Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

Κατατέθηκε τα μεσάνυχτα στην Βουλή το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα " Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις."
Ειδικότερα,
Με το εν λόγω πολυνομοσχέδιο  επέρχονται κατ΄αρχήν  αλλαγές στον  Πτωχευτικό Κώδικα. 
Προβλέπονται επίσης και φορολογικές ρυθμίσεις:
1. Για την οικειοθελή  αποκάλυψη των αδήλωτων εισοδημάτων από τους φορολογούμενους  με την υποβολή μέχρι 31.5.2017 μη υποβληθεισών ή ανακριβών δηλώσεων οι οποίες έπρεπε να είχαν υποβληθεί μέχρι την 30.9.2016
Εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβληθούν μέχρι 31.3.2017 ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται σε 8% του κύριου φόρου που προκύπτει από την υποβληθείσα δήλωση . Στην περίπτωση που οι δηλώσεις υποβληθούν μετά τις 31.3.2017 και μέχρι 31.5.2017 ο οφειλόμενος πρόσθετος φόρος ορίζεται σε 10%. 
2. Για την πρόβλεψη σε σχέση με τους δικαιούχους πληρωμής, της υποχρέωση τους να:
- αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους με τους καταναλωτές,
-   συμβάλλονται με νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, κατά τα ειδικώς οριζόμενα
- ενημερώνουν τους καταναλωτές(στην είσοδο του καταστήματος και στο Ταμείο )σχετικά με την αποδοχή από πλευράς τους καρτών και μέσων πληρωμής. 
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται  διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, το ύψος του οποίο μειώνεται στο ήμισυ εφόσον εξοφληθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας.
 3. Για την  χρήση πλαστικού χρήματος για την κάλυψη του Αφορολογήτου με γενικές δαπάνες (αποδείξεις) που θα πραγματοποιηθούν μόνο από μισθωτούς-συνταξιούχους και αγρότες
    10% για εισόδημα έως 10.000 €   
    15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000€
    20% για εισόδημα από 30000,01  και άνω και μέχρι 30.000€
εάν δε καλύπτεται  το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό τότε ο φόρος προσαυξάνεται με 22%.
4. Για την μείωση του φόρου από τις ιατρικές δαπάνες μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.
5. Για την υποχρέωση να διαβιβάζουν στήν  Γ.Γ.Δ.Ε  ηλεκτρονικά οι επιχειρήσεις & ελεύθεροι επαγγελματίες(από το 2017 ) τα δεδομένα όλων των τιμολογίων, των  αποδείξεων λιανικών στοιχείων και των λοιπών φορολογικών στοιχείων.(on line σύνδεση ταμειακών μηχανών με την Γ.Γ.Δ.Ε.)
6. Για την θεσμοθέτηση της υποχρέωσης διασταύρωσης των στοιχείων των τραπεζών με τα βιβλία των επιχειρήσεων για τις ηλεκτρονικές πληρωμές.
7. Για την μείωση από 1500 € σε 500€ του ορίου συναλλαγών(μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών) που επιτρέπεται με μετρητά.
8. Για την  θέσπιση προγράμματος Δημοσίων Κληρώσεων(Λοταρία) που θα βασίζεται στις συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί με κάρτες ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής και σύμφωνα με το οποίο θα επιβραβεύονται όσοι κληρώνονται με χρηματικά ή σε είδος έπαθλα (μέχρι 12 εκατ. €).
9. Για την εξόφληση με  ηλεκτρονικό μόνο μέσο πληρωμής της μισθοδοσίας για να εκπίπτει  από τα ακαθάριστα έσοδα.
10. Για την παράταση της παραγραφής για ένα χρόνο των προς έλεγχο φορολογικών υποθέσεων.
11. Για την επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη:  
 συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010, σχετικά με την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων των υποκείμενων σε φόρο φυσικών και νομικών προσώπων.
12. Για την συμπλήρωση   των μεταβατικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4172/2013), σχετικά με τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής της κατάστασης ενδοομιλικών συναλλαγών και του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών ως προς τις ενδοομιλικές συναλλαγές περιόδων που άρχισαν πριν από την 1-1-2012. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον οι διατάξεις του άρθρου 56 ή της παραγράφου 19 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Δ. είναι ευνοϊκότερες για τον υπόχρεο, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές, ανεξάρτητα από τον χρόνο πραγματοποίησης των ενδοομιλικών συναλλαγών.
13. Για τον επανακαθορισμό του  τρόπου υπολογισμού της αξίας της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους. Πλέον (για τα εισοδήματα από 1-1-2016 και μετά) η εν λόγω αξία υπολογίζεται ως ποσοστό (από 4% έως 22%) της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) του οχήματος και ανάλογα με το ύψος αυτής. Η αξία αυτή μειώνεται βάσει παλαιότητας έως και 50%. 
Από τις ανωτέρω διατάξεις εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν Λ.Τ.Π.Φ. έως 12.000.
14. Για  την φορολόγηση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών του ποσού που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται (στις περιπτώσεις κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων)-ισχύει από 1.1.2017 και μετά,
15. Για  την μη εφαρμογή των τεκμηρίων των άρθρων 32 και 33 του ν.4172/2013 για όσους έχουν εισόδημα έως 6000€ ή τεκμαρτό έως 9.500 € και δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα,
16. Για την αναστολή για ένα χρόνο της φορολόγησης με 15% της υπεραξίας για τις αγοραπωλησίες ακινήτων (έως  31/12/2017),
17. Για την  τροποποίηση του  άρθρου 39β του ΦΠΑ με την οποία  αυξάνεται σε 2.000.000€(από  500.000€)  το όριο του ετήσιου κύκλου εργασιών για το οποίο έχει εφαρμογή το ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής.
18. Τέλος δίνεται η δυνατότητα ανάκλησης της ένταξης με υποβολή αίτησης εξόδου έως την τελευταία ημερα πριν την έναρξη της φορολογικής περιόδου για την οποία η ένταξη αυτή ισχύει,προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα απεγκλωβισμού όσων εκ παραδρομής εντάσσονται σε αυτό.
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb2NuYmdJN0sxX3M/view?usp=sharing
Δείτε το σχέδιο νόμου.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMHl6YlFfV21lM2c/view?usp=sharing 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *