Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡ. ΕΣΩΤ. ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 300.000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡ. ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 70Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ - ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις»
Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την ανωτέρω διάταξη επιδιώκεται η εισαγωγή και η εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013 των ασκηθεισών ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης της Διαφορών του άρθρου 70 Α του Ν. 2238/1994, για τις οποίες είχε την αποκλειστυχή αρμοδιότητα, με συνολικό αμφισβητούμενο ποσό άνω των 300.000 ευρώ, οι οποίες είτε δεν είχε καταστεί δυνατό να εξετασθούν από αυτή έως την 31.12.2013 ή, εξετασθείσες, αναπέμφθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται εφ' όσον υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και η αρμοδιότητα αυτής να αποφανθεί σχετικά, περιορίζεται εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Αν τυχόν έχουν βεβαιωθεί οφειλές, αυτές διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται με βάση την απόφαση της ως άνω Υπηρεσίας ή μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω δίμηνης προθεσμίας.
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Υποθέσεις ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης της Διαφορών του άρθρου 70 Α του ν. 2238/1994 (Α' 151) με συνολικό αμφισβητούμενο ποσό άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (€300.000), για τις οποίες αυτή ήταν αποκλειστικά αρμόδια και οι οποίες δεν εξετάστηκαν έως την 31.12.2013 ή εξετάσθηκαν και αναπέμφθηκαν στη Φορολογική Διοίκηση, δύνανται να εξετάζονται από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Α' 170), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται εντός μηνός από τη δημοσίευση αυτού. Τυχόν βεβαιώσεις οφειλών διαγράφονται και οι σχετικές απαιτήσεις επαναβεβαιώνονται και εισπράττονται είτε με βάση την απόφαση της ως άνω Υπηρεσίας είτε μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω οριζόμενης προθεσμίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *