Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019

Α.1003/2019-ΜΕΧΡΙ 28/2/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Με την Κ.Υ.Α  - Α.1033/23.1.2019  των Υπουργείων Οικονομίας και  Οικονομικών  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 163/30.1.2019 τεύχος Β 'με θέμα " Τροποποίηση της 45231/2017 (Β’ 1445) υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)"  ορίζεται ότι ..Ειδικότερα,   ......αποφασίζουμε:
            Άρθρο 1
        1. Το τελευταίο εδάφιο  της παραγράφου 1  του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/20-04-2017 (Β’1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1184793 ΕΞ 2018 (Β’ 5619) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν έως την 28η Φεβρουαρίου 2019».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ 650€ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ

Δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 173/30.1.2019 τεύχος Β´ η Απόφαση 4241/127 /30.1.2019 του Υπουργείου Εργασίας με θέμα " Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας". Ειδικότερα, .......αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει, του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής: 
         α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια πενήντα ευρώ (650,00 €).
         β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και τέσσερα λεπτά (29,04 €).
         Η απόφαση αυτή ισχύει από 1 Φεβρουαρίου 2019.
          Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                   Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2019
                       Η Υπουργός
                    ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

Α.Π. Δ15/Γ΄/57695/1825/2018- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ

 Με την Αριθ Πρωτ.  Δ.15/Γ'/67695/1825/2018 του Υπουργείου Εργασίας με θέμα " Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης )" ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,    ....... αποφασίζουμε:
 Άρθρο 1
 Ασφαλιστικές Εισφορές
       1.Τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης - πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα), σύμφωνα με το ποσοστό εισφοράς του άρθρου 39 παρ. 1 του ν. 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4578/2018 (ΦΕΚ Α' 200), και του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.

Ε.2016/2019-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Η ΜΗ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ


Με την  Ε. 2016/17.1.2019   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα " Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό ή μη τελών χαρτοσήμου σε εισοδήματα από ορισμένες κατηγορίες μισθωμάτων"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  1. Μίσθωση κατοικιών από Μ.Κ.Ο., στα πλαίσια του σκοπού τους, για τις ανάγκες στέγασης προσφύγων.
     Με την ΠΟΛ.1008/2007 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 3 του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ Α 276/22.12.06) και δόθηκαν διευκρινίσεις αναφορικά με τη σταδιακή κατάργηση των τελών χαρτοσήμου επί των μισθωμάτων κατοικιών. Συμπληρωματικά και κατόπιν υποβολής γραπτών και προφορικών ερωτημάτων, διευκρινίζεται ότι εκμίσθωση κατοικίας θεωρείται και η μίσθωση κατοικιών σε μη-κυβερνητικές οργανώσεις, που λαμβάνουν έγκριση από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, προκειμένου να καλυφθούν στεγαστικές ανάγκες προσφύγων. Κατά συνέπεια οι μισθώσεις αυτές δεν έχουν χαρτόσημο.

Ε.2015/2019-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 218/2018 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ

Με την  Ε. 2015/17.1.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα "Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 218/2018 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εκδοθείσης επί ερωτημάτων σχετικά με την έκταση του δεδικασμένου αμετάκλητης δικαστικής απόφασης και ειδικότερα της παρεμπίπτουσας κρίσης αυτής επί όρου δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας του αρ. 44 του ν.1892/1990"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
          . Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 218/2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τμήματος), η οποία έγινε δεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στις 17-01-2019, όπως προκύπτει από την επισημειωματική πράξη αυτού επί του σώματος της γνωμοδότησης.

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

ΑΠΟ 1ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑ 650 € Ο ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ & ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΥΠΟΚΑΤΩΤΑΤΟΣ

Ο Πρωθυπουργός  κατά  την σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ανακοίνωσε μεταξύ άλλων, την αύξηση κατά 10,9% του κατώτατου μισθού στα 650 € και την κατάργηση του υποκατώτατου  μισθού (από 586 € και 510 € για τους νέους έως 25 ετών), από 1ης Φεβρουαρίου 2019.

Ε.2018/2019-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑ Φ.Π.- Φ.Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

Με την  Ε. 2018/28.1.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα που αποκτά φυσικό πρόσωπο - φορολογικός κάτοικος Ελλάδας από αλλοδαπή εταιρεία και πίστωση του φόρου αλλοδαπής "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
         Σε συνέχεια του υπ' αριθμ. ΔΟΣ Α 1051902 ΕΞ 2016/31.3.2016 εγγράφου μας, αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα κατ' εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) Ελλάδας-Κύπρου και κατόπιν ερωτημάτων σχετικά με την εφαρμογή λοιπών ΣΑΔΦ που περιέχουν παρόμοιο όρο με τη ΣΑΔΦ Ελλάδας-Κύπρου για τη φορολογία μερισμάτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2019

ΜΕΧΡΙ 28/2/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε11 (ΓΝΩΣΤΟΠ. ΣΤΟΙΧ. ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 110/25.1.2019 τεύχος Β' η απόφαση  Αριθ. 2428/Δ.1 853/22.1.2019 του Υπουργείου Εργασίας με θέμα "Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε11 (Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας) όπως περιγράφεται στην παρ. 4.23 του άρθρου 4 της αριθμ. οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 (Β΄ 2401/22-6-2018) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2019."

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ,ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΑΑΔΕ
Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής αρχείων βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2018. Πατήστε Εδώ.
Για το φορολογικό έτος 2018 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2019.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΑ-ΑΚΕ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΤΗΣ ΑΚΑ-ΑΚΕ ΕΔΟΕΑΠ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 12/2017-12/2018 ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
Σε συνέχεια της εγκυκλίου 12/2018  του ΕΔΟΕΑΠ, σας γνωρίζουμε ότι  παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της ΑΚΑ-ΑΚΕ, περιόδων 12/2017- 12/2018 μέχρι τις 11/02/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΔΟΕΑΠ.

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚAI ΜΕΤΑΒΟΛΗ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ


ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΚΕΕΔ, Ν4498/2017, παρ.2, άρθρο 24, περίπτωση στ’) ΕΔΟΕΑΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/2017-12/2018
Σε συνέχεια της εγκυκλίου 11/2018 του ΕΔΟΕΑΠ, σας γνωρίζουμε ότι  παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της ΑΚΕΕΔ (Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου), περιόδου 11/2017-12/2018 (ανά μήνα) μέχρι τις 15/02/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής  του ΕΔΟΕΑΠ.

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Δημοσιεύθηκε από την ΑΑΔΕ  " Το Εγχειρίδιο ενημέρωσης για την εφαρμογή του Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών" Κατεβάστε το εγχειρίδιο Eδώ.

Α.1017/2019-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΓΓΑΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

Με  την Α.1017/15.1.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 63/22.1.2019  τεύχος Β-' με θέμα " Γνωστοποίηση επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 έγγαμων φορολογούμενων " ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
αποφασίζουμε:
1. Οι έγγαμοι φορολογούμενοι που προτίθενται να υποβάλουν χωριστά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, οφείλουν να εκφράσουν ρητά την πρόθεσή τους

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2019

ΣΛΟΤ: Α.Π 3441/2019-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

Με την Αριθμ. Πρωτ. 3441 ΕΞ 15.01.2019 του ΣΛΟΤ με θέμα "Αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης & χρεογράφων " απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ   
 Όπως ορθά σημειώνετε στο ερώτημά σας, στην παράγραφο 2.2.112 του ΠΔ 205/98 «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» προβλέπεται διαφορετικός λογιστικός χειρισμός για την αποτίμηση των τίτλων παγίας επένδυσης και χρεογράφων όταν :
α) Η τρέχουσα αξία κατ’ είδος των τίτλων παγίας επένδυσης και χρεογράφων είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη αξία κτήσεως (υποπαράγραφος 2. 5. β) και

ΣΛΟΤ: Α.Π3118/2019-ΑΡΧΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Με την Αριθμ. Πρωτ.3118   ΕΞ 08.01.2019 του ΣΛΟΤ με θέμα " : Αρχή δεδουλευμένου σε συνεχιζόμενη παροχή (απλογραφικά βιβλία) " απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ    
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν 4308/2014, ορίζεται ότι «η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά τον χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή ή η παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών».
Περαιτέρω, ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, ορίζεται ως εξής: «ημερομηνία έκδοσης μέχρι την 15η ημέρα του επόμενου μήνα από την περίοδο στην οποία μέρος της σχετικής αμοιβής καθίσταται απαιτητό για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί ή το μέρος του έργου που έχει ολοκληρωθεί».

ΣΛΟΤ: Α.Π.2971/2019-ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ)

 Με την Αριθμ. Πρωτ. 2971  ΕΞ 08.01.2019 του ΣΛΟΤ με θέμα " Υπολογισμός ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ) " απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ    
Ο μέσος όρος απασχολούμενων κατά την διάρκεια της περιόδου, συνιστά το τρίτο κριτήριο για την ένταξη μίας οντότητας σε κατηγορία μεγέθους (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία και μεγάλη), βλέπε το άρθρο 2 του Ν 4308/2014..
Σύμφωνα με την ερμηνεία που δόθηκε από την Πολ. 1003/2014, ως προς το τρίτο αυτό κριτήριο, ο μέσος όρος του απασχολούμενου προσωπικού υπολογίζεται: «στη βάση πλήρους απασχόλησης σε ημερήσια και ετήσια βάση, για όλους τους εργαζόμενους που έχουν ή τεκμαίρεται ότι έχουν εργασία έμμισθης απασχόλησης.

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2019

Α.1012/2019- ΜΕΧΡΙ 31/1/2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ


 Με την  Α. 1012/14.1.2019 της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 50/18.1.2019 τεύχος Β)' με θέμα " Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2019." ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
αποφασίζουμε:
Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2019, παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31-1-2019.

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

ANAΡΤΗΣΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, οι εισφορές Δεκεμβρίου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουν αναρτηθεί στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού.
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά για την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.
Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Πέμπτη 31.1.2019.
Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Ε.2012/2019-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 111 § 2 ΤΟΥ Ν.4549/2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με την  Ε. 2012/17.1.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 111 παρ. 2 του ν.4549 /2018 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 111 παρ.2 του ν.4549/2018,  οι οποίες ισχύουν από 1.1.2019, με τις οποίες αντικαθίσταται το άρθρο 39 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), με σκοπό τη βελτίωση και απλοποίηση του ειδικού καθεστώτος των μικρών επιχειρήσεων και την πλήρη εναρμόνισή του με το κοινοτικό δίκαιο και παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Α.1007/2019- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΟΠΤΙΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Λ.Π

Με την Α.1007/9.1.2019  των Υπουργείων  Οικονομικών , Ψηφιακής  Πολιτικής , Πολιτισμού και Αθλητισμού ,και της ΑΑΔΕ, (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  38/9.1.2019 τεύχος Β)'  με θέμα " Καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού   "ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
1. Κάθε παραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα), που επιθυμεί ένα οπτικοακουστικό έργο που πρόκειται να παράξει, να υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος, θα πρέπε

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

ΣΛΟΤ: Α.Π.38/2019-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-2014

 Με την Αριθμ. Πρωτ. 38 ΕΞ 08.01.2019 του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστικός χειρισμός συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1-1-2014 "  διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Με τον N 4587/24-12-2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 218), ψηφίστηκε το παρακάτω άρθρο:
Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Η παρ. 18 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Για τις συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α΄151), μέχρι τον χρόνο λήξης αυτών.»

ΣΛΟΤ: Α.Π.17/2019-ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

 Με την Αριθμ. Πρωτ. 17 ΕΞ 15.1.2019 του ΣΛΟΤ με θέμα " Μετάβαση από Απλογραφικά σε Διπλογραφικά Λογιστικά Βιβλία και Απογραφή Έναρξης" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
 Ως γνωστό, βασική αρχή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, κατά την έναρξη των εργασιών μίας οντότητας  [η οποία είτε επιλέγει να ενταχθεί, είτε εντάσσεται, βάσει νομοθεσίας, σε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα] είναι, να στηρίζεται στην λογιστική ισότητα:
Ενεργητικό  = Παθητικό  (Υποχρεώσεις προς τρίτους + Καθαρή Θέση)

ΔΕΦΚ Α 1006241 ΕΞ 2019-ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την ΔΕΦΚ Α 1006241 ΕΞ 15.1.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα " Εγχειρίδιο με τα συνηθέστερα ερωτήματα για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων. " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.     Ειδικότερα,
  Για την εξυπηρέτηση των Δ.Ο.Υ. και των φορολογουμένων, σας κοινοποιούμε  εγχειρίδιο με τα συνηθέστερα ερωτήματα για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων (άρθρο 15 ν. 3091/2002).
Συνημμένα: 1          
  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ     
                   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                     
                             Ε. ΣΑΪΤΗΣ 
 [Η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι την 20ή Μαΐου κάθε έτους φορολογίας  (άρθρο 17 παράγραφος 6 ν. 3091/2002)].
Κατεβάστε το εγχειριδιο  Eδώ.

ΠΟΛ.1244/2018-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ & ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚ.ΤΟΥ Μ.Ο.Α ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Με την Πολ.1244/31.12.2018  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ    τεύχος Β)' με θέμα " Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού του μέσου όρου απασχόλησης, καθώς και λοιπές αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’167) "ορίζονται   τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
          Άρθρο 1
    1. Προκειμένου για την πλήρωση των προϋποθέσεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 συγκρίνεται ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων κατά το έτος πρόσληψης με τον μέσο όρο των απασχολουμένων του προηγούμενου έτους.

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Δ.Τ/ΑΑΔΕ-ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΖΥΓΩΝ


                                          Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει τους φορολογούμενους ότι από το τρέχον έτος είναι δυνατή η υποβολή χωριστών δηλώσεων συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 και επομένων, κατά τα οριζόμενα στην περ. β' της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013. Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων γνωστοποιεί στην Α.Α.Δ.Ε. την επιλογή του αυτή, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής στον διαδικτυακό τόπο  www.aade.gr,  στο σύνδεσμο:

Α.141871/2018-ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ POS

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  30/15.1.2019 τεύχος  Β'  η  Κ.Υ.Α   Α.141871/31.12.2018 των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα "Συμπλήρωση του πίνακα δικαιούχων πληρωμής της παρ. 1 του άρθρου 1 της 45231/2017 απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α')» (ΦΕΚ 1445 Β)" με την οποία προστίθενται 53 νέα επαγγέλματα ( ΚΑΔ) στην υποχρεωτική χρήση POS. [Υπάγονται  πλέον 196 (143+53) ]
Οι Υπόχρεοι που προστίθενται οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.   Kατεβάστε την Α.141871/2018 Εδώ.

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Ε.2011/2019-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ(ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017


Με την Ε.2011/15.1.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2454 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 904/2010 για τη διοικητική συνεργασία και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας και του κανονισμού (EE) 2018/1541 του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 904/2010 και (ΕΕ) 2017/2454 σχετικά με μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.

Α.1002/2019-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.4174/2013

Με την  Α. 1002/28.12.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 20/14.1.2019  τεύχος  Β-' με θέμα "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170) " ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
  αποφασίζουμε:
 Σε περίπτωση προσυμφώνου μεταβίβασης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο πλαίσιο εργολαβικής σύμβασης με την οποία αναλαμβάνεται η ανέγερση πολυκατοικίας με αντιπαροχή, κατά τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’170), όπως προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ Α’212/18.12.2018), απαλλάσσεται ο οικοπεδούχος από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας κατά την μεταβίβαση ποσοστών επί του

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Α.1009/2019-ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ,ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ,ΤΟΚΩΝ,ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


Με  την  Α. 1009/10.1.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 21/14.1.2019 τεύχος  Β-' με θέμα" Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018." ορίζονται  τα  ακόλουθα. Για το φορολογικό έτος 2018 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2019.
Ειδικότερα
                                              αποφασίζουμε:
          Άρθρο 1
         Υπόχρεοι υποβολής στοιχείων βεβαιώσεων
    Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 61, 62 και 64 του ν.4172/2013, πλην των συμβολαιογράφων κατά την υπογραφή του συμβολαίου μεταβίβασης

Ε.2010/2019-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΔΕΔ


Με την  Ε. 2010/11.1.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄ 218/24.12.2018), αναφορικά με την προθεσμία εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α’ 218), με τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους:

Ε.2009/2019-ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΑΔΦ


Με την  Ε. 2009/11.1.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 και του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 συνιστά φόρο ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ισχυουσών ΣΑΔΦ -συμμόρφωση με ΣτΕ 2465/2018 "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
Ανακαλείται η εγκύκλιος ΠΟΛ.1099/2018 με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. 13/2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία είχε γίνει δεκτό ότι η εισφορά αλληλεγγύης δεν εμπίπτει στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, που έχει συνάψει η χώρα μας.

Ε.2008/2019-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


Με την Ε. 2008/11.1.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Διευκρινίσεις για θέματα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας." διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Σε περίπτωση δαπάνης απόκτησης περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος, που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, η μεν δαπάνη απόκτησης εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4172/2013, η κάλυψη δε της εν λόγω δαπάνης στο σύνολο ή μέρος αυτής δύναται να πραγματοποιηθεί και με εισοδήματα ή άλλα ποσά αλλοδαπής

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Ε.2007/2019-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12,33,44,72, ΚΑΙ 78 ΤΟΥ Ν.4587/2018

Με την Ε.2007/10.1.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12, 33, 44, 45, 72 και 78 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
 Σας κοινοποιούμε συνημμένα, για ενημέρωσή σας και για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας, τις διατάξεις των άρθρων 12 («Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4314/2014»), 33 («Χορήγηση Φορολογικής Ενημερότητας στους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε.»), 44 (σχετικά με την ποινική δίωξη και τη λήψη μέτρων εκτέλεσης σε βάρος διοικούντων της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

E.2006/2019-KOINOΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56 ΤΟΥ Ν.4583/2018


 Με την Ε.2006/10.1.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα" Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212/18.12.2018)  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α' 212) με τις οποίες προστίθεται στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α' 66) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εισπραττόμενων από τις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης νοσηλίων, για ενημέρωση και ομοιόμορφη εφαρμογή.

Ε.2004/2019-ΔΕΝ ΕΧΕΙ Φ.Σ.Κ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤ & ΤΕΧΝ. ΕΡΕΥΝΑΣ


Με την Ε.2004/9.1.2019 της Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του αρ. 68 του ν. 4583/2018 (Α’212/18.12.2018), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 22 του ν. 1676/1986 περί απαλλαγών και εξαιρέσεων από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα, 
Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση, από 18/12/2018, απαλλάσσεται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η αύξηση του κεφαλαίου των υπόχρεων προσώπων του άρθρου 17 του ν. 1676/1986 που γίνεται με μετρητά, όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας,

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Ε.2003/2019-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 57,59,ΚΑΙ 60 ΤΟΥ Ν.4587/2018

Με την  Ε. 2003/9.1.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα "   Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 57, 59 και 60 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α' 218) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
    Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218), με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αναφορικά με τις συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του Κώδικα αυτού, τις διατάξεις του άρθρου 59 του ίδιου νόμου, με τις οποίες τροποποιείται το άρθρο 13 του ν.2238/1994 και τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4587/2018, με τις οποίες παρατείνεται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2019 η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.2579/1998:

Ε.2002/2019-ΥΠΕΡΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 6% ΦΠΑ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΑΠΟ 1.1.2019

Με την  Ε. 2002/9.1.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α΄218), ως προς την εφαρμογή από 1.1.2019 υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% στα εισιτήρια συναυλιών " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
       Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.4587/2018(ΦΕΚ Α’218), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» με τις οποίες τροποποιείται το παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.),

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΠΚ ΚΑΙ ΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)


    Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2019
Ανακοίνωση    
Σε συνέχεια του από 15-11-2018 ενημερωτικού για καταχώριση καταστάσεων υπόχρεων έτους 2018 (διαθέσιμο εδώ ), σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 75 του ν. 4587/2018 (ΦΕΚ Α'218/24-12-2018) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκαν ορισμένες διατάξεις του ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων».

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

ΠΟΛ.1237/2018-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΩΜΑΡΙ ΛΕΣΒΟΥ


Με την Πολ.1237 /27.12.2018  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  5717/31.12.2018  τεύχος Β)'  με θέμα "Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση κατολισθητικών φαινομένων (αιφνίδια αποκόλληση και πτώση βράχων) την 24.11.2018 στην Δημοτική Κοινότητα Πλωμαρίου του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου "ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,
                               αποφασίζουμε:
       1. Παρατείνονται μέχρι και την 24.05.2019 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

ΠΟΛ.1230/2018-ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.(ΕΝΤΥΠΟ 015)

Με την Πολ. 1230/14.12.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 5909/31.12.2018 τεύχος Β-' με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» - Έντυπο 015 - Φ.Π.Α. "  ορίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
                    αποφασίζουμε:
        1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης

Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

ΣΛΟΤ: Α.Π.2917//2018-ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

 Με την Αριθμ. Πρωτ. 2917 ΕΞ 18.12.2018 του ΣΛΟΤ  με θέμα"Ερώτημα για ελαιοτριβεία σχετικά με την απόδοση της εισφοράς δακοκτονίας "η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.    
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Επί του ερωτήματός σας, παρατηρούμε τα εξής:Σύμφωνα με την παράγραφο 2, της Εγκυκλίου Σ. 4309/159/1-12-1983 Υ.ΟΙΚ. (με την οποία κοινοποιήθηκαν διατάξεις του άρθρου 102 του Ν 1402/1983: «Προσαρμογή της τελωνειακής και δασμολογικής νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»), εάν ο πωλητής παραγωγός ελαιόκαρπου είναι αγρότης του κανονικού καθεστώτος, αποδίδει ο ίδιος την εισφορά δακοκτονίας. Αυτό, γιατί το τιμολόγιο εκδίδεται από τον ίδιον τον αγρότη, αφού ανήκει σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Το ίδιο ισχύει και για κάθε παραγωγό ελαιόκαρπου, ο οποίος υποχρεώνεται σε έκδοση τιμολογίου. 

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2019

Ε.2001/2018-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 55,60,ΚΑΙ 70 ΤΟΥ Ν.4583/2018

Με την Ε.2001/28.12.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 55, 60, 61 και 70 του ν.4583/2018 (Φ.Ε.Κ. 212 Α'/18-12-2018) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.

Ειδικότερα,
 Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 55, 60, 61 και 70 του Τρίτου Μέρους του ν. 4583/2018 με τίτλο «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες επήλθαν οι πιο κάτω τροποποιήσεις σε θέματα των φορολογιών κεφαλαίου:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο site της ΑΑΔΕ   το " Εγχειρίδιο Ενημέρωσης Αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.", Δεκεμβρίου 2018.

Κατεβάστε το εγχειρίδιο  Eδώ.

ΠΟΛ.1240/2018-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1177/2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΦΠΑ

 Με την Κ.Υ.Α.-Πολ.1240/2018  των Υπουργών Οικονομικών & Ναυτιλίας - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ5889/31.12.2018 τεύχος  Β-' με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ 1177/2018 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας.
"  ορίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα

14 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ


 ΑΡΘΡΟ του κ. Αθανασίου Λ. Βουθούνη
 Το άρθρο δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα "Η  ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ "στην σελίδα 6
Με το σημείωμα αυτό, δίδεται μια συνοπτική εικόνα των βασικών αλλαγών που επέρχονται στην φορολογική νομοθεσία, από 01/01/2019.
Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται, συνοψίζονται παρακάτω:
1. Μειώνεται στο 28% (από 29% το 2018), ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων – οντοτήτων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που φορολογούνται με 29%).
Επίσης, μειώνεται στο 28% ο φορολογικός συντελεστής, και για τα νομικά πρόσωπα, που τηρούν απλογραφικά βιβλία (προσωπικές εταιρείες, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και οι ενώσεις αυτών, οι κοινωνίες αστικού δικαίου κ.λπ., καθώς και οι κοινοπραξίες).

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *