Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟ 14/2/2012 ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 38 τεύχος Α'/28.2.2012) η Πράξη 6 του Υπουργικού Συμβουλίου της 28.2.2012  με θέμα "Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012.
Ειδικότερα,
1) Από 14-2-2012 μειώνονται κατά 22% τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15.7.2010 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε που ίσχυαν την 1.1.2012.
2) Από 14−2−2012 μειώνονται κατά 32% τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων της από 15.7.2010 ισχύουσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.όπως αυτά προβλέπονταν και ίσχυαν κατά την 1.1.2012, για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών. Σημειώνεται ότι η άμεση προσαρμογή στα νέα μειωμένα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων δεν προυποθέτει τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων.
(άρθρο 1)
3) Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συνάπτονται εφεξής για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα (1) έτος και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη.
4) Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι την 14−2−2012 ή και περισσότερο, λήγουν στις 14−2−2013.
5) Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που την 14−2−2012 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 1876/1990 (Α΄ 27).
6) Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα λήξει ή θα καταγγελθεί,
εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την καταγγελία τους. Κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που έχει ήδη λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ισχύ του ν. 4046/2012.. Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς αυτούς όρους αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και β) τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν( άρθρο 2)
7) Από 14−2−2012 η προσφυγή στη διαιτησία, σύμφωνα με την παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990 (Α΄ 27), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία των μερών. Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται αποκλειστικά στον καθορισμό βασικού μισθού ή/και βασικού ημερομισθίου, και δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται σε αυτήν κανένα άλλο ζήτημα αλλά ούτε και ρήτρες που διατηρούν κανονιστικούς όρους προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ή Διαιτητικών Αποφάσεων.(άρθρο 3)
8) Από 14−2−2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας και το επίδομα πενταετίας.
(άρθρο 4)
9) Από 14−2−2012 συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που προβλέπεται να λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, νοούνται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου και σε περίπτωση λύσης αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2112/1920.όπως ισχύει.(άρθρο 5)
Δείτε ολόκληρη την Π.Ν.Π. 6/28.2.2012
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paE1yZ2xjYVlSX2lRREo0b2V6RkpfZw/edit

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Παντελή Οικονόμου, στο πλαίσιο της απλοποίησης των προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων και της διευκόλυνσης των φορολογουμένων, ομαδοποιούνται και καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων ως εξής:
1. Μέχρι και τις 30/4/2012 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον.  έτους 2012 των Ο.Ε, Ε.Ε, κοινωνιών, κοινοπραξιών κ.λ.π., καθώς και όλων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα της κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν. 
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον.  έτους 2012  των Α.Ε, Ε.Π.Ε κ.λ.π. δεν μεταβάλλεται και θα υποβληθούν κανονικά στις 10/5/2012. Ειδικά για τις Α.Ε η ημερομηνία υποβολής κλιμακώνεται, ως γνωστόν, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους. 
3. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 όλων των υπόλοιπων υπόχρεων φυσικών προσώπων  (ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, γεωργικών εισοδημάτων, μισθωτών κ.λ.π.), ορίζεται μέχρι και τις 15/6/2012.
4.Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012 (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων ορίζεται η 31/7/2012.
Τέλος διευκρινίζεται ότι η εκτύπωση των εντύπων, οι οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ και η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων μέσω του TAXISnet εξελίσσονται στους προβλεπόμενους χρόνους σε σχέση με τις οριζόμενες προθεσμίες και σημειώνεται ότι αντίστοιχα είχαν εξελιχθεί και τον προηγούμενο χρόνο.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΥΝ Α.Ε

Με την Πολ.1054/28.2.2012 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Υπόχρεος σε έκδοση βεβαιώσεων για τα αποθεματικά που διανέμονται από ανώνυμη εταιρία με μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α. στους μετόχους της."ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Κατόπιν των ανωτέρω και για λόγους μείωσης του υψηλού κόστους διαχείρισης των εταιριών που διανέμουν μερίσματα και αποθεματικά, με την παρούσα γίνεται δεκτό, ότι η ΕΧΑΕ προβαίνει στην έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων όχι μόνο για τα μερίσματα τρέχουσας χρήσης που διανέμονται στους μετόχους, αλλά και για όλα εν γένει τα αποθεματικά που τυχόν διανεμήθηκαν σε αυτούς, ανεξάρτητα αν αυτά υπόκεινται ή όχι σε παρακράτηση φόρου με βάση τις κείμενες διατάξεις. Για το σκοπό αυτό, στη βεβαίωση των μερισμάτων που θα εκδίδεται από την ΕΧΑΕ, θα συμπεριλαμβάνονται, σε ξεχωριστή γραμμή και τυχόν διανεμηθέντα αποθεματικά (κέρδη παρελθουσών χρήσεων ή ειδικά φορολογηθέντα αποθεματικά).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1054/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVkszNW9nSGFSU0NZdDRXN0s2UjJOUQ/edit

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1034/3.2.2012 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Διαδικασία υποβολής από τις επιχειρήσεις σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών σε στελέχη και υπαλλήλους τους"ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρμογή, οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2012 τις ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ με τα σχετικά στοιχεία για τους δικαιούχους που απέκτησαν τα εισοδήματα των περιπτώσεων γ΄ και στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μέσα στο έτος 2010. Οι επιχειρήσεις, κατά την πρώτη εφαρμογή, δεν θα συμπεριλάβουν στις ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ αυτές στοιχεία που αφορούν δικαιούχους που απέκτησαν μέσα στο έτος 2010 εισόδημα της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, εφόσον η Εργοστασιακή Τιμολογιακή Αξία (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των χορηγούμενων Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, πριν ή μετά τη μείωση λόγω παλαιότητας, είναι κάτω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ.1034/2012.  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWXFhUjZJR1NSdWFnSFgyUVA1VjJxdw/edit

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡ/ΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ 1053/29.2.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Παράταση υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τηςπαραγράφου 8 του άρθρου3 του ν.4038/2012(ΦΕΚ 14 'Α /2-2-2012) όπως ισχύει ."παρατείνεται μέχρι 30.3.2012(από29.2.2012) η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ειδικότερα,
                                ΑΠΟΦΑΖΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνουμε μέχρι και 30 Μαρτίου 2012 την προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή των ληξιπροθέσμων μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 χρεών στη ρύθμιση των διατάξεων τηςπαραγράφου 8 του άρθρου 3του ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄), όπως ισχύει, η οποία λήγει στις 29 Φεβρουαρίου 2012.
2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 29η Φεβρουαρίου 2012.
3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡ. ΟΦΕΙΛΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ 1047/24.2.2012 με θέμα "Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012(ΦΕΚ 14 τεύχος Α' /2-2-2012) όπως ισχύει" προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
1.Στην ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α'), όπως ισχύει, δύνανται να υπαχθούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία, μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και μέχρι εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
2. Το αίτημα χορήγησης ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών άνω των 24 δόσεων κατά τις διατάξεις των περιπτώσεων δδ', εε' και στστ' της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4038/2012, όπως ισχύει, εξετάζεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή του Τελωνείου, όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή, ο οποίος εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, η οποία αναγράφεται επί της αίτησης ή επισυνάπτεται, ανάλογα με τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του οφειλέτη, με βάση τα ακόλουθα δικαιολογητικά, που προσκομίζονται από τον τελευταίο:
α) Υποβληθείσες δηλώσεις (όταν απαιτείται):
i) φορολογίας Εισοδήματος των τελευταίων τριών (3) ετών,
ii) της τελευταίας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ,
iii) όλων των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ, που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής/οριστικής και που η προθεσμία υποβολής τους έχει λήξει ένα μήνα πριν την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.
iv) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)
β) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν ζημία των δύο (2) τουλάχιστον τελευταίων ετών.
γ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν καταστροφή αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης ή φυσικού προσώπου.
δ) Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν βαριά ασθένεια του οφειλέτη ή μέλους της οικογενείας του Α βαθμού συγγένειας ή προστατευόμενου μέλους, ή του προσώπου που έχει προσωπική ευθύνη για την καταβολή της οφειλής.
ε) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
στ) Επίσημα στοιχεία που αποδεικνύουν τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης.
3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά λαμβάνονται υπόψη σωρευτικά ή διαζευκτικά για την διαμόρφωση της κρίσης του προϊσταμένου της ΔΟΥ ή του Τελωνείου, με εξαίρεση τις δηλώσεις της περίπτωσης 2α', η υποβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέταση του αιτήματος.
4. Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται.
5
. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α


Με την Α.Υ.Ο- Πολ.1045/23.2.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τύπος ,περιεχόμενο,χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ."ορίζονται τα παρακάτω.
Οι αλλαγές του Νέου Εντύπου έχουν αναλυθεί στην ανάρτησή μας της 24.2.2012.
Ειδικότερα,
1. Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος ως εξής:
α) Μέχρι την 10η Απριλίου του επόμενου έτους για τους υποκείμενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Β΄ κατηγορίας ή δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ.
β) Μέχρι την 20η Μαΐου του επόμενου έτους, για τους υποκείμενους που κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το Δημόσιο, καθώς και στην περίπτωση λήξης της διαχειριστικής περιόδου λόγω θανάτου φυσικού προσώπου.
2. Σε περίπτωση γενικής αργίας, τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας οι ανωτέρω προθεσμίες μετακυλίονται στην επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα. ...............

Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1045/2012.   http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/epixiriseis/pol_1045.pdf
Δείτε την Εκκαθαριστική Δήλωση Φ1 Έκδοση 2012. http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/polites/e-entipa_files/entypa/entypa_pdf/F1_2012.pdf

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2012

Β.B.C :ΣΚΛΗΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

«Οι Έλληνες είναι ο πιο σκληρά εργαζόμενος λαός της Ευρώπης». Η παραδοχή αυτή είναι πλέον παγκοσμίως γνωστή, καθώς, όπως φαινόταν σε μία από τις μεγαλύτερες ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του κόσμου, το βράδυ της Κυριακής το σχετικό άρθρο είχε φτάσει αισίως στη δεύτερη (!) θέση των άρθρων με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα.
Χιλιάδες ήταν οι αναγνώστες που έσπευσαν να διαβάσουν το άρθρο, ενώ τα σχόλια ξεπερνούσαν τα 400. Κάποιοι αναγνώστες μάλιστα αναγνώριζαν ότι ο ελληνικός λαός δεν είναι αυτός που ευθύνεται για την κρίση χρέους, αλλά τα «μεγάλα συμφέροντα». 
Το άρθρο παρουσίασε μία έρευνα του ΟΟΣΑ, στην οποία αποδεικνυόταν ότι οι Έλληνες δεν είναι τεμπέληδες, αλλά στην πραγματικότητα εργάζονται κατά 40% περισσότερο από τους Γερμανούς.
Ένας μέσος Έλληνας εργάτης δουλεύει 2.017 ώρες κατά μέσο όρο ετησίως, ενώ ένας Γερμανός δουλεύει περίπου 1,408 ώρες. Η Ελλάδα έρχεται δεύτερη στη λίστα με τις περισσότερες εργατοώρες, αμέσως μετά τη Νότιο Κορέα, ενώ τελευταία στον εν λόγω κατάλογο κατατάσσεται η Ολλανδία με περισσότερες από 1.300 ώρες.
πηγή .www.madata.gr

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο Ν 4047/23.2.2012 (Φ.Ε.Κ 31 τεύχος Α')

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4047/23.2.2012(Φ.Ε.Κ 31 τεύχος Α') με θέμα " Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011» και της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 201-22015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και άλλες διατάξεις."
Δείτε το ν.4047/2012. https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWXptYTlhRUJRdWV2MW44LXNYeGNnUQ/edit

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

160 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Γερμανικού Περιοδικού Wirtschafts Woche το οποίο επικαλείται τον Υφυπουργό Οικονομικών Χάνς Μπέρναρντ Μπέους ,160 Γερμανοί εφοριακοί προτίθενται να έρθουν στην Ελλάδα για να ενισχύσουν τον ελληνικό φορολογικό Μηχανισμό για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την είσπραξη των φόρων για την τόνωση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.


ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 24 ΔΟΣΕΙΣ

             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου σχετικά με το αίτημα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε περισσότερες από 24 δόσεις, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομισθούν στη Δ.Ο.Υ. ή το Τελωνείο από τους οφειλέτες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με τα δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο. 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Με την Πολ.1050/24.2.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Απόδοση των ποσών που παρακρατούνται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας και κατά τις χρήσεις 2012 μέχρι και 2014."ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Ενόψει των ανωτέρω σας γνωρίζουμε, ότι στην εφαρμογή που υπάρχει στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr και χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική υποβολή και απόδοση των αρχικών εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων προσωρινών δηλώσεων για το έτος 2012 και έπειτα στην κατηγορία εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες περιλαμβάνονται πεδία που αφορούν:
• τις ακαθάριστες αμοιβές που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο (ή μήνα)
• τα ποσά του ΦΜΥ που παρακρατήθηκαν
• τα ποσά που παρακρατήθηκαν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011
• τον τυχόν πρόσθετο φόρο εκπροθέσμου που επιβάλλεται επί του συνολικού αθροίσματος των ποσών Φ.Μ.Υ. που παρακρατήθηκαν και των ποσών που παρακρατήθηκαν έναντι της ανωτέρω ειδικής εισφοράς.
• το γενικό σύνολο (άθροισμα των ανωτέρω ποσών που παρακρατήθηκαν μαζί με τον τυχόν πρόσθετο φόρο εκπροθέσμου) Τα δύο τελευταία πεδία υπολογίζονται αυτόματα από την εφαρμογή.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1050/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLVFtZThHNmVTM1d2dUlPbDh0TDRIQQ/edit

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Με την Πολ.1049/24.2.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποβολή μηνυτήριων αναφορών και αναφορών του Ν. 2331/1995 και του Ν. 3691/2008, όπως ισχύει."προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διαπίστωσης από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο παραβάσεων που συνιστούν ποινικό αδίκημα κακουργηματικής φύσεως, υποβάλλεται χωριστή μηνυτήρια αναφορά για κάθε ένα από αυτά. Αντίθετα, όταν διαπιστώνονται φορολογικές παραβάσεις που συνιστούν ποινικό αδίκημα πλημμεληματικής φύσεως, αρκεί η υποβολή μίας μηνυτήριας αναφοράς για όλα τα διαπιστωθέντα πλημμελήματα ανά είδος φόρου ή προστίμου.   .........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1049/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZC1VT3ktRVJRLXliOVk5R0VwX1QxZw/edit

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Κ.Β.Σ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Με την Πολ.1046/21.2.2012 τουΥΠΟΙΚ με θέμα"Εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. στους δικηγόρους. Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ. 1026/26.1.2012"διευκρινίζονται συμπληρωματικά τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Έχει διευκρινισθεί (εγκύκλιος ΠΟΛ. 1026/26.1.2012)ότι, όταν για τη διενέργεια δικονομικών πράξεων ή την παράσταση του δικηγόρου σε συμβολαιογραφική πράξη απαιτείται η έκδοση γραμματίου προκαταβολής, από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, δεν εκδίδεται άμεσα απόδειξη παροχής υπηρεσιών με την έκδοση του γραμματίου προκαταβολής. Τα ανωτέρω, όπως είναι αυτονόητο, δεν αναιρούν την υποχρέωση των δικηγόρων να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών στον προβλεπόμενο, από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., χρόνο, για τις δικαιούμενες αμοιβές από την παροχή των υπηρεσιών τους.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1046/2012
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWkF6TkRwVVFRSXFtd01NejZrc3pYdw/edit

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Η ΝΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2012

Εκτυπώθηκε το νέο έντυπο (Φ1)  της εκκαθαριστικής δήλωσης  Έκδοση 2012 και αναμένεται και η σχετική απόφαση που θα ορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο του νέου εντύπου. Στο νέο έντυπο, συγκριτικά με το περσινό, υπάρχουν ελάχιστες διαφορές:
1. Στην πρώτη σελίδα δεν υπάρχει καμία διαφορά στους κωδικούς, αλλάζει μόνο το χρώμα που από πράσινο και πορτοκαλί γίνεται μπλε και πορτοκαλί.
2. Στη δεύτερη σελίδα και στον πίνακα Γα΄ προστίθενται στις εκροές τέσσερις νέοι κωδικοί, ήτοι:
·        Κωδ. 301      Συντελεστής Φ.Π.Α. 13%
·        Κωδ. 302      Συντελεστής Φ.Π.Α. 6,5%
·        Κωδ. 304      Συντελεστής Φ.Π.Α. 9%
·        Κωδ. 305      Συντελεστής Φ.Π.Α. 5%
Επίσης καταργείται ο Κωδ. 615 Ακαθάριστα έσοδα φορολογίας εισοδήματος, που υπήρχε στο περσινό έντυπο.
3. Στη δεύτερη σελίδα και στον πίνακα Γβ΄ οι τέσσερις πίνακες γίνονται δύο. Ενσωματώνονται δηλαδή οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και πράξεις λήπτη με τις λοιπές εισροές, τόσο για την λοιπή Ελλάδα, όσο και για τα νησιά του Αιγαίου (περσινοί κωδικοί 151 και 154 γίνονται φέτος 151 κ.λπ., 157 και 160 γίνονται φέτος 157 κ.λπ.). Επίσης προστίθενται στις εισροές τέσσερις νέοι κωδικοί, ήτοι:
·        Κωδ. 361      Συντελεστής Φ.Π.Α. 13%
·        Κωδ. 362      Συντελεστής Φ.Π.Α. 6,5%
·        Κωδ. 367      Συντελεστής Φ.Π.Α. 9%
·        Κωδ. 368      Συντελεστής Φ.Π.Α. 5%
4. Στη δεύτερη σελίδα και στον πίνακα Γγ΄ καταργείται ο περσινός κωδικός 643 Άθροισμα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων. Στο φετινό έντυπο η άθροιση των ποσών όλων των ειδικών λογαριασμών γίνεται στον Κωδ. 647.
5. Τέλος ο κωδικός 808 Αιτία επιστροφής, μεταφέρεται από τον πίνακα Γ΄ στο τέλος του πίνακα Δ΄.
Δείτε το νέο έντυπο της Εκκαθαριστικής.15% ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΛ. ΣΥΝΤΕΛ/ΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ


Η αρμόδια επιτροπή για τη σύνταξη του Νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήματος κατά την χθεσινή της συνεδρίαση για την αναμόρφωση του Φορολογικού συστήματος αποφάσισε τα παρακάτω.
1.Να καθιερωθεί ενιαίος φορολογικός συντελεστής για όλες τις εταιρείες (ΑΕ,ΕΠΕ,ΟΕ.ΕΕ ) 15% (flat tax)
2.Να ενοποιηθούν σε ένα  όλοι οι φόροι των ακινήτων.(ΕΤΑΚ-ΦΑΠ-Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε-Κ.Λ.Π )
3. Αύξηση των αντικειμενικών αξιών  για να εξισωθούν με τις πραγματικές τις αγοράς
4. Καθιέρωση συντελεστή 20% για την αυτοτελή φορολόγηση όλων των εισοδημάτων από ακίνητα.
5. Κατάργηση ορισμένων  φοροαπαλλαγών.
6. Μείωση των κανονικών συντελεστών Φ.Π.Α( από 23% σε 19% ή 18%)
7. Κατάργηση των μειωμένων κατά 30% συντελεστών Φ.Π.Α για τα νησιά του Αιγαίου.
8. Κατάργηση του χαμηλού συντελεστή Φ.Π.Α  6.5%

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2012

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε7

Taxisnet 23.02.2012
                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 23/02/2012 είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) για το έτος 2012.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οριστικών δηλώσεων είναι η 30/03/2012.
Ευχαριστούμε.

ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓ/ΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Με την εγκύκλιο Αριθ. Πρωτ.8908/ΔΙΟΕ 236/23.2.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα "Εφαρμογή του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/τ.Α' /02.03.2011) για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή -Φοροτεχνικού." προβλέπεται ότι θα χορηγείται στον αιτούντα αντί της άδειας, Επαγγελματική ταυτότητα.
Ειδικότερα,
 Τα Φυσικά Πρόσωπα δύνανται να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού και αν δεν είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εφόσον είναι πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών ή πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού ή πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010, (άρθρο 1 παρ. 1 περ. α' και παρ. 4 του Ν. 2515/1997), Για τις Ανώνυμες Εταιρίες, δεν ισχύει η απαίτηση της κατοχής αδείας επαγγέλματος Λογιστή- Φοροτεχνικού από τους μετόχους που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.
Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNjRlMzUyYmUtZDZmNy00MGJmLTgyZjUtNTVkOWI0NDYxMzU1/edit?pli=1

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Α.Ο.Σ ΘΑ ΑΣΚΟΥΝ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Φ.Ε.Κ  τεύχος  Β' 364/17.2.2012  η  Γνωμ. 15/VI/2012 της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετική με την άσκηση του επαγγέλματος  του Λογιστή- Φοροτεχνικού.
Ειδικότερα,
                     ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνεται:
1. η μη διατήρηση του νομικού καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας άσκησης του επαγγέλματος λογιστή- φοροτεχνικού, καθώς δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις παροχής εξαίρεσης κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 3919/2011.
2. η μη διατήρηση του νομικού καθεστώτος της προηγούμενης διοικητικής άδειας για την έναρξη λειτουργίας γραφείου παροχής υπηρεσιών λογιστή φοροτεχνικού, καθώς δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις παροχής εξαίρεσης κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 3919/2011.
3. η κατάργηση της υποχρέωσης πιστοποίησης των λογιστών - φοροτεχνικών, όπως προβλέπεται από την Υ.Α. ΠΟΛ.1166/2011..
4. η επανεξέταση του συστήματος διεξαγωγής σεμιναρίων προαγωγής σε ανώτερη τάξη, με στόχο την αποτροπή τυχόν ποσοτικών φραγμών εισόδου ή άλλων στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
5. να προβλεφθεί ρητά ότι το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού δύναται να ασκήσουν πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών, πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010, μη μέλη του Ο.Ε.Ε.
Η Γνωμοδότηση εκδόθηκε την 12η Ιανουαρίου 2012. Η Γνωμοδότηση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ
Δείτε ολόκληρη την Γνωμοδότηση.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMTE4MmQ5OTItYjM5MS00NzEyLThiM2EtYTI0Nzc4ODdlM2Fl

ΕΚΚΛΗΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Απόσπασμα από την χθεσινή ομιλία του κ. Αντιπροέδρου και Υπουργού Οικονομικών.
Δεν έχει νόημα να υπάρχουν καταθέσεις που είναι καταγεγραμμένες από το  Υπουργείο Οικονομικών στο εξωτερικό και πολλές περισσότερες γιατί ένα μικρό ποσοστό πήγε στο εξωτερικό, που έχουν αποσυρθεί από τις τράπεζες και εάν δεν έχουν διατεθεί για ανάγκες οικογενειακές ή επιχειρηματικές, υπάρχουν στα σπίτια χωρίς να αποφέρουν κανένα τόκο, χωρίς να βοηθούν την εθνική οικονομία.Αυτές οι καταθέσεις υπήρχαν στο τραπεζικό σύστημα, είναι και αυτές γνωστές. Η σχετική νομοθεσία είναι πολύ καθαρή και υποβοηθεί την επιστροφή των καταθέσεων. Νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να σκεφθεί πολύ ψύχραιμα και έξυπνα και τώρα να στηρίξει το τραπεζικό σύστημα για να στηριχθεί και αυτός με τη σειρά του μέσα από την αγορά των επιτοκίων, γιατί έτσι θα  βοηθήσουμε όχι μόνο τους καταθέτες και τις Τράπεζες αλλά την εθνική οικονομία, τις επιχειρήσεις με δάνεια, τους καταναλωτές, την κίνηση στην αγορά ακινήτων, την εθνική οικονομία, που είναι μια αλυσίδα ενεργειών.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Κ.Λ.Π.

Κατατέθηκε  σήμερα στη Βουλή ο 2ος  Εφαρμοστικός νόμος του 2ου Μνημονίου για τις μειώσεις των κύριων και επικουρικών συντάξεων κ.λ.π.  και του συμπληρωματικού προϋπολογισμού με θέμα "Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012"
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται είναι.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1) Μειώνονται κατά 12%  από την 1.1.2012 τα ποσά των κύριων συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1300 €. Tο ποσό της κύριας σύνταξης μετά την εν λόγω μείωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 1300 €.(άρθρο 1)
2) Μειώνονται από 1.1.2012 οι επικουρικές συντάξεις (ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΔΥ-ΤΕΑΠΟΚΑ-ΤΑΔΚΥ-ΕΤΑΤ-ΤΑΥΤΕΚΩ) ως εξής.
* 10% στο συνολικό ποσό της σύνταξης μέχρι 250 €. Το ποσό της σύνταξης μετά την εν λόγω μείωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200 €.
* 15% στο συνολικό ποσό της σύνταξης από 251 € έως 300 €. Το ποσό της σύνταξης μετά την εν λόγω μείωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 225 €.
* 20% στο συνολικό ποσό της σύνταξης από 301 € και άνω. Το ποσό της σύνταξης μετά την εν λόγω μείωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 255 €.
3) Μειώνονται από 1.1.2012 κατά 7% οι καταβαλλόμενες συντάξεις του ΝΑΤ.
Σημειώνεται ότι η παρακράτηση των ποσών θα αρχίσει από τις συντάξεις του Μαΐου  και θα γίνει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.(άρθρο 6 )
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
 4) Επανακαθορίζεται ο τρόπος  εξόφληση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2011 και μετά θα εξοφλείται μαζί με το φόρο εισοδήματος και το τέλος επιτηδεύματος σε κοινό εκκαθαριστικό  σε δύο ή τρεις (ανάλογα με το χρόνο βεβαίωσης) ίσες μηνιαίες δόσεις( από 6 δόσεις που προβλέπετο)
5) Επαναπροσδιορίζεται ο χρόνος απόδοσης στο Ελληνικό δημόσιο του Ειδικού τέλους (Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) από την ΔΕΗ κ.λ.π  και αποδίδεται εφεξής μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα από το μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν(από 20 ημέρες που προβλέπετο)
6) Ορίζεται ότι σε περίπτωση που έχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου και η  αμφισβητούμενη διαφορά φόρου, προστίμων κ.λ.π .υπερβαίνει τα 300000 €, απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου ασκήσεως της προσφυγής, να έχει προηγηθεί η αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και η ολοκλήρωση αυτής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμά της(άρθρο 4)
ΛΟΙΠΑ
7 )Τροποποιείται ο κρατικός προϋπολογισμός του έτους 2012 καθότι  μειώνονται κατά 1945700000 € οι πιστώσεις ορισμένων Υπουργείων.(άρθρο 2)
8) Μειώνεται κατά 10% από 1.1.2012 η αντιμισθία των Δημάρχων και Περιφερειαρχών κ.λ.π
9) Περιορίζεται από 1.1.2013 ο αριθμός των Αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθία σε δήμους με πληθυσμό μέχρι  200000 κατοίκους.(άρθρο 3)
10) Παρατείνεται μέχρι 30.6.2012 (λήγει 28.2.2012) η υποβολή των δικαιολογητικών κ.λ.π. για την υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων(άρθρο 24 του ν. 4014/2012) και ορίζεται η 30.9.2012 ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίμου για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 28.2.2012.(άρθρο 7)
Δείτε το σχέδιο νόμου.
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.hellenicparliament.gr%2FUserFiles%2Fc8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7%2F%25CE%25A3%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%2594%25CE%2599%25CE%259F%2520%25CE%259D%25CE%259F%25CE%259C%25CE%259F%25CE%25A5%2520%25CE%25A3%25CE%25A5%25CE%259D%25CE%25A4%25CE%2591%25CE%259E.pdf
Δείτε την αιτιολογική Έκθεση.
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.hellenicparliament.gr%2FUserFiles%2Fc8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7%2F%25CE%2591%25CE%2599%25CE%25A4%25CE%2599%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2597%2520%25CE%2595%25CE%259A%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A3%25CE%2597%2520%25CE%25A3%25CE%25A5%25CE%259D%25CE%25A4%25CE%2591%25CE%259E.pdf

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ 2ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ EUROGROUP

Εγκρίθηκε σήμερα  αργά το πρωί στις Βρυξέλλες  από το Eurogroup μετά από μαραθώνια σύσκεψη  το νέο 2ο  πακέτο στήριξης της χώρας μας. Περιλαμβάνει νέο Δάνειο 130 δις € , κούρεμα του Ελληνικού χρέους (PSI) κατά 107δις €  (53,5%), επαναφορά του δημόσιου χρέους στο 120,5% του ΑΕΠ το 2020, δημιουργία ειδικού λογαριασμού για την αποπληρωμή του χρέους, ενισχυμένη παρουσία της task force και της τρόικας. Στα 50δις €  θα φθάσει η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.   Λ. Παπαδήμος. Ιστορικής σημασίας μέρα. 
Κερδήθηκε  ασφάλεια , χρήμα και χρόνος............Αβέβαιη εξακολουθεί να παραμένει η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους..........Απαιτείται συγκρατημένη αισιοδοξία.........


Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο 1os ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΕΑ

Κατατέθηκε σήμερα  στη Βουλή το σχέδιο νόμου του εφαρμοστικού νόμου  με θέμα "
Εφαρμοστικός νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με τον ψηφισθέντα Νόμο «’Εγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
Eιδικότερα,
Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης στο οποίο εντάσσονται (6) έξι επικουρικά ταμεία που ήδη λειτουργούν. Στην ασφάλιση του Ενιαίου ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά οι νεοπροσλαμβανόμενοι στον ιδιωτικό, δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ  από τον Ιούλιο και οι ήδη ασφαλισμένοι των Ταμείων που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ.
Δείτε ολόκληρο το σχέδιο νόμου.
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.hellenicparliament.gr%2FUserFiles%2Fc8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7%2F%25CE%259D%25CE%259F%25CE%259C%25CE%259F%25CE%25A3%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%2594%25CE%2599%25CE%259F20-2-2012.doc
Δείτε ολόκληρη την αιτιολογική έκθεση.
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.hellenicparliament.gr%2FUserFiles%2Fc8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7%2F%25CE%2591%25CE%2599%25CE%25A4%25CE%2599%25CE%259F%25CE%259B%25CE%259F%25CE%2593%25CE%2599%25CE%259A%25CE%2597%25CE%2595%25CE%259A%25CE%2598%25CE%2595%25CE%25A3%25CE%2597%252020-2-2012.doc.doc

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2012

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Χθες έξω από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στον Ταύρο όπου διεξαγόταν ο διαγωνισμός για την πρόσληψη 1000 ελεγκτών για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια από το σύλλογο των εφοριακών υπαλλήλων Αττικής και Δωδεκανήσου.Οι συνδικαλιστές εφοριακοί είχαν αποκλείσει την είσοδο του κτιρίου με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της αστυνομίας για να καταφέρουν περίπου 150 από τους συνολικά 900 υποψήφιους να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό.Συνελήφθη ο Αντιπρόεδρος της εκτελεστικής Επιτροπής των εφοριακών κ. Τρύφων Αλεξιάδης.
Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Στο σημερινό έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο που ολοκληρώθηκε το απόγευμα κλείδωσαν οι περικοπές κατά 12% των κύριων συντάξεων άνω των 1300€ και των επικουρικών 10% για όλες  από 200€ έως 250€, 15% από 250 έως 300€ και  20% άνω των 300€. Λ. Παπαδήμος. " Η μείωση των συντάξεων δεν μπορούσε να αποφευχθεί " Επίσης  το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να κατατεθεί την Δευτέρα στην Βουλή με την διαδικασία του κατεπείγοντος ο εφαρμοστικός νόμος για την μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων.

Τέλος χιλιάδες πολίτες σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο διαδήλωσαν υπέρ της Ελλάδος με το σύνθημα "Είμαστε όλοι Έλληνες" εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στο  Ελληνικό λαό και κατά των επώδυνων μέτρων που του επιβάλλονται.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦ. Ε.Φ.Κ ΠΕΤΡΕΛ. ΚΙΝΗΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με την Πολ. 1042/16.2.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Καταβολή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων από Ε.Φ.Κ. μεταξύ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης καθώς και του Φ.Π.Α. και λοιπών επιβαρύνσεων των αναλογούντων επ΄ αυτών από τα υπόχρεα προς τούτο νομικά πρόσωπα." ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Τα νομικά πρόσωπα της ανωτέρω περίπτ.(Ι), τα οποία έχουν επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα και παραλαμβάνουν αρχικά πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και φωτιστικό πετρέλαιο ως καύσιμο θέρμανσης με χαμηλό συντελεστή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 , όπως ισχύει, για τη χρονική περίοδο από 15 Οκτωβρίου έως 30 Απριλίου κάθε έτους καταβάλλουν στη συνέχεια την οφειλόμενη διαφορά μεταξύ του υψηλού συντελεστή Ε.Φ.Κ. (περ. ζ΄ και ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 2960/2001 ) και του προαναφερθέντος χαμηλού συντελεστή Ε.Φ.Κ., πέραν των αρμοδίων τελωνειακών αρχών και στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της έδρας των υπόχρεων.Τα νομικά πρόσωπα, τα οποία επιλέγουν να καταβάλουν τις προαναφερθείσες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., οφείλουν να υποβάλουν σ΄ αυτές έντυπη δήλωση σε δύο αντίτυπα έως την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους, για καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης περιόδου από 15 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και έως την 20η Μαΐου κάθε έτους, για καταναλωθείσες ποσότητες καυσίμων θέρμανσης της περιόδου από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου του ιδίου έτους..........Δείτε ολόκληρη την Πολ.1042/2012.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMDNjOWMzZTgtMDc4ZC00YWVlLWI2ZjMtNWU5MTUzM2Y0YTk3

ΡΑΜΠΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ

1000 Ράμπο-Ελεγκτές (ντετέκτιβ) προσλαμβάνονται άμεσα από το ΥΠΟΙΚ με συμβόλαιο αποδοτικότητας 8 μηνών για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών για την τόνωση των δημοσίων εσόδων που πάνε από το κακό στο χειρότερο λόγω της υπέρμετρης φορολόγησης που έχει επιβληθεί και της ύφεσης που μαστίζει την ελληνική οικονομία. Οι 1000 αυτοί ράμπο  μαζί με άλλους 1135  σύνολο 2235  ελεγκτές θα επικεντρωθούν  σύμφωνα με το σχέδιο του ΥΠΟΙΚ  σε  στοχευμένους ελέγχους για την είσπραξη παρακρατούμενων φόρων Φ.Π.Α κ.λ.π, είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών, έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων, και γενικά φορολογικών υποθέσεων υψηλού κινδύνου, κ.λ.π.............

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Με την ΔΕΦΚ Δ 5006797 ΕΞ 2012/16.2.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση εγκυκλίου-Παράταση ταξινόμισης αυτοκινήτων οχημάτων" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Αναφορικά με την κατ΄ εξαίρεση παράταση προθεσμίας ταξινόμησης μέχρι την 28/04/2012, αυτοκινήτων οχημάτων διαφόρων κατηγοριών μεταξύ των οποίων και τα αυτοκίνητα οχήματα που δεν πληρούν τις διατάξεις του Κανονισμού 692/2008/ΕΚ (εκπομπές καυσαερίων-Euro 5) και έχουν υπαχθεί σε αποφάσεις τέλους σειράς μέχρι την 31/12/2011, εφόσον ισχύουν οι λοιπές προϋποθέσεις των αποφάσεων αυτών. ........................
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΦΚ Δ 5006797 ΕΞ 2012.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNmI5YjcyNTgtMDY5Mi00YzA5LTljYTQtYjJiZmE4Y2UxZmYy

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ

Με την Αριθ. Πρωτ.ΔΕΣ Γ 1023105 ΕΞ 7.2.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Έναρξη εργασιών σε λογιστή φοροτεχνικό" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Εχει παρατηρηθεί, σε ορισμένες Δ.Ο.Υ, να προσέρχονται φυσικά πρόσωπα, για να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών με δραστηριότητα λογιστής φοροτεχνικός, χωρίς να καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο άδειας λογιστή φοροτεχνικού, επικαλούμενοι τις διατάξεις του αρθρου 3 του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».Κατόπιν σχετικών ενεργειών μας, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας με σχετικό έγγραφο του, μας ενημέρωσε ότι, μέχρι την έκδοση του πλαισίου συμμόρφωσης στις διατάξεις του ν. 3919/2011, ισχύουν οι διατάξεις της παρ10 του άρθρου 4 του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του»
Συνεπώς, τα φυσικά πρόσωπα που προσέρχονται στη Δ.Ο.Υ. για να υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών, δηλώνοντας την εν λόγω δραστηριότητα, υποχρεούνται να προσκομίζουν το επικυρωμένο αντίγραφο αδείας λογιστή φοροτεχνικού.Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο Ν.4046/2012 ΤΟΥ 2ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης(Φ.Ε.Κ τεύχος Α' 28/14.2.2012) ο Νόμος 4046/2012 με θέμα"Εγκριση των ΣχεδίωνΣυμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και
τη διάσωση της εθνικής οικονομίας"
Ειδικότερα,
Περιλαμβάνει το PSI, την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης.
Tα κυριότερα  μέτρα του Νέου (2ου) Μνημονίου είναι.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
1) Κατάργηση των φοροαπαλλαγών
2) Ενσωμάτωση σε ένα όλων των φόρων ακινήτων
3) Κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στα νησιά του Αιγαίου
4) Αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α στα τρόφιμα,,φάρμακα, περίθαλψη, ηλεκτρισμό ,ύδρευση,εισιτήρια μεταφοράς,φυσικό αέριο κ.λ.π
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
5) Μειώνεται κατά   22% ο κατώτατος  μισθός.Ο μισθός του νεοεισερχόμενου στην αγορά εργασίας θα μειωθεί στα 586€ μεικτός (από 751 €) και στα 527€ ( 22%+10%)για τους νέους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Συνεπώς ο  καθαρός μισθός διαμορφώνεται στα 489€ την πρώτη περίπτωση και 440€ την δεύτερη
6) Μειώνονται κατά 15% οι κύριες συντάξεις σε ΔΕΗ, ΟΤΕ και Τραπεζών
7) Μειώνονται κατά 7% οι κύριες συντάξεις του ΝΑΤ 
8) Μειώνονται κατά 15% οι επικουρικές συντάξεις πάνω από ένα όριο
9) Καταργείται η μονιμότητα σε ΔΕΚΟ και Τράπεζες ,και καταργούνται οι κανονισμοί εργασίας
10) Μειώνεται σε τρεις από έξι μήνες η λήξη της μετενέργειας των συμβάσεων.
Σημειώνεται ότι εάν δεν υπάρξει νέα κλαδική σύμβαση εντός τριών μηνών θα λαμβάνεται ως βάση ο κατώτατος μισθός με διατήρηση των επιδομάτων θέσης,παιδιών, εκπαίδευσης και επικινδυνότητας
11) Παγώνουν οι ωριμάνσεις ώσπου να πέσει η ανεργία από το 21% στο 10%
12) Κλείνει ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας και ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και καταργούνται οι εισφορές 2% υπέρ  αυτών των οργανισμών
13) Μειώνονται κατά 3% οι εισφορές του Ι.Κ.Α  από 1.1.2013
ΛΟΙΠΑ
14) Απελευθερώνονται όλα τα κλειστά επαγγέλματα
15) Εφεδρεία και απολύσεις στο Δημόσιο 15000 υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2012
16) Κλείσιμο δημόσιων οργανισμών
Δείτε τον ψηφισθέντα Ν. 4046/2012http://www.et.gr/images/stories/eidika_themata/A_28_2012.pdf 

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

ΕΞΙΣΩΣΗ Ε.Φ.Κ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ

Με την Αριθ.Πρωτ.ΔΕΦΚΑ 5006279 ΕΞ14.2.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Κοινοποίηση διατάξεων των νόμων 4024/2011 και 4038/2012  και της αριθ. ΠΟΛ 1021 ΑΥΟ Σ Χ Ε Τ : α) Η αριθ. ΔΕΦΚ 50311419 ΕΞ 18.7.2011  ΔΥΟ β) Η αριθ. ΔΕΦΚ 5003343 ΕΞ 2012/24.01.2012 ΔΥΟ" προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
 Tα νομικά πρόσωπα με επαγγελματική εγκατάσταση σε κοινό κτίριο με άλλα πρόσωπα παραλαμβάνουν αρχικά πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και φωτιστικό πετρέλαιο για χρήση ως καύσιμα θέρμανσης, για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, με συντελεστή ΕΦΚ 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο και στη συνέχεια καταβάλλουν τη διαφορά του συντελεστή ΕΦΚ που αναλογεί στις περιπτώσεις ζ' και ια' της παρ. 1 του άρθρου 73 και τους ως άνω οριζομένου χαμηλού συντελεστή, του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτήν και των λοιπών επιβαρύνσεων.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΦΚ Α 5006279 ΕΞ 2012.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pMWY2OGMyYmQtYjBmMS00MGQwLWJjNjQtZTUzZWE2MDBiYWM3

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ " ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ"

14.2.2012 " Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ"
 Με το «πιστόλι στον κρόταφο» είναι, πλέον, όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες, μετά τις «εκβιαστικές» διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, αναγκάζονται να προσλάβουν ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες για να μπορέσουν να αποκτήσουν το φορολογικό πιστοποιητικό. 
Αυτή είναι η άποψη της συντριπτικής πλειονότητας των παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι κατηγορούν ευθέως, για μία ακόμη φορά, την ανικανότητα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, υπό τον Ευάγγελο Βενιζέλο, να συγκροτήσει ένα μηχανισμό που θα μπορεί να διενεργεί ουσιαστικούς και αντικειμενικούς ελέγχους στις επιχειρήσεις.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ.
http://www.naftemporiki.gr/premium/archive/story.asp?id=2136475&hilite=%22%D6%CF%D1%CF%CB%CF%C3%C9%CA%2A%22+near+%22%D0%C9%D3%D4%CF%D0%CF%C9%C7%D4%C9%CA%2A%22+near+%22%D0%C9%D3%D4%CF%CB%2A%22

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *