Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΟΛ.1214/2014-ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Φ.Π.Α ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ. 1214/30.9.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε.τουΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  2601/30.9.2014 τεύχος Β')  με θέμα " Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
* Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 39.β, δικαίωμα επιλογής ένταξης στο ειδικό καθεστώς έχουν οι υποκείμενοι στο φόρο, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, με την προϋπόθεση ότι και κατά την τρέχουσα διαχειριστική περίοδο μέχρι την άσκηση της επιλογής δεν έχουν υπερβεί το ανωτέρω όριο.
Για τους υποκείμενους των οποίων η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών, ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπολογίζεται με αναγωγή του πραγματοποιηθέντος κύκλου εργασιών σε δωδεκάμηνη περίοδο.
 * Για την ένταξη στο ειδικό καθεστώς απαιτείται η υποβολή δήλωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι.Α της παρούσας.
*Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος, η δήλωση ένταξης στο καθεστώς γίνεται δεκτή έως 20.10.2014 και η ένταξη ισχύει από 1.10.2014. Στην περίπτωση αυτή ο υποκείμενος στο φόρο, που έχει ήδη εκδώσει φορολογικά στοιχεία χωρίς την ένδειξη που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 υποχρεούται να ενημερώσει τους πελάτες του ότι έχει ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς από 1.10.2014.  ..........
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ. 1214/2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTW9kd1FJNV9jdjg/edit

ΠΟΛ.1212/2014-ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΦΠΑ

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ.1212/26.9.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε.τουΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2602/30-9-2014 τεύχος Β') με θέμα " Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
* Οι αιτήσεις επιστροφής, που υποβάλλονται από υποκείμενους που πραγματοποιούν απαλλασσόμενες πράξεις ή πράξεις φορολογητέες εκτός Ελλάδας, με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του συνολικού κύκλου εργασιών τους κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και περιλαμβάνονται σε κατάλογο επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο, καθώς θεωρούνται για τους σκοπούς της ανάλυσης κινδύνου που ορίζεται στις ΑΥΟ ΠΟΛ.1090/2.4.2012 και ΠΟΛ.1067/3.4.2013 ως εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου.
*  Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο κατάλογος της παραγράφου 1 θα καταρτιστεί άμεσα με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα ισχύει για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής, που έχουν υποβληθεί από 1.1.2014 από τις επιχειρήσεις που θα περιλαμβάνονται στον κατάλογο, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει ο έλεγχος.
 Δείτε ολόκληρη την  Α.Υ.Ο-Πολ. 1212/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTzFLdF9mRjYweU0/edit

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Με τροπολογία-προσθήκη που κατατέθηκε στη Βουλή, παρατείνεται επιπλέον η προθεσμία των  έξι (6) μηνών από την έκδοση εκάστης απόφασης υπαγωγής για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου για έργα που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/11. Με τη νέα ρύθμιση ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αποδεικτικού έγκρισης τραπεζικού δανείου η 31-3-2015.
Η σχετική ρύθμιση προστίθεται στη σειρά των νομοθετικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ρευστότητας. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στο ν.3299/04:
Α) Δόθηκε  στους επενδυτές με το Ν. 4242/2014 οριζόντια τελική παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδύσεων έως την 31-12-2015, εκτός αν προβλέπεται απώτερη ημερομηνία στην απόφαση υπαγωγής.
Β) Εναλλακτικά, σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις έχουν υλοποιήσει το 50% της επένδυσης έως την 31-12-2014, μπορούν να αιτηθούν παράτασης ώστε να ολοκληρώσουν την επένδυση τους μέχρι την 31-12-2016. Σχετικές αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως την 30-06-2015.
Γ) Κατ’ εξαίρεση, για όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα παραπάνω  χρονοδιαγράμματα, λόγω αιτιολογημένων ειδικών και απρόβλεπτων δυσχερειών, τους παρασχέθηκε η δυνατότητα να αιτηθούν έως την 30-6-2014 παράταση προκειμένου να ολοκληρώσουν την επένδυση τους έως 31-12-2016. Τα σχετικά αιτήματα θα έχουν κριθεί εντός του 2014.
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης Μηταράκης αναφερόμενος στις παραπάνω ρυθμίσεις προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Με τον Αναπτυξιακό Νόμο, όπως τροποποιήθηκε το 2013, το Υπουργείο Ανάπτυξης έβαλε τις βάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων στην προσπάθεια υλοποίησης των επενδύσεων τους. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε  με την οριζόντια παράταση που δόθηκε το 2014 προκειμένου να διευκολύνει την υλοποίηση επενδυτικών έργων του παλαιότερου αναπτυξιακού Νόμου 3299/04. Με τις ρυθμίσεις που προωθήθηκαν έχουν εξαντληθεί πλέον όλα τα περιθώρια για την στήριξη επενδυτικών σχεδίων που λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχουν εισέλθει ακόμα στη διαδικασία της υλοποίησης.
Βούληση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας είναι να συμπαρασταθεί έμπρακτα στις προσπάθειες των υγιών επιχειρήσεων και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την απελευθέρωση κονδυλίων και τη χρηματοδότηση νέων έργων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ο οποίος θα ψηφιστεί εντός του έτους».

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ 2014

Αναρτήθηκαν  σήμερα στο  site της  Γ.Γ.Π.Σ οι "Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις Προσωρινής Δήλωσης  Φ.Μ.Υ 2014"
 1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet . Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Προσωρινή Δήλωση Φ.Μ.Υ.;
Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται. Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης ΦΜΥ από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet . Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν η δήλωση ΦΜΥ να υποβάλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.
2. Για ποια κατηγορία εισοδήματος η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου είναι υποχρεωτική με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας;
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1033/18.02.2011, όπως τροποποιήθηκαν με την ΠΟΛ 1214/07.12.2012, τόσο οι αρχικές όσο και οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου (για όλες τις κατηγορίες εισοδημάτων, δηλαδή για εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα), είτε είναι εμπρόθεσμες είτε είναι εκπρόθεσμες, διαχειριστικής χρήσης 2010 και μετά, υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο  www.gsis.gr.  Δείτε και τις 30 Ερωτήσεις -Απαντήσεις. 
 http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQsPages/FAQs_prosoriniFMY.html

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20:30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014Στο αυτοματοποιημένο δίκτυο Καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων οι πολίτες μπορούν να εξοφλούν τις βεβαιωμένες οφειλές ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος έως και αύριο Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι τις 14:30

και σε όσα Ταχ. Καταστήματα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο μέχρι ώρα 20:30.

Στην ιστοσελίδα www.elta.gr αναζητείστε τον πίνακα των 59 Ταχυδρομικών Καταστημάτων που λειτουργούν με συνεχόμενο ωράριο μέχρι τις 20:30.

Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ,ΦΟΡΩΝ, ΑΥΞΗΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΝ

Μείωση τεκμηρίων με αναδρομική ισχύ, μείωση προσαυξήσεων έως και 100% και αύξηση των δόσεων για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μείωση των συντελεστών φορολόγησης των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών στο 20% από 26% που είναι σήμερα, σταδιακή μείωση του φόρου πολυτελείας και της εισφοράς αλληλεγγύης, μείωση της φορολογίας στα ακίνητα, καθώς και νέο λογιστικό δίκαιο για τις επιχειρήσεις, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο της κυβέρνησης για το 2015. Ταυτόχρονα με τις ανωτέρω εξαγγελίες που θα δημοσιοποιηθούν με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, θα ανακοινωθούν και τα σχέδια για το 2016, που περιλαμβάνουν μείωση των συντελεστών φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς και περαιτέρω μειώσεις των συντελεστών για τις επιχειρήσεις και της εισφοράς αλληλεγγύης...........
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής.
http://www.kathimerini.gr/785722/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/meiwseis-tekmhriwn-forwn-ay3hsh-dosewn-gia-apoplhrwmh-xrewn

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 30% ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2015

Τέσσερα χρόνια μισθοί και συντάξεις πήγαιναν από ψαλίδι σε μαχαίρι. Από τον Ιανουάριο του 2015, μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιο καθαρό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ που είδαν τις αποδοχές τους να συρρικνώνονται βίαια και σε ό,τι απέμενε ερχόταν και η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης να δώσει τη χαριστική βολή, θα πάρουν μια πρώτη μικρή ανάσα.
Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ενσωματώσει στον προϋπολογισμό του 2015 τη μείωση 30% της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης σε πρώτη φάση, με την προοπτική περαιτέρω συρρίκνωσης επιπλέον 20% κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Αν όλα πάνε σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, το 2016 η έκτακτη εισφορά θα μας κουνήσει το μαντίλι.  ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο από τα νέα.
http://www.tanea.gr/news/economy/article/5163543/orizontiameiwsh-30-apo-to-2015/

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Α.Π.-47159 /ΕΥΘΥ 1045 -ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Με  την Αριθ. Πρωτ.: 47159 /ΕΥΘΥ 1045 του ΥΠΑΑΝ με θέμα "Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου"ορίζεται ότι,
Ειδικότερα,
Με διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014) και για την κατασκευή τεχνικών έργων, υπόχρεος για την απόδοση του ΦΠΑ στο δημόσιο καθίσταται ο λήπτης τιμολογίου, αντί αναδόχου-εργολήπτη, που είναι ο εκδότης του τιμολογίου (αντιστροφή υποχρέωσης).
Κατά συνέπεια οι εργολήπτες-ανάδοχοι τεχνικών έργων (ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων, τηλεθέρμανσης κλπ) εκδίδουν τιμολόγια χωρίς να επιβάλλουν ΦΠΑ, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην επομένη παρ. 3.
Δεδομένου δε ότι πρόκειται για αγαθά επένδυσης, τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε φορολογητέα (για το ΦΠΑ) δραστηριότητα, ο αναλογών ΦΠΑ προσαυξάνει τόσο το φόρο εκροών όσο και το φόρο εισροών της ίδιας φορολογικής περιόδου (χρεοπίστωση). Αποτέλεσμα αυτού του μηχανισμού είναι ο λήπτης του τιμολογίου να μην εκταμιεύει ποσό προς απόδοση ΦΠΑ στο Δημόσιο, αφού το ποσό που οφείλει να αποδώσει συμψηφίζεται στην ίδια περιοδική δήλωση με το ισόποσο που δικαιούται να εκπέσει..........
Δείτε ολόκληρη την  47159 /ΕΥΘΥ 1045.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM0N2YTdhOE1lSHc/edit 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ TAXIS ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΜΗ ΑΙΧΜΗΣ

Η Γ.Γ.Δ.Ε. και Γ.Γ.Π.Σ. ανακοινώνουν τα ακόλουθα:  
Λόγω της ταυτόχρονης λήξης των ημερομηνιών υποβολής του Φ.Π.Α., πληρωμής της 2ης δόσης της φορολογίας εισοδήματος και πληρωμής της 1ης δόσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α., παρατηρείται υψηλό φορτίο στις υποδομές του ΤΑΧΙS τις ώρες 9:00 – 15:00 και 17:00 – 20:00.
Με δεδομένο ότι όλοι οι διαθέσιμοι υπολογιστικοί πόροι έχουν ήδη διατεθεί για τις συγκεκριμένες ανάγκες, παρακαλούνται οι φορολογούμενοι να χρησιμοποιούν το ΤΑXIS για την εκτύπωση των εκκαθαριστικών φορολογίας εισοδήματος και ΕΝ.Φ.Ι.Α. τις ώρες μη αιχμής και κατά προτίμηση μετά τις 22:00 .

ΠΟΛ.1211/2014- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Με την Πολ.1211/24.9.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Συμπλήρωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλίου, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι στην παράγραφο 8 της ΠΟΛ.1076/17.3.2014 εγκυκλίου προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις εταιρίες, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κατά το μέρος που τα κεφάλαιά τους είτε προέρχονται από ναυτιλιακή δραστηριότητα ή αποτελούν επενδύσεις από ναυτιλιακά κεφάλαια και εφόσον ανήκουν σε συνδεόμενα με τις εταιρίες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τον ν.27/1975 και το ν.δ. 2687/1953 φυσικά πρόσωπα, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, οι διατάξεις που διέπουν τη φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και των συνδεόμενων φυσικών προσώπων, μόνο σε σχέση με το εισόδημα που απορρέει από τις επιχειρήσεις αυτές, δεν θίγονται από τις διατάξεις του ίδιου νόμου.»
                                   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                           ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΠΟΛ.1201/2014-ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡ. ΣΤΟΙΧ

Mε την Πολ.1201/4.9.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2533/23.9.2014 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄), ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄) και ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014), ως ακολούθως:
Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 1 μετά τη φράση «κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα», προστίθεται η φράση «με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους».
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1201/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paV9WSjhXUlJaWUU/edit

MΕΧΡΙ 30/1/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Με την Αρ. Πρωτ: ΔΕΣ 1130662 ΕΞ 2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής" παρατείνεται μέχρι 30/1/2015(από 26/9/2014)
Ειδικότερα,
Η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 26/09/2014 με το ΔΕΣ Γ 1108349 ΕΞ 2014 έγγραφο μας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 30η Ιανουαρίου 2015. ...
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΣ 1130662 ΕΞ 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS1lLMF81ZWNxYXM/edit 

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΟΛ.1202/2014-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΩΝ ΠΟΣΩΝ

Με την Πολ.1202/8.9.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  2531/23.9.2014 τεύχος Β' )  με θέμα "Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Η φορολογική οφειλή ή απαίτηση του φορολογούμενου για μία ή περισσότερες χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ή επιστρεπτέο ποσό στα παρακάτω κατά περίπτωση βιβλία:
α. Εισπρακτέων εσόδων προϋπολογισμού ή εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών. Σε αυτό καταχωρίζονται κατά κωδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) τα ποσά των φορολογικών οφειλών που βεβαιώνονται, που εισπράττονται και που διαγράφονται.
β. Παραλαβής και βεβαίωσης εισπρακτέων εσόδων, όπου καταχωρίζονται τα ποσά των φορολογικών οφειλών με βάση τον εκτελεστό τίτλο.
γ. Επιστροφών και διαγραφών, στο οποίο καταχωρίζονται τα ποσά που κατά περίπτωση διαγράφονται ή επιστρέφονται.. ................
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1202/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ1NVVGZLTDEwQzA/edit

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 30% ΤΟΥ ΕΦΚ

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τη μείωση της φορολογίας στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30%, για την προσεχή χειμερινή περίοδο από 15 Οκτωβρίου 2014 έως και 30 Απριλίου 2015. Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει πως ο συντελεστής Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (ντίζελ) θέρμανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη) θέρμανσης που τίθενται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, μειώνεται από 330 ευρώ το χιλιόλιτρο σε 230 ευρώ το χιλιόλιτρο.
πηγή. ναυτεμπορική

ΠΟΛ 1210/2014-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Mε την Πολ. 1210/22.9.2014  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2530/23.9.2014 ) με θέμα " Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο"  ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Την ηλεκτρονική δημοσίευση σε δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, των στοιχείων περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων που εκδίδονται από το Δημόσιο, τηρουμένων των προθεσμιών καθώς των λοιπών διαδικασιών δημοσίευσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 20 και 41 του ν.δ. 356/1974.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1210/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRWJJMHJzbEFOYjg/edit

ΠΟΛ.1205-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.-ΑΥΟ 1279/2014 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ)

Mε την Πολ. 1205/12.9.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β')  με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ 1279/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014.», όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Σε περίπτωση τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, όσον αφορά σε κοινόχρηστο και κοινόκτητο χώρο ακινήτου, προκειμένου να ορισθεί ότι τμήμα αυτού θα ανήκει κατ’ αποκλειστική χρήση ή θα αποτελεί παρακολούθημα συγκεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας, δεν απαιτείται η μνημόνευση και επισύναψη του πιστοποιητικού του άρθρου 1 της παρούσας από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι συμπράττουν στην πράξη αυτή, εφόσον δεν πραγματοποιείται ουδεμία μεταβολή στις δικές τους οριζόντιες ιδιοκτησίες ή στα ποσοστά συνιδιοκτησίας αυτών επί του ακινήτου.»
Δείτε ολοκληρη την Πολ.1205/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYl9MTC1rTFlJek0/edit

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΟΛ.1209/2014- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΕΤΟΥΣ 2014

Με την Πολ.1209/19.9.2014  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2505/22.9.2014 τεύχος Β' ) με θέμα "Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, μετά την τροποποίηση του Ν. 4223/2013 με τις διατάξεις του δέκατου όγδοου άρθρου του Ν. 4286/2014, απαιτείται νέα εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η ίδια πράξη εκδίδεται και σε κάθε περίπτωση εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α. μετά από εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση. Η πράξη αυτή υπογράφεται από τη Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ή από τα πρόσωπα στα οποία έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα αυτή, κατά περίπτωση.  .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1209/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcnF0djZsNzY0MHM/edit

ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

Το άρθρο δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα  "  H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ" σελίδα  30.
Αρθρο 
του κ. Αθανασίου Λ. Βουθούνη , Οικονομολόγου, Φορολογικού Συμβούλου, Προέδρου & Δ.Σ. της εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».

Με τους νόμους 4261/2014 και 4281/2014, επέρχονται οι κάτωθι τροποποιήσεις στον Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2589/2000):

Α. Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής

Με το άρθρο 185 του Ν. 4261/05-05-2014 προστέθηκε στον Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) νέο άρθρο 39β΄ με τίτλο Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά τον χρόνο είσπραξης της αντιπαροχής, και ισχύει για συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 1ης Οκτωβρίου 2014 και εφεξής.

Ειδικότερα:

Το ειδικό αυτό καθεστώς είναι προαιρετικό, παρέχεται η δυνατότητα στα υποκείμενα στο φόρο των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν έχουν υπερβεί τις 500.000 ευρώ, να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος καταβολής κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων.  .......
Δείτε το ολόκληρο το  άρθρο του κ. Αθανασίου Βουθούνη. 
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMi1hT29seUFXSkU/edit

ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ

ΑΠΕΡΓΙΑ  23ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2014
Συμμετέχουμε μαζικά ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΑΝΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την ΤΡΙΤΗ 23.9.2014, ημέρα που κρίνεται στο Άρειο Πάγο η δουλειά, η ζωή με αξιοπρέπεια, το μέλλον 595 καθαριστριών του Υπουργείου Οικονομικών. Ένα ολόκληρο χρόνο ο αγώνας τους έγινε σύμβολο για όλη την κοινωνία που δοκιμάζεται και εμείς είμαστε στο πλευρό τους , περήφανοι που τις εκπροσωπούμε.
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΟΛΟΙ.
Έχουν κερδίσει πρωτόδικη απόφαση που τις δικαιώνει και ορίζει την επιστροφή τους στη δουλειά. Η Κυβέρνηση ζητά να αναιρεθεί από τον Άρειο Πάγο. Θα σταθούνε και τώρα όρθιες και εμείς δίπλα τους πιστεύοντας ακράδαντα στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.
ΖΗΤΑΜΕ :
Την άρση της διαθεσιμότητας . 
Την εφαρμογή του υπ' αριθμ.1584/2014 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), που κρίνει παράνομη τη διαθεσιμότητα και ορίζει την άμεση επιστροφή στις θέσεις εργασίας μας.

Διεκδικούμε δουλειά με αξιοπρέπεια για όλους και όλες. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ TO ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ !!!

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΡΙΤΗ 23.9.2014 & ΩΡΑ 8:30 π.μ. ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 121 ΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟ : ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                          ΕΙΡΗΝΗ ΥΦΑΝΤΗ

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ 1/10/2014 ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΦΟΡ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

Με την Δ6Α 1126968 ΕΞ 2014 /16.9.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του ΥΠΟΙΚ (που δημοσεύθηκε στο ΦΕΚ 2484/18-9-2014  τεύχος Β') με θέμα "Καθορισμός του χρόνου λειτουργίας Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178) " Έρχονται  Φορολογικοί έλεγχοι από 1η Οκτωβρίου 2014 σε Μεγάλες  Επιχειρήσεις και Φορολογούμενους Μεγάλου Πλούτου.
Ειδικότερα,
Καθορίζουμε:
1. Την 1 Οκτωβρίου 2014, ως ημερομηνία λειτουργίας των κατωτέρω Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων:
α) Της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), με τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 24 και 26, αντίστοιχα, της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασής μας και αποτυπώνονται στις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178).
β) Του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), με τις αρμοδιότητες και την δομή, που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 25 της αναφερθείσας, στην περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 1΄ της παρούσας παραγράφου, απόφασής μας και αποτυπώνονται στις διατάξεις του άρθρου 78 του Π.Δ. 111/2014.
γ) Των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή, που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 27 της προαναφερθείσας, στις προηγούμενες περιπτώσεις της ίδιας υποπαραγράφου, απόφασής μας και αποτυπώνονται στις διατάξεις του άρθρου 80 του Π.Δ. 111/2014, εκτός από το Τμήμα, του οποίου η ημερομηνία λειτουργίας καθορίζεται με την παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης.  .................
Δείτε ολόκληρη την Δ6Α 1126968 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNGI0Rm1OTmVaRjA/edit

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟ TAXIS ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α


21/9/2014  ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει την ολοκλήρωση της νέας εκκαθάρισης Εν.Φ.Ι.Α. που περιλαμβάνει: (α) περιπτώσεις οικοπέδων που βρίσκονται σε περιοχές που δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτων λαμβάνοντας υπόψη την ευνοϊκότερη φορολογητέα αξία μεταξύ Φ.Α.Π. 2013 και Εν.Φ.Ι.Α.,  (β) εξαίρεση από το φόρο ακινήτων που βρίσκονται στη νήσο Κεφαλληνία, (γ) την απαλλαγή από τον κύριο φόρο του υπολοίπου οικοπέδου ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης και (δ) τη μείωση του συντελεστή συμπληρωματικού φόρου μη ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων των Ν.Π.Δ.Δ. που δεν εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ ΓΙΑ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ

Σχέδιο επαναπατρισμού κεφαλαίων με εφάπαξ φόρο 15%, ή 7,5% αν επενδυθούν, μελετά η κυβέρνηση – παραμένει αγκάθι η τρόικα

Φέρτε πίσω τα λεφτά και ξεχάστε πόθεν έσχες, φορολογικούς ελέγχους και συντελεστές 42%. Βάλτε τα στις ελληνικές τράπεζες με εφάπαξ φόρο 15% ή κάντε επενδύσεις και εξασφαλίστε φορολόγηση του κεφαλαίου με συντελεστή 7,5% μια κι έξω και πλήρη φορολογική αμνηστία. Κοινώς φέρτε τα λεφτά, δώστε  κατιτί και δεν σας ενοχλήσουμε ξανά.....

πηγή.τα νέα

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Ο "ΝΟΜΟΣ" ΚΑΤΣΕΛΗ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2016

Ημερομηνία λήξης το τέλος του 2015 θα έχει η ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων. Από το 2016 και με την προϋπόθεση βεβαίως ότι η οικονομία θα έχει εισέλθει σε τροχιά ανάπτυξης, τόσο η ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια, όσο και ο «νόμος Κατσέλη» για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά θα αντικατασταθούν από ένα αναμορφωμένο πτωχευτικό δίκαιο για τις επιχειρήσεις, αλλά πλέον και για τα φυσικά πρόσωπα. Και αυτό διότι, όπως επισημαίνουν στην «Κ» κύκλοι του υπουργείου Ανάπτυξης, τόσο ο νόμος Κατσέλη όσο και η προωθούμενη ρύθμιση για τη διαχείριση του χρέους των επιχειρήσεων θεωρούνται εμβαλωματικές λύσεις που θεσπίστηκαν ακριβώς για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, όπως ήταν αυτές που προκάλεσε η οικονομική κρίση. Την ίδια ώρα το εάν θα δοθεί παράταση ή όχι στη ρύθμιση που προβλέπει αναστολή των πλειστηριασμών και πόσης διάρκειας θα είναι αυτή, θα εξαρτηθεί πιθανότατα από τις πολιτικές εξελίξεις και από την πορεία της συνολικής διαπραγμάτευσης με την τρόικα. 
Ο νόμος 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, γνωστός και ως «νόμος Κατσέλη», θα έχει αναδρομικότητα ισχύος, ακόμη και μετά την κατάργησή του. ..........
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής 

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ: ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Την κατάργηση του φορολογικού πιστοποιητικού των επιχειρήσεων από την 1η Ιανουαρίου 2016 προανήγγειλε σήμερα, Παρασκευή, ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, μιλώντας σε διεθνές συνέδριο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στην Αθήνα.
Αναφερόμενος στο χαιρετισμό του στο θέμα του συνεδρίου «Αποτελεσματικότεροι Έλεγχοι σε Πολυπλοκότερο Περιβάλλον» ο κ. Μαυραγάνης ανέφερε πως έχει μεγάλο ενδιαφέρον για δύο λόγους, αφενός διότι από το 2016 θα ισχύουν οι νέοι κανόνες που τέθηκαν με την Οδηγία 2014/56 για τους ορκωτούς ελεγκτές, και αφετέρου διότι από τη χρονιά αυτή και συγκεκριμένα για χρήσεις που αρχίζουν από 1η Ιανουαρίου 2016, το φορολογικό πιστοποιητικό στη μορφή που είναι σήμερα δεν θα υπάρχει....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του in.gr
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231348959 

ΠΟΛ.1208/2014-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ 1131/2013

Mε την Πολ.1208/17.9.2014 του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2489/18.9.2014 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄), με την οποία καθορίζονται για τα έτη 2011, 2012 και 2013, οι τιμές οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιοχές, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στα φυσικά πρόσωπα, τροποποιείται για το Δήμο Άσσου−Λεχαίου, για τον οποίο η τιμή οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο διαμορφώνεται ως ακολούθως:    69,50€
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1208/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYmpxMjkwdGtEeW8/edit

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΠΟΙΚ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

18.9.2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ.
 Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής:
Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει τη φορολόγηση των κερδών από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 13% και αυτό θα ισχύσει σε κάθε περίπτωση.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Παρατείνεται, έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015, η προθεσμία υποβολής των τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του πρώτου, δευτέρου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση της γγ Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

Η ΓΓΔΕ διευκρινίζει ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική, δεδομένου ότι, συμπίπτει με αυτή της υποβολής των καταστάσεων του τελευταίου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014 και επομένως δεν δύναται να παραταθεί περαιτέρω.
πηγή. ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΟΛ.1200/2014- Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ε9 ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την Πολ. 1200/3.9.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2444/18-9-2014) με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων" ορίζεται  ότι.(Αφορά τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης από 1/1-31/12/ .. )
Ειδικότερα,
 Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που αφορά μεταβολές περιουσιακής κατάστασης, που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα (έντυπο Ε9), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.
Δείτε την Πολ.1200/2014 και το συνημμένο έντυπο Ε9.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ1ZHSjQ4dmFCU0E/edit

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΟΛ.1206/2014-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΙΚΤΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Με την Πολ.1206/16.9.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των συμπλοιοκτησιών παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα" διευκρινίζονται τα ακόλουθα..
Ειδικότερα,
 Οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, συμπεριλαμβανομένων και των συμπλοιοκτησιών και των κοινωνιών αστικού δικαίου, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.
Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι στις πιο πάνω επιχειρήσεις δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος και σε όσες περιπτώσεις αυτό έχει ήδη βεβαιωθεί, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για διαγραφή του ποσού, όπως ορίζει η ΑΥΟ - ΠΟΛ.1167/2.8.2011.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1206/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa0otb215SnNUVnc/edit

Γ.Γ.Δ.Ε.-ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

                          Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Αναφορικά με την φορολόγηση της διατροφής, από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζονται τα εξής:
Όσον αφορά στη χρήση του 2013 καθώς και προγενέστερων ετών, το ποσό της διατροφής που καταβάλλονταν στη σύζυγο ή στον σύζυγο, βάσει δικαστηρίου ή συμβολαιογραφικής πράξης, το οποίο υπερέβαινε τις 5.000 ευρώ, φορολογούνταν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (ν.2238/1994) με συντελεστή 26% και για ποσό διατροφής μέχρι 50.000 ευρώ σύμφωνα με την κλίμακα των μη μισθωτών. Περαιτέρω, υπολογίζονταν προκαταβολή φόρου η οποία όμως σε κάθε περίπτωση συμψηφίζονταν έναντι του φόρου που προέκυπτε για το επόμενο οικονομικό έτος.
Τέλος, τονίζεται ότι πλέον με βάση της διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), η διατροφή που λαμβάνει ο/η δικαιούχος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη από 1.1.2014, απαλλάσσεται από τον φόρο.

Γ.Γ.Δ.Ε - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ

                                        Αθήνα,16 Σεπτεμβρίου 2014.
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει ότι:
α) Η ειδοποίηση των δόσεων που εκτυπώνεται από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (Εφαρμογή Ε9)  αναφέρεται μόνο στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ημερομηνίες καταβολής των δόσεων με βάση την αρχική εκκαθάριση.
β) Η πίστωση των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί από τους φορολογούμενους εμφανίζονται στην «προσωποποιημένη πληροφόρηση» του TAXISNet, στην οποία εμφανίζονται οι καταβολές.
Επιπλέον, όπως έχει ήδη τονιστεί από τη ΓΓΔΕ και σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, τα ποσά που θα προκύψουν από τη νέα εκκαθάριση, όπου αυτή απαιτείται, θα εμφανιστούν στα εκκαθαριστικά που θα αναρτηθούν στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο από τις 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Ιουλιανού 42 – 46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34
Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446
E – mail: pofee@otenet.gr Ιστοσελίδα: www.pofee.gr
ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην σημερινή συνάντηση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μαζί με το προεδρείο της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. με την ΓΓΔΕ κα Σαββαϊδου, όσο αφορά τις ΜΥΦ 2014, υποστηρίχθηκε το καθολικό αίτημα για ετήσια υποβολή και με όριο.
Η κα Γενική Γραμματέας κατανοώντας τα προβλήματα της υποβολής των νέων ΜΥΦ και συμμεριζόμενη το φόρτο εργασίας του κλάδου(ΕΝ.Φ.Ι.Α. κλπ), είπε ότι θα προσπαθήσει για μια λύση που θα ρυθμίζει την ολική μεταφορά της  προθεσμίας υποβολής για όλα τα τρίμηνα του 2014 , η οποία όμως θα είναι και η τελευταία χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ           Καμπάνης Βασίλειος
 

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΕΕ- ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

  Tρίτη 16.9.2014
 Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας  υποχρεούται κάθε έτος  στην ηλεκτρονική διασύνδεση  του αρχείου των ενεργών λογιστών φοροτεχνικών που έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη ΥΔ (Ν 4093/2012 & Ν 4111/2013) με το αρχείο των λογιστών φοροτεχνικών που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ηλεκτρονικά  δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι λογιστές φοροτεχνικοί πρέπει το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2014  να υποβάλουν την προβλεπόμενη ΥΔ  του έτους 2014 (στην περίπτωση που μέχρι σήμερα δεν την έχουν υποβάλει) προκειμένου να διασφαλισθεί η ταυτοποίηση τους στο TAXISNET και να μην αφαιρεθεί η πρόσβαση τους στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

KΟΙΝΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΜΚΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2017

Στην ενοποίηση του AΦM και του AMKA όλων των πολιτών σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει τις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων που, με βάση κεντρική πολιτική απόφαση, θα γίνονται ενιαία από τα μέσα του 2017. Tην ενοποίηση του AΦM και του AMKA προβλέπει η Mελέτη του KEΠE για το Aσφαλιστικό, στο πλαίσιο της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τις φορολογικές αρχές.,,,,
Δείτε το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=33039&subid=2&pubid=113347642

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κρίνει δικαστήριο της Θεσσαλονίκης τη νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι για να αρχίσει οποιαδήποτε δίκη που αφορά ακίνητο, πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό ότι έχει καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) της τελευταίας πενταετίας ή ότι έχει απαλλαγή ο διάδικος από τον ΕΝΦΙΑ.
Η διάταξη αναφέρει πως «είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον υπόχρεο σε ΕΝΦΙΑ  πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. που να βεβαιώνει την πληρωμή ή τη ρύθμιση ή την απαλλαγή του προσφεύγοντα στην Δικαιοσύνη από τον ΕΝΦΙΑ για τα προηγούμενα 5 χρόνια.»       ..........
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.
http://www.naftemporiki.gr/story/856421/antisuntagmatiki-i-proskomisi-bebaiosis-pliromis-enfia-gia-diki-pou-afora-akin 

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 Μελετάται η εξαίρεση παραγώγων που συνδέονται με κρατικά ομόλογα
Το ζήτημα της επιβολής φόρου στις χρηματιστηριακές συναλλαγές στην ευρωζώνη επαναφέρει το Σάββατο η ιταλική προεδρία της ΕΕ στη συνεδρίαση του Eco/Fin που διοργανώνει στο Μιλάνο. Είναι η πρώτη φορά μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές που η ΕΕ θέτει επί τάπητος την έντονα διαφιλονικούμενη αυτή γαλλογερμανική πρόταση. Και η μόλις προ διημέρου εκχώρηση του χαρτοφυλακίου των Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ στον λόρδο Χιλ ασφαλώς θα συζητηθεί από τους ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών και τους κεντρικούς τραπεζίτες ως μια τροχοπέδη στις προθέσεις του Βερολίνου και του Παρισιού «να αναγκαστούν οι τράπεζες να επιστρέψουν στους φορολογουμένους κάποια από τα χρήματα με τα οποία διασώθηκαν», όπως τόνιζαν το 2011 η γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ με τον τότε πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί. ................
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του Βήματος.
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=630897 

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Βελλίδειο και ζήτησε «εκλογές τώρα, το συντομότερο δυνατόν, πριν συνεχιστεί η καταστροφή».
Μεταξύ άλλων εξήγγειλε.
1. Μέτρα για την άμεση άρση της καταστολής στη πραγματική οικονομία:
i. Συστήνουμε Ειδικές Επιτροπές Εξώδικου Διακανονισμού σε κάθε περιφέρεια για την Άμεση εκκαθάριση των βεβαιωμένων και ανείσπρακτων φορολογικών υποχρεώσεων μέχρι τις 31.12.2014
ii. Τα ποσά που θα προκύψουν από την εκκαθάριση ρυθμίζονται σε 84 μηνιαίες δόσεις και σε κάθε περίπτωση έτσι ώστε το συνολικό ποσό των ετήσιων δόσεων να είναι μέχρι το 20% του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.
iii. Σε αντίστοιχη διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προχωρούν και τα ασφαλιστικά ταμεία.
iv. Άμεση παύση ποινικών διώξεων και κατασχέσεων (κάρτα) τραπεζικών λογαριασμών, πρώτης κατοικίας, μισθών, κλπ, καθώς και χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, σε όσους εντάσσονται στη διαδικασία ρύθμισης.
v. Δωδεκάμηνη αναστολή διώξεων και αναγκαστικών μέτρων σε οφειλέτες με αποδεδειγμένο μηδενικό εισόδημα, που εντάσσονται στη ρύθμιση.
vi. Κατάργηση της αντισυνταγματικής αυτόφωρης διαδικασία για οφειλές προς το Δημόσιο.
vii. Κατάργηση της προκαταβολής 50% της βεβαιωθείσας οφειλής ως προϋπόθεση προσφυγής του φορολογουμένου στη Δικαιοσύνη, που οδηγεί σε στέρηση της δικαστικής προστασίας σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν.
2. Άμεση Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.
3. Επαναφορά αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ
4. Θεσμοθετούμε τη «νέα σεισάχθεια» για τη ρύθμιση των λεγόμενων «κόκκινων δανείων», που είναι προϋπόθεση για την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, την αποκατάσταση της ρευστότητας, την ανακούφιση και την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας.
Ο Αλέξης Τσίπρας, στη συνέχεια παρουσίασε ενέργειες που θα έχουν ως στόχο την κάλυψη ρευστότητας στην πραγματική οικονομία: 
«Ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας και τραπεζών ειδικού σκοπού
Επαναφορά κατώτατου μισθού. Αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό στα €751 για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας». ..............κ.λ.π.
πηγή.enikos.gr

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 2015

 Η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και στα εισοδήματα του 2015 ειναι το πρώτο μέτρο που δρομολογήθηκε για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό του 2015, ύψους 2 δις ευρώ, στο οποίο επιμένουν οι δανειστές, όπως διαφάνηκε στο χθεσινό  Eurogroup και παραδέχθηκε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης.  .......
πηγή. η ναυτεμπορική.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Παρά τις ενστάσεις που εξέφρασε η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης για την απόφαση του ΣτΕ για την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου, το υπουργείο δημοσιοποίησε το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου, για την αναστολή -και επισήμως- της κυριακάτικης λειτουργία των καταστημάτων μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Tο υπουργείο Ανάπτυξης δημοσιοποίησε το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας για αναστολή της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων σε δέκα περιοχές της χώρας με βάση πρόσφατη υπουργική απόφαση.

Όπως αναφέρει το έγγραφο: Σας γνωρίζουμε ότι, με την υπαριθμ. 307/2014 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου Επικρατείας, αναστέλλεται η εκτέλεση της υπαριθμ. Κ1-1119/7-7-2014 αποφάσεως του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της κατ΄ αυτής ασκηθείσας αίτησης ακυρώσεως..
πηγή.in.gr

ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Η  Διεύθυνση  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της  Γ. Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  προέβη στην διόρθωση των δόσεων   στα ειδοποιητήρια πληρωμής  του ΕΝ.Φ.Ι.Α .Έτσι  εμφανίζονται πλέον 6 δόσεις αντί των 5. Η πρώτη δόση πληρώνεται μέχρι 30/9/2014 και η τελευταία  27/2/2015. Όσοι έχουν πληρώσει την  πρώτη δόση τον Αύγουστο  εξοφλείται η Α' δόση του Σεπτεμβρίου και εάν το ποσό υπερβαίνει την Α' δόση εξοφλείται και μέρος από την 2η δόση του Οκτωβρίου 2014.

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Δημοσιεύουμε το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας  όπως ψηφίσθηκε στην Ολομέλεια  της Βουλής την 11.9.2014 (πρακτικά ΛΣ'Τ') με θέμα " Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία " ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"- Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ " το οποίο περιλαμβάνει τις διορθώσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Ειδικότερα
Στην ανάρτηση  μας της  9/9./2014 έχουμε επισημάνει τις 10 Κυριότερες αλλαγές που επέρχονται στον ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Δείτε το ψηφισθέν  Νομοσχέδιο.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdlo0dzR4d0VjUk0/edit

27.527 ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ

12.9.2014
 Αναρτήθηκε  σήμερα στο site  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  το παρακάτω,
               ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
27.527 ΜΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ ΚΑΙ ΤΑ  ΤΕΛΩΝΕΙΑ
  Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει τα συνοπτικά αποτελέσματα μερικών επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, από τις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία της Χώρας, κατά το χρονικό διάστημα 7/7/2014 - 7/9/2014.

Α. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Επί συνόλου 19.309 επιχειρήσεων που ελέγχθησαν από τα συνεργεία ελέγχων των Δ.Ο.Υ. το ανωτέρω διάστημα των 9 εβδομάδων, διαπιστώθηκαν σε 2.728 από αυτές συνολικά 6.814 παραβάσεις. Η παραβατικότητα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στη μη έκδοση στοιχείων. ....
Δείτε ολόκληρο  το Δελτίο  Τύπου.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZnNPV0d0T3prYTA/edit

Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΠΟΙΚ- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

11.9.2014
  Αναρτήθηκε σήμερα στο site  του ΥΠΟΙΚ το παρακάτω Δελτίο Τύπου.
Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η σαφής επιδίωξη να μοιραστεί το ίδιο βάρος σε περισσότερους φορολογούμενους είναι τα δύο βασικά στοιχεία του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, μετά και την υπερψήφιση της τροπολογίας σήμερα στη Βουλή.
Μία φορολογική αλλαγή τεράστιας έκτασης, στην πρώτη της εφαρμογή,  παρουσίασε λάθη και στρεβλώσεις που αποκαταστάθηκαν. Πρέπει ωστόσο να κρατήσουμε ότι έχουμε πλέον ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής της ακίνητης περιουσίας που δεν υπήρχε. Σημειώνεται πάντως ότι με τον ΕΝΦΙΑ η επιβάρυνση στα αστικά, ηλεκτροδοτούμενα  ακίνητα σε σύγκριση με το ΕΕΤΑ του 2013 έχει μειωθεί  μέσο όρο κατά 20%.
Είναι βέβαιο ότι μετά την πρώτη εφαρμογή  και επαναξιολόγηση θα υπάρξουν νέες βελτιώσεις.  Η  μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων χωρίς να διακυβεύεται η δημοσιονομική ισορροπία, σε συνδυασμό με την επίτευξη φορολογικής συνέπειας αλλά και θετικών ρυθμών ανάπτυξης, αποτελεί άλλωστε  στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης.
Οι πιο σημαντικές βελτιώσεις, είναι οι εξής:
1) Στις περιοχές εκτός συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων (ΑΠΑΑ) λαμβάνεται υπόψη η ευνοϊκότερη τιμή για τον φορολογούμενο, ανάμεσα στο 2013 και το 2014. Η παρέμβαση αυτή μειώνει σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση για 1,2 εκ. φορολογούμενους.
2) Προβλέπεται μείωση κατά 20% στο φόρο (κύριο και συμπληρωματικό) στα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι  αποπερατωμένων αλλά κενών  και μη ηλεκτροδοτούμενων  κατοικιών και επαγγελματικών στεγών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013. Η μείωση αυτή αφορά περίπου 700.000 υπόχρεους ΕΝΦΙΑ. Σε ότι αφορά τα ημιτελή κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, η μείωση είναι της τάξης του 60%.
3) Προκειμένου να βοηθηθούν οι οικονομικά αδύναμοι που ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, καταργήσαμε την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη χορήγηση της έκπτωσης και την  αντικαταστήσαμε  με το κριτήριο της αξίας της ακίνητης περιουσίας. Με την απόφαση αυτή 1,3 εκ. φυσικά πρόσωπα υπόχρεοι θα δικαιούνται τις έκπτωσης του 50%.
4) Με την κατάργηση προσκόμισης της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, διευρύναμε τη δυνατότητα απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ στις τρίτεκνες, πολύτεκνες αλλά και οικογένειες με ανάπηρα μέλη.
5) Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για το 2014 όλα τα ακίνητα στην Κεφαλονιά, για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε ορισμένους πολεοδομικά ανενεργούς οικισμούς της Κοζάνης, καθώς και για τα οικόπεδα που αναλογούν σε σεισμόπληκτα κτίρια -  από τον τελευταίο σεισμό -  στους νομούς Φωκίδας και Φθιώτιδας. Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, η κυβέρνηση θα εξετάσει την επέκταση της απαλλαγής σε αντίστοιχες περιοχές πολεοδομικά ανενεργών οικισμών και σε άλλες περιοχές της χώρας.
6)  Μειώνουμε σημαντικά τη φορολόγηση των ξενοδοχειακών μονάδων (σε ό,τι αφορά τα ξενοδοχειακά κτίρια) που λειτουργούν ως ατομικές επιχειρήσεις.
7) Δεσμευτήκαμε ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων θα εκδώσει αναλυτικό οδηγό συμπλήρωσης του εντύπου Ε 9 με αναλυτική αναφορά για τον τρόπο συμπλήρωσης κάθε κωδικού - τετραγωνιδίου -  και τις συνέπειες για κάθε παράλειψη.

Γ.Γ.Δ.Ε.- ΑΝΑΚΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

11.9.2014
Αναρτήθηκε σήμερα στο site της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
Μετά την ψήφιση του νόμου, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν στις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες, προκειμένου το νέο νομοθετικό πλαίσιο να ενσωματωθεί σταδιακά και το ταχύτερο δυνατόν στα ηλεκτρονικά συστήματα του Υπουργείου.
- Από Δευτέρα 15/9 και σταδιακά (εντός δύο ημερών) οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληροφορηθούν μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης στο TAXISnet και στην ηλεκτρονική σελίδα της εφαρμογής για την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 το νέο αριθμό των δόσεων το ποσό της κάθε δόσης, βάσει της αρχικής εκκαθάρισης και την ημερομηνία καταβολής αυτών.
Τονίζεται, για να μην υπάρξει σύγχυση, ότι η αναπροσαρμογή των δόσεων θα γίνει για όλους τους φορολογούμενους, ανεξάρτητα αν, με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου, θα διενεργηθεί στη συνέχεια νέα εκκαθάριση του φόρου σε μερίδα εξ αυτών. Δηλαδή, από 15/9 και μέχρι τη νέα εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι φορολογούμενοι δεν θα δουν στο εκκαθαριστικό τους διαφορετικό ποσό οφειλόμενου φόρου από αυτό που είχε αρχικά εκκαθαρισθεί.
- Από Δευτέρα 22/9 και σταδιακά (εντός τριών ημερών) οι φορολογούμενοι, για τους οποίους θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου, θα μπορούν να εκτυπώνουν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Εναλλακτικά στην περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος δεν είναι πιστοποιημένος χρήστης του TAXISnet, θα μπορεί να ενημερώνεται για την οφειλή του (ταυτότητα οφειλής) από το τμήμα Εσόδων οποιασδήποτε Δ.Ο.Υ.
 Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση της Γ.Γ.Δ.Ε.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNkZDbi1DcFBLSXM/edit

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε ΑΠΟ 1.3.2015

  11.9.2014
 Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας.
Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Αντώνης Μπέζας, καθορίζεται η διαδικασία για τη λειτουργία του νέου τρόπου καταβολής των εισφορών των ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε., οι οποίες, σε εφαρμογή του ν.4254/2014, προβλέπεται να μετατραπούν από διμηνιαίες σε μηνιαίες.
Η μηνιαία καταβολή θεσπίστηκε αφενός για τη διευκόλυνση των ασφαλισμένων οι οποίοι, λόγω της οικονομικής συγκυρίας, αδυνατούν να ανταποκριθούν στη διμηνιαία καταβολή των εισφορών, αφετέρου για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του τρόπου είσπραξής τους.
Η εφαρμογή της μηνιαίας καταβολής θα ξεκινήσει από 1.3.2015 επειδή στο διάστημα αυτό η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) θα ολοκληρώσει την τροποποίηση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος του Ο.Α.Ε.Ε., ώστε να υποστηρίζει την μηνιαία είσπραξη των εισφορών.

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Υπερψηφίστηκε σήμερα  στην Βουλή μετά από ονομαστική ψηφοφορία  που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ  η τροπολογία 1808  του ΥΠΟΙΚ με τις διορθώσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ψήφισαν 95,   51 ψήφισαν ΝΑΙ,  38 ΟΧΙ, και 6 δήλωσαν παρών. Αντικαταστάθηκε ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ν. Σηφουνάκης επειδή είχε δηλώσει ότι θα την καταφηφίσει, καθώς και άλλοι 8  βουλευτές από  Ν.Δ  και  ΠΑΣΟΚ.

Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

10.9.2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, σχετικά με την προβλεπόμενη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο Πετρέλαιο Θέρμανσης, ανακοινώνονται τα εξής: 
«H εφαρμογή του μέτρου της εναρμόνισης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης, μέτρο που υιοθετήθηκε το Νοέμβριο του 2011, απέδειξε ότι αυτό υπήρξε οικονομικά αναποτελεσματικό και κοινωνικά άδικο.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμβολή του στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ήταν περιορισμένη, ενώ δεν οδήγησε σε αύξηση των δημοσίων εσόδων.  ............
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa2stY0M2S1R3VzA/edit

ΠΟΛ. 1193/2014- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΕΤΑ

Με την Πολ.1193/14.8.2014  της Γ.Γ.Δ.Ε  του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/8-9-2014 τεύχος Β' ) με θέμα "Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1080/2014 απόφασης − Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Σε περίπτωση κατά την οποία ο πρώτος λογαριασμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, που περιλαμβάνει ΕΕΤΑ, εκδόθηκε με βάση εσφαλμένα στοιχεία, ενώ το ΕΕΤΗΔΕ του έτους 2012 είχε υπολογισθεί με βάση ορθά στοιχεία, ο υπόχρεος απαιτείται να υποβάλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματός του Δ.Ο.Υ. αίτηση για τον επανυπολογισμό του ΕΕΤΑ, ως το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα 1, βεβαίωση από τον αρμόδιο δήμο για τα ορθά στοιχεία υπολογισμού του τέλους και ότι αφενός δόθηκαν εσφαλμένα στοιχεία στο ΔΕΔΔΗΕ με υπαιτιότητά του και αφετέρου ότι έχει πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός του ΤΑΠ με βάση τα ορθά στοιχεία καθώς και τον προηγούμενο λογαριασμό του παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος, στον οποίο περιλαμβάνεται το ΕΕΤΗΔΕ έτους 2012 με τα ορθά στοιχεία.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1193/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRENRdmR3V1diTEk/edit

ΑΠΟ 1Η ΕΩΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

10.9.2014
  Δελτίο Τύπου Υπουργείου Εργασίας
Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης πραγματοποιούνται σημαντικές βελτιώσεις στο περιεχόμενο και τη δομή του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» με σκοπό την περαιτέρω οργανωτική αναβάθμιση του υπουργείου Εργασίας και, συνεπώς, την αποτελεσματικότερη στρατηγική και επιχειρησιακή παρέμβασή του στην αγορά εργασίας.
Μεταξύ των πολλών και σημαντικών αλλαγών και συμπληρώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» ξεχωρίζουν:

Ι. Η καθιέρωση ειδικού ερωτηματολογίου με το οποίο θα αποτυπώνονται οι ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες εργαζομένων.
Το ερωτηματολόγιο αυτό, το οποίο θα συμπληρώνεται - αρχικά σε προαιρετική βάση - από τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ετήσιας ηλεκτρονικής υποβολής των καταστάσεων προσωπικού τους, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου και κρίσιμου έργου: της δημιουργίας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενός μόνιμου μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας. Με αυτόν τον μόνιμο μηχανισμό διάγνωσης, αλλάζουν όλα όσα γνωρίζαμε σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων/προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης στη χώρα μας, καθώς οι δράσεις - προγράμματα θα είναι πλέον στοχευμένες στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής, των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας και, πρωτίστως, των ίδιων των ανέργων. Αποτελεί μια μεταρρυθμιστική τομή στο πεδίο των πολιτικών απασχόλησης που μέσω της αποτελεσματικότερης σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της διαρθρωτικής διάστασης της ανεργίας στην Ελλάδα.

ΙΙ. Η πλήρης παρακολούθηση και ο έλεγχος υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μαθητείας, πρακτικής άσκησης, κατάρτισης και κοινωφελούς εργασίας, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη».
Αφήνουμε οριστικά πίσω μας την εποχή που ο ρυθμός απορροφητικότητας αποτελούσε το μοναδικό δείκτη επιτυχίας των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και κατάρτισης, εστιάζοντας πλέον στην ποιοτική εφαρμογή των προγραμμάτων ώστε κάθε ευρώ να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» θα καταγράφει συστηματικά κάθε πληροφορία και λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτών των δράσεων, ελέγχοντας έτσι την αποτελεσματική υλοποίησή τους και, κυρίως, τον πραγματικό αντίκτυπο που θα έχουν τα προγράμματα στην εργασιακή διαδρομή των ωφελουμένων.

ΙΙΙ. Ο ορισμός του χρονικού διαστήματος από 1 έως 21 Οκτωβρίου ως περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των ετήσιων καταστάσεων προσωπικού των επιχειρήσεων.
Πρόκειται για συντετμημένη σε σχέση με το παρελθόν προθεσμία υποβολής, καθώς οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δεν θα χρειάζεται πλέον να καταγράψουν εξαρχής το σύνολο του προσωπικού τους (είναι ήδη καταγεγραμμένο στο σύστημα «Εργάνη»), αλλά μόνο τις μεταβολές που έχουν μεσολαβήσει. Παράλληλα, πρέπει να σημειωθεί ότι το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» έχει πλέον τη δυνατότητα να αποτυπώνει σε ημερήσια βάση τον ακριβή αριθμό του συνόλου των μισθωτών εργαζομένων στη χώρα μας (δηλαδή το «απόθεμα» μισθωτής εργασίας), καθώς και την εξέλιξή του ανάλογα με τις ήδη καταγραφόμενες ροές και μεταβολές.
Με αφορμή την υπογραφή αυτής της σημαντικής απόφασης, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης δήλωσε τα εξής:
«Οι μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις στο υπουργείο Εργασίας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» αναβαθμίζεται και εξελίσσεται διαρκώς, ξεδιπλώνοντας νέες δυνατότητες που λειτουργούν ευεργετικά τόσο για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης όσο και για την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και εργαζόμενοι.
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και με βασικό άξονα το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» δημιουργούμε εντός του 2014 μόνιμο μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας. Τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης δεν θα σχεδιάζονται πλέον «στα τυφλά» όπως στο παρελθόν, αλλά στη βάση των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων και των ανέργων. Πρόκειται για ένα μοναδικό και καινοτόμο εργαλείο στην προσπάθειά μας για την καταπολέμηση της ανεργίας και ειδικά αυτής των νέων».
Δείτε την απόφαση 29502/85 της 8-9-2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNlhTbkxUNDR5Wmc/edit

Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή η προσθήκη-τροπολογία του ΥΠΟΙΚ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με θέμα "Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία <ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ> - Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ" που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις - αλλαγές που επέρχονται και έχουν εξαγγελθεί για τον  ΕΝ.Φ.Ι.Α
Ειδικότερα,
Οι κυριότερες 10 αλλαγές επισημαίνονται παρακάτω.
  • Παρέχεται έκπτωση 20% (για το έτος 2014 μόνο) στα κενά ακίνητα που ήταν μη ηλεκτροδοτούμενα για το σύνολο του 2013
  •  Θα καταβληθεί σε έξι δόσεις, η πρώτη έως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τελευταία ως το τέλος Φεβρουαρίου.
  •  Για τους ιδιοκτήτες 4.000 περιοχών εκτός αντικειμενικού συστήματος, προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του φόρου θα λαμβάνονται πλέον υπόψη οι περυσινές τιμές με τις οποίες προσδιορίστηκε ο ΦΑΠ το έτος 2013.
  •  Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων να καθορίζει τις περιπτώσεις υπαγωγής στις διατάξεις για απαλλαγή ή μείωση του φόρου για τα δικαιώματα σε ακίνητα, στα οποία υφίσταται απαγόρευση χρήσης.
  • Προστίθεται ως προϋπόθεση για την έκπτωση κατά 50%, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου, να μην υπερβαίνει το ποσό των 85.000 ευρώ για τον άγαμο, των 150.000 ευρώ για το ζευγάρι ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 200.000 ευρώ για το ζευγάρι με εξαρτώμενα τέκνα ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα,
  •  Κατάργηση της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος για να δικαιούται τις εκπτώσεις που προβλέπει ο ν.4223/2013  για τον ΕΝΦΙΑ.
  •  Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ όχι μόνο τα σεισμόπληκτα κτίσματα στην Κεφαλονιά και στους νομούς Φθιώτιδας και Φωκίδας, αλλά και το οικόπεδο που αναλογεί σε αυτά.
  •  Απαλλάσσονται από τον φόρο τα κτίρια, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης.
  •    Ο μειωμένος συντελεστής υπολογισμού του συμπληρωματικού φόρου (2,5 %ο αντί 5 %0) εφαρμόζεται και για τα ν.π.δ.δ. που δεν εντάσσονται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ως προς τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.
  • Παρατείνεται μέχρι 31/1/2015  η υποβολή του Ε9 για μεταβολές που έλαβαν χώρα από 1/1-30/11/2014.
Δείτε την προσθήκη-τροπολογία καθώς και την αιτιολογική έκθεση
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX3dDaHB3eTNlelU/edit

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *