Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

AΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 1/1/2017 ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ-ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α

Με την Εγκύκλιο Α.Π. Φ.80000/οικ.61676/2213/30.12.2016 του Υπουργείου Εργασίας με θέμα "Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών - εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.α. από 01/01/2017" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με την έναρξη της απασχόλησης προσωπικού, που υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., ο εργοδότης υποχρεούται να απογράφεται στα Μητρώο Εργοδοτών-Εισφερόντων. Ο εργοδότης υποβάλλει την αίτηση απογραφής στο Υποκατάστημα/Παράρτημα/Γ.Κ.Α Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησής του, ανεξάρτητα αν απασχολεί ή όχι προσωπικό σ' αυτή.
Δείτε ολόκληρη την Φ.80000/οικ.61676/2213/2016 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ,ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΝ,ΜΕΛΩΝ Δ.Σ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Με την Εγκύκλιο Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016 του Υπουργείου Εργασίας .... με θέμα " Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α, 85)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Οι διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές, καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67 % για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη, που υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού των αμοιβών.
Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή ή αποζημίωση όποιας μορφής για την ιδιότητά τους αυτή (δηλαδή ως μέλη Δ.Σ.), καταβάλλουν από 1/1/2017 ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20% επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67 % για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη που υπολογίζεται επί της αμοιβής κατ' αποκοπή. .....
Δείτε ολόκληρη την Φ.80000/οικ. 61689/2215/2016 όπως επανακοινοποιήθηκε.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSFJ2Zkt3eXliVDA/view?usp=sharing 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Με την Εγκύκλιο  Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ. 61327 / 1484/30.12.2016 του Υπουργείου Εργασίας ...  με θέμα " Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 - Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 " δίδονται οι πολυπόθητες διευκρινίσεις που αναμένονται από την 12.5.2016
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του ν.4387/2017 επέρχονται μεταβολές από 1.1.2017 στο καθεστώς υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016, ανεξάρτητα από το χρόνο υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση (ασφαλισμένοι πριν και μετά την 1/1/1992). 
 Βασικό γνώρισμα του νέου καθεστώτος είναι η μετάβαση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών από το τεκμαρτό εισόδημα (ασφαλιστικές κατηγορίες για ΟΑΕΕ και ΟΓΑ και νέους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ), και τις σταθερές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (για τους παλαιούς ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ), στο πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. ..........
Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ. 61327 / 1484/30.12.2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU0FpWEJwZ3VBU2c/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1204/2016-ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με την Πολ. 1204/29.12.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/22.12.2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Δεν θα υποβάλλονται ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Δ.Ε.Δ. για πράξεις διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου που εκδίδονται από την 22/12/2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4446/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), οι οποίες θα προσβάλλονται απευθείας στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο (Πρόεδρο Πρωτοδικών), κατά τα προβλεπόμενα στο α' εδ. της περ. δ' της παρ.2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1204/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pekNtSUtFeDIycUU/view?usp=sharing

ΜΕΧΡΙ 9/1/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017

Το Υπουργείο Οικονομικών, ύστερα από αιτήματα πολιτών και κοινωνικών φορέων, προχωρά στην παράταση της πληρωμής τελών κυκλοφορίας για το 2017, μέχρι και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017. Η παράταση αφορά στα τέλη κυκλοφορίας, καθώς και στην κατάθεση πινακίδων.
Με δεδομένο ότι η μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών έχει ήδη τακτοποιήσει την σχετική υποχρέωση, δεν θα υπάρξει περαιτέρω παράταση.

ΠΟΛ.1194/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 28/5/2016 ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Δ. ΛΕΣΒΟΥ

Με την Πολ.1194/22.12.2016  του ΥΠΟΙΚ(ΦΕΚ  Β΄ 4250/29.12.2016)  με θέμα " Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχόπτωση-χαλαζόπτωση) την 28 και 29 Νοεμβρίου 2016 σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                                     αποφασίζουμε
 1. Παρατείνονται μέχρι και τις 28 Μαΐου 2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που λήγουν ή έληξαν από την έκδοση της παρούσας έως και τις 28 Μαΐου 2017. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 
2. Αναστέλλεται μέχρι και τις 28 Μαΐου 2017 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οφειλών, των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                           Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016 
                                                    Η Υφυπουργός 
                                       ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΠΟΛ.1193/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 9/3/2016 ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Με την Πολ.1193 /22.12.2016   του ΥΠΟΙΚ(ΦΕΚ  Β' 4250/29.12.2016)  με θέμα " Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες, κατολισθήσεις, κ.λπ.) που έπληξαν την 9.9.2016 τις Τοπικές Κοινότητες α) Στιμάγκας, β) Ελληνοχωρίου, γ) Ταρσινών, δ) Κρηνών, ε) Ευαγγελιστρίας, στ) Πουλίτσας, ζ) Κοκκωνίου, η) Χαλκείου και θ) Σουληναρίου, του Δήμου Βέλου - Βόχας, της Π.Ε. Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου " ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                                 αποφασίζουμε
1.Παρατείνονται μέχρι και την 9η Μαρτίου 2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Τοπικές Κοινότητες α) Στιμάγκας, β) Ελληνοχωρίου, γ) Ταρσινών, δ) Κρηνών, ε) Ευαγγελιστρίας, στ) Πουλίτσας, ζ) Κοκκωνίου, η) Χαλκείου και θ) Σουληναρίου του Δήμου Βέλου-Βόχας, της Π.Ε. Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου που λήγουν ή έληξαν από την έκδοση της παρούσας έως και την 9η Μαρτίου 2017. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. 
 2. Αναστέλλεται μέχρι και την 9η Μαρτίου 2017 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οφειλών, των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                                 Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016
                                                         Η Υφυπουργός 
                                                 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΣΛΟΤ:AΠ 2203/2016-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓ. ΠΑΡΑΚΟΛ/ΘΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2203 ΕΞ 24.10.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "  Μεταφορά της λογιστικής παρακολούθησης δανειακών συμβάσεων υποκαταστήματος στα βιβλία του κεντρικού"
η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Από το πρωτογενές ερώτημα που τέθηκε υπόψη μας προκύπτει ότι το ερώτημα είναι καθαρά φορολογικού χαρακτήρα.
Αναφορικά με τον τρόπο παρακολούθησης των δανείων του υποκαταστήματος από το κεντρικό έχουν εφαρμογή οι εξής διατάξεις:
(α) η παράγραφος 3.01 της ΠΟΛ 1003/2014 που προβλέπει ότι: «από τις διατάξεις του παρόντος νόμου (4308/2014) δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα. Η λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστημάτων μπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστημα της οντότητας σύμφωνα με τις καθιερωμένες λογιστικές πρακτικές». .....
 Δείτε  ολόκληρη την 2203/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUGRFRExXWElUWTQ/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:Α.Π 2177/2016-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2177 ΕΞ 24.10.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Λογιστική αντιμετώπιση των διάφορων υπεξαιρέσεων μετρητών" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι ζημίες που προκύπτουν από υπεξαιρέσεις στα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας αναγνωρίζονται ως ζημίες στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά το χρόνο που προκύπτουν, με διαγραφή του σχετικού περιουσιακού στοιχείου εφόσον η απώλεια είναι οριστική. 
Αν είναι σφόδρα πιθανό ότι θα υπάρξει ανάκτηση π.χ. αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία, αναγνωρίζεται σχετική απαίτηση και κέρδος.
Η τεκμηρίωση γίνεται βάσει των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 5 του Ν. 4308/2014.
Για τα φορολογικά θέματα που προκύπτουν σε τέτοιες περιπτώσεις, το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
Δείτε ολόκληρη την 2177/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peFRhaVdWOG9uUTQ/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ: Α.Π 2165/2016-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2165 ΕΞ 24.10.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστική τακτοποίηση προβλέψεων" η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Από τα αναφερόμενα στο ερώτημα αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται περί απαιτήσεων από τον ΟΑΕΔ για επιδοτήσεις που αφορούν μισθοδοσία και είχαν αναγνωρισθεί στα έσοδα προηγουμένων χρήσεων.
Βάσει των προβλέψεων του Ν. 4308/2014, (άρθρο 19) οι απαιτήσεις επιμετρώνται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσης, δηλαδή στο ποσό που αναγνωρίσθηκαν αρχικά μείον ζημίες απομείωσης, όταν αυτές προκύπτουν.
Συνεπώς από λογιστικής απόψεως, αν τα ποσά αυτά δεν αναμένεται να εισπραχθούν πρέπει να βαρύνουν τα αποτελέσματα της περιόδου στην οποίαδιαπιστώνεται το εν λόγω γεγονός, ως ζημίες απομείωσης. Για τα λοιπά θέματα το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. 2165/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNFphamtLNHRQdk0/view?usp=sharing

ΟΓΑ ΑΓΡΟΤΩΝ: TO 70% TOY KΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

 Τα 410 ευρώ το μήνα θα αποτελέσουν την κατώτατη βάση για τον υπολογισμό των εισφορών που θα πληρώνουν οι αγρότες. Τι ισχύει για συζύγους και ανήλικα τέκνα.
To 70% του κατώτατου μισθού, ήτοι τα 410,2 ευρώ το μήνα αποτελούν για τους αγρότες το κατώτατο ασφαληστέο εισόδημα, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος.
Σύμφωνα με αυτή, όπως και στην περίπτωση των αυτοαπασχολούμενων και των ελεύθερων επαγγελματιών, βάση υπολογισμού της εισφοράς είναι το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του οικείου φορολογικού έτους, διαιρούμενου δια του δώδεκα.
Σε περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει είναι μικρότερο των 410,2 ευρώ το μήνα, τότε οι εισφορές υπολογίζονται επί των 410,2. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση. Το ανώτατο ασφαληστέο εισόδημα ορίζεται στο 10πλάσιο του κατώτατου μισθού ήτοι τα 5.860 ευρώ το μήνα.
Για τους /τις συζύγους, και τα ενήλικα τέκνα, στις περιπτώσεις οικογενειακής εκμετάλλευσης, η μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το πηλίκο της διαίρεσης του συνολικού εισοδήματος της εκμετάλλευσης, δια του αριθμού των μελών, διαιρούμενο δια 12.
Και στην περίπτωση των αγροτών, όταν υπάρχει πολλαπλή δραστηριότητα, η μηνιαία βάση υπολογισμού αποτελεί το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα.
Δείτε την εγκύκλιο.http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1506097/oga-to-70-toy-katotatoy-misthoy-vash-gia-tis-eisfo.html
πηγή.euro2day.

ΟΛΗ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

  Το καθαρό φορολογητέο εισόδημα καθορίζει τις εισφορές που θα πληρώνονται από το νέο έτος με βάση την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας. Κατώτατο όριο ορίζονται τα 586 ευρώ. Τι ισχύει για μισθωτούς με παράλληλη δραστηριότητα.
Υπεγράφη η κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών για τον προσδιορισμό της βάσης υπολογισμού των εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους από 1ης Ιανουαρίου 2017.
Σύμφωνα με αυτή η βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Κατώτερο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζονται τα 586 ευρώ. Επί αυτού, δηλαδή, εισφορά θα πληρώνουν όσοι κατά το προηγούμενο έτος παρουσιάζουν ζημιές ή μηδενικά κέρδη ή ασφαλίζονται χωρίς άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
Αν ο ασφαλισμένος δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί των 586 ευρώ έως ότου καταστεί εφικτός ο υπολογισμός του πραγματικού εισοδήματος.
Σε περιπτώσεις που κάποιο πρόσωπο καταβάλει εισφορές και ως μισθωτός ή έχει παράλληλη δραστηριότητα, βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών θα είναι το άθροισμα από την παροχή μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος ή το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα...
 Δείτε την εγκύκλιο http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1506076/olh-h-egkyklios-gia-tis-eisfores-ton-epaggelmation.html
πηγή. euro2day

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ(Δ.ΗΛΕ.Δ Γ.Γ.Δ.Ε.)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ.ΗΛΕ.Δ.), ενόψει ολοκλήρωσης των εργασιών για το κλείσιμο του έτους, ανακοινώνονται τα παρακάτω:
-      Η εφαρμογή του Περιουσιολογίου για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων Εν.Φ.Ι.Α. 2014, 2015 και 2016 θα είναι διαθέσιμη μέχρι τις 29/12/2016 ώρα 23:00 (ενδεικτική ημερομηνία ανοίγματος 9/1/2017).
Η υποβολή αρχικών &  τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Α.Π. 2010 - 2013, θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά.
-      Η εκκαθάριση δηλώσεων Φ.Α.Π. 2010-2013 για υποβολές μέχρι και 28/12/2016, θα
είναι διαθέσιμη στις 30/12/2016, ενώ η επόμενη εκκαθάριση θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα. 
-          Η εφαρμογή για την έκδοση Πιστοποιητικών Εν.Φ.Ι.Α. 2017 θα είναι διαθέσιμη την 1/1/2017. 
-          Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικών & τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων φορολογικού έτους 2015 θα είναι διαθέσιμη
μέχρι 29/12/2016 ώρα 23:00. 
-      Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2015 θα κλείσει οριστικά στις 2/1/2017.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία, την υποστήριξη και την ανταπόκρισή σας.

Χρόνια Πολλά, Ευτυχισμένο & Δημιουργικό
το 2017!

ΠΟΙΕΣ E-ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να κάνουν συναλλαγές με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
Όλα τα έξοδα για αγορές καταναλωτικών και διαρκών αγαθών, καθώς επίσης και για παροχή υπηρεσιών, θα περιλαμβάνονται στις δαπάνες που θα πρέπει να εξοφλούν με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες προκειμένου να κατοχυρώσουν το δικαίωμα της ετήσιας έκπτωσης φόρου των 1.900 έως 2.100 ευρώ κατά τη φορολόγηση των εισοδημάτων που θα αποκτήσουν το 2017 και τα επόμενα έτη. ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.

ΠΟΛ.1202/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 6/2016 ΓΝΩΜ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ 2010

Με  την  Πολ. 1202/22.12.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση της 6/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περιπ. δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 3888/2010."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Με την εν λόγω γνωμοδότηση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκανε δεκτό ομοφώνως ότι « η επιχείρηση η οποία υπήχθη στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 (περαίωση φορολογικών υποθέσεων) αλλά είχε λάβει επιστροφή Φ.Π.Α. 90%, οφείλει να επιστρέψει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 2. του ν.3888/2010, το σύνολο του ληφθέντος ποσού και δεν τίθεται ζήτημα επιστροφής στην επιχείρηση του υπολοίπου 10% εφόσον, μετά την περαίωση (που επακολούθησε της επιστροφής) διαπιστώθηκε φορολογική παράβαση της επιχείρησης κατά τις χρήσεις στις οποίες αφορά η περαίωση»
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1202/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peURUZkdDOGF6djg/view?usp=sharing

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *