Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡ. ΦΟΡ. ΓΙΑ ΔΙΑΝ ΚΕΡΔΗ ΕΠΕ

Mε την Πολ.1125/31.5.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2012."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι με την ως άνω ΠΟΛ.1061/28.03.2013 εγκύκλιο παρατάθηκε ο χρόνος σύνταξης της απογραφής και του ισολογισμού των ΕΠΕ μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τους χωρίς την επιβολή κυρώσεων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα και τη σύγκληση της συνέλευσης των εταίρων σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτήν που ορίζεται στο Ν. 3190/1955, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ειδικά για τα διανεμόμενα κέρδη των Ε.Π.Ε. χρήσης 2012 (οικον. έτους 2013) όπως η απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου πραγματοποιηθεί μέχρι την 28η Αυγούστου 2013, χωρίς προσαυξήσεις. Για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου θα χρησιμοποιείται το έντυπο της δήλωσης Ε.565/10, υπόδειγμα του οποίου κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1103/6.5.2011 εγκύκλιο μας.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1125/2013.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pai1sVHAwMnQ0RTQ/edit

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΒΕΒ.ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΕΛ.ΤΑ

Με την Α.Υ.Ο- Πολ.1110/20.5.2013 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1003/30.5.2013 τεύχος Β' ) με θέμα "Συμπλήρωση της Α.Υ.Ο. με αριθμό Πολ. 1212/23.11.2012 (ΦΕΚ 3338 Β') «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ." ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
αποφασίζουμε:
Στο άρθρο 4 της Α.Υ.Ο. με αριθμό Πολ. 1212/23.11.2012, «Πληρωμή βεβαιωμένων στις ΔΟΥ ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.» (ΦΕΚ 3338 Β') προστίθεται εδάφιο β' ως εξής: «Ειδικά για τις πληρωμές των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών (φυσικών και μη προσώπων) που τελούν σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή νομοθετική ρύθμιση, οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από 30/11/2013».
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

30.5.2013.
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη για την παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων εισοδήματος
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη, παρατείνεται μέχρι και την 17η Ιουνίου 2013 η προθεσμία (λήγει στις 31 Μαΐου 2013) υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παρ.4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (Ο.Ε., Ε.Ε., κτλ.), που  η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, ισχύει και για τις εταιρείες που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ., εκτός αυτών που προβλέπεται κατά περίπτωση  ειδικότερη  προθεσμία από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε. ( περιπτώσεις  δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 1).
Επίσης, παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2013 η προθεσμία (που λήγει στις 31 Μαΐου 2013) υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που ορίζεται με την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κλπ.). Η προθεσμία ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους σε φυσική μορφή στην Δ.Ο.Υ.

ΑΜΚΑ Η ΑΦΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

30.5.2013
Στους συνταξιούχους του Δημοσίου που δεν έχει καταχωρηθεί ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ, η σύνταξη μηνός Ιουνίου 2013 (καταβλητέα στις 30/05/2013) δεν θα καταβληθεί στον Τραπεζικό τους λογαριασμό.
Για την είσπραξη της σύνταξης μηνός Ιουνίου 2013, οι δικαιούχοι,  από Πέμπτη μεσημέρι 30  Μαΐου 2013 και μετά, θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για καταχώρηση ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ στις κατά τόπους Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου,  από τις οποίες θα παραλάβουν την «ειδική εντολή πληρωμής».Για όσους δικαιούχους συντάξεων δεν έχει καταχωρηθεί ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ, με την ανωτέρω διαδικασία μέχρι 10/06/2013, η σύνταξή τους δεν θα καταβληθεί με εντολή πληρωμής, αλλά θα ανασταλεί  η καταβολή σύνταξης μηνός Ιουλίου 2013 (ημερομηνία καταβολής 27 Ιουνίου 2013) και κάθε επόμενης σύνταξης. Η επαναχορήγηση της σύνταξης θα γίνεται μόνο μετά την υποβολή βεβαιώσεων ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ από τους δικαιούχους στις κατά τόπους ΥΔΕ ή στην Υπηρεσία Συντάξεων, όχι άμεσα αλλά με επόμενο μήνα.

ΠΟΦΕΕ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡ.ΔΗΛ. ΤΩΝ Ν.Π


                                              Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με ενημέρωση του προεδρείου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. , παρατείνεται η υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων Ο.Ε.-Ε.Ε. , Α.Ε. –Ε.Π.Ε.
Αναμένεται να εκδοθεί η εγκύκλιος εντός της ημέρας.


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ -ΑΠΑΛΛΑΓΗ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Mε την Δ.Λ  Αρ. πρωτ.: Δ13Β 1069865 ΕΞ 23.4.2013/19.4.2013  του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Διόρθωση συμβολαίου – απαλλαγή α΄ κατοικίας."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Η διόρθωση συμβολαίου μεταξύ των αυτών προσώπων ή των ειδικών ή καθολικών διαδόχων τους για το ίδιο ακίνητο, εφόσον δεν αναφέρεται στο όνομα του αγοραστή και πωλητή, στο τίμημα, στην έκταση, στη θέση ή στην περιγραφή του ακινήτου, δε δημιουργεί υποχρέωση καταβολής φόρου. Αντίθετα, εάν η διόρθωση αφορά σε ένα από τα στοιχεία που αναφέρονται πιο πάνω, δημιουργεί υποχρέωση καταβολής φόρου, εκτός εάν, με τη διόρθωση διευκρινίζεται ότι το τίμημα ή η έκταση του ακινήτου που αγοράστηκε είναι μεγαλύτερα από αυτά που περιγράφονται στο αρχικό συμβόλαιο, οπότε οφείλεται φόρος μόνο για το επιπλέον τίμημα ή για την αξία της επιπλέον έκτασης του ακινήτου αυτού.(εγκ. Υπ.Οικονομικών ΠΟΛ.1007/18.1.1989).
 Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ   Δ13Β 1069865 ΕΞ 23.4.2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pXy1SVlpfd1VHdnc/edit

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡ/ΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Με την  Αριθμ. Δ ΠΕΙΣ Α 1084771 ΕΞ 23.5.2013 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1262/24.5.2013) με θέμα "Τροποποίηση − συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
                 αποφασίζουμε:
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου 3της Α.Υ.Ο. 1109793/6134−11/0016/24.11.99 ΠΟΛ 1223 (ΦΕΚ2134 τ. Β), όπως ισχύει, οι λέξεις «30 Απριλίου 2013» αντικαθίστανται με τις λέξεις «30 Ιουνίου 2013».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαΐου 2013
                                                  Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                                        ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Δείτε ολόκληρη την  Αριθμ. Δ ΠΕΙΣ Α 1084771 ΕΞ 2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMURwVWY5c3hwU00/edit

Τρίτη, 28 Μαΐου 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την Πολ.1118/27.5.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που συστήθηκε με τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Περαιτέρω, κατά τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών της εταιρείας, από τα ακαθάριστα έσοδα που υπόκεινται σε φορολογία αφαιρούνται οι δαπάνες που βαρύνουν αποκλειστικά τη φορολογητέα δραστηριότητα της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, καθώς και από τις υπόλοιπες δαπάνες αυτές που με βάση τον παραπάνω μερισμό αντιστοιχούν επί των φορολογητέων ακαθαρίστων εσόδων.
 Όσον αφορά τις δαπάνες που με βάση τον παραπάνω μερισμό αντιστοιχούν επί των μη φορολογητέων εσόδων, αυτές καλύπτονται από τα έσοδα αυτά, ωστόσο, μόνο κατά το μέρος που τυχόν δεν καλύπτονται από τα έσοδα αυτά θα συμμετέχουν στο αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημιά) της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Δηλαδή, αν οι δαπάνες που αντιστοιχούν επί των αφορολόγητων εσόδων της εταιρείας είναι μικρότερες από τα έσοδα αυτά, εννοείται δεν θα λαμβάνονται καθόλου υπόψη για τον προσδιορισμό του κέρδους ή της ζημιάς της εταιρείας.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1118/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb1k4TXdJaW5uVjA/edit

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ E-ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1117/27.5.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Με τον όρο «ηλεκτρονικό παράβολο» (εφεξής «e-Παράβολο») νοείται ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός που χορηγείται μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr. Με χρήση της σχετικής εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος (φυσικό ή μη φυσικό πρόσωπο) δύναται να ζητήσει τη χορήγηση παραβόλου σε ηλεκτρονική μορφή. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχουν πιστοποιημένοι και μη πιστοποιημένοι χρήστες του TAXISnet. 
Εφόσον χορηγηθεί το e-Παραβόλο, καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσό στον φορέα είσπραξης με  γνωστοποίηση σε αυτόν του μοναδικού ψηφιακού κωδικού. Η καταβολή δύναται να
πραγματοποιείται   και με τη χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. ...................
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1117/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peFVrX2xQakd6TFU/edit

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε ΤΩΝ Φ.Π. ΟΙΚ ΕΤΟΥΣ 2013

27.5.2013
Αναρτήθηκαν  σήμερα στο site της Γ.Γ.Π.Σ οι "ΟΔΗΓΙΕΣ  (Βιβλιαράκι) για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013.

 Εδώ κατεβάστε τις οδηγίες.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNTZYMU5xR1VWWG8/edit

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ Φ.Α.Π. ΤΩΝ Φ.Π

Mε την Α.Υ.Ο-Πολ.1108/15.5.2013 του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο 1238/22.5.2013 ΦΕΚ τεύχος Β')  με θέμα"Διαδικασίες λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης της εκκαθάρισης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων έτους 2010, εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων – δηλώσεων και ημερομηνία ανάρτησης των σημειωμάτων αυτών" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Η δήλωση Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων συντίθεται ψηφιακά από το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9). Ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της τελικής διαμόρφωσης του περιεχομένου της δήλωσης και των βεβαιωθέντων ποσών Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων με την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος – δήλωσης ΦΑΠ του οικείου έτους. 2. Αν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της περιουσιακής του
κατάστασης και της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας του αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr, στον οποίο αναρτώνται τα εκκαθαριστικά σημειώματα – δηλώσεις του οικείου έτους.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1108/2013,
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pY0xmWUVTUXlQLWs/edit

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Mε την Α.Υ.Ο-Πολ. 1107/17.5.2013 τουΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1238/22.5.2012)  με θέμα" Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Ειδικού φόρου επί των ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2013 " ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
 αποφασίζουμε:
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων έτους 2013 παρατείνεται μέχρι την 21η Ιουνίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                        Αθήνα, 17 Μαΐου 2013
                                             Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πο. 1107/2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pY0xmWUVTUXlQLWs/edit

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

NΕΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν.Π


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ?

Reply to   

Σάββατο, 25 Μαΐου 2013

71ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΓΠΣ ΓΙΑ Ε1, Ε2, Ε3

Ενεργοποιήθηκε χθες  η  εφαρμογή για την υποβολή της Φορολογικής Δήλωσης Φυσικών Προσώπων (Ε1)  οικ. έτους 2013  και από την Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ  δόθηκαν οι 71 συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις  για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος  Ε1 καθώς και για τα έντυπα Ε2 & Ε3.
 Ειδικότερα,
1. Κατά την επιβεβαίωση των σταθερών στοιχείων της Δήλωσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης το μήνυμα: "Αποκλεισμός αναδυόμενου παραθύρου. Το αναδυόμενο παράθυρο έχει αποκλειστεί. Για να δείτε αυτό το αναδυόμενο παράθυρο ή περαιτέρω επιλογές κάντε κλικ εδώ.." (Pop-up blocked. To see this pop-up or additional options click here...). Τι πρέπει να κάνω;
Κάντε κλικ και επιλέξτε :
Να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν την τοποθεσία πάντοτε... (Always Allow Pop-ups from This Site...)
Εμφανίζεται παράθυρο που ρωτάει:
Θέλετε να επιτρέπονται τα αναδυόμενα παράθυρα από την τοποθεσία 'www1.gsis.gr'; (Would you like to allow pop-ups from 'www1.gsis.gr'?)
Επιλέξτε ΝΑΙ (YES)
Επιλέξτε Επανάληψη (Retry)
2. Συμπληρώνοντας την δήλωση Ε1 μου εμφανίζονται ερωτηματικά ???? σε διάφορα πεδία. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Το πιθανότερο είναι ότι χρησιμοποιείται λογιστικό πρόγραμμα το οποίο δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές των προγραμμάτων της ΓΓΠΣ .
3. Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάμος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εμφανίζεται η σύζυγος;
Θα επιλέξετε την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» , θα πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου και μετά θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση των στοιχείων ( φροντίστε να ενημερωθεί και το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. με την μεταβολή ).
Δείτε και τις 71 συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWTJmR1hwM0NPaEE/edit

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΦΠΑ

Mε την Πολ. 1115/23.5.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα α) Διεύρυνση προνομιακής κατάταξης των απαιτήσεων του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας επί πλειστηριασμού ή πτωχευτικής εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του και β) άμεση εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών ως προς τις καταταγείσες απαιτήσεις του Δημοσίου μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 33 του ν. 4141/5.4.2013 (ΦΕΚ 81 Α')" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται εξαιρετικά για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Δημοσίου από Φ.Π.Α.:
i. η αναβάθμιση της προνομιακής κατάταξης του Δημοσίου στην υπ΄ αριθ. 2 σειρά του άρθρου 975 ΚΠολΔ (γενικά προνόμια) και
ii. η ικανοποίηση αυτών πριν από την ικανοποίηση των απαιτήσεων του άρθρου 976 σε συνδυασμό και με το άρθρο 1007 του ΚΠολΔ (ειδικά προνόμια), κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 977 ΚΠολΔ (συρροή γενικών και ειδικών προνομίων)...........
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1115/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTFJRYU9hcWFXd0U/edit 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΟΛΕΣ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Π ( Ε1 )

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1114/23.5.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου." ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013, των υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του ΚΦΕ υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
2. Τα παραπάνω ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται είτε από τους ίδιους με τους δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, είτε από εξουσιοδοτημένο λογιστή - φοροτεχνικό με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης, η οποία εξουσιοδότηση θα αφορά την διαχείριση των εντύπων Ε1,Ε2 (όπως έχουν ενημερωθεί από τα αρχεία της ΓΓΠΣ) και το Ε3 ανεξάρτητα αν οι υπόχρεοι είναι εγγεγραμμένοι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxis net. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνται υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του προς το λογιστή. .........
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1114/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pXzdZSDZtT2cwQXc/edit

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Φ.Μ ΣΕ ΕΓΚΑΤ. ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΟΡ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1113/22.5.2013 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "  Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης." ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  Καθορίζεται διαδικασία χορήγησης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/ έναρξης εργασιών και η διαδικασία υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου, για υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν διαθέτουν ΑΦΜ στην Ελλάδα και αιτούνται τη χορήγησή του, για την καταβολή του φόρου που οφείλεται για πράξεις που φορολογούνται στο εσωτερικό της Χώρας, χωρίς να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Η διαδικασία αυτή θα εφαρμόζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης ΑΦΜ με ηλεκτρονικό τρόπο...............
Δείτε  ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ. 1113/2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRWVqYkl0dlVhRnc/edit

ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

Στις τράπεζες θα πρέπει να προσέλθουν εκατομμύρια φορολογούμενοι, προκειμένου να λάβουν τις βεβαιώσεις για τους τόκους των καταθέσεων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους το 2012.
Τα ποσά των τόκων θα δηλωθούν υποχρεωτικά στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, η ηλεκτρονική υποβολή των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει από σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες σε διευκρινιστική εγκύκλιο που αναμένεται να εκδοθεί ενδεχομένως σήμερα θα ορίζεται ότι θα δηλώνονται ποσά τόκων που υπερβαίνουν τα 250 ευρώ. Με την ίδια εγκύκλιο αναμένεται να διευκρινίζεται πως θα δηλωθούν οι τόκοι καταθέσεων από τους συνδικαιούχους των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και το ποσό που θα πρέπει να αναγράφεται στη δήλωση...........
πηγή  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113048970

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

TEΛΟΣ ΟΙ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Τέλος στις φορολογικές δηλώσεις για φορολογούμενους με εισόδημα από μια πηγή φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα δοθεί τις επόμενες μέρες σε διαβούλευση.
Με βάση το νέο φορολογικό όσοι φορολογούνται στην πηγή του εισοδήματός τους δεν θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να υποβάλλουν φορολογική δήλωση αφού η εκκαθάριση θα γίνεται κάθε μήνα. Με τον τρόπο αυτό παίρνουν τέλος οι φορολογικές δηλώσεις.
- Στη νέα κλίμακα που θα ισχύσει για μισθωτούς και συνταξιούχους που θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2014 υποβάλλονται συντελεστές από 1% ως και 42% (κλιμακωτά) στις αποδοχές άνω των 800 ευρώ.
- Οποιαδήποτε αμοιβή πλέον του μηνιαίου εισοδήματος θα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 42%.
-Δήλωση θα υποβάλλουν μόνον όσοι έχουν επιπλέον έσοδα από άλλη πηγή και επιθυμούν να πάρουν επιστροφή φόρου.
Οι παραπάνω φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει τη σχετική δήλωση ως την 1η Απριλίου.
- Παράλληλα αυξάνεται στο 90% από το 55% και 80% που είναι σήμερα η προκαταβολή φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.
- Με το νέο φορολογικό θα φορολογείται από το πρώτο ευρώ και η αποζημίωση που λαμβάνει κάποιος όταν απολύεται. Σήμερα φορολογούνται μόνο τα ποσά άνω των πρώτων 60.000 ευρώ.
- Τέλος με το νέο φορολογικό που προωθείται καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος 1,5% ως 3% επί των εισοδημάτων από ακίνητα.
πηγή . ημερήσια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛ. ΝΟΜΟ

23.5.2013
Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι, και για τα νέα σημερινά δημοσιεύματα που αναφέρονται στο νέο φορολογικό νόμο, ισχύει η διάψευση του Σαββάτου 18/05/2013, δηλαδή ότι  είναι παντελώς αναληθή.

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Η Α.Υ.Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘ. ΧΡΕΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1112/21.5.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "  
 Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013)"ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα, 
 Β) Δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη:α) οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές  που  τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, β) μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών, των οποίων τουλάχιστον μία δόση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης.Γ) Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη  για φοροδιαφυγή. Αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον οφειλέτη και θα ελέγχεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. /Τελωνείο / Υπηρεσία, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ή δειγματοληπτικά κατά την κρίση της...........
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1112/2013. 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paUpCY0R6TUZOVEU/edit 

Η Α.Υ.Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ

Mε την Α.Υ.Ο-ΠΟλ. 1111/21.5.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013)" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα, 
Δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη :
α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές  που  τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, β) βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές με ημερομηνία καταβολής από 01.01.2013,γ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως και την ανωτέρω ημερομηνία μη ρυθμισμένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά. Στην περίπτωση υπαγωγής στην νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεωνή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων χρεών, δ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, τωνοποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων με το μεγαλύτερο αριθμό των εναπομενουσών δόσεων των υπαγόμενωνρυθμίσεων και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτατοςαριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τιςσαράντα οκτώ (48) και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση  υπαγωγής στην νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ήρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων χρεών.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο -Πολ. 1111/2013.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbDhYbm1UZ2hVZ1U/edit


ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΑΡ. ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔ.ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Δ.Λ . Αρ. πρωτ. Δ13 ΦΜΑΠ 1062878 ΕΞ 2013/5.4.3013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Χρόνος  έκδοσης  παραστατικού  απαλλαγής  από  τον  ειδικό  φόρο  επί ακινήτων ν.3091 /2002" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Συνεπώς, για να χορηγηθεί η απαλλαγή των περιπτώσεων α΄ ή β΄ ή γ΄ της  παραγράφου  3  του  άρθρου  15  του  ν.  3091/2002,  ο  Α.Φ.Μ.  των  φυσικών προσώπων που κατέχουν μετοχές, μερίδια ή μερίδες εταιρειών που υπάγονται στο φόρο αυτό ή συμμετέχουν σε αυτές κατά δήλωση της εταιρείας, πρέπει ναέχει χορηγηθεί κατ’ εξαίρεση:α) για το έτος 2010, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της    δήλωσης    του    ειδικού    φόρου    επί    των    ακινήτων    έτους    2010,συμπεριλαμβανομένης  της  παράτασης,  δηλαδή  μέχρι  την  30/12/2010  (ΠΟΛ1158/2010 Α.Υ.Ο.), δεδομένου ότι η δημοσίευση του νόμου που πραγματοποιήθηκε μετά την 1 η Ιανουαρίου 2010 β)  για  τα  επόμενα  του  2010  έτη,  μέχρι  την  προηγούμενη  ημέρα  της ημερομηνίας γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης.
Για παράδειγμα :...........
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. Δ13 ΦΜΑΠ 1062878 ΕΞ 2013/5.4.3013
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paUptODVLUFhINUU/edit

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Mε την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ  1062805  ΕΞ 2013/11.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογικό Απόρρητο " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Συνεπώς, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου διατροφής, υποχρεούστε να χορηγήσετε τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου σε διατροφή (και όχι αντίγραφο της δήλωσης αυτού), όχι μόνο όταν η διατροφή αφορά πρώην ή εν διαστάσει συζύγους αλλά και  σε κάθε άλλη περίπτωση  διατροφής,  όπως  είναι  π.χ.  η    διατροφή  μεταξύ  ανιόντων  και  κατιόντων  και  η διατροφή  τέκνου,  εφόσον  η  αίτηση  διαβιβάζεται  μέσω  του  αρμόδιου  εισαγγελέα  με  παραγγελία αυτού για γνωστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και με μνεία των σχετικών διατάξεων,  όπως  αναφέρεται  στην  προαναφερθείσα  7/7-11-2012  εγκύκλιο του  Εισαγγελέα  του Αρείου Πάγου.
Δείτε ολόκληρη την Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ  1062805  ΕΞ 2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOXBZMnZoSVN6U1k/edit 

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΩΛ. ΑΓΑΘΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Με την Δ.Λ   Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1082112 ΕΞ 2013 /21.5.2013 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα"Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία" διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Απαντώντας στην από 8.4.2013 αίτηση σας, σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 5, 6 και 7 του Κ.Φ.Α.Σ και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 προκύπτει ότι, για την πώληση αγαθών, ανεξάρτητα αν πωλούνται μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία, πρέπει να εκδίδονται:α) Δελτία αποστολής και τιμολόγια ή συνενωμένα δελτία αποστολής – τιμολόγια για τις πωλήσεις προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (πρώην επιτηδευματίες), τα οποία, δελτία αποστολής και τα συνενωμένα δελτία αποστολής – τιμολόγια, εκδίδονται είτε θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., εφόσον εκδίδονται χειρόγραφα είτε με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά. Τα τιμολόγια, που δεν είναι συνενωμένα με δελτίο αποστολής, εκδίδονται σε κάθε περίπτωση αθεώρητα και χωρίς σήμανση.β) Αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για τις πωλήσεις προς ιδιώτες είτε από φορολογική ταμειακή μηχανή είτε με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και εφόσον αποστέλλονται στον ιδιώτη πρέπει να συνοδεύονται με δελτίο αποστολής το οποίο μπορεί να συνενωθεί με την απόδειξη λιανικών συναλλαγών, μόνο στην περίπτωση που εκδίδεται με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ε υ θ ύ μ ι ο ς Σ α ΐ τ η ς

Τρίτη, 21 Μαΐου 2013

ΝΕΟ TAXIS

21.5.2013
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών έχει ξεκινήσει από το Δεκέμβριο 2012 η εγκατάσταση του νέου TAXIS. Σήμερα ολοκληρώθηκε η ένταξη των ΔΟΥ Α’ και Δ’ Πειραιά και έτσι πλέον έχουν ενταχθεί στο νέο TAXIS  29 ΔΟΥ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (ακολουθεί αναλυτικός πίνακας).Με την ένταξη αυτών των ΔΟΥ στο νέο TAXIS υπερκαλύπτεται ο στόχος του μνημονίου για ένταξη ΔΟΥ που αντιπροσωπεύουν το 70% των εσόδων της χώρας έως 30/06/2013, αφού ήδη από σήμερα έχουν ενταχθεί έσοδα που αντιπροσωπεύουν το 70,3%, ενώ έως 30/06/2013 θα έχει επιτευχθεί η ένταξη του 80% των εσόδων της χώρας.Όπως δήλωσε σχετικά ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας: «Το κορυφαίο αυτό έργο που επιτελείται εσωτερικά στο Υπουργείο είναι πολύ σημαντικό για τα έσοδα του κράτους. Θέλω να επισημάνω ότι ήδη πετύχαμε και φιλοδοξούμε να ξεπεράσουμε το στόχο της συμφωνίας, το οποίο είναι σημαντικό γεγονός, ώστε να μην διακινδυνεύουμε τις εκταμιεύσεις των δόσεων. Όμως, θέλω να τονίσω ότι δεν πετύχαμε αυτό το στόχο απλά επειδή το “γράφει” η συμφωνία, αλλά επειδή είναι το σωστό για τη χώρα και το ωφέλιμο για τον πολίτη. Αυτός ήταν και είναι ο οδηγός μας για κάθε δράση που υλοποιούμε στο Υπουργείο».Το νέο TAXIS αποτελεί ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, το οποίο ανέπτυξε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΟΙΚ, τα τελευταία 2 έτη και σταδιακά αντικαθιστά το  παλαιό TAXIS. Τα οφέλη του νέου TAXIS, όταν ολοκληρωθεί σε επίπεδο χώρας, είναι:
•    Διαθέτει κεντρική βάση δεδομένων, έτσι ώστε ο φορολογούμενος να μπορεί πλέον να εξυπηρετείται από οποιαδήποτε ΔΟΥ της χώρας. Καταργείται δηλαδή η έννοια της αρμόδιας ΔΥΟ.
•    Επιτρέπει την ανάπτυξη σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων, όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω internet και οι πληρωμές μέσω τραπεζών.
•    Μειώνει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης της κάθε ΔΟΥ, αφού δεν απαιτούνται πλέον τοπικοί servers.
Σημειώνεται ότι το έργο αυτό ξεκίνησε πιλοτικά από τη ΔΟΥ Κορίνθου το Δεκέμβριο 2012, ενώ μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουν ενταχθεί όλες οι ΔΟΥ στο νέο TAXIS. Στόχος είναι η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για τη μέγιστη συλλογή εσόδων για το κράτος και ταυτόχρονα τη μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

ΦΠΑ 23% ΣΕ Π.Υ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Με την Δ.Λ  . Αρ. Πρωτ: Δ14Β1067159ΕΞ2013 /17.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. σε παροχή υπηρεσιών ταυτοποίησης γενετικού υλικού"διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, με το οποίο ζητάτε να σας πληροφορήσουμε εάν η υπηρεσία ανάλυσης δειγμάτων γενετικού υλικού και ταυτοποίησης DNAνπου παρέχει η εταιρεία σε πελάτες της ιατρούς και ιδιώτες,νυπάγονται σε Φ.Π.Α., σας πληροφορούμε τα εξής:
1.Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 8 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), στο Φ.Π.Α. υπάγεται κάθε παροχή υπηρεσίας που πραγματοποιείται από υποκείμενο στο φόρο που ενεργεί με αυτήν την ιδιότητα έναντι ανταλλάγματος.2.Σύμφωνα με τις διευκρινήσειςπου έχουν δοθεί με την ΠΟΛ 1100/2010 υπάγονται στο φόρο με τον κανονικό συντελεστή οι υπηρεσίες που δεν έχουν σκοπό τη διάγνωση, περίθαλψη, πρόληψη και στο μέτρο του δυνατού θεραπεία ασθενειών ή ανωμαλιών της υγείας του ανθρώπου στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.3.Περαιτέρω σύμφωνα με την νομολογία του ΔΕΚ (υπόθεση C-384/98) οι ανωτέρω πράξειςανάλ υσης γενετικού υλικού και ταυτοποίησης DNA δεν συνιστούν απαλλασσόμενες ιατρικές υπηρεσίες, καθώς δεν αφορούν στην περίθαλψη ανθρώπων, με διάγνωση και θεραπεία ασθένειας ή κάθε άλλης ανωμαλίας της υγείας, αλλά στην απόδειξη, μέσω βιολογικών αναλύσεων, της γενετικής συγγένειας ατόμων4.Συνεπώς, οι ανωτέρω υπηρεσίες τις οποίες παρέχει ή εταιρεία σας τόσο σε ιδιώτες όσο και σε ιατρούς υπάγονται σε Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή 23%. 5.Σε κάθε περίπτωση ο έλεγχος των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Βασιλική ΤάτσηΔευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔ. ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ο.Υ ΜΕΓ.ΕΠΙΧ ΣΤΗΝ Φ.Α.Ε

Με την Πολ.1106/17.5.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Αρμοδιότητα για τις διαδικασίες του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. – ν. 4093/2012) και του ν. 1809/1988, λόγω έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) με τις διατάξεις του ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 81 Α΄/5.4.2013)" ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Κατά συνέπεια, όσον αφορά τις διαδικασίες του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ. – ν. 4093/2012) και του ν. 1809/1988, οι αρμοδιότητες της θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων του Κ.Φ.Α.Σ., στις περιπτώσεις που απαιτείται, όπως και της παραλαβής γνωστοποιήσεων (όσων δεν υποβάλλονται μέσω διαδικτύου), και γενικά όλων των διαδικασιών του τμήματος Κώδικα, μεταφέρονται, από το χρόνο έναρξης λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και στις Φ.Α.Ε. Ανώνυμων Εταιρειών.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1106/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pc0lxcFhCOExTTnM/edit

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔ. ΛΙΑΝ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Με την  Δ15Β 1078378 ΕΞ 14.5.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές ή από καθηγητές όταν αυτοί παραδίδουν κατ’ οίκον φροντιστηριακά μαθήματα" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Επισημαίνεται ότι, για την παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας ή φυσικοθεραπείας σε μεμονωμένες επισκέψεις ιδιωτών - πελατών η απόδειξη λιανικών συναλλαγών εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής, δηλαδή με το τέλος κάθε μεμονωμένης επίσκεψης. Ακόμη, σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας ή φυσικοθεραπείας για συγκεκριμένο αριθμό επισκέψεων (π.χ. είκοσι κ.λπ.) βάσει παραπεμπτικού από ιατρό ή νοσοκομείο κ.λπ., από το οποίο (παραπεμπτικό) προκύπτει ο αριθμός των επισκέψεων των ιδιωτών – πελατών, η απόδειξη λιανικών συναλλαγών εκδίδεται και σε αυτή την περίπτωση με την ολοκλήρωση της παροχής, δηλαδή με το τέλος του συνόλου των επισκέψεων ή κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε (π.χ. σε κάθε δεύτερη επίσκεψη καταβολή του ενός δεκάτου της συνολικής αμοιβής).
Δείτε ολόκληρη την Δ15Β 1078378 ΕΞ 14.5.2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTUhuajVUdnY3V2M/edit

ΜΕΧΡΙ 21/6/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

20.5.2013
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη (ΠΟΛ 1107/2013), παρατείνεται μέχρι και την 21η Ιουνίου 2013, (από 20/5/2013) η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ειδικού φόρου επί ακινήτων (ν. 3091/2002) έτους 2013.

ΜΕΧΡΙ 10/6/2013 ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΕΣ ΦΠΑ ΤΩΝ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ( Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ .Γ .Μαυραγάνη (Πολ.1109/17.5.2013) παρατείνονται οι εκκαθαριστικές Φ.Π.Α των διπλογραφικών Βιβλίων (πρώην Γ' Κατηγορίας) μέχρι 10/6/2013. (από 20/5/2013). Προκειμένου να είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, θα πρέπει όλες οι περιοδικές δηλώσεις που αφορούν τη διαχειριστική περίοδο να έχουν υποβληθεί και να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ των τυχόν χρεωστικών περιοδικών δηλώσεων τουλάχιστον έως την 4 Ιουνίου 2013.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ 1109/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQ2ZuQS1FZGN0YXM/edit 

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

ΟΚΤΩ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Οκτώ παρεμβάσεις στη φορολογία περιλαμβάνει τo επικαιροποιημένο μνημόνιο. Μεταξύ αυτών και φορολογικό νομοσχέδιο που θα επιφέρει ριζικές αλλαγές στη φορολόγηση των νομικών προσώπων και των αυτοαπασχολουμένων, στο πλήθος των επιδομάτων, των φοροαπαλλαγών αλλά και των τεκμηρίων που θα διαμορφώνουν τη φορολογική επιβάρυνση καθώς και στις διατάξεις που θα απλοποιούν περαιτέρω τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από τους φόρους στα ακίνητα και τις ρυθμίσεις που έχουν επέλθει στη φορολογία των φυσικών προσώπων και των αυτοαπασχολούμενων,........
πηγή: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113045233

Σάββατο, 18 Μαΐου 2013

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ-ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Καταργούνται οι αποδείξεις και τα τεκμήρια από το 2014 και καθιερώνεται νέο σύστημα τεκμαρτού προσδιορισμού των εισοδημάτων.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Ημερησία", με το το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τον Ιούνιο, καταργούνται τα δύο αυτά μέτρα που δεν συνέβαλαν στην αποκάλυψη των φοροφυγάδων.
Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, φέρνει μεγάλες αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς φυσικών και νομικών προσώπων.
Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου:
1. Καθιερώνεται νέο σύστημα υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου σε μισθούς και συντάξεις..............
πηγή http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113045238

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ

18.5.2013
Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι τα σημερινά δημοσιεύματα που αναφέρονται στο νέο φορολογικό νόμο είναι παντελώς αναληθή.

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε5

Ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή υποβολής του εντύπου του Ε5 από την Γ.Γ.Π.Σ . Σημειώνεται  ότι το  Ε5 υποβάλετε ηλεκτρονικά υποχρεωτικά  και αφορά την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος  των Ο.Ε, Ε.Ε, Αστικών, Αφανών,κοινωνιών και κοινοπραξιών κ.λ.π και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  του κατά παράταση είναι η 31/5/2013

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ & ΚΑΙ ΤΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1065380 ΕΞ 2013 /15.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Διάκριση υπόχρεων Κ.Φ.Α.Σ. πώλησης αγαθών από παροχή υπηρεσιών" διευκρινίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Συνεπώς στην περίπτωση που η χρήση των υλικών είναι στενά συνδεδεμένη και απαραίτητη για την επισκευή θεωρείται παροχή υπηρεσίας, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία προέχει η πώληση των αγαθών τότε η πράξη αυτή χαρακτηρίζεται ως μικτή δραστηριότητα δηλαδή παροχή υπηρεσίας και εμπορία αγαθών.
Δείτε ολόκληρη την  Δ15Α 1065380 ΕΞ 2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTzl6dnJxOUktRkE/edit 

ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Με την Δ.Λ. Αρ.Πρωτ.Δ15Α 1070111 ΕΞ 2013 /23.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αντιμετώπιση διάθεσης ηλεκτρομαγνητικών μέσων με ενσωματωμένο δικαίωμα λήψης παροχής υπηρεσιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Με την από 25/02/2013 αίτησή σας θέτετε ερωτήματα σχετικά με την αντιμετώπιση, από πλευράς διατάξεων Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012, υποπαράγραφος Ε1, ΦΕΚ 222 Α ́/12.11.2012), των καρτών κινητής τηλεφωνίας. Η διάθεση των ηλεκτρομαγνητικών μέσων, στα οποία ενσωματώνεται δικαίωμα λήψης υπηρεσιών (χρόνος ομιλίας), συνιστά παροχή υπηρεσιών και ανεξάρτητα από τα φορολογικά παραστατικά τα οποία εκδίδονται για τις κάρτες τηλεφωνίας, εμφανίζονται στα τηρούμενα διπλογραφικά βιβλία, σύμφωνα με το 475ΑΠ/6.12.2007 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, ως αγορές αποθεμάτων, αλλά δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, καθότι για φορολογικές υποχρεώσεις συνιστά παροχή υπηρεσιών.
Κατά συνέπεια, από λογιστική άποψη, υπάρχει μεν υποχρέωση εμφάνισης ως αποθέματα
των αγορών των παραπάνω μέσων στα τηρούμενα διπλογραφικά βιβλία (Γ ́ κατηγορίας) και διενέργειας απογραφής τους, ενώ δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 της ομάδας 9, καθώς δεν θεωρούνται αποθέματα αλλά παροχή υπηρεσιών.Αναφορικά με το ερώτημά σας σχετικά με τη διακίνηση καρτών σε άυλη μορφή (κωδικοί που διακινούνται ηλεκτρονικά), σας γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης δελτίου αποστολής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1061686 ΕΞ 2013/10.4.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Ενημέρωση βιβλίων με μια συγκεντρωτική εγγραφή" διευκρινίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Με την αίτησή σας, η οποία περιήλθε στη Διεύθυνσή μας την 2/4/2013, θέτετε το ερώτημα ύπαρξης δυνατότητας καταχώρησης στα διπλογραφικά βιβλία με μια ημερήσια συγκεντρωτική εγγραφή, τόσο των πωλήσεων, όσο και των εισπράξεων, εφόσον παρέχεται πληροφόρηση ημερολογιακή και αξιακή από την απεικόνισή τους στο εμπορικό σύστημα συναλλαγών.Με την παράγραφο 21 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (νόμος 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1, ΦΕΚ222΄Α΄/2012), όπως ερμηνεύτηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1004/2013, δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης των διπλογραφικών βιβλίων συγκεντρωτικά με μια εγγραφή με τα ημερήσια ακαθάριστα έσοδα, με ταυτόχρονη συγκεντρωτική ενημέρωση του λογαριασμού «Ταμείο» για τις μετρητοίς πωλήσεις.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΑΪΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Με την  Αριθμ Πρωτ. ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 10.5.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Επιλογή των προς έλεγχο παραγραφόμενων υποθέσεων" ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Από  τις ανέλεγκτες υποθέσεις Φορολογίας Εισοδήματος και λοιπών φορολογιών  των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, επιλέγονται προς έλεγχο οι υποθέσεις και τα οικονομικά έτη σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ. 8/27.2.2013 έγγραφο πόρισμα και το με αριθ. πρωτ. ΔΕΣ Α 1046979 ΕΞ 2013/14.3.2013 έγγραφο Ανάλυσης και Σχεδιασμού των κριτηρίων.Επιπλέον των υποθέσεων που θα επιλεγούν για έλεγχο με βάση τα παραπάνω κριτήρια ανάλυσης  κινδύνου  ορίζεται πρόσθετο δείγμα σε ποσοστό μέχρι 20%  το οποίο επιλέγεται  από τον Προϊστάμενο της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας χωρίς τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, αλλά με βάση εν γένει επιβαρυντικά στοιχεία που βρίσκονται στην υπηρεσία.
Δείτε ολοκληρη την   ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 10.5.2013
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pek50azQ5dnBfY2c/edit

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΦΠΑ ΚΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Νέες ανατροπές στη φορολογία των εισοδημάτων, των ακινήτων, του ΦΠΑ, των επιχειρήσεων, αλλά και στο ποινολόγιο της εφορίας για τις φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις και τις ποινές για τους επίορκους υπαλλήλους ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται μείωση των συντελεστών στις επιχειρήσεις με στόχο την εφαρμογή ενιαίου συντελεστή 15% για όλα τα νομικά πρόσωπα και αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ, με πρώτο βήμα τη μείωση του συντελεστή στην εστίαση από το 23% στο 13%.
Οι βασικοί άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την επόμενη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης καταγράφονται στο στρατηγικό σχέδιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς................
πηγή΄: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113043907

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Οι πολίτες θα μπορούν για πρώτη φορά να παρακολουθούν την απόδοση της Φορολογικής Διοίκησης
Ο ιστότοπος www.publicrevenue.gr ανοικτός στην κοινωνία για έλεγχο στοχοθεσίας και απόδοσης


Στο πλαίσιο της Νέας Στρατηγικής Διαφάνειας και Αξιοκρατίας αλλά και της παγίωσης αρχών επιχειρησιακής αριστείας, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προβαίνει σε μία κίνηση που θα επιτρέπει στους πολίτες να παρατηρούν την εξέλιξη της είσπραξης των εσόδων ανά τακτά χρονικά διαστήματα και σε συνάρτηση με τους στόχους που έχουν τεθεί. Ο ιστότοπος www.publicrevenue.gr φιλοδοξεί να αποτελέσει εργαλείο επίτευξης των στόχων της ΓΓΔΕ, αλλά κυρίως να επιτρέψει στους πολίτες να παρακολουθούν την πρόοδο..........
Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση.
 http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/ebeb7ed2-ca3d-4f3b-bf09-91c39616226f

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΕΤΑ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1103/14.5.2013 του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1170 τεύχος Β') με θέμα" Εξειδίκευση των κριτηρίων και καθορισμός των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α.7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013" ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Ο φορολογούμενος μπορεί να ζητήσει την πληρωμή του ΕΕΤΑ σε περισσότερες δόσεις ή τη μείωση του ύψους του, στο μέτρο που είναι αναγκαίο, ή την πλήρη απαλλαγή του από την υποχρέωση καταβολής, εφόσον βρίσκεται σε σοβαρή οικονομική δυσκολία, που ορίζεται ως αδυναμία να εξασφαλίσει τροφή, ενδυμασία, ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση και άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις για τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου, του ή της συζύγου του και των προστατευόμενων, κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), προσώπων.Προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα του φορολογουμένου, κατά την παράγραφο αυτή, πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:α) το ακίνητο, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή να ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή ποσοστό αυτών στον ή στη σύζυγο ή σε προστατευόμενο, κατά τον Κ.Φ.Ε., πρόσωπο και να αποτελεί την κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία αυτών,β) ο υποκείμενος σε ΕΕΤΑ, ο ή ή σύζυγος αυτού και τα προστατευόμενα, κατά τον Κ.Φ.Ε., πρόσωπα να μην έχουν άλλο ακίνητο, πλην του ακίνητου, για το οποίο ζητείται η απαλλαγή, ούτε άλλα περιουσιακά στοιχεία,γ) η συνολική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει, κατά το έτος 2012, τις 120.000 ευρώ,δ) η τιμή ζώνης του ακινήτου να μην υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,ε) ο φορολογούμενος να προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ως προς το επίπεδο των περιουσιακών του στοιχείων και των διαθέσιμων πόρων, προκειμένου να αποδείξει ότι υφίσταται σοβαρή οικονομική δυσκολία ....................
 Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ 1103/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYndQelAzdXR6cDQ/edit

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

15.5.2013
Σχετικά με τα δημοσιεύματα στον Τύπου για την επιβολή ειδικού φόρου στα αγροτεμάχια, ανακοινώνεται από το Υπουργείο Οικονομικών πως δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

ΜΕΧΡΙ 28/6/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Α.Π

15.5.2013
Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Μαυραγάνη (ΠΟΛ.1099/2013), παρατείνεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2013 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2013, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του νομικού προσώπου.

Εν συνεχεία εξεδόθη η  Α.Υ.Ο-Πολ.1099/8.5.2013 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1178/15.5.2013 τεύχος Β') και η οποία αναφέρει.
                                                αποφασίζουμε:
 1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2013 παρατείνεται μέχρι την 28η Ιουνίου 2013, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 8 Μαΐου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

EΦΕΕΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛ. ΔΗΛ. Φ.Α.Π

14.5.2013
Ανακοίνωση της ΕΦΕΕΑ αναφέρει ότι κατά ασφαλείς πληροφορίες οι δηλώσεις Φόρου Ακίνητης Περιουσίας που ξεκινούν αύριο 15/05/2013 παρατείνονται έως 28/06/2013 και η υποβολή των εντύπων θα γίνει χειρόγραφα. 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *