Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

 Τέθηκε σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση το σχεδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας  με θέμα 
 "Αύξηση προσωρινής σύνταξης, Βελτίωση όρων
συνταξιοδότησης αγροτών, Ρύθμιση τραπεζικών επιδοτούμενων δανείων πρώην ΟΕΚ, Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, Πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας"
Ειδικότερα,
Αναλυτικά με τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Συγκεκριμένα προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Αναπροσαρμόζεται, από το 80% στο 95%, το ύψος της προσωρινής σύνταξης από φορείς κύριας ασφάλισης και σε καμία περίπτωση η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται από το 95%, του εκάστοτε προβλεπομένου κατώτατου ορίου σύνταξης. Πρόκειται για ένα μέτρο που αμβλύνει την ταλαιπωρία αναμονής των συνταξιούχων, μέχρι να επιλυθεί οριστικά το ζήτημα της άμεσης απονομής συντάξεων μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ». (άρθρο 1)
2. Δικαίωμα σύνταξης γήρατος από τον ΟΓΑ αποκτούν και όσοι συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης και το 62ο έτος της ηλικίας τους σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, διασφαλίζοντας για πρώτη φορά την ίση μεταχείριση των ασφαλισμένων του ΟΓΑ με τους λοιπούς ασφαλισμένους. (άρθρο 2)
3. Παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών των δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ χωρίς να χάνουν την επιδότηση επιτοκίου. Παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας να καθορίζουν, με απόφασή τους, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, τον τρόπο και το χρόνο υπαγωγής δικαιούχων του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, σε ρύθμιση των οφειλών τους που προκύπτουν από τα δάνεια που έλαβαν από Πιστωτικά Ιδρύματα, με επιδότηση επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ. Με την απόφαση αυτή δύναται να προβλεφθεί και η υποχρεωτική για τα πιστωτικά ιδρύματα επιμήκυνση των δανείων μέχρι, κατ΄ ανώτατο όριο, δέκα (10) έτη ως μονομερές δικαίωμα του δανειολήπτη. (άρθρο 3)
4. Θεσπίζεται υποχρέωση στους εργοδότες, από 1-12-2013, στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να δηλώνουν και τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και ΤΑΥΤΕΚΩ. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ρυθμίζεται ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στα ανωτέρω ταμεία. (άρθρο 4) 
5. Επεκτείνεται το πρόστιμο για την αδήλωτη εργασία (10.550 ευρώ) για τον εργοδότη που δεν συμπεριέλαβε εργαζόμενο στη μηνιαίως υποβαλλόμενη Α.Π.Δ., ακόμη και εάν έχει δηλώσει αυτόν τον εργαζόμενο στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη». (άρθρο 5)
6. Αυστηροποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο του ελέγχου των δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με καθιέρωση μηνιαίων διασταυρώσεων ενώ προβλέπεται ταυτόχρονα και η άμεση επίδοση βεβαίωσης οφειλής όταν και εφόσον διαπιστωθούν αποκλίσεις. (άρθρο 6) 
7. Όταν στην επικουρική σύνταξη συμμετέχει και αντίστοιχο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, από εκείνα που μετατράπηκαν σε ν.π.ι.δ. με το άρθρο 36 παρ.4 του ν.4052/2012, επέρχονται από 1-3-2013 οι εξής μεταβολές: 
Ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση των ανωτέρω Ταμείων, καθώς και στην επικουρική ασφάλιση Δημοσίου και των λοιπών αντίστοιχων φορέων του άρθρου 2 του ν.2084/92, συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (ισχύει και σήμερα).
Κάθε συμμετέχων φορέας καταβάλλει απευθείας στο συνταξιούχο το αναλογούν ποσό, με βάση το χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλισή του.(άρθρο 7)
8. Καθορίζεται ενιαίο ποσοστό εισφορών και ενιαία βάση υπολογισμού τους για όλους τους ασφαλισμένους του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), ανεξαρτήτως αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1/1/1993 (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι). (άρθρο 8)
9. Επεκτείνεται η εφαρμογή του εργοσήμου σε μια ακόμη κατηγορία εργαζομένων και συγκεκριμένα στο απασχολούμενο προσωπικό αποκλειστικά και μόνο κατά τη διεξαγωγή παντός είδους αθλητικών αγώνων. (άρθρο 9) 
10. Απαλλάσσονται από κρατήσεις για το δημόσιο και για τρίτους τα ποσά των εκπαιδευτικών επιδομάτων που καταβάλλονται σε ανέργους, μέσω δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Επίσης, απαλλάσσονται από φόρο εισοδήματος, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων τους δεν υπερβαίνει τα 30.000 Ευρώ ετησίως. Τα ποσά των επιδομάτων αυτών, δεν εκχωρούνται και δεν κατάσχονται. (άρθρο 10) 
11. Παρατείνεται, για τρία (3) επιπλέον έτη, η διάθεση του προσωπικού των Τραπεζών, της Εθνικής Ασφαλιστικής, του ΗΣΑΠ και του ΗΛΠΑΠ, στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΕΑ, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, δηλαδή με κάλυψη της μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών από τους προερχόμενους φορείς. (άρθρο 11)
12. Στο νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 9 ν.4109/2013) που διέπει τα δώδεκα νέα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας (Κ.Κ.Π. – ν.π.δ.δ.), στα οποία εντάχθηκαν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) οι υφιστάμενες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Μ.Κ.Φ.), παρατείνεται μέχρι 31-12-2013 (έληξε 30-9-2013) η δυνατότητα να πραγματοποιούν δαπάνες και να λειτουργούν με τους προϋπολογισμούς των Μ.Κ.Φ. που εγκρίθηκαν από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. (άρθρο 12) 
13.α. Εξαιρείται από τους περιορισμούς του ν.2472/1992, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. 
β. Θεσπίζεται υποχρέωση στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ν.π.δ.δ.) να παρέχει στην ΗΔΙΚΑ α.ε. κάθε ζητούμενο στοιχείο, σχετικά με τις καταβληθείσες εισφορές εκάστου ασφαλισμένου.
γ. Προσδιορίζονται τα προσόντα του υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών που συμμετέχει στο 9μελές Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ. – ν.π.δ.δ.).
δ. Ασφαλισμένοι του κλάδου σύνταξης τέως ΤΑΠ-ΟΤΕ, που κρίνονται σωματικά ή διανοητικά ανίκανοι για εκτέλεση υπηρεσίας, αποκτούν δικαίωμα σύνταξης, αναδρομικά από 14-2-2012, στην περίπτωση λύσης της σύμβασης εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο, εφόσον έχουν συμπληρώσει 10ετή πραγματική και ασφαλιστέα υπηρεσία.
ε. Οι Πρόεδροι των μνημονευόμενων Ταμείων (ΤΠΑΕΝ – ΤΠΚΠΕΝ – ΤΕΑΠΙΕΝ) είναι πλήρους απασχόλησης και οι αποδοχές τους καθορίζονται με κ.υ.α.  (άρθρο 13) 
14. Θεσπίζεται έλεγχος στα καταβαλλόμενα προνοιακά επιδόματα, μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., και ανατίθεται στην ίδια εταιρεία η υποχρέωση να αποδίδει τον ΑΜΚΑ με την υποβολή της αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης. Τέλος, ορίζεται η έναρξη ισχύος των ανωτέρω ρυθμίσεων. (άρθρα 14)
Δείτε το σχέδιο νόμου.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRXZkYW1lNFlrYnM/edit?usp=drive_web 
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNW0xWmUzX2JOczg/edit?usp=drive_web 

'ΚΙΝΗΜΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ' ΦΕΡΝΕΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Με συνεχείς αλλαγές και βελτιωτικές παρεμβάσεις στο σχέδιο ενιαίας φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας θα επιδιώξει η κυβέρνηση να κατευνάσει τις αντιδράσεις που καταγράφονται στους κόλπους των βουλευτών του κυβερνητικού συνασπισμού.Ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας συναντήθηκε χθες το βράδυ με 74 βουλευτές της Ν.Δ και δήλωσε ότι θα δεχθεί βελτιωτικές προτάσεις αλλά μόνον αν έχουν μηδενική επίπτωση στον προϋπολογισμό.
πηγή.τα νέα

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

30.10.2013
 Δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν αυτοκίνητο απαλλαγμένο από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας, δίνουν με κοινή υπουργική τους απόφαση ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης και ο υφυπουργός Οικονομικών Γεώργιος  Μαυραγάνης.Συγκεκριμένα ορίστηκε η διαδικασία ιατρικής εξέτασης των ατόμων με αναπηρίες για τα οποία έχει εκδοθεί Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α).Η ιατρική εξέταση των ενδιαφερόμενων ατόμων γίνεται από τα ΚΕ.Π.Α, ενώ η παραπομπή τους γίνεται είτε από ιδιώτη/ες γιατρό/ους είτε από γιατρό/ους του ΕΟΠΠΥ. Η εκάστοτε αρμόδια τριμελής επιτροπή του ΚΕ.Π.Α προβαίνει στην αυτοπρόσωπη εξέταση του ενδιαφερομένου και αποφαίνεται για την υπαγωγή του ή όχι στην σχετική ρύθμιση, ενώ οι γνωματεύσεις της ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.Παράλληλα, ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης εξέδωσε και απόφαση με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας.

Δ 6Α 1163159-ΕΝΑΡΞΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ

Με την Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1163159 ΕΞ2013/24.10.2013 τουΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2740/29.10.2013 τεύχος Β') με θέμα " Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως ΦΑΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, Νέας Ιωνίας, Β΄ Ηρακλείου, Ε΄ Θεσσαλονίκης, Ζ΄ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων - Νεάπολης Βοΐου - Σιάτιστας), Α΄ Λάρισας (Α΄ Λάρισας - Αγιάς - Ελασσόνας - Τύρναβου), Βόλου "ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
                             αποοφασίζουμε
1. Καθορίζουμε την 30/10/2013, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των κατωτέρω Τμημάτων «Ελέγχων» των πιο κάτω αναφερόμενων Δ.Ο.Υ.:
 1) Τμήματα Α2, Α3 και Α4 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,
 2) Τμήμα Α2 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά,
 3) Τμήμα Α2 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Ν. Ιωνίας,
 4) Τμήμα Α2 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Β΄ Ηρακλείου,
 5) Τμήμα Α2 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Ε΄ Θεσσαλονίκης,
 6) Τμήματα Α2 και Α3 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης,
 7) Τμήματα Α2 και Α3 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων,
 8) Τμήμα Α2 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων - Νεάπολης Βοΐου - Σιάτιστας),
 9) Τμήμα Α2 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Α΄ Λάρισας (Α΄ Λάρισας - Αγιάς - Ελασσόνας  - Τύρναβου),
 10) Τμήμα Α2 - Ελέγχων της Δ.Ο.Υ. Βόλου.
Δείτε ολόκληρη την   Δ6Α 1163159 ΕΞ2013/24.10.2013 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUVQ5LUdEdGk2M2c/edit?usp=drive_web

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Tο Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι κατά το νέο νομοσχέδιο για τα ακίνητα (ΕΝΦΑ) οι αποθηκευτικοί χώροι που βρίσκονται σε αγροτική γη (γεωργικών μηχανημάτων, θερμοκήπια, στάνες κλπ) δεν πρόκειται να φορολογηθούν.

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

ΠΟΛ.1238/2013-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ Κ.Α.Δ

Με την Πολ.1238/24.10.2013  τουΥΠΟΙΚ  με θέμα ´´ Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων´ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Για την ορθή μηχανογραφική απεικόνιση της δραστηριότητας που αφορά στη διαχείριση ποντοπόρων πλοίων, δημιουργήθηκε η ανάγκη προσθήκης νέου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων.
Κατόπιν τούτου, προστίθεται νέος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας κάτω από την υποκατηγορία CPA 52.22.19, ως εξής: 52.22.19.03 «Υπηρεσίες διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων».
                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                           ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

ΤΑ 32 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ

ΟΙ ελεγκτές της τρόικας επιστρέφουν και η κυβέρνηση -αν και εμφανίζεται αντίθετη στη λήψη οριζόντιων μέτρων- αρχίζει να αποκαλύπτει ένα «πακέτο» 32 νέων μέτρων, που βάφτισε «στοχευμένες παρεμβάσεις»: αυξήσεις φόρων, κατάργηση φοροαπαλλαγών, «ψαλίδι» σε συντάξεις-επικουρικές και περικοπές δημοσίων δαπανών ανάμεσά τους, με τους εκπροσώπους των δανειστών να ζητούν περισσότερα μέτρα ύψους 2 δισ. ευρώ
Τα 30+2 νέα μέτρα.
  1. Νέες αυξήσεις σε τιμολόγια ΔΕΗ και άλλων ΔΕΚΟ
2. Αύξηση τιμής εισιτηρίων ΟΣΕ και Προαστιακού
3. Αύξηση τιμής εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών
4. Διατήρηση έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για ακόμα τρία χρόνια
5. Η εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2011 πήρε παράταση έως και τα εισοδήματα του 2016
6. Αύξηση τελών κυκλοφορίας
7. Φόρος πολυτελείας στα αυτοκίνητα πάνω από 1929 κ.ε.
8. Κατάργηση φόρων και τελών υπέρ τρίτων
9. Κατάργηση της ισχύουσας κλίμακας στο φόρο εισοδήματος. Η νέα κλίμακα θα ισχύει από το 2014 και προβλέπει μόνο τρία κλιμάκια για μισθωτούς και συνταξιούχους
10. Κατάργηση αφορολόγητου των 5.000 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους και αντικατάσταση με έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ σε όσους έχουν εισόδημα έως 21.000 ευρώ
11. Κατάργηση φοροαπαλλαγών για τόκους στεγαστικών δανείων, ενοίκια κύριας κατοικίας και των παιδιών που σπουδάζουν, ασφάλιστρα και δίδακτρα φροντιστηρίων
12. Αλλαγή κλίμακας φορολόγησης ελεύθερων επαγγελματιών. Κατάργηση αφορολόγητου των 5.000 ευρώ ενώ δεν προβλέπεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ.
13. Νέος φόρος ακινήτων που θα ενσωματώνει το χαράτσι και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Ο νέος φόρος θα πρέπει να φέρει στα ταμεία 2,9 δισ ευρώ
14. Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης στο εμφιαλωμένο νερό
15. Ακόμα μεγαλύτερη περικοπή φοροαπαλλαγών και εκπτώσεων φόρου
16. Αύξηση χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ στη νησιά
17. Κατάργηση της έκπτωσης από ιατρικές δαπάνες
18. Περικοπές σε επικουρικές συντάξεις
19. Περικοπές στα εφάπαξ
20. Απολύσεις 11.000 δημοσίων υπαλλήλων
21. Διαθεσιμότητα όσων υπαλλήλων δεν εντάχθηκαν στο μέτρο το 2013
22. Περικοπή φαρμακευτικής δαπάνης
23. Περικοπή δαπάνης για ιδιωτικά θεραπευτήρια
24. Μείωση ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών στο 15% από το 23%
25. Συγχωνεύσεις σχολείων
26. Συγχωνεύσεις εφοριών
27. Συγχωνεύσεις νοσοκομείων
28. Διεύρυνση ασφαλιστικής βάσης Ταμείων όπως ο ΟΑΕΕ
29. Κλείσιμο ΔΕΚΟ που δεν μπορούν να λειτουργήσουν αυτοτελώς
30. Περαιτέρω περικοπή δημόσιων επενδύσεων, ακόμη και αναδρομικά απο το 2013
31. Αύξηση ορίου απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα
32. Απελευθέρωση πλειστηριασμών
πηγή.κυριακάτικη ελευθεροτυπία

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

Όπως είναι γνωστό η 28η Οκτωβρίου (ημέρα Δευτέρα), σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Β.Δ. 748/1966 είναι ημέρα προαιρετικής αργίας. Έτσι λοιπόν η λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ επέκταση η απασχόληση των μισθωτών σ’ αυτές ανήκουν αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, οπότε οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν εφόσον αποφασισθεί αυτό. Έχει διαπιστωθεί, όμως, ότι σε μεγάλο ποσοστό οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν και επομένως χαρακτηρίζεται ως κατ΄ έθιμο αργία. 
Πώς αμείβεται η 28η Οκτωβρίου 
Σε ότι αφορά την αμοιβή της 28ης Οκτωβρίου πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στους μισθωτούςπου θα απασχοληθούν κατά την μέρα αυτή και στους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν.Έτσι ισχύουν τα εξής: 
 Α) Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργήσει, είτε γιατί έχει καθοριστεί ως αργία κατ΄ έθιμο, ή γιατί το αποφάσισε ο εργοδότης, είτε γιατί υπάρχει επιχειρησιακή σύμβαση, Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Κανονισμός κλπ, οι μισθωτοί πέρα από τον κανονικό τους μισθό η το ημερομίσθιό τους δεν δικαιούνται να λάβουν καμία άλλη αμοιβή.  
Β) Αντίθετα εάν ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει την επιχείρηση και εφόσον οι μισθωτοί απασχοληθούν δικαιούνται να λάβουν προσαύξηση 75% στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους ( αν αμείβονται με μισθό) και 75% προσαύξηση στο νόμιμο ημερομίσθιό τους (αν αηηθμείβονται με ημερομίσθιο) καθώς επίσης και καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους.  
Στην περίπτωση που ο εργοδότης αποφασίσει να λειτουργήσει κανονικά την επιχείρησή του και οι μισθωτοί με δική τους πρωτοβουλία δεν εργαστούν τότε δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (αν αμείβονται με ημερομίσθιο) ή το1/25 του μισθού τους (αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό). 

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

62.000 ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Εκδόθηκαν διαταγές πληρωμής από τα δικαστήρια για στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια
Περισσότερα από 62.000 ακίνητα πρώτης ή και δεύτερης κατοικίας κινδυνεύουν να βγουν σε πλειστηριασμό από τις πρώτες κιόλας ημέρες του Ιανουαρίου του 2014, μόλις αρθεί το καθεστώς προστασίας των δανειοληπτών. Πρόκειται για περιπτώσεις στεγαστικών, καταναλωτικών και επιχειρηματικών δανείων, τα  οποία από το 2009  προστατεύονται από την ετησίως ανανεούμενη ρύθμιση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών. Και τούτο χωρίς να συνυπολογιστούν και  όλα εκείνα τα ακίνητα, τα οποία θα ´απελευθερωθούν´ με βάση τα κριτήρια που πρόκειται να θεσπίσει η κυβέρνηση το αργότερο ώς τις πρώτες ημέρες του προσεχούς  Δεκεμβρίου.
πηγή το βήμα.Σάββατο, 26 Οκτωβρίου 2013

ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΕΙ

Γονατίζει την κοινωνία το μπαράζ των φόρων
Το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης το βουητό που ακουγόταν από τη ΔΟΥ Ομονοίας θα νόμιζε κανείς ότι προέρχεται από διαμαρτυρίες αγανακτισμένων πολιτών που περίμεναν στην ουρά ατελείωτες ώρες. Οσο όμως πλησίαζε στην είσοδο, αντιλαμβανόταν ότι το βουητό αυτό ήταν διαμαρτυρία, όχι για την ταλαιπωρία της αναμονής, αλλά στρεφόταν εναντίον του επικεφαλής  του τεχνικού κλιμακίου της τρόικας που θέλησε να επισκεφθεί την εφορία για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι αν δουλεύει καλά και εισπράττει χρήματα σύμφωνα με το σχέδιο. Μάλιστα δύο τρείς φορολογούμενοι που πληροφορήθηκαν την ιδιότητά του συνόδευσαν τις διαμαρτυρίες τους με μερικές εγγλέζικες φράσεις του τύπου fuck you  ή σεμνότερες του τύπου go home. 
πηγή. το βήμα


Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

ΠΟΛ.1231/2013-ΕΝΤΟΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν.3220/2004 ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2003, 2004

Mε την Πολ.1231/10.10.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 169 του ν.4099/2012 (ΦΕΚ Α’ 250), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου  2 του άρθρου 67 του ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163) για ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004"ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την από 1ης Μαρτίου 2012 καταδικαστική απόφασή του στην υπόθεση C-354/10 έκρινε ότι η Ελληνική Δημοκρατία παρέλειψε να λάβει, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, όλα τα αναγκαία μέτρα για την ανάκτηση των  παρανόμων ενισχύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1, της ως άνω απόφασης 2008/723/ΕΚ της Επιτροπής, εξαιρουμένων εκείνων στις οποίες αναφέρονται τα άρθρα 1, παρ. 2 καθώς και τα άρθρα 2 και 3 της ίδιας απόφασης.Για την ανάκτηση των εν λόγω κρατικών ενισχύσεων, κατά το μέρος που δεν είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά, σε εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ θεσπίστηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 169 ν.4099/2012, όπως ισχύει. Επισημαίνεται ότι για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει αποδειχθεί πλήρης συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου, θα συνεχίζουν να καταλογίζονται προσθετικά στο αρχικό ποσό τόκοι ανάκτησης σε βάρος των εμπλεκομένων επιχειρήσεων.Επομένως σύμφωνα με τα παραπάνω οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών βάσει των διατάξεων των άρθρων 2 & 3 του ν 3220/2004, πρέπει να ανακτηθούν κατά το μέρος που δεν εμπίπτουν σε μέτρα ενισχύσεων συμβατά με την εσωτερική αγορά τα οποία περιοριστικά αναφέρονται στις περιπτώσεις γ & δ της παραγράφου 1 του άρθρου 169 ν. 4099/2012, όπως ισχύουν.  .............................
Δείτε ολόκληρη την 1231/2013 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSGdXUnBYU0Fhd1E/edit?usp=drive_web

ΠΟΛ.1237/2013-ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΙΧ. Ο.Τ.Α

Mε την Πολ.1237/22.10.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του ν. 4071/2012."διευκρινίζονται τα ακόλουθα,
Ειδικότερα,
 Ρυθμίζονται θέματα είσπραξης των οφειλών προς το Δημόσιο επιχειρήσεων ΟΤΑ που λύθηκαν και τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης, και συγκεκριμένα: των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 ή των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων ΟΤΑ, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις Περιφέρειες.
Οι οφειλές που περιλαμβάνονται πρέπει να έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.2010, δηλαδή να είναι ταμειακά βεβαιωμένες ή να ανάγονται έως αυτό το χρονικό σημείο.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ 1237/2013.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbDU4cGZ3LTFZTEE/edit?usp=drive_web

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013

Δελτίο Τύπου

Επαναφορά της Αναστολής Υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι από την 1.11.2013 επανέρχεται το μέτρο της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου για όλους τους εργοδότες που συστηματικά αποφεύγουν να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και να προχωρήσουν σε τακτοποίηση των οφειλών τους προς το Ίδρυμα, σε εφαρμογή του άρθρου 17 του ν.3846/2010. Επισημαίνεται ότι το μέτρο της αναστολής υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου είχε αρθεί μέσω της από 2.8.2013 απόφασης του Ιδρύματος, προκειμένου οι οφειλέτες εργοδότες να μπορέσουν να υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης.
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι για τους εργοδότες αυτούς θα ληφθούν σωρευτικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος.
Τέλος, ενημερώνουμε ότι μετά την αναστολή της δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, η υποβολή αυτών θα πραγματοποιείται μέσω της προσκόμισής τους με ψηφιακό-μαγνητικό μέσο στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θα παραλαμβάνεται μόνο αν ο εργοδότης καταβάλλει το σύνολο των εισφορών των υποβληθεισών Α.Π.Δ. και προχωρήσει σε τακτοποίηση των οφειλών του.
Η Διοίκηση του Ιδρύματος, όσο και οι εντεταλμένες σε αυτήν αρμόδιες υπηρεσίες, έχοντας ως βασική επιδίωξη τη μείωση της εισφοροδιαφυγής και την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, είναι στη διάθεσή σας, παρέχοντας πληροφορίες τόσο για την οφειλή σας, όσο και για τον τρόπο αποπληρωμής αυτής.
                                                            ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ      
                                                               ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ          

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

O ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Δόθηκε σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Νόμου  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Ενιαίος Φόρος Ακινήτων και άλλες διατάξεις."
Ειδικότερα,
* Ο Ενιαίος Φόρος ακινήτων  θα εφαρμοσθεί από την 1.1. 2014 και θα αντικαταταστήσει  το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α) που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας.(Φ.Α.Π)
Για τον υπολογισμό του του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων , καθορίζονται 20 συντελεστές με τη φορολογική επιβάρυνση ανά τετραγωνικό να κλιμακώνεται από τα 2,3 ευρώ για ακίνητα πολύ χαμηλής αντικειμενικής αξίας έως 500 ευρώ και να φτάνει τα 17 ευρώ για ακίνητα σε περιοχές με τιμή ζώνης πάνω από τα 5.001 ευρώ.
* Για τον υπολογισμό  του νέου φόρου οι προβλεπόμενοι συντελεστές κλιμακώνονται με βάση την παλαιότητα, την περιοχή, θέση, τον όροφο και άλλα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου.
*  Για τα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου ορίζεται βασικός συντελεστής φορολογίας 1,5 ευρώ το στρέμμα. 
* Απαλλάσσονται από το φόρο ή πληρώνουν με μεγάλη έκπτωση οι οικονομικά ασθενέστερες τάξεις.  (άνεργοι, άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι και φτωχά νοικοκυριά)
  Δείτε το σχέδιο νόμου
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMDFHTzBiYnliVmc/edit?usp=drive_web
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM2JTajVQMUtaWU0/edit?usp=drive_web 

ΠΟΛ.1236/2013-ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΦΟΡΟΛ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011

Με την Α.Υ.Ο-ΠΟΛ.1236/18.10.2013 του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2693/22.10.2013 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και του β' εδαφίου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/ 2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β')" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
* Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται, για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως και την 31.03.2012, έως και την 30/4/2014. Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 31.03.2012 οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται και ολοκληρώνονται σε διάστημα δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία».
 * Οι ως άνω έλεγχοι, για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως και την 31.03.2012 ολοκληρώνονται μέχρι την 30/4/2014.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-ΠΟΛ. 1236/2013
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRkRMTzMyOGhDREE/edit?usp=drive_web

ΠΟΛ. 1235/2013-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Mε την Α.Υ.Ο-Πολ. 1235/18.10.2013 του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2693/22.10.2013 τεύχος Β') με θέμα " Καθορισμός δείγματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β'), των επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από την 01.04.2012 έως και την 31.10.2012, καθώς και εκείνων των οποίων η διαχειριστική περίοδος ενώ είχε λήξει έως και 31.03.2012 δεν είχαν συμπεριληφθεί στη διαδικασία καθορισμού του δείγματος των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1165/2012 (Φ.Ε.Κ. 2248 Β') και ΠΟΛ. 1211/2012 (Φ.Ε.Κ. 3343 Β') ως και λοιπά θέματα ελέγχου των υποθέσεων αυτών"ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Η υπαγωγή των υποθέσεων στο δείγμα θα γίνει βάσει κατάταξης που θα προκύψει από μοριοδότηση κατόπιν εφαρμογής των κριτηρίων που ορίζονται στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/23.8.2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.3842/2010, όπως ισχύει. Στην ως άνω διαδικασία καθορισμού του δείγματος δε συμπεριλαμβάνονται οι υποθέσεις εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή με αδυναμία έκφρασης γνώμης, για τις οποίες ο Προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας εκδίδει άμεσα εντολή τακτικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/22.7.2011....
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-ΠΟΛ.1235/2013.  
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRkRMTzMyOGhDREE/edit?usp=drive_web

ΠΟΛ.1232/2013-ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Με την Πολ.1232/15.10.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077518 ΕΞ 2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
1. Διενεργήθηκε ανάλυση κινδύνου με εφαρμογή των κριτηρίων της παραγράφου 1 της ανωτέρω απόφασης, επί όλων των υποθέσεων της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας και δημιουργήθηκε μία ενιαία λίστα με σειρά κατάταξης ανάλογα με τη μοριοδότηση της κάθε υπόθεσης.
2. Σύμφωνα με την παράγραφο της ίδιας απόφασης, από αυτή τη λίστα σας αποστέλλονται τόσες υποθέσεις, ώστε να αντιστοιχούν πέντε (5) υποθέσεις σε κάθε ελεγκτή της υπηρεσίας σας.
Στην κάθε υπόθεση αναγράφεται και η παραγραφόμενη χρήση που συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια και η οποία θα ελεγχθεί.3. Όταν η συγκεκριμένη χρήση είναι περαιωμένη/ελεγμένη αλλά η υπόθεση έχει άλλες ανέλεγκτες παραγραφόμενες χρήσεις, τότε θα εκδίδεται εντολή ελέγχου για τη χρήση που συγκέντρωσε τα περισσότερα μόρια 4. Αν διαπιστωθεί ότι η συγκεκριμένη υπόθεση είναι περαιωμένη/ελεγμένη για όλες τις παραγραφόμενες χρήσεις τότε η υπόθεση θα επιστρέφεται, με ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού/Τμήμα Α', ενώ θα σημειώνεται και ο τρόπος έλεγχου/περαίωσής της σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 και θα προωθείται άλλη υπόθεση (η αμέσως επόμενη στην κατάταξη σύμφωνα με τη σειρά μοριοδότησης) σε αντικατάσταση της ως άνω περαιωμένης/ελεγμένης υπόθεσης για όλες τις παραγραφόμενες χρήσεις...............
 Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1232/2013. 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVjJSX0xRZFlsTnM/edit?usp=drive_web

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

ΠΟΛ.1229/2013-ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘ.ΣΗΜ ΤΟΥ Φ.Α.Π

Mε την Α.Υ.Ο-Πολ. 1229/9.10.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων έτους 2013"ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
            ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων για το έτος 2013, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
 Το εκκαθαριστικό σημείωμα Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων έτους 2013 αποστέλλεται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ως το συνημμένο υπόδειγμα, ενώ μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής παραμένει ως έχει.
                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
                                                                                   Θεοχάρης Θεοχάρης
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ 1229/2013 και το εκκαθαριστικό Σημείωμα.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paERUZmFkNk1YOUU/edit?usp=drive_web

ΣΤΟ 3% Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

Περιορίζεται μέχρι και 70% από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους η φορολογική επιβάρυνση στις μεταβιβάσεις ακινήτων. Νέες συνθήκες διαμορφώνονται στην κτηματαγορά, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν παραλύσει. Αρχίζει να κινείται, πράγμα που δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για ολόκληρη την οικονομία. Στην αναθέρμανσή της συμβάλλει και το πάγωμα των αντικειμενικών αξιών.Σε δραστική μείωση του φόρου στις μεταβιβάσεις ακινήτων προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από συμφωνία με την τρόικα, η φορολογική επιβάρυνση θα περιοριστεί έως και 70%, καθώς ο βασικός συντελεστής θα υποχωρήσει στο 3% και θα τεθεί σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014.Με τη μείωση του φόρου, στην κυβέρνηση εκτιμούν πως θα διευκολυνθούν οι αγοραπωλησίες ακινήτων και θα δοθεί το... φιλί της ζωής στην κτηματαγορά.Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει και το γεγονός ότι οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο φόρος θα παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα μέχρι και το τέλος του 2015.

πηγή.εθνος

Δ6Α 1160282 ΕΞ 2013- ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Γ.Γ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε

Με την   Αριθμ. Δ6Α 1160282ΕΞ2013 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ   2666/21.10.2013 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25−9−2013 (Β΄ 2417) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
                                    αποφασίζουμε:
 Ι. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 (Β΄ 2417) απόφασή μας, ως εξής:
 α) Προσθέτουμε στην παράγραφο 1 περίπτωση δ΄, ως κατωτέρω:
 «δ. Παρακολούθηση των Ειδικών Λογαριασμών των Τελωνείων και αξιοποίηση αυτών»
 β) Προσθέτουμε νέα παράγραφο 2, ως κατωτέρω:
 «2. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.01.2014»
 γ) Αναριθμούμε την παράγραφο 2 σε 3.
 II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ 2013/25.9.2013 απόφασή μας
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2013                                       Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
                                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Δ12Β 1159820-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με την  Αρ.Πρωτ. Δ12Β 1159820 ΕΞ 2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων και μη' διευκρινίζονται τα ακόλουθα. 
Ειδικότερα, 
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 1. Με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 ορίζεται μεταξύ άλλων, ότι η υπεραξία που προκύπτει από
μεταβιβάσεις μετοχών, εισηγμένων και μη, που θα
πραγματοποιηθούν από την 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά υπόκειται σε φόρο, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 5 του άρθρου 42 του ίδιου νόμου, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης των μετοχών. 
2. Όσον αφορά τις μεταβιβάσεις μετοχών που θα πραγματοποιηθούν μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2013, εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του ν. 2238/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994, ήτοι τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησής τους απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, ενώ κατά τη μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χ.Α η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό ( 5% ).
 3. Μετά την έκδοση της παρούσας ανακαλείται η αριθ. Δ12Β 1118717 ΕΞ 2013/25.7.2013 διαταγή μας.                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                                      ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

Νέο σύστημα συλλογής αποδείξεων θα ισχύσει με την είσοδο του νέου έτους. Οι συναλλασσόμενοι με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες θα εξασφαλίζουν μείωση φόρου μέχρι και 40%. Αντιμέτωποι με το μέτρο βρίσκονται κυρίως γιατροί, νοσηλευτές, δικηγόροι. Η πάταξη της φοροδιαφυγής θα σημάνει για το Δημόσιο επιπλέον εισπράξεις τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι η επέκταση του μέτρου και σε υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, ελαιοχρωματιστές. Μεγάλες εκπτώσεις φόρου προβλέπονται στο τελικό σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το σύστημα συλλογής αποδείξεων για το 2014.Σύμφωνα με το σχέδιο, όσοι φορολογούμενοι χρησιμοποιούν στις συναλλαγές τους με ελεύθερους επαγγελματίες πλαστικό χρήμα, θα εξασφαλίζουν «γενναία» μείωση φόρου μεταξύ 30% και 40%.Οι συναλλαγές, για να δίνουν «μπόνους», θα πρέπει να γίνονται με πιστωτικές - χρεωστικές κάρτες αλλά και με φοροκάρτα ή «κάρτα αποδείξεων» όπως την έχει ονομάσει το υπουργείο.Σε πρώτη φάση το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ για γιατρούς, νοσοκομεία, κλινικές και δικηγόρους και υπολογίζεται πως η συνολική πρόσθετη ωφέλεια για τους φορολογουμένους θα κυμανθεί μεταξύ 150 και 200 εκατ. ευρώ.     πηγή.εθνος

Δ33 5037619 ΕΞ 2013- ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κ.Λ.Π

Με την Α.Υ.Ο-Αριθμ. πρωτ.: Δ33 5037619 ΕΞ/18.10.2013 ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2656/18.10.2013 τεύχος Β') τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού." ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
1.Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας. Ειδικά, για τους έγγαμους δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 61 του Κ.Φ.Ε.
 2. Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.
 Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο  Δ33 5037619 ΕΞ/18.10.2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTzJnZl9EMndmSVE/edit?usp=drive_web

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

505 ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 60 ΔΙΣ €

Στους 8.000 οι εκατομμυριούχοι στη χώρα μας καθώς μόνο στο
Χρηματιστήριο Αθηνών 2.687 άτομα διαθέτουν μετοχές αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ.
Οι δραματικές ανισότητες παραμένουν το κύριο χαρακτηριστικό στην κατανομή του πλούτου αυτού του πλανήτη, καθώς το 0,7% του παγκόσμιου πληθυσμού (32 εκατ. πολυεκατομμυριούχοι) ελέγχει το 41% του παγκόσμιου πλούτου, που σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Ερευνητικού Ινστιτούτου της Credit Suisse ανήλθε στα  επίπεδα ρεκόρ των 241 τρισ. δολ. το 2013. ......
πηγή. το βήμα 

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

ΑΚΙΝΗΤΑ :ΠΟΙΟΙ ΧΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟ

Αλλάζει εκ βάθρων το σύστημα φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας από το 2014 με την θεσμοθέτηση ενός νέου μόνιμου φόρου επί όλων ανεξαιρέτως των ακινήτων ο οποίος θα αντικαταστήσει το Έκτακτο Τέλος και τον ΦΑΠ και θα βεβαιώσει συνολικά έσοδα 3,5 δισ. ευρώ ετησίως.
Ο νέος φόρος επιβάλλεται σε όλα ανεξαιρέτως τα κτίσματα, στα εντός σχεδίου οικόπεδα και στις εκτός σχεδίου εκτάσεις γης (αγρούς, αγροτεμάχια, βοσκότοπους κ.λπ.).
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών το οποίο θα δοθεί για διαβούλευση εντός της ερχόμενης εβδομάδας φορο - ελαφρύνσεις θα προκύψουν με την εφαρμογή του Ενιαίου Φόρου σε όσους κατέχουν μόνο ηλεκτροδοτούμενα διαμερίσματα και πληρώνουν σήμερα μόνο το «χαράτσι» μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. ..............
πηγή.http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113133345

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2013

Δ12Β 1158092 ΕΞ 2013- ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ Η ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 1/3 ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

Με την Δ.Λ.- Αριθ. πρωτ.: Δ12Β 1158092 ΕΞ 17.10.2013 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Επιστροφή ποσών σε μετόχους ανώνυμης εταιρίας από μείωση τακτικού αποθεματικού συνεπεία μείωσης μετοχικού κεφαλαίου" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται από τα καθαρά κέρδη που απομένουν μετά την αφαίρεση κάθε εταιρικού βάρους, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου εισοδήματος, κατά τη διανομή τμήματός του ενεργείται μόνο παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994 (παρακράτηση φόρου διανεμομένων κερδών).
 Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ- Δ12Β 1158092 ΕΞ 2013
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUW9ZV3c3VjhyUmM/edit?usp=drive_web

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Η ΕΦΟΡΙΑ ΒΑΖΕΙ"ΧΕΡΙ"ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

«Χέρι» σε περισσότερους από 50.000 τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογουμένων έχει βάλει η Εφορία από την αρχή του έτους για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.
Τα αιτήματα που έχουν δεχθεί και έχουν εκτελέσει οι τράπεζες από τις αρχές του έτους εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 130%, γεγονός που δείχνει ότι μια καταιγίδα κατασχέσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Τα κατασχετήρια, σύμφωνα με «Τα Νέα» αφορούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορολογουμένων από μια δεξαμενή οφειλών η οποία ξεπερνά τα 60 δισ. ευρώ και το μακρύ χέρι του Δημοσίου, μέσω τραπεζών, αγγίζει από τρεχούμενους λογαριασμούς, λογαριασμούς μισθοδοσίας έως και προσθεσμιακές καταθέσεις. Όσο για το ύψος της κατάθεσης στην οποία μπορεί να γίνει κατάσχεση, ξεκινά από λίγα ευρώ και φτάνει μέχρι χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τα χρήματα που υπάρχουν στον λογαριασμό αλλά και τα συνολικά χρέη προς το Δημόσιο.

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

Α.Π. Δ12Α 1149001 ΕΞ 2013-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2112/1920

Με την Δ.Λ με Αριθ.Πρωτ. Δ12Α 1149001 ΕΞ 2013/1.10.2013   του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση αποζημιώσεων του ν.2112/1920" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα 
Η αποζημίωση εθελούσιας αποχώρησης που θα σας καταβληθεί από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. στο έτος 2013 και η οποία απορρέει από τη λύση της εργασιακής σχέσης που είχατε βάσει της νέας πρόσληψης και της νέας σύμβασης που είχατε υπογράψει την 28.7.2012, θα φορολογηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.2 του παρόντος χωρίς να ληφθεί υπόψη το ποσοστό της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης που εισπράξατε από την ATEbank στις 30.4.2013. Η εν λόγω αποζημίωση απόλυσης απορρέει από τη λύση της προηγούμενης εργασιακής σχέσης που είχατε με την ATEbank και η οποία σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος αποτελεί εισόδημα του οικ. έτους 2013 (χρήσης 2012) καθόσον η απόλυσή σας από την ATEbank έλαβε χώρα στις 27.7.2012.
Τέλος, διευκρινίζεται, ότι τα αναφερόμενα στην παρ.3 του παρόντος έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις όπου δικαιούχοι λαμβάνουν αποζημιώσεις απόλυσης από διαφορετικούς εργοδότες στους οποίους απασχολούνταν παράλληλα και δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωσή σας.
Δείτε ολόκληρη την Δ12Α1149001 ΕΞ 2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3peXFZUk1sMXFWcTA/edit?usp=drive_web

ΠΟΛ.1234/2013-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Α.Π ΤΩΝ Φ.Π

Με την Α.Υ.Ο -Πολ. 1234/15.10.2013 του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2600/15.10.2013-τεύχος Β' )με θέμα "Διαχείριση των τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω διαδικτύου"ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
                     αποφασίζουμε:
 1. Από την ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2013 η διαδικασία διόρθωσης στοιχείων ακινήτων που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1225/24.12.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε από την ΠΟΛ.1188/30.7.2013 δηλαδή η υποβολή τροποποιητικών (συμπληρωματικών – ανακλητικών) δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2011 και επομένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, μετά την έκδοση του αρχικού εκκαθαριστικού ΦΑΠ του αντίστοιχου έτους. Εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η ΠΟΛ.1188/30.7.2013 για την υποβολή εμπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει περισσότερες από μία τροποποιητικές δηλώσεις, με την προϋπόθεση ότι έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση στην προηγούμενη υποβληθείσα τροποποιητική δήλωση.
 2. Κατά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναγράψει σε εμφανιζόμενο πεδίο, στοιχεία που δικαιολογούν την εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή εμπραγμάτου δικαιώματος.
 3. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει την τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων, για διόρθωση της δήλωσης ΦΑΠ του οικείου έτους, με τη χρήση ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, ακόμα και στην περίπτωση που έχει υποβάλει χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων. Στις περιπτώσεις αυτές για την εκκαθάριση του ΦΑΠ λαμβάνεται υπόψη, η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση.
 4. Η εκκαθάριση των δηλώσεων πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών, και ο φορολογούμενος λαμβάνει γνώση της νέας εκκαθάρισης με ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου και δύναται να προβάλει και να εκτυπώσει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής. Οι χρηματικοί κατάλογοι και το ατομικό φύλλο έκπτωσης μετά από κάθε εκκαθάριση δημιουργούνται από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ανά Δ.Ο.Υ. και λαμβάνουν αριθμό χρηματικού καταλόγου και ΑΦΕΚ από τα αντίστοιχα βιβλία που τηρεί η Δ.ΗΛΕ.Δ. για λογαριασμό κάθε Δ.Ο.Υ. Οι χρηματικοί κατάλογοι και τα ΑΦΕΚ εκτυπώνονται και υπογράφονται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ ή τον προϊστάμενο του τμήματος Συμμόρφωσης και σχέσεων με τους φορολογούμενους.
 5. Με τη χρήση της ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφαρμογής πραγματοποιείται και η υποβολή των εκπροθέσμων τροποποιητικών δηλώσεων. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. θα αποστέλλει ηλεκτρονικές καταστάσεις στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με τα στοιχεία των φορολογούμενων, για τους οποίους επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία κυρώσεις.
 6. Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αποβιωσάντων καθώς και οι αρχικές δηλώσεις που υποβάλλονται λόγω απόκτησης εμπραγμάτων δικαιωμάτων στο προηγούμενο, από την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης, έτος, εφόσον δεν έχει συντεθεί περιουσιακή κατάσταση του φορολογουμένου, υποβάλλονται χειρόγραφα στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ.
 7. Η διαδικασία χορήγησης απαλλαγών και διόρθωσης φορολογητέας αξίας ακινήτου, που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 4 της ΠΟΛ.1225/24.12.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, πραγματοποιείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος έκδοσης του εκκαθαριστικού σημειώματος – δήλωσης ΦΑΠ του οικείου έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση.
 8. Με νεότερη απόφαση θα καθοριστούν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέγονται δειγματοληπτικά οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση των παραστατικών μεταβολής της περιουσιακής κατάστασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο της ορθής υποβολής τους.
 9. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                                                                                    Ο Υφυπουργός
                                                                                                                 Γ. Μαυραγάνης

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *