Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, παρατείνεται μέχρι και τις 25 Μαΐου 2012 η προθεσμία υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.
Εν συνεχεία εξεδόθη η Α.Υ.Ο-[Πολ. 1109/30.4.2012 του ΥΠΟΙΚ

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που λήγει την 30η Απριλίου 2012 μέχρι και την 25η Μαΐου 2012.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Ακριβές Αντίγραφο                                          
Η  Προϊσταμένη της Γραμματείας                          
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ       
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ

Με την Α.Υ.Ο 2/32906/0026/12.4.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημιώσεων σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις, τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζημιές κατά τα επεισόδια της 12ης Φεβρουαρίου 2012"προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
1. Επαγγελματίες και επιχειρήσεις τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζημιές κατά τα επεισόδια της 12πς Φεβρουαρίου 2012,δικαιούνται αποζημίωση. 2. Δικαιούχοι της ανωτέρω αποζημίωσης είναι οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές των εν λόγω ακινήτων ή οι νόμιμοι χρήστες αυτών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι του ίδιου ακινήτου, την αίτηση για τη διενέργεια αυτοψίας ζημιών (παρ.2, άρθρο 1 της Π.Ν.Π.) υποβάλλει ένας απ’ αυτούς, ο οποίος θεωρείται ότι ενεργεί και ως εκπρόσωπος των λοιπών. Σε κάθε περίπτωση, οι αιτήσεις υποβάλλονται ανά ακίνητο και όχι ανά δικαιούχο...............
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο 2/32906/0026/12.4.2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYm8yQXh4bjFXc28/edit

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

ΜΕΧΡΙ 18/5/2012 ΟΙ ΥΠΟΒ. ΗΛΕΚΤΡ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο.Ε Ε.Ε

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1107/26.4.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του ΚΦΕ." δίδονται νέες παρατάσεις των παρακάτω δηλώσεων.
Ειδικότερα,
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ.), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα αν η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω ΔΟΥ και ανεξάρτητα από το
τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 30 Απριλίου 2012, παρατείνεται μόνο για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των παραπάνω υπόχρεων που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου έως και τις 18 Μαίου 2012.
2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε, παρατείνεται έως και τις 18 Μαίου 2012.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Η Προϊστ.της Γραμματείας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Με την Πολ.1098/5.4.2012 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη και με ηλεκτρονικές διαδικασίες."προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
 1. Καθορίζεται διαδικασία μεταβολής της διεύθυνσης κατοικίας των φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και μη, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου
επικοινωνίας. 2 Με τη διαδικασία αυτή, παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα που είναι πιστοποιημένοι χρήστες, να προβούν στη μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας τους, μέσω διαδικτύου, συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο του εντύπου Μ1 «Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr. της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1098/2012.

ΜΕΧΡΙ 31/5/2012 Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ


27.4.2012Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνεται έως  τις 31 Μαΐου 2012 η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων οφειλών.Η παράταση αφορά σε οφειλές οι οποίες  κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2012.
Eν συνεχεία εξεδόθη η Α.Υ.Ο-Πολ. 1108/27.4.2012 η οποία αναφέρει
1. Παρατείνουμε μέχρι και τις 31 Μαΐου 2012 την προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή των ληξιπροθέσμων μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 χρεών στη ρύθμιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α΄), όπως ισχύει, η οποία λήγει στις 30 Απριλίου 2012.
2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας        Ο Αναπληρωτής  Υπουργός Οικονομικών
                                                                                               Παντελής Οικονόμου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑΧΥΔ.ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΩΔ. ΤΑΧΙSNET


Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΠΟΛ 1079/26-3-2012), οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (εκτός των συνταξιούχων) του οικονομικού έτους 2012 υποβάλλονται υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, όταν το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
Ως εκ τούτου η Γ.Γ.Π.Σ. δημιούργησε (την περίοδο 20-23 Απριλίου) για τους νέους υπόχρεους, κωδικούς TAXISnet με αυτοματοποιημένο τρόπο και θα αποστείλει συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στη Δ.Ο.Υ. , στην οποία αναγράφονται το username, ο κωδικός, ο κλειδάριθμος και οι οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού μέσω internet χωρίς να απαιτηθεί επίσκεψη στην Δ.Ο.Υ.
Για την έγκαιρη και έγκυρη ενημερωσή σας επισκεφθείτε τις Υπηρεσίες Πληροφόρησης της Γ.Γ.Π.Σ. Ενημέρωση Για Ταχυδρομική Αποστολή Κωδικών TAXISnet για να ελέγξετε εάν έχουν εκδοθεί κωδικοί και κλειδάριθμος για εσάς, που θα αποσταλλούν με συστημένη επιστολή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Κ.Λ.Π ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με την Πολ.1106/24.4.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Οργάνωση υπηρεσιών - οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2012."όπου αναφέρονται τα`συχνότερα λάθη που εντοπίστηκαν κατά την υποβολή των δηλώσεων την προηγούμενη χρονιά
Ειδικότερα,
Εφιστάται η προσοχή όλων των υπευθύνων & υπαλλήλων κατά τον έλεγχο των Φορολογικών Δηλώσεων, όσον αφορά στα παρακάτω σημεία:
1. Έχουν συμπληρωθεί όλοι οι κωδικοί που αφορούν στην κύρια και στις δευτερεύουσες κατοικίες εκτός από τους κωδικούς των ποσοστών συνιδιοκτησίας. Όταν η κύρια ή η δευτερεύουσα κατοικία είναι μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη, ο φορολογούμενος θεωρεί ότι δεν πρέπει να συμπληρωθεί το ποσοστό συνιδιοκτησίας.
2. Δεν μεταφέρονται τα στοιχεία της μισθωμένης κύριας κατοικίας στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης.
3. Έχουν συμπληρωθεί στοιχεία κυκλοφορίας αυτοκινήτων χωρίς αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1106/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNnJ2b3k5azYzd2c/edit

Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ Ν. 3908/2011


26 Απριλίου 2012.
Ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό, ότι την Τρίτη 24/4/2012 υπογράφθηκε από τον Υφυπουργό,Θάνο Μωραΐτη, η Υπουργική Απόφαση για την παράταση υποβολής επενδυτικού νόμου 3908/2011.
Σύμφωνα με την απόφαση αυτή η προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων παρατείνεται από 30/4/2012 σε Παρασκευή 1/6/2012.
Επισημαίνουμε στους ενδιαφερόμενους που θα υποβάλλουν επενδυτικά σχέδια να μην περιμένουν μέχρι την τελευταία ημέρα, προς αποφυγή συνωστισμού στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών, καθώς και αποφυγή καθυστερήσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής, εξαιτίας της ταυτόχρονης υποβολής πολλαπλών επενδυτικών σχεδίων............
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση.   http://www.mindev.gov.gr/?p=6727

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣ. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ


Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1093/29.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Ορισμός της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού της 31/12/2011 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε για όλους τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας, ως χρόνο περάτωσης των πράξεων του ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου που λήγει την 31/12/2011 και καταχώρισής του στο βιβλίο απογραφών τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ   ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με την Πολ.1103/20.4.2012 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999) σε περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 14 του νόμου 2523/1997, όπως ισχύει" διευκρινίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα. 2. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και να προβεί σε ανταπόδειξη. Η τήρηση της προαναφερομένης διαδικασίας, καθώς και η λήψη υπόψη των απόψεων του ενδιαφερομένου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία της διοικητικής πράξης. Το υιοθετούμενο μέτρο πρέπει να λαμβάνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ακρόαση του ενδιαφερομένου.............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1103/2012.
https://docs.google.com/file/d/0B4vNibKHd1Toc1hBZm1mLWZ2Y2M/edit

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ Ε3 & Ε5 ΟΙΚ.ΕΤ.2012

Με την Πολ.1101/24.4.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2012: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)."παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις για την συμπλήρωση των παραπάνω εντύπων:
Ειδικότερα,
* Το σύνολο που προκύπτει από τον πίνακα της φορολογικής αναμόρφωσης θα μεταφέρεται :
1) για τις ατομικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ανάλογα με την δραστηριότητα, στους κωδικούς 564, 565 και 566 και το σύνολο στον κωδικό 567, του υποπίνακα η' του πίνακα ΣΤ' της 2ης σελίδας του εντύπου Ε3 .
2) για τις ατομικές επιχειρήσεις και για τους υπόχρεους της παραγρ.4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στον κωδικό 196 «συνολικό ποσό κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης» του πίνακα Ο' της τρίτης σελίδας του εντύπου Ε3 οικονομικού έτους 2012.
Σημειώνεται ότι η παραπάνω κατάσταση θα υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Ειδικά, για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, στις οποίες κοινωνίες, μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, τα κέρδη που αναλογούν στους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα και στους κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας ή κοινωνίας με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), αφού προηγουμένως αφαιρεθεί επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, που έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Επομένως, αν στην κοινωνία συμμετέχουν μόνο ενήλικοι, τα κέρδη της κοινωνίας φορολογούνται με συντελεστή 25% χωρίς την αφαίρεση επιχειρηματικής αμοιβής.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1101/2012.
https://docs.google.com/file/d/0B4vNibKHd1ToT2NQZFVWQjZXcEU/edit


Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ Ι.ΚΑ

Με την Εγκύκλιο του ΙΚΑ  Αρ. Πρωτ.  Ε10/9 23.4.2012 με θέμα" Περί της προθεσμίασς καταβολής ασφαλιστικών εισφορών" παρατέινεται από τον Μαιο 2012  στον Αύγουστο 2012 η καταβολή  με τις νέες ημερομηνίες των Ασφαλιστικών εισφορών  του ΙΚΑ μέσω τραπεζών.(τρίμηνη παράταση)
Με το άρθρο 20 του ν.4075/11.4.2012 καταβάλλονται το αργότερο μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου  μήνα(από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα)
Ειδικότερα,
Ωστόσο, προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες για ενημέρωσή τους και προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων μισθοδοσίας η Διοίκηση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, κρίνει αναγκαίο η εφαρμογή του μέτρου να λάβει χώρα από την μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2012 και μετέπειτα. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιουλίου 2012 πρέπει να καταβληθούν στις Τράπεζες το αργότερο μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα δηλ. έως 7 Αυγούστου (Σημ.: επί του θέματος θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση).
Κατόπιν των ανωτέρω, οι καταβολές των εισφορών που αφορούν μισθολογικές περιόδους Απριλίου 2012, Δώρου Πάσχα 2012, Μαϊου 2012 και Ιουνίου 2012 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προισχύοντος νομικού πλαισίου κατά τα γνωστά.
Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο του ΙΚΑ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΑ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1092/29.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης των κινήτρων, τις συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησής τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 62 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143)". παρέχονται φορολογικές απαλλαγές για επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν σε επιχειρηματικά πάρκα και βιομηχανικές
περιοχές.
Ειδικότερα,
Αντικείμενο της φορολογικής απαλλαγής είναι κάθε σύμβαση αγοραπωλησίας ή δωρεάς έκτασης,κατά πλήρη κυριότητα ή κατ 'επικαρπία, που βρίσκεται εντός του Επιχειρηματικού πάρκου,καθώς επίσης και εντός ΒΙΠΕ. ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ.
Απαλλάσσονται δηλαδή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων και δωρεάς τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εγκατασταθεί, πρόκειται να εγκατασταθούν ή να μεταγκατασταθούν εντός επιχειρηματικών πάρκων και βιομηχανικώνπεριοχών και ασκούν ή πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1092/2012
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/9e/5c/62/9e5c62ef44555c5c2c6445ff4518ef58243a09cc/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1092.pdf

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1089/29.3.2012 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής από τις επιχειρήσεις των ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994) και λοιπά θέματα. γ) Προθεσμία υποβολής καταστάσεων φορολογικής αναμόρφωσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου." δίδονται παρατάσεις που  έχουν ξαναπαραταθεί.
Ειδικότερα,
                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που λήγει την 30η Μαρτίου 2012 μέχρι και την 30η Απριλίου 2012.
2. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994) για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) που έληξε την 15η Φεβρουαρίου 2012 μέχρι και την 30η Απριλίου 2012.
3. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του ΄αρθρου 45 του ν. 2238/1994) για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) που λήγει την 30η Μαρτίου 2012 μέχρι και την 30η Απριλίου 2012.
Όταν η Εργοστασιακή Τιμολογιακή Αξία (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, πριν ή μετά τη μείωση λόγω παλαιότητας, είναι κάτω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, τα στοιχεία που αφορούν τα στελέχη και τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα αυτά, δεν θα συμπεριληφθούν στις υποβαλλόμενες καταστάσεις.
4. Παρατείνουμε την προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης της χρήσης 2010, που λήγει την 10η Απριλίου 2012 μέχρι και την 30η Απριλίου 2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΕΧΡΙ 28/9/2012 ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛ/ΣΕΙΣ Ε.Ε & Ε.Ε


Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1083/30.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "α) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα β) Παράταση της προθεσμίας υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις." δίδονται νέες παρατάσεις.
Ειδικότερα,
                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα που λήγει την 30η Απριλίου μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012.
2. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις που λήγει την 31η Μαΐου μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΜΕΧΡΙ 31/5/2012 Η ΔΗΜΟ/ΣΗ ΤΩΝ Ε.Ο.Κ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Με την Α.Υ.Ο Αρ. 18222/β 899/20.4.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση ημερομηνίας δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων" δίδεται παράταση μέχρι 31.5.2012.
                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
H προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων για την περίοδο 1.1.2011 έως 31.12.2011 των πιστωτικών ιδρυμάτων με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως έχει καθοριστεί με την παράγραφο 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 4063/2012, παρατείνεται μέχρι την 31−5−2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΙΚ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤ. ΜΕ LAGARDE


22.4.2012.Η συζήτηση με την κα Λαγκάρντ έγινε σε θετικό κλίμα, το οποίο διαμορφώνεται μετά την έγκριση του προγράμματος και την επιτυχή υλοποίηση του PSI.Σήμερα υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία για την έξοδο της χώρας από την κρίση.Συζητήθηκε η πρόοδος στην εφαρμογή του προγράμματος και η εντός των στόχων εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πρώτο τρίμηνο του 2012.Έγινε αναφορά στην ανακεφαλαιοποίση των τραπεζών και στη συνεργασία που έχουμε με το ΔΝΤ και τα άλλα μέλη της Τρόικας. Επισημάνθηκε πόσο σημαντικό είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κεφαλαιακής θωράκισης, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να ανταποκριθούν στον αναπτυξιακό του ρόλο."

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΧΟΝΔ. ΠΩΛ

Την άρση της υποχρέωσης υποβολής τιμοκαταλόγων χονδρικής από τις επιχειρήσεις στην Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας προβλέπει η νέα αγορανομική διάταξη (ΑΔ 2/2012) του ΥΠΑΑΝ.
Πλέον, αντί της υποβολής τιμοκαταλόγων σε κάθε μεταβολή των τιμών, οι επιχειρήσεις θα καταθέτουν μία φορά το χρόνο (ορίζεται σαφές χρονικό διάστημα) απολογιστικά στοιχεία τιμών στο ΥΠΑΑΝ βάσει συγκεκριμένου υποδείγματος.
Η σχετική Α.Δ. θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή, καθώς ήδη έχει υπογραφεί και ορίζεται ότι τίθεται σε ισχύ την επόμενη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οπως ορίζεται στην Α.Δ. 2/2012, απολογιστικά στοιχεία στο ΥΠΑΑΝ ανά κωδικό προϊόντος θα υποβάλλουν μία φορά καθ' έτος οι βιομηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιριστικά εργοστάσια παραγωγών, εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν και πωλούν χονδρικώς στην εγχώρια αγορά είδη, που εντάσσονται στους πίνακες 1 και 2 και οι πωλήσεις τους ανέρχονται στα τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ. ............
 πηγή .http://www.naftemporiki.gr/premium/archive/story.asp?id=2167131

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Φ.Π.Α ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ

Αγρότες στην Πελοπόννησο "καλλιεργούσαν" εικονικά τιμολόγια, κερδίζοντας εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με έρευνα του ΣΔΟΕ.  
Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Pheme.gr πολύμηνη έρευνα του ΣΔΟΕ έφερε στην επιφάνεια εκτεταμένο κύκλωμα χονδρεμπόρων που συνεργασία με αγρότες των νομών Μεσσηνίας, Αργολίδας και Κορινθίας, εισέπρατταν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ! Έπειτα από τους αγρότες του χωριού Άρματος Θηβών, οι οποίοι άδειασαν τα ταμεία του κράτους, αποκομίζοντας κέρδη 10 εκατομμυρίων ευρώ, το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα σε αγροτικές περιοχής της Πελοποννήσου, προκειμένου να εξετασθεί εάν υπάρχουν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ σε "αγρότες ειδικού καθεστώτος".........Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Αναρτήθηκε στο site του ΥΠΟΙΚ  η παρακάτω Ανακοίνωση για το Άνοιγμα των κλειστών Επαγγελμάτων.
Δείτε την Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.
http://www.minfin.gr/portal/el/resource/section/EfarmoghN39192011-AnoigmaKleistwnEpaggelmatwn

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΠ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1077/26.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκαν από τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 17 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄), την παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α΄) και την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν.3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α΄)." ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι εταιρείες ύδρευσης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.....
Δείτε ολόκληρη τν Α.Υ.Ο-Πολ.1077/2012.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQnZyMmtRbWFXUXM/edit

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2011


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης Φ.Κ.Ε 1105/10.4.2012( τεύχος Β') η Απόφαση 1082 με θέμα "Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011)"
Ειδικότερα,
Εγκρίνουμε:
1. Τους πίνακες καθαρού γεωργικού εισοδήματος-ενοι-κίου-μόνιμης φυτείας οικονομικού έτους 2012 (χρήση 2011) που καταρτίστηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του ν.2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης, καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιοδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών ή από γονείς ηλικίας άνω των 65 ετών σε τέκνα τους, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για όλες τις περιφερειακές ενότητες των νομών του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτούς διακρίσεις.γ) Πίνακα ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών, που καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή.......................
Δείτε ολόκληρη την Α. Υ.Ο και κατεβάστε τους πίνακες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ. ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν 4072/2012

Με την Πολ.1099/12.4.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 4072/11.4.2012 (ΦΕΚ 86 Α') με τίτλο «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα- Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 86Α' ο ν.4072/2012 με το προαναφερόμενο θέμα, του οποίου το πλήρες κείμενο διατίθεται δωρεάν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου (www.et.gr).Ειδικότερα όμως σας κοινοποιούμε τα άρθρα 320 έως και 322, τα οποία αναφέρονται σε θέματα φορολογίας, για άμεση ενημέρωσή σας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν κατά περίπτωση αναλυτικές οδηγίες.
Ο Γενικός Διευθυντής Φορολογίας
Δημήτρης Σταματόπουλος

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

13 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Δεκατρία παράθυρα για να γλιτώσουν φόρο εισοδήματος έχει αφήσει ανοικτά η φορολογική νομοθεσία στους φορολογούμενους. Πρόκειται για τις δαπάνες με παραστατικά που αναγνωρίζει η εφορία και οδηγούν σε απευθείας μείωση του φόρου εισοδήματος. 
Φέτος οι περισσότεροι φορολογούμενοι υποχρεώνονται να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέσω ίντερνετ και θα διακρατήσουν όλες τις αποδείξεις στο σπίτι. Ωστόσο, θα πρέπει να τις προσκομίσουν στην εφορία εφόσον κληθούν για φορολογικό έλεγχο. Αναλυτικά τα 13 είδη δαπανών που αναγνωρίζει η εφορία είναι τα εξής:.........
Δείτε ολόκληρο το άρθρο .

Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

ΠΟΙΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ν.Δ

Ενα από τα πρώτα νομοσχέδια που πρόκειται να έλθουν στη Βουλή μόλις σχηματιστεί η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις κάλπες των επικείμενων βουλευτικών εκλογών είναι το φορολογικό.ΠαΣοΚ και Νέα Δημοκρατία πρόκειται να «συγκρουστούν» προεκλογικά στη βάση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν τους επόμενους μήνες για την πρόσθετη μείωση των δαπανών κατά περίπου 11,5 δισ. ευρώ και την αύξηση κατά περίπου 3,5 δισ. ευρώ των φορολογικών εσόδων......
πηγή.το Βήμα της Κυριακής

Σάββατο, 14 Απριλίου 2012

Ν.4075/2012 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4075/11.4.2012 (Φ.Ε.Κ. 89 τεύχος Α') με θέμα "Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις".
Ειδικότερα,
1) Σύμφωνα με το άρθρο 16  του νόμου,
* και την § 1 οι εργοδότες δηλώνουν με τις Α.Π.Δ που υποβάλλουν και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών( Φ.Μ.Υ.)
* και την § 2 η Α.Π.Δ γίνεται μηνιαία (από τριμηνιαία),  υποβάλλονται εντός του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου.
*Επίσης με την § 3  από 1.6.2012 οι αποδοχές των εργαζομένων και οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβάλλονται σε Πιστωτικά ιδρύματα(Τράπεζες) και ΕΛΤΑ.
Προβλέπεται η έκδοση σχετικής απόφασης για τις λεπτομέρειες.
2) Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4075/2012
* οι εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καταβάλλονται μέχρι την πέμπτη (5η) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα (από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα). Επίσης, τα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου (από Φεβρουαρίου) και Μαΐου (από Ιουνίου) αντίστοιχα (έναν μήνα νωρίτερα). Συνεπώς, οι εισφορές του Απριλίου 2012 θα πρέπει να καταβληθούν μέχρι την 7η Μαΐου 2012 (5η εργάσιμη) και μέχρι 31/05/2012 του επιδόματος Πάσχα.
κ.λ.π
*Εν συνεχεία  με την εγκύκλιο του ΙΚΑ  με Αρ. Πρωτ. Ε10/9  23.4.2012 με θέμα "Περί της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών" διευκρινίζονται τα παρακάτω.........

"Ωστόσο, προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος στους εργοδότες για ενημέρωση τους και προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων μισθοδοσίας η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κρίνει αναγκαίο η εφαρμογή του μέτρου να λάβει χώρα από την μισθολογική περίοδο Ιουλίου 2012 και μετέπειτα. Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές μηνός Ιουλίου 2012 πρέπει να καταβληθούν στις Τράπεζες το αργότερο μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα δηλ, έως 7 Αυγούστου (Σημ.: επί του θέματος θα ακολουθήσει νομοθετική ρύθμιση).
Κατόπιν των ανωτέρω, οι καταβολές των εισφορών που αφορούν μισθολογικές περιόδους Απριλίου 2012, Δώρου Πάσχα 2012, Μαΐου 2012 και Ιουνίου 2012 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού πλαισίου κατά τα γνωστά."

Δείτε τον Ν.4075/2012. https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX3dRSzRaX2tmd2c/editΠαρασκευή, 13 Απριλίου 2012

ΜΕΧΡΙ 30/4/2012 ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡ. ΣΥΜ.


Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1086/30.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τροποποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 8 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (ΦΕΚ 1657/Β’), καθώς και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Αποφασίζουμε
1. Η παρ. 4 του άρθρου 8 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εφαρμογή περιλαμβάνει μητρώα των φορολογούμενων εταιρειών, των ελεγκτικών εταιρειών και των νόμιμων ελεγκτών που διενεργούν φορολογικούς ελέγχους και σε αυτήν αποθηκεύονται, κατά ελεγχόμενη εταιρεία και διαχειριστική χρήση, όλες οι εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς και η αλληλογραφία που αφορά κάθε έλεγχο που διενεργείται».
2. Η προθεσμία που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/22.7.2011, όπως αυτή ισχύει, παρατείνεται έως την 30.4.2012.
3. Η προθεσμία που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 8 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/22.7.2011, όπως αυτή ισχύει, παρατείνεται έως την 30.4.2012.
Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (ΦΕΚ 1657/Β’) ισχύουν ως έχουν.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1086/2012.

ΜΕΧΡΙ 30/9/2012 ΠΑΡΑ/ΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ


Με την Κ.Υ.Α 16943/2.4.2012 του ΥΠΟΙΚ και ΥΠΕΚΑ με θέμα "Παράταση της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011"ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
          ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο Μόνο
1. Η προθεσμία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 παρατείνεται μέχρι την 30.9.2012.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2012

Ν 4072 /2012 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜ. ΤΟΥ ΥΠΑΝ

Δημοσιεύθηκε στο φύλλο της εφημερίδας της Κυβερνήσεως(Φ.Ε.Κ 86Α')  ο Ν.4072/11.4.2012 με θέμα " Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις"
Ειδικότερα,
Στο Νόμο αυτό υπάρχουν και Φορολογικές Διατάξεις , οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής.
1) Απαλλαγή πρώτης κατοικίας θα δικαιούνται εκτός από τους πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ
και οι πολίτες κρατών- μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)
2) Δήλωση Ε9 θα υποβάλλεται μόνο στις περιπτώσεις μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης και
όχι και της οικογενειακής, όπως ισχύει σήμερα.
3) Το εκκαθαριστικό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας θα εκδίδεται χωριστά για κάθε υπόχρεο φυσικό πρόσωπο από το έτος 2010 και τα επόμενα.
4) Το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών δεν θα αναγνωρίζεται ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
5) Ενοποιείται η είσπραξη οφειλών φόρου και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Με κοινές αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών και του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ. Η υποβαλλόμενη αυτή δήλωση δύναται να περιλαμβάνει για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, πέραν των ποσών φόρου και των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατήθηκαν στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα και τα οφειλόμενα ποσά εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
6) Θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης όταν το εισόδημα των φορολογούμενων υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ.(από 6000 ευρώ)
7) Τα ιδιωτικά έγγραφα μίσθωσης ακινήτων θα θεωρούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά για την απλοποίηση του συστήματος και τη διευκόλυνση των διασταυρώσεων.
8) Μειώνονται σημαντικά τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στους βενζινοπώλες για εκπρόθεσμη καταβολή των παραστατικών πώλησης στα σύστημα Ήφαιστος. Τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί θεωρούνται υπερβολικά υψηλά.
9) Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, διατηρείται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 οι φόρος συναλλαγών 2 τοις χιλίοις κατά την πώληση μετοχών στο Χρηματιστήριο. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, το κέρδος θα φορολογείται με τις γενικές διατάξεις.
10) Προβλέπεται ότι σε περίπτωση μετατροπής Ανώνυμης Εταιρεία (Α.Ε) και Ε.Π.Ε σε προσωπική Ο.Ε, Ε.Ε, στα ήδη φορολογηθέντα κέρδη και αποθεματικά που υφίστανται κατά τον χρόνο της μετατροπής θα επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 25%
11) Θα αναρτώνται στο διαδίκτυο όλες οι Διοικητικές Λύσεις ταυτόχρονα με την διεκπεραίωσή τους για την ενημέρωση των φορολογουμένων.
12) Παρατείνεται επ' αόριστον η ισχύς των διατάξεων του ν.1297/1972(έληξε την 31.12.2011)
13) Επί απορροφήσεως επιχείρησης από Α.Ε, Ε.Ε, με βάση το ν.2166/1993 η απορροφώσα εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταφοράς των δικών της φορολογικά αναγνωρίσιμων ζημιών παρελθουσών χρήσεων.Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις απορροφήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων.Επίσης το δικαίωμα της μεταφοράς υφίσταται και όταν η απορρόφηση γίνεται και με τις διατάξεις του ν.2190/1920.
14) Καταργείται η εξαίρεση από την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.δ 1297/1972 και του ν.2166/1993 των επιχειρήσεων των οποίων το αντικείμενο εργασιών είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων.
15) Η υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων κ.λ.π των Α.Ε και Ε.Π.Ε μπορεί να καλύπτεται και με την ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα της εκάστοτε εταιρείας.Παραμένει η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ.
* Σύμφωνα με το άρθρο 330 ισχύει από 1.7.2012 το σχετικό άρθρο 232. Συνεπώς για την χρήση 2011 θα γίνουν οι δημοσιεύσεις με το παλαιό καθεστώς. (όπως πέρσι)
16) Εισάγεται νέα εταιρική μορφή η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία(Ι.Κ.Ε).Έχει νομική προσωπικότητα και είναι Εμπορική. Η Ι.Κ.Ε έχει κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1)Ευρώ.
17) Αναπροσαρμόζονται τα όρια του συνολικού κόστους των επενδύσεων (fast track) που ορίζονται ως στρατηγικές και διαμορφώνονται σε 100 εκατ. ευρώ(από 200 εκατ. ευρώ) ή στά 40 εκατ. ευρώ με την υποχρέωση δημιουργίας 120 θέσεων εργασίας. Σημειώνεται ότι ως στρατηγική επένδυση θεωρείται η επένδυση που δημιουργεί πάνω από 150 θέσεις εργασίας( από 250 που προβλεπόταν). Επίσης μειώνεται ο χρόνος για την έκδοση των σχετικών αδειών σε 45 ημέρες(από 60).
18) Συστήνεται Κέντρο Εξυπηρέτησης Επενδυτών στο Invest in Greece .Το κέντρο αυτό θα διαθέτει ειδική μονάδα προώθησης των αδειοδοτήσεων και των επενδύσεων, η οποία θα λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για όλες τις επενδύσεις πάνω από 2 εκατ. €.
19) Μετατρέπεται το Μητρώο Εξαγωγέων σε Μητρώο Εξαγωγών το οποίο θα διαθέτει στοιχεία για το τι εξάγει η χώρα, ποιός το εξάγει και η ενημέρωση των στοιχείων θα γίνεται αυτόματα. Επίσης καταργείται η υποχρέωση του εξαγωγέα να εγγράφεται σε ειδικό μητρώο στα επιμελητήρια και θα αρκεί η εγγραφή του στο ΓΕΜΗ.
20) Παρέχονται κίνητρα(φορολογικές απαλλαγές κ.λ.π., μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές) για προσέλκυση και εγκατάσταση επιχειρήσεων στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.
21) Καθιερώνεται το Σήμα του Ελληνικού Προϊόντος το οποίο θα φέρουν προαιρετικά τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα, και τα οποία θα πρέπει να τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
Κατεβάστε εδώ το Ν.4072/2012.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEbA_BZxkczbHdtvSoClrL879lgF_jwvvXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijN_vl_pmHPlOn3jUeC1pVHxyY5KUTXFzuf9cXoaMfH-8

Τρίτη, 10 Απριλίου 2012

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ψηφίστηκε  στην Βουλή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις"
Δείτε το ψηφισθέν πολυνομοσχέδιο.
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.hellenicparliament.gr%2FUserFiles%2Fbcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50%2Fb-etairmo-pap.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.hellenicparliament.gr%2FUserFiles%2Fbcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50%2Fb-etairmo-pap-parart2.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.hellenicparliament.gr%2FUserFiles%2Fbcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50%2Fb-etairmo-pap-parart3.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.hellenicparliament.gr%2FUserFiles%2Fbcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50%2Fb-etairmo-pap-parart1.pdf

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Taxisnet                                                              09.04.2012
                          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Σας ενημερώνουμε ότι από 11/04/2012 έως και 20/04/2012, το Γραφείο Υποστήριξης Χρηστών (Help Desk)  της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, θα λειτουργεί από 07:30 έως 16:00.
Ευχαριστούμε.

Σάββατο, 7 Απριλίου 2012

ΠΩΣ ΘΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ "ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ"

MONO OI KAT'  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ       ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ
Πριν από τη φορολόγηση θα γίνει σηµαντική αναπροσαρµογή των τιµών τους, προκειµένου να προσεγγίσουν τις αγοραίες τιµές, ειδικά στις τουριστικές περιοχές, όπου οι εκτός σχεδίου εκτάσεις είναι οικόπεδα. Μέχρι τον Ιούνιο οι αλλαγές. Η φορολόγηση των αγροτεµαχίων θα γίνει βάσει της εικόνας περιουσιακής κατάστασης ακινήτων που έχει δηµιουργηθεί στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων. Τα αγροτεµάχια θα
φορολογηθούν µε τον νέο φόρο κατοχής ακινήτων, που θα συµπεριλάβει το «χαράτσι» και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Θα υπάρχει δεύτερος  φόρος στα ακίνητα, ανταποδοτικός, και θα περιλαµβάνει όλους τους φόρους που επιβάλλουν σήµερα στα ακίνητα οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
πηγή. kefalaio.gr

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Β.Σ

Με τη Πολ.1094/27.3.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Παροχή οδηγιών για θέματα προστίμων του Κ.Β.Σ., που καταλογίζονται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του ν.3943/2011. ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με την παράγραφο 1β΄ της ΠΟΛ.1110/13.5.2011, λογίζεται ως γενική παράβαση με συντελεστή βαρύτητας τρία (Σ.Β.= 3), η έκδοση αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις παραδρομής, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά έχουν καταχωρηθεί εμπρόθεσμα στα τηρούμενα βιβλία ή ότι η διαπίστωση της παράβασης, συντελείται εντός του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων.
Διευκρινίζεται ότι, η μετάταξη από την κατηγορία των αυτοτελών παραβάσεων στις γενικές, στις περιπτώσεις που προαναφέρονται, αφορά αποκλειστικά και μόνον τις περιπτώσεις έκδοσης αθεωρήτων φορολογικών στοιχείων, λόγω κωλύματος θεώρησης, που σχετίζονται με την ύπαρξη οφειλών του επιτηδευματία, καθώς και τη μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 8 (περιπτώσεις α΄ και β΄) του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ..............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1094/2012.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *