Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ Κ.Ε.Π.

Με την Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/ΦΙ5/6/οικ των ΥΠΟΙΚ & Δ.Μ&Η.Δ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 486/27.2.2014 τεύχος Β') με θέμα "Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για έκδοση φορολογικής ενημερότητας μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)." ορίζεται ότι,
Ειδικότερα,
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, ως πιστοποιημένοι φορείς, χορηγούν αποδεικτικό ενημερότητας, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου πολίτη ή νόμιμα εξουσι­οδοτημένου εκπροσώπου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα της παρού­σας κοινής υπουργικής απόφασης, στην υπ΄ αριθμ. ΠΟΛ. 1274/2013 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. και την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1123/2012 (ΦΕΚ 1665 Β΄/16.5.2012). ..........
Δείτε ολόκληρη την ΔΟΛΚΕΠ/ΦΙ5/6/οικ.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLWk1YS1NVW9IaHM/edit 

ΠΟΛ. 1066/2014-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.Δ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

Mε την Πολ.1066/27.2.2014 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 50 του ν. 4238/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους" διευκρινίζονται τα ακόλουθα,
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν.4238/2014 (ΦΕΚ Α΄ 38/17.2.2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» αναφορικά με την δυνατότητα εξέτασης από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης), στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας του άρθρου 63 του ν.4174/2013 όπως ισχύει, υποθέσεων (αιτήσεων επί εκδοθεισών μέχρι 31.7.2013 καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου) οι οποίες είχαν εισαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 Α' του ν.2238/1994 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) και δεν εξετάσθηκαν από αυτή σύμφωνα με προβλεπόμενα στο άρθρο τέταρτο του ν.4183/2013 (ΦΕΚ186Α΄/11.9.2013) μέχρι και 31.12.2013 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους: ..................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1066/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paU5Uamg2ZFRyUkU/edit

Δ12Α 1023686 ΕΞ 2014 -ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Με την   Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 2014 του  Γ.Γ.Δ.Ε. του  ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μισθών, συντάξεων που χορηγούνται σε πρόσωπα με αναπηρία, βάσει των διατάξεων του ν.4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα. 
Ειδικότερα,Απαλλάσσονται από το φόρο, μεταξύ άλλων κατηγοριών εισοδήματος από μισθωτή εργασία:
 α) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της εργασίας τους,
β) Το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες,
 γ) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).
 Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ιδίου ως άνω νόμου, για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. 
 Δείτε ολόκληρη την  Δ12Α 1023686 ΕΞ 2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pamJvRkdOdEhLLU0/edit

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔHMATΟΣ Ν.Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αναρτήθηκαν στο site της  Γ.Γ.Π.Σ  οι παρακάτω :
" Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα "
1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα;
Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.
Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.
2.Ποιοι υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα;
Υπόχρεοι στην υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα κάθε είδους ιδρύματα.  .......................
Δείτε ολόκληρες τις Ερωτήσεις -Απαντήσεις
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUTM1YW5qOUpOdVk/edit

Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ

Με την Αρ. πρωτ.: 6476/137/27.2.2014 του Υπουργείου Εργασίας με θέμα " Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α’ 2), σχετικά με το «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών "  δίδονται οι παρακάτω οδηγίες:
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α’ 2), η οποία αντικατέστησε την παράγραφο 1 του άρθρου 80 (Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών) του Ν. 4144/2013 (Α΄88), θεσμοθετήθηκε το «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών»,στο πλαίσιο απλοποίησης διαδικασιών και μείωσης της γραφειοκρατίας. Με τη διάταξη αυτή, εισάγεται η υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών», στο οποίο θα καταχωρείται κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των απασχολουμένων, καθώς και η νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση.
 Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί το εν λόγω Ειδικό Βιβλίο στο χώρο εργασίας και να καταχωρεί στις στήλες του κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας πριν την έναρξη πραγματοποίησής της (π.χ. αλλαγή ημέρας ανάπαυσης εντός της εβδομάδας, τροποποίηση της έναρξης και λήξης του ωραρίου).
 Ειδικότερα:
 I) Ως προς τη νομιμοποίηση τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
 I.α) Με τη νέα διάταξη απλοποιείται ο τρόπος νομιμοποίησης των τροποποιήσεων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας με αποτέλεσμα τη μείωση των διοικητικών βαρών των επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση των Επιθεωρητών Εργασίας στην εκτέλεση του ελεγκτικού τους έργου.
 Πιο συγκεκριμένα ο εργοδότης δύναται να νομιμοποιεί κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων του, που προκύπτει στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή εργασιών εν γένει, μόνο με την καταγραφή της στις στήλες του «Ειδικού Βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».
 Συνεπώς, το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δε θα δέχεται ηλεκτρονικά το τροποποιητικό έντυπο Ε4, μετά την αναμενόμενη δημοσίευση της τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 28153/126/28.8.2013 (Β΄2163) Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
 Διευκρινίζεται ότι στις αλλαγές ή τροποποιήσεις αυτές περιλαμβάνονται και αυτές που αφορούν την παροχή πρόσθετης εργασίας σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης τηρουμένων των σχετικών διατάξεων της παραγράφου 11 του άρ. 38 του ν.1892/1990 (101 Α’) όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει.
 Στις εν λόγω αλλαγές ή τροποποιήσεις δεν περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση υπερεργασιακής απασχόλησης κατά τις κείμενες διατάξεις.
 I.β) Εξακολουθεί να ισχύει, η υποχρέωση υποβολής προγράμματος εργασίας προς το Σ.ΕΠ.Ε, μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Ν.2874/2000 (Α΄ 286) όπως ισχύει (π.χ. σύστημα εργασίας με εναλλασσόμενες ομάδες). Ενδεχόμενες έκτακτες αλλαγές στο εν λόγω πρόγραμμα νομιμοποιούνται με την καταχώρησή τους από τον εργοδότη στο «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών».
 II) Ως προς την καταχώρηση των υπερωριών
 Τονίζεται ότι, στο «Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» ενσωματώνεται η υποχρέωση που είχε ο εργοδότης να καταχωρεί τις νόμιμες υπερωρίες στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του Ν.4144/2013 (Α΄88). Επίσης σύμφωνα με το εδάφιο ΣΤ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν.4225/2014, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη να γνωστοποιεί στο Σ.ΕΠ.Ε. ηλεκτρονικά μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.
                                                      Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
                                                           ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

ΠΟΛ. 1064/2014-ΦΟΡ. ΜΕΤΧ/ΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Με την Πολ. 1064/ 25.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα με βάση τις διατάξεις του ν.4110/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Mε τις νέες διατάξεις οι αποσβέσεις επί των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα, ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησης αυτών, υπολογίζονται με το συντελεστή που προκύπτει από το κλάσμα: αξία κτήσης/έτη μίσθωσης.Επισημαίνεται ότι με τον ανωτέρω τρόπο υπολογίζονται οι αποσβέσεις επί των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα, που πραγματοποιήθηκαν στις διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν από 23.1.2013 έως 31.12.2013, δεδομένου ότι οι υπόψη διατάξεις ίσχυαν από τη δημοσίευση του ν. 4110/2013 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23.1.2013) και εφαρμόστηκαν μέχρι την κατάργησή τους με το ν. 4172/2013.
Δείτε ολόκληρη  την Πολ. 1064/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pN1ZlczhsX0ZaN3M/edit

ΠΟΛ 1063/2014-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΦΗΜ ΛΟΓΩ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ

Με την Πολ. 1063/21.2.2014 τουΓ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Καθορισμός Εναλλακτικής Διαδικασίας οριστικής παύσης ΦΗΜ, λόγω μη χρήσης του" διευκρινίζονται τα ακόλουθα,
Ειδικότερα,
* Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται τελευταία στην Υπηρεσία μας, σχετικά με τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την διαδικασία παύσης παλαιού ΦΗΜ ο οποίος δεν χρησιμοποιείται (καθίσταται ανενεργός), καθορίζουμε τη διαδικασία, που πρέπει να ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις, αφού ληφθούν υπόψη τα κατωτέρω:
 * Έτσι για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η διαδικασία δήλωσης παύσης ΦΗΜ, εφόσον ο παλιός ΦΗΜ δεν χρησιμοποιείται (καθίσταται ανενεργός) και ειδικότερα στις περιπτώσεις που μέχρι τη συμπλήρωση του καταληκτικού Ζ υπολείπονται περισσότερα από 300 ημερήσια δελτία Ζ, παρέχεται η δυνατότητα στον κάτοχο – χρήστη, να προβαίνει στην οριστική παύση αυτού, αντί της προσωρινής αναστολής λειτουργίας του. Για την δήλωση της παύσης αυτής θα γίνεται χρήση του νέου κωδικού παύσης με αριθμό 41 και τίτλο «Οριστική Παύση ΦΗΜ λόγω μη χρήσης του»  ............
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1063/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQWFfQlV6bXdHTTg/edit

ΠΟΛ. 1059/2014-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ(Ε9)

Mε την Πολ. 1059/ 24.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με αφορμή την ΠΟΛ.1047/12.2.2014 απόφαση του ΓΓΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή ή μη εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων καθώς και τη διαδικασία έκδοσης της οικείας πράξης, καθώς και ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:
 Οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου για τα έτη 2011 έως 2013.
 Οι τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών προσώπων έτους 2010 καθώς και οι δηλώσεις Ε9 που υποβάλλονται από κληρονόμους αποβιωσάντων υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ.  .................
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1059/2014.

 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQjNYYldGRnh6WTQ/edit

ΠΟΛ. 1050/2014-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Με την Πολ. 1050/17.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 474/25-2-2014 τεύχος Β') με θέμα " Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού" ορίζεται ότι
Ειδικότερα,
                                            αποφασίζουμε
Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού.   .................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1050/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVmhTdVdxRFh6dTg/edit

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΧΝΕΣ-AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ 2014

Αναρτήθηκαν στο  site  της Γ.Γ.Π.Σ  τουΥΠΟΙΚ  οι παρακάτω Ερωτήσεις- Απαντήσεις:
  1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet . Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.;
Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται. Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης ΦΜΥ από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet. Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν η δήλωση ΦΜΥ να υποβάλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet. 
2. Για ποια κατηγορία εισοδήματος η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου είναι υποχρεωτική με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας;
Δείτε ολόκληρες τις ερωτήσεις απαντήσεις.  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRVdqWi1sUV9HZzA/edit

Α.Π 1/2014-ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ.ΑΜΕΣΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΕΩΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Ο.Ε.

Περίληψη:
Έγκλημα κακουργηματικής φοροδιαφυγής (άρθρο 17 παρ. 1, 2 ν. 2523/1997). Άμεση άσκηση ποινικής διώξεως κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρο 21 παρ. 2 εδ. α περ. αα ν. 2523/1997, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. θ ν. 3943/2011), πριν, δηλαδή, από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, όπως προβλεπόταν από την άνω διάταξη του ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως. Εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. θ ν. 3943/2011 και για εκκρεμείς υποθέσεις ή για όσες δεν έχει κινηθεί ακόμη ποινική δίωξη. Επιτρεπτή η αναδρομικότητα της διατάξεως αυτής (ως δικονομικής). Ορθώς το Συμβούλιο απέρριψε την προσφυγή του κατηγορουμένου για ακύρωση της ποινικής διώξεως και δεν υπερέβη την εξουσία του. Απόρριψη αιτήσεως.
Δείτε ολόκληρη την απόφαση 1/2014 του Α.Π.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMk9jUXF4V001VXc/edit 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Η Καθαρά Δευτέρα (εφέτος η 3 Μαρτίου 2014) δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των υποχρεωτικών ημερών αργίας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και επομένως η λειτουργία των επιχειρήσεων και η εργασία των εργαζομένων κατ' αυτή είναι ελεύθερη και νόμιμη. Σε όσους μισθωτούς επομένως απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή ούτε, πολύ περισσότερο, αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως.
Στον παραπάνω γενικό κανόνα, υπάρχουν εξαιρέσεις που έχουν τεθεί είτε μέσω συλλογικών συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων ή ΚΥΑ κ.λπ. είτε με ειδικά Διατάγματα ή Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν καθιερώσει ως αργία την ημέρα αυτή κατά γεωγραφική περιοχή (Πόλη, Δήμο, Νομό ή Περιφέρεια) είτε ακόμη με μακρόχρονη εφαρμογή στις κατ' ιδίαν επιχειρήσεις δηλαδή με επιχειρησιακή πρακτική.
Ειδικότερα με τις Σ.Σ.Ε. στις οποίες έχει τεθεί ο σχετικός όρος, ορίζεται ότι οι εργαζόμενοι που υπάγονται σ' αυτές εφόσον εργασθούν κατά την ημέρα αυτή θα τους καταβάλλεται προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους, όπως δηλαδή εφαρμόζεται προκειμένου για την εργασία τους κατά τις Κυριακές και τις λοιπές υποχρεωτικές ημέρες αργίας του έτους (π.χ. Σ.Σ.Ε. προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Αναψυκτικών ποτών, Παραγωγής γάλακτος, Εμπορικών επιχειρήσεων, επισιτιστικών κλπ. καταστημάτων, Μεταλλουργικών επιχειρήσεων, Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Οδηγών φορτηγών κλπ. αυτοκινήτων κλπ.). Επομένως δεν τίθεται θέμα νομιμότητας της λειτουργίας των επιχειρήσεων κατά την ημέρα αυτή, εφόσον αυτή δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις αυτές, αφού οι εργοδότες υποχρεούνται στην καταβολή μόνο προσαυξήσεως του ημερομισθίου τους σε όσους απασχοληθούν κατ' αυτήν.
Αν όμως η αργία της επιχειρήσεως και η ανάπαυση των εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί με Διάταγμα, Υπ. Απόφαση ή αποτελεί επιχειρησιακή πρακτική που έχει καθιερωθεί επί μακρόν σε εφαρμογή εθίμου, δεν οφείλεται μεν το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής στους με ημερομίσθιο αμειβόμενους αφού δεν θα εργασθούν, στους δε με μηνιαίο μισθό αμειβόμενους θα καταβληθεί κανονικά ο μισθός τους χωρίς περικοπή, επειδή κατά την νομολογία των δικαστηρίων μας ο μηνιαίος μισθός των εργαζομένων αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες του μηνός.
Αντίθετα, στην περίπτωση της επιχειρησιακής πρακτικής με βάση την οποία τα προηγούμενα χρόνια η επιχείρηση λειτουργούσε κατά την ημέρα αυτή και οι εργαζόμενοι εργάζονταν λαμβάνοντας το ημερομίσθιό τους ή τον μηνιαίο μισθό τους κανονικά και εφέτος κατ' εξαίρεση ο εργοδότης αποφασίσει να μη λειτουργήσει την επιχείρησή του, οφείλει τόσο το ημερομίσθιο των με ημερομίσθιο αμειβομένων χωρίς αυτοί να εργασθούν όσο και τον μηνιαίο μισθό των με μισθό αμειβομένων μισθωτών του χωρίς περικοπή.
Ο εργοδότης μπορεί να απαλλαγεί της υποχρέωσης αυτής και των δύο κατηγοριών εργαζομένων, μόνο εάν συμφωνήσει μαζί τους γραπτώς ή προφορικώς, ότι αυτός μεν δεν θα λειτουργήσει την επιχείρησή του, οι δε εργαζόμενοι δεν θα προσφέρουν την εργασία τους κατ' αυτήν. Να καταρτισθεί δηλαδή συμφωνία μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεως για αναστολή της προσφοράς της εργασίας των μισθωτών της για μια ημέρα.
Όσον αφορά ειδικότερα τους εργαζομένους στα super market με την από 13/2/07 ΣΣΕ συμφωνήθηκε ότι η ημέρα αυτή καθιερώνεται ως υποχρεωτική αργία, με εξαίρεση τους εργαζόμενους των super market με πληθυσμό κάτω των 7.000 κατοίκων, για τους οποίους η ημέρα αυτή καθιερώνεται ως προαιρετική αργία. Στην περίπτωση αυτή, όσοι εργασθούν θα αμειφθούν με προσαύξηση 75%.

Copyright 2014,   ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Αναρτήθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ οι παρακάτω "Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας"
1. Καταργήθηκε η σύνταξη Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης;
Σε καμία περίπτωση. Η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, υποβάλλεται αποκλειστικά για φορολογικούς λόγους και για το λόγο αυτό δεχόμαστε τόσο έγγραφες όσο και προφορικές συμφωνίες.

Η δήλωση αυτή δεν καθορίζει τις σχέσεις των συμβαλλομένων μερών (εκμισθωτή και μισθωτή). Οι σχέσεις αυτές ρυθμίζονται και προστατεύονται από τον Αστικό Κώδικα.
 2. Πότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής;
Οι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία και ανεξάρτητα αν το μίσθωμα καταβάλλεται σε χρήμα ή σε είδος. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες. ..........
 Δείτε ολόκληρες τις ερωτήσεις-απαντήσεις.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMU1FSjVsTzUzYTQ/edit

ΠΟΛ.1057/2014- ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΠ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Με την Πολ. 1057/24.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε  του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
O υπολογισμός και η εκκαθάριση του φόρου από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-εφαρμογές) εφεξής ΔΗΛΕΔ, όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2014, με εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, προϋποθέτει τη συμπλήρωση από το φορολογούμενο, του εντύπου με τον τίτλο "ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Ε.Ε.Δ.) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος". Διευκρινίζεται ότι κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης με εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, πρέπει να συμπληρώνεται από τον φορολογούμενο το Ε.Ε.Δ., σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα. ..
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1057/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM21FcHJwXzg4R00/edit

Δ12Β 1035675 ΕΞ 2014- ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Φ. Ε. ΣΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒ/ΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

Mε την Δ.Λ Αρ. Πρωτ: Δ12Β 1035675 ΕΞ 2014 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που καταβάλλονται σε ιδιωτικές κλινικές" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι το αριθ. Δ12Β1070914ΕΞ2010/28.5.2010 έγγραφό μας ισχύει για καταβολές που πραγματοποιούνται από την έκδοσή του και μετά, ανεξάρτητα αν τα σχετικά φορολογικά στοιχεία έχουν εκδοθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, προκύπτει ότι ο συντελεστής παρακράτησης φόρου εισοδήματος 8% δεν εφαρμόζεται αναδρομικά σε καταβολές που είχαν πραγματοποιηθεί πριν τις 28.5.2010 και αφορούσαν στο 90% του ποσού των εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων, για τις οποίες είχε διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 4%, καθόσον σύμφωνα με την πάγια θέση της Διοίκησης σε περίπτωση τμηματικών καταβολών εφαρμόζεται κάθε φορά ο οικείος συντελεστής παρακράτησης φόρου που ισχύει κατά το χρόνο καταβολής της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών.
 Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ Δ12Β 1035675 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOW9nSFVUUlNjY2s/edit

ΠΟΛ.1049/2014-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ & ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Mε την Πολ. 1049/11.2.2014 τουΓ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 429/21-2-2014 τεύχος Β')  με θέμα " Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011"ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
* Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) που προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 καθώς και οι υπόχρεοι του άρθρου 62 που προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64, αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο με προσωρινές δηλώσεις ως ακολούθως:
Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του παρακρατηθέντα φόρου, φορολογικού έτους 2014 υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
* Εργοδότες υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης που καταβάλλουν εισόδημα για μισθωτή εργασία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους τους, έχουν την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση. Ειδικά στην περίπτωση που οι υπόχρεοι εργοδότες παύουν να απασχολούν προσωπικό, υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση και να συμπληρώνουν την ειδική ένδειξη που αναγράφεται επί του εντύπου, προκειμένου να μην εκδοθεί πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.
 * Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί τον φόρο και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 που παρακρατήθηκαν.
 * Ο τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο δύναται και να εκτυπώνεται.
 * Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 και της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής του υποκείμενου σε παρακράτηση εισοδήματος ή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής του ασφαλίσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄67).
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1049/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTXNVajljWHozeXc/edit

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9

24/2/2014
Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνεται ότι, από 17/02/2014, όπως είχε ανακοινωθεί στις αρχές του έτους, άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) για το έτος 2014.
Υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση έχουν όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2013, οι οποίες υπάρχουν και την 1η Ιανουαρίου 2014.
Εκτός όμως από αυτούς, λόγω της κατάργησης του ΦΑΠ και της θέσπισης του ΕΝΦΙΑ, για να αποφευχθεί  η πιθανότητα εσφαλμένου υπολογισμού του φόρου αυτού, υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έχουν και:
  • Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε κάποια κατηγορία απαλλαγών. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και για τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν ακίνητα τα οποία απαλλάσσονται του φόρου ή προβλέπεται μείωση αυτού. Με τις δηλώσεις αυτές θα χρεωθεί μειωμένος ΕΝΦΙΑ και δεν θα ταλαιπωρηθούν οι φορολογούμενοι με τροποποιήσεις.
  •  Όσοι έχουν ακίνητα που έχουν τακτοποιηθεί ή νομιμοποιηθεί ή ημιυπαιθρίους χώρους, μόνο στις περιπτώσεις που δεν έχουν αναγραφεί σε προηγούμενες δηλώσεις Ε9. Έτσι καλύπτουμε τις περιπτώσεις αυτές ώστε η εικόνα του Ε9 συμφωνεί με τις δηλώσεις των μηχανικών για την τακτοποίηση.
  • Όποιος έχει ακίνητο σε πολυκατοικία, η οποία διαθέτει κοινόχρηστη πισίνα ή κλειστούς (υπόγειους κυρίως) κοινόχρηστους χώρους αποθηκών ή θέσεων στάθμευσης, για να τους αναγράψει στη δήλωση στοιχείων ακινήτων. Τονίζεται πως η δήλωση αυτή, αντίθετα με όσα έχουν αναληθώς γραφτεί, καλύπτει τις περιπτώσεις που αυτά είναι παρακολουθήματα και συνεπώς υπάρχει αποκλειστική χρήση κοινόχρηστου χώρου. Δεν πρέπει, συνεπώς, να δηλωθούν περιπτώσεις που δεν αποτελούν παρακολουθήματα της ιδιοκτησίας.
  • Ο εργολάβος, για να αναγράψει το εργολαβικό του αντάλλαγμα, εφόσον έχουν παρέλθει 4 χρόνια από την έναρξη ανέγερσης της οικοδομής ή έχουν χρησιμοποιηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο από αυτόν τα ακίνητα πριν την παρέλευση της τετραετίας. Ο οικοπεδούχος, για να διαγράψει το εργολαβικό αντάλλαγμα, κατά τα ανωτέρω.
  • Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος κατέχει το ακίνητο χωρίς τη συναίνεση του φορέα.
  • Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», ο οποίος κατέχει το ακίνητο με τη συναίνεση των εταιρειών αυτών.
  • Οι Ο.Τ.Α. για τα ακίνητα τα οποία έχουν δεσμεύσει και έχει  προσδιορισθεί η αποζημίωση,  για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης. (Ο κύριος του δεσμευμένου από Ο.Τ.Α. ακινήτου εξακολουθεί να είναι υπόχρεος να δηλώνει το ακίνητο).

ΠΟΛ.1055/2014-ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 15.000€(ΑΠΟ 10.000€) ΤΑ ΑΚΑΘ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΚΔ. ΣΤΟΙΧ.

Με την Πολ.1055/17.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 438/24-2-2014 τεύχος Β') με θέμα " Συμπλήρωση−Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος " ορίζεται ότι,
Ειδικότερα,
Η παράγραφος 1 της απόφασης ΠΟΛ.1281/30.12.2013 (ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Απαλλάσσονται, από 1.1.2014, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000).  ...........
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1055/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM2Y4bTkzMnF2WWM/edit

ΠΟΛ.1048/2014-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Π.Φ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ.Λ.Π

Με την Πολ. 1048/11.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 417/20-2-2014 τεύχος Β') με θέμα " Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013" ορίζεται ότι.
*  Από παραδρομή του Εθνικού Τυπογραφείου και όχι των Υπαλλήλων του ΥΠΟΙΚ όπως μερικοί ανακριβώς ισχυρίζονται, επισυνάφθηκε στην Πολ.1048 /2014 λάθος υπόδειγμα Δήλωσης (το υπόδειγμα  της Πολ.1049/2014 )
Ειδικότερα,
 * Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα ή φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, οι φορείς γενικής κυβέρνησης ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα υποχρεούται να παρακρατεί φόρο κατά την πληρωμή αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) και να αποδίδει τον παρακρατηθέντα φόρο με προσωρινές δηλώσεις ως εξής:Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του παρακρατηθέντα φόρου, φορολογικού έτους 2014, υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο) www.gsis.gr
 *  Οι υπόχρεοι παρακράτησης φόρου με συντελεστή είκοσι (20%) τοις εκατό, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής, η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί και τον παρακρατηθέντα φόρο  .........
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1048/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paTRmQU05dzBIb3c/edit

100 € ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Με την Δ.Λ.Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1034714 ΕΞ 2014 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Πληροφορίες σχετικά με επιβολή προστίμου για παράβαση εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Απαντώντας στην από 17.2.2014 αίτησή σας, αναφορικά με το πρόστιμο που επιβάλλεται από 1.1.2014 σε περίπτωση παράβασης εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων παρελθόντων ετών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, για κάθε παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα από την οποία δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ. 
2.    Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 66 του ν.4174/2013, για την υποβολή μετά την 1.1.2014 εκπρόθεσμων δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση ή δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα που αφορούν περιόδους έως την 31.12.2013, επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 του ν.2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε καθεμία περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο πρόστιμο της παραγράφου 1 του παρόντος.
3.    Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι, για τις παραβάσεις εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, ανεξάρτητα από την περίοδο την οποία αφορούν, επιβάλλεται το πρόστιμο της παραγράφου 1 του παρόντος (100 ευρώ), δεδομένου ότι πρόκειται για καταστάσεις πληροφοριακού χαρακτήρα από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου και εφόσον το πρόστιμο αυτό είναι μικρότερο από το πρόστιμο που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.2523/1997.
 Ακριβές Αντίγραφο                                     Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας                                             Ευθύμιος Σαίτης

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ποσά περίπου 100 εκατ. ευρώ εισπράττονται από τους έως τώρα ελέγχους, από το υπουργείο Οικονομικών, στους καταλόγους με τα εμβάσματα και τις off shore εταιρίες.
Αυτό προκύπτει από την ενημέρωση για τους ελέγχους σημαντικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε εξέλιξη, την οποία είχε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κατά τη διυπουργική σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών:
Σε σχέση με τα εμβάσματα προς το εξωτερικό:
- Η αρχική επεξεργασία των 54.000 υποθέσεων ανέδειξε 24.710 υποθέσεις που έχριζαν περαιτέρω διερεύνησης.
- Για τις 24.710 υποθέσεις, στάλθηκαν επιστολές που καλούσαν τους φορολογούμενους να παράσχουν στοιχεία δικαιολόγησης των εμβασμάτων.
- Συστάθηκε ομάδα ειδικών αξιολογητών, οι οποίοι με ειδικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοχοποίησαν τις υποθέσεις αυτές, ώστε να επιλεγούν για περαιτέρω έλεγχο οι πιο σημαντικές.
- Οι υποθέσεις, στις οποίες ο έλεγχος έχει ήδη ολοκληρωθεί, έχουν συνολικό αποτέλεσμα άνω των 25 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα των ολοκληρωμένων υποθέσεων καταδεικνύουν παραβατικότητα 30% και με δεδομένο πως οι υποθέσεις στοχεύονται με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου (πρώτες στοχεύονται υποθέσεις με μεγαλύτερο ενδιαφέρον), συνάγεται πως η τελική παραβατικότητα θα είναι μικρότερη από το ποσοστό αυτό.
- Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μετά και τη θεσμοθέτηση από την κυβέρνηση των νέων γρήγορων διαδικασιών μερικού ελέγχου, θα ολοκληρωθούν ακόμη περισσότερες υποθέσεις με σκοπό να αποφέρουν πολλαπλάσιο αποτέλεσμα. Ενώ, το προηγούμενο χρονικό διάστημα ενισχύθηκε σε υποδομή και προσωπικό η ειδική ομάδα ελεγκτών που ερευνά τις υποθέσεις αυτές, καθώς και αξιολογήθηκαν οι διαδικασίες που ακολουθούνται με σκοπό την επιτάχυνση του έργου της.
Αντίστοιχες ενέργειες, αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, υλοποιούνται στο πλαίσιο του ελέγχου των υποθέσεων off shore εταιριών. Το έως τώρα αποτέλεσμα των ήδη ολοκληρωμένων υποθέσεων, υπερβαίνει τα 70 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, το ΣΔΟΕ συνεχίζει τον εξονυχιστικό έλεγχο των υποθέσεων της «λίστας Λαγκάρντ», ενώ παράλληλα η γενική γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, μετά και τις τελευταίες εισαγγελικές παραγγελίες, προχωρά σε φορολογικό έλεγχο κάποιων από τις υποθέσεις αυτές.
πηγή.www.e-typos.com

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

116.000 ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

Ποιοι θα ελεγχθούν από τον Θεοχάρη το 2014
116.000 στο μάτι της Εφορίας
Συνεχείς διασταυρώσεις σε καταθέσεις, πιστωτικές κάρτες, ακίνητα, σκάφη αναψυχής, δηλώσεις ΦΠΑ, τιμολόγια, συνταγές ιατρών
Φτιάχνουν προφίλ υπόπτων για φοροδιαφυγή
πηγή .το βήμα

"ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ" ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ετοιμάζει σειρά μέτρων που θα επιβραβεύουν όσους κάνουν ηλεκτρονικά τις πληρωμές τους, με στόχο να περιοριστεί το μαύρο χρήμα
 Συναλλαγές από το κινητό τηλέφωνο, αγορές με ένα απλό πέρασμα της πιστωτικής κάρτας, πληρωμές από την ταμπλέτα ή την... τηλεόραση! Η σύγχρονη τεχνολογία φέρνει τα πάνω-κάτω στην τραπεζική καθημερινότητα, καθώς τα μετρητά δίνουν ολοένα και πιο συχνά τη θέση τους στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Η εξοικείωση των καταναλωτών με τις σύγχρονες τεχνολογίες και η διείσδυση του Ιντερνετ ανοίγουν τον δρόμο για μια σειρά από καινοτόμες τεχνολογίες που υπόσχονται ασφάλεια αλλά και ταχύτητα στις συναλλαγές. Την ίδια στιγμή οι τράπεζες, από την πλευρά τους, επιδιώκουν να «σπρώξουν» τους πελάτες τους στα ηλεκτρονικά δίκτυα, καθώς θέλουν να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις συναλλαγές από τα γκισέ, οι οποίες (παρά τις υψηλές προμήθειες) είναι εξαιρετικά κοστοβόρες.
Υπέρ των ηλεκτρονικών συναλλαγών κάθε είδους τάσσεται όμως και το οικονομικό επιτελείο, μια και όσο λιγότερα είναι τα μετρητά που χρησιμοποιούνται τόσο περισσότερο ελέγχονται οι φορολογούμενοι και περιορίζεται το μαύρο χρήμα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου βρίσκεται μια σειρά μέτρων που εξετάζεται να εφαρμοστούν από το 2015 και θα επιβραβεύουν όσους αποφεύγουν τα μετρητά,  χρησιμοποιώντας το e-banking ή τις χρεωστικές και πιστωτικές τους κάρτες. Ανάμεσα σε αυτά συμπεριλαμβάνονται η έκπτωση στον ΦΠΑ ή η συμμετοχή σε κληρώσεις.
Παράλληλα, το γεγονός ότι πλέον όλες οι πληρωμές στην Εφορία γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ οι εταιρικές συναλλαγές άνω των 500 ευρώ γίνονται μόνο μέσω τράπεζας, με επιταγή ή με κάρτα, είναι ένα ακόμα βήμα προς το νέο μοντέλο συναλλαγών.
Την ίδια στιγμή στο παιχνίδι των συναλλαγών νέας γενιάς έχουν μπει και οι επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρουν τραπεζικές πηγές, υπάρχουν περίπου 5.000 σημεία στα οποία οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν «ανέπαφες» συναλλαγές, είτε με την πιστωτική τους κάρτα είτε (πιλοτικά) με το κινητό τους τηλέφωνο. 
πηγή.τα νέα.

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2014

ΘΕΟΧΑΡΗΣ "ΕΞΤΡΑ ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α"

Κοστούμι εκτιμώμενων φόρων θα αρχίσει να ράβει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σε όσους φορολογούμενους δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις.
Θα υπολογίζει κατ' εκτίμηση τον οφειλόμενο φόρο και θα στέλνει το ραβασάκι μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης. Ο μοναδικός τρόπος για να ακυρώσει ο φορολογούμενος τον κατ' εκτίμηση φόρο θα είναι να υποβάλει τη δήλωση. Μάλιστα, όπως προκύπτει από δηλώσεις του γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη χθες στη Βουλή, ο φόρος αυτός θα είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με τον κανονικό προκειμένου να αναγκαστεί ο φορολογούμενος, προφανώς σε κατάσταση σοκ, την επόμενη ημέρα από την ειδοποίηση του εκτιμώμενου φόρου να κάνει δήλωση. Οσο καθυστερεί θα είναι εις βάρος του, καθώς σε έναν εικονικό φόρο θα αρχίσουν να τρέχουν πρόστιμα και προσαυξήσεις αν δεν πληρωθεί.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Θεοχάρης, μπορεί σε υπόχρεο υποβολής μηδενικής δήλωσης ΦΠΑ να σταλεί ειδοποιητήριο οφειλής ΦΠΑ 5.000 ευρώ, το οποίο βεβαίως θα ακυρωθεί απευθείας με την υποβολή της δήλωσης. Το σοκ είναι προφανές και μάλλον δεν αφήνει περιθώρια σε κανέναν να μην υποβάλει τις οφειλόμενες δηλώσεις.
Αλλωστε, από τις αρχές του έτους έχει αποσυνδεθεί η υποβολή της δήλωσης από την πληρωμή του φόρου και σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών «δεν υπάρχει η παραμικρή δικαιολογία για κανέναν να μην υποβάλλει στην ώρα τους τις δηλώσεις».
Η δυνατότητα της Φορολογικής Διοίκησης να προχωρά σε κατ' εκτίμηση βεβαίωση φόρων προβλέπεται από τον φορολογικό νόμο του περασμένου καλοκαιριού και τώρα η ΓΓΔΕ προετοιμάζεται για την ενεργοποίηση της διάταξης.
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕ ΦΠΑ. Η πρεμιέρα του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να γίνει με τους φορολογούμενους οι οποίοι δεν υπέβαλαν χθες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τον Ιανουάριο και είναι παράλληλα αντιμέτωποι με τα νέα αλλά άγνωστα στην τελική τους μορφή πρόστιμα.
Για πρώτη φορά, ο ελεγκτικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία να βεβαιώσει πρόστιμα για βεβαιωμένες παραβάσεις, όπως για παράδειγμα η μη υποβολή δήλωσης ΦΠΑ. Ο νόμος που όριζε τα γνωστά πρόστιμα των 1.000 και 2.500 ευρώ δεν ενεργοποιήθηκε πρακτικά ποτέ, καθώς δεν εκδόθηκε η σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος, ενώ τα νέα μειωμένα πρόστιμα δεν έχουν καν λάβει ακόμα μορφή νομοσχεδίου προκειμένου να ψηφιστούν, να εκδοθεί η απαραίτητη εγκύκλιος και να εφαρμοστούν.
Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η φορολογική διοίκηση βρίσκεται σε ένα «κενό προστίμων». Μπορεί να βεβαιώνει παραβάσεις, αλλά όχι και πρόστιμα.
Παράλληλα με τις αλλαγές στα φοροπρόστιμα, το υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να μελετά και μια μεταβατική περίοδο για την πλήρη ενεργοποίηση των μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές εξετάζεται το ενδεχόμενο οι συγκεντρωτικές να υποβάλλονται για φέτος ανά τρίμηνο και από το 2015 να ενεργοποιηθεί η μηνιαία υποβολή. Ηδη άλλωστε ο κ. Θεοχάρης έχει ανακοινώσει ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις για τους πρώτους τρεις μήνες του έτους μπορούν να υποβληθούν τον Απρίλιο.
πηγή. τα νέα.

"ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ "ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

Θα βεβαιώνονται αλλά δεν θα επιβάλλονται γιατί θα γίνουν προσεχώς ευνοϊκότερα
 «Κενό» προστίμων υπάρχει στην αγορά, με τον ελεγκτικό μηχανισμό να έχει σηκώσει τα «χέρια ψηλά», αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι η προχειρότητα των σχεδιασμών οδηγεί σε αδιέξοδο φορολογούμενους και φορολογικές αρχές.
Καθώς έληγε η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. από τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ελεγκτικές αρχές έλαβαν εντολή σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις να καταγραφούν αλλά να μην επιβληθούν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία πρόστιμα.
Το «πάγωμα» των εξοντωτικών προστίμων που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014, παραδέχθηκε και κορυφαίο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, που τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις θα βεβαιώνονται όμως τα πρόστιμα δεν θα επιβάλλονται, αφού σύντομα θα αλλάξουν προς το ευνοϊκότερο και η μείωση θα είναι, όπως πρώτη είχε επισημάνει η «Ν» (φ. 11.2.2014, σελ.1), «γενναία».
Συγκεκριμένα εξετάζεται όπως μειωθούν από 50% έως και 80% τα πρόστιμα που αφορούν την μη έγκαιρη καταβολή του ΦΠΑ, αλλά και αυτά για τη μη έκδοση αποδείξεων.
πηγή.ναυτεμπορική

Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

"ΠΑΡΑΘΥΡΟ" ΘΕΟΧΑΡΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο, για ήπια εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων από τις επιχειρήσεις για το 2014, ο επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας σήμερα στη Βουλή.
Ο κ. Θεοχάρης, ο οποίος είχε κληθεί στην υποεπιτροπή νησιωτικών και ορεινών όγκων, με αντικείμενο το φορολογικό και εργατικό καθεστώς, άκουσε πολλούς βουλευτές να θέτουν το ζήτημα των συγκεντρωτικών δηλώσεων.
«Εξετάζουμε τι θα κάνουμε για φέτος, ώστε να μην πάμε με τόσο βίαιο τρόπο και να εισάγουμε αυτό τον θεσμό σταδιακά για το 2014, προκειμένου το 2015 να πάμε σε πλήρη εφαρμογή του μέτρου», εμφανίστηκε καθησυχαστικός ο κ. Θεοχάρης και πρόσθεσε: «θα κάνουμε μια προσπάθεια να αμβλύνουμε τη δυσκολία για φέτος, ώστε να μπούμε ομαλά στον νέο θεσμό».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Θεοχάρης, σημείωσε ότι «ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και το νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα, αλλά δεν έχει κατατεθεί ακόμη στη Βουλή, απλοποιεί πάρα πολύ τις υποχρεώσεις που είχαν μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις». Είναι ένα επίτευγμα εκσυγχρονιστικό, που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν καλύτερα, πιο άνετα, θα μειώσει τα διοικητικά βάρη, είπε ακόμη ο επικεφαλής της ΓΓΔΕ.
Ειδικότερα για το μέτρο της υποχρεωτικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, της εφαρμογής του οποίου υπεραμύνθηκε, ο κ. Θεοχάρης έσπευσε να επισημάνει στους βουλευτές ότι δεν είναι καινοφανές, υπάρχει και σε άλλες χώρες και μάλιστα με πολύ πιο λεπτομερή στοιχεία. Χαρακτήρισε παράδοξο το επιχείρημα ότι καλύτερη από τις συγκεντρωτικές καταστάσεις είναι η διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. «Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών είναι μικρότερη υποχρέωση και ευκολότερο έργο από τη διασύνδεση με Wi-Fi ενός beach bar ή ενός καφενείου σε ένα απομακρυσμένο χωριό με τη Γενική Γραμματεία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοχάρης.
Ως μέτρο πάταξης της φοροδιαφυγής, ο κ. Θεοχάρης, ανέφερε ότι οι συγκεντρωτικές καταστάσεις θα δώσουν τη δυνατότητα διασταυρωτικών ελέγχων, αντιμετώπισης της αποφυγής ΦΠΑ, ενώ θα κοπεί και βραχνάς των εικονικών τιμολογίων, που ταλαιπωρεί πολλές επιχειρήσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως είπε την περίπτωση του ΗΡΑΚΛΗ, που ταλαιπωρήθηκαν οι προμηθευτές του.
Το μέτρο αυτό, όπως, εξάλλου, ανέφερε, θα επιτρέψει στοχευμένους ελέγχους εκεί όπου υπάρχει ασυμφωνία των στοιχείων μεταξύ των επιχειρήσεων και «θα δώσει τη δυνατότητα επιστροφών ΦΠΑ χωρίς κανένα έλεγχο», καθώς ο έλεγχος θα γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που εντοπίζονται ασυμφωνίες. Είπε, επίσης, ότι μέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων θα σταματήσουν και οι αυτοψίες.
Ο επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αναφέρθηκε και στον εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου, ο οποίος εισάγεται για πρώτη φορά με τον Κώδικα Φορολογικής Νομοθεσίας. Όπως εξήγησε, ο εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου είναι ένας προσδιορισμός του φόρου χωρίς δήλωση. Η φορολογική διοίκηση θα περιμένει τη λήξη της προθεσμίας και μέσα σε δέκα μέρες από την εκπνοή της θα στέλνει τον εκτιμώμενο φόρο σε όποιον δεν κάνει τη δήλωση. «Ο φόρος αυτός θα είναι μεγάλος σε σχέση με τον κανονικό φόρο, πράγματι. Αυτό, όμως, θα αναγκάσει τον οφειλέτη, την επόμενη ακριβώς μέρα να κάνει δήλωση και να σβήσει αυτός ο φόρος, διότι ο εκτιμώμενος φόρος είναι ένας πολύ αδύναμος φόρος και σβήνει αμέσως μόλις υποβληθεί η δήλωση».
Ο κ. Θεοχάρης επέλεξε να εξηγήσει τον εκτιμώμενο φόρο στην κοινοβουλευτική επιτροπή, υπογραμμίζοντας: «Μπορεί να σου στείλω 5.000 ευρώ ΦΠΑ να πληρώσεις και εσύ να κάνεις δήλωση για μηδενικό ΦΠΑ. Θα σβήσουν τα 5.000 ευρώ και θα μηδενίσουν».
Αναφερόμενος, στο ύψος των προστίμων, ανέφερε ότι το ύψος των προστίμων, ανέφερε ότι «κρατάει την εγκύκλιο με τις βελτιώσεις επίτηδες μέχρι να δούμε τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση και να βγει μια εγκύκλιο που θα ρυθμίζει όλα τα συναφή ζητήματα.
πηγή.enikos.gr

ΠΟΛ. 1052/2014-ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ(Ε9)

Mε την Πολ. 1052/17-2-2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 389/19-2-2013 τεύχος Β') με θέμα "  Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014,τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
* Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα, κατά την 1η Ιανουαρίου 2014, δικαιώματα φυσικών και νομικών προσώπων επί ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα (έντυπο Ε9), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
 * Η δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2014 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet. ..............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1052/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLUZWWk5lYkRMT00/edit

Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Α.Π 293/2014-ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ

Την 18-2-2014  εξεδόθη από τον 'Αρειο Πάγο η απόφαση για το Ειδικό τέλος ακινήτων μέσω λογαριασμών ΔΕΗ: Απόφαση 293/2014 παραπομπής στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με την απόφαση  " H επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν αντίκειται στις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις και τις διατάξεις της ΕΣΔΑ, αλλά ούτε στο άρθρο 17 του Συντάγματος που προστατεύει την ιδιοκτησία και την κατοχυρωμένη από το άρθρο 25 παρ.1 εδ. δ΄ του Συντάγματος αρχή της αναλογικότητας.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση 293/2014 του Α.Π
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMmd0UlRxSkFYOUU/edit

ΠΟΛ.1056/2014-ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Με την Πολ. 1056/19.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αναστολή υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους, που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ., για τη χρήση 2013"
Ειδικότερα,
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
 1. Mε τις διατάξεις των περιπτώσεων ζ’, η΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α΄ 66) προβλέπεται η υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους από τους μηχανικούς και από το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, κατόπιν σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
 2. Δεδομένης της πληθώρας των ηλεκτρονικών εφαρμογών που είναι σε εξέλιξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167) και του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170), αναστέλλεται η υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων για τη χρήση 2013.
                                   Ο Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                                         Θ. Θεοχάρης
 

ΠΟΛ.1054/2014-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Ε5 & Ε3

Με την ΠΟΛ.1054/17-2-2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "  Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2014: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)" διευκρινίζονται τα ακολουθα.
Ειδικότερα,
*Ύστερα από τις μεταβολές που έγιναν στη φορολογία εισοδήματος με τον ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α΄ 17/23-1-2013), παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις για την συμπλήρωση των παραπάνω εντύπων:
 ΕΝΤΥΠΟ Ε5
 Κωδ.: 004-523
*Για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία : στον κωδικό 521 αναγράφονται τα κέρδη (έως 50.000 ευρώ και στον κωδ. 522 τα κέρδη πάνω από 50.000 ευρώ.
Για τους τηρούντες διπλογραφικά βιβλία αναγράφονται τα κέρδη ανεξάρτητα από το ύψος τους στον κωδικό 521.  .................
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1054/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbTlIRVJQTUY0a1E/edit

ΠΟΛ. 1053/2014-ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Mε την ΠΟΛ. 1053/17.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ"ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ που θα τηρήσουν βιβλία και θα ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για πρώτη φορά, η ημερομηνία μεταβολής θα θεωρείται ως πρώτη έναρξη και από την ημερομηνία αυτή και για τα επόμενα πέντε (5) έτη θα εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος. Ομοίως θα εξαιρούνται όσοι αγρότες τηρήσουν βιβλία και ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και έχουν κλείσει το 62ο έτος της ηλικίας τους.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1053/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYklBMGFLVFRLY2M/edit

ΠΟΛ 1046/2014- ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Μ.Υ, Ε.Ε, & ΑΠΟ ΕΜΠ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

Με την Πολ. 1046/7.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ ( που Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 369/17-2-2014 τεύχος Β') με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Εντυπο E20/TAXIS) και της Οριστικής Δήλωσης Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Εντυπο Ε21/ΤΑΧIS) καθώς και υποχρέωση υποβολής τους και απόδοσης του φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
* Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της οριστικής δήλωσης με τα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α' 152), που παρακρατήθηκαν από εισοδήματα μισθωτών υπηρεσιών (Έντυπο Ε7-Φ-01.015), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα
 *  Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της οριστικής δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα με τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν (Έντυπο Ε20/TAXIS), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
 * Ορίζουμε ότι, ο τύπος και το περιεχόμενο σε υλική μορφή της οριστικής δήλωσης Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις με τα ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατήθηκαν (Έντυπο Ε21/TAXIS), έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα.
 * Η υποβολή των οριστικών δηλώσεων Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα και της Οριστικής Δήλωσης Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις, πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (Internet).
Οι υπόχρεοι μπορούν, για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου, να χρησιμοποιούν τις ειδικές εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
* Η προθεσμία υποβολής, η οριζόμενη με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, για το οικονομικό έτος 2014, των οριστικών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών που λήγει την 31η Μαρτίου 2014 παρατείνεται μέχρι και την 30η Απριλίου 2014, των οριστικών δηλώσεων από ελευθέρια επαγγέλματα λήγει την 30η Απριλίου 2014 και των οριστικών δηλώσεων εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις την 30η Μαΐου 2014.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1046/2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYWotRHFyanBfUkU/edit

ΠΟΛ. 1047/2014-ΑΠΟΔΟΧΗ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Α.Π

Mε την Πολ.1047/17.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 368/17-2-2014 τεύχος Β') με θέμα " Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, και ορισμός διαδικασίας" ορίζεται ότι,
Ειδικότερα,
 1. Για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικού προσώπου των ετών 2011, 2012 και 2013, η οποία υποβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2014, και την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, όταν το αποτέλεσμα της πράξης αυτής είναι πιστωτικό, καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΑΠ έτους 2010 αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία έχει εκκαθαριστεί η αρχική δήλωση ΦΑΠ του οικείου έτους.
2. Για την αποδοχή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΑΠ, που υποβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 από κληρονόμους φυσικού προσώπου, και την έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., στην οποία έχει εκκαθαριστεί η αρχική δήλωση ΦΑΠ του οικείου έτους
3. Η αρμοδιότητα αποδοχής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων ΦΑΠ φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2014 καθώς και η έκδοση πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω περιπτώσεις 1 και 2, δεν μεταβιβάζεται.  .................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1047/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNDBfUms1TWYyS2s/edit

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 Με νομοσχέδιο – σκούπα το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση επιχειρεί να κλείσει τα φορολογικά «μέτωπα» για να κατευνάσει τις έντονες αντιδράσεις ενόψει μάλιστα των διπλών εκλογών του Μαίου.
Με το νομοσχέδιο γίνεται ριζικό «λίφτινγκ» στα πρόστιμα για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων και μη έκδοση αποδείξεων, στο φόρο υπεραξίας ακινήτων και μετοχών, στη φορολογία των αγροτών ενώ παράλληλα αλλάζει το σύστημα υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, αυξάνεται το ακατάσχετο όριο μισθών και συντάξεων για οφειλές προς το Δημόσιο και καθιερώνεται συμψηφισμός χρεών ιδιωτών με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Την ώρα όμως που το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει μειώσεις στα πρόστιμα ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης στέλνει επιστολές στους επιχειρηματίες για να πληρώσουν εγκαίρως, μέχρι αύριο, τον ΦΠΑ... «θυμίζοντας» τους ότι όσοι αμελήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα βρεθούν αντιμέτωποι μετά νέα και τσουχτερά πρόστιμα των 2.500 ευρώ.
Το νομοσχέδιο – σκούπα θα προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίες:
1. «Γενναία» μείωση έως 68% των προστίμων για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων και για τη μη έκδοση αποδείξεων. Ειδικά για τις αποδείξεις που δεν εκδίδονται αναμένεται να καθιερωθεί πλαφόν στο ύψος του προστίμου που θα οριστεί στις 30.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες:
- Μειώνεται στα 400 ευρώ από 1.000 ευρώ το πρόστιμο που προβλέπεται για τους επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Β΄ κατηγορίας). Στο τραπέζι των συζητήσεων με τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας βρίσκεται και η πρόταση για μείωση του συγκεκριμένου προστίμου στα 250 ευρώ, σχέδιο το οποίο μάλλον απορρίπτεται από την τρόικα.
- Περιορίζεται στα 800 ευρώ από 2.500 ευρώ το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Γ΄ κατηγορίας). Η εναλλακτική πρόταση που εξετάζεται προβλέπει τη μείωση του συγκεκριμένου προστίμου στα 500 ευρώ.
2. Απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας 15% για πωλήσεις ακινήτων τα οποία έχουν μείνει στην κατοχή των πολιτών για διάστημα μεγαλύτερο των 25 ετών. Για τα υπόλοιπα ακίνητα ο φόρος περιορίζεται σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό. Συγκεκριμένα η τιμή κτήσης, θα υπολογίζεται ξανά λαμβάνοντας υπ' όψιν τον πληθωρισμό των ετών που μεσολάβησαν (δηλαδή θα πληθωρίζεται). Στην υπεραξία που προκύπτει εφαρμόζονται συντελεστές απομείωσης ανάλογα με το χρόνο διακράτησης του ακινήτου οι οποίοι ξεκινούν από 0,95 για διακράτηση έως πέντε χρόνια και φτάνουν έως 0,66 για διακράτηση από 20 έως 25 χρόνια. Επίσης διατηρείται η απαλλαγή από το φόρο υπεραξίας για όσους έχουν κέρδος από την πώληση έως 25.000 ευρώ και έχουν κρατήσει το ακίνητο στην ιδιοκτησία τους τουλάχιστον πέντε χρόνια. Ο φόρος υπεραξίας θα υπολογίζεται και θα βεβαιώνεται από τις εφορίες και οι συμβολαιογράφοι θα είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη και την απόδοση του φόρου στο Δημόσιο.
3. Διορθώσεις στις διατάξεις του φόρου υπεραξίας των μετοχών. Οι φορείς της αγοράς έχουν προτείνει να αντικατασταθεί ο φόρος υπεραξίας με αύξηση του φόρου επί των πωλήσεων μετοχών από 0,2% που ανέρχεται σήμερα σε 0,3% ή 0,4%, πρόταση που βλέπει με θετικό μάτι το Μαξίμου.
4. Αλλαγές στο σύστημα απόδοσης του ΦΠΑ με αποσύνδεση της υποβολής της περιοδικής δήλωσης από την καταβολή του φόρου. Το νέο σύστημα θα προβλέπει:
- Η χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ θα βεβαιώνεται αυτόματα με την υποβολή της δήλωσης και για την εξόφλησή του στις τράπεζες ή τα ΕΛ.Τ.Α. θα εκδίδεται «Ταυτότητα Οφειλής». Η υποβολή θα μπορεί να γίνει χωρίς την πληρωμή των 10 ευρώ.
- Διατηρείται το σύστημα εξόφλησης του ΦΠΑ σε δύο δόσεις. Ο υπόχρεος θα πρέπει να να εξοφλεί το 50% του οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης και το υπόλοιπο 50% μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα, με προσαύξηση 2%.
5. Βελτιώσεις στο φορολογικό καθεστώς των αγροτών (απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων όλων των αγροτών, υποχρέωση υποβολής μιας ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης μια φορά το χρόνο, απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τα 5 πρώτα χρόνια, μείωση στο 27,5% της προκαταβολής φόρου για το 2015).
6. Αύξηση του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων για οφειλές προς το Δημόσιο στα 1.500 ευρώ από 1.000 ευρώ. Επίσης, δεν θα γίνονται πλέον κατασχέσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 500 ευρώ.
7. Συμψηφισμό απαιτήσεων των πολιτών από όλο το δημόσιο τομέα με οφειλές τους προς το Δημόσιο. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δυνατό να συμψηφίζονται πάσης φύσεως απαιτήσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, ΝΠΔΔ και δήμους με οφειλές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
πηγή.ημερήσια

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9

Αναρτηήθηκαν στο site της  Γ.Γ.Π.Σ οι Γενικές Οδηγίες που αφορούν την υποβολή Τροποποιητικών Δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα.
 Ειδικότερα,

* Η διαδικασία διόρθωσης στοιχείων ακινήτων που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ 1225/2012 (όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1188/2013), δηλαδή η υποβολή των εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2011 και μετά, πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9» (ΠΟΛ 1234/2013)
*  Η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για τα έτη 2011 και μετά, δίνεται εφόσον έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) για τα έτη αυτά.   
Δείτε ολόκληρες τις Οδηγίες. https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbEVpRERMV3hfODg/edit

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *