Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

ΤΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Αναρτήθηκε στο site της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής η παρακάτω Ανακόινωση.

25/01/2011
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι βάσει του τροποποιητικού Κανονισμού της Ε.Ε με αρ. 222/2009 του Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε. με αρ. 638/2004, άρθρο 10 παρ. 3, τα στατιστικά κατώφλια εξομοίωσης τα οποία θα ισχύουν από 1/1/2011 έως 31/12/2011 διαμορφώνονται ως εξής:
ΑΦΙΞΕΙΣ: 130.000 €
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ: 90.000 €
Δείτε την Ανακοίνωση.http://eurostat.statistics.gr/intrastat/announcement.aspx?id=58

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΚΑΘ. ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ.1019/28.1.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"
Έκδοση Συμπληρωματικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων επί υποθέσεων που υπήχθησαν στη ρύθμιση του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3888/2010 περί περαίωσης ανέλεγκτων υποθέσεων, συνέπειες επί μη αποδοχής τους από τους επιτηδευματίες και υποβολή ειδικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων¨ προβλέπεται η έκδοση Συμπληρωματικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων  Περαίωσης για Συμπληρωματικά στοιχεία σύμφωνα με την §4 του άρθρου 9 του ν.3888/2010.
Ειδικότερα,
- Η κατά την προηγούμενη παράγραφο καταβολή γίνεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του Συμπληρωματικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, στη Δ.Ο.Υ. η οποία το εξέδωσε.
-Επιτηδευματίες υπαγόμενοι στη ρύθμιση των διατάξεων της  παραγράφου 6 του άρθρου 12 του ν.3888/2010, δύνανται να υποβάλλουν μέχρι την 18.2.2011 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις αυτές ειδικό σημείωμα και να υπαχθούν στην εν λόγω ρύθμιση κατά τα οριζόμενα στις ως άνω διατάξεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για επιτηδευματίες υπαγόμενους στην προαναφερόμενη ρύθμιση, για τους οποίους για τα μη νόμιμα φορολογικά στοιχεία έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. μετά την 30.9.2010. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται στο σύνολό τους οι ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3888/2010, ειδικά δε ως προς τις ως άνω εκδοθείσες αποφάσεις επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. έχουν εφαρμογή ως προς τις περαιτέρω διαδικασίες οι ισχύουσες διατάξεις.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ.1019/2010.
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/2c/0b/4b/2c0b4b14a268d9c9bbe7cacfa58efc6069be8f5b/application/pdf/%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%2B1019.pdf

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΤΟ 2011 ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Με την Πολ. 1018/24.1.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"
Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου, που αφορούν ακίνητα που εντάχθηκαν στο αντικειμενικό σύστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 ενότ. Γ του Ν.3763/2009." δίδεται η δυνατότητα περαίωσης εκκρεμών υποθέσεων  κεφαλαίου μέσα σε 4 μήνες.
Ειδικότερα,
Συνεπώς για τις εκκρεμείς υποθέσεις φόρου μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, φόρου αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής ακινήτων που αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στις πιο πάνω περιοχές, οι υπόχρεοι μπορούν, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών, να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία την αντικειμενική αξία της πρώτης εφαρμογής του συστήματος στην περιοχή, εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής (1/1/2011).
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1018/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/e0/7f/c9/e07fc938a8c62cde019261b74fe0a39481f57b09/application/pdf/pol1018_20110124.pdf

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ-ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΑΙ ΡΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 2011

Με την Πολ.1017/26.1.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2011."
δίδονται τα ποσά γιά το 2011 για τίς μεταβιβάσεις μεριδίων κ.λ.π για τον υπολογισμό της υπεραξίας (Πολ.1053/2003)
Ειδικότερα,
1.Η ετήσια εμπορική ή επαγγελματική αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ (13530 ) για τις επιχειρήσεις εμπορίας η παραγωγής αγαθών.
Προκειμένου για επιχειρήσεις αποκλειστικά παροχής υπηρεσιών η αμοιβή αυτή προσαυξάνεται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)και ανέρχεται στο ποσό των δέκα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ(17589).
Για μεταβιβάσεις μεριδίων, μερίδων κ.λ.π των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. ισχύουν όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1058352/1219/ΠΟΛ. 1200/28.6.2000 εγκύκλιο.
2. To επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου ετήσιας διάρκειας ανέρχεται σε 4,85% με αντίστοιχο συντελεστή προσαρμογής από την οικεία ράντα 4,3474886 ή κατά στρογγυλοποίηση 4,3.
3. Τα πιο πάνω ισχύουν για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας εγκυκλίου.
Δείτε την Πολ.1017/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/88/80/c0/8880c0b1843a5921d639de58044dd76db58a0dbf/application/pdf/pol1017_20110126.pdf

ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗ ΕΠΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ DE FACTO O.E

Mε την Πολ.1015/26.1.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Η εταιρεία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από το Ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ) αποτελεί «εν τοις πράγμασι» ( de facto ) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία και τα ιδρυτικά μέλη της ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις τις εταιρείας."κοινοποιείται η Γνωμ 398/2010 του Ν.Σ.Κ η οποία έγινε αποδεκτή από τον ΥΠΟΙΚ.
Ειδικότερα,
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι το Ν.Σ.Κ με την αριθμ.398/2010 γνωμοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, αποφάνθηκε, ότι η εταιρεία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τηρήθηκαν οι απαιτούμενες από το Ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας, αποτελεί «εν τοις πράγμασι» (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία. Τα ιδρυτικά δε μέλη της, κατά το δημοσιευμένο στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου καταστατικό της, ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις που αναλήφθησαν στο όνομα της εταιρείας.
Για πληρέστερη ενημέρωση σας, κοινοποιούμε και ολόκληρο το κείμενο της ανωτέρω γνωμοδότησης.
Δείτε ολόκληρη την Γνωμ.398/2010.
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/3f/ce/01/3fce0175490a7a9ecff78819858bb2b0558befa6/application/pdf/2011-01-28%2B%25281%2529.pdf

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΛΠ

27.1.2011 Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.
Πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση της Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας, που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών (ν. 3763/2009), χθες, Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, με θέμα τη μελέτη και δημιουργία σχεδίου εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Στη συνάντηση αυτή, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκε ο προγραμματισμός των επόμενων διασταυρώσεων και ελέγχων, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:
Εντοπισμός περιπτώσεων μη υποβολής δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ από υπόχρεους που εμφανίζονται ως πελάτες ή προμηθευτές στις σχετικές καταστάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για τη χρήση 2009.
Εντοπισμός περιπτώσεων νομικών προσώπων που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις ΕΤΑΚ 2009 ή ΦΑΠ 2010.
Εντοπισμός περιπτώσεων ανειλικρινούς δήλωσης εισοδημάτων από ενοίκια βάσει των δηλώσεων των εκμισθωτών και των δεδομένων του Περιουσιολογίου.
Διασταύρωση των δεδομένων για εισοδήματα που αποκτούνται στο εξωτερικό με τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων. Τα δεδομένα αυτά ανταλλάσσονται εδώ και μια πενταετία περίπου σε ηλεκτρονική μορφή μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών και οδηγιών, και μέχρι σήμερα δεν έχουν αξιοποιηθεί.
Εντοπισμός περιπτώσεων μη πληρωμής τελών κυκλοφορίας για τα έτη 2008 και 2009.
Πέρα από τον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου, η Ομάδα Εργασίας συζήτησε οργανωτικά και διαδικαστικά ζητήματα για την αποτελεσματικότερη δημιουργία, αξιοποίηση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των διασταυρώσεων.
Μεταξύ άλλων αποφασίστηκαν α) η επεξεργασία δεικτών φοροδιαφυγής για συγκεκριμένες φορολογικές περιοχές, προκειμένου να ιεραρχηθούν αποτελεσματικότερα οι επόμενες διασταυρώσεις και β) η λειτουργία μεικτών τεχνικών ομάδων με στελέχη από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την υλοποίηση νέων σύνθετων διασταυρώσεων.

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/1/2011 Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 4% Η 8% ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥ Κ.Λ.Π

27.1.2011.Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι με την υπ. αρ. Δ12 Α/201/ΕΞ 2011/ΠΟΛ. 1012/ 24.1.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά, η προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, από τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του N.3867/2010 (νοσοκομεία του ΕΣΥ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ΠΓΝ Παπαγεωργίου, Αιγινήτειο Νοσοκομείο Αθηνών, του Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών και ΟΚΑΝΑ) κατά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων για την εξόφληση των οφειλών προς τους προμηθευτές τους και κατ΄ εφαρμογή αυτού του άρθρου, που έληξε την 15η Ιανουαρίου 2011 παρατείνεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2011. 

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 31/1/2011 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ

26.1.2011   Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η  παρακάτω  Ανακοίνωση. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ 1014/26.1.2011:
- Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβάλλονται για τις φορολογικές περιόδους του τετάρτου τριμήνου του 2010 και του Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2011. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
- Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών που υποβάλλονται για την ημερολογιακή περίοδο του Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και την 27η Ιανουαρίου 2011. Η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων αυτών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
- H υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο και καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Ιανουαρίου 2011 δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και την ημερομηνία αυτή.

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Ψηφίστηκε χθές (25.1.2011) στην Βουλή (Πρακτικά ΞΑ) το σχέδιο με θέμα "Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή."
Ειδικότερα,
Ο νέος νόμος επενδυτικός νόμος προβλέπει τα παρακάτω:
-Φοροαπαλλαγές στα κέρδη προ φόρων
μέχρι 100% του ανωτάτου ύψους ενίσχυσης, επί 6 χρόνια για υφιστάμενες επιχειρήσεις, επί 8 χρόνια για νέες επιχειρήσεις
- Στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίου
- Επιδοτήσεις σε leasing
- Xαμηλότοκα δάνεια σε επενδυτές μέσω ΕΤΕΑΝ
Η χώρα χωρίζεται σε 3 ζώνες και οι επιχειρήσεις σε 3 κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%του συνολικού κόστους ενός επενδυτικού σχεδίου.
Τα επενδυτικά σχέδια κατηγοριοποιούνται και κατατάσσονται σε 2 διαφορετικά καθεστώτα.
Στο γενικό καθεστώς εντάσσονται:
-Επενδύσεις με τεκμηριωμένη προοπτική κερδοφορίας
- Καινοτόμες και τεχνολογικά προηγμένες επενδύσεις
-Επενδύσεις που προωθούν την πράσινη ανάπτυξη και την περιφερειακή συνοχή
Στο Ειδικό Καθεστώς εντάσσονται οι επενδύσεις:
- Νεανική Επιχειρηματικότητα
-Μεγάλα επενδυτικά σχέδια
- Επενδύσεις σε εκσυγχρονισμό
- Επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης
Αιτήσεις ένταξης στον Επενδυτικό Νόμο θα μπορούν να υποβάλλονται δυο φορές το χρόνο τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο.
Δείτε το ψηφισθέν Νομοσχέδιο.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/e-epensyn-pap.pdf

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 5% ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Με την Πολ.1013/26.1.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με την εφαρμογή του κατ΄ αποκοπή συντελεστή 5%."
παρέχονται διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Φ.Π.Α.
Ειδικότερα,
Με την απόφαση ΠΟΛ. 1144/20.10.2010, ορίστηκε ότι η επιστροφή της ως άνω περίπτωσης πραγματοποιείται δια συμψηφισμού με το φόρο εκροών που προκύπτει για κάθε φορολογική περίοδο, από τις εν λόγω δραστηριότητες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Ο συμψηφισμός αυτός πραγματοποιείται άμεσα με την περιοδική δήλωση που υποβάλλεται. Ειδικότερα, το ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αξίας των πωλήσεων από την εμπορική δραστηριότητα με τον συντελεστή 5%, αναγράφεται στον κωδικό 402 της περιοδικής δήλωσης, έντυπο Φ2, 050 - ΦΠΑ, έκδοση 2010. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν έχουν πραγματοποιηθεί εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις, το ποσό που αναγράφεται στον κωδ. 402 θα πρέπει να ισούται με το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού του ποσού που αναγράφεται στον κωδ. 307 επί 5%.
Όσον αφορά την εκκαθαριστική δήλωση, συμπληρώνονται οι κωδικοί 668 και 688, έντυπο Φ1, 009/10 ΦΠΑ, έκδοση 2010, με την αξία των πωλήσεων και με τον φόρο 5% που αναλογεί αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν έχουν πραγματοποιηθεί εξαγωγές ή ενδοκοινοτικές παραδόσεις, το ποσό που αναγράφεται στον κωδ. 668 θα πρέπει να είναι το ίδιο ποσό που αναγράφεται στον κωδ. 607.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1013/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/00/05/e6/0005e601a04fd5a81053f3cc3306877673d33d71/application/pdf/pol1013_20110126.pdf

ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Με την Πολ.1011/20.1.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υποχρεώσεις φορολογικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης" διευκρινίζονται μετά από γραπτά και προφορικά αιτήματα τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
-Οι υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν διαθέτουν εγκατάσταση στην Ελλάδα δύνανται να ορίζουν φορολογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος στην περίπτωση αυτή δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για πράξεις που πραγματοποιεί ο εντολέας του.
-Ενόψει των προαναφερόμενων ο κοινοτικός εντολέας, υποκείμενος στο φόρο, για τις πραγματοποιούμενες πράξεις στη χώρα μας εκδίδει τιμολόγιο από το κράτος μέλος εγκατάστασής του απευθείας προς τους πελάτες του αναγράφοντας τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. τον οποίο έχει λάβει στη χώρα μας, τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησής του και τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. που του έχει χορηγηθεί στην κοινοτική χώρα εγκατάστασής του, τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του πελάτη του, την αξία, το ποσό του φόρου και τον συντελεστή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που αναλογεί στη συναλλαγή που πραγματοποίησε στη χώρα μας.
Ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εν λόγω κοινοτικού εντολέα υποβάλλει τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο με βάση τα αντίγραφα των τιμολογίων αυτών που του αποστέλλονται.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1011/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/bc/08/4b/bc084be5b9d94064641beebbee1258394cc98f5c/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1011.pdf

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ

Δόθηκε στην Δημοσιότητα το Προσχέδιο Νόμου του ΥΠΟΙΚ ,με θέμα "Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής Αναδιάρθωση των Φορολογικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών," το οποίο συζητήθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
To Nομοσχέδιο αυτό επιβεβαιώνει τα όσα πρώτοι  δημοσιεύσαμε στό άρθρο μας στην Ναυτεμπορική την 31.12.2010 με θέμα "16+1  μεταβολές στη φορολογία από τη νέα χρονιά."
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες 10 αλλαγές που επέρχονται στη φορολογία είναι.
1)Από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών.
Για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται φόρος 25% που διενεργείται με παρακράτηση στο νομικό πρόσωπο. Τα μερίσματα εντάσσονται στην φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, (20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα) για την πλειοψηφία των μετόχων. Για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων. Αυτό θα συμβαίνει εάν αθροιζόμενα τα μερίσματα με τα λοιπά εισοδήματα είναι από 22.000 ευρώ και κάτω, όπου ο συντελεστής της κλίμακας είναι 24% άρα λόγω της παρακράτησης με 25% ο μικρομέτοχος και χαμηλόμισθος δικαιούται επιστροφής.(κλίμακα:12000 μηδέν, 12001 -16000 18%, 16001- 22001 24%).
Για τα μεγαλύτερα εισοδήματα ουσιαστικά θα εξαντλείται η φορολογία αφού θα έχει φορολογηθεί με 20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% σε επίπεδο παρακράτησης διανεμομένων.
Με τον τρόπο αυτό εφαρμόζονται οι συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει υπογράψει η χώρα μας και εφαρμόζονται επίσης οι οδηγίες της ΕΕ περί ομίλων και ευνοούνται οι μικρομερισματούχοι.
Ακόμα θεσπίζεται διάταξη για μη φορολογία κατά την εισαγωγή μερισμάτων από χώρες της ΕΕ εφόσον δεν διανέμονται τα εισαγόμενα μερίσματα για αναπτυξιακούς λόγους. Εννοείται ότι όποτε διανεμηθούν θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα.
Για τους Ισολογισμούς που κλείνουν 31.12.2010 ο συντελεστής σε επίπεδο νομικού προσώπου ορίζεται σε 24% για το σύνολο των κερδών και για τα διανεμόμενα κέρδη της χρήσης αυτής ορίζεται επιπλέον ποσοστό παρακράτησης 21%(άρθρο 15)
2)Ο συντελεστής αυξάνεται από 1,5‰ σε 2‰ για πωλήσεις μετοχών που πραγματοποιούνται είτε στο ΧΑ είτε σε αλλοδαπά χρηματιστήρια από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά, ενώ ρητά προβλέπεται ότι για μετοχές που αποκτώνται από 1-1-2012 και μετά δεν επιβάλλεται φόρος
συναλλαγών αλλά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις. για τη φορολόγηση της υπεραξίας.
Για μετοχές που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, τα κέρδη που αποκτούν από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ, (φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις), φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.
Περαιτέρω, ορίζεται ότι η τυχόν προκύπτουσα ζημία αναγνωρίζεται φορολογικά και για τα φυσικά πρόσωπα και για τις κάθε μορφής επιχειρήσεις.(άρθρο 16)
3)Παρατείνεται για 4 έτη, μέχρι 31-12-2014 το δικαίωμα έκπτωσης για επιπλέον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών  έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση.
Η έκπτωση χορηγείται όταν οι δαπάνες αυτές, υπερβαίνουν μέσα στη χρήση, το μέσο όρο των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν τις δύο προηγούμενες χρήσεις και αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη.(άρθρο 17)
4)Αύξηση του ποσοστού προβεβαίωσης από 25% στο 50%
Όταν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκείται προσφυγή στα δικαστήρια για φορολογικές διαφορές αυξάνεται το ποσοστό προβεβαίωσης από 25% στο 50% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών. Στα πρόστιμα παραμένει στο 25% αφού υπάρχει βασική διάταξη για συμβιβασμό στο 1/3. Αντίστοιχη ρύθμιση για την αύξηση του ποσοστού προβεβαίωσης από 25% σε 50% γίνεται και στη φορολογία ΦΠΑ.(άθρο 10)
5)Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ και καταβολή του οφειλόμενου φόρου σε τρεις μηνιαίες δόσεις.
Παρέχεται η δυνατότητα παραλαβής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ χωρίς την καταβολή όλου του οφειλόμενου ποσού.
Συγκεκριμένα όταν υποβάλλεται η δήλωση θα καταβάλλεται το λιγότερο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο 60% του μη καταβληθέντος υπολοίπου, το οποίο λόγω της καθυστερημένης είσπραξής του προσαυξάνεται κατά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%), θα καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις. Δηλαδή η καταβολή θα γίνεται 40 – 30 -30. Η δόση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 300 Ευρώ
6)Βεβαίωση οφειλόμενου ΦΠΑ μετ έλεγχο. Δυνατότητα καταβολής σε 6 δόσεις
Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε έξι δόσεις στις περιπτώσεις ποσών που βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή με βάση πράξη η οποία οριστικοποιήθηκε λόγω μη άσκησης ή μη εμπρόθεσμης άσκησης προσφυγής και αφορούν οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου ή σε περίπτωση κατάργησης φορολογικής δίκης.
7) Δυνατότητα ένταξης στο καθεστώς ΦΠΑ των εμπορευματικών κέντρων
Δίνεται δυνατότητα επιλογής φορολόγησης στην εκμετάλλευση εμπορευματικών κέντρων, όπως αυτά προσδιορίζονται με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 21 του ν.3333/05. Η επιλογή αυτή πραγματοποιείται με την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των υποκειμένων που εκμεταλλεύονται τα εν λόγω εμπορευματικά κέντρα.
Με την επιλογή φορολόγησης παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβαρύνει την κατασκευή και τη συντήρηση των εμπορευματικών κέντρων.(άρθρο 26)
8)Κάρτα αποδείξεων και ηλεκτρονική φορολογική ενημερότητα
Καθορίζεται εναλλακτικό σύστημα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μέσω μαγνητικής κάρτας, που είναι ανώνυμη και προαιρετική(άρθρο 27)
9) Ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) με έδρα την Αθήνα.
Έργο του Σ.Φ.Δ. είναι η διαιτητική επίλυση των κατά το άρθρο 1 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας (Π.Δ. 331/1985, Α΄ 116) φορολογικών διαφορών, εφόσον το αντικείμενό τους
υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.
10) Ανταπόδειξη για την ακρίβεια των συναλλαγών με επιχειρήσεις που εδρεύουν σε μη συνεργάσιμα με την Ελλάδα κράτη.
Οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τα κράτη του καταλόγου μη συνεργάσιμων κρατών, εφόσον οι συναλλαγές τους είναι πραγματικές και συνήθεις και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών, εισοδημάτων ή κεφαλαίων στη μη συνεργάσιμη χώρα με σκοπό την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή, θα αναγνωρίζονται ως δαπάνες των επιχειρήσεων. Το βάρος της απόδειξης θα φέρει η επιχείρηση.(άρθρο 19)
Επίσης  θεσπίζονται ο θεσμός του Γενικού Εισαγγελέα,αυστηρά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής (διαρκές αδίκημα η μη απόδοση Φ.Π.Α και θα εφαρμόζεται η αυτόφορη διαδικασία) και αναδιοργανώνεται η Γενική Δ/νση ελέγχων, κ.λ.π
Δείτε ολόκληρο το προσχέδιο του νέου Νομοσχεδίου.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/16/a6/e2/16a6e27d67d18887b1e79f675c83423373ee2588/application/pdf/%CE%A3%CE%A7+_%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A5_+%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%95%CE%9C%CE%97%CE%A3%CE%97+%CE%A4%CE%97%CE%A3+%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%9F%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A6%CE%A5%CE%93%CE%97%CE%A3.pdf

ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α ΕΤΟΥΣ 2010

Παραθέτουμε για ενημερωσή σας το Νέο Έντυπο Εκκαθαριστικής Δήλωσης Φ.Π.Α έτους 2010.


Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2011

ΜΕ ΕΝΑ Η ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΤ.ΦΠΑ ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΖΙΡΟΥ

Με την Πολ.1009/21.1.2011 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα « Διευκρινίσεις σε σχέση με το συντελεστή ΦΠΑ σε πιστωτικά τιμολόγια λόγω κύκλου εργασιών» υπαναχώρησε  το ΥΠΟΙΚ από την  αρχική του υποχρεωτική θέση(να εκδοθούν με τρείς συντελεστές Φ.Π.Α) μετά από γραπτό ερώτημα του γραφείου μας, την 3.1.2011 και δέχθηκε είτε ένα (τον τελευταίο που ισχύει κατά τον χρόνο έκδοσης) είτε τρείς.
Ειδικότερα,
Οτι τα πιστωτικά τιμολόγια λόγω κύκλου εργασιών, δεδομένου ότι απευθύνονται σε υποκείμενους στο φόρο κατά κανόνα με δικαίωμα έκπτωσης, μπορούν να εκδίδονται είτε με τη χρήση των συντελεστών που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσής τους, είτε με τη χρήση των συντελεστών με τους οποίους φορολογήθηκαν οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις, χωρίς να ασκείται επίδραση στο αποτέλεσμα για το Δημόσιο.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1009/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/a5/50/61/a55061e4ee07b44c17c5c62d0d0ad6d5e9f8f886/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1009.pdf

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

6 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Στην καταμέτρηση και στο άθροισμα των ποσών των αποδείξεων που συγκεντρώθηκαν πέρυσι από εμπορικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και υπηρεσίες θα πρέπει να προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες 8.300.000 φορολογούμενοι, καθώς τις επόμενες εβδομάδες ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Καθημερινά οι εφορίες δέχονται εκατοντάδες τηλεφωνήματα πολιτών οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς πρέπει να κάνουν με τις αποδείξεις που έχουν συγκεντρώσει μέσα στο 2010 και- το σημαντικότερο- ποιες από τις αποδείξεις θα ληφθούν υπόψη για το «χτίσιμο»-εξασφάλιση του αφορολογήτου των 12.000 ευρώ. «Το Βήμα της Κυριακής» κατέγραψε τα βασικά ερωτήματα των πολιτών και δίνει απαντήσεις βάσει των αποφάσεων και των εγκυκλίων που έχει εκδώσει το υπουργείο Οικονομικών.
1 Πώς θα υπολογιστεί το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να έχει συγκεντρώσει ο φορολογούμενος με βάση το εισόδημά του;
Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο, για ατομικό εισόδημα έως 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Το ελάχιστο ύψος των ετήσιων δαπανών πρέπει να ανέρχεται σε 10% του ατομικού εισοδήματός του, το οποίο φορολογείται με τις γενικές διατάξεις αν αυτό είναι έως 12.000 ευρώ και αν είναι μεγαλύτερο από 12.000 ευρώ στο 30% για το τμήμα αυτού πάνω από τις 12.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού του υποχρέου λόγω των τέκνων που τον βαρύνουν δεν συνδέεται με προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Για παράδειγμα, κάποιος που έχει ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 15.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις ύψους 2.100
ευρώ [(12.000 Χ 10%) + 3.000 Χ 30%]
2 Ποιες αποδείξεις δεν δέχεται η Εφορία για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου;
Σε ό,τι αφορά τις αποδείξεις που δεν δέχεται η Εφορία για το «χτίσιμο» του αφορολογήτου περιλαμβάνονται οι εξής: τιμολόγια ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, αγορά κρατικών λαχείων, συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια, εισιτήρια για κάθε είδους μεταφορές (μετρό, τρόλεϊ, λεωφορεία, τραμ, ΗΣΑΠ, Προαστιακός, ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, πλοία, αεροπλάνα κτλ.), αγορά αυτοκινήτου, ακινήτου, μοτοσικλέτας, σκάφους αναψυχής κτλ.,
δαπάνες που έγιναν στο εξωτερικό, αλλά και οι αποδείξεις που δηλώνονται ξεχωριστά στη φορολογική δήλωση και μειώνουν τον φόρο ή το εισόδημα, όπως είναι για παράδειγμα οι ιατρικές δαπάνες, οι τόκοι των στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα ζωής, ενοίκιο πρώτης κατοικίας, δίδακτρα φροντιστηρίων, δικηγορικές δαπάνες, καταβολή διατροφής κτλ.
3 Τα κοινόχρηστα πώς θα δηλωθούν στην Εφορία; Τι αποδείξεις πρέπει να έχουν στα χέρια τους οι ιδιοκτήτες ή οι ένοικοι διαμερισμάτων;
Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας θα εκδίδει και θα χορηγεί σε κάθε συνιδιοκτήτη ή ενοικιαστή κατά περίπτωση (ανάλογα με το ποιον βαρύνει η δαπάνη αυτή) συγκεντρωτική κατάσταση των ετήσιων δαπανών της πολυκατοικίας, στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό των κοινόχρηστων δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του αφορολόγητου ποσού. Από την κατάσταση αυτή θα προκύπτει αναλυτικά το είδος της δαπάνης, ο αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο κατά περίπτωση, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους. Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης θα συνυποβάλλεται από κάθε συνιδιοκτήτη ή ένοικο μαζί με τις υπόλοιπες αποδείξεις.
4 Πώς θα υποβληθούν οι αποδείξεις στην Εφορία;
Οι φορολογούμενοι υποβάλλουν τις αποδείξεις δαπανών σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα ή σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός τους ΔΟΥ στον οποίο θα αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο και ο ΑΦΜ του υποχρέου, ο αριθμός των αποδείξεων και το συνολικό ποσό αυτών. Ο φάκελος θα παραμένει κλειστός στη ΔΟΥ ως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των δηλώσεων θα ανοιχθούν και θα πραγματοποιηθεί δειγματοληπτικός έλεγχος.
5 Τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος έχει συγκεντρώσει περισσότερες αποδείξεις από αυτές που ορίζει ο νόμος; θα αποτελέσουν τεκμήριο για να φορολογηθεί επιπλέον;
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και έως 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται και μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ των δηλούμενων και των απαιτούμενων δαπανών.
Επίσης, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζει ότι οι επιπλέον αποδείξεις σε καμία περίπτωση δεν θα είναι τεκμήριο, ακόμη και αν το συνολικό ποσό αποδείξεων ξεπεράσει το δηλωθέν εισόδημα. Επίσης, στην περίπτωση που το εισόδημα είναι κάτω από το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, δεν θα δοθεί πρόσθετη έκπτωση φόρου, ακόμη και αν συγκεντρωθούν περισσότερες αποδείξεις.
6 Τι θα συμβεί αν κάποιος έχει συγκεντρώσει λιγότερες αποδείξεις;
Οταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται. Για ατομικό εισόδημα άνω των 48.000 ευρώ οι απαιτούμενες δαπάνες είναι 12.000 ευρώ και οι δηλούμενες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια

Πηγή .www.tovima.gr

Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΠΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

Με την Αριθ.Πρωτ. Δ17Ε 5003600 ΕΞ2011/19.1.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"
Τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής - φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση εξαγωγών προς εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα πρόσωπα όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της εγκατάστασης του αγοραστή" δίδονται διευκρινίσεις σε γραπτά και προφορικά ερωτήματα.
Ειδικότερα,
Στις περιπτώσεις πώλησης αγαθών από εγκατεστημένο στην χώρα μας πωλητή, προς πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα το οποίο δίνει στον πωλητή εντολή για αποστολή των αγαθών σε διαφορετικό τόπο σε τρίτη χώρα, από τον τόπο εγκατάστασης του αγοραστή:
α ως εξαγωγέας νοείται το εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας πρόσωπο ο οποίος και λογίζεται υπόχρεος για την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής και την τήρηση των προβλεπομένων περί εξαγωγής διαδικασιών εφόσον η εντολή για την διαφοροποίηση του τόπου αποστολής, δίνεται από τον εγκατεστημένο στην Τρίτη χώρα αγοραστή των αγαθών (κατ΄ εφαρμογή δηλαδή της σύμβασης πώλησης),
 β η πράξη της παράδοσης (πώλησης) των αγαθών από τον εγκατεστημένο στη χώρα μας πωλητή-εξαγωγέα με την έκδοση του σχετικού τιμολόγιου απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ 1 περ α εφόσον πληρούνται και οι υπό του άρθρου 1 της αρ. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ προβλεπόμενες προϋποθέσεις ,
γ στην περίπτωση αυτή δεν δημιουργείται στον εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα αγοραστή υποχρέωση για την απόκτηση φορολογικού αντιπροσώπου για την τήρηση από τον ίδιο των σχετικών διαδικασιών και υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω εξαγωγή, καθόσον, ως εξαγωγέας και υπόχρεος έναντι του Δημοσίου για την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, νοείται ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας πωλητής.

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

ΑΠΟ 24/1/2011 ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ELENXIS

Αναρτήθηκε στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση:
21.1.2011.
Ξεκινάει, Δευτέρα 24 Ιανουαρίου, πιλοτικά σε μια σειρά από μεγάλες επιχειρήσεις η διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων με τη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος ELENXIS. Η επιλογή των δέκα πρώτων υποθέσεων ελέγχου έγινε μέσω της ηλεκτρονικής στόχευσης του συστήματος ELENXIS, αξιοποιώντας τεχνικές ανάλυσης κινδύνου. Το αρχικό βήμα της διαδικασίας έγινε στις 14 Ιανουαρίου, όταν ελεγκτές του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (ΔΕΚ) Αθηνών, καθώς και ελεγκτές της Ε΄ Δ.Ο.Υ., Αθηνών έδωσαν στις μεγάλες επιχειρήσεις που επιλέχτηκαν δεκαήμερη προθεσμία αναμονής για εθελοντική συμμόρφωση. Σε μια χαρακτηριστική περίπτωση υποβλήθηκε στο μεσοδιάστημα περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. και φόρος πάνω από 600 χιλιάδες ευρώ.
Η διενέργεια των προσωρινών ελέγχων υποστηρίζεται από το λογισμικό του ELENXIS με την χρήση υπηρεσιακών φορητών υπολογιστών. Μέσω φορητού υπολογιστή, οι ελεγκτές έχουν ασύρματη πρόσβαση στις βάσεις φορολογικών δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές έχουν στη διάθεσή τους πλήρη εικόνα για την ελεγχόμενη επιχείρηση, όπως τα πλήρη στοιχεία του φορολογικού μητρώου της, το ιστορικό παραβάσεων, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, τα αποτελέσματα διασταυρώσεων, την εικόνα των συμμετεχόντων σ’ αυτή φυσικών ή νομικών προσώπων, τα αριθμητικά και λοιπά δεδομένα των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί, τα βιβλία και τα στοιχεία που έχουν νόμιμα θεωρηθεί, τα οχήματα που έχει στην κυριότητά της η ελεγχόμενη επιχείρηση και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή.
Μέσω του συστήματος ELENXIS, αφού εντοπιστούν οι όποιες διαφορές φόρων, εκκαθαρίζονται οι κύριοι και πρόσθετοι φόροι, συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου και καταλογιστικές πράξεις, απολογίζεται το ελεγκτικό έργο με το είδος και το ύψος των διαφορών και ανατροφοδοτείται η αποθήκη δεδομένων (data warehouse) του ELENXIS, ενημερώνοντας συνεχώς την εικόνα του φορολογούμενου με το ιστορικό ελέγχων του.
Τέλος, το σύστημα παρέχει στη διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης και της πορείας των διενεργούμενων ελέγχων.

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Με την Απόφαση-Πολ.1203/6.12.2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, και διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71 "Φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας" του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α ΄ 58/23.4.2010)."
ενεργοποιείται η διάταξη για την παροχή κινήτρων.
Σημειώνεται ότι τα κέρδη αυτά απαλλάσσονται από τον Φόρο Εισοδήματος για τρείς συνεχόμενες χρήσεις και εμφανίζονται σε λογαριασμό Αφορολόγητου αποθεματικού.
Ειδικότερα,
Για τις ανάγκες του άρθρου 71 του Ν. 3842/2010, ως «ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη» ορίζεται αυτή για την οποία έχει απονεμηθεί δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το οποίο εμπίπτει σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας που χορηγείται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office "ΕΡΟ") και έχει κατοχυρωθεί στην Ελλάδα
β) Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας κατοχυρωμένο στον Ο.Β.Ι (αποκλειομένων των Πιστοποιητικών Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ.) το οποίο έχει επίσης κατοχυρωθεί σε ένα ακόμη κράτος α) που έχει προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EPC) ή συνεργάζεται στο πλαίσιο αυτής, ή β) είναι μέλος του ΟΟΣΑ ή σε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας (accession candidate country) ή σε καθεστώς ενισχυμένης δέσμευσης (enhanced engagement country).
Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ημέρα της χρήσεως για την οποία ζητείται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος.
Φορέας πιστοποίησης των διεθνώς αναγνωρισμένων και ευρισκομένων σε ισχύ ευρεσιτεχνιών είναι ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), ο οποίος ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1733/87.
Δείτε ολόκληρη την Απόφαση-Πολ.1203/2010.
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/d3/b4/bb/d3b4bb63be881968bcc63f39fe998f5e88489135/application/pdf/pol1203_20101206.pdf

AΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Κωδικοπoίηση του κ. Γ. Θ. Κρεκούκια
τ. Δ/ντή Υπουργείου Οικονομικών
Συνεργάτη της εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Γ. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε.»

Κωδικοποίηση ισχυουσών διατάξεων
Με τις διατάξεις του Ν. 3296/14-12-2004 καθιερώθηκε μια πρωτοποριακή, θα λέγαμε, ρύθμιση για τα ελληνικά φορολογικά δεδομένα, που αφορά στην περαίωση των φορολογικών υποθέσεων, χωρίς έλεγχο. Ειδικότερα, με τον νόμο αυτό θεσπίστηκε ένας προαιρετικός, με ευθύνη των φορολογουμένων, αυτοέλεγχος των δηλώσεων φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. Ο αυτοέλεγχος αυτός δεν είναι φυσικά αυθαίρετος, αλλά διέπεται από κανόνες καθώς και από όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο.Ακολούθως, με τις διατάξεις του άρθρου 79 του πρόσφατου φορολογικού νόμου 3842/23-04-2010, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό ο προαναφερθείς βασικός νόμος 3296/2004, δίνοντας έτσι την προοπτική ότι ο θεσπισθείς αυτός τρόπος αυτοελέγχου θα έχει μακροβιότητα και θα αποτελέσει ένα σύγχρονο και αξιόλογο συμπληρωματικό εργαλείο που θα συμβάλει αποτελεσματικά αφενός μεν στον εκσυγχρονισμό της φορολογικής μας νομοθεσίας, αφετέρου δε στη βελτίωση της φορολογικής συνείδησης των ελλήνων πολιτών.
Για την ευκολότερη πρόσβαση στο νέο αυτό σύστημα αυτοελέγχου, όπως μετονομάστηκε, αλλά και για την καλλίτερη κατανόηση αυτού, θεωρήσαμε ότι θα ήταν χρήσιμη μια κωδικοποίηση των ισχυουσών διατάξεων αυτού σε ενιαίο και χρηστικό κείμενο, που εκτίθεται παρακάτω:
Δείτε και κατεβάσετε την Κωδικοποίηση.
http://www.scribd.com/doc/47242241/%CE%9A%CF%89%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%85

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν. ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αναρτήθηκε στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακοινώνει τα αποτελέσματα εκκαθάρισης της έκτακτης εισφοράς κοινωνικής ευθύνης (άρθρο 5 ν. 3845/2010).
Με συνολικό καθαρό εισόδημα ή καθαρά κέρδη (κατά την παράγραφο 1 του προαναφερόμενου άρθρου) άνω των 100.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 βρέθηκαν 20.010 εταιρίες. Εισφορά προέκυψε για τις 16.922 εταιρίες συνολικού ύψους 1.219.145.731 ευρώ, ενώ δεν προέκυψε εισφορά για 3.088 εταιρίες επειδή το διπλάσιο του μέσου όρου των συνολικών καθαρών εισοδημάτων ή των καθαρών κερδών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών (2008 και 2009) υπολείπονταν των 100.000 ευρώ.
Η έκτακτη εισφορά καταβάλλεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2011 και καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του κάθε μήνα, αντίστοιχα. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. Αν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει μέσα στην προθεσμία της πρώτης δόσης, χορηγείται έκπτωση 2%, με εξαίρεση την περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς πρέπει να καταβληθεί σε μία μόνο δόση. Η καταβολή γίνεται μόνο στις Δ.Ο.Υ..
Mε το μέτρο αυτό, η κυβέρνηση προσβλέπει στη συμβολή των ελληνικών επιχειρήσεων με κέρδη πάνω από 100.000 ευρώ, ώστε να συνεισφέρουν στην προσπάθεια για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας, όπως συνεισέφεραν χιλιάδες μισθωτοί και συνταξιούχοι τη χρονιά που πέρασε.
Ακολουθεί κατανομή πλήθους νομικών προσώπων και εισφοράς σύμφωνα με τη βάση υπολογισμού κάθε επιχείρησης:
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση:
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/c47fdc7e-2233-4678-9b56-0afab8fa0a5e

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ 2010 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 47 ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΚΡΑΤΗ

19.1.2011.Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση :                                        

Το Υπουργείο Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα επιχειρήσεων και ιδιαίτερα εκείνων που δραστηριοποιούνται στη Βόρειο Ελλάδα, ανακοινώνει ότι η Υπουργική Απόφαση (ΔΟΣΑ 1150236ΕΞ2010/9.11.2010 ΑΥΟ), με την οποία καθορίστηκαν τα μη συνεργάσιμα κράτη για το 2010, θα έχει εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2011. Ο κατάλογος των μη συνεργάσιμων κρατών έχει καθοριστεί με βάση τα κριτήρια του ΟΟΣΑ.
Με διάταξη νόμου που θα έρθει στη Βουλή, οι επιχειρήσεις που συναλλάσσονται με τα κράτη του καταλόγου αυτού, εφόσον οι συναλλαγές τους είναι πραγματικές και συνήθεις και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών, εισοδημάτων ή κεφαλαίων στη μη συνεργάσιμη χώρα με σκοπό την φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή, θα αναγνωρίζονται ως δαπάνες των επιχειρήσεων. Το βάρος της απόδειξης θα φέρει η επιχείρηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

Αναρτήθηκαν στο site του ΥΠΟΙΚ οι οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων έτους 2011.
Ειδικότερα,
Στις σημαντικότερες αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης που συνδέονται με την φετινή  υποβολή των δηλώσεων φόρου εισοδήματος συμπεριλαμβάνονται η εφαρμογή μιας πιο προοδευτικής φορολογικής κλίμακας, με την οποία μειώνεται η φορολογική επιβάρυνση για όλα τα εισοδήματα έως 40.000 ευρώ, η κατάργηση των περισσότερων μορφών αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων και μια σειρά απαλλαγών που δεν εξυπηρετούσαν κοινωνικούς και αναπτυξιακούς στόχους, η εφαρμογή τεκμηρίων προσδιορισμού του ελάχιστου εισοδήματος για όλους τους φορολογούμενους και η σύνδεση του αφορολόγητου ορίου με τις αποδείξεις δαπανών.
Δείτε ολόκληρες τις οδηγίες.
http://www.minfin.gr/content-api/betacms/repository/minfin/binaryChannel/banner-forolOdig2011/content

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΤΑΞΙ

Με την Πολ.1007/18.1.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αντιμετώπιση προβλημάτων από την ένταξη των εκμεταλλευτών ΤΑΞΙ στο κανονικό καθεστώς." δίδονται οδηγίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων Φ.Π.Α που προέκυψαν κατά την ένταξη τους στο κανονικό καθεστώς.
Ειδικότερα,
. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), όπως ισχύει, η επιχείρηση που μετατάσσεται από τις απαλλασσόμενες στο κανονικό καθεστώς, συντάσσει απογραφή των αγαθών επένδυσης που αποτιμώνται στην αξία κτήσης αυτών, η οποία προσαυξάνεται με τις δαπάνες βελτίωσης και επέκτασης, εκτός από τις δαπάνες επισκευής και συντήρησης, εφόσον χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης και δεν παρήλθε η πενταετής περίοδος διακανονισμού. Οι μετατασσόμενες επιχειρήσεις για τον εναπομένοντα χρόνο της πενταετίας έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου.
Για τα απογραφόμενα αγαθά υποβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη μετάταξη Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης (έντυπο 012 - ΦΠΑ) και συγκεκριμένα στον Πίνακα ΣΤ΄ αυτής συμπληρώνεται η αξία των αποθεμάτων κατά συντελεστή φόρου και το προς έκπτωση ποσό ΦΠΑ, το οποίο μεταφέρεται στην πρώτη περιοδική δήλωση μετά την υποβολή της δήλωσης αποθεμάτων. Για τη δήλωση μετάταξης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1007/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/2e/cb/0f/2ecb0fca02de92f0bed7497f83c6328777fb0637/application/pdf/pol1007_20110118.pdf

ΝΕΟΣ Κ.Β.Σ ΚΑΙ (E-BOOK) ΤΟΥ Ε. ΣΑΙΤΗ

Νέα ερμηνεία ΚΒΣ με ηλεκτρονική αναζήτηση και ανάγνωση μέσω διαδικτύου (e-book)Κώδικας Βιβλιών και Στοιχείων - Ανάλυση και Ερμηνεία (3 ΤΟΜΟΙ)Ενημερωμένος μέχρι το N.3842/2010
ΣΑΪΤΗΣ Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
τ. Διευθυντής Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του Υπ. Οικονομικών
H νέα τρίτομη έκδοση, είναι ενημερωμένη με τις αλλαγές που επήλθαν με το Νόμο 3842/2010, τόσο των διατάξεων των φορολογικών νομοθετημάτων (Κ.Β.Σ., ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ, Φ.Τ.Μ.-Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) όσο και με την πρόσφατη διοικητική ερμηνεία αυτών των διατάξεων, ενώ περιέχει ταυτόχρονα διοικητικές λύσεις-απαντήσεις σε θέματα εφαρμογής των διατάξεων όπως αυτές ισχύουν.
Η έκδοση αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο χρήσης και ερμηνείας του Κ.Β.Σ. για όλες τις επιχειρήσεις, τα λογιστικά - φοροτεχνικά γραφεία, τους εφοριακούς υπαλλήλους αλλά και τους δικηγόρους.Η καινοτομία της αλλά και το συγκριτικό πλεονέκτημα της έγκειται στο ότι ο «αναγνώστης» έχει πρόσβαση μέσω του διαδικτύου στο περιεχόμενο του βιβλίου (e-book) όποτε το χρειαστεί και μάλιστα με περιεχόμενο που θα ενημερώνεται με νέες εκδόσεις (αλλαγές - τροποποιήσεις) μέχρι τις 31/12/2011.
Ο συγγραφέας του βιβλίου κος Ευθύμιος Σαϊτης, διετέλεσε Διευθυντής ΚΒΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, υπηρετεί στη Διεύθυνση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών τα τελευταία δεκαεννέα (19) χρόνια και κατέχει μακρόχρονη ενασχόλησή αλλά και συγγραφική εμπειρία σε ότι αφορά στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Το βιβλίο θα διατίθεται μετά τις 25/1/2011.
ηλεκτρονική έκδοση (e-book)
με ενημέρωση μέχρι 31/12/2011
Τιμή με Φ.Π.Α.
79,00€
Η κεντρική διάθεση, πραγματοποιείται από την εταιρία ΕPSILON NET Α.Ε.
κ. Μαρία Μπλαβάκη
211 5007000 & 2310 981700 (εσωτερική γραμμή 1785)

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Με την Πολ.1006/17.1.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α΄/17-12-2010) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» που αφορούν σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου"
επαναφέρεται  η εξαίρεση από το τεκμήριο της απόκτησης της Α ' κατοικίας και δίδεται παράταση μέχρι 31.12.2011(από 31.12.2010) της παραγραφής στη φορολογία κεγαλαίου.
Ειδικότερα,
-Εξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., από τις 17-12-2010 και μέχρι 31-12-2012, η δαπάνη για την αγορά από ενήλικο, με δικαίωμα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδομής, ως πρώτης κατοικίας, συνολικής αξίας διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και όριο εμβαδού τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.. Αν επομένως αγορασθεί ή ανεγερθεί πρώτη κατοικία μέχρι 120 τ.μ. της οποίας η συνολική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ δεν απαιτείται δικαιολόγηση του ποσού αγοράς ή του κόστους ανέγερσης.
Αν η επιφάνεια της οικοδομής είναι εμβαδού πάνω από 120 τ.μ. ή η αξία της υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, τότε λαμβάνεται υπόψη ως δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη ή το ποσό αγοράς ή το κόστος ανέγερσης που αναλογεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ.. Σε περίπτωση που συντρέχουν και οι δύο ανωτέρω περιπτώσεις τότε λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της δαπάνης των πάνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120)τ.μ.
-Η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.), η οποία έληγε (ακόμη και κατά παράταση) στις 31.12.2010, λήγει την 31.12.2011. 
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1006/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/24/a9/6e/24a96eccd7589b3b7a49e26721c9b688de9c2cf5/application/pdf/pol1006_20110117.pdf

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

ΤΑ 21 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Αυτόφωρο για μη έκδοση αποδείξεων και απόκρυψη ΦΠΑ, αυστηρότατες ποινές για φοροφυγάδες, επιβολή φόρου ακόμη και αν δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση, καθιέρωση φορολογικού εισαγγελέα, πληρωμή ΦΠΑ σε μηνιαίες δόσεις, θέσπιση της φοροκάρτας, ενδελεχής έλεγχος σε Ελληνες που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό, κατάργηση εφοριών και διαγραφή 24 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι μερικά μόνο από τα 21 μέτρα«φωτιά» που περιλαμβάνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
Με το ίδιο νομοσχέδιο μειώνεται στο 20% η φορολογία των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων, βελτιώνεται ο τρόπος φορολόγησης των διανεμόμενων κερδών, ενώ προβλέπεται ο συμψηφισμός της καταβολής ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις με τα χρέη του Δημοσίου προς αυτές. Το νομοσχέδιο έχει στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τη βελτίωση της ικανότητας είσπραξης φόρων, την αναδιάρθρωση των δομών και των διαδικασιών των φορολογικών υπηρεσιών αλλά και τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου ως τα τέλη Ιανουαρίου.
Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο υπουργείο Οικονομικών «κλείδωσαν» μια σειρά μέτρα που στόχο έχουν να κάνουν δύσκολη τη ζωή των φοροφυγάδων και να βελτιώσουν τα έσοδα του προϋπολογισμού. «Το Βήμα της Κυριακής» παρουσιάζει κατ΄ αποκλειστικότητα τα σημαντικότερα σημεία του φορολογικού νομοσχεδίου.
 Φορολογικός εισαγγελέας
Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου, θεσπίζεται αυτόφωρη διαδικασία για λήπτες πλαστών και εικονικών τιμολογίων, μη έκδοση φορολογικών στοιχείων (αποδείξεις, τιμολόγια κτλ.) και μη απόδοση ΦΠΑ από ένα ύψος και πάνω. Στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι το μέτρο αυτό θα βοηθήσει στη φορολογική συμμόρφωση των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων καθώς θα συνδυαστεί με αυστηροποίηση των υφιστάμενων ποινών. Μάλιστα το νομοσχέδιο θα προβλέπει την καθιέρωση φορολογικού εισαγγελέα, ενώ για πρώτη φορά θα λειτουργήσει ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών που θα υπάγονται στο υπουργείο Οικονομικών και στο υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την άμεση επίλυση φορολογικών διαφορών και υποθέσεων. Οπως αναφέρει ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Δ. Κουσελάς, «οι πρωτοβουλίες του υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που θα περιληφθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή στο τέλος του μήνασυμπληρώνουν το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε δημιουργήσει και ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότη τές μας για διεύρυνση της φορολογικής βάσης και υλοποίηση των στόχων στα έσοδα». Από τη μεριά του ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. Ι.Καπελέρης εκτιμά ότι «τα μέτρα που θα εφαρμοστούν με την ψήφιση του νέου νόμου θα βοηθήσουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ικανότητα των υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών να εισπράξουν περισσότερα έσοδα».
Παράλληλα το υπουργείο Οικονομικών έκανε δεκτό το αίτημα επαγγελματιών να πληρώνουν τον ΦΠΑ σε δόσεις. Η απόφαση είναι να καταβάλλεται το 40% τον πρώτο μήνα υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και τα υπόλοιπα τους δύο επόμενους μήνες.
Μέτρα για τις διαρροές κεφαλαίων
Σημαντική εξέλιξη θα υπάρξει στον τρόπο που θα ελέγχονται οι καταθέσεις Ελλήνων στο εξωτερικό με στόχο να μπει «φρένο» στη μαζική μεταφορά κεφαλαίων σε τράπεζες της αλλοδαπής.
Δεν είναι τυχαίο ότι στο νέο έντυπο (Ε1) φορολογίας εισοδήματος του 2011 που πρόκειται τις επόμενες εβδομάδες να αποσταλεί σε περίπου 5.600.000 φορολογουμένους και νοικοκυριά περιλαμβάνεται κωδικός τον οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν όσοι διαθέτουν καταθέσεις και ακίνητα στο εξωτερικό. Μετά τις σημαντικές «διαρροές» κεφαλαίων στο εξωτερικό το υπουργείο Οικονομικών κάνει σαφείς τις προθέσεις του ότι όσοι έχουν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό ή έχουν αγοράσει ακίνητα στην αλλοδαπή θα βρεθούν το προσεχές διάστημα στο ελεγκτικό στόχαστρο.
Με άλλη διάταξη θεσπίζεται η προαιρετική χρήση της φοροκάρτας. Μάλιστα μία από τις προτάσεις που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου οι πολίτες να τη χρησιμοποιήσουν είναι να δίνεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους να συμμετέχουν σε ειδικές κληρώσεις (π.χ., αυτοκινήτων) ανάλογα με τη χρήση που έχουν κάνει. Η άλλη πρόταση και επικρατέστερη είναι οι αποδείξεις που εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και χρεώνονται στη φοροκάρτα να μετρούν διπλά στο «χτίσιμο» του αφορολογήτου των φορολογουμένων.
Καταργούνται τα δικαστικά τμήματα των εφοριών ενώ την ίδια τύχη θα έχουν 80-100 «μικρές» ΔΟΥ β΄ τάξεως σε ολόκληρη την επικράτεια.
Το υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να συμπεριλάβει στο φορολογικό νομοσχέδιο βελτιωμένη διάταξη με την οποία επανέρχεται η διαγραφή των 24 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών και ανενεργών ΑΦΜ με παράλληλη δημοσιοποίηση ονομάτων οφειλετών. Στόχος είναι να διαγραφούν χρέη ανεπίδεκτα είσπραξης και όχι οφειλές που υπάρχει πιθανότητα, έστω και μικρή, να εισπραχθούν. Από το σύνολο των 24 δισ. ευρώ περίπου 11 δισ. ευρώ αφορούν παλαιά πρόστιμα του ΣΔΟΕ. Επίσης άλλα 8 δισ. ευρώ αφορούν χρέη ελλειμματικών ΔΕΚΟ όπως η Ολυμπιακή.
Πηγή : http://www.tovima.gr/

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *