Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Σας υπενθυμίζουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις της χρήσεως 2010 που εκκρεμούν προς υποβολή και υποβάλλονται τον μήνα Σεπτέμβριο 2011 εκ παρατάσεως.

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (άρθρο 20 § 1 του Κ.Β.Σ.)

Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων:
·        Μέχρι 20/09/2011 για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 1, 2, 3.
·        Μέχρι 23/09/2011 για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 4, 5, 6.
·        Μέχρι 27/09/2011 για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 7, 8, 9.
·        Μέχρι 30/09/2011 για τους Α.Φ.Μ. με καταληκτικό ψηφίο 0.
Υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (άρθρο 59 § 3 του Κ.Φ.Ε.)
Μέχρι 30/09/2011. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (άρθρο 59 § 3 του Κ.Φ.Ε.)
Μέχρι 30/09/2011. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (άρθρο 17 § 9 του Ν. 3842/2010)
Μέχρι 30/09/2011. Υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ (άρθρο 45 § 1 του Κ.Φ.Ε.)
Αναμένεται έκδοση υπουργικής απόφασης που θα ρυθμίζει τα της υποβολής.
6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ. (Ε7) (άρθρο 59 § 3 του Κ.Φ.Ε.)
Μέχρι 30/09/2011 για όσους δεν έχουν υποβάλλει (Πολ. 1163/29-07-2011). Υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (άρθρο 20 § 6 του Κ.Β.Σ.)
Μέχρι 30/09/2011. Δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης στην Δ.Ο.Υ.
8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)
Μέχρι 1.12.2011 (παρατάθηκε με Ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ την1.9.2011)Υποβάλλεται ηλεκτρονικά.
9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Μέχρι 30/09/2011.(Α.Υ.Ο-Πολ.1111/12.5.2011)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ
                 31/08/2011


Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΠΡΩΤΗ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

Με την Πολ.1180/22.8.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση της 270/2011 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ." κοινοποιείται   η 270/2011 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα μ' αυτή, το Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Α') γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι δικαίωμα έκπτωσης των τόκων από το φόρο δύο ή περισσότερων στεγαστικών δανείων, ανεξάρτητα του χρόνου σύναψής τους, όπως ορίζεται πλέον στην περ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, για την απόκτηση δύο ή περισσότερων πρώτων κατοικιών ταυτόχρονα, εφόσον για το κάθε δάνειο πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για την έκπτωση των τόκων, ισχύει μόνο για την κατοικία που αποκτήθηκε χρονικά πρώτη από το φορολογούμενο έστω και αν αυτή έχει εν τω μεταξύ εκποιηθεί, αφού οι ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 9 παρ.3 περ. γ' του Κ.Φ.Ε.) δεν καθιερώνουν ρητά έκπτωση τόκων από το φόρο και στην περίπτωση αποκτήσεως νέας κατοικίας με δάνειο, ούτε ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα χορηγείται η απαλλαγή αυτή, όπως απαιτεί ο Συνταγματικός Νομοθέτης και έπραξε ο κοινός νομοθέτης στο άρθρο 1 παρ. 5 του ν.1078/1980 «Απαλλαγή εκ του φόρου μεταβιβάσεως της πρώτης κατοικίας».Επίσης, με την ανωτέρω γνωμοδότηση το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έκρινε κατά πλειοψηφία ότι στην περίπτωση της ανεγέρσεως ή αποπερατώσεως πρώτης κατοικίας με λήψη στεγαστικού δανείου η εξέταση της συνδρομής της ως άνω αρνητικής προϋπόθεσης πρέπει να γίνεται μόνο μια φορά κατά τον κρίσιμο χρόνο.Ως κρίσιμος χρόνος δεν μπορεί να θεωρηθεί στην περίπτωση αυτή ο χρόνος αποπερατώσεως, δεδομένου ότι ο φορολογούμενος δικαιούται και προ του χρόνου αυτού να εκπίπτει τους δεδουλευμένους τόκους του δανείου το οποίο συνήθως εκταμιεύεται σταδιακά σε δόσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών. Ενόψει τούτου κρίσιμος χρόνος εξέτασης της συνδρομής της αρνητικής ως άνω προϋποθέσεως είναι ο χρόνος υπογραφής του δανειστικού συμβολαίου.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

ΜΕΧΡΙ 30/9/2011 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΩΝ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π

Με την Πολ 1184/26.8.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Ρυθμίσεις για υποβολή δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α180)» παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες.
Ειδικότερα,
* Με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α180), τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, για τα εισοδήματα που έπρεπε να έχουν δηλωθεί με
τις δηλώσεις μέχρι και το οικονομικό έτος 2010, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011, αρχική ή συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος, χωρίς να τους επιβληθεί πρόσθετος φόρος, προσαύξηση, πρόστιμο ή οποιαδήποτε άλλη κύρωση, λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής.
Η ανωτέρω ρύθμιση, όπως προαναφέρεται, αφορά στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα) που προβλέπονται από τα άρθρα 33, 62, 64, και 107 του Κ.Φ.Ε. για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2010 είτε είναι χρεωστικές είτε πιστωτικές είτε μηδενικές. Επίσης, καταλαμβάνει και την οριστική (εκκαθαριστική) δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, η οποία κατά κανόνα είναι μηδενική.
Διευκρινίζεται ότι στις διατάξεις αυτές υπάγεται και η εκπρόθεσμη δήλωση, αρχική ή συμπληρωματική που υποβάλλουν σε περίπτωση θανάτου του φορολογουμένου οι κληρονόμοι του για το σύνολο του εισοδήματος που απέκτησε μέχρι τη χρονολογία του
θανάτου (περίπτωση στ' παραγράφου 1 άρθρου 62 Κ.Φ.Ε.).Επισημαίνεται ακόμη, ότι οι πιο πάνω δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ και δε γίνονται δεκτές αυτές που υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά.
* Κατ' εξαίρεση, οι υπόχρεοι οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4002/2011 (ΑΊ80) έχουν ήδη επιλεγεί για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο και στους οποίους επιδίδεται επί αποδείξει σχετική έγγραφη πρόσκληση της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επίδοση της ως άνω πρόσκλησης και όχι αργότερα από το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου.
* Λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την περίπτωση γ) δηλώσεις με τους ευνοϊκούς όρους της παρούσας παραγράφου μπορούν να υποβληθούν μέχρι 30.9.2011, και δεδομένου ότι στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οι υπόχρεοι στο φόρο που θα υποβάλλουν τις δηλώσεις εντός 10 ημερών από την επίδοση της έγγραφης πρόσκλησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ), η εν λόγω επίδοση πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2011. Στην περίπτωση που η επίδοση της έγγραφης πρόσκλησης έχει πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου (22.8.2011), η υποβολή των δηλώσεων μπορεί να γίνει μέχρι 10.9.2011.
Είναι αυτονόητο ότι οι υπόχρεοι στο φόρο μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο σε οποιοδήποτε χρόνο πριν την επίδοση της έγγραφης πρόσκλησης...............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1184/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pYjlhZWYzOTItZDFhOS00ZjdmLWE0MDUtMDM2NTBhMmFmNWU3&hl=en_US

Κυριακή, 28 Αυγούστου 2011

ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Η επαναφορά του χαρτοσήµου στα µισθώµατα των κατοικιών, η κατάργηση του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ κατά 30% σε ορισµένα «πολυτελή» νησιά του Αιγαίου και η διατήρησή του στα υπόλοιπα, όπως και η επανεξέταση από µηδενική βάση όλων των προστίµων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων είναι ορισµένα από τα µέτρα που µελετούν αρµόδιοι παράγοντες του υπουργείου Οικονοµικών για να τα συµπεριλάβουν στο νέο φορολογικό νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή σε περίπου δύο µήνες..............
Ποιες αλλαγές έρχονται στους φόρους
* Εξετάζεται η επαναφορά του χαρτοσήμου 3,6% στα ενοίκια κατοικιών.
Καταργείται πλήθος φοροαπαλλαγών, ειδικά για όσους έχουν ετήσια εισοδήματα, π.χ., άνω των 40.000 ευρώ
* Καταργούνται οι φόροι πολυτελείας σε αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, χρυσαφικά, γουναρικά κτλ.
* Επανεξετάζονται όλα τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
* Σχεδιάζεται η μείωση του φόρου μεταβίβασης στις κατοικίες, στα καταστήματα, στα γραφεία κτλ.
* Μελετάται η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ από 1 ως 3 ποσοστιαίες μονάδες
* Εξετάζεται η κατάργηση σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου (π.χ. Μύκονος, Σαντορίνη κτλ.) του ειδικού καθεστώτος μειωμένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ
 * Αυξάνεται το αφορολόγητο για αγορά α’ κατοικίας σε συνδυασμό με την κατάργηση του «πόθεν έσχες»
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του Βήματος της Κυριακής.http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=416734&wordsinarticle=

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Φ.Π.Α ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

Με την Πολ.1182/26.8.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Διευκρινίσεις για τον εφαρμοζόμενο συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση γενικά."διευκρινίζονται τα ακόλουθα μετά το αλαλούμ των δηλώσεων που έχουν προηγηθεί.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν.3986/2011, από 1.9.2011 η εστίαση γενικά υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (23%). Η διάταξη αυτή αφορά και τις υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα λοιπά καταλύματα, των οποίων οι υπηρεσίες διαμονής φορολογούνται, από 1.1.2011,με τον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (6,5%). Με στόχο την αποφυγή ουσιαστικής επιβάρυνσης του ξενοδοχειακού τομέα, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη του τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι τα τουριστικά πακέτα συμφωνούνται σε χρόνο προγενέστερο της εκτέλεσής τους, στην περίπτωση που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, γίνεται δεκτό η διάκριση, κατά συντελεστή φόρου, από 1.9.2011, να γίνεται ως εξής:
α. Διαμονή με πρωινό: 5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό.
β. Διαμονή με ημιδιατροφή: 15% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή για το πρωινό και το γεύμα.
γ. Διαμονή με το σύστημα all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαμβανομένης της κατανάλωσης ποτών και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο πακέτο, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση ομπρελών, αθλητικές υπηρεσίες κ.α.): 30% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες εστίασης, για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή μη ποτών και για τις λοιπές παροχές που ενδεχομένως περιλαμβάνει το πακέτο.


ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ


Αναρτήθηκε σήμερα στο site της Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.
26.8.201
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών έθεσε σε λειτουργία αναβαθμισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες προσωρινής δήλωσης απόδοσης φόρου.Η υπηρεσία με τον γενικό τίτλο «Προσωρινή Δήλωση Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου» μετά την αναβάθμιση της καλύπτει τέσσερις ομάδες από προσωρινές περιοδικές δηλώσεις απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου ανάλογα με το είδος του εισοδήματος.
Συγκεκριμένα η αναβαθμισμένη εφαρμογή περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες.  
  1. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις: μισθοί μελών διοικητικού συμβουλίου ΑΕ και εταίρων ΕΠΕ που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, παρακράτηση φόρου για προμήθειες μεσιτείες, αμοιβές σε μη επιτηδευματίες, παρακράτηση φόρου για αμοιβές που καταβάλλουν δημόσιες υπηρεσίες,  παρακράτηση φόρου για αμοιβές διαμεσολάβησης πωλήσεων αμοιβαίων κεφαλαίων και παρακράτηση φόρου στα κέρδη που εισπράττει φορολογούμενος, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.
  2. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες
  3. Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα: παρακράτηση φόρου από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος και προκαταβολή φόρου επί των ποσών αναφοράς των εργολαβικών και μερισμάτων των δικηγόρων.
  4. Λοιπά Εισοδήματα: παρακράτηση φόρου σε αμοιβές  τρίτων όταν εκδίδεται απόδειξη επαγγελματικής  δαπάνης, παρακράτηση φόρου από εκμεταλλευτή ΤΑΧΙ και παρακράτηση φόρου και τελών χαρτοσήμου σε εισοδήματα

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

ΔΗΛΩΣΗ Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

25.8.2011
Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την ανοιχτή επιστολή που του απηύθυναν 28 μεγάλες εταιρείες και αλυσίδες καταστημάτων που λειτουργούν στον χώρο της εστίασης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Διάβασα με προσοχή την επιστολή που μου απηύθυναν οργανωμένες εταιρίες και αλυσίδες καταστημάτων που λειτουργούν στον χώρο της εστίασης και θα θεωρούσα χρήσιμη μια συνάντηση μαζί τους προκειμένου να συζητήσουμε θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία της αγοράς και την είσπραξη και απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

ΜΕΧΡΙ 26/9/2011 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ1175/17.8.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2010 στους αγρότες" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε μέχρι 26 Σεπτεμβρίου 2011 την προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες, που προβλέπεται από την παράγραφο 4 της απόφασης Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 και αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου
Ακριβές αντίγραφο Η Προϊστάμενη της Γραμματείας.


ΜΕΣΑ ΣΕ 3 ΜΗΝΕΣ Η ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Με την ΔΕΦΚ 5035411 ΕΞ 2011 /23.8.2011  της  Γεν. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α') " ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, προβλέπεται, για τα καινούργια επιβατικά και φορτηγά οχήματα όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α') και της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του ν.3943/2011(ΦΕΚ66/Α') αντίστοιχα, που τελωνίζονται από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, μετά την 22.08.2011, ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας διάταξης, η δυνατότητα επιστροφής της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης που θα προκύψει, εφόσον το υπό κρίση όχημα ταξινομηθεί σε δικαιούχο αποσυρόμενου οχήματος.
Η αίτηση επιστροφής θα γίνεται από τον επίσημο διανομέα ή έμπορο μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος στην αρμόδια τελωνειακή αρχή στην οποία είχε καταβληθεί για το υπό κρίση όχημα ολόκληρο το ποσό του τέλους ταξινόμησης. Στην αίτηση θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 5 της ανωτέρω α) σχετικής Κ.Υ.Α που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.3899/2010. Για ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτεται υπόδειγμα αίτησης (παράρτημα I).
Δείτε ολόκληρη  την ΔΕΦΚ 5035411/2011.https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BzoIdHD7-U3pYzkxOGNmN2EtMzcwMC00OWQ1LWIxYzQtNjI0MzgzNGRiZWY0&hl=en_US

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4002/2011 ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Με την Πολ.1176/22.8.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα '"Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4002 (ΦΕΚ180/Α ) της 22-8-11 με τίτλο «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης" κοινοποιούνται οι διατάξεις του ν. 4002/22.8.2011 του Πολυνομοσχεδίου.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε προς άμεση ενημέρωσή σας το ν.4002/2011 με τίτλο «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», ο οποίος δημοσιεύθηκε στο φύλλο 180 Α722 - 8-2011 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Σημειώνουμε ότι τα άρθρα 18 και 19 αφορούν ρυθμίσεις αμιγώς φορολογικών θεμάτων. Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα παρασχεθούν με εξειδικευμένες εγκυκλίους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ 4002/2011 ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4002/22.8.2011 (Φ.Ε.Κ 180 τεύχος Α')  με θέμα "Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης"Ειδικότερα,
Οι κυριότερες 15 Φορολογικές αλλαγές είναι:
1) Δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να ρυθμίσουν φορολογικές τους υποχρεώσεις προς το Δημόσιο με ευνοϊκούς όρους όσον αφορά την επιβολή κυρώσεων.
Μπορούν δηλαδή μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ψήφιση του νόμου αυτού να υποβάλλουν αρχικές και συμπληρωματικές δηλώσεις για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι το οικ. έτος 2010  τα οποία δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ανακριβώς,( άρθρο 18§1)
2) Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία  της  παραγραφής  που λήγει στις 31.12.2011 μέχρι την 31.12.2012.(άρθρο 18 §2).
3) Καταργείται  από 1.9.2011 η διάταξη του άρθρου  4 του ν.3610/2007 (κίνητρα εθελοντικής συμμόρφωσης) με την οποία προβλεπόταν ότι εφόσον ο φορολογούμενος επιλέγει για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο μπορούσε να υποβάλει αρχικές ή συμπληρωματικές Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α, με μείωση στο 1/2 των πρόσθετων φόρων.(άρθρο 18 §3).
4) Επεκτείνεται η Περαίωση (άρθρα 1-13 του ν.3888/2010.), για τις χρήσεις 2000 έως 2009 και  μπορούν να υπαχθούν και οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 40 εκ. € ( από 20 εκ.€ που προέβλεπε η προηγούμενη περαίωση) , με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις. Επίσης  μπορούν να υπαχθούν και οι φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία άνω των 400000 € αντικειμενικής αξίας που είχαν εξαιρεθεί στην προηγούμενη περαίωση.
(άρθρο 18 §4). 
5) Ρυθμίζονται τα χρέη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α κ.λ.π που βεβαιώθηκαν μέχρι 31.12.2010 στις Δ.Ο.Υ, και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα.
Ο οφειλέτης για την υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να υποβάλει αίτηση μέχρι 31.10.2010.(άρθρο 18§5).
6) Όταν από τα στοιχεία που διαθέτει το ΥΠΟΙΚ προκύπτει το ακριβές ποσό της φορολογητέας ύλης μπορεί με απόφαση του ΥΠΟΙΚ να βεβαιώνεται οίκοθεν ο αναλογών φόρος και οι πρόσθετοι φόροι και να καθορίζεται ο τρόπος καταβολής των κ.λ.π.
Τα ποσά που βεβαιώνονται καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των 300 €. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής οι πρόσθετοι φόροι μειώνονται κατά 40%.
(άρθρο 18 § 6)
7) Προστίθεται ως εναλλακτικός τρόπος ενημέρωσης του υπόχρεου για την επιβολή του Φ.Α.Π φυσικών προσώπων σχετικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τη φορολογητέα αξία της, η πρόσβαση σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή που λειτουργεί στην Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ.
(άρθρο 18§ 7)
8) Εισάγονται νέες διατάξεις στο άρθρο 9 του Ν.Δ 356/74( Αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων) και προβλέπεται ότι με απόφαση του ΥΠΟΙΚ μπορεί προκειμένου να εντοπισθούν περιουσιακά στοιχεία των υπόχρεων ή συνυποχρέων προσώπων και να διασφαλιστεί η είσπραξη των δημοσίων εσόδων, να ανατίθεται η έρευνα σε ελεγκτικές εταιρείες ή δικηγόρους ή δικηγορικά γραφεία ή κοινοπραξίες αυτών κ.λ.π.
Με Α.Υ.Ο θα καθορίζετε η διαδικασία της ανάθεσης και ο τρόπος της αμοιβής των κ.λ.π.
(άρθρο 18§9)
9) Παρέχονται κίνητρα στους ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής που τα έχουν δηλώσει παρανόμως ως επαγγελματικά για να αποφύγουν την πληρωμή φόρων (ΦΠΑ και ΕΦΚ) να τα δηλώσουν στο όνομά τους. Στην περίπτωση αυτή δεν θα καταλογίζονται τέλη εκπρόθεσμης καταβολής προστίμων, εφόσον υποβληθεί αίτηση υπαγωγής μέχρι 30/9/2011 και εξοφληθεί εντός διμήνου ο ΦΠΑ του σκάφους και οι φόροι από καύσιμα, κ.λ.π . Με την υπαγωγή στη ρύθμιση δεν ασκείται  εις βάρος τους ποινική δίωξη.
(άρθρο 19)
10) Προβλέπεται ότι, καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 2.000 κυβικά εκατοστά που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 96/69 ΕΚ κ.λπ., που τελωνίζονται μετά την ημερομηνία εφαρμογής της υπό ψήφιση διάταξης, με καταβολή ολόκληρου του προβλεπόμενου από τις διατάξεις των άρθρων 121 και 123 του v.2960/2001, τέλους ταξινόμησης από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται για ταξινόμηση από ιδιώτες σε αντικατάσταση αποσυρόμενου της κυκλοφορίας επιβατικού ή φορτηγού αυτοκινήτου, επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης που προκύπτει κατ' εφαρμογή των οριζομένων των προαναφερομένων διατάξεων. Η διαφορά του τέλους ταξινόμησης επιστρέφεται κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 32 του ν.2960/2001 (περί αχρεωστήτως εισπραχθέντα) μετά από αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή καταβολής του τέλους ταξινόμησης. Στην αίτηση επιστροφής επισυνάπτονται τα οριζόμενα δικαιολογητικά.( άρθρο 20)
11) α. Η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων μετονομάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Γ.Δ.Φ.Ε.Ε.Δ.Ε.).β. Περιγράφονται οι αρμοδιότητες της μετονομαζόμενης Γενικής Διεύθυνσης, η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων.
γ. Ορίζεται ότι, στην Γ.Δ.Φ.Ε.Ε.Δ.Ε. υπάγονται οι πέντε (5) αναφερόμενες Διευθύνσεις, καθώς και η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, η οποία είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης.
Οι νέες Διευθύνσεις και Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης διαρθρώνονται σε είκοσι έξι (26) συνολικά Τμήματα.
 12)Μετονομάζεται η Δημόσια Υπηρεσία Φορολογίας Ανωνύμων Βιομηχανικών Εταιρειών (Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε.) σε «Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων» και μεταφέρεται σ' αυτήν η αρμοδιότητα των μεγάλων επιχειρήσεων(με τζίρο άνω των 30 εκατ.€ και των εισηγμένων στο Χ.Α) όλης της Επικράτειας, από όλες τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα.Η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις με δέκα Τμήματα, από τα οποία δύο αυτοτελή, καθώς και ένα Γραφείο. (Σήμερα η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. διαρθρώνεται σε δύο Υποδιευθύνσεις με 14 συνολικά Τμήματα-εποπτείες και δύο Γραφεία).
Περιγράφονται οι αρμοδιότητες των μονάδων της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
13) Η Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εμπορικών Εταιρειών Αθηνών (Φ.Α.Ε.Ε.), μετατρέπεται σε Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών Αθηνών (Φ.Α.Ε.) και στην αρμοδιότητα της περιέρχονται και οι επιχειρήσεις αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών, των οποίων η αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων.
Με απόφαση του ΥΠΟΙΚ καθορίζεται ο χρόνος παύσης της λειτουργίας των καταργούμενων μονάδων, καθώς και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των συνιστώμενων ή μετονομαζόμενων μονάδων κ.λπ.
14)  Στα συλλογικά όργανα, με αρμοδιότητα σε θέματα είσπραξης δημοσίων εσόδων, στα οποία προβλέπεται συμμετοχή, ως εκ της θέσεως του, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας ή του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων, αντικαθίστανται από τον προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Ε.Ε.Δ.Ε.
Σε όσα συλλογικά όργανα συμμετέχουν, ως εκ της θέσεως του, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχου ή της Διεύθυνσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, αντικαθίστανται από τον όμοιο της Γ.Δ.Φ.Ε.Ε.Δ.Ε.
15) Προβλέπεται ότι, με την έκδοση του υπό ψήφιση νόμου, λήγει η θητεία προϊσταμένων των ανωτέρω οργανικών μονάδων που έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εξακολουθεί η άσκηση των καθηκόντων τους μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις ανωτέρω ρυθμίσεις.(άρθρο 55)

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2011

ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ Η ΠΛΗΡΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Με την Πολ 1074/29.7.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση της 304/2009 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ" ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 304/2009 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε δεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών .
Σύμφωνα μ' αυτή, το Ν.Σ.Κ. (Τμήμα Α' Διακοπών) γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι η έκπτωση των τόκων για απόκτηση πρώτης κατοικίας από το φόρο, όπως ορίζεται πλέον στις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που η πρώτη κατοικία αποκτάται με δικαίωμα πλήρους κυριότητας και όχι στις περιπτώσεις που αποκτάται με δικαίωμα επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Π.ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Δείτε την Γνωμ. 304/2009 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ-ΑΝΤΙΚ. ΔΑΠΑΝΕΣ & ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1167/2.8.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται με τις διατάξεις των άρθρων 29,30 και 31, αντίστοιχα, του ν. 3986/2011(ΦΕΚ152 Α-1 Ιουλίου 2011). Λοιπά θέματα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων ' ορίζονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
*Για την επιβολή της εισφοράς, που προβλέπεται με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς, των οικονομικών ετών 2011 έως και 2015 (χρήσεις 2010 έως και 2014).
Τα κλιμάκια της ειδικής εισφοράς βάσει του συνολικού καθαρού ατομικού εισοδήματος ή
τεκμαρτού εισοδήματος έχουν ως εξής:
Από 12.001,00 έως 20.000,99: συντελεστής 1%
Από 20.001,00 έως 50.000,99: συντελεστής 2% Από 50.001,00 έως 100.000,99: συντελεστής 3%
Από 100.001,00 και άνω: συντελεστής 4%
*.Με τις διατάξεις του άρθρου 30 επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης (Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής κλπ) που προκύπτουν από τη δήλωση του οικονομικού έτους 2011 και επιπλέον στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΓΓΠΣ.
*Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε όσους φορολογούμενους ασκούν επιτήδευμα ή επάγγελμα, στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ - π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α') - και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ (ΑΕ, ΕΠΕ, δημόσιες, δημοτικές, κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών) εκδίδεται από τη ΓΓΠΣ με βάση τα στοιχεία που διαθέτει, εκκαθαριστικό σημείωμα υπολογισμού για το τέλος επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2011 (διαχειριστική περίοδος 2010), αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο κατά τα οριζόμενα στη παραγρ. 1 άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Το τέλος επιτηδεύματος οικονομικού έτους 2012 και μετά θα βεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 οι αγρότες ειδικού καθεστώτος δεν θεωρούνται επιτηδευματίες.

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2011

1,524 € Η ΤΙΜΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Με την Πολ.1173/16.8.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2011 - 2012, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας» προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,

Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού, που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στην τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2 - 3,3%.
Με τις ίδιες διατάξεις η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται όπως και πριν σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.
Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 294905/26-7-2006 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας (νυν Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και σε συνέχεια τηλεφωνικής επιβεβαίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, η τιμή ενεργοποίησης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης (πρώην παρέμβασης) της κατηγορίας Lampante (πρώην «παρθένου ελαιολάδου» ή «κοινού παρθένου») με ελεύθερη οξύτητα 2 βαθμών και για το ελαιοκομικό έτος 2011 - 2012 θα είναι 1,524 ευρώ/κιλό, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού.
Στο ανωτέρω ποσό αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 1,524 Χ 2% = 0,030 ευρώ.
Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού κ.λ.π. της εισφοράς δακοκτονίας έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Σ 4309/159/19/1-12-1983.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 31/12/2013 ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Αναρτήθηκε χθές στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.
Διευκρινίζεται ότι με το ν.3899/2010 άρθρο 8 παρ.1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 6 του άρθρου 28 του ν.3986/2011, το «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» για αγορά οποιουδήποτε ακινήτου (πρώτης κατοικίας, δευτερεύουσας κατοικίας, εξοχικής κατοικίας, καταστήματος κ.λ.π.), η ανέγερση οικοδομής, η χρονομεριστική ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων, η κατασκευή πισίνας, τελούν σε αναστολή μέχρι 31/12/2013.

ΜΕΧΡΙ 26/9/2011 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

Αναρτήθηκε χθές στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.Παρατείνεται, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2011 η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών επιστροφής του Φ.Π.Α. στους αγρότες. Η παράταση της προθεσμίας αφορά παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2010.

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

ΦΟΡΟ-ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΕ 10000 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Επειτα από την έξαρση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και της αισχροκέρδειας που παρατηρείται σε πολλές τουριστικές περιοχές της χώρας και μετά τις σχετικές καταγγελίες, το οικονομικό επιτελείο έδωσε εντολή στα στελέχη του ΣΔΟΕ όπως εντατικοποιήσουν τους ελέγχους που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις αρχές του Σεπτεμβρίου.
Στο πλαίσιο αυτό το σχέδιο του ΣΔΟΕ προβλέπει ότι οι φοροελεγκτές θα «χτενίσουν» νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, τη Χαλκιδική και την Κρήτη, ενώ θα επικεντρωθούν σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, κάμπινγκ, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, τουριστικά γραφεία και καταστήματα.
Η επιλογή μάλιστα των επιχειρήσεων θα γίνει με βάση:
* Στοιχεία που προσδιορίζουν την επικινδυνότητα, κυρίως ως προς την εικόνα του ΦΠΑ (μη απόδοση, μεγάλα ποσά πιστωτικού ΦΠΑ), καταγγελίες, πληροφοριακά δελτία και προηγούμενο ιστορικό.
Το σχέδιο του ΣΔΟΕ προβλέπει ότι φοροελεγκτές θα «χτενίσουν» νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, τη Χαλκιδική και την Κρήτη.
* Το οικονομικό μέγεθος της επιχείρησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έλεγχοι δεν θα εξαντλούνται στη διαπίστωση τυπικών παραβάσεων, αλλά θα επεκτείνονται στη διαπίστωση περιπτώσεων μη εμφάνισης εσόδων, χρήσης πλαστών ή εικονικών στοιχείων, μη κανονικής απόδοσης ΦΠΑ, χρήσης μη δηλωμένων φορολογικών μηχανισμών και ταμιακών μηχανών.
Ετσι, μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου στο στόχαστρο των ελεγκτών θα βρεθούν:
* Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα - δωμάτια, κάμπινγκ.
* Κέντρα διασκέδασης, ντίσκο μπαρ.
* Διοργάνωση συναυλιών με επώνυμους καλλιτέχνες.
* Επιχειρήσεις παροχής φαγητού και ποτού, για επιτόπια κατανάλωση (ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες κ.λπ.).
* Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων, κανό, jet ski κ.λπ.
* Επιχειρήσεις πώλησης τουριστικών ειδών (καταστήματα ειδών λαϊκής και παραδοσιακής τέχνης, κοσμημάτων, γουναρικών, δερμάτινων ειδών κ.λπ.).
* Τουριστικά λεωφορεία, πλοία κ.λπ.
* Επιχειρήσεις διοργάνωσης ή διαμεσολάβησης σε εκδρομές, περιηγήσεις κ.λπ.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣhttp://www.naftemporiki.gr/premium/archive/story.asp?id=2036953ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Με την Αριθ.Πρωτ.Δ15Β 1113603 ΕΞ 2011/9.8.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι εκδίδουν τιμολόγια για το σύνολο της παραγωγής τους βάσει απόφασης του Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. " δίδεται απάντηση σε ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ. 1999/22.7.2011 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Φιλιατρών.

Ειδικότερα,
Ι. Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') δεν θεωρούνται επιτηδευματίες και δεν υποχρεούνται σε έκδοση βιβλίων και στοιχείων, πλην της υποχρέωσης έκδοσης δελτίων αποστολής στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται από τον Κ.Β.Σ., εφόσον δεν έχουν ενταχθεί για τη δραστηριότητά τους αυτή στο κανονικό καθεστώς του ως άνω νόμου.
2. Επίσης, με τις διατάξεις της περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της έδρας μπορεί με απόφασή του να υποχρεώνει τον παραγωγό αγροτικών προϊόντων στην έκδοση τιμολογίων για την πώληση του συνόλου της παραγωγής του, όταν ασκεί οργανωμένη αγροτική εκμετάλλευση ή επιχείρηση.
3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α'), κατ' εξαίρεση, δεν επιβάλλεται πρόστιμο όταν διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις που αποτελούν τυπικές παραβάσεις που δεν καταγράφονται σε αυτές που επηρεάζουν το κύρος των βιβλίων και στοιχείων ως ανακριβών ή δεν καθιστούν εξαιρετικά δυσχερείς τις ελεγκτικές επαληθεύσεις, εφόσον οφείλονται σε παραδρομή ή συγγνωστή πλάνη, εκτός εάν προηγούμενα έχει γίνει αποδεδειγμένα υπόδειξη από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο ή φορολογική αρχή για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων των Κ.Β.Σ.
4. Ενόψει των ανωτέρω, στην περίπτωση που αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ενώ υποχρεούνταν, με σχετική απόφαση του αρμοδίου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. να εκδίδουν τιμολόγια πώλησης για τη διάθεση του συνόλου της παραγωγής τους, πραγματοποίησαν πωλήσεις λαμβάνοντας τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων από τους αγοραστές τους (ή εκκαθαρίσεις σε περίπτωση πώλησης των προϊόντων τους από τρίτους για λογαριασμό τους) για μέρος της παραγωγής τους ενώ το υπόλοιπο το διέθεταν με τιμολόγια εκδόσεώς τους, θεωρούμε ότι μπορεί να τύχουν εφαρμογής, εν προκειμένω, οι ως άνω προαναφερόμενες διατάξεις (παρ. 3 του παρόντος) και να μην επιβληθεί πρόστιμο του Κ.Β.Σ. για την αιτία αυτή σε βάρος των εν λόγω αγροτών, δεδομένου ότι δεν προκύπτει απόκρυψη φορολογητέας ύλης, λαμβανομένου υπόψη του τρόπου φορολόγησής τους, και ότι η οποιαδήποτε παράβαση από μέρους των αγροτών δεν συνδέεται με το κύρος των βιβλίων, καθώς τα εν λόγω πρόσωπα δεν έχουν την ιδιότητα του «επιτηδευματία» και δεν τηρούν βιβλία, με την απαραίτητη προϋπόθεση όμως ότι δεν τους είχε προηγουμένως γίνει υπόδειξη - σύσταση στο πλαίσιο οποιουδήποτε ελέγχου για την παρατυπία ή παράλειψη αυτή. (έγγραφο μαςΔ15Β 1034052 ΕΞ 2010/12.3.2010)
5. Αναφορικά με τη χρήση του Φ.Η.Μ. του ν.1809/1988, εκ παραδρομής, για την έκδοση των μηχανογραφικά εκδιδομένων φορολογικών στοιχείων, στην περίπτωση που μνημονεύεται στο σχετικό έγγραφο σας, θέτουμε υπόψη σας ότι η εκ παραδρομής χρήση του δεν προσδίδει στον εν λόγω αγρότη του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. την ιδιότητα του επιτηδευματία, λαμβανομένων υπόψη των προαναφερόμενων διατάξεων, και κατά συνέπεια δεν υποχρεούται αυτός σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων του Κ.Β.Σ., δεδομένου ότι την υποχρέωση αυτή έχουν οι επιτηδευματίες, ενώ για την τακτοποίηση του ζητήματος που ενέκυψε, με πρόσκλησή σας θα ζητηθεί από τον εν λόγω αγρότη η παύση του σχετικού Φ.Η.Μ., σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο να προβεί η αρμόδια Δ.Ο.Υ. σε υπόδειξη - σύσταση στους εν λόγω αγρότες, προκειμένου να επιτευχθεί μελλοντική συμμόρφωσή τους στην υποχρέωσή τους για την έκδοση τιμολογίων πώλησης για το σύνολο της παραγωγής τους, ύστερα από σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., αποκλειόμενης της δυνατότητας επιλεκτικής έκδοσης τιμολογίων αγοράς (ή εκκαθαρίσεων) από τους αντισυμβαλλόμενους.
ΙΙ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), οι αγρότες για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, υπάγονται στο καθεστώς του άρθρου αυτού και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή του Φ.Π.Α. που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους, με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστών. Ως αξία των παραδιδομένων προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών λαμβάνεται αυτή που προκύπτει από τα οικεία νόμιμα παραστατικά.
Για την εφαρμογή του άρθρου 41, με την ΑΥΟ Π.953/432/ 64/ΠΟΛ.41/3.2.1988, ορίστηκαν ως νόμιμα δικαιολογητικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αξία παράδοσης των αγροτικών προϊόντων και της παροχής των αγροτικών υπηρεσιών τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Όπως διευκρινίστηκε με τις εγκυκλίους Π.2955/1254/ΠΟΛ. 149/2.5.1988 και 1043830/2726/827/0014/ΠΟΛ.1133/18.6.1990, στην περίπτωση που οι αγρότες εκδίδουν τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, τα πρωτότυπα των οποίων παραδίδονται στους αγοραστές, δικαιολογητικό για την επιστροφή του φόρου αποτελεί σχετικό αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των εν λόγω στοιχείων.
2. Επί του θέματος της εκ παραδρομής θεώρησης ΦΗΜ και χρήσης αυτού, πέραν των αναφερομένων το σημείο Ι.5 του παρόντος, σας γνωρίζουμε ότι είναι αυτονόητο ότι η χρήση Φ.Η.Μ., χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 41, δεν αποτελεί λόγο μετάταξης του αγρότη στο κανονικό καθεστώς.
3. Λαμβανομένων υπόψη των αναφερομένων στο σημείο I του παρόντος, γίνεται δεκτό ότι οι εν λόγω αγρότες έχουν δικαίωμα επιστροφής Φ.Π.Α. και για τα στοιχεία που εκδόθηκαν από τους αγοραστές, με την προϋπόθεση ότι από τον έλεγχο προκύπτει ότι πρόκειται για πραγματικές συναλλαγές και δεν έχουν εκδοθεί διπλά τιμολόγια για την ίδια συναλλαγή.
4. Παρακαλούμε για την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας σχετικά με την εξέλιξη του θέματος.
Ο Γενικός Γραμματέας
Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
Ιωάννης Καπελέρης
Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕΡΚΕΛ-ΣΑΡΚΟΖΙ

16.8.2011
Κύκλοι προσκείμενοι στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο, καλούμενοι να σχολιάσουν τη σημερινή συνέντευξη Μέρκελ-Σαρκοζί στο Παρίσι, δήλωσαν τα εξής:
«Η θετική όψη του μηνύματος που έστειλαν η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ και ο Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί σήμερα είναι:
  • Πρώτον, η εμμονή στις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου και άρα στον διευρυμένο ρόλο του EFSF, που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα αλλά συνολικά την Ευρωζώνη. Μπορεί η συζήτηση για το ευρωομόλογο να μην έχει ωριμάσει, αλλά ο νέος ρόλος του EFSF είναι κάτι πολύ σημαντικό, πρακτικό και συγκεκριμένο.
  • Δεύτερον, η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ενίσχυση των θεσμών οικονομικής διακυβέρνησης, που δεν αρκεί να υπάρχει σε ευρωπαϊκό, αλλά απαιτείται να υπάρξει και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί που αναφέρονται σε λαούς και πραγματικούς ανθρώπους πρέπει αναμφίβολα να έχουν την ευθύνη των εξελίξεων.
  • Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/3ef32870-329c-4fa4-bf1f-f181fcecb50d

ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ & Φ.Π.Α

Με την Δ17 Δ 5034590 ΕΞ 2011/11.8.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α."προβλέπονται τα παρακάτω.
Ειδικότερα,
Σας γνωρίζουμε ότι από την επόμενη Τετάρτη 17.08.2011 και για το υπόλοιπο του μηνός Αυγούστου 2011, οι τιμές αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) για τα παρακάτω νομίσματα έναντι του ΕΥΡΩ, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής , θα είναι :
1 Ευρώ = 1,0451 Swiss franc (CHF)
1 Ευρώ = 1,3891 Australian dollar (AUD)
1 Ευρώ = 1,4133 Canadian dollar (CAD)
1 Ευρώ = 17,4084 Mexican peso (MXN)
Οι ανωτέρω τιμές αντικατάστασης εφαρμόζονται διότι οι τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της Ε.Κ.Τ. (δεύτερη Τετάρτη μηνός Αυγούστου 2011, 10.08.2011) για αυτά τα νομίσματα προς το ευρώ, παρουσίασαν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 171 του ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, απόκλιση ±5% από τις τιμές που σας κοινοποιήθηκαν με τις σχετικές Δ.Υ.Ο. για τις ισοτιμίες μηνός Αυγούστου 2011 (τιμή προτελευταίας Τετάρτης μηνός Ιουλίου 2011, 20.07.2011). Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α.α
Ν. ΜΑΥΡΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ TAXIS ΑΠΟ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ Α.Φ.Μ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1160/22.7.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)" καθορίζεται διαδικασία εκκαθάρισης του Taxis από ανενεργούς Α.Φ.Μ.
Ειδικότερα,
Καθορίζεται διαδικασία εκκαθάρισης του υποσυστήματος Μητρώου ΤΑΧΙS με την οποία καθίσταται ανενεργός ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) επιτηδευματία, φυσικού ή μη φυσικού προσώπου, όταν:
α) εμφανίζεται στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS με ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία λόγω μετάπτωσης από το παλαιό μηχανογραφικό σύστημα είτε λόγω μη ενημέρωσης του Μητρώου από τον ίδιο ή
β) δεν έχει υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) για δύο συνεχόμενα έτη ή
γ) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι δεν υφίσταται οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησής του ή
δ) από έλεγχο ή αυτοψία της Φορολογικής Αρχής προκύπτει ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
Ο επιτηδευματίας, ο οποίος εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ενημερώνεται με επιστολή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προκειμένου να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. και να ρυθμίσει τις εκκρεμότητές του εντός μηνός.Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

23% Φ.Π.Α ΑΠΟ 1.9.2011 ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ-ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ Κ.Λ.Π

Με την Πολ. 1170/2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Υπαγωγή στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ των υπηρεσιών εστίασης γενικά – Άρθρο 34 του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152Α΄/01.07.2011) "μετατάσσονται από 1.09.2011 στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23% οι χυμοί φρούτων λαχανικών ,τα έτοιμα ροφήματα και παρόμοια είδη (όπως είναι ο καφές, το τσάι, η σοκολάτα κλπ.), τα αεριούχα νερά, φυσικά ή τεχνητά, τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά της Δ.Κ. 2202.(αναψυκτικά εν γένει.),καθώς και οι υπηρεσίες εστίασης.
Ειδικότερα,
Υπηρεσίες εστίασης είναι η παράδοση, κατόπιν παρασκευής ή χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία, τροφίμων και ποτών, η οποία συνοδεύεται από υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως η διάθεση επιτραπέζιων σκευών και λοιπού εξοπλισμού, η υπηρεσία σερβιρίσματος, ο καθαρισμός του χώρου και των τραπεζιών κ.α., οι οποίες είναι αναγκαίες για την άμεση επιτόπια κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών στους χώρους των καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και συναφών επιχειρήσεων, όπως είναι οι πιτσαρίες, τα οβελιστήρια, τα ταχυφαγεία, τα αναψυκτήρια, τα σνακ – μπαρ γαλακτοπωλεία και καταστήματα διάθεσης για επιτόπια κατανάλωση, όπως διάθεσης λουκουμάδων, μπουγάτσας και κάθε είδους πιττών, παγωτών, κλπ.
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΑΞΙΑ Η ΔΙΑΚΟΠΗ & ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΙΜΗΜΑ

Με την Πολ.1169/2.8.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ΚΦΕ σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης" όταν δεν καταβάλλεται τίμημα.
Ειδικότερα,
Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει, ότι οι διατάξεις της περ.α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ έχουν εφαρμογή σε περίπτωση που συντελείται πραγματική μεταβίβαση με την καταβολή τιμήματος. Κατά συνέπεια κατά τη διακοπή εργασιών επιχείρησης και έναρξη εργασιών στον ίδιο χώρο χωρίς να προκύπτει η καταβολή τιμήματος δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος. Αντίθετα, η ύπαρξη καταβληθέντος τιμήματος έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων για οφειλή φόρου με 20%
Ενόψει των ανωτέρω, από την έκδοση της παρούσης ανακαλείται κατά το μέρος αυτό η αριθμ. πρωτ. 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 εγκύκλιος, δηλαδή από εδώ και στο εξής κατά την διακοπή εργασιών επιχείρησης και έναρξη στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας, όταν δεν προκύπτει η καταβολή σχετικού τιμήματος.
ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Με την Α.Υ.Ο -Πολ1158/21.7.20211 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση φορολογικών στοιχείων, με ηλεκτρονικά μέσα."διευρύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση και στα Δελτία Αποστολής(από μόνο τα Τιμολόγια) με προϋποθέσεις.
Ειδικότερα,
                             Αποφασίζουμε:

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 της υπ’ αριθμ. (Α.Υ.Ο.Ο.) 1028970/220/0015/ΠΟΛ.1049/21.3.2006 (ΦΕΚ 380/Β΄) απόφασης, αναφορικά με τη «Διαβίβαση, αποδοχή και αποθήκευση τιμολογίων με ηλεκτρονικά μέσα», εφαρμόζονται ανάλογα για τις εξής περιπτώσεις φορολογικών στοιχείων:
α) Τα Δελτία Αποστολής που εκδίδονται λόγω χονδρικής πώλησης και
β) Τα τιμολόγια ή άλλα φορολογικά στοιχεία αξίας, που επέχουν θέση τιμολογίου και εκδίδονται συνενωμένα με Δελτία Αποστολής.
2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, τίθενται οι εξής προϋποθέσεις:
α) Τα ως άνω φορολογικά στοιχεία εκδίδονται μηχανογραφικά και σημαίνονται με φορολογικό μηχανισμό (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988) και β) Το χάρτινο αντίτυπο, που αποτελεί νόμιμο συνοδευτικό στοιχείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., συνοδεύει τα αγαθά, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., μέχρι την παράδοση αυτών στον τελικό παραλήπτη.
3. Τα χάρτινα αντίτυπα των φορολογικών στοιχείων, που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας, μετά την ολοκλήρωση της διακίνησης και παράδοσης των αγαθών και των αντιτύπων αυτών στον τελικό παραλήπτη (πελάτη), καθώς και τη λήψη από τον τελευταίο των ηλεκτρονικών αρχείων «*− a.txt» και «*− b.txt», μπορεί να μην διαφυλάσσονται, με την προϋπόθεση ότι από τα ληφθέντα ηλεκτρονικά αρχεία προκύπτουν όλα τα δεδομένα που αναφέρονται στα Δελτία Αποστολής και στα συνενωμένα με αυτά στοιχεία αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., μεταξύ των οποίων είναι και η ώρα έναρξης αποστολής ή παράδοσης των αγαθών, καθώς και ο αριθμός κυκλοφορίας του χρησιμοποιηθέντος αυτοκινήτου.
Σε περίπτωση που δεν προκύπτει από τα ληφθέντα ηλεκτρονικά αρχεία το σύνολο των δεδομένων, που περιέχονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενο, κατά τον Κ.Β.Σ., του χάρτινου αντίτυπου, μπορεί να μη διαφυλάσσονται τα χάρτινα αντίτυπα, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, εφόσον, επιπρόσθετα, τα συγκεκριμένα παραστατικά διαφυλάσσονται και με φωτογράφηση ή ψηφιοποίηση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. και της υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο. 1053293/347/ΠΟΛ.1123/29.4.1998 (ΦΕΚ 461/Β΄).
4. Η δυνατότητα μη διαφύλαξης των χάρτινων αντιτύπων των φορολογικών στοιχείων, που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας, παρέχεται και για τα ληφθέντα μέχρι το χρόνο ισχύος της απόφασης αυτής, με τις προϋποθέσεις που τίθενται στην ίδια απόφαση (παρ. 2 και 3).
5. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγια εξ ονόματος ή για λογαριασμό του επιτηδευματία, τα οποία είναι εγκαταστημένα σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα μηχανογραφικά εκδιδόμενα τιμολόγια, για την έκδοση των οποίων δεν απαιτείται η χρήση Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), με μια από τις μεθόδους που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 18α΄ του Π.Δ. 186/1992, εφόσον η ακολουθούμενη εκάστοτε μέθοδος, αναφέρεται ρητά στο οικείο συμφωνητικό, που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18α΄ του Κ.Β.Σ.
6. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσίευσή της.
7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
                                                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                          ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1158/21.7.2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/3c/b5/9a/3cb59a770d7303086b6e861c2fa5a635737c9597/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1158.pdf


Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *