Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Ν.4389/2016 - Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ Κ.Λ.Π

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94/27.5.2016 τεύχος  Α'  ο Νόμος  4389/2016  με θέμα "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις."
Με  τον  Ν. 4389 /2016  που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή   επέρχεται   μία  φοροκαταιγίδα  αυξήσεων των  εμμέσων φόρων. Επίσης ο νόμος αυτός  προβλέπει  την σύσταση της Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων εσόδων, την Δημιουργία του Υπερταμείου, και του  Αυτόματου  Μηχανισμού  Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής  Κυβέρνησης (κόφτη)   κ.λ.π.  Ο  νόμος  αποτελείται  από    142  σελίδες  και περιλαμβάνει  240  άρθρα.
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες  φορολογικές  ρυθμίσεις που επέρχονται  με το Νόμο αυτό απαριθμούνται παρακάτω.
1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή  χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑ.Δ.Ε.), ως διάδοχος φορέας της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων.
Επίσης ορίζεται ο σκοπός σύστασης της Αρχής και οι αρμοδιότητές της  κ.λ.π. 
Ισχύουν από 1.1.2017
(άρθρα 1- 43)
2. Αυξάνεται, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, η αγοραία αξία της παραχώρησης οχήματος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο στο 80% (από 30%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται  ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη. 
3. Η προβλεπόμενη μείωση φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα
............. 
Δείτε και τις 18 Φορολογικές  αλλαγές του νόμου αυτού όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcU1HMkVxZU04dG8/view?usp=sharing
Κατεβάσετε το Νόμο 4389/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZkVKUWpUUnBFMkk/view?usp=sharing

ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016 -ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Mε την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ30.5.2016  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση εσόδου από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 146 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.3588/2007)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι αφενός μεν η κηρυχθείσα σε πτώχευση εταιρία εξακολουθεί να υφίσταται για τον σκοπό ολοκλήρωσης της πτωχευτικής διαδικασίας και αφετέρου, όλα τα έσοδα που αποκτά στο στάδιο αυτό θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκύπτει ότι το εισόδημα από το πλειστηρίασμα κινητών πραγμάτων που εκποιούνται κατά το άρθρο 146 του ΠτΚ, ήτοι ανά μονάδα αντικειμένου, ύστερα από απόφαση της συνέλευσης του άρθρου 84 του ΠτΚ, λόγω του ότι με το δεύτερο δημόσιο πλειστηριασμό δεν επιτεύχθει η πώληση της επιχείρησης ως συνόλου, φορολογείται ως έσοδο από επιχειρηματική δραστηριότητα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν.4172/2013.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦΒ 1082314 ΕΞ2016 .
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peURudURJcEVYdHc/view?usp=sharing

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζει στους φορολογούμενους, ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το έτος 2015, είναι η Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.
Ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής, η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου (αν το εκκαθαριστικό είναι χρεωστικό) είναι η 29η Ιουλίου 2016.
Από το Υπουργείο Οικονομικών δόθηκε ήδη μεγάλο χρονικό διάστημα, για την υποβολή των δηλώσεων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και των λογιστών – φοροτεχνών. Δεν επιθυμούμε όμως να επαναληφθούν τα προβλήματα του 2015 με τις συνεχείς παρατάσεις, για πολλούς μήνες. Για το 2016 ο προγραμματισμός είναι, παράταση να δοθεί μόνο αν υπάρξουν έκτακτα προβλήματα (π.χ. καθυστερήσεις στο TAXIS) και για συγκεκριμένες ημέρες.
Για τους λόγους αυτούς καλούμε τους πολίτες, τους λογιστές – φοροτέχνες, το ΟΕΕ και όλους τους σχετικούς φορείς να συμβάλλουν, ώστε να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία έγκαιρα και χωρίς την λογική της «τελευταίας στιγμής», που μπορεί να οδηγήσει σε ταλαιπωρίες και υπερφόρτωση του συστήματος.
Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι η εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος επιφέρει:
1. Πρόστιμο 100 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία.
2. Πρόστιμο 250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα.
3. Πρόστιμο 500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.
4. Για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου, προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει.

ΣΛΟΤ:Α.Π.637/2016-ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 637 ΕΞ 17.5.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "  η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 1. Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, γίνεται χρέωση των επί μέρους λογαριασμών εξόδων με πίστωση του λογαριασμού του εκδότη του παραστατικού. Κατά την εξόφλησή τους γίνεται χρέωση του λογαριασμού του εκδότη του παραστατικού με πίστωση του προσώπου που εξόφλησε τα εν λόγω έξοδα.
 2. Στη δεύτερη περίπτωση χρεώνεται ο λογαριασμός καταθέσεων με πίστωση του λογαριασμού του προσώπου που διενεργεί τα εμβάσματα των χρημάτων.
 3. Οι ανεξόφλητες στο τέλος της χρήσης υποχρεώσεις, μεταφέρονται στην επόμενη χρήση.
 4. Από λογιστικής απόψεως οι ζημίες που προκύπτουν σε κάθε περίοδο σωρεύονται στα αποτελέσματα εις νέον.
 5. Για τα φορολογικά θέματα που ενδεχομένως προκύπτουν το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
Δείτε ολόκληρη την 637/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNWMwWGpKY1ptb2M/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:A.Π 822/2016-ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 822ΕΞ 17.5.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες.
 2. Το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες.
 3. Το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες, βάσει των δεδομένων μόνο του 2014, διότι το 2013 ως μικρότερο των 4 μηνών δεν λαμβάνεται υπόψη.
 4. Το ερώτημα είναι ποια όρια πληρούνταν το 2012. Αν το 2013 είναι η πρώτη χρονιά λειτουργίας, το 2015 εντάσσεται στις πολύ μικρές οντότητες. Αν το 2012 όμως λειτουργούσε η επιχείρηση και πληρούσε για παράδειγμα τα κριτήρια της μεσαίας οντότητας, (ενώ το 2013 πληρούσε τα κριτήρια της μεγάλης οντότητας), το 2015 εντάσσεται στις μεσαίες οντότητες διότι δεν απώλεσε τα κριτήρια της μεσαίας για δύο συνεχόμενες χρήσεις.
 5. Το θέμα δεν ρυθμίζεται από το νόμο. Γνώμη μας είναι ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι χρήσεις 2013 και 2014. Δεδομένου ότι το ζήτημα έχει σημαντική φορολογική διάσταση, συνιστούμε να ερωτηθεί το Υπουργείο Οικονομικών.
Δείτε ολόκληρη την Γνωμ.822/2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYjNFWl94bE1tdTg/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1064/2016- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ 27.5.2016

Με την Πολ.1064/30.5.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Η παρακράτηση του φόρου και της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με τις νέες κλίμακες αρχίζει να πραγματοποιείται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4389/2016. Συνεπώς, οι παρακρατήσεις φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις με βάση τις προαναφερόμενες μεταβολές, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4389/2016 δηλαδή, από 27.5.2016 και μετά και δεν τίθεται θέμα αναδρομικής παρακράτησής τους. Τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016, και θα συμψηφισθούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις νέες διατάξεις.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1064/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVG9WYWEyb19qWW8/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1063/2016-ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ . ΣΥΝΤ ΦΠΑ ΑΠΟ 1.6.2016 ΣΕ 24% ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΕ 11 ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 30%

Mε την Πολ.1063/30.5.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 52 σχεδίου νόμου «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου επέρχονται από 01.06.2016 οι ακόλουθες αλλαγές:
 - ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ αναπροσαρμόζεται από 23% σε 24%.
 - καταργείται η μείωση κατά 30% των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά Σύρο,Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο (για τα νησιά Θήρα, Μύκονο, Νάξο, Πάρο, Ρόδο και Σκιάθο, η κατάργηση ισχύει ήδη από 01.10.2015).  .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1063/2016.

Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΟΚ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ

Ανατιμητικό σοκ φέρνει στην οικονομία η αύξηση από την ερχόμενη Τρίτη του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ αλλά και η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών του φόρου σε έντεκα νησιά του Αιγαίου. Πρόκειται για το πέμπτο κύμα αύξησης των συντελεστών του φόρου από το 2010 που ξέσπασε η κρίση και μπορεί να προβλέπεται ότι θα φέρει στα κρατικά ταμεία πρόσθετα φορολογικά έσοδα, σε μόνιμη βάση, ύψους τουλάχιστον 450 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά το πιθανότερο είναι να έχει τα αποτελέσματα που είχαν και οι προηγούμενες αυξήσεις. Να σημειωθεί ότι το 2009 τα συνολικά φορολογικά έσοδα από τον ΦΠΑ ήταν περίπου 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2015 και μετά από τέσσερα κύματα αυξήσεων ήταν περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 4 δισεκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Μια μείωση που σίγουρα δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με τη συρρίκνωση του ΑΕΠ λόγω της κρίσης.  .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του capital.gr
http://www.capital.gr/capitaltax/3129275/erxetai-sok-anatimiseon-stin-oikonomia-apo-tin-auxisi-tou-fpa 

Σάββατο, 28 Μαΐου 2016

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ-ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

Ανατροπές στο φορολογικό καθεστώς που ισχύει για τα αυτοκίνητα καθώς και για τα τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ. προαναγγέλλει ο Τρύφων Αλεξιάδης στη συνέντευξη που δίνει στην «ΗτΣ».
Συγκεκριμένα:
Μετά τις αλλαγές που έγιναν στα τέλη ταξινόμησης όπου πλέον λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία θα υπάρξουν αλλαγές και στα τέλη κυκλοφορίας;
Κάναμε τις παρεμβάσεις στα τέλη ταξινόμησης με την αξία του αυτοκινήτου γιατί ο κυλινδρισμός είναι κάτι ξεπερασμένο, υπάρχουν αυτοκίνητα με τον ίδιο κυβισμό που έχουν διαφορά στην αξία η οποία φθάνει ακόμη και τις 30.000 ευρώ.
Έχει ήδη συσταθεί ομάδα εργασίας στα συναρμόδια υπουργεία που συζητά με τους φορείς της αγοράς για τις επόμενες παρεμβάσεις στη φορολογία των αυτοκίνητων και τα νέα τέλη κυκλοφορίας του 2017. Υπάρχουν διάφορες προτάσεις στο τραπέζι τις οποίες εξετάζουμε. Θέλουμε ένα σύστημα να είναι πιο δίκαιο και πιο αναλογικό και πιο αποτελεσματικό. Σήμερα έχουμε αυτοκίνητα αξίας 1.500 ή 2.000 ευρώ του 1995 και έχουμε τέλη κυκλοφορίας 1.000 ευρώ. .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114020696 

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

"ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΣ" ΦΕΤΟΣ Ο ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ 530.000 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

«Φουσκωμένος» θα είναι ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να καταβάλουν φέτος πάνω από 530.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα λόγω της αύξησης του συμπληρωματικού φόρου, ενώ το ποσό που θα υποχρεωθούν να πληρώσουν θα υπερβεί τα 800 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΒ, οι οποίες παρουσιάζονται στο εβδομαδιαίο δελτίο του Συνδέσμου για την ελληνική οικονομία.
Με βάση τις εκτιμήσεις του ΣΕΒ, τρία στα τέσσερα φυσικά πρόσωπα που πιάνονται στην «τσιμπίδα» του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ θα πληρώσουν μικρά ποσά, ενώ ένας στους τέσσερις θα πληρώσει κατά μέσο όρο περίπου 4.500 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι φέτος:
• 485.505 ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να καταβάλουν τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και το συνολικό ποσό φόρου που θα τους καταλογιστεί θα φθάσει τα 566 εκατ. ευρώ. .......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114019241

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016

Π.Ο.Φ.Ε.Ε-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΤΩΝ Γ.Σ ΤΩΝ Α.Ε, Ε.Π.Ε, ΚΑΙ Ι.Κ.Ε

Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., αναμένεται να κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση, με την οποία παρατείνονται οι Γ.Σ. των Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., 2 μήνες μετά την λήξη υποβολής φορολογικών δηλώσεων των Ν.Π. η οποία λήγει στις 30/6/2016.

ΣΟΛ.ΑΕ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/2014

Aναρτήθηκε στο site του ΣΟΛ. ΑΕ το υπόδειγμα Ενοποιημένου  Προσαρτήματος  του Ν.4308/2014 το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 36 σε συνδυασμό  με τις απαιτήσεις του άρθρου 29  του  Ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.)
Κατεβάσετε το υπόδειγμα του  Ενοποιημένου Προσαρτήματος.
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNDZ5MmhYMUl6eTg/view?usp=sharing

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

ΠΟΛ.1061/2016-ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 1/6/2016 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤ. ΦΠΑ ΣΕ 24% & ΤΑ 11 ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30%

Με την Πολ.1061/24.5.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ σε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη ομάδα νησιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
* Ο νέος συντελεστής ισχύει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, από 1/6/2016. 
Κατόπιν αυτού, οι ισχύοντες συντελεστές Φ.Π.Α. είναι οι εξής:
 α) ο κανονικός συντελεστής αυξάνεται σε 24%,
 β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ παραμένει 13%,
 γ) ο υπερμειωμένος συντελεστής για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, παραμένει 6%. 
 Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω διάταξης και σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου, για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές, διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 17%, 9% και 4%.
* Από 1/6/2016 δεν ισχύουν οι μειωμένοι συντελεστές του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) για τα νησιά Σύρο, Θάσο, Άνδρο, Τήνο, Κάρπαθο, Μήλο, Σκύρο, Αλόννησο, Κέα, Αντίπαρο και Σίφνο. Συνεπώς στα νησιά αυτά από 1/6/2016 εφαρμόζονται οι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα, ήτοι 24% (κανονικός), 13% (μειωμένος), 6% (υπερμειωμένος).
* Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 1/6/2016 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους συντελεστές. Εφόσον συντρέχει λόγος έκδοσης παραστατικού για την ακύρωση συναλλαγής, (π.χ. λογιστικού σημειώματος, κλπ), πρέπει να αναγράφεται σε αυτό ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1061/2016.

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

AITHMA TOY OEE ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, με σημερινή επιστολή του Προέδρου του, ζήτησε από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού την προώθηση τροπολογίας, σχετικά με την παράταση της υποβολής των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, την οποία κρίνει αναγκαία και επιβεβλημένη, λόγω των συνεπειών της καθυστέρησης των προβλεπομένων φορολογικών διαδικασιών, αλλά και της μη τήρησης της πολιτικής δέσμευσης ότι η εφαρμογή των ΕΛΠ θα ισχύσει από 1/1/2016.
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε αναλυτικά την επιστολή του προέδρου του ΟΕΕ.

ΠΟΛ.1060/2016-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Με την Πολ.1060/17.5.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκυκλίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με την καταχώρηση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». κοινοποιείται η εγκύκλιος ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.2.201.
 Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε συνημμένη προς ενημέρωσή σας την αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.2.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία δίνονται διευκρινίσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας».
 Επισημαίνεται ότι η ως άνω εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα   www.buildingcert.gr. 
                                                                   Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
                                                                                       Γ. Πιτσιλής

ΔΕΛ Β 1077652 ΕΞ 2016 -ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΩΣΗ Π.Ε.Π. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.3888/2010

Mε την  Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1077652 ΕΞ 17.5.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την έκδοση και περαίωση πράξεων επιβολής προστίμων βάσει ν.3888/2010 ύστερα από τη δημοσίευση του ν.4337/2015" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Δεδομένων των ανωτέρω, οι πράξεις προσδιορισμού προστίμων που αφορούν παραβάσεις του Κ.Β.Σ. για υποθέσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν.3888/2010 και για τις οποίες προκύπτουν νέα επιβαρυντικά στοιχεία κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.3888/2010, προσδιορίζονται πλέον σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4337/2015, χωρίς τη δυνατότητα περαιτέρω μείωσης στο ένα πέμπτο (1/5) στο πλαίσιο διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Β 1077652 ΕΞ 2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcmI1NFFYaFQzRVk/view?usp=sharing

ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΙΚΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

Αναρτήθηκε στο site της Βουλής το Πολυνομοσχέδιο με τις αυξήσεις των έμμεσων φόρων κ.λ.π. όπως ψηφίστηκε χθές στην Βουλή με θέμα "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις."  με όλες τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής.
Ειδικότερα
- Ο φόρος 5 ευρώ (από 2,6 ευρώ που ισχύει) ανά βαθμό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας θα ισχύει άμεσα, από 1η Ιουνίου 2016 και όχι από 1η Ιανουαρίου του 2018.
- Το τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας 5% επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού έρχεται πιο νωρίς και επιβάλλεται από 1η Ιανουαρίου 2017 αντί 1η Ιουλίου 2017 που προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο.
- Παράλληλα καταργείται η απαλλαγή που έχουν βιομηχανίες και βιοτεχνίες από την επιβολή ΕΦΚ φυσικού αερίου. Η διάταξη έχει αναδρομικότητα από 1.1.2016.
- Παύει η αναδρομική ισχύς της φορολόγηση των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία καθώς αντί 1.1.2016 το μέτρο θα ισχύει από 1.6.2016. Επίσης, η νέα φορολογία για τα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων και ι φορολογικές ρυθμίσει για τους ΟΣΕΚΑ θα ισχύσουν από 1.6.2016 αντί αναδρομικά από 1.1.2016.
- Τέλος, προστέθηκε ρύθμιση ώστε ποσοστό 20% της ετήσιας αμοιβής παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων να δίνεται σε ΟΤΑ.
 Κατεβάσετε το πολυνομοσχέδιο.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSUlzNFlldThRQzQ/view?usp=sharing

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

ΠΕΡΑΣΕ ΜΕ 153 ΨΗΦΟΥΣ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

Πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής μετά από ονομαστική ψηφοφορία που ζήτησε τη αντιπολίτευση με 153 ψήφους ΝΑΙ (κατά πλειοψηφία -145  ΟΧΙ , απουσίαζαν ο Α. Γεωργιάδης  της ΝΔ και ο Γ. Ψαριανός  από το  Ποτάμι ) το πολυνομοσχέδιο με θέμα "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις." το οποίον επιφέρει μία φοροκαταιγίδα αυξήσεων των εμμέσων φόρων, την σύσταση της Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων εσόδων, τον  Αυτόματο Μηχανισμό  Δημοσιονομικής Προσαρμογής Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης  κ.λ.π. Διαφοροποιήθηκε μόνο  η Βουλευτής του  ΣΎΡΙΖΑ κ. Βασιλική Κατριβάνου η οποία καταψήφισε τις διατάξεις του Υπερταμείου και τον αυτόματο Μηχανισμό Δημοσιονομικής Προσαρμογής (κόφτη).Στη συνέχεια η βουλευτής παραιτήθηκε και παρέδωσε την έδρα της.

ΠΟΙΟΥΣ " ΚΑΕΙ " ΤΕΛΙΚΑ Ο ΝΕΟΣ ΕΝΦΙΑ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Τελικά ο ΕΝΦΙΑ ήρθε για να μείνει. Φέτος, μετά τις αλλαγές που έγιναν, αναμένεται να προκαλέσει φορο-σοκ σε περισσότερους από 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που θα δουν τον «λογαριασμό» του φόρου να εκτοξεύεται στα ύψη, αλλά και χαμόγελα σε εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους που θα διαπιστώσουν ότι θα κληθούν να πληρώσουν λιγότερο φόρο για την κατοικία τους.
Όμως για την πλειονότητα των φορολογούμενων που κατέχουν μια κατοικία ή το πολύ δύο κατοικίες ο ΕΝΦΙΑ του 2016 θα είναι ο ίδιος με αυτόν που πλήρωσαν το 2015, καθώς η μείωση των αντικειμενικών αξιών δεν επηρέασε καθόλου το ποσό του φόρου.  .......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114012417

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ

Καίριο πλήγμα στη βαρέως "λαβωμένη" από την πολυετή κρίση, την κακή εφαρμογή των μνημονίων και τις κυβερνητικές παλινωδίες οικονομία δίνει το νομοσχέδιο που καλείται να ψηφίσει την Κυριακή η Βουλή.
Ο λόγος για το εξαιρετικά υφεσιακό πακέτο μέτρων που προέρχεται κατά 95% περίπου από φόρους και  προκαλεί αυτομάτως απώλεια ΑΕΠ κατά 1%. 
Δίδει τα "κλειδιά" της χώρας σε έσοδα, δαπάνες και περιουσία -δημόσια και ιδιωτική- χωρίς να έχει εκ των προτέρων συμφωνία για τις δόσεις, αλλά και για το θέμα του χρέους. Το νομοσχέδιο αποτελεί την "εγγύηση" που παρέχει η κυβέρνηση στους δανειστές.  Μια "εγγύηση" που ψηφίζεται εκ των προτέρων, εν αντιθέσει με την διαδικασία που ακολουθείτο στα προηγούμενα μνημόνια (της Ελλάδας και των άλλων κρατών), όταν ο εφαρμοστικός νόμος ακολουθούσε  την πολιτική απόφαση των θεσμών.
Στη συμφωνία που επιχειρείται παραμένει άγνωστο τι θα γίνει όχι μόνο για τις δόσεις και το χρέος, αλλά και αναφορικά με το κόστος του προσφυγικού, η τελική μορφή που θα λάβει ο "κόφτης" δαπανών, ενώ δεν τίθεται θέμα πρόσθετων αναπτυξιακών αντισταθμισμάτων.
Πάντως, πολλά θα καθοριστούν από  τα μεγάλα ραντεβού κορυφής των επόμενων ημερών σε επίπεδο G7 και Eurogroup, με το ΔΝΤ να επιμένει σε σημαντική μείωση του χρέους.
πηγή.capital.gr

ΣΛΟΤ:Α.Π 460/2016- ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 460 ΕΞ 17.5.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
1. Βάσει της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 4308/2014, κάθε συναλλαγή ή γεγονός (όπως η καταστροφή αποθεμάτων) πρέπει να τεκμηριώνεται με κατάλληλα και επαρκή τεκμήρια, λαμβάνοντας υπόψη τη γενική αρχή της σημαντικότητας.
2. Στα βιβλία εσόδων-εξόδων, η ζημία από καταστροφή αποθεμάτων ενσωματώνεται στο κονδύλι «Μεταβολή αποθεμάτων».
3. Το ΣΛΟΤ έχει τη γνώμη ότι από λογιστική άποψη δεν είναι απαραίτητη η διακριτή καταχώρηση των καταστροφών αποθεμάτων ως ζημία στο βιβλίο εσόδων - εξόδων.
 Αναφορικά με τις φορολογικές διαστάσεις του θέματος, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Οικονομικών.
Δείτε ολόκληρη την Γνωμ.460/2016. 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcWFnWVJoNzBUQ1k/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ :Α.Π.868/2016-ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.:868 ΕΞ 17.5.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "ΑΓΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η απάντηση στο ερώτημα είναι θέμα πραγματικών περιστατικών και κρίσης της οντότητας.
 Συγκεκριμένα:
 1. Η αξία της εγκατάστασης - παραμετροποίησης θεωρείται έσοδο παροχής υπηρεσιών και η αξία του λογισμικού έσοδο πώλησης αγαθών.
 2. Εάν η αξία του λογισμικού είναι μικρή σε σχέση με την αξία της εγκατάστασης - παραμετροποίησης, το κόστος του λογισμικού μπορεί να θεωρηθεί ως κόστος παροχής της υπηρεσίας.
 3. Εάν η αξία της εγκατάστασης - παραμετροποίησης σε σχέση με την αξία του λογισμικού είναι μικρή, το κόστος της εγκατάστασης - παραμετροποίησης μπορεί να θεωρηθεί ως κόστος του πωλούμενου λογισμικού.
 Για φορολογικές πτυχές του θέματος το ΣΛΟΤ δεν εκφέρει άποψη.
 Δείτε ολόκληρη την Γνωμ.868/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMlNJMHlxbnlfV0U/view?usp=sharing

Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Aναρτήθηκε στο site της Γ.Γ.Π.Σ. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Το Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα " (Απρίλιος 2016)
Κατεβάσετε το Εγχειρίδιο.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUWNNZk12VXV1X3M/view?usp=sharing

ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ

Στην Βουλή κατατέθηκε τα μεσάνυχτα το πολυνομοσχέδιο με την αύξηση των έμμεσων φόρων  και την σύσταση της Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων εσόδων κ.λ.π. με θέμα "Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις."
Το πολυνομοσχέδιο αποτελείται από 285 σελίδες και περιλαμβάνει 233 άρθρα.
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες  φορολογικές ρυθμίσεις που επέρχονται  με το πολυνομοσχέδιο απαριθμούνται κατωτέρω.
1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑ.Δ.Ε.), ως διάδοχος φορέας της καταργούμενης Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων. 
Επίσης ορίζεται ο σκοπός σύστασης της Αρχής και οι αρμοδιότητές της κ.λ.π 
(άρθρα 1- 43) 
2. Αυξάνεται, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, η αγοραία αξία της παραχώρησης οχήματος από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο στο 80% (από 30%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη.  
3. Η προβλεπόμενη μείωση φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ' επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία 
4. Η αύξηση του φορολογικού συντελεστή παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων (από 10% σε 15%) εφαρμόζεται για τα εισοδήματα από 1-1-2017 και μετά.
(άρθρο 44) .
5. Προβλέπεται ότι, ο οφειλόμενος από τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου φόρος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3371/2005, κάθε εξαμήνου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου των επενδύσεών τους, πλέον των διαθεσίμων σε τρέχουσες τιμές.
Αντίστοιχη διάταξη για τον ελάχιστο οφειλόμενο φόρο τίθεται και για τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, για τις οποίες επιπλέον διευκρινίζεται ότι δεν απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων ημεδαπής. 
6. Επίσης, ο φόρος επί των κερδών των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ ως προς τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ο ελάχιστος οφειλόμενος φόρος κυμαίνεται από 0,025% έως 0,375% του εξαμηνιαίου μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού τους, ανάλογα με την κατηγορία αυτών. 
Τα ανωτέρω ισχύουν από 1-1-2016.
(άρθρα 45-49) 
 7. Τροποποιούνται διατάξεις σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και τη δήλωση στοιχείων ακινήτων. ήτοι:
α. Αυξάνονται οι συντελεστές για τον υπολογισμό του κύριου φόρου φυσικών και νομικών προσώπων επί των οικοπέδων.
β. Αυξάνονται επίσης οι συντελεστές για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται στα φυσικά πρόσωπα επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων, στην οποία πλέον συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
γ. Ως προς τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες γενικά αυξάνεται ο συντελεστής του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ από το 5 %ο στο 5,5 %ο, ενώ για τα οριζόμενα νπδδ και νπιδ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία αυξάνεται ο ίδιος συντελεστής από 2,5 %ο στο 3,5 %ο.
Τα ακίνητα που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας παύουν να απαλλάσσονται από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και πλέον φορολογούνται με συντελεστή 1 %ο.
 δ. Οι κατά τα ανωτέρω νέοι συντελεστές ισχύουν από 1.1.2016.
 ε. Για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από την 31-12- 2014 μέχρι και την 29-7-2016, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ή το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά περίπτωση.                                                  
(άρθρα 50-51) 
8. Από 1-6-2016 αυξάνεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ από το 23% στο 24%.
9. Ορίζονται τα νησιά (δεύτερη ομάδα) για τα οποία η μείωση των συντελεστών καταργείται από 1-6-2016 (Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος).
 (άρθρο 52) 
10. Επιβάλλεται, από 1-1-2018, φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Φόρος Διαμονής» στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα. Το ποσό του φόρου ανά ημερήσια χρήση του δωματίου, σουίτας, διαμερίσματος ή ενιαίας κατοικίας ορίζεται στο ποσό των 0,50 € για ξενοδοχεία 1-2 αστέρων, 1,5 € για ξενοδοχεία 3 αστέρων, στο ποσό των 3,00 € για ξενοδοχεία 4 αστέρων, στο ποσό των 4,00 € για ξενοδοχεία 5 αστέρων, στο ποσό του 0,25 € για δωμάτια - διαμερίσματα 1-2 κλειδιών, 0,50 € για δωμάτια - διαμερίσματα 3 κλειδιών και στο ποσό του 1,00 € για δωμάτια - διαμερίσματα 4 κλειδιών.
(άρθρο 53) 
11.  Επιβάλλονται, από: α. 1-6-2016 τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση ύψους 10% και
β. από 1-7-2017 τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας ύψους 5%. Τα τέλη αυτά υπολογίζονται επί του συνολικού μηνιαίου λογαριασμού περιλαμβανομένου και του παγίου τέλους υπέρ της επιχείρησης προ του ΦΠΑ. Απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν καταλαμβάνουν τα εν λόγω τέλη.
 (άρθρα 54 - 55) 
12. Αυξάνεται, από 1-1-2016,
α. η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στα τυχερά παίγνια από το 30% (επί του μικτού κέρδους από την εκμετάλλευση της δραστηριότητας του κατόχου της άδειας) κλιμακωτά έως το 35%. Ειδικότερα παραμένει στο 30% για μικτό κέρδος ποσού μέχρι 100 εκατ. ευρώ, ενώ αυξάνεται στο 32,5% για το τμήμα του μικτού κέρδους που υπερβαίνει το ποσό των 100 εκατ. ευρώ και μέχρι 200 εκατ. ευρώ και στο 35% για το τμήμα του μικτού κέρδους που υπερβαίνει το ποσό των 200 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα αυτά αποδίδονται στο Δημόσιο εντός δεκαέξι (16) ημερών από το τέλος του ημερολογιακού μήνα που αφορούν (αντί για κάθε τρίμηνο που ισχύει σήμερα).
β. Καταργείται ο φόρος (3%) επί του πωλούμενου στο εσωτερικό ζύθου.
(άρθρα 56-57) 
13. Με τις ρυθμίσεις του ανωτέρω Κεφαλαίου τροποποιούνται - συμπληρώνονται - καταργούνται διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001).
α. Επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, προερχόμενα από άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, ως ακολούθως:
Στα υγρά αναπλήρωσης, τα οποία περιέχονται στα ηλεκτρονικά τσιγάρα του κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας 85437090 ή σε ειδικούς περιέκτες επαναπλήρωσης ή φιαλίδια μίας χρήσης που προορίζονται να ενσωματωθούν σε συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία κατατάσσονται στον κωδικό Σ.Ο. 38249092, με συντελεστή δέκα λεπτά (0,10) ανά χιλιοστόλιτρο (ιιιΐ) προϊόντος.
Στον καβουρδισμένο καφέ με συντελεστή τρία (3) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
Στον μη καβουρντισμένο καφέ  με συντελεστή δύο (2) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους
Στον στιγμιαίο καφέ του κωδικού Σ.Ο. ΕΧ 2101 11 00, με συντελεστή τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
Στα παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα του καφέ ή με βάση τον καφέ των κωδικών Σ.Ο. ΕΧ 2101 1292 και 2101 12 98, με συντελεστή τέσσερα (4) ευρώ ανά κιλό καθαρού βάρους.
β. Τα εν λόγω προϊόντα δύνανται να τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α.
γ. Με τον φόρο κατανάλωσης των ανωτέρω προϊόντων βεβαιώνεται και εισπράττεται, κατά την ίδια χρονική στιγμή, ο αναλογών Φ.Π.Α.
δ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή των ανωτέρω προϊόντων, οι διαδικασίες επιβολής του Φόρου Κατανάλωσης, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των προϊόντων, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής των προαναφερόμενων ρυθμίσεων.
ε. Ορίζεται η 1 -1 -2017 ως χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων αυτών.
(άρθρο 58) 
14.Ορίζονται νέοι συντελεστές για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι κυμαίνονται από 4% έως 32%, ανάλογα με τη φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων και καταργείται το κριτήριο του κυλινδρισμού.
Οι ως άνω συντελεστές διαφοροποιούνται περαιτέρω ανάλογα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (002).
Υπόκεινται εφεξής και τα υβριδικά αυτοκίνητα σε τέλος ταξινόμησης περιοριζόμενο στο 50% του προβλεπόμενου. (Σήμερα τα οχήματα αυτά δεν υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης).

Επανακαθορίζονται τα είδη στα οποία επιβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας.
 Ορίζεται ως χρόνος ισχύος των προαναφερόμενων ρυθμίσεων η 1-6-2016 και καταλαμβάνει αυτοκίνητα για τα οποία το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό από την ημερομηνία αυτή και μετά.  (άρθρο 59) 
15. Αυξάνεται:
σε 26% από 20% που είναι σήμερα ο συντελεστής του αναλογικού φόρου των τσιγάρων, ο οποίος υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα),
σε 170 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους από 156,70 που ισχύει σήμερα, ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στο λεπτοκομμένο καπνό για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων.
β.αα) Καταργούνται οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Ε.Φ.Κ. για την αιθυλική αλκοόλη στην περιοχή Δωδεκανήσου,
ββ) Αυξάνεται:

ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. που επιβάλλεται στη μπύρα σε 5 ευρώ ανά βαθμό ΡΕΑΤΟ κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας, από 2,60 ευρώ που είναι σήμερα και
σε 2,5 ευρώ ανά βαθμό ΡΕΑΤΟ κατά όγκο και εκατόλιτρο μπύρας, από 1,30 ευρώ που είναι σήμερα, ο μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής Ε.Φ.Κ., έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, που επιβάλλεται στην μπύρα που παράγεται στη χώρα μας ή στα άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ανεξάρτητα μικρά ζυθοποιεία, εφόσον η παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 200.000 εκατόλιτρα μπύρας ετησίως.
γ. Αυξάνονται οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. ορισμένων ενεργειακών προϊόντων της παρ.1 του άρθρου 73, του ν.2960/2001. Ειδικότερα, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ.: της βενζίνης των περιπτώσεων β' και γ' , από 670 σε 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
του πετρελαίου εσωτερικής καύσης  κινητήρων, θέρμανσης και λοιπών χρήσεων, από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
του φωτιστικού πετρελαίου κινητήρων, θέρμανσης και λοιπών χρήσεων, από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα,
των υγραερίων (ΕΡΟ) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων, από 330 σε 430 ανά 1000 χιλιόγραμμα, και
του βιοντήζελ της περίπτωσης κστ', από 330 σε 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα.
δ. Αυξάνεται από 230 ευρώ το χιλιόλιτρο, σε 280 ευρώ το χιλιόλιτρο, ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, ε. Καθορίζεται η έναρξη ισχύος των προαναφερόμενων ρυθμίσεων.
(άρθρο 60) 
 16 . Απαλλάσσεται από τον Ε.Φ.Κ. το φυσικό αέριο των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει από 1-6-2016.
β. Αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου των κωδικών Σ.Ο. 2711 11 00 και 2711 21 00, των περιπτώσεων ιζ) και ιη), του άρθρου 73, του ν.2960/2001.
Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις ισχύουν από 1-1 -2017.
(άρθρο 61 ) 
17.Δεν θεωρείται δωρεά και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η ωφέλεια νομικού προσώπου, νομικής οντότητας καθώς και φυσικού προσώπου που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία του ν.43 54/2015 στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, κ.λπ.         
  (άρθρο 62) 
Κατεβάστε το πολυνομοσχέδιο.
  https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX3V3dVFXQVZJcGM/view?usp=sharing
Κατεβάσετε την αιτιολογική έκθεση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTXFPOG1KWEp0QWc/view?usp=sharing 

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *