Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου  το σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις "
* Απαλείφθηκε η διάταξη του αρχικού σχεδίου που ετέθη σε διαβούλευση που προέβλεπε τον υποχρεωτικό έλεγχο και των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων καθότι δεν προεβλέπετο αυτό στην οδηγία.
Ειδικότερα,
Με το υπόψη σχέδιο νόμου, επιδιώκεται η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ, με την οποία τροποποιείται η Οδηγία 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών
1.    Προσδιορίζεται ο σκοπός του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου και παρατίθενται οι ορισμοί που είναι αναγκαίοι για την υλοποίηση του.
(άρθρα 1 και 2)
2.    Ορίζονται οι προϋποθέσεις για την:
χορήγηση επαγγελματικής άδειας στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και στις ελεγκτικές εταιρείες από την αρμόδια αρχή, η οποία είναι η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), καθώς και οι περιπτώσεις ανάκλησης αυτής,
αναγνώριση ελεγκτικών εταιρειών που έχουν αδειοδοτηθεί σε άλλο κράτος μέλος και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, κ.λπ.
(άρθρα 3 -7)
3.α.    Περιγράφεται η διαδικασία διενέργειας των επαγγελματικών εξετάσεων, ενώ παρέχεται δυνατότητα απαλλαγής από αυτές σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα.
β. Καθορίζεται μεταξύ άλλων, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. το ύψος της δαπάνης της επαγγελματικής εκπαίδευσης των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, λόγω της συμμετοχής τους σε σχετικά προγράμματα, για τη διατήρηση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση μη συμμετοχής τους.
γ. Καθορίζονται οι όροι εγγραφής των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιριών στο Δημόσιο Μητρώο, το οποίο τηρείται από την Ε.Λ.Τ.Ε., κ.λπ.
 (άρθρα 8 - 19)
4.    Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την επαγγελματική δεοντολογία, την ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα κ.λπ. που πρέπει να διέπουν τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και τις ελεγκτικές εταιρείες κατά το έργο τους.
(άρθρα 20 - 29)
5.    Ορίζονται τα ελεγκτικά πρότυπα, βάσει των οποίων διενεργούνται οι υποχρεωτικοί έλεγχοι, ο τρόπος διενέργειας των υποχρεωτικών ελέγχων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και ο τρόπος κατάρτισης της έκθεσης ελέγχου, στην οποία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κάθε υποχρεωτικού ελέγχου.
  (άρθρα 30 - 32)
6.    Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες, που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους στην Ελλάδα, υπόκεινται σε σύστημα διασφάλισης ποιότητας (ποιοτικός έλεγχος). Η διοικητική μέριμνα για την εκτέλεση του ποιοτικού ελέγχου ανατίθεται στο Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) της Ε.Λ.Τ.Ε. που προβλέπεται από τα άρθρα 3 παρ. 1 και 5 του ν. 3148/2003.Οι ποιοτικοί έλεγχοι θα πρέπει να διενεργούνται βάσει ανάλυσης κινδύνου και, στην περίπτωση ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών που διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους που απαιτούνται από το δίκαιο της Ένωσης, τουλάχιστον ανά έξι (6) έτη.
(άρθρο 33)
7.    Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιρειών
8. Επανακαθορίζονται τα διοικητικά μέτρα και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται, στις οποίες περιλαμβάνεται και χρηματικό πρόστιμο έως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής έως 100.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ύψος των προβλεπόμενων σήμερα προστίμων είναι έως 100.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και έως 1.000.000 ευρώ (κατά βάση) για τα νομικά πρόσωπα, τα οποία ανώτατα όρια διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής.
(άρθρα 34 -35)
Κατεβάστε το σχέδιο νόμου.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUkFROUNBc3c5cEU/view?usp=sharing
Κατεβάστε την Αιτιολογική  Έκθεση
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdWJGakhXalVzeTQ/view?usp=sharing

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *