Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Ε ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Με την Απόφαση-Πολ 1103/30-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων,"
 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής μέχρι και 5 Ιουλίου 2010 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ(από 30/6/2010 που είχε παραταθεί με την Πολ 1064/2010)
Ειδικότερα,

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που αποκτούν εισόδημα, από συμμετοχή σε εταιρεία, κοινοπραξία ή κοινωνία, με βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄, κατηγορίας, εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2009, οι πράκτορες, ασφαλειομεσίτες, συγγραφείς κλπ., περιπτώσεις αα), στστ), ζζ), της περίπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ , από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές ως αξιωματικοί ή κατώτερο πλήρωμα εμπορικών πλοίων, εισόδημα αλλοδαπής κλπ., περιπτώσεις ββ), γγ), δδ), εε), της ίδιας περίπτ., παραγρ. και άρθρου, καθώς και οι εφημεριδοπώλες και όσοι δικαιούνται βεβαιώσεις αμοιβών ή βεβαιώσεις ασφαλίστρων, από Ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, παρατείνεται μέχρι και 5 Ιουλίου 2010 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.
2. Μέχρι την ίδια ημερομηνία υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων
(Ε9).
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε ολόκληρη την Αποφαση -Πολ 1103/2010
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/8c/e0/08/8ce008b5ae00156184c5f28df05ca56db0c701da/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1103.pdf

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Α.Π ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την Πολ 1102/25-6-2010  του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων» , δίδονται αναλυτικές οδηγίες για την συμπλήρωση της εν λόγω δήλωσης.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν. 3842/2010 από το έτος 2010 και για κάθε επόμενο, επιβάλλεται φόρος στην ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων. Στην έννοια της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνονται το δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης επί ακινήτων καθώς και το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πυλωτής, δώματος ή ακαλύπτου χώρου οικοδομής των πιο πάνω ακινήτων.Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών παρασχέθηκαν με την ΠΟΛ 1094/2010 εγκύκλιο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1102/2010 με τίς αναλυτικές οδηγίες.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/b0/23/13/b0231314d0cf83c9b48bb588b00903525b5d2c84/application/pdf/pol1102_25_06_2010.pdf

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Με την Απόφαση-Πολ 1101 /24-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής,"
καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απαλλαγή από τον φόρο κατά την απόκτηση  της Α΄ Κατοικίας.
Ειδικότερα,
Τα δικαιολογητικα για την αγορά είναι:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου της απαλλαγής ή άλλο/α ισοδύναμο/α πιστοποιητικό/α που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας του και ληξιαρχική πράξη γάμου ή γέννησης τέκνου, κατά περίπτωση, εφόσον τα στοιχεία του γάμου ή της γέννησης δεν προκύπτουν από αυτό.

2. Τοπογραφικό διάγραμμα με επ’ αυτού βεβαίωση από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες ή δήλωση από ιδιώτη μηχανικό κατά τις διατάξεις του ν. 651/1977 και του ν. 1337/1983 ότι το αγοραζόμενο οικόπεδο ή το οικόπεδο μέσα στο οποίο βρίσκεται η αγοραζόμενη κατοικία είναι οικοδομήσιμο κατά το χρόνο της αγοράς και βρίσκεται μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή μέσα στα όρια οικισμού χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία άδεια οικοδομής, αντί του προηγούμενου δικαιολογητικού προσκομίζεται φωτοτυπικό αντίγραφο της άδειας, εφόσον από αυτή ή το προσαρτημένο σ’ αυτή τοπογραφικό διάγραμμα, εάν υπάρχει, προκύπτουν και οι δύο αναγκαίες κατά νόμο προϋποθέσεις και ο υπόχρεος δηλώσει υπεύθυνα στη δήλωση της
επόμενης παραγράφου ότι όσα αναφέρονται στην άδεια οικοδομής ή στο τοπογραφικό διάγραμμα δεν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κατά το χρόνο φορολογίας.

3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄), με την οποία ο αγοραστής θα βεβαιώνει ότι :
α) τόσο αυτός όσο και ο σύζυγος και τα ανήλικα ή ανάπηρα τέκνα τους:
i. δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη κατοικία ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικοδομήσιμο οικόπεδο ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου ή  κατοικίας σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων και τα  οποία συνολικά πληρούν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους,
ii. δεν έχουν τύχει απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης, κληρονομιάς ή γονικής παροχής για την απόκτηση πρώτης κατοικίας κατά το παρελθόν,
iii. δεν έχουν μεταβιβάσει κατά την προηγούμενη πενταετία:
- την επικαρπία ή το δικαίωμα οίκησης ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας, ή
- την ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου που πληρούσαν τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους, συναθροιζόμενα με τα λοιπά ακίνητα της οικογένειας,
β) δεν είναι συγγενής πρώτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με τον πωλητή ή σύζυγός του
γ) κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα επί ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν τη χορήγηση της απαλλαγής,
δ) αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει, μετά την κατάρτιση του συμβολαίου, τα απαιτούμενα κατά περίπτωση πιστοποιητικά που τυχόν θα του ζητηθούν από τη Δ.Ο.Υ.

4. Αναλυτική κατάσταση ακινήτων σύμφωνα με το υπόδειγμα που είναι συνημμένο στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπεύθυνης δήλωσης της προηγούμενηςπερίπτωσης, υπογεγραμμένη και από τους δύο συζύγους.


5. Η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα επί ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν τη χορήγηση της απαλλαγής για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων γίνεται με οποιοδήποτε νόμιμο μέσο. Ενδεικτικά αναφέρονται η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, η βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων, συμβάσεις εργασίας, φοίτηση των τέκνων σε σχολεία στην Ελλάδα, έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κ.λ.π.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ 1101/2010
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/52/c5/99/52c599c585dc53a00128c9f92d48addd7c4342b3/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.+1101.pdf

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ Φ.Π.Α Ν. 3842/2010

Με την Πολ. 1100/24-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 59, 60, 61, 62, 63 και 81 του ν.3842/23.4.2010 (ΦΕΚ 58Α) «αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»,"
παρέχονται  οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Ειδικότερα,

-Από 1.1.2010, ορίζεται ότι οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών και ενδοκοινοτικές παροχές και λήψεις υπηρεσιών δηλώνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά την ημερολογιακή περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας ο ΦΠΑ κατέστη απαιτητός. Η διάταξη αυτή ήταν σε ισχύ έως την 31.12.2009 για τις παραδόσεις και αποκτήσεις αγαθών, ωστόσο δεν αναφερόταν ρητά στον Κώδικα ΦΠΑ

-Ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του φορολογικού στοιχείου. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση της ενδοκοινοτικής παροχής υπηρεσιών που φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύμφωνα με το άρθρο 14§2α του Κώδικα ΦΠΑ. Για τις εν λόγω υπηρεσίες ο φόρος γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.
Η περίπτωση αυτή αφορά του ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι εκδίδουν φορολογικό στοιχείο όχι με την πραγματοποίηση της παροχής των υπηρεσιών αλλά με την κάθε είδους είσπραξη που πραγματοποιούν. Όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται προς άλλο κράτος μέλος και φορολογούνται στον τόπο του λήπτη, πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιοδική δήλωση και στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά τη φορολογική και ημερολογιακή περίοδο αντίστοιχα κατά την οποία πραγματοποιούνται. Ο υποκείμενος στο φόρο στην περίπτωση αυτή εκδίδει το «Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων».


-Προβλέπεται ότι το 0,5 της μονάδας στρογγυλοποιείται στην ανώτερη ακέραια μονάδα, με σκοπό τη σαφήνεια της διάταξης αυτής και ισχύει από 15.3.2010.

Η στρογγυλοποίηση καταλαμβάνει μόνο τους συντελεστές που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή της προβλεπόμενης από την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου του Κώδικα ΦΠΑ, μείωσης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο.


- Aπαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από φυσικά πρόσωπα ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και οδοντιάτρους στα ιδιωτικά τους ιατρεία και οδοντιατρεία, από ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία, ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω απαλλαγή καλύπτει τους γιατρούς εργασίας, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1168/16.12.2008

-Στη νέα διάταξη της περίπτωσης ε΄, της παραγράφου 1 του άρθρου 22, δεν περιλαμβάνονται τα επαγγέλματα των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών, κατά συνέπεια από 1.7.2010 οι υπηρεσίες των προσώπων αυτών υπάγονται στο ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή (23%).

-Αυξάνεται από 10% σε 25%, το ποσοστό βεβαίωσης του αμφισβητούμενου κύριου και πρόσθετου φόρου προστιθέμενης αξίας, σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής.

-Καταργείται η τμηματική καταβολή Φ.Π.Α από 1/7/2010.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1100/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/70/8e/38/708e381b9a17fcc3c9cf9b06e8b6551af5f65b5d/application/pdf/pol1100_24_06_2010.pdf

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

ΑΠΟ 1/7/2010 ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η Β΄ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Φ.Π.Α

Με την Πολ 1098/21-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3845 (ΦΕΚ65Α/06.05.2010) σχετικά με την αύξηση συντελεστών Φ.Π.Α. από 01.07.2010»,
παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
 Ειδικότερα,
1) ο κανονικός συντελεστής από 21%, αυξάνεται σε 23%,
2) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. από 10%, αυξάνεται σε 11%,
3) ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής, που ισχύει για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. από 5%, αυξάνεται σε 5,5%.

Ακολούθως, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές οι οποίοι ισχύουν για τα νησιά του Αιγαίου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α., από 15%, 7% και 4%, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 16%, 8% και 4%.

Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης από την 01/07/2010 και εφεξής, ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τους νέους αυξημένους συντελεστές, ακόμη και στην περίπτωση που το στοιχείο αυτό αφορά σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τα μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2010. πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται με ημερομηνία από την 01/07/2010 και εφεξής και αφορούν σε συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2010.

Αντίθετα, στην περίπτωση έκδοσης «Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου» (βάσει των διατάξεων του άρθρου 23, παράγρ. 2ε΄ του Κ.Β.Σ.), ο Φ.Π.Α. θα υπολογίζεται με τον συντελεστή που εφαρμόσθηκε κατά την έκδοση του προς ακύρωση στοιχείου, με δεδομένο ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.

Δείτε ολόκληρη την Πολ 1098/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/b7/62/61/b762614b3ac9160a0627b5429e5a621d20cf2a69/application/pdf/pol1098_21_06_2010.pdf

Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2010

ΑΠΟ 1/10/2010 Η ΕΝΑΡΞΗ Φ.Μ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΩΛΟΥΝΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΥΣ.

Με την  Απόφαση-Πολ 1097/21-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα, «Μετάθεση χρόνου έναρξη υποχρεωτικής χρήσης φορολογικών μηχανισμών, για τους επιτηδευματίες που διαθέτουν λιανικώς στο κοινό εφημερίδες και περιοδικά εκτός εγκατάστασης,»

μετατίθεται  για την 1-10-2010( από την 1-7-2010 ) η ημερομηνία έναρξης της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης εγκεκριμένων φορολογικών μαχανισμών του ν. 1809/1988.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση -Πολ 1097
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/d7/f0/96/d7f096b362a5d1b1bfe8630784a79dafca719445/application/pdf/pol1097_21_06_2010.pdf

Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

ΑΠΟ 1/7/2010 Ο ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΗΣ ΤΑΧΙ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με την Πολ 1096/21-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα ,
΄'Αντιμετώπιση θεμάτων εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ, που προκύπτουν από την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς φορολόγησης, την τήρηση βιβλίων εσόδων-εξόδων και την έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών"δίδονται οδηγίες και  διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους.
Ειδικότερα,
Από 1/7/2010 ο εκμεταλλευτής ΤΑΞΙ εντάσσεται στη Β΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ. (ΠΔ 186/1992) δηλαδή τηρεί τουλάχιστον βιβλίο εσόδων-εξόδων και εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988 που ενσωματώνεται ή συνδέεται με το ταξίμετρο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1096
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/2a/02/a9/2a02a96dffbfb150f27fa31894468fd99a54689d/application/pdf/pol1096_21_06_2010.pdf

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την Απόφαση-Πολ 1095/21-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με  θέμα «Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010», καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της Δήλωσης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
Ειδικότερα,

Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010 υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και δεν απαιτείται να συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 - 5, Κ1 - Κ9 και Α.Α. ΓΗΣ). Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται στη συμπλήρωση των οικείων φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων, τα οποία φυλάσσονται στην έδρα του και είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, όταν αυτά ζητηθούν.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση- Πολ 1095.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/18/1e/c4/181ec4a718a8cdcdeb7ceba8fe06aee328dadc63/application/pdf/pol1095_21_06_2010.pdf

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ(ΑΡΘΡΑ 27 -50 Ν.3842/2010)

Με την Πολ 1094/14-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας " ,δίδονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842 /2010.
Ειδικότερα,

• Επιβάλλεται Φ.Α.Π. στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.


• Για τον υπολογισμό του Φ.Α.Π. λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία των ακινήτων. Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6‰.

Με συντελεστή 1‰ φορολογείται η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

• Ορίζεται επίσης ότι ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια.

• Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικονομικού έτους και ολοκληρώνεται σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ειδικά για το έτος 2010 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Ιουνίου 2010, και καταβάλλεται σε τρεις (3) διμηνιαίες δόσεις.
 Ουσιαστικά ο Φ.Α.Π. είναι ίδιος με το ΕΤΑΚ για τα νομικά πρόσωπα .

Σημειώνεται οτι με την Απόφαση-Πολ 1089/14-6-2010 δόθηκε παράταση για τα νομικά πρόσωπα μέχρι την 30η Ιουλίου 2010, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.

Δείτε ολόκληρη την Πολ 1094/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/5c/de/05/5cde05c9d717384f711af05f094da35e2f54b779/application/pdf/pol1094_2010_06_14.pdf

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 15%.

Με την Απόφαση-Πολ 1093/14-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα,
"Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εξαίρεση των νομικών προσώπων από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3091/2002 (Φ.Ε.Κ. 330Α΄/24-12-2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄/23-04-2010),"

περιγράφονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να τηρούνται κατ έτος απο τα νομικά πρόσωπα  την 1η Ιανουαρίου τα οποία εμπίπτουν στις απαλλακτικές  διατάξεις  του ειδικού φόρου επί των ακινήτων (off-shore)

Δείτε ολόκληρη  την Απόφαση -Πολ 1093/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/c8/cd/cc/c8cdccb87a4bfc515c634ba5097e02d50e96e5db/application/pdf/pol1093.pdf

ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ (ΑΡΘΡΑ 75,76,81§1 ΤΟΥ Ν.3842/2010)

Με την Πολ 1092/14-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 75 και 76 καθώς και της παραγράφου 1 του άρθρου 81 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄)«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»,
δίδονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων.
Ειδικότερα,

Α) Το ύψος του προστίμου (ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1) που εφαρμόζεται για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5 ορίζεται σε
:
- Τετρακόσια (400) ευρώ για τους μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και για τους
τηρούντες βιβλία Α΄ κατηγορίας.

- Οκτακόσια (800) ευρώ για τους υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας.

- Χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για τους υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας
 
Β) Το ύψος του προστίμου (ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1) που εφαρμόζεται για τις λοιπές (πλην των ανωτέρω αναφερόμενων στην περίπτωση Α΄) παραβάσεις (γενικές παραβάσεις ανεξαρτήτως συντελεστή βαρύτητας και λοιπές αυτοτελείς) ορίζεται σε:

- Τριακόσια (300) ευρώ για τους μη υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων και για τους τηρούντες
βιβλία Α΄ κατηγορίας.(από 293€)

- Εξακόσια (600) ευρώ για τους υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας.(από 586€)

- Εννιακόσια (900) ευρώ για τους υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας.(από880€)
 
-Προβλέπεται επίσης η υποχρεωτική αναστολή λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων των επιτηδευματιών μέχρι ενα (1) μήνα,πέρα από τα  ισχύοντα (απειλή ή βία κλπ)
 
-Θεσπίζεται για πρώτη φορά η άμεση επιτόπια έκδοση της Απόφασης Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) για ορισμένες παραβάσεις εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα των διατάξεων του Κ.Β.Σ., από τους υπαλλήλους που διενεργούν τον έλεγχο.
 
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1092/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/dd/84/31/dd8431cd58ecb2bac36e28172c5ac1488e9fc985/application/pdf/pol1092.pdf

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ Κ.Β.Σ (ΠΔ 186/92) ΑΡΘΡΑ 19 & 20 ΤΟΥ Ν.3842/2010

Με την Πολ 1091/14-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα, «Παροχή διευκρινίσεων εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 19 και 20του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης,αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις που αφορούν θέματατου Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και καθορισμού διαδικασιών και προϋποθέσεων διενέργειας ορισμένων κατηγοριών συναλλαγών»,

παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 19 και 20 του ν.3842/2010.
Ειδικότερα,

-Καταχώριση εξόδων μέχρι 150 ευρώ στα βιβλία (χρόνος έναρξης ισχύος 1/1/2011)

- Απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίου αποθήκης ο επιτηδευματίας  που αποκλειστικά επεξεργάζεται αγαθά τρίτων (φασονίστας).

-Μη τήρηση βιβλίου αποθήκης στο υποκατάστημα και τον αποθηκευτικό χώρο (χρόνος έναρξης ισχύος από 1/6/2010).

-Μη τήρηση βιβλίων υποκαταστήματος Γ΄ κατηγορίας

-Εναρμόνιση του χρόνου έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) των ασκούντων ελευθέριο επάγγελμα κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 με το χρόνο έκδοσης των φορολογικών στοιχείων παροχής υπηρεσίας όλων των επιτηδευματιών (έναρξη ισχύος από 1.1.2011.-δηλαδή  εκδίδεται  με την ολοκλήρωση της παροχής και όχι με την  είσπραξη των αμοιβών). 

-Παράταση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων (χρόνος έναρξης ισχύος 1/6/2010)
 Παρατείνεται με υποβολή σχετικής γνωστοποίησης ( από έγκριση )και μέχρι 50 ημέρες για μία φορά εντός της ίδιας διαχειριστικής περιόδου η προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων Α΄, Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, του βιβλίου αποθήκης καθώς και της προθεσμίας ενημέρωσης των βιβλίων της έδρας με τα δεδομένα των βιβλίων υποκαταστήματος όταν γι΄ αυτό τηρούνται βιβλία. Η εφάπαξ παράταση ενημέρωσης των βιβλίων με γνωστοποίηση μέχρι 50 ημέρες, αφορά κάθε βιβλίο για το οποίο
γνωστοποιείται παράταση.  Πέραν των 50 ημερών απαιτείται έγκριση του Προισταμένου της Δ.Ο.Υ

-Εξόφληση συναλλαγών μέσω τραπεζικών λογαριασμών ή με επιταγές  (έναρξη ισχύος από 1.6.2010).
Μειώνεται το όριο άνω του οποίου υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης τιμολογίων (αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών) από το λήπτη του φορολογικού στοιχείου, με επιταγές έκδοσης του λήπτη του στοιχείου ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, από τα 15.000 ευρώ στα 3.000 ευρώ.

Δείτε ολόκληρη την ερμηνευτική  Πολ 1091/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/9e/e8/8b/9ee88baee1fb04c86e040fe84d865dcbb1b16315/application/pdf/pol1091.pdf

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Με την Απόφαση-Πολ 1090/14-6-2010 με θέμα " Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.),"  καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ( από 25/6 εως 4/7 κάθε χρόνο) καθώς και του ισοζυγίου της παρ. 6( από30/9 εως 9/10 ), ανάλογα του τελ. ψηφίου του ΑΦ.Μ.

Για το ημερολογιακό έτος 2009 παρατείνεται ο χρόνος υποβολής τους και ορίζεται ως ακολούθως:

Μέχρι την 26η Αυγούστου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
Μέχρι την 30η Αυγούστου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
Μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
Μέχρι την 6η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 3 μετακυλίονται ανάλογα.
Δείτε ολόκληρη την πολ 1090/2010
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/0b/5e/3f/0b5e3fe3d680088db3834fe8b1109518b639e81d/application/pdf/pol1090_14_06_2010.pdf

Τρίτη, 15 Ιουνίου 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών Κ.Β.Σ. του έτους 2009 παρατείνεται ως εξής:

- Μέχρι 26 Αυγούστου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
- Μέχρι 30 Αυγούστου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
- Μέχρι 3 Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
- Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι παραπάνω προθεσμίες των παραγράφων 1, 2 και 3 μετακυλίονται ανάλογα.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡ.ΣΥΝΤ. ΛΟΓΩ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΖΙΡΟΥ

Με  την Απόφαση-Πολ 1088/11-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, καθώς και λοιπών αναγκαίωνλεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων τωνπαραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α’58)",

καθορίζονται οι προυποθέσεις ,οι όροι, και η διαδικασία για την μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες λόγω μέιωσης του τζίρου για δύο (2) συνεχόμενες χρήσεις με την προυπόθεση να  μη μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων.
Ειδικότερα,
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητούν την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή φορολογίας ή τη μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων, δήλωση στην οποία εμφανίζεται ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση για κάθε μήνα, καθώς και του μέσου όρου που προκύπτει, για κάθε μία από τις τρεις ή δύο, κατά περίπτωση, διαχειριστικές περιόδους. Με την ίδια δήλωση δηλώνονται και τα ακαθάριστα έσοδα που προέρχονται αποκλειστικά από τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

Δείτε ολόκληρη την Πολ 1088/2010
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/7d/4f/f3/7d4ff3cb41fdbf06213e16175d45bcb27069dc5c/application/pdf/pol1088_22_06_2010.pdf

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΝΟΣΟΚ.ΠΕΡΙΘ. ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Με την Πολ 1086/31-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης",
επεκτείνεται o διαχωρισμός  και στις βεβαιώσεις που χορήγησαν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι εργοδότες, για λόγους δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης.(σχετική Πολ 1043/19-4-2010)
Δείτε ολόκληρη την Πολ1086/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/b6/8f/43/b68f43a3bc8a8c1b45c429a0cfaff494a6306e24/application/pdf/pol1086_31_05_2010.pdf

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/7/2010 ΤΟΥ Φ.Α.Π ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την Απόφαση-Πολ 1089/14-6-2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Παράταση υποβολής δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010", 
 παρατείνεται μέχρι και την 30/7/2010,(από 15/6/2010 για φέτος) η υποβολή δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2010, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ..
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1089/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/1f/56/a2/1f56a28ddb241db0959b0b8165e80609b85e2bb7/application/pdf/pol1089_14_06_2010.pdf

Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ OFF SHORE ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Με την Απόφαση-Πολ 1084 /10-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδικασίας για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 58 του ν. 3842/2010,"
 καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την μεταβίβαση των ακινήτων των off shore  σε φυσικά πρόσωπα μέσα σε έξι (6) μήνες, ( 23/10/2010) για να τύχουν των ευνοικών διατάξεων που προβλέπει πλήρη φοροαπαλλαγή από  το φόρο υπεραξίας και τον ειδικό φόρο ακινήτων 15% αλλά και έκπτωση 50% στό φόρο μεταβίβασης ή δωρεάς.
Ειδικότερα,

Όταν τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, όπως ισχύει, μεταβιβάζουν ακίνητο σε φυσικό πρόσωπο που είναι ο πραγματικός κύριος του ακινήτου, για να αποδείξει το φυσικό πρόσωπο ότι είναι ο πραγματικός κύριος του ακινήτου θα πρέπει να συνυποβάλει με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του και τα παρακάτω δικαιολογητικά:


Α) Βεβαίωση του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που προβαίνει στη μεταβίβαση, στην οποία θα αναφέρεται η σύνθεση του κεφαλαίου της. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφονται αναλυτικά όλα τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που μετέχουν στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους.

Θεωρείται ότι αληθής κύριος του ακινήτου είναι το φυσικό πρόσωπο που μετέχει με ποσοστό πάνω από 50% στο νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα που πραγματοποιεί τη μεταβίβαση.

Β) Οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο κρίνει ο αγοραστής του ακινήτου ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αποδείξει ότι είναι ο αληθής κύριος του ακινήτου που μεταβιβάζεται.

Δείτε ολόκληρη την Πολ 1084/2010
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/b1/e3/cd/b1e3cdb071b3e931a6d689362adfb9bbea77beab/application/pdf/pol1084_10_06_2010.pdf

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥ ΦΠΑ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Με την Πολ 1083/10-6-2010 του ΥΠΟΙΚ μεθέμα" Απαλλαγή από ΦΠΑ υπηρεσιών οδικής βοήθειας κατόπιν συνδρομής- Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 210/Α/5.10.2006) και της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010)," παρέχονται οδηγίες  για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου τροποποιούνται οι διατάξεις που αφορούν το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, προβλέποντας ότι η παροχή οδικής βοήθειας κατόπιν καταβολής συνδρομής δεν υπάγεται στο ΦΠΑ, αλλά απαλλάσσεται ως ασφαλιστική εργασία και ρυθμίζεται παράλληλα η αντιμετώπιση των πράξεων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη δημοσίευση του κοινοποιούμενου νόμου.
Δικαίωμα επιστροφής καταβληθέντων ποσών ή διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών υφίσταται εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση μέχρι 7.12.2009.
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1083/2010
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/88/39/ec/8839ecb43fa2ebe8d7613ff3f2c845ef1bc52ad1/application/pdf/pol1083_2010_06_10.pdf

ΠΟΤΕ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΙ ΔΗΜ. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Με την Πολ 1082/4-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο για δημόσιο τεχνικό έργο," δίδονται διευκρινίσεις  για τον χρόνο έκδοσης των τιμολογίων αυτών.
Ειδικότερα,

Για τις χρήσεις 2008 και εξής, όταν η εκτέλεση τμήματος αναληφθέντος δημόσιου τεχνικού έργου ανατίθεται σε υπεργολάβο ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου από τον τελευταίο στον ανάδοχο είναι ο προσδιοριζόμενος με τις προαναφερθείσες διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ήτοι με την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου, όχι όμως πέραν της διαχειριστικής περιόδου του υπόχρεου σε έκδοσή του. Όταν το έργο συνεχίζεται και μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, τιμολογείται το τμήμα του έργου που έχει εκτελεσθεί μέσα στη χρήση. Όταν γίνονται προσωρινές επιμετρήσεις το τιμολόγιο εκδίδεται σ’ ένα μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που έγινε η επιμέτρηση.

Δεν θα επιβάλλονται τα σχετικά πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997, κατά περίπτωση, εφόσον τα σχετικά τιμολόγια εκδοθούν έως 31.7.2010

 Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1082/2010
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/64/5a/b7/645ab760eec3d49f30bde9e3062e3b7b56b02130/application/pdf/pol1082_2010_06_04.pdf

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2010

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Σε συνέχεια της ενημέρωσης μας γιά την Λογιστική απόδειξη εκχώρησης Αξιογράφων την 4/6/2010 σας κοινοποιούμε  σχετικό υπόδειγμα της που σχεδιάσαμε :
Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2010

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΑ

Με την Πολ 1080/31-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3610/07 στην περίπτωση επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος  χωρίς να υπάρχει δικαίωμα",
δίδονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 4 του ν3610/2007 ( δικαίωμα να υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών, τελών και εισφορών, με μείωση στο 1/2 των πρόσθετων  φόρων και στο 1/5 των προστίμων) και για την επιστροφή Φ.Π.Α και για τους αγρότες.
Ειδικότερα,
 Η καταβολή του φόρου αυτού πραγματοποιείται με υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3610/07.

Δείτε ολόκληρη την Πολ 1080/2010
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1080-31_05_2010.pdf

Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

ΕΦΑΠΑΞ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με την Πολ 1079/3-6-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης», δίδονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή της §  6 του άρθρου τέταρτου τουΝ.3845/2010.
Ειδικότερα,

Επιβάλλεται εφάπαξ φόρος   στα  αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης , ισόποσος με τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρμόζονται από 3-5-2010. Δηλαδή τη διαφορά του συντελεστή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης που εισπράχθηκε μέχρι 2-5-2010 για το πετρέλαιο θέρμανσης και αυτού που ισχύει από 3-5-2010 καθώς επίσης και του ΦΠΑ.

Σημιώνεται ότι με την Απόφαση-Πολ 1078/31-5-2010 καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του εφάπαξ αυτού φόρου.
Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας του επιτηδευματία έως 7 Ιουνίου 2010.

Δείτε ολόκληρη την πολ 1079.
ttp://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1079_03_06_2010.pdf

Παρασκευή, 4 Ιουνίου 2010

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που σας έχουμε κάνει την 1/6/2010, για την εξόφληση των συναλλαγών άνω των 3.000,00€, και μετά από ερωτήματα που μας έχετε υποβάλλει, σας διευκρινίζουμε τα εξής:
Από 1ης Ιουνίου 2010 εφαρμόζεται το νέο όριο των 3.000,00€ (από 15.000,00) για συναλλαγές όμως που πραγματοποιούνται από 1ης Ιουνίου 2010 και μετά, από τον λήπτη του στοιχείου (αγαθού ή υπηρεσίας).

Επομένως, για συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι 31/5/2010, αλλά εξοφλούνται από 1/6/2010 και μετά, εφαρμόζεται το προηγούμενο καθεστώς (δίγραμμη επιταγή κ.λπ.).

Όσον αφορά τη Λογιστική Απόδειξη Εκχώρησης Αξιογράφων:

– αυτή εκδίδεται από τον λήπτη του στοιχείου εφόσον είναι πάνω από 3.000,00€,

είναι αθεώρητη,

– μπορεί να εκδοθεί και μηχανογραφικά, αλλά στην περίπτωση αυτή  δέν θα σημαίνεται,

– εκδίδεται από διπλότυπο στέλεχος και συσχετίζεται με το παραστατικό αξίας που αφορά Τιμολόγιο, Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο),

– το περιεχόμενο αυτής περιλαμβάνει:

τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών, όπως εκδότης, αξία, ημερομηνία λήξης, τελευταίος οπισθογράφος κ.λπ.

• καθώς και τα στοιχεία των παραστατικών που εξοφλούνται με τις επιταγές αυτές

– το στέλεχος αυτής διαφυλάσσεται ως αποδεικτικό στοιχείο του τρόπου εξόφλησης για 6 χρόνια (§ 2 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ.).

Η μη έκδοσή της αποτελεί μία γενική παράβαση για το ποινολόγιο αλλά αποτελεί λόγο ανεπάρκειας για συναλλαγές άνω των 15.000,00€ [καθότι η διάταξη του άρθρου 30 § 3 περ. δ΄ παρέμεινε 15.000,00 σε αντίθεση με τη διάταξη της § 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. που μειώθηκε στις 3.000,00 (από 15.000,00] και για συνολική αξία άνω των 200.000,00€ έχοντας και τις λοιπές προϋποθέσεις του Νόμου (μεγάλη έκταση και αδυναμία ελέγχου) κ.λπ.

Πέμπτη, 3 Ιουνίου 2010

ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ο ΥΠΟΛΟΓ. ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ Δ.Λ.Π

Με την Πολ 1077/31-5-2010 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Υπολογισμός της πραγματικής αξίας των μεταβιβαζομένων μετοχών μη  εισηγμένων στο Χ.Α., όταν εφαρμόζονται τα Δ.Λ.Π.", δίδονται διευκρινίσεις για την  ορθή εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 13  του ν.2234/1994 για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα  Δ.Λ.Π.

Ειδικότερα,

Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 αναφέρονται σε «επίσημους ισολογισμούς» οι οποίοι στην περίπτωση των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. είναι οι ισολογισμοί που συντάσσονται με βάση τα πρότυπα αυτά, θα πρέπει  για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων να λαμβάνονται τα ίδια κεφάλαια, ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης, κλπ., που προκύπτουν από τις φορολογικές διατάξεις(από τα βιβλία που τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες  της
φορολογικής νομοθεσίας ή  από τον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης).

Δείτε ολόκληρη την Πολ 1077/2010
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1077_31_05_2010.pdf

Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Με την Πολ 1076/31-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα
«Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και απόδοσης του Φ.Π.Α. από τα φαρμακεία, μετά την από 15.03.2010 αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α.» διευκρινίζεται,

ότι μέχρι την αναθεώρηση των διατιμημένων λιανικών τιμών φαρμάκων, στα τιμολόγια που θα εκδίδονται από τα φαρμακεία προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ο Φ.Π.Α θα πρέπει να υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση στις διατιμημένες λιανικές τιμές φαρμάκων, με τη χρήση του συντελεστή 9%.  ο Το ίδιο ισχύει και για τιμολόγια, τα οποία ενδεχομένως έχουν εκδοθεί με αναγραφή συντελεστή 10%, με βάση προηγούμενη θέση της Υπηρεσίας μας, με την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία των τιμολογίων είναι αυτή που προβλέπεται για τις διατιμημένες τιμές λιανικής πώλησης φαρμάκων, που ισχύουν. Δηλαδή και για τα τιμολόγια αυτά η απόδοση του φόρου στο δημόσιο θα γίνει με τη χρήση του συντελεστή 9%».

Από την 1η Ιουλίου 2010 όλες οι πωλήσεις φαρμάκων υπάγονται στους νέους αυξημένους συντελεστές Φ.Π.Α.

 
Δείτε ολόκληρη την Πολ 1076
 http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1076_31_05_2010.pdf

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Απόφαση-Πολ 1075/28-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα ,
"Διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, απαιτούμενα δικαιολογητικά και προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.,"

παρέχονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να τύχουν απαλλαγής   για το 2010 του ειδικού φόρου επί των ακινήτων  15% για τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούν στην Ελλάδα, (τα οποία ανήκουν σε offshore ) οι Ναυτιλιακές επιχειρήσεις του α.ν 89/1967  και οι Πλοιοκτήτριες εταιρείες κλπ

Υποχρεούνται να υποβάλουν εως και την 16η Ιουλίου 2010 αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μαζί  με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Δείτε ολόκληρη την Αποφαση- Πολ 1075.
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1075_28_05_2010.pdf

ΕΡΜΗΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ.ΜΕ ΕΙΣ.ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000€

Με την Πολ 1074/28-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3833/15.3.2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης (ΦΕΚ Α’/40) σχετικά με την επιβολή έκτακτης οικονομικής εισφοράς στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο εισόδημα (100.000 ευρώ και άνω) ,"δίδονται οδηγίες  για την  σωστή εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 5 του ν.3833/2010.
Ειδικότερα,

Η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φυσικού προσώπου, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του οικον. έτους 2010, (εισοδ. 2009)όταν αυτό είναι ( 100.000) ευρώ και άνω.
Υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί του εισοδήματος αυτού.

Δηλαδή, αν για παράδειγμα, φορολογούμενος έχει κατά το οικονομικό έτος 2010 συνολικό ατομικό εισόδημα (100.000) ευρώ, οφείλεται εισφορά (1000) ευρώ ( 100.000 χ 1%). Αν έχει συνολικό εισόδημα (106.000), οφείλεται εισφορά 1060 ευρώ (106.000χ 1%)

Εξαιρούνται μόνο τα εισοδήματα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ (αποζημίωση απολυομένου
κλπ., αποζημιώσεις που αναφέρονται ρητά σε αυτό) και της περίπτ. γ της παρ. 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (εφάπαξ παροχή ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών και εφάπαξ βοήθημα δημοσίων υπαλλήλων κλπ.)

Καταβάλλεται από τους υπόχρεους σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και κάθε μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και του πέμπτου μήνα αντίστοιχα.

Δείτε ολόκληρη την Πολ 1074/2010.
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1074_28_05_2010.pdf

Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕ/ΤΕΣ ΤΑΞΙ

Με την Απόφαση- Πολ 1073/28-5-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Προσδιορισμός του καταβαλλόμενου κατ’ αποκοπή ποσού ΦΠΑ από  τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ) για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2010",

ορίζονται ποσά από 220 € έως 390 € ανάλογα τον πληθυσμό της πόλης που κυκλοφορούν.

Σημειώνεται ότι από 1.7.2010 οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και στην υποχρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων - εξόδων.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ 1073.
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1073_28_05_2010.pdf

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ Φ.Π.Α

Με την ΑπόφασηΠολ 1072/26-5-2010 του ΥΠΟΙΚ, με θέμα "Παράταση του χρόνου διάρκειας της ΑΥΟ ΠΟΛ.1016/1-3-2010 για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ",

παρατείνεται μέχρι 30/9/2010 (από 31/5/2010) το πάγωμα  των επιστροφών Φ.Π.Α για τίς οποίες δέν έχει πραγματοποιηθεί  προηγουμένως προσωρινός ή τακτικός έλεγχος.

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση- Πολ 1072
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1072_26_05_2010.pdf

ΑΠΟ 1/6/2010 ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 3000 €

Σε συνέχεια της ενημέρωσης που σας έχουμε κάνει για το νέο Φορολογικό Νόμο 3842/2010 με τίς 45 Κυριότερες αλλαγές για τίς επιχειρήσεις (Νο 11), σας Υπενθυμίζουμε ότι από σήμερα  (1/6/2010)  σύμφωνα  με το άρθρο 92 § 1 περ ί , εφαρμόζεται η νέα διάταξη του άρθρου 19 § 25ά του Ν. 3842/2010 με την οποία  ,

" Μειώνεται στα 3.000,00€ (από 15.000,00€) το όριο άνω του οποίου υπάρχει εξόφληση τιμολογίων από τον λήπτη με επιταγές του (από δίγραμμη) ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και για αγορές αγροτικών προϊόντων σε 1.000,00€.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρημένων επιταγών."

Επισημαίνεται ότι η μη εφαρμογή της ως άνω  διάταξης αποτελεί λόγο ανεπάρκειας των βιβλίων σύμφωνα με το άρθρο 30 § 3 περ δ' του ΚΒΣ  γιά συνολική αξία άνω των 200.000 € κατά διαχειριστική χρήση.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *