορολογική Νομοθεσία.

Οι κυριότερες αλλαγές που αφορούν τις επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω:

1. Μεταβάλλεται συνολικά ο τρόπος φορολόγησης των μερισμάτων στις Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΔΗΜΟΣΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ κ.λπ. (άρθρου 101 § 1 του Κ.Φ.Ε.).
Προβλέπονται σε βάρος του νομικού προσώπου για τα καθαρά του κέρδη δύο φόροι:
α) Ένας φόρος που επιβάλλεται στα κέρδη που διανέμονται με συντελεστή 40% (αμοιβές και ποσοστά στα μέλη Δ.Σ., μερίσματα, προμερίσματα κ.λπ.)
β) Ένας φόρος στα αδιανέμητα κέρδη:
με συντελεστή 24% για το 2010
« 23% για το 2011
« 22% για το 2012
« 21% για το 2013
« 20% για το 2014 και μετά
Με την καταβολή του φόρου 40% στα διανεμόμενα (μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά σε μέλη Δ.Σ. κ.λπ.), δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού προσώπου, αφού το ποσό αυτό φορολογείται στην κλίμακα με τις γενικές διατάξεις συμψηφιζομένου του φόρου 40% με βάση την πιστωτική βεβαίωση που λαμβάνει από την εταιρεία.
Αντίθετα αν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσής του. Στα διανεμόμενα μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά μελών Δ.Σ. κ.λπ. των πιο πάνω εταιρειών, ουδεμία παρακράτηση φόρου ενεργείται ως φορολογούμενα τα εισοδήματα αυτά στο όνομα του νομικού προσώπου.
Ουσιαστικά ο φορολογικός συντελεστής για τα διανεμόμενα κέρδη αυξάνεται σε 40% από 31,60% που ήταν νομοθετημένος και ίσχυε μέχρι σήμερα (24% φόρος νομικού προσώπου και 10% παρακράτηση). Με την αύξηση αυτή του φορολογικού συντελεστή σε επίπεδο νομικού προσώπου δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998 και η Οδηγία 123/2003 της Ε.Ε. για τη φορολόγηση μητρικών-θυγατρικών (κατά την οποία οι ημεδαπές εταιρείες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέμουν προς εταιρείες άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι θυγατρικές με τις προϋποθέσεις που απαιτούσε το συγκεκριμένο άρθρο), αφού ουδεμία παρακράτηση πλέον ενεργείται στα μερίσματα, μετά την τροποποίηση του άρθρου 54 του Ν. 2238/94.
Αν στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. κ.λπ. περιλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη από τη συμμετοχή της σε άλλη ημεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος στα διανεμόμενα κέρδη, σε περίπτωση διανομής κερδών από τον φόρο που υποχρεούται να καταβάλλει, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει καταβληθεί και αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συμμετοχές.
Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή και για κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται από 01/01/2011.
Από το φόρο που οφείλεται με βάση τις παραπάνω διατάξεις (40%) θα αφαιρείται ο φόρος που καταβλήθηκε σε επίπεδο νομικού προσώπου με συντελεστή που αναλογεί στη χρήση στην οποία ανάγονται (35% ή 32% ή 25% κ.λπ.).
Κατόπιν τούτων συνιστούμε στις εταιρείες που έχουν κέρδη παρελθουσών χρήσεων να προβούν σε διανομή ή κεφαλαιοποίηση με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/06/2010 για να παρακρατηθεί μόνο φόρος 10%.
Επισημαίνεται ότι εάν διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν με Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά την 30/06/2010 και επειδή η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να επικυρωθεί από την Επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση (Πολ. 13/1978 και Γνωμ. 950/1977 της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ.) θα φορολογηθούν με 40% όπως προαναφέραμε και σε επίπεδο φυσικού προσώπου μέχρι 45% (για εισοδήματα άνω των 100.000,00 ευρώ).
Εξυπακούεται ότι για τα κέρδη της χρήσεως 2009 που θα διανεμηθούν θα ισχύει η παρακράτηση του 10% για όσα υπάγονται (εξαιρουμένων των εταιρειών που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/1998 και της Οδηγίας 123/2003 της Ε.Ε.).
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που συντάσσονται με 31/12/2010 και μετά.
2. Αυξάνεται σε 35% (από 25%) ο παρακρατούμενος φόρος στους μισθούς που καταβάλλουν οι Ε.Π.Ε. στους εταίρους τους (εξομοιώνεται με τις Α.Ε.) (άρθρο 13§ 5).
3. Αυξάνεται σε 70% (από 60%) για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. μέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά, και σε 35% (από 25%) για τα πάνω από 1.600 κυβικά εκατοστά το ποσοστό των εκπιπτόμενων δαπανών συντήρησης, επισκευής, ενοικίασης, κυκλοφορίας κ.λπ. εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2010 και μετά (άρθρο 11 § 5).
4. Δεν εκπίπτουν οι τόκοι δανείου που λαμβάνεται για την αγορά μετοχών ή εταιρικών μερίδων ή επιχειρήσεων γενικά, ημεδαπών ή αλλοδαπών, όταν η επιχείρηση που έλαβε το δάνειο μεταβιβάσει τις πιο πάνω συμμετοχές εντός δύο ετών από το χρόνο απόκτησής τους.
Επίσης ρητά ορίζεται ότι οι διατάξεις υποκεφαλαιοδότησης (άρθρο 3 του Ν. 3775/2009) έχουν εφαρμογή και για τα ομολογιακά δάνεια καθώς και ότι στα δάνεια που έχουν ληφθεί από συνδεδεμένες επιχειρήσεις συνυπολογίζονται και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τρίτες επιχειρήσεις για τα οποία όμως έχει χορηγηθεί εγγύηση από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (προβλέπονται και εξαιρέσεις). Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31/12/2010 και μετά (άρθρο 11 § 7).
5. Επαναφέρεται η έκπτωση 1,5% για την εφάπαξ καταβολή του φόρου των φυσικών και νομικών προσώπων. Ισχύει από το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) και επόμενα (άρθρο 14 §§ 1 & 2).
6. Συμψηφίζεται ρητά πλέον από το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώνεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε για μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων και μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. (§ 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.) αφού η υπεραξία πλέον φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (άρθρο 14 § 3).
7. Επιβάλλεται φορολογία μόνο στα κέρδη που αποκτούν φυσικά και νομικά πρόσωπα από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εντός τριών ή δώδεκα μηνών από την απόκτησή τους (βραχυπρόθεσμες επενδύσεις).
Εφαρμόζεται για μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2011 και μετά. Τα κέρδη που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.
Επίσης προβλέπεται για τα κέρδη αυτά παρακράτηση φόρου (υπεραξίας) με συντελεστή 20% εάν η πώληση των μετοχών γίνει σε διάστημα τριών (3) μηνών από την κτήση τους και 10% εάν η πώληση γίνει εντός δωδεκαμήνου (12), με την οποία δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου.
Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. και αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ., μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο μετά το κλείσιμο κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
* Τα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., προσωπικές κ.λπ.) από βραχυπρόθεσμες επενδύσεις φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 20% εάν η πώληση των μετοχών γίνει σε διάστημα τριών (3) μηνών από την κτήση τους και 10% εάν η πώληση γίνει εντός δωδεκαμήνου (12).
Η επιχείρηση υποχρεούται εντός της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει δήλωση με την οποία να δηλώνει το αποτέλεσμα που προέκυψε από την πώληση των πιο πάνω μετοχών με τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται.
Όταν η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας, το κέρδος από την πώληση των πιο πάνω μετοχών μετά την αφαίρεση ζημιών από την ίδια αιτία εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού το οποίο σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και από τον οφειλόμενο φόρο εκπίπτει το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.
Εάν στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου προκύψει ζημία, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό προκειμένου να συμψηφιστεί από μελλοντικά κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.
Σημειώνεται ότι: α) εξακολουθούν να απαλλάσσονται τα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις από την πώληση μετοχών μετά την παρέλευση δωδεκαμήνου (μακροπρόθεσμες επενδύσεις) από την απόκτησή τους (άρθρο 38 § 1 του Κ.Φ.Ε.).
β) Ο φόρος 1,5‰ εξακολουθεί να επιβάλλεται για εισηγμένες μετοχές, που αποκτώνται μέχρι 31/12/2010, καθώς και για εισηγμένες μετοχές που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά και πωλούνται μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από τον χρόνο απόκτησής τους (άρθρο 16).
8. Προβλέπεται η εισαγωγή μέσα σε έξι (6) μήνες από φυσικά και νομικά πρόσωπα κεφαλαίων ή μέρους αυτών από την αλλοδαπή και η κατάθεσή τους σε προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα διαρκείας τουλάχιστον ενός έτους με την προϋπόθεση καταβολής φόρου με συντελεστή 5%, επί της αξίας των καταθέσεων. Σε περίπτωση που τα κεφάλαια παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 8%.
Προϋπόθεση είναι τα εισαγόμενα κεφάλαια να είναι κατατεθειμένα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.
Ισχύει από 15/04/2010 (άρθρο 18).
9. Απαλλάσσεται ο επιτηδευματίας από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης για το υποκατάστημα με εξαρτημένη λογιστική ή στον αποθηκευτικό χώρο ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκονται αυτά με την προϋπόθεση ότι θα δίνονται στον έλεγχο άμεσα τα ποσοτικά υπόλοιπα των μερίδων του βιβλίου αποθήκης του υποκαταστήματος ή του αποθηκευτικού χώρου.
Ισχύει από τον μεθεπόμενο μήνα της δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ (άρθρο 9 § 11).
10. Θεσπίζεται δυνατότητα παράτασης του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων για μία φορά μέσα στο έτος μέχρι 50 ημέρες με υποβολή γνωστοποίησης (αντί έγκρισης) στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Ισχύει από τον μεθεπόμενο μήνα της δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ (άρθρο 19 § 24).
11. Μειώνεται στα 3.000,00ευρώ (από 15.000,00ευρώ) το όριο άνω του οποίου υπάρχει εξόφληση τιμολογίων από τον λήπτη με επιταγές του (από δίγραμμη) ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και για αγορές αγροτικών προϊόντων σε 1.000,00ευρώ.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρημένων επιταγών.
Ισχύει από τον μεθεπόμενο μήνα της δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ (άρθρο 19 § 25α΄).
12. Τροποποιείται η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων (πελατών - προμηθευτών) και υποβάλλονται στις 25 Ιουνίου (από τις 30 Σεπτεμβρίου).
Επίσης θεσμοθετείται το όριο (αξία) συναλλαγών των 300,00ευρώ κάτω του οποίου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση (εδίδετο τα τελευταία χρόνια με αποφάσεις).
Ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ.
Σημειώνεται ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις του ημερολογιακού έτους 2009 θα υποβληθούν στις 25 Ιουνίου 2010 (άρθρο 19 § 26).
13. Καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω των 3.000,00 ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων της § 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) μέσω ηλεκτρονικού συστήματος σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 1).
14. Καθιερώνεται η εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 3.000,00ευρώ, μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών.
Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 2).
15. Καθιερώνεται η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας 1.500,00 ευρώ και άνω που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες αποκλειστικά μέσω Τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές για την εξασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες δεν επιτρέπεται να χρεώνουν προμήθειες για την κατάθεση των ποσών αυτών σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Ισχύει από 01/01/2011 (άρθρο 20 § 3).
16. Διευρύνεται το αντικείμενο του φόρου από λαχεία κ.λπ. αφού πλέον υπόκεινται σε φορολογία όχι μόνο τα κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές και λαχειοφόρες ομολογίες και τα χρηματικά ποσά από συμμετοχή σε διαγωνισμούς, αλλά στο εξής θα φορολογούνται και τα κέρδη από όλα τα παιχνίδια και τα στοιχήματα που διενεργούνται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε., και τον ΟΔΙΕ Α.Ε., καθώς και οι κάθε είδους παροχές (χρήματα, λοιπά κινητά, ακίνητα) που προσφέρονται σε παιχνίδια και διαγωνισμούς ραδιοτηλεοπτικούς ή οποιασδήποτε μορφής.
Ο φόρος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100,00 ευρώ ανά στήλη παιχνιδιού ή στοιχήματος ή ανά γραμμάτιο λαχείου με δύο συντελεστές:
- για κέρδη μέχρι 1.000,00 ευρώ συντελεστής 10%
- για κέρδη από 1.001,00 ευρώ και πάνω συντελεστής 15%
Για τις παροχές από λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς, ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 20% μετά την αφαίρεση 1.000,00 ευρώ ανά αντικείμενο.
Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή είχε ανασταλεί μέχρι 30/04/2010 με τον Ν. 3808/2009.
Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται στις κληρώσεις, στα παιχνίδια, στα στοιχήματα και στους διαγωνισμούς που διενεργούνται από την 01/05/2010 και μετά (άρθρο 26).
17. Επαναφέρεται ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
* Επιβάλλεται Φ.Α.Π. στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
* Για τον υπολογισμό του Φ.Α.Π. λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία των ακινήτων. Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6‰.
* Με συντελεστή 1‰ φορολογείται η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.
* Ορίζεται επίσης ότι ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια.
* Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικονομικού έτους και ολοκληρώνεται σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ειδικά για το έτος 2010 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Ιουνίου 2010, και καταβάλλεται σε τρεις (3) διμηνιαίες δόσεις. Ουσιαστικά ο Φ.Α.Π. είναι ίδιος με το ΕΤΑΚ για τα νομικά πρόσωπα (άρθρα 27 έως 50).
18. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) εξακολουθεί να υποβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα (υποχρεωτικά) από το έτος 2011 την 15η Μαΐου του οικείου έτους για το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, ώστε να συμπίπτει με την υποβολή της δήλωσης Φ.Α.Π. (άρθρο 51).
19. Προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ενημερώνεται το περιεχόμενο του περιουσιολογίου σύμφωνα με τον οποίο η ενημέρωσή του πραγματοποιείται μέσω των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα προκειμένου να τροποποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση κατά το έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση (άρθρο 52).
20. Μειώνεται το αυτοτελές πρόστιμο σε 1.500,00ευρώ (από 5.000,00ευρώ) για τα νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις ΕΤΑΚ μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
Προβλέπεται η υποβολή αίτησης για επιστροφή του φόρου που έχει καταβληθεί μέχρι 30/09/2010 (άρθρα 54 & 55).
21. Καταργείται το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) από το έτος 2010, μετά την επιβολή Φ.Α.Π. (άρθρο 56).
22. Αυξάνεται ο ειδικός φόρος επί των ακινήτων για τις εξωχώριες εταιρείες (OFF SHORE) που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα, σε 15% (από 3%) (άρθρο 57).
23. Καταργείται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του Φ.Π.Α.
Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/07/2010 και μετά (άρθρο 63).
24. Προβλέπεται η εφάπαξ εξόφληση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την 31/12/2009 στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, με ποσοστιαία απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό 80% και 60% κατά περίπτωση (άρθρο 66).
25. Θεσπίζεται για τα νομικά πρόσωπα Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. κίνητρο για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Για τα νομικά πρόσωπα αυτά των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται από τα άρθρα 109 και 10 του Κ.Φ.Ε. μειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστικής περιόδου δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους (άρθρο 73).
26. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2010 (από 30/06/2010), η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχων κ.λπ. Σημειώνεται ότι μέχρι 31/12/2010 παραγράφονται οι χρήσεις 2000, 2001, 2002 και 2003 (άρθρο 82).
27. Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των αποζημιώσεων οι οποίες θα φορολογούνται με την κατωτέρω κλίμακα:
Κλιμάκιο αποζημίωσης (ποσά σε ευρώ) Φορολογικός συντελεστής
0 - 60.000 0%
60.001 - 100.000 10%
100.001 - 150.000 20%
150.001 και άνω 30%
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα φορολογούντο με 20% για το ποσό πάνω από 20.000,00 ευρώ.
Δεν θα φορολογείται η αποζημίωση για ηθική βλάβη (άρθρο 5 § 6).
28. Φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ποσοστό επί της εργοστασιακής αξίας για τη χρήση αυτοκινήτου που παραχωρεί η εταιρεία στα στελέχη της:
- Για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία (του έτους πρώτης κυκλοφορίας) από 15.000-22.000 ευρώ ποσοστό 15% της Ε.Τ.Α.
- Για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία (του έτους πρώτης κυκλοφορίας) από 22.001-30.000 ευρώ ποσοστό 25% της Ε.Τ.Α.
 Για εργοστασιακή τιμολογιακή αξία (του έτους πρώτης κυκλοφορίας) πλέον των 30.000 ευρώ ποσοστό 30% της Ε.Τ.Α.
Τα ως άνω ποσά που θα προκύψουν από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών θα προστίθενται ως επιπλέον ετήσιο εισόδημα, ανεξάρτητα αν αυτά ανήκουν στην επιχείρηση ή είναι μισθωμένα με οποιονδήποτε τρόπο, για τον πρόεδρο ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο, διαχειριστή, διευθυντή ή στέλεχος.
Ισχύει για δαπάνες αυτοκινήτων που πραγματοποιούνται από 1/1/2010 και μετά.
Σημειώνεται ότι με την § 5 του άρθρου 11 περιορίζεται (από 100%) η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δαπανών μισθωμάτων που καταβάλλουν σε εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων (έκπτωση 70% μέχρι 1.600 κ.ε. και 35% άνω των 1.600 κ.ε.). Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31/12/2010 και μετά.
29. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ωφέλειας που αποκτούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στελέχη, διευθυντές ή το προσωπικό ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή υποκαταστήματος κ.λπ. κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της ίδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο (stock options).
Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό της ωφέλειας που υπόκειται σε φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημέρα που ασκείται το δικαίωμα και της τιμής που καταβάλλει ο δικαιούχος βάσει του προγράμματος, σε αντίθεση με το προϊσχύον καθεστώς με το οποίο λαμβανόταν υπόψη η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης για τη χορήγηση του δικαιώματος από τη γενική συνέλευση.
Επίσης, προβλέπεται η φορολόγηση ως εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα της ίδιας ωφέλειας που αποκτούν οι δικαιούχοι όταν έχουν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση ή αλλαγή εργασίας). Ισχύει για δικαιώματα που ασκούνται από τη δημοσίευση του νόμου (άρθρο 9).
30. Αυξάνεται σε 25% (από 20%) ο συντελεστής των § 6, 8 και 12 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (αναφέρεται σε αποζημιώσεις ή δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση μελετών και σχεδίων κ.λπ.) (άρθρο 5 §§ 4 και 5).
31. Αυξάνεται σε 20% (από 15%) ο συντελεστής φορολόγησης των οικοδομικών επιχειρήσεων που εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων τους και όχι με λογιστικό τρόπο όπως οι λοιπές επιχειρήσεις (άρθρο 6 § 2).
Ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2010.
32. Καταργούνται οι διατάξεις για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών προς τα αθλητικά σωματεία και περαιτέρω περιορίζεται η έκπτωση των δωρεών στα λοιπά νομικά πρόσωπα (ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς κ.λπ.) σε ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από Ισολογισμούς. Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31/12/2010 και μετά (άρθρο 11 § 3).
33. Καταργείται η απαλλαγή από το Φ.Π.Α. των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών (εναρμόνιση της νομοθεσίας στα λοιπά κράτη-μέλη).
Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (21%) (άρθρο 62 § 3).
Ισχύει από 01/07/2010.
34. Αυξάνεται σε 1.200,00 ευρώ (από 880,00ευρώ) το όριο (των περιπτώσεων α΄ και β΄ της § 10 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 - ποινολόγιο) για παραβάσεις που αναφέρονται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων κ.λπ. από τον υπόχρεο τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας (άρθρο 75 § 2).
Ισχύει για παραβάσεις που διαπράττονται από τον μεθεπόμενο μήνα της δημοσίευσης στο ΦΕΚ.
35. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών (άρθρο 11 § 2).
Ισχύει από τη δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ.
36. Αυξάνεται σε 25% (από 10%) το ποσοστό του φόρου που καταβάλλεται όταν ασκείται προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και για το εισόδημα και για τον Φ.Π.Α. (άρθρο 81 § 3).
Ισχύει από τη δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ.
37. Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 20% οι ελεύθεροι επαγγελματίες για συναλλαγές μέχρι 300,00ευρώ (άρθρο 6 § 11).
38. Μειώνεται σε 10% (από 30%) το ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών που τυγχάνει απαλλαγής για τις πολιτιστικές χορηγίες (του Ν. 3525/2007) (άρθρο 11 § 4α).
39. Ρυθμίζεται το θέμα των τριγωνικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος μέσω φυσικών προσώπων, κάθε είδους νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (offshore κ.λπ.) με κατοικία, έδρα ή εγκατάσταση σε κράτη μη συνεργάσιμα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
Με τις νέες διατάξεις τα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης προσαυξάνονται με το επιπλέον ποσό που προκύπτει από την πώληση των αγαθών σε μεγαλύτερη τιμή από την μεσολαβούσα τέτοια εταιρεία προς άλλη ημεδαπή επιχείρηση, όταν τα προϊόντα δεν έχουν μεταφερθεί εκτός Ελλάδος.
Επίσης, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ελληνική επιχείρηση πωλεί σε τέτοιου είδους εταιρεία αγαθά σε τιμή μικρότερη από εκείνη που θα πωλούσε τα ίδια εμπορεύματα, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, η επιπλέον διαφορά προστίθεται στα ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής πωλήτριας επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι με νέο εδάφιο που προστίθεται στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της § 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 (για να αντιμετωπιστεί το θέμα των τριγωνικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος) προβλέπεται ότι δεν αναγνωρίζονται οι δαπάνες της περίπτωσης αυτής (ως κόστος αγοράς ή δαπάνη της ημεδαπής επιχείρησης) όταν καταβάλλονται ή οφείλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα της οποίας η δραστηριότητα στη συγκεκριμένη συναλλαγή εξαντλήθηκε στην τιμολόγησή της και η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών διενεργήθηκε από τρίτο πρόσωπο.
Επισημαίνεται ότι προστίθενται δύο (2) νέα άρθρα 51Α και 51Β στον Ν. 2238/94 με τίτλο «Πληρωμές προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κρατών μη συνεργάσιμων στο φορολογικό τομέα ή κρατών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς». Με τα άρθρα αυτά εισάγονται οι ορισμοί, οι τρόποι και τα κριτήρια για τον καθορισμό των μη συνεργάσιμων κρατών ή των υπαγόμενων σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς (άρθρα 11 §§ 1 & 6 και 78).
40. Αυξάνεται σε 20% (από 10%) το αυτοτελές πρόστιμο που επιβάλλεται σε βάρος των επιχειρήσεων για τις οποίες συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 39 του Ν. 2238/94 (άρθρο 11 § 13 περ. β.).
41. Τροποποιείται η παράγραφος 9 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 ώστε οι αποζημιώσεις και οι πάσης φύσεως αμοιβές που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις με βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση, συμβιβασμό κ.λπ. να αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και ένα μήνα από τη λήξη της οικείας διαχειριστικής περιόδου (από πριν από την καταβολή ή πίστωση αυτών) (άρθρο 11 § 9).
42. Μειώνεται σε 25% (από 30%) ο συντελεστής φορολόγησης (υπεραξία) για μεταβιβάσεις Ι.Χ. επαγγελματικών αυτοκινήτων (άρθρο 5 § 2 του Ν. 1146/1972). (άρθρο 5 § 10).
43. Μειώνεται σε 100.000,00 ευρώ (από 200.000,00 ευρώ) ετησίως το συνολικό ύψος των συναλλαγών μεταξύ των ιδίων επιχειρήσεων με το ίδιο αντικείμενο που εξαιρούνται από την υποχρέωση τεκμηρίωσης των συναλλαγών του άρθρου 39Α του Ν. 2238/94.
Επίσης μειώνεται σε τριάντα (30) ημέρες (από 60 ημέρες) το χρονικό διάστημα που υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση της αρμόδιας φορολογικής αρχής οι ημεδαπές επιχειρήσεις τα στοιχεία τεκμηρίωσης μετά από σημείωμά της στα πλαίσια του φορολογικού ελέγχου.
Σημειώνεται ότι εάν από τον φορολογικό έλεγχο διαπιστωθεί η μη τήρηση ή η ελλιπής τήρησης των στοιχείων κ.λπ. ή δεν τεθούν στα πλαίσια της φορολογικής αρχής εντός 30 ημερών, επιβάλλεται ειδικό πρόστιμο ίσο με το 20% της αξίας των συναλλαγών (από αυτοτελές πρόστιμο που προβλεπόταν ύψους 8.800,00 ευρώ) για τις οποίες δεν τηρήθηκαν ή δεν τέθηκαν τα στοιχεία τεκμηρίωσης (άρθρο 11 § 13 περ. ε΄, στ΄, ζ΄).
44. Οι τραπεζικές επιχειρήσεις θα αναμορφώνουν τα αποτελέσματά τους με βάση τα οριζόμενα από την περίπτωση β΄ της § 8 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 (5% επί των εσόδων από μερίσματα).
Σημειώνεται ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι εταιρείες επενδύσεων θα προσθέτουν πλέον ως λογιστικές διαφορές αναλογία χρεωστικών τόκων και ποσοστό 5% στα μερίσματα και στα εισοδήματα φορολογηθέντα κατ' ειδικό τρόπο, όπως όλες οι άλλες επιχειρήσεις.
Ισχύει με ισολογισμούς που κλείνουν με ημερομηνία 31/12/2010 και μετά (άρθρο 11 § 8).
45. Μετονομάζεται σε Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) στο οποίο περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες αυτής (άρθρο 88).

* Αθανάσιος Λ. Βουθούνης Οικονομολόγος, Φορολογικός Σύμβουλος, Πρόεδρος & Δ.Σ. της εταιρείας «Συνεργάτες Γιάννη Γιαμαρέλλου Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

                          ******************************************

7) Οι 36 κυριότερες αλλαγές του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή

" Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ:"
Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010
Σελ. 20
Οι κυριότερες αλλαγές του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορούν τις επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω:
1. Μεταβάλλεται συνολικά ο τρόπος φορολόγησης των μερισμάτων στις Α.Ε., ΕΠΕ, Δημόσιες, Δημοτικές & Κοινοτ. Επιχειρήσεις κ.λπ. (άρθρου 101 § 1 του ΚΦΕ).


Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με θέμα «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στη Φορολογική Νομοθεσία.
Προβλέπονται σε βάρος του νομικού προσώπου για τα καθαρά του κέρδη δύο φόροι:
α) Ενας φόρος που επιβάλλεται στα κέρδη που διανέμονται με συντελεστή 40% (αμοιβές και ποσοστά στα μέλη Δ.Σ., μερίσματα, προμερίσματα κ.λπ.)
β) Ενας φόρος στα αδιανέμητα κέρδη:
με συντελεστή 24% για το 2010
με συντελεστή 23% για το 2011
με συντελεστή 22% για το 2012
με συντελεστή 21% για το 2013
με συντελεστή 20% για το 2014 και μετά
Με την καταβολή του φόρου 40% στα διανεμόμενα (μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά σε μέλη δ.σ. κ.λπ.), δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού προσώπου, αφού το ποσό αυτό φορολογείται στην κλίμακα με τις γενικές διατάξεις συμψηφιζομένου του φόρου 40% με βάση την πιστωτική βεβαίωση που λαμβάνει από την εταιρεία.
Αντίθετα, αν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσής του. Στα διανεμόμενα μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά μελών δ.σ. κ.λπ. των πιο πάνω εταιρειών, ουδεμία παρακράτηση φόρου ενεργείται ως φορολογούμενα τα εισοδήματα αυτά στο όνομα του νομικού προσώπου.
Αν στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας Α.Ε. ή ΕΠΕ κ.λπ. περιλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη από τη συμμετοχή της σε άλλη ημεδαπή Α.Ε. ή ΕΠΕ για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος στα διανεμόμενα κέρδη, σε περίπτωση διανομής κερδών από το φόρο που υποχρεούται να καταβάλει, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει καταβληθεί και αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη, τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συμμετοχές.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που συντάσσονται με 31/12/2010 και μετά.
2. Αυξάνεται σε 35% (από 25%) ο παρακρατούμενος φόρος στους μισθούς που καταβάλλουν οι ΕΠΕ στους εταίρους τους (εξομοιώνεται με τις Α.Ε.) (άρθρο 13).
Για τον υπολογισμό του ΦΑΠ λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία των ακινήτων. Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6 τοις χιλίοις.
3. Επεκτείνεται η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 8% στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις για την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών άνω των 300 ευρώ.
Σημειώνεται ότι ανάλογη παρακράτηση φόρου με συντελεστή 8% γίνεται και στις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ.
Η παρακράτηση αυτή θα ισχύσει από 01/07/2010 (άρθρο 6 § 10).
4. Δεν εκπίπτουν οι τόκοι δανείου που λαμβάνεται για την αγορά μετοχών ή εταιρικών μερίδων ή επιχειρήσεων γενικά, ημεδαπών ή αλλοδαπών, όταν η επιχείρηση που έλαβε το δάνειο μεταβιβάσει τις πιο πάνω συμμετοχές εντός δύο ετών από το χρόνο απόκτησής τους.
Επίσης, ρητά ορίζεται ότι οι διατάξεις υποκεφαλαιοδότησης (άρθρο 3 του Ν. 3775/2009) έχουν εφαρμογή και για τα ομολογιακά δάνεια, καθώς και ότι στα δάνεια που έχουν ληφθεί από συνδεδεμένες επιχειρήσεις συνυπολογίζονται και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τρίτες επιχειρήσεις, για τα οποία όμως έχει χορηγηθεί εγγύηση από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (άρθρο 11 § 7) (προβλέπονται και εξαιρέσεις). Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31/12/2009 και μετά.
5. Επαναφέρεται η έκπτωση 1,5% για την εφάπαξ καταβολή του φόρου των φυσικών και νομικών προσώπων, ισχύει από το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) και επόμενα (άρθρο 14 §§ 3 & 4).
6. Συμψηφίζεται ρητά πλέον από το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώνεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε για μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων και μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. (§ 1 και 2 του άρθρου 13 του ΚΦΕ), αφού η υπεραξία πλέον φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (άρθρο 14 § 5).
7. Επιβάλλεται φορολογία μόνο στα κέρδη που αποκτούν φυσικά και νομικά πρόσωπα από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εντός τριών μηνών από την απόκτησή τους (βραχυπρόθεσμη επένδυση). Εφαρμόζεται για μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2011 και μετά. Τα κέρδη που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.
Επίσης, προβλέπεται για τα κέρδη αυτά παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, με την οποία δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου.
Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την ΑΕΠΕΥ και αποδίδεται στη ΔΟΥ μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο μετά το κλείσιμο κάθε ημερολογιακού τριμήνου.
«Τα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα (Α.Ε., ΕΠΕ, προσωπικές κ.λπ.) από βραχυπρόθεσμες επενδύσεις φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%.
Η επιχείρηση υποχρεούται εντός της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού να υποβάλλει στη ΔΟΥ που ανήκει δήλωση με την οποία να δηλώνει το αποτέλεσμα που προέκυψε από την πώληση των πιο πάνω μετοχών με τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται.
Οταν η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας, το κέρδος από την πώληση των πιο πάνω μετοχών μετά την αφαίρεση ζημιών από την ίδια αιτία εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, το οποίο, σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησής του, φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και από τον οφειλόμενο φόρο εκπίπτει το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.
Εάν στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου προκύψει ζημία, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό, προκειμένου να συμψηφιστεί από μελλοντικά κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.
Σημειώνεται ότι: α) εξακολουθούν να απαλλάσσονται τα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις από την πώληση μετοχών μετά την παρέλευση τριμήνου (μακροπρόθεσμες επενδύσεις) από την απόκτησή τους (άρθρο 38 § 1 του ΚΦΕ).
β) Ο φόρος 1,5 τοις χιλίοις εξακολουθεί να επιβάλλεται για εισηγμένες μετοχές, που αποκτώνται μέχρι 31/12/2010, καθώς και για εισηγμένες μετοχές που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά και πωλούνται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από το χρόνο απόκτησής τους (άρθρο 16).
8. Προβλέπεται η εισαγωγή από φυσικά και νομικά πρόσωπα κεφαλαίων ή μέρους αυτών από την αλλοδαπή και η κατάθεσή τους σε προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα διαρκείας τουλάχιστον ενός έτους, με την προϋπόθεση καταβολής φόρου με συντελεστή 5%, επί της αξίας των καταθέσεων. Σε περίπτωση που τα κεφάλαια παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή, ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 8%.
Προϋπόθεση είναι τα εισαγόμενα κεφάλαια να είναι κατατεθειμένα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού (άρθρο 18).
9. Απαλλάσσεται ο επιτηδευματίας από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης για το υποκατάστημα με εξαρτημένη λογιστική ή στον αποθηκευτικό χώρο, ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκονται αυτά, με την προϋπόθεση ότι θα δίνονται στον έλεγχο άμεσα τα ποσοτικά υπόλοιπα των μερίδων του βιβλίου αποθήκης του υποκαταστήματος ή του αποθηκευτικού χώρου.
10. Θεσπίζεται δυνατότητα παράτασης του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων για μία φορά μέσα στο έτος μέχρι 50 ημέρες με υποβολή γνωστοποίησης (αντί έγκρισης) στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ.
11. Μειώνεται στα 3.000,00 ευρώ (από 15.000,00 ευρώ) το όριο άνω του οποίου υπάρχει εξόφληση τιμολογίων από το λήπτη με επιταγές του ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και για αγορές αγροτικών προϊόντων σε 1.000,00 ευρώ.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων, εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρημένων επιταγών.
12. Τροποποιείται η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων (πελατών - προμηθευτών) και υποβάλλονται στις 25 Μαΐου (από τις 30 Σεπτεμβρίου). Επίσης, θεσμοθετείται το όριο (αξία) συναλλαγών των 300,00 ευρώ κάτω του οποίου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση (εδίδετο τα τελευταία χρόνια με αποφάσεις) (άρθρο 19).
13. Καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω των 3.000,00 ευρώ μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων της § 3 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ.), μέσω ηλεκτρονικού συστήματος σε Υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.
14. Καθιερώνεται η εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 3.000,00 ευρώ, μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών.
15. Καθιερώνεται η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας 1.500,00 ευρώ και άνω που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες αποκλειστικά μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές για την εξασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών (άρθρο 20).
16. Διευρύνεται το αντικείμενο του φόρου από λαχεία κ.λπ., αφού πλέον υπόκεινται σε φορολογία όχι μόνο τα κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές και λαχειοφόρες ομολογίες και τα χρηματικά ποσά από συμμετοχή σε διαγωνισμούς, αλλά στο εξής θα φορολογούνται και τα κέρδη από όλα τα παιχνίδια και τα στοιχήματα που διενεργούνται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε. και τον ΟΔΙΕ Α.Ε., καθώς και οι κάθε είδους παροχές (χρήματα, λοιπά κινητά, ακίνητα) που προσφέρονται σε παιχνίδια και διαγωνισμούς ραδιοτηλεοπτικούς ή οποιασδήποτε μορφής.
Ο φόρος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100,00 ευρώ ανά στήλη παιχνιδιού ή στοιχήματος ή ανά γραμμάτιο λαχείου με δύο συντελεστές:
- για κέρδη μέχρι 1.000,00 ευρώ συντελεστή 10%
- για κέρδη από 1.001,00 ευρώ και πάνω συντελεστής 15%.
Για τις παροχές από λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς, ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 20% μετά την αφαίρεση 1.000,00 ευρώ ανά αντικείμενο.
Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή είχε ανασταλεί μέχρι 30/04/2010 με το Ν. 3808/2009 (άρθρο 26).
17. Επαναφέρεται ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.
- Επιβάλλεται ΦΑΠ στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
- Για τον υπολογισμό του ΦΑΠ λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία των ακινήτων. Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6 τοις χιλίοις.
- Με συντελεστή 1 τοις χιλίοις φορολογείται η αξία των κτισμάτων των ακινήτων, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.
- Ορίζεται επίσης ότι ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια.
- Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικονομικού έτους και ολοκληρώνεται σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ειδικά για το έτος 2010, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Ιουνίου 2010 και καταβάλλεται σε τρεις (3) διμηνιαίες δόσεις. Ουσιαστικά, ο ΦΑΠ είναι ο ίδιος με το ΕΤΑΚ για τα νομικά πρόσωπα (άρθρα 27 έως 50).
18. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) εξακολουθεί να υποβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα (υποχρεωτικά) από το έτος 2011 την 15η Μαΐου του οικείου έτους για το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, ώστε να συμπίπτει με την υποβολή της δήλωσης ΦΑΠ (άρθρο 51).
19. Προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ενημερώνεται το περιεχόμενο του περιουσιολογίου, σύμφωνα με τον οποίο η ενημέρωσή του πραγματοποιείται μέσω των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, προκειμένου να τροποποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση κατά το έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση (άρθρο 52).
20. Μειώνεται το αυτοτελές πρόστιμο σε 1.500,00 ευρώ (από 5.000,00 ευρώ) για τα νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις ΕΤΑΚ μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
Προβλέπεται η υποβολή αίτησης για επιστροφή του φόρου που έχει καταβληθεί μέχρι 30/09/2010 (άρθρα 54 & 55).
21. Καταργείται το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) από το έτος 2010, μετά την επιβολή ΦΑΠ (άρθρο 56).
22. Αυξάνεται ο ειδικός φόρος επί των ακινήτων για τις εξωχώριες εταιρείες (off shore) που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα, σε 15% (από 3%) (άρθρο 57).
23. Καταργείται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/07/2010 και μετά (άρθρο 63).
24. Προβλέπεται η εφάπαξ εξόφληση μέχρι 29/04/2010 βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την 31/12/2009 στις ΔΟΥ και τα τελωνεία, με ποσοστιαία απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό 80% και 60% κατά περίπτωση (άρθρο 66).
25. Θεσπίζεται για τα νομικά πρόσωπα Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. κίνητρο για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Για τα νομικά πρόσωπα αυτά, των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται από τα άρθρα 109 και 10 του ΚΦΕ μειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων, που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστικής περίοδο, δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους (άρθρο 73).
26. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2010 (από 30/06/2010) η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχων κ.λπ. Σημειώνεται ότι μέχρι 31/12/2010 παραγράφονται οι χρήσεις 2000, 2001, 2002 και 2003 (άρθρο 82).
27. Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των αποζημιώσεων, οι οποίες θα φορολογούνται με την κατωτέρω κλίμακα: (βλέπε pdf)
28. Φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το κόστος κυκλοφορίας (καύσιμα, τέλη, ασφάλιστρα), επισκευής και συντήρησης αλλά και τα μισθώματα για πολυτελή αυτοκίνητα Ι.Χ. και τζιπ με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας του 17.000,00 ευρώ και άνω, τα οποία αποκτώνται ή μισθώνονται από επιχειρήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιούνται από πρόσωπα διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη. Ισχύει για δαπάνες αυτοκινήτων που πραγματοποιούνται από 01/01/2010.
Σημειώνεται ότι με την § 5 του άρθρου 11 περιορίζεται η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δαπανών μισθωμάτων που καταβάλλουν σε εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων (έκπτωση 60% μέχρι 1.600 κ.ε. και 25% άνω των 1.600 κ.ε.). Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31/12/2009 και μετά.
29. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ωφέλειας που αποκτούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στελέχη, διευθυντές ή το προσωπικό ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή υποκαταστήματος κ.λπ. κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της ίδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο (stock options).
Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό της ωφέλειας που υπόκειται σε φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημέρα που ασκείται το δικαίωμα και της τιμής που καταβάλλει ο δικαιούχος βάσει του προγράμματος, σε αντίθεση με το προϊσχύον καθεστώς, με το οποίο λαμβανόταν υπόψη η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά το χρόνο λήψης της απόφασης για τη χορήγηση του δικαιώματος από τη γενική συνέλευση.
Επίσης, προβλέπεται η φορολόγηση ως εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα της ίδιας ωφέλειας που αποκτούν οι δικαιούχοι όταν έχουν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση ή αλλαγή εργασίας). Ισχύει για δικαιώματα που ασκούνται από τη δημοσίευση του νόμου (άρθρο 9).
30. Αυξάνεται σε 25% (από 20%) ο συντελεστής των § 6, 8 και 12 του άρθρου 13 του ΚΦΕ (αναφέρεται σε αποζημιώσεις ή δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση μελετών και σχεδίων κ.λπ.) (άρθρο 5 §§ 4 και 5).
31. Αυξάνεται σε 20% (από 15%) ο συντελεστής φορολόγησης των οικοδομικών επιχειρήσεων που εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων τους και όχι με λογιστικό τρόπο, όπως οι λοιπές επιχειρήσεις (άρθρο 6 § 2).
32. Καταργούνται οι διατάξεις για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών προς τα αθλητικά σωματεία και περαιτέρω περιορίζεται η έκπτωση των δωρεών στα λοιπά νομικά πρόσωπα (ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς κ.λπ.) σε ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από Ισολογισμούς. Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31/12/2009 και μετά (άρθρο 11 § 3).
33. Καταργείται η απαλλαγή από ΦΠΑ των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών (εναρμόνιση της νομοθεσίας στα λοιπά κράτη - μέλη). Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (21%) (άρθρο 62 § 3).
34. Αυξάνεται σε 1.200,00 ευρώ (από 880,00 ευρώ) το όριο (των περιπτώσεων α' και β' της § 10 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 - ποινολόγιο) για παραβάσεις που αναφέρονται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων κ.λπ. από τον υπόχρεο τήρησης βιβλίο Γ' κατηγορίας (άρθρο 75 § 2).
35. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών (άρθρο 11 § 2).
36. Μετονομάζεται σε Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ), στο οποίο περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες αυτής.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ, οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος & δ.σ. της εταιρείας «Συνεργάτες Γιάννη Γιαμαρέλλου Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων». 6 ) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2009 07:00
* Του Αθανασίου Λ. Βουθούνη

Ενόψει της υποβολής των δηλώσεων από τις ανώνυμες εταιρείες, σκόπιμο κρίνεται να επισημανθούν ορισμένα βασικά σημεία των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων των εταιρειών αυτών, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τον Ν. 3697/2008.

1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
1.1. Σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Ν. 2238/94 τα νομικά πρόσωπα της § 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/94 (ανώνυμες εταιρείες, Ε.Π.Ε., αλλοδαπές επιχειρήσεις κ.λπ.) θα πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου (10 Μαΐου) για τα εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν.

1.2. Το Υπουργείο Οικονομικών σε εκτέλεση της εξουσιοδοτικής διάταξης της § 2 του άρθρου 107 του Ν. 2238/94, εξέδωσε την Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 1046097/10382/Β0012/Πολ. 1125/10-5-2001, σύμφωνα με την οποία ειδικά οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες που κλείνουν ισολογισμό με 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και αρμόδιοι για την παραλαβή των δηλώσεών τους είναι μόνο οι Προϊστάμενοι των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, θα υποβάλλουν αυτή ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους, που για φέτος έχουν ως ακολούθως:
α. Μέχρι τις 11 Μαΐου 2009 οι Α.Ε. που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1

β. Μέχρι τις 12 Μαΐου 2009 οι Α.Ε. που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 2

γ. Μέχρι τις 13 Μαΐου 2009 οι Α.Ε. που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 3

δ. Μέχρι τις 14 Μαΐου 2009 οι Α.Ε. που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4

ε. Μέχρι τις 15 Μαΐου 2009 οι Α.Ε. που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 5

στ. Μέχρι τις 18 Μαΐου 2009 οι Α.Ε. που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 6

ζ. Μέχρι τις 19 Μαΐου 2009 οι Α.Ε. που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 7

η. Μέχρι τις 20 Μαΐου 2009 οι Α.Ε. που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 8

θ. Μέχρι τις 21 Μαΐου 2009 οι Α.Ε. που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 9

ι. Μέχρι τις 22 Μαΐου 2009 οι Α.Ε. που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 10, 20, 30, 40, 50

ια. Μέχρι τις 25 Μαΐου 2009 οι Α.Ε. που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 00

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
Την εποχή αυτή κατά την οποία οι ανώνυμες εταιρείες προετοιμάζονται να κλείσουν ισολογισμό και να προσδιορίσουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα, άμεση εμφανίζεται η ανάγκη ενημέρωσης των λογιστηρίων για τον ακριβή και ασφαλή προσδιορισμό των προς διάθεση κερδών, καθώς και του αναλογούντος φόρου εισοδήματος και του προκαταβλητέου φόρου και του παρακρατούμενου φόρου 10% επί των διανεμόμενων κερδών.
Για το σκοπό αυτό παρατίθεται κατά το δυνατό ολοκληρωμένο, σχετικό παράδειγμα για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
2.1. Αριθμητικά δεδομένα
2.1.1. Η «Α-Β» είναι ανώνυμη βιομηχανική εταιρεία παραγωγής χυμών που είναι εγκατεστημένη στη Σπάρτη Λακωνίας (Γ΄ περιοχή).
2.1.2. Στη διαχειριστική χρήση 1/1 – 31/12/2008 πραγματοποίησε ακαθάριστα έσοδα 30.000.000,00€ (ΚΩΔ. ΔΗΛ. 015).
Στα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2008 περιλαμβάνονται και τα παρακάτω έσοδα:
- Έσοδα από τόκους καταθέσεως (Λογ. 76.03) στην Ε.Τ.Ε. 800.000,00€ για τα οποία έχει παρακρατηθεί φόρος 80.000,00€ (800.000,00 Χ 10%).
- Μερίσματα από συμμετοχή στην Α.Ε. «Ψ» (Λογ. 76.00) 2.500.000,00€.
- Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων (Λογ. 76.04) 500.000,00€.
- Κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 1.000.000,00€ (Λογ. 76.04).
- Έσοδα από εκμίσθωση γραφείων (Λογ. 75.05) 500.000,00€.
- Ζημία από πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο 80.000,00€ (πώληση 200.000,00 – 280.000,00 κόστος) και καταβλήθηκε φόρος 10.000,00 (200.000,00 Χ 5%).
2.1.3. Οι συνολικές δαπάνες της εταιρείας στη χρήση 2008 ανήλθαν στο ποσό των 20.000.000,00€ εκ των οποίων ποσό 1.000.000,00€ αφορά χρεωστικούς τόκους.
2.1.4. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας προσδιορίσθηκαν στα 10.000.000,00€ (30.000.000,00 – 20.000.000,00) (Λογ. 86.99) και στους παρακάτω λογαριασμούς εμφανίζονται τα εξής υπόλοιπα:
- Λογ. 88.06 «Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων», 3.000.000,00€.
- Λογ. 88.09 «Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι (φόρος υπεραξίας ακινήτων αναπρ. 2008) 50.000,00€.
2.1.5. Η επιχείρηση προσδιόρισε με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στις 11 Μαΐου 2009 τις παρακάτω λογιστικές διαφορές:
- Φόροι που δεν εκπίπτουν (ΚΩΔ. ΔΗΛ. 018) 10.000,00
- Πρόσθετοι φόροι – προσαυξήσεις – πρόστιμα (ΚΩΔ. ΔΗΛ. 020)  90.000,00
- Δαπάνες αυτοκινήτων που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση (ΚΩΔ. ΔΗΛ. 021)  150.000,00
- Δαπάνες που αφορούν τα αφορολόγητα έσοδα και φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο (ΚΩΔ. ΔΗΛ. 023)  250.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 500.000,00
2.1.6. Η εταιρεία πραγματοποίησε παραγωγικές επενδύσεις, ήτοι αγορά καινούργιων μηχανημάτων για τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου της, συνολικής αξίας 1.200.000,00€. Την επένδυση αυτή υπήγαγε η εταιρεία στην ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής του Ν. 3299/2004.
2.1.7. Από το Διοικητικό Συμβούλιο προτάθηκαν προς τη Γενική Συνέλευση τα εξής:
• Σχηματισμός του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού.
• Διανομή του κατά νόμο ελάχιστου μερίσματος και καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ., συνολικό ποσό 600.000,00€.
• Σχηματισμός του αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3299/2004.
• Το υπόλοιπο των κερδών να παραμείνει στην εταιρεία.
2.1.8. Η προκαταβολή φόρου που υπολογίστηκε την προηγούμενη χρήση 2007 ανέρχεται σε 1.000.000,00€.
2.1.9. Την 30/6/2009 η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πρόταση του Δ.Σ. Μέτοχοι της εταιρείας είναι:
- Η αλλοδαπή “L” (Ολλανδική) με ποσοστό 80%.
- Η αλλοδαπή “M” (Αγγλική) με ποσοστό 1%.
- Η ελληνική εταιρεία «Γ» με ποσοστό 10%
- Φυσικά πρόσωπα (διάφοροι) με ποσοστό 9%.
2.2. Ζητούμενα
Με βάση τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα, ζητείται να υπολογιστεί ο φόρος της Α.Ε. για τα κέρδη της χρήσης 2008, να συνταχθεί ο πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων, και να υπολογιστεί ο παρακρατούμενος φόρος στα διανεμόμενα κέρδη. Επίσης, να γίνει εφαρμογή στο έντυπο της Δήλωσης.
2.3. Κατάστρωση δεδομένων – Επίλυση
2.3.1. Υπολογισμός τακτικού αποθεματικού
Καθαρά κέρδη Ισολογισμού                                                                             10.000.000,00
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
 και λοιποί μη ενσωματωμένοι φόροι                                                                                                                  3.050.000,00

                                                                                              Υπόλοιπο κερδών 6.950.000,00

Μείον: Αναλογών φόρος (6.950.000,00 Χ 25%)                                               1.737.500,00

                                                                                              Υπόλοιπο κερδών 5.212.500,00

Τακτικό Αποθεματικό (5.212.500,00 Χ 5%)                                                         260.625,00

                                                                                               Υπόλοιπο κερδών 4.951,875,00

2.3.2. Υπολογισμός ελάχιστου μερίσματος
Βάσει του άρθρου 1 του Ν. 876/1979 (4.951.875,00 Χ 35%)                            1.733.156,25
2.3.3. Διανεμόμενα κέρδη
Μερίσματα ως άνω                                                                                              1.733.156,25
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου                                                              600.000,00
Σύνολο διανεμόμενων ποσών                                                                             2.333.156,25

2.3.4. Υπολογισμός αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 3299/2004
Επένδυση (Γ΄ περιοχή) 1.200.000,00 Χ 100%
(δικαιούμενη φορολογική απαλλαγή)                                                                 1.200.000,00

Καθαρά κέρδη ισολογισμού                                                                              10.000.000,00
Μείον: Έσοδα αφορολόγητα                                                                                  344.456,00
Υπόλοιπο κερδών                                                                                                 9.655.544,00
Μείον: Τακτικό αποθεματικό                  260.625,00
Μερίσματα και αμοιβές Δ.Σ.                 2.333.156,25
Πλέον: Αναλογών φόρος  (2.593.781,25 Χ 25/75) 864.593,75                           3.458.375,00
Φόρος λογιστικών διαφορών (500.000,00 Χ 25%) 125.000,00
 Πλέον: Αναλογών φόρος  (125.000,00 Χ 25/75)     41.666,67                              166.666,67
Μείον: Συμπληρωματικός φόρος (500.000,00 Χ 3%)  15.000,00
Πλέον: Αναλογών φόρος  (15.000,00 Χ 25/75)          5.000,00                                20.000,00
Υπόλοιπο κερδών                                                                                                  6.010.502,33

Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3299/2004                                                            1.200.000,00

2.3.5. Υπολογισμός φορολογητέων κερδών
Καθαρά κέρδη Ισολογισμού                                                                              10.000.000,00
Πλέον: Λογιστικές διαφορές (δηλωθείσες)                                                            500.000,00
Σύνολο δηλωθέντων κερδών                                                                             10.500.000,00
ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:
α) Μερίσματα από μετοχές                                  2.500.000,00
β) Έσοδα αφορολόγητα (κέρδη από αμοιβ.κεφ.)   500.000,00
γ) Κέρδη από πώληση μετοχών (εισηγ. στο ΧΑ) 1.000.000,00                          4.000.000,00
Υπόλοιπο φορολογητέων κερδών                                                                        6.500.000,00
ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΙ:
Μέρος αφορ. εσόδων που αναλογούν στα διανεμόμενα κέρδη
 (άρθρο 106 § 2 και 3 του Ν. 2238/94)
Διανεμόμενα κέρδη 2.333.156,25 Χ Αφορ. έσοδα 500.000,00 =116.657,81
Κέρδη ισολογισμού 10.000.000,00
Πλέον: Αναλογών φόρος 116.657,81 Χ 25/75 38.885,94                                       155.543,75

                                                                                                                    Κέρδη 6.655.543,75

Μείον: Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3299/2004                                                1.200.000,00

                                                                                              Φορολογητέα κέρδη 5.455.543,75


2.3.6. Υπολογισμός οφειλόμενου φόρου
Φόρος που αναλογεί: 5.455.543,75 Χ 25%                                                        1.363.885,94
Πλέον: Συμπληρωματικός φόρος 500.000,00 Χ 3%                                               15.000,00
Σύνολο κύριου και συμπληρωματικού φόρου                                                    1.378.885,94
Μείον: α) Προκαταβολή προηγ. χρήσης 2007 1.000.000,00
β) Παρ. φόρος τόκων (800.000,00 Χ 10%)          80.000,00                              1.080.000,00

                                                                                             Οφειλόμενος φόρος   298.885,94

2.3.7. Υπολογισμός οφειλόμενης προκαταβολής τρέχουσας χρήσεως
Φόρος κερδών και συμπληρωματικός φόρος
1.378.885,94 Χ 80%                                                                                          1.103.108,75
Μείον: Παρακρατηθείς φόρος τόκων                                                                      80.000,00
Προκαταβολή τρέχουσας χρήσης                                                                        1.023.108,75

2.3.8. Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη χρήσεως                                                            10.000.000,00
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων                     3.000.000,00

                                                                                                         Σύνολο       7.000.000,00
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος                                             1.378.885,94
2. Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργ. κόστος φόροι      50.000,00

                                                                                                                            1.428.885,94

                                                                                          Κέρδη προς διάθεση 5.571.114,06


Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό                                                                                       260.625,00
2. Ελάχιστο μέρισμα                                                                                         1.733.156,25
6. Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3299/2004                                                   1.200.000,00
6α. Αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα
(500.000,00 – 155.543,75)

                                                                                                                             344.456,25
6δ. Αφορολόγητο αποθεματικό από πώληση χρεογράφων                              1.000.000,00
7. Αμοιβές και ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου                                    600.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                                                                432.876,56

                                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ 5.571.114,06
3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με την § 1α του άρθρου 110 του Ν. 2238/94 ο φόρος εισοδήματος, η βεβαιούμενη προκαταβολή φόρου εισοδήματος, τα τέλη χαρτοσήμου κ.λπ. ποσά που οφείλονται με βάση τη δήλωση, καταβάλλονται σε οκτώ (8) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η μεν πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες επτά (7), μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων από την υποβολή της δήλωσης μηνών (30/6/2009, 31/7/2009, 31/8/2009, 30/9/2009, 30/10/2009, 30/11/2009 και 31/12/2009).
Η εφάπαξ καταβολή του φόρου μέσα στην προθεσμία της Α΄ δόσης δεν παρέχει πλέον δικαίωμα έκπτωσης (καταργήθηκε με την § 12 του άρθρου 4 του Ν. 3522/2006).
4. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 10% ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (άρθρο 18 του Ν. 3697/2008)
Διανεμόμενα κέρδη
Μερίσματα                                                                                                          1.733.156,25
Αμοιβές μελών Δ.Σ.                                                                                               600.000,00

                                                                                                                            2.333.156,25
Μείον: Μερίσματα που αναλογούν στην αλλοδαπή ολλανδική (80%)
η οποία έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 11 του Ν. 2578/92 και της
οδηγίας 123/2003 της Ε.Ε. μη υποκείμενα σε παρακράτηση φόρου

                                                                                       (1.733.156,25 Χ 80%) 1.386.525,00

                                                                                                     Υπόλοιπο ποσό 946.631,25
ήτοι
Παρακρατούμενος φόρος
(946.631,25 Χ 10%)                                                                                               94.663,13
Επειδή η Γενική Συνέλευση έγινε 30/6/2009 η παρακράτηση του φόρου πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα, ήτοι 30/7/2009 και η απόδοση μέχρι 31/8/2009.
Λογιστική εγγραφή παρακράτησης και καταβολής φόρου 10%
                                  30/07/2009
53.01.000 Μερίσματα πληρωτέα (346.631,25 Χ 10%)                      34.663,13

53.08.000 Δικαιούχοι αμοιβών Δ.Σ. (600.000,00 Χ 10%)                  60.000,00

                                                                           εις 54.09.000 Φόρος μερισμάτων 10%    34.663,13

                                                                               54.09.001 Φόρος αμοιβών Δ.Σ. 10%    60.000,00

Παρακράτηση φόρου 10% (άρθρο 18 του Ν. 3697/2008)                                                          31/08/2009

54.09.000 Φόρος μερισμάτων 10%                      34.663,13

54.09.001 Φόρος αμοιβών Δ.Σ. 10%                   60.000,00

                                                                     εις 38.00.000 Ταμείο        94.663,13

Καταβολή παρακρατημένου φόρου 10%.
* Ο κ. Αθανάσιος Βουθούνης, είναι Οικονομολόγος, Φορολογικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». 5) Οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις

 " Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ "
Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2007
Σελ. 36

Με το νέο φορολογικό νόμο θεσμοθετείται η έκδοση από το ΥΠΟΙΟ Εγχειριδίου με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων και των ελεγκτών.
ΜΕ το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε στις 6/11/2007 από την ολομέλεια της Βουλής, επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία.
Την 6/11/2007 ψηφίστηκαν οι διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, που αναφέρονται στην «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις». Με το νόμο αυτό (Αρ. ΦΕΚ 258/22/11/2007/NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3610 Aντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις) επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία.


Οι κυριότερες διατάξεις του εν λόγω νόμου αναφέρονται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:
1. Συνιστάται στο ΥΠΟΙΟ, Εθνικό Συμβούλιο κατά της φοροδιαφυγής, το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Καθορίζονται οι αρμοδιότητες του νέου συλλογικού οργάνου, η συγκρότηση και η λειτουργία αυτού. Συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες, καθώς και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων. Κύρια αρμοδιότητα του Συμβουλίου αυτού είναι η υποβολή προτάσεων για τη λήψη μέτρων περιορισμού της φοροδιαφυγής (άρθρα 1-3).
2. Παρέχονται κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης στον φορολογούμενο, ο οποίος επιλέγεται για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο. Ήτοι:
- Μείωση στο ήμισυ (1/2) των πρόσθετων φόρων που προβλέπονται για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων (από 1% σε 0,5% και από 1,5% σε 0,75%), εφόσον ασκήσει το δικαίωμα μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των δέκα (10) ημερών από την επίδοση της σχετικής πρόσκλησης, και υποβάλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α. κ.λπ. φόρων και τελών.
- Μείωση στο ένα πέμπτο (1/5) των προβλεπόμενων προστίμων των άρθρων 4 και 5 του Ν. 2523/1997 για φορολογικές παραβάσεις που σχετίζονται άμεσα με τις εκπρόθεσμα υποβαλλόμενες αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις ή τη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη.
- Θεωρείται ως μη γενόμενος ο επιτευχθής συμβιβασμός και η πράξη επιβολής του προστίμου δεν παράγει έννομα αποτελέσματα στην περίπτωση μη άμεσης καταβολής του προβλεπόμενου επί συμβιβασμού άμεσα καταβλητέου ποσοστού (1/5 επί του ποσού των προστίμων).
Επιβάλλεται επίσης, το υπόλοιπο του προστίμου (τα 4/5), εάν δεν συντρέχει η προϋπόθεση της δήλωσης της φορολογητέας ύλης, που σχετίζεται με τις οικείες παραβάσεις σε όλες τις φορολογίες που συναρτώνται ή επηρεάζονται από αυτές (άρθρο 4).
3. Καθιερώνονται ευεργετικές ρυθμίσεις για νέους επιτηδευματίες για τις τρεις πρώτες διαχειριστικές περιόδους από την έναρξη της δραστηριότητάς τους, για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. που υποπίπτουν και οι οποίες επισύρουν ανεπάρκεια των βιβλίων και στοιχείων τους, χωρίς να επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα και ούτε να χαρακτηρίζονται τα βιβλία και στοιχεία τους ως ανεπαρκή.
Επίσης, δεν επιβάλλονται οι πρόσθετοι φόροι επί ανακρίβειας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εξαιτίας λανθασμένου προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων (έκδοση εικονικών - πλαστών, λανθασμένη μεταφορά των δεδομένων κ.λπ.).
Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των πιο πάνω ευεργετημάτων είναι να μην έχει γίνει αποδεδειγμένα προηγούμενη υπόδειξη στον επιτηδευματία από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο ή φορολογική αρχή για την εφαρμογή των οικείων κατά περίπτωση φορολογικών διατάξεων (άρθρο 5).
4. Παρέχονται κίνητρα για την αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς.
- Προβλέπεται ότι στην περίπτωση καταγγελίας από επιτηδευματία ή άλλο φορολογούμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δωροδοκίας που τελείται από υπάλληλο φορολογικής αρχής, ο επιτηδευματίας ή ο φορολογούμενος από τον οποίο ζητήθηκε η δωροδοκία, απαλλάσσεται των προστίμων, προσαυξήσεων και ποινικών κυρώσεων για τις παραβάσεις των οποίων επιδιωκόταν η συγκάλυψη.
- Ειδικά για τις περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων, η απαλλαγή καταλαμβάνει κάθε είδους φορολογική παράβαση του ελεγχόμενου, που είχε διαπιστωθεί ή θα διαπιστωθεί στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του εκτελούμενου ελέγχου, ενώ δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος σε αυτόν για την τρέχουσα, καθώς και τις δύο επόμενες χρήσεις (άρθρο 6).
5. Καθιερώνεται έκπτωση 40% από 1/8/2007 και μετά από το ακαθάριστο εισόδημα του φορολογούμενου και της συζύγου και των τέκνων που τον βαρύνουν, μέχρι ποσού οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ για τις παρακάτω δαπάνες:
- Για δεξιώσεις γάμων και βαπτίσεων, ανεξάρτητα από το χώρο που πραγματοποιούνται (αίθουσες ξενοδοχείων, κοσμικές ταβέρνες, κέντρα διασκέδασης, κτήματα κ.λπ.).
- Για δαπάνες που καταβάλλονται σε κέντρα διασκέδασης (κοσμικές ταβέρνες, καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, μπουάτ, χορευτικά κέντρα), σ' εστιατόρια, ταβέρνες και ψαροταβέρνες με ή χωρίς ζωντανή μουσική, οινομαγειρεία ή οινεστιατόρια, καθώς και σε πιτσαρίες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια (σουβλατζίδικα), μεζεδοπωλεία, ουζερί, τσιπουράδικα, ζυθοπωλεία.
Εξαιρούνται τα εστιατόρια ταχείας εξυπηρέτησης (φαστ φουντ) και αυτά που είναι εντός ξενοδοχείων και πλοίων.
- Για δαπάνες που καταβάλλονται σε μεσίτες (για την ενοικίαση ή την αγοραπωλησία ακινήτων), ωδεία, σχολές χορού, ρυθμικής και μπαλέτου, σχολές πολεμικών τεχνών, πάλης και παρόμοιων αθλημάτων (καράτε, τζούντο, ταε-κβο-ντο), γυμναστήρια (ενόργανης ή μη γυμναστικής), κολυμβητήρια, ινστιτούτα ή κέντρα αδυνατίσματος και αισθητικής (για αδυνάτισμα, αισθητική προσώπου και σώματος, μακιγιάζ, αποτρίχωση, σάουνα, ατμόλουτρα και λοιπών υπηρεσιών καλλωπισμού), κομμωτήρια, διαιτολόγους, διατροφολόγους, ομοιοπαθητικούς, λογοθεραπευτές, μασέρ.
- Οι δαπάνες που καταβάλλονται για παροχή υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση της εγκατάστασης και των συσκευών κλιματισμού (ψύξη-θέρμανση).
- Οι δαπάνες που καταβάλλονται για παροχή υπηρεσιών σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές και λοιπούς επαγγελματίες που ασχολούνται με την επισκευή και συντήρηση οικοδομών, όπως ξυλουργούς, επαγγελματίες τοποθέτησης πλακιδίων, υαλοπινάκων και μεταλλικών κουφωμάτων, συντηρητές καλοριφέρ, ασανσέρ κ.λπ.
Προϋπόθεση έκπτωσης των δαπανών αυτών, είναι να δηλώνονται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση του φορολογούμενου και της συζύγου του (άρθρο 8).
Σημειώνεται ότι από το ΥΠΟΙΟ έχει εκδοθεί η Πολ. 1095/2-8-2007, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις για τις εν λόγω εκπιπτόμενες δαπάνες.
Με την ψήφιση του νόμου απαλείφθηκε και δεν απαιτείται πλέον στις εκδιδόμενες αποδείξεις από φορολογική ταμιακή μηχανή (φ.τ.μ.) να αναγράφεται στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο του αγοραστή και να τίθεται η υπογραφή και η σφραγίδα του πωλητή.
6. Προβλέπεται η έκδοση, κάθε χρόνο, απόφασης, η οποία συμπεριλαμβάνει συγκεντρωτικά και κατά κατηγορία (κωδικοποίηση) όλες τις δαπάνες που αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα και η αναγνώρισή τους από τον φορολογικό έλεγχο είναι υποχρεωτική, καθώς και στις διαχειριστικές περιόδους στις οποίες αναφέρονται (άρθρο 9).
7. Θεσμοθετείται η έκδοση από το ΥΠΟΙΟ Εγχειριδίου με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορολογουμένων και των ελεγκτών, σχετικά με τον φορολογικό έλεγχο και την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία φορολογική διαδικασία, το οποίο θα επιδίδεται από τον ελεγκτή στον ελεγχόμενο την πρώτη μέρα του ελέγχου (άρθρο 18).
8. Ρυθμίζεται η φορολογική αντιμετώπιση των τόκων που προκύπτουν από ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν οι ημεδαπές επιχειρήσεις για να αρθούν τα ερμηνευτικά προβλήματα που είχαν προκύψει μετά την έναρξη του Ν. 2682/1999.
- Εάν η έκδοση του ομολογιακού δανείου γίνεται στην Ελλάδα, οι τόκοι έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τους τόκους που προκύπτουν από ομολογίες που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο στην Ελλάδα. Ειδικότερα:
- Εάν ο δικαιούχος αυτών είναι κάτοικος Ελλάδος, οι τόκοι υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10% με την οποία επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.
- Εάν ο δικαιούχος αυτών είναι κάτοικος αλλοδαπής, αυτός απαλλάσσεται της φορολογίας.
- Εάν η έκδοση του ομολογιακού δανείου γίνεται στην αλλοδαπή από ελληνικές επιχειρήσεις:
- Εάν ο δικαιούχος αυτών είναι κάτοικος Ελλάδος οι τόκοι φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 10%.
- Εάν ο δικαιούχος αυτών είναι κάτοικος αλλοδαπής, οι τόκοι αυτοί απαλλάσσονται της φορολογίας.
Επίσης, ρυθμίζεται ρητά ότι δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10%, οι τόκοι που αποκτούν ελληνικές τράπεζες από καταθέσεις τους σε αλλοδαπές τράπεζες από την 1/1/2007 και μετά (άρθρο 19).
9. Αναπροσαρμόζεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για τον προσδιορισμό του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών και εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών για τις οικοδομές που υπάγονται στο Φ.Π.Α. Παράλληλα εξακολουθεί να ισχύει ο προσδιορισμός του ΕΚΚΟ για τις οικοδομές που υπάγονται στο Φ.Π.Α. (άρθρο 20).
10. Προστίθεται στους υποκείμενους στον Φ.Π.Α. από 1/1/2006 και μετά, η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής καθώς και της κοινωνίας που κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη τους, για τις παραδόσεις και αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη τους σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, άρθρο 21).
11. Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την περίπτωση σύνταξης ανταλλακτικών συμβάσεων μεταξύ μέσων ενημέρωσης για αμοιβαία διαφημιστική προβολή. Ο υπολογισμός των άμεσων και έμμεσων φόρων, καθώς και των επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου και τρίτων γίνεται με βάση την τιμή του τιμολογίου, όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση τυχόν έκπτωσης από τις θεσμοθετημένες τιμές, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% της αξίας του ειδικού τιμοκαταλόγου (έναρξη εφαρμογής από 01/01/2007).
12. Συμπληρώνεται η διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 3514/2006 σχετικά με τις προθεσμίες στις δίκες του Δημοσίου και ορίζεται ότι στις προθεσμίες για την άσκηση προσφυγής ή ενδίκων βοηθημάτων οριζόμενων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστημα από πρώτης (1ης) έως τριακοστής πρώτης (31ης) Αυγούστου.
13. Καταργείται η παράγραφος 7 του άρθρου 13 του Ν. 4459/1965 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 51 του Ν. 542/77) βάσει της οποίας δεν επιτρέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών (πλην κοινοτικών) σε ημεδαπές ανώνυμες κτηματικές εταιρείες.
Η συμμετοχή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων στις εταιρείες αυτές ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής, συνεπάγεται την αυτοδίκαια διάλυση της ανώνυμης εταιρείας.
14. Μειώνεται σε 10% (από 20%) ο συντελεστής που ισχύει για την αυτοτελή φορολόγηση των εσόδων από έπαθλα ή βραβεία από την κατοχή και εκμετάλλευση δρομώνων ίππων (άρθρο 25).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ*
* Ο κ. Αθανάσιος Βουθούνης, είναι οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος της εταιρείας «Συνεργάτες Γιάννη Γιαμαρέλου Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων».4) Οι 45 αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, ΦΠΑ και χαρτοσήμου


 " Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ "
Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2006
Σελ. 50
ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ αυτό δίδεται μία συνοπτική εικόνα των βασικών τροποποιήσεων και συμπληρώσεων των διατάξεων της Φορολογίας Εισοδήματος, ΦΠΑ και Χαρτοσήμου, όπως κατατέθηκαν προς ψήφιση στη Βουλή με το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο. Ειδικότερα οι κυριότερες αλλαγές κατ΄ άρθρο είναι:
1. Αύξηση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας για τους μισθωτούς και συνταξιούχους από 1-1-2007 σε 12.000 ευρώ (από 11.000).
2. Αύξηση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας για τους μη μισθωτούς από 1-1-2007 σε 10.500 ευρώ (από 9.500).


3. Διεύρυνση του κλιμακίου εφαρμογής του κεντρικού φορολογικού συντελεστή μέχρι ποσού 30.000 ευρώ (από 23.000). Ο κεντρικός φορολογικός συντελεστής 30% θα μειωθεί σε 29% το 2007, σε 27% το 2008 και σε 25% το 2009.
4. Σταδιακή μείωση του συντελεστή 40% για το τμήμα εισοδήματος από 30.000 ευρώ μέχρι 75.000 ευρώ σε 39%, 37% και 35% για τα έτη 2007, 2008 και 2009 αντίστοιχα.
5. Διατήρηση του συντελεστή 40% για τα εισοδήματα άνω των 75.000 ευρώ (άρθρο 1).
6. Καταργείται η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή του οφειλόμενου φόρου για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Διατηρείται η έκπτωση 1,5% για τα φυσικά μόνο πρόσωπα και μέχρι 118 ευρώ στο ποσό της οφειλής όταν η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου.
7. Επεκτείνεται η έκπτωση από το εισόδημα του φορολογούμενου ποσοστού 20% της δαπάνης εγκατάστασης φυσικού αερίου και στη δαπάνη εγκατάστασης του συστήματος τηλεθέρμανσης (άρθρο 2).
8. Επεκτείνεται η απαλλαγή του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση βιομηχανοστασίου από την επιβολή συμπληρωματικού φόρου που ισχύει για τις βιομηχανίες και στις βιοτεχνίες.
9. Μειώνονται οι συντελεστές αποσβέσεων των ακινήτων σε 5% (από 10%) για τις κατοικίες, σχολεία, φροντιστήρια κ.λ.π. και σε 3% (από 5%) για τα καταστήματα, γραφεία.
10. Αυξάνεται σε 40% το ποσοστό έκπτωσης των δαπανών με δικαιολογητικά (ασφάλιστρα, αμοιβές δικηγόρων κ.λπ. για όλες γενικά τις οικοδομές (από 15% και 5%).
11. Μειώνεται το τέλος χαρτοσήμου που επιβάλλεται στα μισθώματα ακινήτων τα οποία χρησιμοποιούνται ως κατοικίες στο 1,8% (από 3,60%) για το ημερολογιακό έτος 2007 και καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 2008 και μετά (άρθρο 3).
12. Παρέχεται η δυνατότητα και στους ελεύθερους επαγγελματίες να αποσβέσουν την αξία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού αυτών εντός της χρήσης που τους απέκτησαν όπως ισχύει και για τις λοιπές επιχειρήσεις (άρθρο 4).
13. Αυξάνεται σε 200 τ.μ. (από 100 τ.μ.) η απαλλασσόμενη επιφάνεια της κύριας κατοικίας που παραχωρείται δωρεάν από τους γονείς στα τέκνα τους και αντίστροφα.
14. Απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος τα επιδόματα της πολύτεκνης μητέρας (από 10% αυτοτελούς φορολόγησης) (άρθρο 5).
15. Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 10% στους τόκους που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάτοικοι Ελλάδος από καταθέσεις στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή. Για τις Α.Ε. (νομικά πρόσωπα § 1 του άρθρου 101) με την ως άνω φορολόγηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά και φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις Εξάντληση φορολογικής υποχρέωσης υπάρχει μόνο για τις προσωπικές επιχειρήσεις (ισχύει από 1/1/2007).
16. Φορολογούνται αυτοτελώς με παρακράτηση φόρου 10% οι τόκοι των ομολόγων που εκδίδουν εταιρείες που εδρεύουν στην αλλοδαπή και η πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου ανήκει σε ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα (άρθρο 6).
17. Αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 38 του ΚΦΕ (Ν. 2238/94) ούτως ώστε να καταλαμβάνει και το κέρδος ή τη ζημία που προκύπτει από πράξεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο παραγώγων Αθηνών (άρθρο 7).
18. Αναγνωρίζονται τα έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχεία κ.λπ. (περ. μ΄ της § 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ). Εφόσον το ξενοδοχείο βρίσκεται εντός του νομού (από Δήμο) στον οποίο λειτουργεί η έδρα ή το υποκατάστημα της επιχείρησης που πραγματοποιεί τη σχετική δαπάνη και στην υπόλοιπη Ελλάδα (προβλέπετο μόνο για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης).
19. Επεκτείνεται και στις χρηματιστηριακές εταιρείες η δυνατότητα σχηματισμού πρόβλεψης για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων υπολογιζόμενη επί της αξίας που αναγράφεται στα πινακίδια.
20. Αμοιβές σε χρήμα ή σε είδος δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, όταν η παροχή ή η λήψη αυτών επισείει ποινικές ευθύνες ακόμα και στις περιπτώσεις που οι καταβολές αυτών γίνονται στο εξωτερικό.
21. Δεν εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι ποινικές ρήτρες που καταπίπτουν σε βάρος των επιχειρήσεων για οποιοδήποτε λόγο. Σημειώνεται ότι με την απόφαση 3665/1983 του ΣτΕ (η οποία συμπεριλαμβάνεται στην Πολ. 1005/2005) έχουν κριθεί οι ποινικές ρήτρες ως εκπεστέες δαπάνες.
22. Δεν απαιτείται προέγκριση από την επιτροπή των δικαιωμάτων (royalties) και εξόδων διοικητικής υποστήριξης κ.λ.π. που καταβάλλονται στην αλλοδαπή για την έκπτωση των δαπανών αυτών που πραγματοποιούνται από 1-1-2005 μέχρι 31-12-2008. Ο έλεγχος αυτός χωρίς προέγκριση των δαπανών αυτών θα γίνει από τις επιτροπές των ΔΕΚ όπως και για τις χρήσεις 2001-2004.
Τέλος οι προσφυγές οι οποίες έχουν ασκηθεί για τις δαπάνες αυτές, θεωρούνται ως μη ασκηθείσες και δεν εξετάζονται (άρθρο 8).
23. Διατηρείται το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας στα επόμενα έτη εφόσον η ζημία έχει δηλωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους που προέκυψε χωρίς να απαιτείται η δήλωσή της και με τις δηλώσεις των επόμενων οικονομικών ετών όταν τα αποτελέσματα είναι ζημιογόνα.
Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων. Με τη νέα διάταξη εναρμονίζεται η φορολογική νομοθεσία με τη δικαστηριακή νομολογία (ΣτΕ 3431/97).
24. Δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα χρόνια το ποσό της ζημίας των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), ΕΠΕ κ.λπ. που αποσβέσθηκε με μείωση του μετοχικού τους κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών. Έτσι, νομιμοποιείται η θέση της Διοίκησης που είχε διατυπωθεί με την Πολ. 97/81 κάνοντας δεκτή τη γνωμοδότηση 31/1981 του ΝΣΚ. Σημειώνεται ότι με την απόφαση 2523/91 το ΣτΕ έκρινε ότι δεν χάνεται φορολογικώς το δικαίωμα συμψηφισμού των ζημιών αυτών.
25. Θεωρείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ΄ Πηγή) και δεν αποτελεί αντικείμενο της φορολογίας δωρεών, η ωφέλεια που προκύπτει στην επιχείρηση από την παραίτηση πιστώτριας επιχείρησης από την είσπραξη χρέους της πρώτης προς τη δεύτερη, στα πλαίσια της επαγγελματικής τους συνεργασίας.
26. Καταργείται το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας (συμψηφίζετο με τα κέρδη των επόμενων δύο (2) χρήσεων - § 5 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002) που έχει η μετασχηματιζόμενη επιχείρηση κατά το χρόνο μετασχηματισμού με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 ή του Ν. 2515/1997, για συμψηφισμό με κέρδη της προερχόμενης από το μετασχηματισμό εταιρείας.
27. Θεωρείται ως κλάδος ή τμήμα επιχείρησης (απόκλιση από τη μέχρι σήμερα διοικητική πρακτική) το σύνολο ή τμήμα του λογαριασμού συμμετοχών εισφέρουσας επιχείρησης ο οποίος εξ ολοκλήρου απαρτίζεται από συμμετοχές σε επιχειρήσεις που είτε διενεργούν αυτοχρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα δημόσια έργα είτε ως αντικείμενο έχουν τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
28. Μειώνονται οι συντελεστές παρακράτησης φόρου από τα εισοδήματα από τόκους ή μερίσματα που αποκτούν δικαιούχοι κάτοικοι Ελλάδας ελληνικών πιστοποιητικών από 35% που ισχύει στο 29% από 1-1-2006 και στο 25% από 1-1-2007.
29. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3229/2004 από 1-1-2006 και μετά. Οι καταργηθείσες διατάξεις προέβλεπαν για τις τραπεζικές ασφαλιστικές και εισηγμένες στο Χ.Α. ανώνυμες εταιρείας την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των ακινήτων τους.
30. Καταργείται η επιβολή φόρου 1,5‰ επί της αξίας των εισηγμένων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο μετοχών όταν μεταβιβάζονται από κάτοικο Ελλάδος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με την προϋπόθεση ότι το χρηματιστήριο Αθηνών και το αλλοδαπό χρηματιστήριο έχουν δημιουργήσει κοινό ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης και επιπλέον προβλέπεται η καταβολή ανάλογου φόρου στην αλλοδαπή για την ίδια συναλλαγή (άρθρο 9).
31. Ενσωματώνεται η Πολ. 1053/2003 στην § 2 του άρθρου 13 του Ν. 2238/94, λόγω αντιθέτων αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων (Διοικ. Πρωτ. Αθηνών 9709/2003, Δ. Εφ. Αθηνών 2190/2004) οι οποίες έκριναν ότι το αντικείμενο της φορολογίας δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 78 του Συντάγματος.
Η εν λόγω Πολ. προέβλεπε τον τρόπο προσδιορισμού της κατώτατης πραγματικής αξίας πώλησης μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χ.Α. Με την ενσωμάτωση αυτή δεν επέρχεται καμία μεταβολή στον τρόπο υπολογισμού της κατώτατης πραγματικής αξίας των μετοχών.
32. Φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις (από αυτοτελώς φορολογούμενα με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης), συμψηφιζομένου του φόρου 5% που έχει καταβληθεί, τα εισοδήματα που αποκτούν οι Α.Ε., ΕΠΕ κ.λ.π. από την πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. κ.λ.π. (ισχύει για εισοδήματα οικ. έτους 2007 -χρήση 2006 και μετά- άρθρο 10).
33. Ενσωματώνεται για τους ίδιους λόγους που προαναφέραμε στην περίπτωση Νο 30 η Πολ. 1053/2003 στην υποπερ. ββ΄ της περ. α΄ της § 1 του άρθρου 13 του Ν. 2238/94 με την οποία προβλέπεται ο τρόπος προσδιορισμού της ωφέλειας που προκύπτει από την μεταβίβαση μεριδίων ημεδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) (άρθρο 11).
34. Αντικαθίσταται στο σύνολό του το άρθρο 34 του Ν. 2238/94 που αναφέρεται στην "Φορολογία των τεχνικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών".
Ειδικότερα:
- Ουσιαστικά, επαναλαμβάνονται οι προϊσχύουσες διατάξεις περί ακαθαρίστων εσόδων που προκύπτουν από την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών με την προσθήκη ότι τα ακαθάριστα αυτά έσοδα δεν μπορεί να είναι μικρότερα από το απολογιστικό κόστος που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή του ΦΠΑ.
- Επίσης προβλέπεται ότι όταν υπογράφεται προσύμφωνο με τον όρο της αυτοσύμβασης και εφόσον καταβάλλεται ολόκληρο το τίμημα και παραδίδεται η νομή του ακινήτου, χρόνος απόκτησης του ακαθαρίστου εσόδου από την οικοδομική επιχείρηση θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του προσυμφώνου αυτού.
- Με τεκμαρτό τρόπο και συντελεστή 15% επί των ακαθαρίστων εσόδων τους εξακολουθούν να προσδιορίζονται τα καθαρά κέρδη των οικοδομικών επιχειρήσεων ενώ σε περίπτωση που δεν επιδεικνύονται βιβλία στον έλεγχο ή δεν τηρούνται βιβλία και στοιχεία ή τηρούνται βιβλία κατώτερης κατηγορίας του ΚΒΣ ή τα τηρούμενα κρίνονται ανεπαρκή ή ανακριβή, ο πιο πάνω συντελεστής διπλασιάζεται (γίνεται 30% από 15%). Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με λυόμενα ή προκατασκευασμένα στοιχεία τα κέρδη των οποίων θα υπολογίζονται με λογιστικό τρόπο (αντί του τεκμαρτού).
- Επεκτείνεται ο λογιστικός προσδιορισμός των κερδών στις προσωπικές εταιρείες Ο.Ε., Ε.Ε. και κοινοπραξίες (προβλεπόταν μόνο για τις κοινοπραξίες) που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρομένων οικοδομών και την κατασκευή τεχνικών έργων και στα οποία συμμετέχει ένα τουλάχιστο νομικό πρόσωπο (Α.Ε., ΕΠΕ κ.λ.π.) (άρθρο 12).
35. Αυξάνεται σε δέκα (10) έτη (από 5) το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιήσει φύλλα ελέγχου που αφορούν δηλώσεις για τις οποίες για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί αρχικό φύλλο ελέγχου και οι οποίες από συμπληρωματικά στοιχεία αποδεικνύονται ανακριβείς.
36. Σε δεκαετή παραγραφή επίσης υπόκειται το δικαίωμα του Δημοσίου για ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής εγγραφής όταν υποβλήθηκε μεν δήλωση, πλην όμως σε αυτή ο φορολογούμενος παρέλειψε να δηλώσει ολικά ή μερικά το εισόδημα ορισμένης κατηγορίας.
37. Καθιερώνεται από τη χρήση 2006 και μετά δειγματοληπτικός έλεγχος των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 (αυτοπεραίωση) μετά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει τον τρόπο επιβολής του δείγματος αυτών και ο οποίος θα επεκτείνεται στα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στα τηρούμενα βιβλία ΚΒΣ των επιχειρήσεων (άρθρο 13).
38. Αλλάζει το καθεστώς φορολογίας των αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου καθώς και των αμοιβαίων κεφαλαίων ακίνητης περιουσίας και εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 10% επί του εκάστοτε ισχύοντος επιτοκίου Παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξανόμενου αυτού ανάλογα με την αναμενόμενη απόδοση κάθε κατηγορίας αμοιβαίου κεφαλαίου και του είδους των επενδυτικών εταιριών.
Με τις προϊσχύουσες διατάξεις ο υπολογισμός του φόρου γινόταν με συντελεστή 3‰ επί του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α.Κ. (άρθρο 15).
39. Επιβάλλεται ΦΠΑ στην παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κτηρίων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινοκτήτου τμήματος οικοπέδου.
Ενδεικτικές περιπτώσεις η αποκλειστική χρήση ανοικτής θέσης στάθμευσης στην πυλωτή, η αποκλειστική χρήση κλειστής θέσης στάθμευσης, η αποκλειστική χρήση πισίνας, ταράτσας κ.λ.π.
40. Απαλλάσσεται από το ΦΠΑ η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου εφόσον συνίσταται υπέρ ακινήτου που παραδίδεται σε δικαιούχο απαλλαγής πρώτης κατοικίας (άρθρο 20).
41. Καθιερώνεται ότι ο αγοραστής των ανακυκλώσιμων υλικών και απορριμμάτων έχει την υποχρέωση καταβολής του φόρου που επιβαρύνει την παράδοση των ανωτέρω αγαθών (άρθρο 21).
42. Μειώνεται από 1-1-2007 σε 9% (από 19%) ο συντελεστής ΦΠΑ για τις επισκευές ποδηλάτων, υποδημάτων και δερματίνων ειδών.
43. Μειώνεται από 1-1-2007 σε 9% (από 19%) ο συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες ανακαίνισης και επισκευής παλαιών ιδιωτικών κατοικιών. Στο καθεστώς αυτό υπάγονται επίσης και τα υλικά, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής (άρθρο 23).
44. Παρέχεται η δυνατότητα επιβολής ΦΠΑ στις μισθώσεις των εμπορικών κέντρων των οποίων οι άδειες κατασκευής έχουν εκδοθεί από 1-1-2006 και μετά κατόπιν υποβολής αίτησης υπαγωγής (άρθρο 24).
45. Επιστρέφονται τα καταβληθέντα τέλη χαρτοσήμου για τα εργολαβικά προσύμφωνα ανέγερσης οικοδομών με το σύστημα της αντιπαροχής που καταρτίστηκαν μέχρι 31/12/2005 και η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μετά την 1/1/2006 και η παράδοση των κτισμάτων υπάγεται σε ΦΠΑ.
Προς τούτο θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση αυτού του νόμου (άρθρο 26).
Σημείωση
Σε συνέχεια του κειμένου μας που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου και αφορούσε τις 55 αλλαγές που επέρχονται στον ΚΒΣ, να διευκρινίσουμε, ότι η Νο 55 (αλλαγή) που αναφέρεται στην χρήση ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ), στα μηχανογραφικώς τηρούμενα βιβλία, είναι προαιρετική.
Αρθρο του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗ*
* Ο κ. Αθανάσιος Βουθούνης, είναι οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος της εταιρείας «Συνεργάτες Γιάννη Γιαμαρέλου Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων».3) 55 αλλαγές στο φορολογικό Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

 " Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"
Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2006
Σελ. 58
ΜE TO σημείωμα αυτό δίδεται μία συνοπτική εικόνα των βασικών τροποποιήσεων και συμπληρώσεων των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ Π.Δ. 186/92), όπως κατατέθηκαν προς ψήφιση στη Βουλή με το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο.
Ειδικότερα οι κυριότερες αλλαγές κατ' άρθρο είναι:
1. Επιτηδευματίας σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ΚΒΣ λογίζεται και κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα μόνο όταν αναγείρει ακίνητο εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιεί σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις.
Συνεπώς το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, αποκτούσε κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην Ελλάδα παύει πλέον να χαρακτηρίζεται ως επιτηδευματίας και δεν υποχρεούται να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις του ΚΒΣ (τήρηση βιβλίων κ.λπ.) (άρθρο 27 § 1).


2. Με νέες ρητές διατάξεις δεν θεωρούνται ως επιτηδευματίες:
2.1. Οι αγρότες, περιστασιακά απασχολούμενοι, οι συνταξιούχοι εκδότες, ερευνητές προγραμμάτων επιχορηγούμενων από την ΕΟΚ, φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες στα πρόσωπα της § 3 (Δημόσιο κ.λπ.) (οι ανωτέρω δεν εφάρμοζαν τις διατάξεις του ΚΒΣ μέχρι σήμερα με διοικητικές εγκυκλίους και λύσεις του ΥΠΟΙΟ).
2.2. Ο συνταξιούχος εισηγητής σεμιναρίων, καθώς και ο εκδότης βιβλίου ιδιωτικός υπάλληλος, με αποτέλεσμα να εξομοιώνονται με τους δημόσιους ή ιδιωτικούς υπαλλήλους επιμορφωτικών σεμιναρίων ή εκδότη δημόσιο υπάλληλο (άρθρο 27 § 2 ).
3. Με νέα ρύθμιση επιτρέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών εταιρειών σε κοινοπραξία μόνο με τη λήψη ΑΦΜ στην Ελλάδα πριν τη συμμετοχή τους, χωρίς να απαιτείται να ασκούν δική τους επιχείρηση στην Ελλάδα (άρθρο 27 § 3).
4. Επίσης, με νέες ρυθμίσεις εξομοιώνονται τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τα αντίστοιχα ημεδαπά ως προς τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται από τον ΚΒΣ και θεσπίζονται ορισμένες υποχρεώσεις στο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου το οποίο με τις νέες διατάξεις δεν χαρακτηρίζεται πλέον επιτηδευματίας, για την παρακολούθηση των συναλλαγών των προσώπων που συναλλάσσονται με αυτά (άρθρο 27 § 4).
5. Αυξάνονται τα όρια απαλλαγής των μικροεπιτηδευματιών για την τήρηση βιβλίων κ.λπ.:
- για τους πωλούντες αγαθά σε 10.000 ευρώ (από 9.000 ευρώ)
- για τους παρέχοντες υπηρεσίες σε 5.000 ευρώ (από 4.000 ευρώ)
(άρθρο 27 § 6)
6. Απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους εσόδων ο πλανόδιος λαχειοπώλης και εξομοιώνεται έτσι με τις επιχειρήσεις πώλησης λαχείων (πρακτορεία διάθεσης λαχείων και παιγνίων).
Ετσι, για τους επιτηδευματίες της περίπτωσης αυτής καθιερώνεται ρητά η αυτοτελής κρίση για την ένταξή τους σε κατηγορία βιβλίων άλλου κλάδου πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (άρθρο 27 § 7).
7. Ορίζονται πλέον ρητά ως παροχή υπηρεσίας οι κάτωθι περιπτώσεις (αντικατάσταση της περ. δ' παρ. 2 του άρθρου 3 του Κώδικα):
- Η διάθεση ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών
- Η παροχή λογισμικού και η ενημέρωσή του
- Η επεξεργασία αγαθών τρίτων με τη χρησιμοποίηση ή μη ίδιων αναλώσιμων υλικών (φασόν)
(άρθρο 27 § 9).
8. Εντάσσονται στην τρίτη κατηγορία βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους εσόδων, οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.) και οι ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.), οι κοινωνίες αστικού δικαίου και οι αστικές εταιρείες, που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών για όλες τις δραστηριότητές τους εφόσον σε αυτές συμμετέχει μία Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), ή ΕΠΕ κ.λ.π. (άρθρο 28 § 2).
9. Εντάσσονται σε κατηγορίες βιβλίων οι ακόλουθες περιπτώσεις επιχειρήσεων:
9.1. Εντάσσεται με τις γενικές διατάξεις (από τη Β' Κατηγορία) ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων και του οποίου τα κέρδη προσδιορίζονται στην φορολογία εισοδήματος κατ' ειδικό τρόπο.
9.2. Ο πωλητής καπνοβιομηχανικών προϊόντων που πωλεί τα αγαθά του χονδρικά ή κατά κύριο λόγο χονδρικά, εντάσσεται στην δεύτερη (Β') κατηγορία βιβλίων (άρθρο 28 § 3).
9.3. Ο πλανόδιος πωλητής οπωρολαχανικών νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων εντάσσεται στην πρώτη (Α') κατηγορία βιβλίων (ανεξαρτήτως ύψους εσόδων) και εξομοιώνεται με τον πωλητή όμοιων ειδών στις λαϊκές αγορές (άρθρο 28 § 4).
9.4. Οι αστικές επαγγελματικές εταιρείες δικηγόρων του Π.Δ. 518/1989 ΦΕΚ 220 Α' εντάσσονται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, όχι όμως σε κατηγορία κατώτερη της δεύτερης (Β' κατηγορία) (άρθρο 28 § 5).
10. Αυξάνονται κατά 50% από 1-1-2007 τα όρια ακαθαρίστων εσόδων για την ένταξη επιτηδευματιών σε κατηγορία βιβλίων. Ειδικότερα:
Κατηγορίες βιβλίων Ορια ακαθαρίστων εσόδων
- Πρώτη μέχρι και 150.000 ευρώ (από 100.000 ευρώ)
- Δεύτερη μέχρι και 1.500.000 ευρώ (από 1.000.000 ευρώ)
- Τρίτη άνω των 1.500.000 ευρώ (από 1.000.000 ευρώ)
Εντάσσονται στην Γ' Κατηγορία βιβλίων από 1-1-2008 ειδικά οι ομόρρυθμες (Ο.Ε.), οι ετερόρρυθμες (Ε.Ε.) και οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασχολούνται με την ανέγερση και πώληση οικοδομών και που σε αυτές δεν συμμετέχει Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.), ΕΠΕ κ.λπ., καθώς και οι επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα με το ίδιο αντικείμενο εργασιών, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου υπερβαίνουν τα πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00) ευρώ.
Σημειώνεται ότι, εάν τα πρόσωπα αυτά ασχολούνται και με την κατασκευή δημόσιων ή τεχνικών έργων, εντάσσονται αυτοτελώς για τη δραστηριότητα αυτή σε κατηγορία βιβλίων με βάση τις γενικές διατάξεις. Στην περίπτωση δε που έχουν παράλληλα και άλλον κλάδο (πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών), τηρούν για όλες τις δραστηριότητές τους τα βιβλία τους με τις γενικές διατάξεις (άρθρο 28 § 6).
11. Για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής από τον επιτηδευματία της δεύτερης (Β') κατηγορίας για την πρώτη διαχειριστική του περίοδο τα ακαθάριστα έσοδα αυτής δεν ανάγονται σε ετήσια βάση (άρθρο 28 § 7).
12. Αυξάνεται σε 150 ευρώ (από 50 ευρώ) το όριο των εξόδων μέχρι το οποίο παρέχεται η δυνατότητα συγκεντρωτικής ημερήσιας καταχώρησης εκάστου στο βιβλίο αγορών του ιδίου ή διαφορετικού εκδότη. Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή και για τα βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ (άρθρο 28 § 8).
13. Καθιερώνεται υποχρέωση καταχώρησης στο Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων και της αξίας πώλησης των παγίων στοιχείων, ενώ μέχρι σήμερα προβλεπόταν η καταχώριση μόνο της αξίας της αγοράς τους (άρθρο 28 § 9).
14. Επιμηκύνεται μέχρι το χρόνο της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος η προθεσμία καταχώρησης της ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων στο βιβλίο εσόδων - εξόδων έναντι του επόμενου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, που προβλεπόταν μέχρι σήμερα (άρθρο 28 § 10).
15. Καταργούνται οι ειδικές διατάξεις του ΕΓΛΣ που αφορούν την τήρησή του και επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις (εφαρμογή της ομάδας 9), παύουν δε να αποτελούν πλέον και υποχρεώσεις του ΚΒΣ. Περαιτέρω, επί μη εφαρμογής τους δεν επιβάλλονται πλέον οι κυρώσεις που προβλέπονταν από τον Κώδικα αυτό. Αντίθετα με τις νέες διατάξεις υπάρχει η υποχρέωση τήρησης των βιβλίων Γ΄ κατηγορίας των Τραπεζών και Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα ισχύοντα κλαδικά λογιστικά σχέδια (Π.Δ. 384/1992 & 148/1984) (άρθρο 28 § 11).
16. Αντικαθίσταται στο σύνολό του το άρθρο 8 του ΚΒΣ που αναφέρεται στο «Βιβλίο αποθήκης, παραγωγής - κοστολογίου τεχνικών προδιαγραφών» (άρθρο 28 § 12 του νέου νόμου).
Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις:
- Καθιερώνεται ενιαίο όριο ακαθαρίστων εσόδων 5.000.000 ευρώ για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης για τους πωλούντες εμπορεύματα (χονδρικά ή λιανικά) για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων αντί των δύο ορίων που προέβλεπαν οι προηγούμενες διατάξεις (3.000.000 ευρώ για τους χονδροπωλητές και 4.000.000 ευρώ για τους λιανοπωλητές).
- Αυξάνεται σε 5.000.000 ευρώ (από 3.000.000 ευρώ) το όριο ακαθαρίστων εσόδων για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης από τον επιτηδευματία που επεξεργάζεται αγαθά για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
- Αυξάνεται σε 6.500.000 ευρώ (από 5.500.000 ευρώ) το όριο ακαθαρίστων εσόδων για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης για τον επιτηδευματία που πωλεί κ.λπ. τα προϊόντα του ή παρέχει υπηρεσίες εκτός της χώρας κατά ποσοστό άνω του 80% του συνόλου των ετήσιων ακαθαρίστων εσόδων του.
- Ο επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων παρακολουθεί στο βιβλίο αποθήκης μόνο τα αγαθά των τρίτων κατ' είδος και ποσότητα.
- Καταργείται για τον επιτηδευματία που είναι υπόχρεος εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) και εξαγωγής βραχύχρονου αποτελέσματος η υποχρέωση καταχώρησης (μήνα ή τρίμηνο) στο βιβλίο αποθήκης της αξίας κτήσης των πρώτων, βοηθητικών υλών και των υλικών συσκευασίας, καθώς και του κόστους των ετοίμων προϊόντων και υποπροϊόντων.
- Αυξάνεται σε 5% (από 3%) το ποσοστό των βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας που παρακολουθούνται συνολικά μόνο κατά αξία στο βιβλίο αποθήκης.
- Κάθε κλάδος εμπορίας και επεξεργασίας κρίνεται ξεχωριστά από όλους τους επιτηδευματίες συμπεριλαμβανομένων και των υπόχρεων εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) και εξαγωγής βραχύχρονου αποτελέσματος για την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης.
- Καταργείται για τον επιτηδευματία που εφαρμόζει αναλυτική λογιστική (ομάδα 9) η υποχρέωση εφαρμογής στην τήρηση του βιβλίου αποθήκης των ειδικών διατάξεων του π.δ. 1123/1980 (ΕΓΛΣ).
- Καθορίζεται ρητά η τήρηση στο βιβλίο αποθήκης μιας ενιαίας μερίδας για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία που στεγάζονται στο ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο.
- Παρέχεται η ευχέρεια τήρησης στο βιβλίο αποθήκης μιας ενιαίας μερίδας για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις που απαλλάσσονται από την έκδοση δελτίων αποστολής μετά από έγκριση του προϊσταμένου της ΔΟΥ χωρίς να απαιτείται απόφαση της ΕΛΒ.
- Απαλλάσσεται πλέον και ρητά ο επιτηδευματίας από την κατάρτιση τεχνικών προδιαγραφών για τα εξατομικευμένα αγαθά (που κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας), εφόσον καταχωρεί στο βιβλίο αποθήκης ή στο βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών την πλήρη περιγραφή των προϊόντων που κατασκευάζονται.
- Καθιερώνεται ο χρόνος ενημέρωσης του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών μέχρι τη δεκάτη ημέρα από την ολοκλήρωση της παραγωγής για πρώτη φορά κάθε προϊόντος.
- Προστίθενται νέες κατηγορίες επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από την τήρηση του βιβλίου αποθήκης όπως πωλητής καπνοβιομηχανικών προϊόντων (χονδρική, λιανική πώληση), ο εκμεταλλευτής εστιατορίου ή ζαχαροπλαστείου (χονδρική πώληση), ο πωλητής νωπών ιχθύων, ο πωλητής ηλεκτρικής ενέργειας και εκμεταλλευτής μονάδας ανακύκλωσης αγαθών.
- Ενσωματώνονται στις διατάξεις του βιβλίου αποθήκης οι διατάξεις της έκδοσης των δελτίων εσωτερικής διακίνησης.
17. Δεν θεωρούνται πλέον ως υποκαταστήματα και οι λοιπές πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που πρόκειται να λειτουργήσουν για χρονικό διάστημα μέχρι 30 ημερολογιακές ημέρες (άρθρο 28 § 13).
18. Απαλλάσσεται από την τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου (της § 5 του άρθρου 10) μετά από γνωστοποίηση στο προϊστάμενο της ΔΟΥ (μετά από έγκριση) το υποκατάστημα που στεγάζεται στον ίδιο κτιριακό χώρο με την έδρα ή άλλο υποκατάστημα.
19. Απαλλάσσονται οι πρόσκαιρες εγκαταστάσεις (προσωρινά υποκαταστήματα) από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης και καταστάσεων ποσοτικής απογραφής αποθεμάτων εφόσον καταχωρούνται διακεκριμένα στα βιβλία ή καταστάσεις της έδρας (άρθρο 28 § 16).
20. Απαιτείται πλέον γνωστοποίηση (μετά από έγκριση) του προϊσταμένου της ΔΟΥ της έδρας για την ενσωμάτωση των δεδομένων των βιβλίων υποκαταστήματος σε άλλο υποκατάστημα (άρθρο 28 § 17).
21. Παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής και του αποθηκευτικού χώρου από την τήρηση του βιβλίου ποσοτικής παραλαβής και καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων (εκτός του βιβλίου αποθήκης) μετά από έγκριση του Προϊσταμένου της ΔΟΥ της έδρας (άρθρο 2 § 18).
22. Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής οι επισκευαστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων.
23. Επεκτείνεται η τήρηση του βιβλίου ή δελτίου ποσοτικής παραλαβής και στην περίπτωση παραλαβής παγίων χωρίς συνοδευτικό στοιχείο. Σημειώνεται ότι δεν τηρείται βιβλίο ή δελτίο ποσοτικής παραλαβής όταν εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς ή δελτίο εισαγωγής (άρθρο 28 § 19).
24. Παρέχεται η δυνατότητα καταχώρησης των εξόδων πρώτης εγκατάστασης στα βιβλία του επιτηδευματία φυσικού ή νομικού προσώπου ή άλλης επιχείρησης μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15) ημέρα του επόμενου μήνα από τη σύστασή τους (άρθρο 28 § 20).
25. Καταργείται η τήρηση του βιβλίου συνδρομητών από τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες με συνδρομή (άρθρο 28 § 23).
26. Καταργείται η τήρηση βιβλίου εισερχομένων από τον επιτηδευματία που διατηρεί επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων κ.λπ., αφού καθιερώνεται πλέον η τήρηση βιβλίου μεταχειρισμένων αγαθών (άρθρο 28 § 24).
27. Απαλλάσσεται από την έκδοση Δελτίου Αποστολής ο επιτηδευματίας για τις διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων μεταξύ των εγκαταστάσεών του για την αποκατάσταση βλαβών των εφόσον διενεργούνται με μεταφορικά μέσα Ι.Χ. κυριότητάς του ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης (άρθρο 29 § 1).
28. Καθιερώνεται εναλλακτικά η δυνατότητα στους επιτηδευματίες να εκδίδουν ιδιαίτερο συγκεντρωτικό δελτίο επιστροφής για τα επιστρεφόμενα στις εγκαταστάσεις τους αγαθά (αντί της αναγραφής των αγαθών αυτών στο πρωτότυπο του ΣΔΑ), τα οποία διακινήθηκαν με συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής (άρθρο 29 § 3).
29. Καθιερώνεται η υποχρέωση αναγραφής επί του Δελτίου Αποστολής της αξίας των αγαθών στις περιπτώσεις που αυτά αποστέλλονται εκτός της χώρας για αποθήκευση και εν συνεχεία πώλησή τους.
30. Καταργείται η υποχρέωση αναγραφής της αξίας των αγαθών επί του Δελτίου Αποστολής στις περιπτώσεις αποστολής αγαθών μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος ή μεταξύ υποκαταστημάτων, εφόσον στο υποκατάστημα τηρείται βιβλίο αποθήκης ή εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα (άρθρο 29 § 4).
31. Καθιερώνεται και ρητά ο χρόνος διάρκειας - επικαιρότητας του Δελτίου Αποστολής ανάλογα με την απόσταση της διαδρομής, τον τρόπο της μεταφοράς κ.λπ., με την προϋπόθεση ότι θα αναγράφονται επί αυτού τα γεγονότα που θα δικαιολογούν τη διάρκειά του (άρθρο 29 § 5).
32. Καθιερώνεται η παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου κατ' αναλογία των όσων ισχύουν για την πώληση αγαθών για λογαριασμό τρίτου. Για την εφαρμογή της νέας διάταξης, προβλέπεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης του ΥΠΟΙΟ (άρθρο 29 § 8).
33. Επεκτείνεται η δυνατότητα έκδοσης από τον επιτηδευματία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών αντί τιμολογίου (όπως ισχύει και για τις αποδείξεις λιανικής πώλησης) και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών προς άλλο επιτηδευματία εφόσον η αξία συναλλαγής είναι μέχρι πενήντα (50) ευρώ (άρθρο 29 § 10).
34. Επεκτείνεται και για τα χειρόγραφα (προβλεπόταν μόνο για τα μηχανογραφικά) ο χρόνος έκδοσης όλων των στοιχείων αξίας (τιμολόγια πώλησης, πιστωτικά, εκκαθαρίσεως κ.λπ.) που εκδίδονται στο τέλος του μήνα [επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15) του επομένου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα].
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής το τιμολόγιο εκδίδεται εντός του επομένου δεκαπενθημέρου (15) από τον προβλεπόμενο αυτού χρόνο και με ημερομηνία έκδοσης αυτή της συμπλήρωσης ενός (1) μηνός από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή (άρθρο 28 § 11).
35. Επεκτείνεται η προθεσμία έκδοσης των Αποδείξεων Λιανικής Πώλησης για τα λιανικώς πωλούμενα αγαθά, όταν προηγουμένως έχει εκδοθεί Δελτίο Αποστολής μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15) ημέρα του επόμενου μήνα [αντί της δέκατης (10) ημέρας] με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής (άρθρο 29 § 12).
36. Εισάγεται ρητά η έννοια του διαμεταφορέα, ο οποίος έχει τις υποχρεώσεις του μεταφορικού γραφείου και παράλληλα επεκτείνεται ο χρόνος έκδοσης της φορτωτικής που εκδίδεται από τους προαναφερόμενους και το μεταφορέα (άρθρο 29 § 14, 15, 16 και 17).
37. Επέρχονται τροποποιήσεις σε ορισμένες διατάξεις του άρθρου 18α΄ του ΚΒΣ (αυτοτιμολόγηση - ανάθεση τιμολόγησης). Ειδικότερα:
- Καταργείται ουσιαστικά η υποχρέωση να αποδεικνύεται η άσκηση δραστηριότητας των προσώπων που εκδίδουν τιμολόγια εξ ονόματος και για λογαριασμό του επιτηδευματία (από επίσημο έγγραφο της οικείας φορολογικής αρχής), όταν αυτά είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος - μέλος ή σε χώρα με την οποία υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή.
- Καταργείται η υποχρέωση διατύπωσης και στην ελληνική γλώσσα του περιεχομένου των τιμολογίων που αφορούν συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας τα οποία μπορούν να διατυπώνονται σε οποιαδήποτε γλώσσα από τον επιτηδευματία. Σημειώνεται ότι η φορολογική αρχή δικαιούται να ζητά για λόγους ελέγχου, μετάφραση στην ελληνική γλώσσα όλων των τιμολογίων (εσωτερικού - εξωτερικού).
- Καθιερώνεται η δυνατότητα αναγραφής των ποσών στα τιμολόγια σε οποιοδήποτε νόμισμα με την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόμενου φόρου θα εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών.
- Καταργείται η υποχρέωση αποθήκευσης από τον επιτηδευματία όλων των τιμολογίων αποκλειστικά σε χαρτί στο εσωτερικό της χώρας στην περίπτωση που η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα που να εξασφαλίζουν την πλήρη και επιγραμμική (on line) πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα (άρθρο 29 §§ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25).
38. Καθιερώνεται πλέον και ρητά ως μη τήρηση βιβλίων η μη εμφάνιση σε αυτά των δεδομένων τους μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή το κλείσιμο του Ισολογισμού (άρθρο 30 § 2).
39. Εξαιρούνται από την υποχρέωση εξόφλησης με δίγραμμη επιταγή ή κατάθεση σε λογαριασμό οι συναλλαγές μεταξύ μητρικής εταιρείας και θυγατρικών εταιρειών και επομένως επιτρέπεται ο συμψηφισμός των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων (άρθρο 30 § 5 ).
40. Επεκτείνεται η δυνατότητα με γνωστοποίηση στη ΔΟΥ χρησιμοποίησης ιδιαίτερης σειράς για τις καταχωρήσεις στα πρόσθετα βιβλία (§ 5 του άρθρου 10) που αφορούν διαρκή παροχή υπηρεσίας και θεωρούνται με την αυτή ένδειξη (άρθρο 30 § 6).
41. Καθιερώνεται ρητά η δυνατότητα τήρησης των βιβλίων σε περισσότερα του ενός αντίτυπα, όταν τα βιβλία αυτά τηρούνται συνενωμένα με στοιχείο (άρθρο 30 § 8).
42. Καταχωρούνται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις από το ημερ. έτος 2006 και μετά οι συναλλαγές από και προς το Δημόσιο κ.λπ. για τις οποίες έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία αναλυτικά ανά συναλλασσόμενο πρόσωπο και με τον ΑΦΜ αυτού (από συγκεντρωτικά στο τέλος των καταστάσεων) (άρθρο 30 § 9).
43. Καταργείται η υποχρέωση αυτόματης διενέργειας αθροίσεων ανά σελίδα σε ορισμένα βιβλία, ημερολόγια, ισοζύγια κ.λπ. που τηρούνται μηχανογραφικά (άρθρο 30 § 10).
44. Καθιερώνεται η εμφάνιση στο ισοζύγιο λογαριασμών Γενικού - Αναλυτικών Καθολικών μόνο των πρωτοβαθμίων λογαριασμών με την προϋπόθεση της ανάλυσης των λογαριασμών αυτών όταν ζητηθεί από τον έλεγχο [εντός τριών (3) ημερών με δυνατότητα παράτασης δεκαπέντε (15) ημερών] (άρθρο 30 § 14).
45. Καθιερώνεται η δυνατότητα μη εκτύπωσης του μητρώου παγίων και φύλαξη του περιεχομένου του σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (άρθρο 30 § 15).
46. Καθιερώνεται ρητά ο χρόνος εκτύπωσης του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και του βιβλίου παραγωγής κοστολογίου το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να φυλάσσεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα. Επίσης, με την ίδια προϋπόθεση δεν εκτυπώνονται και τα δελτία εσωτερικής διακίνησης (άρθρο 30 § 16).
47. Καθιερώνεται η δυνατότητα μη εκτύπωσης της αθεώρητης κατάστασης στην οποία εμφανίζονται τα αποθέματα κατά ποσότητα και αξία εφόσον αποθηκεύονται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα (άρθρο 30 § 17).
48. Καθιερώνεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας εκτύπωσης (μέχρι πενήντα ημέρες) ορισμένων βιβλίων χωρίς να απαιτείται να έχει παραταθεί ανάλογα και ο χρόνος ενημέρωσης των αντίστοιχων βιβλίων (άρθρο 30 § 20).
49. Καθιερώνεται η δυνατότητα αποθήκευσης της ανάλυσης των λοιπών (πλην παγίων και αποθεμάτων) περιουσιακών στοιχείων σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα, εφόσον στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται τα υπόλοιπα των γενικών λογαριασμών (άρθρο 31 § 1).
50. Καθιερώνεται η καταχώρηση στο βιβλίο απογραφών των περιουσιακών στοιχείων κυριότητας άλλου επιτηδευματία και όχι και των ιδιωτών τρίτων όπως προβλεπόταν (άρθρο 31 § 2).
51. Καταργείται η υποχρέωση αποτίμησης των αποθεμάτων των υποκαταστημάτων με εξαρτημένη λογιστική, και των αποθηκευτικών χώρων με ενιαία τιμή με τα αποθέματα της έδρας (άρθρο 31 § 3).
52. Δεν αποτελούν πλέον λόγους ανεπάρκειας των βιβλίων οι παρακάτω παραλείψεις:
- η μη τήρηση κατά περίπτωση του ισοζυγίου γενικού - αναλυτικών καθολικών ή της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων - εξόδων,
- η μη τήρηση των ημερολογίων ή του βιβλίου εσόδων - εξόδων,
- η μη τήρηση ή μη διαφύλαξη του βιβλίου αποθήκης, των καταστάσεων της ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων ή του βιβλίου απογραφών όταν δεν συντάσσονται τέτοιες καταστάσεις.
Οι παραλείψεις αυτές αποτελούν με τις νέες διατάξεις λόγους ανακρίβειας των βιβλίων (άρθρο 31 § 4).
53. Δεν αποτελεί λόγο ανακρίβειας των βιβλίων η μη καταχώρηση ή η ανακριβής καταχώρηση των λοιπών (πλην των αποθεμάτων) περιουσιακών στοιχείων. Επίσης θεωρείται ως λόγος ανακρίβειας των βιβλίων η εμφάνιση αθροιστικών λαθών και στο βιβλίο απογραφών (άρθρο 31 § 5 και 6).
54. Θεωρείται γενική παράβαση (και όχι αυτοτελής) η μη έκδοση φορολογικού στοιχείου διακίνησης εφόσον για την ίδια συναλλαγή εκδίδεται στοιχείο αξίας από το πρόσωπο που όφειλε να είχε εκδώσει το στοιχείο διακίνησης (άρθρο 33 § 2).
55. Καθιερώνεται για τους επιτηδευματίες του ΚΒΣ που τηρούν τα βιβλία τους με μηχανογραφικό τρόπο η χρήση ειδικών Ηλεκτρονικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης (Ε.ΑΦΔ.ΣΣ.) για τη διασφάλιση των ηλεκτρονικών δεδομένων των βιβλίων τους (μέχρι σήμερα η υποχρέωση αυτή αφορούσε μόνο τα στοιχεία) (άρθρο 34 § 3).
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΥΘΟΥΝΗΣ, Οικονομολόγος, Φορολογικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της εταιρείας "ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ".
  


  2) Οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις
Προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προωθείται το ψηφισθέν νομοσχέδιο
" Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"
Τρίτη, 11 Απριλίου 2006
Σελ. 51
THN 21/03/2006, ψηφίστηκαν οι διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που αναφέρονται στο «Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς των συνδεδεμένων εταιρειών και άλλες διατάξεις». Με το νόμο αυτό, που ήδη προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία. Οι κυριότερες διατάξεις του εν λόγω νόμου αναφέρονται στις ακόλουθες ρυθμίσεις:
Α. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/123/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΗΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.
1. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού του νέου νόμου ενσωματώνεται στο εθνικό φορολογικό δίκαιο η οδηγία 2003/123/ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς μητρικών και θυγατρικών εταιρειών διαφόρων κρατών-μελών. Με την εν λόγω οδηγία τροποποιήθηκε η Οδηγία 90/435/ΕΚ, η οποία, ως γνωστόν, έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο με τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 του Ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α').


2. Με τις διατάξεις της § 1 του άρθρου αυτού του νέου Νόμου αντικαθίσταται η § 2 του άρθρου 8 του προαναφερθέντος Ν. 2578/1998 που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 8-11 αυτού. Ειδικότερα:
2.1. Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται όχι μόνο στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) αλλά και στις ΕΠΕ, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρείες κ.λπ. (που υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα) το κοινό φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρείες διαφόρων κρατών - μελών (οδηγία 90/435/ΕΚ). Η επέκταση αυτή αφορά τόσο τα διανεμόμενα κέρδη, τα οποία εισπράττουν μόνιμες εγκαταστάσεις μητρικών εταιρειών που έχουν την έδρα τους σε άλλα κράτη - μέλη (εκτός της Ελλάδας) από τη συμμετοχή τους σε θυγατρικές εταιρείες, των οποίων η έδρα βρίσκεται σε κράτος - μέλος της ευρωπαϊκής ένωσης όσο και στα κέρδη τα οποία διανέμουν ημεδαπές εταιρείες προς μόνιμες εγκαταστάσεις που διατηρούν οι μητρικές τους εταιρείες σε άλλο κράτος - μέλος.
2.2. Με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου αυτού του νέου νόμου αντικαθίσταται η περίπτωση α' του άρθρου 9 του Ν. 2578/1998 και ορίζεται ότι στο κοινό φορολογικό καθεστώς υπόκεινται εκτός από την ανώνυμη εταιρεία και οι πιο πάνω αναφερόμενες ημεδαπές εταιρείες (ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.ά.), οι οποίες απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα του Ν. 2578/98.
2.3. Με τις διατάξεις της § 3 του άρθρου αυτού του νέου νόμου αντικαθίσταται η παρ. β' του άρθρου 9 του Ν. 2578/1998 και ορίζεται ότι στο κοινό φορολογικό καθεστώς υπόκεινται οι εταιρείες άλλου κράτους-μέλους διαφορετικού από την Ελλάδα που έχουν κάποια από τις νομικές μορφές που απαριθμούνται αναλυτικά στο παράρτημα Α1, το οποίο επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο (άρθρο 11 § 10 του Ν. 2578/1998).
2.4. Με τις διατάξεις της § 4 του άρθρου αυτού του νέου νόμου, αντικαθίστανται οι περιπτώσεις γ', δ' και ε' του άρθρου 9 του Ν. 2578/1998 και μειώνεται σταδιακά το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής μίας εταιρείας για να θεωρηθεί ως μητρική, θυγατρική ή εγγονή κατά περίπτωση. Ειδικότερα:
από 25% σε 20% από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ
από 20% σε 15% από τη 1η Ιανουαρίου 2007
από 15% σε 10% από τη 1η Ιανουαρίου 2009 και μετά.
2.5. Με τις διατάξεις της § 5 του άρθρου αυτού του νέου νόμου προστίθεται και ο ορισμός της μόνιμης εγκατάστασης στους άλλους ορισμούς του άρθρου 9 του Ν. 2578/1998. Ως μόνιμη εγκατάσταση μίας επιχείρησης νοείται ένας καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος-μέλος, στο οποίο διεξάγεται εξ ολοκλήρου επιχειρηματική δραστηριότητα εταιρείας που εδρεύει σε άλλο κράτος-μέλος από αυτό της μόνιμης εγκατάστασης και τα κέρδη της οποίας φορολογούνται στο κράτος-μέλος στο οποίο διατηρείται η μόνιμη εγκατάσταση.
2.6. Με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου αυτού του νέου νόμου αντικαθίσταται η § 2 του άρθρου 10 του Ν. 2578/98 και ορίζεται ότι τα κέρδη που λαμβάνει ημεδαπή εταιρεία, από θυγατρική της σε άλλο κράτος-μέλος, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα (άρθρο 30 & 105 § 1 του Ν. 2238/94). Το ίδιο ισχύει και για κέρδη εταιρείας με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα από θυγατρική της στην αλλοδαπή.
2.7. Με τις διατάξεις της § 7 του άρθρου αυτού του νέου νόμου, αντικαθίστανται οι § 3 και 4 του άρθρου 10 του Ν. 2578/98. Ειδικότερα:
- Από το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος ημεδαπής μητρικής εταιρείας (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) ή μόνιμης εγκατάστασης στη χώρα μας εταιρείας άλλου κράτους-μέλους, εκπίπτει το ποσό του φόρου εισοδήματος θυγατρικής εταιρείας που αναλογεί επί των διανεμηθέντων κερδών προς την ημεδαπή εταιρεία ή εγκατάσταση. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση εγγονής εταιρείας, εφόσον τα διανεμηθέντα κέρδη δεν υπάγονται σε φορολογία στο κράτος - μέλος που βρίσκεται η έδρα της θυγατρικής εταιρείας. Σημειώνεται ότι το συνολικά εκπιπτόμενο ποσό φόρου σε όλες τις περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο ίδιο εισόδημα στην Ελλάδα. Επίσης, προβλέπεται ότι σε όλες πλέον τις ημεδαπές εταιρείες (Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέμουν προς τις εταιρείες άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης των οποίων είναι θυγατρικές.
2.8. Με τις διατάξεις της § 8 του άρθρου αυτού του νέου νόμου προστίθεται νέα § 5 στο άρθρο 10 του Ν. 2578/1998. Με τις νέες διατάξεις, προβλέπεται ότι θυγατρική εταιρεία ημεδαπής εταιρείας δύναται να θεωρηθεί, λαμβανομένων υπόψη και των νομικών χαρακτηριστικών της, ως φορολογικά διαφανής, δηλαδή φορολογούμενη σε επίπεδο εταίρου. Στην περίπτωση αυτή, η ημεδαπή εταιρεία φορολογείται για το μερίδιό της στα κέρδη της θυγατρικής της. Για το λόγο αυτό, κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου της αλλοδαπής θυγατρικής εταιρείας, στα ακαθάριστα έσοδα της ημεδαπής μητρικής προστίθενται τα κέρδη που της αναλογούν κατά το ποσοστό συμμετοχής της στα κέρδη της πρώτης.
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση διανομής κερδών από εγγονή της ημεδαπής μητρικής εταιρείας, η οποία όμως δεν θεωρείται διαφανής, από το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος της ημεδαπής μητρικής εταιρείας εκπίπτει το ποσό του φόρου εισοδήματος της πρώτης, το οποίο αναλογεί στα διανεμηθέντα από αυτήν κέρδη, τα οποία κτώνται τελικά από την ημεδαπή μητρική, μέσω της φορολογικά διαφανούς θυγατρικής της.
2.9. Με τις διατάξεις της § 9 του άρθρου αυτού του νέου νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 11 του Ν. 2578/1998. Με τις νέες διατάξεις, το ελάχιστο χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών για τη διατήρηση του αναφερόμενου πιο πάνω ποσοστού συμμετοχής αφορά όχι μόνο τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), όπως προαναφέραμε, αλλά και τις λοιπές ημεδαπές εταιρείες ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.
2.10. Με τις διατάξεις της § 10 του άρθρου αυτού του νέου νόμου προστίθεται παράρτημα Α1, με το οποίο προβλέπονται πλέον και νέες μορφές εταιρειών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 8 έως 11 του νέου νόμου.
Β. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/56/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ.
Με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' του νόμου αυτού ενσωματώνεται στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο η Οδηγία 2004/56/ΕΚ σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή των κρατών-μελών της Ε.Ε. στον τομέα της άμεσης φορολογίας.
Σημειώνεται ότι η Οδηγία 77/799/ΕΟΚ σχετικά με την αμοιβαία συνδρομή των αρμόδιων αρχών των κρατών-μελών στον τομέα της άμεσης φορολογίας, ενσωματώθηκε στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο με τις διατάξεις του Ν. 1914/1990 (Κεφάλαιο Β'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3312/2005.
Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, ενσωματώνεται στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο η Οδηγία 2004/56/ΕΚ, η οποία επικαιροποίησε την προηγούμενη όμοιά της.
Οι κυριότερες διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού περιλαμβάνουν τα ακόλουθα :
- Ορίζεται και πάλι η Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του εν λόγω υπουργείου για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
- Παρέχεται εξουσιοδότηση στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζει με απόφασή του τις υπηρεσίες του υπουργείου του που θα ενεργούν σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή, για την παροχή πληροφοριών χωρίς προηγούμενη αίτηση ή ανταλλαγή αυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Ρυθμίζονται θέματα που έχουν σχέση με τον τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις για το φορολογικό απόρρητο.
- Προστίθεται νέο άρθρο 24 στο Ν. 1914/1990, με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος κοινοποίησης πράξεων και αποφάσεων των διοικητικών αρχών άλλου κράτους-μέλους.
- Επίσης, προστίθεται νέο άρθρο 24α' στο Ν. 1914/1990, με το οποίο θεσμοθετείται η δυνατότητα της ελληνικής φορολογικής διοίκησης να συμφωνεί με τις αντίστοιχες διοικήσεις των άλλων κρατών-μελών, όπως διενεργούν ταυτοχρόνως ελέγχους, η καθεμία στο έδαφός της, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η φορολογική κατάσταση υπόχρεων παρουσιάζει κοινό ή συμπληρωματικό ενδιαφέρον για τουλάχιστον ένα ή και περισσότερα κράτη-μέλη.
Τέλος, η διεύθυνση ελέγχου του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ως η αρμόδια αρχή για την υποδοχή και την αποστολή προτάσεων για διενέργεια ταυτόχρονου φορολογικού ελέγχου από και προς τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών.
Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου αυτού, εναρμονίζεται το εθνικό φορολογικό δίκαιο με τις διατάξεις της 6ης Οδηγίας ΦΠΑ (77/388/ΕΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/65/ΕΚ, η οποία προβλέπει την κατάργηση της υποχρέωσης ορισμού λογιστή - φοροτεχνικού εκπροσώπου (ελληνικό εφεύρημα) από την 1-1-2006 από τους υποκείμενους σε φόρο, οι οποίοι δεν είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας αλλά σε άλλο κράτος-μέλος, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για απόδοση του ΦΠΑ στη χώρα μας για πράξεις για τις οποίες ο φόρος οφείλεται στη χώρα μας.
Επίσης, καταργείται και η υποχρέωση (των ίδιων) για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων για τις ανωτέρω πράξεις στη χώρα μας, καθ' όσον οι ως άνω υποκείμενοι σε φόρο τηρούν τις λογιστικές υποχρεώσεις στην εγκατάστασή τους σε άλλο κράτος-μέλος (§ 1 περ. δ').
Επίσης, με το εν λόγω άρθρο προβλέπεται ότι:
- Ο φορολογικός αντιπρόσωπος είναι υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ στην Ελλάδα για τις πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτήν από υποκείμενο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα (υποχρεωτικά).
Σημειώνεται ότι προαιρετικά προβλέπεται ο φορολογικός αντιπρόσωπος για την απόδοση του ΦΠΑ στην Ελλάδα για πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτήν και από υποκείμενο εγκατεστημένο σε άλλο κράτος-μέλος (§ 1 περ. α').
Επίσης, προβλέπεται:
α) Να χορηγείται ΑΦΜ στους υποκείμενους στο φόρο (με την υποβολή δήλωσης έναρξης) που πραγματοποιούν φορολογητέες πράξεις στην Ελλάδα και είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος και χωρίς να έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω ΑΦΜ δεν μεταβάλλεται σε οποιαδήποτε μεταβολή (αλλαγή ή παύση του κ.λπ.) (§ 1 περ. β').
β) Να απαλλάσσονται (οι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος - μέλος) για τις πράξεις που πραγματοποιούν στην Ελλάδα από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων, καθότι τηρούνται στην εγκατάστασή τους στο άλλο κράτος-μέλος (§ 1 περ. γ').
Από την αρμόδια Δ/νση του ΦΠΑ του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, αναμένεται να ορισθεί επακριβώς η διαδικασία η οποία θα ακολουθείται.
Τέλος, καταργείται η υποχρέωση να υπογράφονται οι δηλώσεις ΦΠΑ από λογιστή-φοροτεχνικό μέλους του ΟΕΕ για τις περιπτώσεις που προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 2873/2000.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την 1-1-2006.
Δ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού, αντικαθίστανται τα δύο πρώτα εδάφια της § 1 του άρθρου 111 του Ν. 2238/94. Ειδικότερα:
Με τις νέες διατάξεις αυξάνεται το ποσοστό προκαταβολής του φόρου:
α) Των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), συνεταιρισμών, αλλοδαπών επιχειρήσεων κ.λπ. από 55% σε 65%.
β) Των τραπεζικών ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών τραπεζών από 60% σε 80%.
Σημειώνεται ότι τα αυξημένα ποσοστά προκαταβολής ισχύουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2006 (χρήση 2005) και επομένων.
2. Με τις διατάξεις του άρθρου 12 § 1 του νόμου αυτού, παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που εμφάνισαν ζημίες προηγουμένων χρήσεων λόγω της πρώτης εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) κατά τη χρήση 2005 (μόνο) να μη λαμβάνουν υπόψη τους τη ζημία που προκύπτει λόγω της αρχικής μετάβασης στα ΔΠΧΠ για τον προσδιορισμό του μέγιστου ποσού των κερδών που μπορεί να διανεμηθεί ως μέρισμα στους μετόχους της, όπως προβλέπουν οι διατάξεις της § 2 του άρθρου 44α του Ν. 2190/1920.
3. Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του νόμου αυτού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον υπολογισμό του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) έτους 2006. Ειδικότερα:
α) Για τον υπολογισμό του φόρου (ΦΜΑΠ) έτους 2006 θα ισχύσουν οι παλαιές αντικειμενικές αξίες έτους 2005 (όχι οι νέες τιμές που ισχύουν από 1-1-2006) και τα αφορολόγητα όρια του 2005.
β) Ο φορολογικός συντελεστής σε όλες τις βαθμίδες αυξάνεται κατά 18%.
Επισημαίνεται ότι, για τα νομικά πρόσωπα, ο συντελεστής αυξάνεται σε 0,826 (από 0,70) και το αφορολόγητο όριο παραμένει 243.600 ευρώ. Τα νομικά πρόσωπα, που δεν έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα και έχουν υποβάλει μία τουλάχιστον φορά δήλωση ΦΜΑΠ, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης, εκτός εάν μεταβληθεί η περιουσιακή τους κατάσταση.
Τέλος, με την ΠΟΛ. 1026/17-2-2006 του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, παρατάθηκαν οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων για τα νομικά πρόσωπα (υποβάλλονται από 27/3/2006 μέχρι 31/3/2006 σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους).
Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις (άρθρο 14).
Αρθρο του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗ*
* Ο κ. Αθανάσιος Βουθούνης είναι οικονομολόγος, φορολογικός σύμβουλος, πρόεδρος της εταιρείας «Συνεργάτες Γιάννη Γιαμαρέλου Α.Ε. - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων».  1) Πώς θα εφαρμοσθεί ο νόμος για ΦΠΑ στις οικοδομές
Αφορά και τις άλλες διατάξεις
" Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ "
Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2005
Σελ. 50
THN 13/12/2005 ψηφίστηκαν οι διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου που αναφέρονται στο «Φόρο Προστιθέμενης Αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις».
Mε το νόμο αυτό, που ήδη προωθείται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία. Οι κυριότερες διατάξεις του εν λόγω νόμου περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
A. ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
Σημειώνεται καταρχήν ότι με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Νόμου τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000) που αναφέρονται στη μεταβίβαση ακινήτων και κυρίως οι διατάξεις του άρθρου 6 αυτού που παρατείνονταν επί σειράν ετών από την πρώτη εφαρμογή στη χώρα μας του ΦΠΑ (1/1/1987).


1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού του νέου νόμου παρέχεται η δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που θέλουν περιστασιακά (ευκαιριακά), να ασχοληθούν με την ανέγερση και πώληση νεόδμητων οικοδομών, να ενταχθούν με δήλωση έναρξης ή μεταβολής στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., προκειμένου να έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, που θα επιβαρύνει την ανέγερση της οικοδομής.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η § 1 του άρθρου 6 του Ν. 2859/2000 (ΚΦΠΑ). Ειδικότερα:
2.1. Με τις νέες διατάξεις καθορίζεται ότι παράδοση ακινήτων είναι η μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων ή τμημάτων αυτών καθώς και του οικοπέδου που τους αναλογεί και μεταβιβάζεται μαζί μ΄ αυτά ή ιδανικών μεριδίων οικοπέδου επί των οποίων εφαρμόζεται το αμάχητο τεκμήριο του ΦΜΑ εφόσον η μεταβίβαση πραγματοποιείται από επαχθή αιτία πριν από την πρώτη εγκατάσταση σ' αυτά.
2.2. Επίσης με την παράγραφο αυτή ορίζεται τι θεωρούνται κτίρια, και πρώτη εγκατάσταση (η με οποιοδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση αυτού από τον υποκείμενο στο φόρο, ιδιοκατοίκηση, μίσθωση, ιδιοχρησιμοποίηση κ.λπ.).
2.3. Σημειώνεται ότι: α) η ξεχωριστή μεταβίβαση οικοπέδου δεν συνιστά πράξη παράδοσης ακινήτου υποκείμενη σε ΦΠΑ, β) όταν από την έκδοση της αδείας έχει περιέλθει πενταετία χωρίς να πραγματοποιηθεί πρώτη εγκατάσταση θεωρείται ότι με την συμπλήρωση της πενταετίας πραγματοποιείται η πρώτη εγκατάσταση.
3. Με τις διατάξεις της § 3 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι στο ΦΠΑ (19%) θα υπάγονται τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής εκδίδεται από την 1η Ιανουαρίου 2006 καθώς και τα ακίνητα των οποίων η άδεια κατασκευής έχει εκδοθεί πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά αναθεωρείται από την 1η Ιανουαρίου 2006 εφόσον μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες κατασκευής.
Εφόσον έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στην πολεοδομία και έχει υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής μέχρι την 25-11-2005, μπορεί να χορηγηθεί εξαίρεση από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, με αίτηση των ενδιαφερομένων.
4. Με τις διατάξεις της § 5 του άρθρου αυτού ως φορολογητέα πράξη εξομοιώνεται με παράδοση ακινήτου «οιονεί παράδοση» θεωρείται η ιδιοκατοίκηση ή ιδιόχρηση ή η παράδοση σε μη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου υποκειμένου, η μίσθωση, η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου ή η για οποιονδήποτε σκοπό ξένο προς την άσκηση της επιχείρησης χρησιμοποίηση των ακινήτων, που υπάγονται σε ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΦΠΑ.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης του κατασκευαζομένου ακινήτου για τις ανάγκες της ίδιας της επιχείρησης (πάγιο περιουσιακό στοιχείο) το ακίνητο υπόκειται στις διατάξεις του πενταετούς διακανονισμού του φόρου εισροών όπως προβλέπεται για τα αγαθά επένδυσης (άρθρο 33 του Ν. 2859/2000 ΚΦΠΑ).
5. Με τις διατάξεις της § 8, εδάφιο β΄ του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τις παραδόσεις ακινήτων στον κύριο του οικοπέδου που αναθέτει σε εργολάβο την ανέγερση οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αξία των κτισμάτων που παραδίδονται σε αυτόν. Στον υπολογισμό της αξίας αυτής δεν λαμβάνεται υπόψη η αξία του ιδανικού μεριδίου του οικοπέδου που αντιστοιχεί στα κτίσματα αυτά.
Σημειώνεται ότι η αξία αυτή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία των ποσοστών του οικοπέδου που μεταβιβάζονται από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο κατασκευαστή ή σε τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον εργολάβο.
6. Με τις διατάξεις της § 9 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδόσεις και οι αυτοπαραδόσεις των ακινήτων τα οποία δεν θεωρούνται νεόδμητα. Επίσης με την παράγραφο αυτή απαλλάσσονται από το ΦΠΑ και οι παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων σε δικαιούχους απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
Σημειώνεται ότι τόσο οι παραδόσεις ακινήτων (παλαιά ακίνητα) των οποίων η άδεια οικοδομής εκδόθηκε πριν από την 1/1/2006 δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΦΠΑ, όσο και η απόκτηση πρώτης κατοικίας δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, αλλά εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της ΦΜΑ.
7. Με τις διατάξεις της § 11 του άρθρου αυτού προβλέπονται ορισμένες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις κατασκευής και πώλησης οικοδομών, ήτοι:
7.1. Υποβολή ειδικής δήλωσης κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης (υπογραφή συμβολαίου κ.λπ.) για να καταβάλλεται ο φόρος του μεταβιβαζομένου ακινήτου.
7.2. Υποβολή ειδικών εντύπων για το κόστος του ακινήτου (προϋπολογιστικά και απολογιστικά) για να είναι εφικτός ο φορολογικός έλεγχος και η τελική εκκαθάριση του οφειλόμενου ΦΠΑ.
Β. ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (ΦΑΥ)
1. Με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 10 επαναφέρεται από 1-1-2006 ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος.
Ειδικότερα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου ορίζονται τα ακόλουθα:
1.1. Αντικείμενο του φόρου αυτού είναι κάθε περαιτέρω μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου κ.λ.π. που αποκτήθηκε με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1-1-2006.
1.2. Ο φόρος αυτός (ΦΑΥ) επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της αξίας της τιμής πώλησης του ακινήτου (φορολόγηση του κέρδους) (άρθρο 2 § 1). Περαιτέρω ορίζεται ότι:
- Οι μεταβιβάσεις που αποτελούν αντικείμενο του ΦΑΥ δεν υπόκεινται περαιτέρω σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) (άρθρο 21 § 6).
- Η μεταβίβαση σε εργολάβο - κατασκευαστή ποσοστών οικοπέδου επί του οποίου ο εργολάβος αναγείρει οικοδομή δεν υπόκειται σε ΦΑΥ έστω και αν έχει αποκτηθεί το οικόπεδο μετά την 1-1-2006 (άρθρο 2 § 3 ).
- Τόσο η αξία κτήσης όσο και η αξία πώλησης του ακινήτου προσδιορίζονται σύμφωνα με το σύστημα αντικειμένων προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ή με το σύστημα των συγκριτικών στοιχείων (όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα).
1.3. Οι συντελεστές του φόρου αυτού ορίζονται ως ακολούθως:
20% αν η μεταβίβαση γίνει σε χρονικό διάστημα έως και πέντε (5) ετών από την κτήση του ακινήτου
10% αν η μεταβίβαση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) έως και δεκαπέντε (15) ετών από την κτήση του ακινήτου
5% αν η μεταβίβαση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) έως και είκοσι πέντε (25) ετών από την κτήση του ακινήτου.
Για τις μεταβιβάσεις ακινήτων μετά την πάροδο 25 ετών από την κτήση του ακινήτου δεν επιβάλλεται ΦΑΥ (άρθρο 6).
1.4. Τέλος δεν υπόκεινται σε φόρο αυτόματου υπερτιμήματος (ΦΑΥ) το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, οι ΟΤΑ, οι ιεροί ναοί και οι ιερές μονές (άρθρο 7).
Γ. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1. Με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 19 καθιερώνεται νέος φόρος με την πιο πάνω ονομασία. Το τέλος αυτό επιβάλλεται επί της συναλλαγής ακινήτων σε αντικατάσταση του φόρου μεταβίβασης ακινήτων.
Ειδικότερα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου ορίζονται τα εξής:
1.1. Αντικείμενο του τέλους αυτού είναι κάθε περαιτέρω μεταβίβαση με επαχθή αιτία ακινήτου κ.λ.π. που αποκτήθηκε με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1-1-2006.
1.2. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ) καταργείται και αντικαθίσταται από το τέλος συναλλαγής για τις περαιτέρω μεταβιβάσεις ακινήτων που έχουν αποκτηθεί μετά την 1-1-2006, ενώ η επιβολή του φόρου μεταβίβασης (ΦΜΑ) παραμένει για τις μεταβιβάσεις ακινήτων που έχουν αποκτηθεί πριν από την 1-1-2006 (άρθρο 11 § 1).
1.3. Εξακολουθεί να επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης (ΦΜΑ) στις περιπτώσεις νεόκτιστης οικοδομής που ανεγέρθηκε επί οικοπέδου ή γηπέδου που αποκτήθηκε μετά την 1-1-2006 (άρθρο 11 § 2).
1.4. Η μεταβίβαση οικοδομής ή διαμερίσματος που έχει υπαχθεί σε ΦΠΑ και ανεγέρθηκε από κατασκευαστή φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποκείμενο σε ΦΠΑ επί οικοπέδου ή γηπέδου, δε συνιστά περαιτέρω μεταβίβαση και επομένως δεν επιβάλλεται τέλος συναλλαγής στον αγοραστή (άρθρο 11 § 3).
1.5. Βάση υπολογισμού του τέλους συναλλαγής είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ή με το σύστημα των συγκριτικών στοιχείων (όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα) (άρθρο 12).
1.6. Το τέλος συναλλαγής βαρύνει τον αγοραστή του ακινήτου (άρθρο 13).
1.7. Περαιτέρω, ο συντελεστής του τέλους ορίζεται σε 1% επί της αξίας του ακινήτου κ.λπ. (άρθρο 15).
Για την καλλίτερη κατανόηση των πιο πάνω σημαντικών μεταβολών στη μεταβίβαση ακινήτων παραβάλλουμε τον πιο κάτω συνοπτικό πίνακα με τις σχετικές μεταβολές που θα ισχύουν στην φορολογία αυτή από 1/1/2006.
Δ. ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
1. Με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 23 του νόμου επέρχονται μεταβολές στην φορολογία κεφαλαίου. Οι κυριότερες από τις μεταβολές αυτές είναι οι εξής:
1.1. Αναπροσαρμόζονται τα απαλλασσόμενα ποσά για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, αιτία θανάτου ή γονικής παροχής:
§ Για κατοικία: μέχρι 75.000 ευρώ για κάθε άγαμο κληρονόμο ή κληροδόχο (από 65.000 ευρώ), μέχρι 115.000 ευρώ (1) για κάθε έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα (από 100.000 ευρώ), που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους.
§ Για οικόπεδο: μέχρι 35.000 ευρώ για κάθε άγαμο κληρονόμο ή κληροδόχο (από 30.000 ευρώ), μέχρι 64.000 ευρώ (2) για κάθε έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα (από 55.000 ευρώ).
1.2. Αναπροσαρμόζεται ως προς τα κλιμάκια η φορολογική κλίμακα της πρώτης κατηγορίας Α΄ (της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
Σημειώνεται ότι οι εγγονοί εντάσσονται στην Α΄ κατηγορία (από την Β΄ κατηγορία) (άρθρο 20 § 5).
1.3. Διπλασιάζεται ο χρόνος εξόφλησης του οφειλόμενου φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ίσες διμηνιαίες δόσεις (από 24 μηνιαίες δόσεις) (άρθρο 20 § 12).
1.4. Αναπροσαρμόζονται τα όρια των γονικών παροχών (του άρθρου 1509 του Α.Κ.) σε 100.000 ευρώ (από 90.000 ευρώ) αυτοτελώς για κάθε γονέα (άρθρο 20 § 7).
1.5. Αναπροσαρμόζονται τα αφορολόγητα ποσά για την αγορά πρώτης κατοικίας.
1.6. Για αγορά κατοικίας από άγαμο μέχρι ποσού 75.000 ευρώ (από 65.000 ευρώ).
1.7. Για αγορά κατοικίας από έγγαμο κ.λ.π. μέχρι 115.000 ευρώ (3) (από 100.000 ευρώ).
1.8. Για αγορά οικοπέδου από άγαμο μέχρι ποσού 35.000 ευρώ (από 30.000 ευρώ).
1.9. Για αγορά οικοπέδου από έγγαμο κ.λ.π. μέχρι ποσού 64.000 ευρώ (2) (από 55.000 ευρώ).
2. Περαιτέρω, με το άρθρο 23 καταργούνται οι διατάξεις της § 15 του άρθρου 5 του Ν. 3296/2004 που αφορούσαν την δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).
2.1. Και με τις νέες διατάξεις κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα ακίνητα που κατέχουν την 1η Ιανουαρίου.
2.2. Η εν λόγω δήλωση συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) υποβάλλεται μόνο μία φορά από κάθε υπόχρεο. Δήλωση μεταβολής στοιχείων ακινήτων (Ε9) υποβάλλεται μόνο σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή οικογενειακής κατάστασης του υπόχρεου την 1η Ιανουαρίου κατά το αντίστοιχο έτος.
2.3. Σημειώνεται ότι για το έτος 2006 και επόμενα έτη υποχρέωση υποβολής δηλώσεων έχουν μόνο όσα φυσικά πρόσωπα απέκτησαν ακίνητα σε επόμενο έτος από το έτος πρώτης καταγραφής (2005) ή έχουν οποιαδήποτε μεταβολή στην οικογενειακή ή περιουσιακή τους κατάσταση.
2.4. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και τα νομικά πρόσωπα τα οποία, είναι υπόχρεα σε δήλωση (Ε9) των στοιχείων ακινήτων ή των μεταβολών αυτών εντός του οικείου έτους ανεξάρτητα από το αν για το έτος αυτό έχουν υποχρέωση δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (π.χ. εταιρείες με υπερδωδεκάμηνη χρήση). Στην περίπτωση αυτή η δήλωση υποβάλλεται μέχρι τη 10η ημέρα του πέμπτου μήνα από τη λήξη του οικείου ημερολογιακού έτους.
Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Δαπάνες επιχειρήσεων
1. Με τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 24 του νέου νόμου προστίθενται στην § 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94 οι περιπτώσεις σ΄, τ΄, υ΄, φ΄, χ΄, ψ΄, ω΄ βάσει των οποίων αναγνωρίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις δαπανών ως φορολογικά εκπεστέες και ενσωματώνονται ουσιαστικά στην λίστα δαπανών (Πολ. 1005/2004). Ήτοι:
1.1. Τα έξοδα ταξιδίων με τα οποία επιβαρύνεται η επιχείρηση για τη μετάβαση, διαμονή και διατροφή, διευθυντικού και άλλων στελεχών, αντιπροσώπων ή ειδικών επιστημόνων που την εκπροσωπούν εφόσον ο σκοπός του ταξιδίου συνδέεται με την ασκούμενη δραστηριότητα της
επιχείρησης (όχι αναψυχής). Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα διατροφής δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα από το κόστος διαμονής.
1.2. Τα ποσά των ενοικίων που καταβάλλει η επιχείρηση λόγω εκτός έδρας εργασίας, για τη διαμονή των εργαζομένων σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή οικίες που βρίσκονται σε διαφορετικό μέρος από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους.
Προϋπόθεση για την έκπτωση των ποσών αυτών, τα δικαιολογητικά να έχουν εκδοθεί στο όνομα της επιχείρησης και η απόσταση μεταξύ προσωρινής διαμονής και μόνιμης κατοικίας να είναι άνω των 100 χιλιομέτρων.
1.3. Το ανταποδοτικό τέλος που καταβάλλει μία επιχείρηση λόγω της συμμετοχής της σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2939/2001.
1.4. Τα δώρα που παρέχει η επιχείρηση σε πελάτες της (άλλες επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.) εφόσον φέρουν την επωνυμία της και έχει καταβάλει το διαφημιστικό τέλος 2% για την συνολική αξία των δώρων αυτών. Το ποσό για κάθε δώρο χωριστά (μονάδα) δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15 ευρώ.
1.5. Οι παροχές σε είδος ή σε χρήμα που παρέχει η επιχείρηση σε εργαζομένους της για την επιβράβευση της απόδοσής τους με την προϋπόθεση ότι για τις παροχές αυτές έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.
1.6. Εκπίπτει το 50% των εξόδων κινητής τηλεφωνίας που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοί της με κινητά τηλέφωνα της επιχείρησης, με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολουμένων στην επιχείρηση υπαλλήλων της.
1.7. Τα ποσά που καταβάλλει η επιχείρηση για την οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων του προσωπικού της ή των πελατών της για την ενημέρωσή τους σε διάφορα θέματα (στρατηγικής, οριοθέτησης μελλοντικών στόχων, εισαγωγής νέων προϊόντων κ.λπ.) προϋπόθεση ότι οι εκδηλώσεις αυτές θα πραγματοποιούνται στο νομό που εδρεύει η επιχείρηση ή σε άλλο μέρος στο οποίο λειτουργεί υποκατάστημά της.
2. Με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις διανομής και παροχής φυσικού αερίου να σχηματίζουν πρόβλεψη για την απόσβεση επισφαλών απαιτήσεών τους η οποία υπολογίζεται με ποσοστό 1% επί της αξίας των εκδιδομένων λογαριασμών.
3. Με τις διατάξεις της § 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα η δαπάνη αγοράς ειδικής ενδυμασίας του προσωπικού τους η οποία επιβάλλεται όχι μόνο για λόγους υγιεινής ή ασφάλειας αλλά και ομοιόμορφης εμφάνισης ως απαραίτητης για την εκτέλεση των καθηκόντων τους (πολυκαταστήματα κ.λπ.).
4. Με τις διατάξεις της § 4 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα § 16 στο άρθρο 31 του Ν. 2238/94 και αναριθμούνται ανάλογα οι επόμενοι παράγραφοι.
5. Με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 16 προβλέπεται η μη αναγνώριση των ποσών που καταβάλλουν οικειοθελώς οι επιχειρήσεις σε εργαζομένους ή σε τρίτους με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 31 του Ν. 2238/94.
5.1. Εξαιρούνται οι αμοιβές ή αποζημιώσεις που καταβάλλονται ως αντάλλαγμα για παρεχόμενες υπηρεσίες ή υποχρεωτικά βάσει νόμου, από τον ως άνω γενικό κανόνα.
5.2. Σημειώνεται ότι οι αποζημιώσεις του Ν. 2112/1920 (λόγω διακοπής της σχέσης) που καταβάλλονται πέραν των νομίμων με τη διάταξη αυτή το επιπλέον ποσό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα παρότι εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του άρθρου 14 § 1 του Ν. 2238/94 για τη φορολόγησή τους με 20%.
6. Με τις διατάξεις της § 5 του άρθρου αυτού, προστίθεται νέο εδάφιο στην § 19 του άρθρου 31 του Ν. 2238/94, βάσει του οποίου προβλέπεται η έκδοση κάθε χρόνο από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών απόφασης (λίστα) στην οποία περιλαμβάνονται οι δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα.
6.1. Σημειώνεται ότι η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα τις δαπάνες αυτές να τις αμφισβητήσει (εάν απορριφθούν από τον φορολογικό έλεγχο) με προσφυγή της στα διοικητικά δικαστήρια.
6.2. Επίσης οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για ισολογισμούς που κλείνουν μετά την 30ή Δεκεμβρίου 2005.
Παράταση προθεσμιών
1. Με τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 25 του νέου νόμου παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 (για μία ακόμα δεκαετία) η ισχύς των διατάξεων των §§ 1 και 2 του άρθρου 118 του Ν. 2238/94 [παροχή των απαλλαγών και μειώσεων (αύξηση κατά 50% του πρώτου αφορολόγητου κλιμακίου της κλίμακος μισθωτών και μείωση κατά 40% των συντελεστών φορολογίας) στους μόνιμους κατοίκους των μικρών νήσων με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων]. Σημειώνεται ότι οι υπόλοιπες διατάξεις των §§ 3 και 4 του άρθρου 118 του Ν. 2238/94 παρατείνονται μέχρι 18-12-2017 (λήγουν 18-2-2007).
2. Με τις διατάξεις της § 2 του άρθρου αυτού παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του Ν. 1297/1972 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2008 (από 31/12/2005).
Σημειώνεται ότι με τον Ν. 1297/1972 προβλέπονται ευεργετικές διατάξεις για τη συγχώνευση ή μετατροπή των επιχειρήσεων προς δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων.
Λοιπές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος
1. Με τις διατάξεις της § 4 του άρθρου 26 του νέου νόμου μειώνεται ο συντελεστής παρακράτησης φόρου που γίνεται στους τόκους που αποκτούν αλλοδαπές επιχειρήσεις χωρών με τις οποίες δεν υφίσταται σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας από 35% σε 29% για τη χρήση 2006 και 25% στη συνέχεια για τις επόμενες χρήσεις.
2. Με τις διατάξεις της § 5 του άρθρου αυτού καταργούνται οι διατάξεις της § 7 του άρθρου 9 του Ν. 2999/2002 για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά.
3. Σημειώνεται ότι με την § 7 του άρθρου 9 του Ν. 2992/2002 προεβλέπετο ο σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού για τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις.
ΣΤ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Α.Ν. 89/1967 «ΠΕΡΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»
1. Με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 35 τροποποιούνται οι διατάξεις του Α.Ν. 89/1967.
1.1. Την 31 Δεκεμβρίου 2005 λήγουν (για τις επιχειρήσεις που είχαν υπαχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2001 στις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967) οι δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές που προέβλεπαν οι διατάξεις του νόμου αυτού. Περαιτέρω με τις νέες διατάξεις προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.2. Η δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του υφιστάμενες εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις που διέπονται από τον Α.Ν. 89/1967 αλλά και νέες επιχειρήσεις, εφόσον δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παροχή συντονιστικών - διοικητικών υπηρεσιών σε συνδεδεμένες με αυτές εκτός Ελλάδος επιχειρήσεις.
1.3. Προβλέπεται η υποβολή αίτησης της ενδιαφερόμενης (ελληνικής ή αλλοδαπής) επιχείρησης.
1.4. Η υπαγωγή συντελείται με την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης.
1.5. Τα κέρδη των εν λόγω επιχειρήσεων υπόκεινται στους ισχύοντες για όλες τις επιχειρήσεις συντελεστές φόρου εισοδήματος. Ο υπολογισμός των κερδών των εν λόγω επιχειρήσεων θα λαμβάνει χώρα με την μέθοδο cost-plus, δηλαδή με την προσθήκη ενός προκαθορισμένου ποσοστού κέρδους επί των πάσης φύσεως δαπανών και αποσβέσεων των εν λόγω εταιρειών πλην του φόρου εισοδήματος, οι οποίες τεκμηριούνται από αντίστοιχα νόμιμα φορολογικά στοιχεία.
Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι πάντως κατώτερο του 5%. Σημειώνεται ότι στις υπαγόμενες επιχειρήσεις δεν προβλέπεται καμία απαλλαγή από άμεσους ή έμμεσους φόρους.
Ζ. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Εισφορά μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.
1.1. Με τις νέες διατάξεις του άρθρου 36 του νέου νόμου επιβάλλεται φόρος 5% και επί της αξίας των μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο που εισφέρονται με σκοπό την κάλυψη του κεφαλαίου νεοϊδρυόμενης εταιρείας ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και τη συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενης.
1.2. Σημειώνεται ότι ο φόρος 5% επιβάλλεται επί της αξίας των μετοχών αυτών όπως αυτή προσδιορίζεται από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.
2. Ειδικός φόρος στις διαφημίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.
2.1. Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του νέου νόμου μειώνεται από 20% σε 10% ο συντελεστής του ειδικού φόρου (που προβλέπεται με τις διατάξεις της § 1 του άρθρου 115 του Ν. 1326/1983) από την κατάθεση του νομοσχεδίου η οποία έγινε την 25/11/2005.
2.2. Την 1/11/2006 ο εν λόγω ειδικός φόρος μειώνεται από 10% σε 5% και σε μηδέν τοις εκατό (0%) από την 1η Νοεμβρίου 2007 και μετά.
2.3. Σημειώνεται ότι με την Πολ. 1149/5-12-2005 του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών διευκρινίστηκε ότι η μείωση του ειδικού φόρου στο 10% αφορά τις διαφημίσεις που πραγματοποιούνται από 25-11-2005.
3. Κατάργηση ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων.
3.1. Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του νέου νόμου καταργούνται τα άρθρα 2 και 3 του Ν. 3220/2004 για εισοδήματα και κέρδη που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και μετά.
Με τις καταργημένες διατάξεις προβλεπόταν ο σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων μέχρι 35% των συνολικών αδιανέμητων κερδών τους προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων μέσα στα επόμενα τρία (3) χρόνια.
4. Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.
Με τις διατάξεις του άρθρου 47 του νέου νόμου επαναφέρεται η υποχρέωση υποβολής των πιστωτικών ή μηδενικών δηλώσεων Φ.Π.Α. από τον υπόχρεο στο φόρο για κάθε φορολογική περίοδο η οποία ως γνωστόν είχε καταργηθεί με το άρθρο 11 § 5 του Ν. 3052/2002.
5. Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις του νόμου αυτού ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2006, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του (άρθρο 53).
(1) Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 23.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών (από 20.000 ευρώ) και κατά 35.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους (από 30.000 ευρώ).
(2) Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών (από 8.000 ευρώ) και κατά 12.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους (από 10.000 ευρώ) (άρθρο 20 § 4).
(3) Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 23.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ) για καθένα από τα δύο (2) πρώτα τέκνα αυτών και κατά 35.000 ευρώ (από 30.000 ευρώ) για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους.
Aρθρο του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗ*
* Ο κ. Αθανάσιος Βουθούνης, είναι Οικονομολόγος, Φορολογικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *