Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΕΧΡΙ 6/10/2011 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η 3ΠΛΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

Παρατείνεται μέχρι 6/10/2011 η πρώτη δόση της τριπλής (3) έκτακτης εισφοράς [Ειδική Εσφορά Αλληλεγγύης Φ.Π(άρθρου 29, ν. 3986/2011) -Έκτακτη Εισφορά σε Αντικειμενικές δαπάνες(άρθρου 30, ν.3986/2011)-Τέλος Επιτηδεύματος(άρθρου31, ν. 3986/2011)] που έληγε σήμερα.

ΜΕΧΡΙ 18/10/2011 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1206/30.9.2011 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα"
 Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010."παρατείνονται  οι Συγκεντρωτικές Καταστάσεις  και το ισοζύγιο λογαριασμών μέχρι 18.10.2011 (από 30.9.2011) ανεξαρτήτως   του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ.
Ειδικότερα,
 Παρατείνουμε για όλους τους υπόχρεους τις προθεσμίες υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2010, μέχρι 18-10-2011, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ..
2. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20.
3. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1206/2011.http://www.gsis.gr/cmdocs/8228.pdf

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΟ ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤ/ΟΥΣ & ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Με την Δ 13ΦΜΑΠ_1135771 ΕΞ 28.9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Τρόπος δήλωσης δικαιούχων καταβολής μειωμένου έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (0,50€) και δικαιούχων απαλλαγής κατά την παρ. 6." προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
H επιβολή ειδικού τέλους που ισούται με 0,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από την τιμή ζώνης και την παλαιότητα του ακινήτου, για ένα ακίνητο που ιδιοκατοικείται και ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία σε:
* Πολύτεκνο, κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου πρώτου του ν. 1910/1944, εφόσον τα τέκνα που ορίζονται στις προαναφερόμενες διατάξεις του ν. 1910/1944, τον βαρύνουν φορολογικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α΄ 151), κατά το οικονομικό έτος 2011, με οικογενειακό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος, του έτους επιβολής του τέλους, μέχρι 30.000 ευρώ ή
Μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή..................
Δείτε ολόκληρη την Δ13ΓΜΑΠ_1135771 ΕΞ 28.9.2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7U3pODE0NDU5MmYtNjcyMy00ZmZiLTlmNjctNTA5ZjRhNzc2YTA0&hl=en_USΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1199/21.9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1072/8.4.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β΄ 577) περί ελέγχου φορολογικών υποθέσεων επιτηδευματιών, επίλυση φορολογικών διαφορών, βεβαίωση και καταβολή των φόρων καθώς και προθεσμία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 12 του Ν. 3888/2010." προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Οι ελεγκτές επεξεργάζονται δεδομένα από τα κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία και καταχωρούν τις διαπιστώσεις σε συνοπτικό σημείωμα με πρόταση για τις συνέπειες στο κύρος των βιβλίων και τα συνολικά αποτελέσματα».
Tο σημείωμα τίθεται υπόψη του προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας και του εποπτεύοντος Oικονομικού Eπιθεωρητή, οι οποίοι από κοινού και με τον προϊστάμενο του τμήματος ελέγχου κρίνουν αν αρκούν οι ήδη διενεργηθείσες ελεγκτικές διασταυρώσεις και επαληθεύσεις ή αν επιβάλλεται περαιτέρω επέκταση του ελέγχου των κατασχεθέντων και νέα κρίση με βάση τις συνολικές διαπιστώσεις ή η πλήρης επεξεργασία αυτών ή και η εξαίρεσή τους από τη διαδικασία ελέγχου της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η κρίση των παραπάνω οργάνων είναι επαρκώς αιτιολογημένη και διατυπώνεται σε σύντομη ενυπόγραφη πράξη επί του συνοπτικού σημειώματος».
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο -Πολ.1199/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pM2IxMTJjODEtZWY0Yy00ZGFhLWI3YjMtYjQ5YmEzMGE3NWMx&hl=en_USΜΕΧΡΙ 20/12/2011 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1203/28.9.2011 τουΥΠΟΙΚ με θέμα" Προθεσμίες υποβολής κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου"προβλέπονται τα παρακάτω.  Ειδικότερα,
                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που λήγει την 30η Σεπτεμβρίου μέχρι και την 20η Δεκεμβρίου 2011.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Παντελής Οικονόμου
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1203/2011.https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.minfin.gr%2Fcontent-api%2Ff%2FbinaryChannel%2Fminfin%2Fdatastore%2F07%2F45%2F22%2F074522ff9836e4dfeed330241a73c96fb03b339a%2Fapplication%2Fpdf%2Fpol%2B1203.pdf


ΜΕΧΡΙ 31/10/2011 ΟΙ ΣΥΜΠΛ.ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.18 ΤΟΥ Ν.4002/2011

Με την Πολ.1204/28.9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση της προθεσμίας για υποβολή φορολογικών δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α )"προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Μετά από αιτήματα παραγωγικών φορέων που έχουν περιέλθει σε γνώση της υπηρεσίας μας και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων, βάσει των διατάξεων του άρθρου 18 του ν.4002/2011, η οποία λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, παρατείνεται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2011. Η παράταση αυτή θα καλυφθεί με μελλοντική νομοθετική ρύθμιση.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1204/2011.https://docs.google.com/viewer?url=http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/41/95/59/419559668f19b682c53d315b72ffaee72a3a7134/application/pdf/pol%2B1204.pdf&pli=115/12/2011 ΟΙ ΣΥΜΠΛ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Ο.Α ΑΘΗΝΑ 2004

Με την Πολ.1202/29.9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παράταση της προθεσμίας για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων από τους υπαλλήλους της «Ο.Ε.Ο.Α. Αθήνα 2004», που εισέπραξαν εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή βάσει ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου"προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Με την ΠΟΛ.1142/30.6.2011 έγινε δεκτό ότι οι υπάλληλοι της «Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004», οι οποίοι έχουν εισπράξει την εν λόγω παροχή, μπορούν να υποβάλουν συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011 χωρίς την καταβολή πρόσθετων φόρων. Ενόψει των ανωτέρω και επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις τα προς καταβολή ποσά φόρου είναι μεγάλα και περαιτέρω, μεγάλος αριθμός των υπόχρεων έχει επιβαρυνθεί και με το κόστος των τελευταίων ρυθμίσεων (ΕΤΑΚ, φόρος ακίνητης περιουσίας, εισφορές, κλπ.), κρίνεται σκόπιμη η παράταση της πιο πάνω προθεσμίας μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2011. Επισημαίνεται ότι για την υποβολή των συμπληρωματικών δηλώσεων, χωρίς πρόσθετους φόρους, θα ακολουθήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1202/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/b9/5f/19/b95f1945e846dd621ae0e26cdfa79d0ee6a9f578/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1202.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 Κατόπιν επίμονων ενεργειών του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και την ανταπόκριση του υπουργείου , για την υλοποίηση των δίκαιων και εύλογων αιτημάτων του Κλάδου, έχουμε αυτή την στιγμή την εξής έγκυρη Υπηρεσιακή πληροφόρηση από το Υπουργείο Οικονομικών:
1.- η Υποβολή των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πωλήσεων και Αγορών και Ισοζυγίων που λήγει στις 30/09/2011, θα παραταθεί έως τις 10 Οκτωβρίου 2011.
2.- Όσο αφορά την Υποβολή των Παλαιών Δηλώσεων του Ν. 4002/2011, θα παραταθεί για ένα (1) μήνα μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2011. και
3.- Η Ηλεκτρονική Υποβολή δήλωσης των Καταστάσεων Φορολογικής Αναμόρφωσης (μαζί με τα συνημμένα της) θα ξεκινήσει μετά τον Οκτώβριο του 2011.
Αναμένεται εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών.

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΤΟ 2012

Μετά από τέσσερες διευκρινίσεις  ανακοινώθηκε σήμερα από το ΥΠΟΙΚ  ότι οι μεταβολές στο μέτρο των αποδείξεων  που εξαγγέλθηκε  απο τον υπουργό ΥΠΟΙΚ  θα ισχύσουν  από το 2012. Συνεπώς για το 2011 (φετεινά εισοδήματα ) που θα δηλωθούν το 2012 θα πρέπει να προσκομισθούν αποξείξεις  που θα αντιπροσωπεύουν το 25% του δηλωθέντος εισοδήματος με όριο τις 15000€. Στην περίπτωση που προσκομισθούν λιγότερες αποδείξεις θα επιβάλλεται φόρος  με συντελεστή 10% επί της διαφοράς. Η απόσυρση του μέτρου καταδεικνύει  την προχειρότητα , την έλλειψη σχεδίου και γνώσης  που διέπει τελευταία το ΥΠΟΙΚ   στα  φορολογικά θέματα.

ΜΕΧΡΙ 31/10/2011 ΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π

Αναμένονται να δημοσιευθούν από το ΥΠΟΙΚ  οι Αποφάσεις για τις παρατάσεις που δόθηκαν ικανοποιώντας τα πολλά αιτήματα  που είχαν υποβληθεί από διάφορους φορείς.
Οι νέες προθεσμίες υποβολής είναι.
31η Οκτωβρίου 2011 για τις δηλώσεις του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011(Συμπληρωματικές δηλώσεις κ.λ.π)
*Η 20η  Δεκεμβρίου  2011 για τις Καταστάσεις Φορολογικής Αναμόρφωσης.

ΝΟΜΙΚΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ Δ.Ο.Υ

Με την Α.Υ.Ο -Πολ 1186/1.9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Χαρακτηρισμός μεγάλων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων." προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
                                  Αποφασίζουμε
1. Ως Μεγάλες Επιχειρήσεις νοούνται οι υπόχρεοι του άρθρου 101 και της  παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και τα φυσικά πρόσωπα με ακαθάριστα έσοδα άνω των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ ετησίως. Ειδικά για τις τραπεζικές, ασφαλιστικές εταιρίες και τις ανώνυμες εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το όριο του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ ετησίως. Ως έτος βάσης για τον υπολογισμό των πιο πάνω ποσών λογίζεται η διαχειριστική περίοδος 2009, κατά την αρχική ένταξη των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, για την ένταξη λαμβάνονται υπόψη τα προαναφερόμενα όρια εφόσον η επιχείρηση τα υπερβεί για δύο (2) συνεχόμενες χρήσεις.
2. Οι ως άνω επιχειρήσεις που δεν τηρούν τα όρια που αναφέρονται πιο πάνω για τουλάχιστον τρείς (3) συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις παύουν να θεωρούνται ως Μεγάλες Επιχειρήσεις.3. Αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχό τους, την εξεύρεση του εισοδήματος αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου των επιχειρήσεων που τηρούν τα πιο πάνω κριτήρια, είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΠΟ 1/1/2011 ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

Σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός ΥΠΟΙΚ κ. Ε. Βενιζέλος που γύρισε από την Ουάσιγκτον μεταξύ πολλών άλλων ,για τα φορολογικά  μέτρα είπε.
* Αφορολόγητο όριο στα 5000 € από 1.1.2011.(Αναδρομικώς) Για τούς νέους μέχρι 30 ετών και τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών θα ορισθεί στα 9500 €.
* Οι αποδείξεις δεν θα αφορούν το αφορολόγητο, και θα συνδέονται με το ύψος του εισοδήματος ( έως 50%  με ποινή 10% σε όσους  δεν καλύψουν το όριο) ,θα συγκεντρώνονται ηλεκτρονικά, και δεν θα υπάρχει καμία επιστροφή.
* Καταργήσεις Φοροαπαλλαγών όπως οι τόκοι στεγαστικών δανείων, οι ιατρικές δαπάνες κ.λ.π.
* Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τα νέα μέτρα θα ψηφισθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
                                      Φόροι, Φόροι , Φόροι,   επιτέλους έλεος..............................
Δείτε ολόκληρη την Συνέντευξη.http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/ae1facb7-097a-4448-a643-c3442af1d1fe

ΜΕΧΡΙ 15/12/2011 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κ.Λ.Π

Αναμένεται από το ΥΠΟΙΚ η Ανακοίνωση για παράταση μέχρι 15.12.2011(από 30.9.2011)  της υποβολής της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε (Ν.2238/1994) και της Κατάστασης Αποδοθέντων και Οφειλομένων Φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων(Φ.Π.Α κ.λ.π.)

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Κ.Λ.Π ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1187/2.9.2011 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Ρύθμιση διαδικασίας βεβαίωσης οφειλών και τρόπος καταβολής ποσών που προκύπτουν βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν.3888/2010 και 18 του ν. 4002/2011"προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα για την επίλυση των φορολογικών διαφορών των ανέλεγκτων υποθέσεων που προβλέπεται από την παραγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.3888/2010 εκδίδεται από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του επιτηδευματία Δ.Ο.Υ. κατά την ημερομηνία έκδοσής του, εφόσον αυτό δεν έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών.
Η αποδοχή των εν λόγω Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τους επιτηδευματίες, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 3888/2010, γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή του. Τυχόν επιβαρυντικά εν γένει στοιχεία, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου, που περιέρχονται ή υφίστανται στη Δ.Ο.Υ. που εξέδωσε το Εκκαθαριστικό Σημείωμα από το χρόνο έκδοσης αυτού μέχρι το χρόνο αποδοχής του, λαμβάνονται υπόψη με σχετική τροποποίηση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος κατά το χρόνο αποδοχής του.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1187/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pN2MyYTQ0MzMtZWExNC00MThkLTliZjQtNGE1OTAyYWYxYjY5&hl=en_US

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΩΝ

Με την Πολ.1200/23.9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Ετήσιο ειδικό τέλος καπνιζόντων" προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Το ετήσιο ειδικό τέλος για τη λειτουργία χώρων καπνιζόντων βαρύνει τις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου, οι οποίες διατηρούν τους ειδικούς αυτούς χώρους. Εφόσον, οι επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατηρούν χώρους καπνιζόντων σε περισσότερα καταστήματά τους, η υποχρέωση αυτή υφίσταται αυτοτελώς για κάθε κατάστημά της.
Αναλυτικότερα, η καταβολή του ειδικού αυτού τέλους αφορά όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά το χρόνο έναρξης εφαρμογής του νόμου (1-7-2011) και διατηρούν χώρο καπνιζόντων. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται στην καταβολή του τέλους για το έτος 2011 έως την 30η Νοεμβρίου 2011.
 Το ετήσιο ειδικό τέλος χώρων καπνιζόντων καταβάλλεται μόνο στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), με την υποβολή της σχετικής ΔΗΛΩΣΗΣ .
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1200/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pODYyM2RlMTUtNmJjZC00NDE2LWI0YTgtNjAyZmZmZWRjNjNh&hl=en_US


ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ & ΟΙ ΝΕΚΡΟΦΟΡΕΣ

Με την Πολ.1181/168.2011 του ΥΠΟΙΚμε θέμα " Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων που έχουν χαρακτηρισθεί ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες" χαρακτηρίζονται ως επιβατικά και όχι ως φορτηγά  ΙΧ τα ασθενοφόρα και οι νεκροφόρες για τα τέλη κυκλοφορίας.
Ειδικότερα,
Κατόπιν των ανωτέρω, για τα επιβατικά οχήματα τα οποία από το πιστοποιητικό ταξινόμησής τους έχουν χαρακτηρισθεί ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, σύμφωνα και με τις νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις του άρθρου 17 του ν.3888/2010 και του άρθρου 35 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄), οι οποίες εφαρμόζονται για τα τέλη κυκλοφορίας 2011 και του έτους 2012 και επομένων ετών, αντίστοιχα.
Επομένως, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, εφόσον διαπιστώνεται η ταξινόμηση και η καταβολή των τελών κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων ως φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, θα πρέπει οι αρμόδιες Υπηρεσίες να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να διαπιστωθεί στις περιπτώσεις αυτές αν υφίσταται παράβαση των διατάξεων της τελωνειακής και φορολογικής νομοθεσίας με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων του ελληνικού Δημοσίου.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1181/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pY2JkMDMzODEtNjBjNi00ZmVlLTgxOGUtNjAyZDhjNjk5Mjhm&hl=en_US
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛ/ΩΝ & ΕΜΠ. ΕΠΙΧΕΙΡ/ΩΝ

Με την Πολ.1201/26.9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών(έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για την χρήση 2010." προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Κατόπιν των προαναφερομένων νέων διατάξεων και των πολλών αιτημάτων περί αναστολής υποβολής των πιο πάνω δηλώσεων, που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, ώστε να διατεθεί στους υπόχρεους υποβολής τους ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να καταχωρηθούν όλες οι σχετικές συναλλαγές με νέα μηχανογραφική εφαρμογή και λαμβανομένης υπόψη της πρώτης εφαρμογής του μέτρου αυτού καθώς και ότι οι σχετικές κατασκευές των εφαρμογών υποβολής των εν θέματι οριστικών δηλώσεων και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., εντάσσονται στον προγραμματισμό υλοποίησης του έργου TAXISnet της 31ης Μαρτίου 2012, αναστέλλεται η υποβολή τους για την χρήση 2010.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1201/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pZDFlYzBlY2EtMjYxYy00ZmUyLThlOGMtY2JhNzFlZTA2ZDdk&hl=en_US

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Στο νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο που συντάσσεται  και  θα δοθεί προσεχώς σε διαβούλευση θα περιλαμβάνει την κατάργηση των Φοροαπαλλαγών για όσους θα έχουν οικογενειακό εισόδημα πάνω από ένα  ορισμένο όριο.( 40000 ή 50000 ή 55000€) ή ακίνητη περιουσία πάνω από 200000€. Οι φοροαπαλλαγές που ισχύουν και θα καταργηθούν  από 1.1.2011 για όσους θα είναι πάνω από τα  οριζόμενα όρια  είναι.
1)  Έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής Περίθαλψης
2 ) Δαπάνη δικηγόρου
3) Υποχρεωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης.
4) Δεδουλευμένοι τόκοι για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση Α' κατοικίας.
5) Ενοίκια για κύρια κατοικία και για κατοικία παιδιών  της οικογενείας που σπουδάζουν.
6) Ασφάλιστρα για ασφάλιση ζωής κ.λ.π.
7) Ποσό διατροφής που κατέβαλε  ο ένας σύζυγος στον άλλον
8) Δαπάνη για αλλαγή εγκατάσταση καυσίμου κ.λ.π
9) Δίδακτρα φροντιστηρίων εκπαιδευτικών μαθημάτων κ.λ.π
10) Μερίδια αμοιβαίων  κεφαλαίων που αγοράσθηκαν το 2008 κ.λ.π.
Μετά  την εξαγγελία για την μείωση του αφορολογήτου στα 5000€ (από 8000€) ,το νέο ειδικό τέλος  στα ακινήτα, τις έκτακτες εισφορές που έρχονται και είναι τακτικές και μόνιμες κ.λ.π  η κατάργηση και των φοροαπαλλαγών θα επιβαρύνει ακόμα  αυτούς που συνήθως πληρώνουν  τον λογαριασμό (ενώ πολλοί  φοροδιαφεύγουν και δεν ανακαλύπτονται ) , περιορίζοντας το διαθέσιμο εισοδημά τους με αποτέλεσμα να καταναλώνουν λιγότερο και να βαθαίνει η ύφεση.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

H ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

"Η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη με κάθε κόστος" και ότι" η Γερμανία κατανοεί το μεγάλο φορτίο που καλούνται να σηκώσουν οι Έλληνες" δήλωσε από την Ουάσιγκτον ο Γερμανός Υπουργός των Οικονομικών κ. Β. Σόιμπλε, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αντιπρόεδρο και ΥΠΟΙΚ κ. Ε .Βενιζέλο.Εξέφρασε επίσης την εκτίμηση "ότι θα χρειαστούν περίπου δέκα χρόνια για να καταφέρει η Ελλάδα να βγει από την κρίση." Ο κ. Ε. Βενιζέλος δήλωσε ότι  "η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήσει έστω και ένα τίτλο ακάλυπτο."Ο κ. Ε. Βενιζέλος θα συναντηθεί αύριο και με την διευθύντρια του ΔΝΤ  κ. Κριστίν Λαγκάρντ.

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Ο.Φ.Ε.Ε ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

23.9.2011
Κατόπιν ενεργειών του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και σύμφωνα με πληροφορίες, η Υποβολή της Δήλωσης Αναμόρφωσης θα παραταθεί για μετά τον Οκτώβριο.
Όσο αφορά την Υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Εμπορικών Επιχειρήσεων και Ελευθέρων Επαγγελματιών πιθανότατα η εφαρμογή της να αναβληθεί για το επόμενο έτος.
Αναμένεται εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών.
Δείτε την Ανακοίνωση.http://www.pofee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=241:-2392011&catid=1:2010-06-07-11-34-11&Itemid=58ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1195/14.9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Ρύθμιση θεμάτων ανάθεσης Ερευνας σε τρίτους είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών πρός το Δημόσιο" προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
*Καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των οριζομένων στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της § 9 άρθρου 18 του ν. 4002/2011, όπως προστέθηκε στο άρθρο 9 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση αυτών.
Το έργο θα ανατίθεται, βάσει συμβάσεων, οι οποίες θα συνάπτονται από τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών, στις οποίες είναι βεβαιωμένες οι ληξιπρόθεσμες ανείσπρακτες οφειλές.
*Οι οριζόμενοι ως ανάδοχοι σύμφωνα με τα παραπάνω αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ερευνούν διεξοδικά τα δεδομένα συγκεκριμένων υποθέσεων οφειλετών του Δημοσίου με χρέη βασικής οφειλής, κατά προτίμηση άνω των 150.000 ευρώ, με σκοπό τον εντοπισμό επιπλέον περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των υποχρέων ή συνυποχρέων αυτών, όπως ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί στη φορολογική αρχή ή δεν έχουν μεταγραφεί, απαιτήσεων στα χέρια τρίτων, ειδικών περιουσιακών στοιχείων, περιουσιακών στοιχείων , κ.λ.π......
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ.1195/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pYTlhYTY2MmQtMzNkYS00YjkyLWIyZDItOTVlMzAzMGNkNTE1&hl=en_US

ΜΕΧΡΙ 22/12/2011 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ Ε9

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1189/6..9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011" παρατείνεται μέχρι 22.12.2011 (από 2.12.2011 που είχε ανακοινώσει η Γ.Γ.Π.Σ)
Ειδικότερα,
                          Αποφασίζουμε:
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011, παρατείνεται μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                             ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο -Πολ.1189/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNjBjOGFjOTEtYzE1NC00ZTFhLWI1ZWEtNGFhOWQwYjU1MmVi&hl=en_US


Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Με την Πολ.1191/13.9.2011 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των προβλεπομένων ρυθμίσεων από το άρθρο 113 του ν.3978/2011 Φ.Ε.Κ (137/τ..Α')  προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Με το άρθρο 113 του ν.3978/2011 (ΦΕΚ 137/τ. Α') τροποποιήθηκε ουσιωδώς αφενός η διαδικασία χάραξης των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας ενώ αφετέρου χορηγήθηκε εκ νέου η δυνατότητα νομιμοποίησης έργων που έχουν κατασκευαστεί πριν τη θέσπιση του ν. 2971/2001 χωρίς άδεια στον αιγιαλό, την παραλία ή τη θάλασσα από το Δημόσιο, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1191/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/90/e6/b8/90e6b864665f78218d7d5ef8c3073cb4939f8274/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1191.pdf

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΕΑ ΕΠΩΔΥΝΑ ΜΕΤΡΑ

Με Ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Ηλία Μόσιαλου  μετά την συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής  αποφασίσθηκαν τα παρακάτω νέα σκληρά μέτρα..
*Μείωση από 1.1.2012 του αφορολογήτου ποσού  στα 5000 €.
*Μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου 2011 θα ψηφισθεί το Εθνικό φορολογικό σύστημα.
*Μείωση από 1.11.2011 κατά 20% των συντάξεων άνω των 1200€. Ειδικά για τους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών θα περικοπεί κατά 40% το ποσό της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000€  και μέχρι συμπληρώσεως του 55 έτους των.
* Θα εφαρμοσθεί η εργασιακή εφεδρεία σε 30000 εργαζόμενους στο δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα μέχρι το τέλος του 2011.
*Επίσης εξήγγηλε Διορθωτικές αλλαγές ,ιδιωτικοποιήσεις, άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και αναδιάρθωση του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, κ.λ.π

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν.4002/2011

Με την Πολ.1198/21.9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 ν.4002/2011(ΦΕΚ 180Α) προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
*Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων τελών και εισφορών που λήγουν 31.12.2011( χρήσεις 2000,2001,2002,2003,2004και 2005) παρατείνονται μέχρι την 31.12.2012.
*Καταργούνται από 1ης Σεπτεμβρίου 2011 τα κίνητρα εθελοντικής  συμμόρφωσης ,δηλαδή δεν θα επιδίδεται πλέον στους φορολογούμενους, στους οποίους διενεργείται τακτικός ή προσωρινός φορολογικός έλεγχος, η προβλεπόμενη πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων.
*Επαναφέρεται η περαίωση και καταλαμβάνει και τις επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 40000000 € (από 9000000) και όσους υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία.(400000€και άνω)
*Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων.
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1198/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/05/39/2c/05392cc9aa7a4fdb3e77f1537e03a5176cd25290/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1198.pdf

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

 Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1178/23.8.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010" προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
1. Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών ανέλεγκτων χρήσεων, που αφορούν επιτηδευματίες και φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες, επιλέγονται για έλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010, υποθέσεις με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου (risk analysis).
2. Καθορίζεται πίνακας κριτηρίων -κανόνων επιλογής υποθέσεων για έλεγχο και μοριοδότησης αυτών. Στον πίνακα αυτό και σε κάθε κριτήριο αναφέρονται αναλυτικοί κανόνες που υλοποιούν το κριτήριο, καθώς επίσης και ο αριθμός των μορίων βαρύτητας του κάθε κανόνα ο οποίος βασίστηκε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στα οικονομικά χωροταξικά και χρονικά δεδομένα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.
Δείτε ολοκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1178/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pNTI3YzY2ODAtNmQ4NS00NTFiLWFhNGQtZDgyMzkxMWUyODdk&hl=en_US

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΕΧΡΙ 30/9/2011 ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ Α.Φ.Μ

Η  Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ άλλαξε  στο site της τις ημερομηνίες υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων και αναφέρει ως ημερομηνία υποβολής   των καταστάσεων αυτών την 30/9/2011 ανεξάρτητα από το καταληκτικό ψηφίο του Α.Φ.Μ
Αναμένουμε και την επίσημη Ανακοίνωση και την Απόφαση της παράτασης.

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1177/14.9.2011 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρ. 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄), την παρ. 9 του άρθρ. 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α΄) και την παρ. 3 του άρθρ. 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄). προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, κατ΄ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Το Υπουργείο Οικονομικών θα ελέγξει περιπτώσεις όπου το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000) ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατ΄ έτος ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα........................................
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1177/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pYmE2ZmU2ODQtYTFlOS00NTcxLWJiZWItMDJmMTUwYTZhOTA2&hl=en_US

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ε.Ε

Από το ΥΠΟΙΚ μελετάται η επαναφορά των Αντικειμενικών κριτηρίων για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και επιτηδευματίες από το 2012 για να διευρύνει την φορολογική Βάση και να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα του Δημοσίου.Τα νέα Αντικειμενικά κριτήρια θα υπολογίζονται με αλγόριθμο ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία.
1. Την Κινητή περιουσία  του (Καταθέσεις,μετοχές κ.λ.π.)
2.  Την Ακίνητη περιουσία του.
3. Την περιοχή  της επαγγελματικής στέγης του
4. Τις  δαπάνες του Ε.Ε
5. Τον Κ.Α.Δ της δραστηριότητας του Ε.Ε
6. Τον Συντελεστή μεικτού κέρδους του επαγγέλματος του.
7. Την Κατηγορία των βιβλίων, κ.λ.π

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κατατέθηκε σήμερα  στην Βουλή η τροπολογία για το ειδικό τέλος Ακινήτων στο Σχέδιο νόμου
"Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των Πιστωτικών Ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις."
Στην τροπολογία που κατατέθηκε δεν περιλαμβάνεται καμία εξαίρεση για τις βιομηχανκές μονάδες και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις..
Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας,το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου.
Δείτε ολόκληρη την Τροπολογία.http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/tropologia3_4.pdf


Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ Κ.Δ.Δ.

Με την Πολ.1192/8.9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 3900/2010 που αναφέρονται σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και λοιπά θέματα καθώς και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους» παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις.
Ειδικότερα,
Επαναπροσδιορίζεται η καθ’ ύλην αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων και ορίζεται ότι:- για την εκδίκαση των φορολογικών διαφορών των οποίων το ποσό του κυρίου φόρου, τέλους ή προστίμου κατά περίπτωση είναι μεγαλύτερο από εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ, αρμόδιο είναι πλέον μόνο το διοικητικό εφετείο, το οποίο εκδικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Κατά τα λοιπά, για ποσό μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ αρμόδιο είναι το μονομελές διοικητικό πρωτοδικείο και για ποσό που υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ και είναι μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ, αρμόδιο είναι το Τριμελές διοικητικό πρωτοδικείο.
- εξαιρετικά, για τις διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 2523/1997 και αφορούν την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την αφαίρεση πινακίδων και αδειών κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων λόγω φορολογικών παραβάσεων και του άρθρου 14 του ίδιου νόμου και αφορούν τη λήψη μέτρων προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σε περίπτωση φοροδιαφυγής, η εκδίκασή τους ανήκει αποκλειστικά στον πρόεδρο πρωτοδικών του διοικητικού πρωτοδικείου και δεν προβλέπεται πλέον δυνατότητα άσκησης έφεσης εκ μέρους των διαδίκων (βλ. και άρθρο 51 ν. 3900/2010).
Τα παραπάνω καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την 1/1/2011 υποθέσεις.

κ.λ.π..............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1192/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pOWRlYWZhNGQtMTBkNy00MDNlLWE3NjUtZjU4NjI2MzRiZWQ4&hl=en_US

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Το ΥΠΟΙΚ με Ανακοίνωσή του  διευκρίνισε σχετικά με την επιβολή του Ειδικού τέλους στα Ακίνητα τα παρακάτω.
Επιβάλλεται ειδικό τέλος διάμεσου ύψους 4 ευρώ ανά τ.μ. στις ηλεκτροδοτούμενες δομημένες επιφάνειες, οι οποίες αποτελούν και τη βάση επιβολής του Τ.Α.Π. του άρθρου 24 του ν.2130/1993.
-Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα.Επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση.
-Για τον υπολογισμό του τέλος λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου, με την εφαρμογή δέκα συντελεστών, από 0,5 (για τις ευπαθείς ομάδες) έως και 16 ευρώ (για πολύ ακριβές περιοχές) ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την τιμή ζώνης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και την εφαρμογή συντελεστή προσαύξησης για τα νεόδμητα κτίρια.
Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:

*για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012
* για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012.
Τέλος με το ειδικό τέλος βαρύνονται και οι άνεργοι και οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ενώ απαλλάσσεται  το Δημόσιο και οι ιεροί ναοί κ.λ.π.
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/3396154d-71a0-4728-b86d-6779732427e9

ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΩΝ 3 ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ.1179/23.8.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες οικονομικού έτους 2011 και του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα" δίδονται στην Δημοσιότητα τα εκκαθαριστικά  που έχουν αρχίσει να έρχονται.
Ειδικότερα,
                        Αποφασιζουμε
Ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος φυσικών και νομικών προσώπων, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

Δείτε το Εκκαθαριστικό Σημείωμα των 3 Έκτακτων  εισφορών.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pYTFmNTdkYWUtNWUxZC00MzM2LTg2MjMtOWM3MGZkZDNiYzU5&hl=en_US

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ

Με την εφαρμογή αυτή ο χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ έχει τη δυνατότητα να προβάλει στην οθόνη του υπολογιστή του και να εκτυπώσει τις ειδοποιήσεις που λαμβάνει για την πληρωμή ή την επιστροφή φόρου. Αναλυτικά, υποστηρίζονται τα παρακάτω ειδοποιητήρια.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι από τις 12/9/2011τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία, στο περιβάλλον του νέου TAXISnet, η Υπηρεσία Ειδοποιήσεων Πληρωμών ή Επιστροφών Φόρου.
  • Ειδοποιήσεις επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
  • Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης,  έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και τέλους επιτηδεύματος του Ν. 3986/2011
  • Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεων εισφορών και τέλους επιτηδεύματος του Ν. 3986/2011 (όταν θα είναι διαθέσιμες)
  • Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεων περαίωσης Ν. 3888/201...........................
  • Δείτε ολόκληρη την Ανανοίνωση.http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/56960999-6a06-483e-afd4-c5388d96194e

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Με την Α.Υ.Ο -Πολ.1171/4.8.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Καθορισμός της υπηρεσίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την παραλαβή των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων στα οποία συμβαλλόμενος είναι αλλοδαπή εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα ή ημεδαπή εταιρεία στην οποία μετέχει αλλοδαπή εταιρεία ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, όπως έχει αναριθμηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 και ισχύει.
Ειδικότερα,
Για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002, οι Δ.Ο.Υ οφείλουν να διαβιβάζουν εντός προθεσμίας 10 ημερών το δεύτερο αντίγραφο των συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων που αποστέλλεται σε αυτές από τους συμβολαιογράφους, όταν συμβαλλόμενος είναι αλλοδαπή εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα ή ημεδαπή εταιρεία στην οποία μετέχει αλλοδαπή εταιρεία ή νομικό πρόσωπο ή οντότητα, στο τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του συμβαλλόμενου αλλοδαπού νομικού προσώπου ή ημεδαπής εταιρείας στην οποία μετέχει αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνοδευόμενο από ειδικό διαβιβαστικό στο οποίο πρέπει να αναγράφεται ότι πρόκειται για συμβόλαιο που συμβάλλεται νομικό πρόσωπο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17του ν. 3091/2002, όπως ισχύει.Αν αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι αποτελούν αλλοδαπές εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα ή οντότητες ή ημεδαπές εταιρείες στις οποίες μετέχουν αλλοδαπές εταιρείες ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες, οι Δ.Ο.Υ. οφείλουν να διαβιβάζουν το δεύτερο αντίγραφο στο τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του πωλητή και φωτοτυπία αυτού στο τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του αγοραστή.

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Την επιβολή ειδικού τέλους σε όλα τα ακίνητα ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και ΥΠΟΙΚ κ Ε. Βενιζέλος.Το τέλος θα ισχύσει για το 2011 και 2012 και θα εισπραχθεί μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. Το τέλος  θα κυμαίνεται από 0,5 έως 10 €  (σε είκοσι κλιμάκια) ανα τετραγωνικό μέτρο ανάλογα με την επιφάνεια  και την τιμή ζώνης της  περιοχής που υπάγεται το ακίνητο (κατοικία ή επαγγελματικός χώρος). Μετά τις τρεις έκτακτες εισφορές που έρχονται σε ενιαίο εκκαθαριστικό το ΥΠΟΙΚ επιβάλλει νέο χαράτσι στα ακίνητα ενώ μέχρι τώρα λόγω ανικανότητας του μηχανισμού του , δεν έχει εισπράξει ακόμα το Ε.Τ.Α.Κ του 2009 και τον Φ.Α.Π. του 2010 και 2011.Το τέλος αυτό θα βαρύνει τους ιδιοκτήτες των ακινήτων, και θα πληρωθεί  σε δύο δόσεις μέχρι το Φεβρουάριο για το 2011, ενώ του 2012 θα καταβληθεί σε τέσσερις  δόσεις.
Δυστυχώς  ακολουθείται ο εύκολος και γρήγορος  φοροεισπρακτικός τρόπος για την κάλυψη των στόχων του Μεσοπρόθεσμου που εκτροχιάσθηκαν από αυτούς που συνήθως φορολογούνται, αντί να περικοπούν δραστικά  οι δαπάνες του σπάταλου και διεφθαρμένου Δημοσίου.
Επίσης  ανακοινώθηκε ότι θα περικοπεί ένας ολόκληρος μισθός ( μηνιαίως )από τους αιρετούς και μετακλητούς  λειτουργούς του Δημοσίου( Πρoέδρου Δημοκρατίας ,Πρωθυπουργού ,βουλευτών  κ.λ.π.) .

ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΘΑ ΕΠΙΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 10000 €

Με την Α.Υ.Ο-Πολ1188/6.9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Επίδοση καταλογιστικών πράξεων φορολογικών και τελωνειακών αρχών μέσω των Δικαστικών Επιμελητών." προβλεπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
-Καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από τις φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες τo ανά πράξη καταλογισθέν ποσό υπερβαίνει τα 10000 ευρώ, επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές.

Οι πράξεις αυτές αφορούν φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, πρόστιμα για παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, φόρο ακίνητης περιουσίας, τέλη χαρτοσήμου, παρακρατούμενους η επιρριπτόμενους φόρους, φόρο υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων, φόρο μεταβίβασης ακινήτων, φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών καθώς και οποιουδήποτε φόρου, τέλους ή εισφοράς, συμπληρωματικές πράξεις χρέωσης δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, καταλογιστικές πράξεις επιβολής προστίμων και πολλαπλών τελών για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Θ

Σήμερα το βράδυ από  το Βελλίδειο  που ήταν περικυκλωμένο από Διαδηλωτές (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, Ιδιοκτήτες Ταξί, Οπαδοί Ηρακλή, Αγανακτισμένοι, κ.λ.π.), ο κ. Πρωθυπουργός   από το Βήμα της 76ης Δ.Ε.Θ, δεν εξήγγειλε κανένα νέο φοροεισπρακτικό μέτρο ούτε καμία   φορολογική ελάφρυνση  για τους μισθωτούς και  χαμηλοσυνταξιούχους ,  ούτε μείωση  συντελεστών  των εταιρικών κερδών και του  Φ.Π.Α  κ.λ.π , διαψεύδοντας τα σενάρια που κυκλοφορούσαν τελευταίως, και την παράδοση  που θέλει  να εξαγγέλλονται στην Δ.Ε.Θ ευχάριστα μέτρα.
Οι μόνες θετικές εξαγγελίες που ανέφερε είναι.
- Η διάθεση 3,5 δις € για την  στήριξη της ανεργίας.
Ότι η Ελλάδα ξεκινά  έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιόνιο και νότια Κρήτη.
- Θα παραχωρηθούν σε νέους ένα εκατομμύριο στρέμματα γης για να γίνουν αγρότες.Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Αναρτήθηκε χθες στο site του ΥΠΟΙΚ σύμφωνα με την Α.Υ.Ο- Πολ. 1185/2011, λίστα με 6000 επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 150000 € που χρωστούν συνολικά στο Δημόσιο 30 δις €. Στή λίστα υπάρχουν εταιρείες φαντάσματα που έχουν κηρύξει πτώχευση εδώ και δύο δεκαετίες ( Πειραϊκή -Πατραϊκή, Μινιόν, Γραμμή Α.Ε) Δημόσιες επιχειρήσεις ( Ο.Σ.Ε, Ο.Α.Σ.Α, ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ), Ποδοσφαιρικές (ΠΑΕ ΑΕΚ, ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Πανιώνιος ΑΕ) κ.λ.π.
Θα πρέπει να γίνει ξεκαθάρισμα της λίστας και να διαγραφούν οι ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές από πτωχευμένες κ.λ.π.  εταιρείες για να μπορεί το ΥΠΟΙΚ να παρακολουθεί τις λειτουργούσες εταιρείες και να μη διογκώνεται  συνεχώς πλασματικά  το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών από προσαυξήσεις που υπολογίζονται σε νεκρά ποσά.
Δείτε την Λίστα των μεγαλοφειλετών.http://www.gsis.gr/debtors/kerdoskopika-np.html

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘ. ΣΥΓΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ Α.Ε.Π.

Με την Πολ.1190/7.9.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ.1 και 6) του π.δ/τος 186/1992, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με την περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 18 του υπόψη νόμου, οι διατάξεις της περ.α' του ιδίου άρθρου δεν έχουν εφαρμογή, στις περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν τη μη υποβολή, την εκπρόθεσμη υποβολή και την ανακριβή υποβολή στοιχείων για διασταύρωση των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., που εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. και για τις οποίες έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί οι σχετικές Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.), μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος (22.8.2011).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1190/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/4a/ab/1d/4aab1d34b0327bb526cfbda8f42c5cd5d11e29db/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1190.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *