Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ

Με την Απόφαση- Πολ 1030/29-3-2010 του ΥΠΟΙΚ:
Παρατείνεται μέχρι την 23η Απριλίου 2010, η  προθεσμία υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων
Απόδοσης Φόρου Μισθωτών  Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015) που λήγει την 31η Μαρτίου 2010.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/apofaseis_egk/apofaseis/Documents/pol1030_29_03_2010.pdf

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

ΟΙ 36 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή με θέμα «Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής», επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στη Φορολογική Νομοθεσία.


Οι κυριότερες αλλαγές που αφορούν τις επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω:

1. Μεταβάλλεται συνολικά ο τρόπος φορολόγησης των μερισμάτων στις Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΔΗΜΟΣΙΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΟΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ κ.λπ. (άρθρου 101 § 1 του Κ.Φ.Ε.).

Προβλέπονται σε βάρος του νομικού προσώπου για τα καθαρά του κέρδη δύο φόροι:

α) Ένας φόρος που επιβάλλεται στα κέρδη που διανέμονται με συντελεστή 40% (αμοιβές και ποσοστά στα μέλη Δ.Σ., μερίσματα, προμερίσματα κ.λπ.)

β) Ένας φόρος στα αδιανέμητα κέρδη:
με συντελεστή 24% για το 2010

« 23% για το 2011

« 22% για το 2012

« 21% για το 2013

« 20% για το 2014 και μετά

Με την καταβολή του φόρου 40% στα διανεμόμενα (μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά σε μέλη Δ.Σ. κ.λπ.), δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού προσώπου, αφού το ποσό αυτό φορολογείται στην κλίμακα με τις γενικές διατάξεις συμψηφιζομένου του φόρου 40% με βάση την πιστωτική βεβαίωση που λαμβάνει από την εταιρεία.

Αντίθετα αν δικαιούχος είναι νομικό πρόσωπο, επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσής του. Στα διανεμόμενα μερίσματα, προμερίσματα, αμοιβές και ποσοστά μελών Δ.Σ. κ.λπ. των πιο πάνω εταιρειών, ουδεμία παρακράτηση φόρου ενεργείται ως φορολογούμενα τα εισοδήματα αυτά στο όνομα του νομικού προσώπου.

Αν στα καθαρά κέρδη ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. κ.λπ. περιλαμβάνονται και μερίσματα ή κέρδη από τη συμμετοχή της σε άλλη ημεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος στα διανεμόμενα κέρδη, σε περίπτωση διανομής κερδών από τον φόρο που υποχρεούται να καταβάλλει, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει καταβληθεί και αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη τα οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συμμετοχές.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για κέρδη που προκύπτουν από ισολογισμούς που συντάσσονται με 31/12/2010 και μετά.

2. Αυξάνεται σε 35% (από 25%) ο παρακρατούμενος φόρος στους μισθούς που καταβάλλουν οι Ε.Π.Ε. στους εταίρους τους (εξομοιώνεται με τις Α.Ε.) (άρθρο 13).

3. Επεκτείνεται η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 8% στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις για την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών άνω των 300€.
Σημειώνεται ότι ανάλογη παρακράτηση φόρου με συντελεστή 8% γίνεται και στις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.
Η παρακράτηση αυτή θα ισχύσει από 01/07/2010 (άρθρο 6 § 10).

4. Δεν εκπίπτουν οι τόκοι δανείου που λαμβάνεται για την αγορά μετοχών ή εταιρικών μερίδων ή επιχειρήσεων γενικά, ημεδαπών ή αλλοδαπών, όταν η επιχείρηση που έλαβε το δάνειο μεταβιβάσει τις πιο πάνω συμμετοχές εντός δύο ετών από το χρόνο απόκτησής τους.

Επίσης ρητά ορίζεται ότι οι διατάξεις υποκεφαλαιοδότησης (άρθρο 3 του Ν. 3775/2009) έχουν εφαρμογή και για τα ομολογιακά δάνεια καθώς και ότι στα δάνεια που έχουν ληφθεί από συνδεδεμένες επιχειρήσεις συνυπολογίζονται και τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τρίτες επιχειρήσεις για τα οποία όμως έχει χορηγηθεί εγγύηση από συνδεδεμένες επιχειρήσεις (άρθρο 11 § 7) (προβλέπονται και εξαιρέσεις). Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31/12/2009 και μετά.

5. Επαναφέρεται η έκπτωση 1,5% για την εφάπαξ καταβολή του φόρου των φυσικών και νομικών προσώπων, ισχύει από το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009) και επόμενα (άρθρο 14 §§ 3 & 4).

6. Συμψηφίζεται ρητά πλέον από το ποσό της προκαταβολής που βεβαιώνεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε για μεταβιβάσεις εταιρικών μεριδίων και μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α. (§ 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.) αφού η υπεραξία πλέον φορολογείται με τις γενικές διατάξεις (άρθρο 14 § 5).

7. Επιβάλλεται φορολογία μόνο στα κέρδη που αποκτούν φυσικά και νομικά πρόσωπα από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εντός τριών μηνών από την απόκτησή τους (βραχυπρόθεσμη επένδυση). Εφαρμόζεται για μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2011 και μετά. Τα κέρδη που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.

Επίσης προβλέπεται για τα κέρδη αυτά παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, με την οποία δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου.
Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την Α.Ε.Π.Ε.Υ. και αποδίδεται στη Δ.Ο.Υ. μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο μετά το κλείσιμο κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

• Τα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., προσωπικές κ.λπ.) από βραχυπρόθεσμες επενδύσεις φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15%.

Η επιχείρηση υποχρεούται εντός της προθεσμίας κλεισίματος του ισολογισμού να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει δήλωση με την οποία να δηλώνει το αποτέλεσμα που προέκυψε από την πώληση των πιο πάνω μετοχών με τα ποσά του φόρου που παρακρατήθηκαν. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται.

Όταν η επιχείρηση τηρεί βιβλία Γ. κατηγορίας, το κέρδος από την πώληση των πιο πάνω μετοχών μετά την αφαίρεση ζημιών από την ίδια αιτία εμφανίζεται σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού το οποίο σε περίπτωση μεταγενέστερης διανομής ή κεφαλαιοποίησής του φορολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και από τον οφειλόμενο φόρο εκπίπτει το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.

Εάν στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου προκύψει ζημία, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα, αλλά μεταφέρεται σε ειδικό λογαριασμό προκειμένου να συμψηφιστεί από μελλοντικά κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.

Σημειώνεται ότι: α) εξακολουθούν να απαλλάσσονται τα κέρδη που αποκτούν οι επιχειρήσεις από την πώληση μετοχών μετά την παρέλευση τριμήνου (μακροπρόθεσμες επενδύσεις) από την απόκτησή τους (άρθρο 38 § 1 του Κ.Φ.Ε.).

β) Ο φόρος 1,5‰ εξακολουθεί να επιβάλλεται για εισηγμένες μετοχές, που αποκτώνται μέχρι 31/12/2010, καθώς και για εισηγμένες μετοχές που αποκτώνται από την ημερομηνία αυτή και μετά και πωλούνται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τον χρόνο απόκτησής τους (άρθρο 16).

8. Προβλέπεται η εισαγωγή από φυσικά και νομικά πρόσωπα κεφαλαίων ή μέρους αυτών από την αλλοδαπή και η κατάθεσή τους σε προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα διαρκείας τουλάχιστον ενός έτους με την προϋπόθεση καταβολής φόρου με συντελεστή 5%, επί της αξίας των καταθέσεων. Σε περίπτωση που τα κεφάλαια παραμείνουν κατατεθειμένα στην αλλοδαπή ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 8%.
Προϋπόθεση είναι τα εισαγόμενα κεφάλαια να είναι κατατεθειμένα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού (άρθρο 18).

9. Απαλλάσσεται ο επιτηδευματίας από την τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου αποθήκης για το υποκατάστημα με εξαρτημένη λογιστική ή στον αποθηκευτικό χώρος ανεξάρτητα από τον τόπο που βρίσκονται αυτά με την προϋπόθεση ότι θα δίνονται στον έλεγχο άμεσα τα ποσοτικά υπόλοιπα των μερίδων του βιβλίου αποθήκης του υποκαταστήματος ή του αποθηκευτικού χώρου.

10. Θεσπίζεται δυνατότητα παράτασης του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων για μία φορά μέσα στο έτος μέχρι 50 ημέρες με υποβολή γνωστοποίησης (αντί έγκρισης) στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

11. Μειώνεται στα 3.000,00€ (από 15.000,00€) το όριο άνω του οποίου υπάρχει εξόφληση τιμολογίων από τον λήπτη με επιταγές του ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και για αγορές αγροτικών προϊόντων σε 1.000,00€.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιογράφων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρημένων επιταγών.

12. Τροποποιείται η προθεσμία υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων (πελατών – προμηθευτών) και υποβάλλονται στις 25 Μαΐου (από τις 30 Σεπτεμβρίου). Επίσης θεσμοθετείται το όριο (αξία) συναλλαγών των 300,00€ κάτω του οποίου δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση (εδίδετο τα τελευταία χρόνια με αποφάσεις) (άρθρο 19).

13. Καθιερώνεται η διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων που αφορούν συναλλαγές άνω των 3.000,00€ μεταξύ επιτηδευματιών και προσώπων της § 3 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ.) μέσω ηλεκτρονικού συστήματος σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

14. Καθιερώνεται η εξόφληση φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 3.000,00€, μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών.

15. Καθιερώνεται η εξόφληση των φορολογικών στοιχείων αξίας 1.500,00€ και άνω που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες αποκλειστικά μέσω Τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες και με επιταγές για την εξασφάλιση της γνησιότητας των σχετικών συναλλαγών και παραστατικών (άρθρο 20).

16. Διευρύνεται το αντικείμενο του φόρου από λαχεία κ.λπ. αφού πλέον υπόκεινται σε φορολογία όχι μόνο τα κέρδη από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές και λαχειοφόρες ομολογίες και τα χρηματικά ποσά από συμμετοχή σε διαγωνισμούς, αλλά στο εξής θα φορολογούνται και τα κέρδη από όλα τα παιχνίδια και τα στοιχήματα που διενεργούνται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε., και τον ΟΔΙΕ Α.Ε., καθώς και οι κάθε είδους παροχές (χρήματα, λοιπά κινητά, ακίνητα) που προσφέρονται σε παιχνίδια και διαγωνισμούς ραδιοτηλεοπτικούς ή οποιασδήποτε μορφής.
Ο φόρος υπολογίζεται μετά την αφαίρεση αφορολόγητου ποσού 100,00€ ανά στήλη παιχνιδιού ή στοιχήματος ή ανά γραμμάτιο λαχείου με δύο συντελεστές:

– για κέρδη μέχρι 1.000,00€ συντελεστή 10%

– για κέρδη από 1.001,00€ και πάνω συντελεστής 15%

Για τις παροχές από λαχειοφόρες αγορές και διαγωνισμούς ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 20% μετά την αφαίρεση 1.000,00€ ανά αντικείμενο.
Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή είχε ανασταλεί μέχρι 30/04/2010 με τον Ν. 3808/2009 (άρθρο 26).

17. Επαναφέρεται ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

• Επιβάλλεται Φ.Α.Π. στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα στα φυσικά και νομικά πρόσωπα την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.
• Για τον υπολογισμό του Φ.Α.Π. λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία των ακινήτων. Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6‰.
• Με συντελεστή 1‰ φορολογείται η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών.

• Ορίζεται επίσης ότι ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτισμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια.

• Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Μαΐου του οικονομικού έτους, και ολοκληρώνεται σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες. Ειδικά για το έτος 2010 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης για το ψηφίο 1 ορίζεται η 15η Ιουνίου 2010, και καταβάλλεται σε τρεις (3) διμηνιαίες δόσεις. Ουσιαστικά ο Φ.Α.Π. είναι ο ίδιος με το ΕΤΑΚ για τα νομικά πρόσωπα (άρθρα 27 έως 50).

18. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) εξακολουθεί να υποβάλλεται από τα νομικά πρόσωπα (υποχρεωτικά) από το έτος 2011 την 15η Μαΐου του οικείου έτους για το ψηφίο 1 και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, ώστε να συμπίπτει με την υποβολή της δήλωσης Φ.Α.Π. (άρθρο 51).

19. Προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο ενημερώνεται το περιεχόμενο του περιουσιολογίου σύμφωνα με τον οποίο η ενημέρωσή του πραγματοποιείται μέσω των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υποβάλλουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα προκειμένου να τροποποιήσουν την περιουσιακή τους κατάσταση κατά το έτος που προκύπτει τέτοια υποχρέωση (άρθρο 52).

20. Μειώνεται το αυτοτελές πρόστιμο σε 1.500,00€ (από 5.000,00€) για τα νομικά πρόσωπα που δεν υπέβαλαν αρχικές δηλώσεις ΕΤΑΚ μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

Προβλέπεται η υποβολή αίτησης για επιστροφή του φόρου που έχει καταβληθεί μέχρι 30/09/2010 (άρθρα 54 & 55).

21. Καταργείται το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων (ΕΤΑΚ) από το έτος 2010, μετά την επιβολή Φ.Α.Π. (άρθρο 56).

22. Αυξάνεται ο ειδικός φόρος επί των ακινήτων για τις εξωχώριες εταιρείες (OFF SHORE) που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα, σε 15% (από 3%) (άρθρο 57).

23. Καταργείται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής του Φ.Π.Α.
Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01/07/2010 και μετά (άρθρο 63).

24. Προβλέπεται η εφάπαξ εξόφληση μέχρι 29/04/2010 βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την 31/12/2009 στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία, με ποσοστιαία απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό 80% και 60% κατά περίπτωση (άρθρο 66).

25. Θεσπίζεται για τα νομικά πρόσωπα Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ. κίνητρο για τη διατήρηση θέσεων εργασίας.
Για τα νομικά πρόσωπα αυτά των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας των κερδών που ορίζεται από τα άρθρα 109 και 10 του Κ.Φ.Ε. μειώνεται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζομένων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστικής περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους (άρθρο 73).

26. Παρατείνεται μέχρι 31/12/2010 (από 30/06/2010) η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχων κ.λπ. Σημειώνεται ότι μέχρι 31/12/2010 παραγράφονται οι χρήσεις 2000, 2001, 2002 και 2003 (άρθρο 82).

27. Αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των αποζημιώσεων οι οποίες θα φορολογούνται με την κατωτέρω κλίμακα:
Κλιμάκιο αποζημίωσης (ποσά σε €) Φορολογικός συντελεστής

0 – 60.000 0%

60.001 - 100.000 10%

100.001 – 150.000 20%

150.001 και άνω 30%
Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα φορολογούντο με 20% για το ποσό πάνω από 20.000,00€ (άρθρο 5 § 6).

28. Φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το κόστος κυκλοφορίας (καύσιμα, τέλη, ασφάλιστρα), επισκευής και συντήρησης αλλά και τα μισθώματα για πολυτελή αυτοκίνητα Ι.Χ. και τζιπ με εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας του 17.000,00€ και άνω τα οποία αποκτώνται ή μισθώνονται από επιχειρήσεις προκειμένου να χρησιμοποιούνται από πρόσωπα διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη. Ισχύει για δαπάνες αυτοκινήτων που πραγματοποιούνται από 01/01/2010.
Σημειώνεται ότι με την § 5 του άρθρου 11 περιορίζεται η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δαπανών μισθωμάτων που καταβάλλουν σε εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων (έκπτωση 60% μέχρι 1.600 κ.ε. και 25% άνω των 1.600 κ.ε.). Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31/12/2009 και μετά.

29. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ωφέλειας που αποκτούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στελέχη, διευθυντές ή το προσωπικό ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας ή υποκαταστήματος κ.λπ. κατά την άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών της ίδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο (stock options).
Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό της ωφέλειας που υπόκειται σε φορολογία, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά μεταξύ της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο κατά την ημέρα που ασκείται το δικαίωμα και της τιμής που καταβάλλει ο δικαιούχος βάσει του προγράμματος, σε αντίθεση με το προϊσχύον καθεστώς με το οποίο λαμβανόταν υπόψη η χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης για τη χορήγηση του δικαιώματος από τη γενική συνέλευση.
Επίσης, προβλέπεται η φορολόγηση ως εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα της ίδιας ωφέλειας που αποκτούν οι δικαιούχοι όταν έχουν αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο (συνταξιοδότηση ή αλλαγή εργασίας). Ισχύει για δικαιώματα που ασκούνται από τη δημοσίευση του νόμου (άρθρο 9).

30. Αυξάνεται σε 25% (από 20%) ο συντελεστής των § 6, 8 και 12 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. (αναφέρεται σε αποζημιώσεις ή δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν στην Ελλάδα κατάρτιση μελετών και σχεδίων κ.λπ.) (άρθρο 5 §§ 4 και 5).

31. Αυξάνεται σε 20% (από 15%) ο συντελεστής φορολόγησης των οικοδομικών επιχειρήσεων που εξακολουθούν να φορολογούνται με συντελεστή επί των ακαθαρίστων εσόδων τους και όχι με λογιστικό τρόπο όπως οι λοιπές επιχειρήσεις (άρθρο 6 § 2).

32. Καταργούνται οι διατάξεις για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών προς τα αθλητικά σωματεία και περαιτέρω περιορίζεται η έκπτωση των δωρεών στα λοιπά νομικά πρόσωπα (ιερούς ναούς, κοινωφελή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς κ.λπ.) σε ποσοστό 10% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή των κερδών που προκύπτουν από Ισολογισμούς. Ισχύει για κέρδη ισολογισμών που κλείνουν με 31/12/2009 και μετά (άρθρο 11 § 3).

33. Καταργείται η απαλλαγή από Φ.Π.Α. των δικηγόρων, συμβολαιογράφων, άμισθων υποθηκοφυλάκων και δικαστικών επιμελητών (εναρμόνιση της νομοθεσίας στα λοιπά κράτη-μέλη). Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες θα υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. (21%) (άρθρο 62 § 3).

34. Αυξάνεται σε 1.200,00€ (από 880,00€) το όριο (των περιπτώσεων α΄ και β΄ της § 10 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 – ποινολόγιο) για παραβάσεις που αναφέρονται σε μη έκδοση ή σε ανακριβή έκδοση των στοιχείων κ.λπ. από τον υπόχρεο τήρησης βιβλίων  Γ΄ κατηγορίας (άρθρο 75 § 2).

35. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ιδίων λογαριασμών (άρθρο 11 § 2).

36. Μετονομάζεται σε Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) στο οποίο περιέρχονται όλες οι αρμοδιότητες αυτής.

Για όποιες αλλαγές υπάρξουν κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου στην Βουλή, θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ. ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή το τελικό Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο με θέμα ¨Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής.
Δείτε ολόκληρο το Νομοσχέδιο.
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/nomosxedia/Documents/2010_03_24_SxedioNomou.pdf

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή και η τελική Εισηγητική  Έκθεση του Νέου Φορολογικού Νομοσχεδίου με θέμα ¨Αποκατάσταση Φορολογικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής.
Δείτε ολόκληρη την Εισηγητική.
http://www.mnec.gr/export/sites/mnec/el/nomothesia/nomosxedia/Documents/2010_03_24_Eisigitiki.pdf

Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ

Από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα ισχύσει ο λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων των επιτηδευματιών, ενώ για το πρώτο εξάμηνο τα εισοδήματά τους θα προσδιοριστούν με βάση το τεκμαρτό σύστημα.


Στην απόφαση αυτή φαίνεται ότι καταλήγει το οικονομικό επιτελείο ύστερα από τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση να μετατεθεί για την 1η Ιανουαρίου του 2011 ο λογιστικός προσδιορισμός βάσει βιβλίων εσόδων - εξόδων και αποδείξεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Αντιδράσεις που μεταφέρθηκαν μάλιστα μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου από εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, που επεσήμαναν ότι δεν μπορεί σε μια τόσο δύσκολη περίοδο που οι μισθωτοί και συνταξιούχοι καλούνται και πάλι να συνεισφέρουν τα μέγιστα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες να μένουν στο απυρόβλητο και να αναβάλλονται τα μέτρα που οδηγούν στην αντικειμενικότερη φορολόγησή τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο λογιστικός προσδιορισμός αφορά τα εισοδήματα των:

Ταξί, Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Λεωφορείων ΚΤΕΛ Ενοικιαζομένων Δωματίων, Κάμπινγκ, Μηχανικοί - Αρχιτέκτονες, Λιανοπωλητές, Πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, Βενζινάδικα, Περίπτερα κ.α..

Επισημαίνεται πάντως ότι η υποχρέωση για την έκδοση αποδείξεων ισχύει σε κάθε περίπτωση και για το 2010, καθώς το μέτρο συνδέεται άμεσα με το νέο σύστημα των αποδείξεων βάσει του οποίου θα προσδιορίζεται το αφορολόγητο όριο, το οποίο πάντως θα προσαυξάνεται για κάθε παιδί. Συγκεκριμένα για ένα παιδί το αφορολόγητο θα διαμορφώνεται στα 13.500 ευρώ, για δύο στα 15.000 ευρώ, για τρία στα 23.500 ευρώ, ενώ για κάθε επιπλέον παιδί θα προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το θέμα του λογιστικού προσδιορισμού βρέθηκε στο επίκεντρο χθεσινοβραδινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου αναζητήθηκε λύση και για το «πάζλ» των τεκμηρίων, προκειμένου να κλείσουν όλα τα ανοιχτά θέματα πριν το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο δώσει το «πράσινο» φως για τη δημοσιοποίηση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο θα τεθεί για λίγες ημέρες σε διαβούλευση, ώστε την προσεχή Δευτέρα να κατατεθεί στη Βουλή.

Φόρος στο Χ.Α.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στις αλλαγές της τελευταίας στιγμής που εισηγούνται τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνεται και η κατάργηση του φόρου υπεραξίας στην πώληση μετοχών, με επαναφορά του προηγούμενο καθεστώτος όμως με αυξημένο συντελεστή 0,2% (από 0,15% που ήταν).
Πηγή  Ναυτεμπορική
18/3/2010

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

ΤΑ ΝΕΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Τα νέα Τεκμήρια διαβίωσης   που έρχονται θα είναι :

Kατοικίες


Tο τεκμήριο ξεκινάει από 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο το χρόνο για πρώτη κατοικία έως 80 τ.μ., ανεβαίνει στα 60 ευρώ το χρόνο για κάθε τετραγωνικό ακινήτου από 81 έως τα 200 τ.μ και φθάνει στα 100 ευρώ για κάθε τετραγωνικό πάνω από τα 200 τμ. Έτσι μια πρώτη κατοικία 80 τ.μ. θα οδηγεί σε τεκμήριο εισοδήματος 3.200 ευρώ. Για τη δευτερεύουσα κατοικία το τεκμήριο θα υπολογίζεται στο 50% της αντίστοιχης κύριας κατοικίας και για τους βοηθητικούς χώρους τεκμήριο θα αποτελεί το 20% αυτών. Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης των βοηθητικών χώρων αυτής ορίζεται ποσό 30 ευρώ το τ.μ.

Προκειμένου για μονοκατοικίες τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 20%. Eπίσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης ιδιοκατοικούμενης ή μισθωμένης δευτερεύουσας κατοικίας λαμβάνεται υπόψη το ήμισυ της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης που αφορά τις κύριες κατοικίες. Aξίζει να σημειωθεί ότι στο τραπέζι των συζητήσεων είχε πέσει η πρόταση το τεκμήριο για τις κατοικίες να συνδέεται με την αντικειμενική αξία του ακινήτου ( 4% της τιμής ζώνης). Mε τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ίδιας τεκμαρτής δαπάνης ενός διαμερίσματος 100 τ.μ. στην Kηφισιά και ενός διαμερίσματος ίδιων τετραγωνικών στο Aιγάλεω.< p>

Aυτοκίνητα

Για τα αυτοκίνητα, το τεκμήριο θα ξεκινάει από τις 3.000 ευρώ για I.X. μέχρι 1.200 κ.ε. και θα αυξάνεται 200 ευρώ ανά εκατό κ.ε. μέχρι και τα 2.000 κ.ε. .Για τα αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. προστίθενται 300 ευρώ ανά 100 κ.ε. Διατηρείται η μείωση της ετήσιας δαπάνης διαβίωσης για τα αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασμένα για ανάπηρους. Eνώ καταργούνται οι μειώσεις που υπήρχαν για παλαιά αυτοκίνητα, για αυτοκίνητα που εισάγονται με τις διαδικασίες της μετοικεσίας, που αγοράζονται από τον OΔΔY, καθώς και για αυτοκίνητα αντίκες.

Δίδακτρα

Για τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων το τεκμήριο θα κυμαίνεται από 2.000-6.000 ευρώ ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο).

Bοηθητικό προσωπικό

H δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς, δασκάλους και λοιπό προσωπικό ανέρχεται σε 8.000 ευρώ.


Σκάφη αναψυχής

H δαπάνη διαβίωσης των σκαφών αναψυχής υπολογίζεται με βάση το κόστος ελλιμενισμού, ασφαλίστρων, καυσίμων, συντήρησης και πρακτόρευσης ώστε η αντικειμενική δαπάνη να ανταποκρίνεται στα πραγματικά κόστη. < σκαφών αναψυχής βάση κόστος ελλιμενισμού, ασφαλίστρων, καυσίμων, συντήρησης πρακτόρευσης ώστε ανταποκρίνεται πραγματικά κόστη.>

Όλα τα τεκμήρια θα αθροίζονται και θα προκύπτει ένα τεκμαρτό εισόδημα για κάθε φορολογούμενο. Όποιος δηλώνει χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με το τεκμαρτό θα φορολογείται με βάση τα τεκμήρια. Όμως το τεκμαρτό κόστος διαβίωσης δεν θα εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση του φορολογούμενου, ο οποίος εξακολουθεί να υπόκειται σε έλεγχο όσον αφορά στην ακριβή δήλωση των εισοδημάτων του. Aυτό σημαίνει ότι ακόμη και στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι εμφανίζουν εισοδήματα υψηλότερα από τα τεκμήρια θα εξακολουθούν να είναι «ανοιχτοί» στο φορολογικό έλεγχο.
Πηγή  Ημερήσια.

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

ΟΙ 40 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ.

Με το Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο" Αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής" επέρχονται οι παρακάτω αλλαγές.

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

1. Νέα φορολογική κλίμακα
Εισάγεται μια νέα φορολογική κλίμακα χωρίς διακρίσεις ως προς την πηγή προέλευσης των εισοδημάτων, με περισσότερα κλιμάκια για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και με πρόβλεψη για ανά διετία αναπροσαρμογή των κλιμακίων βάσει του τιμαρίθμου. Το αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογούμενους είναι τα 12.000 Ευρώ. Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:

Ισχύων Νόμος (μισθωτοί)
Νέος Νόμος (όλα τα εισοδήματα)
Ύψος εισοδήματος
Συντελεστής
Ύψος εισοδήματος
Συντελεστής
0 - 12.000
0 %
0 - 12.000
0 %
12.001 - 30.000
25%
12.001 - 16.000
18%
30.001 - 75.000
35%
16.001 - 22.000
24%
Άνω των 75.000
40%
22.001 - 26.000
26%
 
 
26.001 - 32.000
32%
 
 
32.001 - 40.000
36%
 
 
40.001 - 60.000
38%
 
 
60.001 - 100.000
40%
 
 
Άνω των 100.000
45%

Με τη νέα κλίμακα υπάρχει μετατόπιση βάρους από τα χαμηλά και μεσαία στα υψηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, υπάρχει φοροελάφρυνση σε εισοδήματα μέχρι 40.000 Ευρώ. Ενδεικτικά, εισόδημα 25.000 Ευρώ έχει μείωση φόρου 310 Ευρώ (-10%), εισόδημα 35.000 Ευρώ έχει μείωση φόρου 50 Ευρώ (-1%), ενώ εισόδημα 100.000 Ευρώ έχει αύξηση φόρου 1.350 Ευρώ (7%).
2. Αποδείξεις και αφορολόγητο όριο
Εισάγονται κίνητρα για τη συλλογή αποδείξεων, καθώς μέρος του αφορολογήτου ορίου θα εξασφαλίζεται με τη συλλογή αποδείξεων από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ενώ παρέχεται επιπλέον έκπτωση για τη προσκόμιση αποδείξεων πέρα από το απαιτούμενο όριο. Στις αποδείξεις περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών εκτός εκείνων που αφορούν αγαθά μεγάλης αξίας που αποτελούν τεκμήριο ελάχιστου εισοδήματος, των τακτικών λογαριασμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης κλπ, και όσων αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως για μείωση του εισοδήματος ή έκπτωση από το φόρο (ιατρικές δαπάνες, δαπάνες ενοικίων, ασφάλιστρα κλπ).
Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο φορολογούμενος χρειάζεται να προσκομίσει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματος του. Από 12.000 και άνω χρειάζεται να προσκομίζει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματος για τις πρώτες 12.000 και 30% του εισοδήματος για το τμήμα του εισοδήματος που είναι πάνω από τις 12.000 ευρώ. Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των απαιτούμενων για το αφορολόγητο δαπανών και αυτού των δηλούμενων.
Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.
3. Προσδιορισμός ελάχιστου εισοδήματος με χρήση τεκμηρίων
Με το νομοσχέδιο, προτείνεται προσδιορισμός του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος με βάση υπηρεσίες και περιουσιακά στοιχεία που έχει στη κυριότητά του ή χρησιμοποιεί ο φορολογούμενος. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος θα λαμβάνονται υπόψη οι κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα, πισίνες, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, οικιακές βοηθοί κ.α.
4. Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης
Καταργούνται οι περιπτώσεις αδικαιολόγητης αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων. Οι περιπτώσεις αυτές εντάσσονται στην ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Εξαιρούνται μόνο οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων και των ελληνικών κρατικών ομολόγων για τους οποίους διατηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.
Παραδείγματα: Καταργείται η αυτοτελής φορολόγησης των διαφόρων επιδομάτων και αποζημιώσεων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, τα εισοδήματα από την υπογραφή συμβολαίων ποδοσφαιριστών, προπονητών κλπ, οι αμοιβές όσων εκλέγονται στη τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.
5. Κατάργηση των φοροαπαλλαγών
Καταργούνται οι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος ή η φορολόγηση εισοδημάτων με ειδικούς συντελεστές. Εξαιρούνται μόνο οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνδυασμό με εισοδηματικό κριτήριο.
6. Λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων
Εισάγεται από 1.1.2011 ο λογιστικός προσδιορισμός βάσει βιβλίων εσόδων - εξόδων και αποδείξεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και καταργείται κάθε ειδικός τρόπος φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών επαγγελμάτων. Ειδικότερα επιβάλλεται ο λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων των:
Ταξί, Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Λεωφορείων ΚΤΕΛ, Ενοικιαζομένων Δωματίων, Κάμπινγκ, Μηχανικοί ? Αρχιτέκτονες, Λιανοπωλητές, Πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, Βενζινάδικα, Περίπτερα κ.α. Για τη μεταβατική περίοδο των εισοδημάτων του 2010 θα υπάρξουν προσαρμογές στο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα. Η υποχρέωση για την έκδοση αποδείξεων ισχύει σε κάθε περίπτωση και για το 2010.

7. Αναλογική φορολόγηση μερισμάτων και υπεραξίας μετοχών
Στα φορολογητέα, εισοδήματα εντάσσονται τα μερίσματα και γενικότερα τα διανεμόμενα κέρδη που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα. Φορολογείται η υπεραξία από τη βραχυχρόνια αγοραπωλησία μετοχών, ενώ για τον ορισμό της φορολογητέας υπεραξίας λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ζημιές.
8. Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων
Για τις δηλώσεις του 2011 και εξής η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Με υπουργική απόφαση ορίζεται η μορφή της ηλεκτρονικής δήλωσης και οι εναλλακτικές δυνατότητες για την συμπλήρωση και υποβολή της (απευθείας, μέσω φοροτεχνικών γραφείων, μέσω ΚΕΠ).
9. Ενθάρρυνση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό
Καταθέσεις σε τράπεζες στην αλλοδαπή που εντός έξι μηνών θα μεταφερθούν σε ετήσιο προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα εξαιρούνται του ελέγχου πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 5% επί της αξίας του κεφαλαίου. Μετά το πέρας της περιόδου των έξι μηνών οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να λάβουν γνώση των καταθέσεων ελλήνων φορολογουμένων σε τράπεζες της αλλοδαπής. Για τα επαναπατρισθέντα κεφάλαια που επενδύονται επιστρέφεται μέρος του φόρου αυτού.
Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


10. Αντικατάσταση ΕΤΑΚ από προοδευτικό φόρο στην ακίνητη περιουσία
Το Ειδικό Τέλος Ακινήτου Περιουσίας καταργείται. Επιβάλλεται ετήσιος φόρος κατοχής μεγάλης ακίνητης περιουσίας σε ατομικό επίπεδο με την πιο κάτω κλίμακα:

Αξία ακίνητης περιουσίας
Φορολογικός συντελεστής
Έως 400.000
0%
400.001 - 500.000
0.1%
500.001 - 600.000
0.3%
600.001 - 700.000
0.6%
700.001 - 800.000
0.9%
800.001 και άνω
1%
Για ακίνητες περιουσίες άνω των 5.000.000 ευρώ θα ισχύει για τρία χρόνια ο συντελεστής 2%.
11. Μεταβιβάσεις και δωρεές
Η ισχύουσα φορολογία μεταβίβασης ακινήτων εφαρμόζεται και κατά τη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών κατοχής και εκμετάλλευσης ακινήτων.
Επιβάλλεται φόρος 5% για τις δωρεές ακινήτων και 10% για τις δωρεές μετρητών προς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λοιπά πρόσωπα που έως σήμερα ήταν απαλλασσόμενα.
12. Φορολόγηση εξωχώριων εταιριών ακινήτων (offshore)
Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης ακινήτων στην ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών από 3% σε 15% ετησίως και καταργείται κάθε εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής φόρου. Ταυτόχρονα προσφέρεται προθεσμία για μεταβίβαση του ακινήτου σε φυσικό πρόσωπο με ευνοϊκούς όρους. Τα κτηματολογικά γραφεία ή υποθηκοφυλακεία υποχρεούνται εντός έξι μηνών να ενημερώσουν την ΓΓΠΣ για όλα τα ακίνητα αρμοδιότητάς τους που αποτελούν ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών. Υποχρεούνται επίσης να κοινοποιούν στη ΓΓΠΣ κάθε νέα τέτοια εγγραφή ή άλλη μεταβολή στα αρχεία τους. Παράλληλα ενεργοποιείται η Υπηρεσία Έρευνας & Ελέγχου Τιμών (ΥΠ.Ε.Ε.Τ.) για την συλλογή πληροφοριών για τις εταιρείες που βρίσκονται εγκατεστημένες σε προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και εφαρμόζεται ενδελεχής έλεγχος εταιριών στις οποίες μέτοχος είναι εξωχώρια εταιρία.
13. Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας
Η ακίνητη περιουσία της εκκλησίας φορολογείται όπως και των άλλων ΝΠΔΔ κοινωφελούς σκοπού. Φορολογούνται με συντελεστή 20% τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας και των ιερών μονών και φορολογούνται με συντελεστή 5% οι δωρεές ακινήτων και με 10% οι δωρεές μετρητών.
Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 14. Διαχωρισμός των φορολογητέων κερδών σε μη διανεμόμενα και διανεμόμενα κέρδη
Η φορολογία των μη διανεμομένων κερδών μειώνεται σταδιακά από 25% σε 20%. Το 2010 ο συντελεστής φόρου μειώνεται στο 24%. Η παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) γίνεται σε επίπεδο νομικού προσώπου. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε η συνολική φορολογική επιβάρυνση να μη ξεπερνά τη φορολογική επιβάρυνση για εισοδήματα από μισθωτή εργασία.
15. Φορολόγηση παροχών σε είδος προς εταιρικά στελέχη
Επειδή οι επιτηδευματίες αγοράζουν πολυτελή αυτοκίνητα στο όνομα των εταιρειών τους για να μην τα εμφανίζουν στις προσωπικές δηλώσεις τους θα προβλεφθεί ότι το κόστος κυκλοφορίας, συντήρησης και τα μισθώματα που καταβάλλονται όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας αποτελούν εισόδημα του χρήστη (Διευθύνων Σύμβουλος, Διαχειριστής, Πρόεδρος ΔΣ, στέλεχος).
16. Επέκταση ΦΠΑ
Προβλέπεται η επέκταση ΦΠΑ σε οικονομικές δραστηριότητες που σήμερα δεν καλύπτονται ή απαλλάσσονται και δεν προβλέπονται για αυτές εξαιρέσεις από την Οδηγία της ΕΕ για το ΦΠΑ.
17. Κριτήρια αυτοελέγχου
Η αντιμετώπιση σε συστηματική βάση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας με την προοδευτική λήψη κατάλληλων θεσμικών και διοικητικών μέτρων πρέπει να συνδυαστεί με την αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα υπάρχουν κίνητρα για τον αυτοέλεγχο των μικρών επιχειρήσεων με την καθιέρωση δεικτών, όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής. Όποιος πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια ή τα αποδέχεται θα ολοκληρώνει κατ΄ αρχήν την φορολογική του υποχρέωση για την συγκεκριμένη χρήση. Εάν από το σύνολο των στοιχείων βρεθεί στο δείγμα μέσω της ανάλυσης κινδύνου κατ΄ εξαίρεση θα υπόκειται σε έλεγχο.
18. Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών
Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών στις επιχειρήσεις. Φορολόγηση 90% των bonus στις τράπεζες και στις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.
19. Φορολογικά πιστοποιητικά επιχειρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές. Πιστοποίηση λογιστών - φοροτεχνικών
Ορκωτοί ελεγκτές, και για τις μικρότερες εταιρείες πιστοποιημένα γραφεία λογιστών ή φοροτεχνικών, θα βεβαιώνουν την ακρίβεια της φορολογικής υποχρέωσης της επιχείρησης. Οι ορκωτοί ελεγκτές θα εκδίδουν σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις και παραβάσεις επί των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. Οι λογιστές-φοροτεχνικοί θα βεβαιώνουν την ακρίβεια και ειλικρίνεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα στοιχεία και βιβλία της επιχείρησης. Η εφορία με βάση το σύστημα στοχευμένων ελέγχων θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους οι οποίοι εφόσον αναδείξουν φοροδιαφυγή θα επιφέρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις ελεγκτικές εταιρίες.
Δ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

20. Επαγγελματικοί λογαριασμοί
Από 1/1/2011 όλες οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας όπως και όλες οι αμοιβές μισθοδοσίας πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών επαγγελματικών λογαριασμών. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος των συναλλαγών που υποχρεωτικά υπόκεινται σε αυτή τη ρύθμιση. Οι Τράπεζες όπου τηρούνται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί των επιχειρήσεων υποχρεούνται να παρέχουν στη ΓΓΠΣ ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες συναλλαγές.
21. Περιουσιολόγιο
Η ΓΓΠΣ εντός έξι μηνών συγκροτεί περιουσιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων κατόχων Α.Φ.Μ. Στο περιουσιολόγιο περιλαμβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, κατοχή μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, και εταιρικών μεριδίων. Δεν περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις και τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Με υπουργική απόφαση θα ορίζεται ο τρόπος αποτύπωσης και συγκέντρωσης των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων. Το περιουσιολόγιο θα αποτελεί τη βάση για διεξαγωγή διασταυρώσεων προς επαλήθευση των εισοδημάτων που δηλώνονται από τους φορολογούμενους.
22. Διασταυρώσεις στοιχείων
Τακτική εφαρμογή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Αναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου διασταύρωσης στοιχείων με βάση ετήσιο πρόγραμμα για τακτικούς περιοδικούς ελέγχους και όχι σε ad hoc βάση όπως είναι σήμερα. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται και έλεγχοι που γίνονται για πρώτη φορά, όπως η διασταύρωση στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών που λαμβάνουμε από άλλες χώρες στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων ανταλλαγής τραπεζικών πληροφοριών. Ο έλεγχος θα γίνεται με την εφαρμογή κριτηρίων επικινδυνότητας το μέγεθος των δειγμάτων θα είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά από ελεγκτές και επιθεωρητές.
23. Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών
Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών με όλα τα Υπουργεία και Φορείς με υποχρέωση όλων για υποβολή κάθε στοιχείου οικονομικού ενδιαφέροντος είτε πρόκειται για αμοιβές, είτε για μισθούς, είτε για αποζημιώσεις, είτε για επιδοτήσεις ή οικονομικές ενισχύσεις. Θα συγκεντρώνονται (ηλεκτρονική υποβολή) ακόμα στοιχεία όπως από το Υπ. Περιβάλλοντος για τα Δημόσια έργα, άδειες οικοδομών, από το Υπ. Υποδομών για τα αυτοκίνητα, από το Υπ. Δικαιοσύνης- δικαστήρια για δικαστικές διενέξεις διεκδίκησης αμοιβών, αποζημιώσεων, παραστάσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφοι για αντίγραφα συμβολαίων, συμφωνητικών, από ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.
24. Έλεγχοι με βάση κριτήρια κινδύνου
Κεντρική επιλογή των ελεγκτέων υποθέσεων με σύστημα ανάλυσης κινδύνου (Risk analysis). Καταρτίζεται κατάλογος μορίων κινδύνου φοροδιαφυγής (point system) βάσει του οποίου διενεργούνται προληπτικοί και τελικοί έλεγχοι τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας από τα υπόχρεα νομικά και φυσικά πρόσωπα. Οι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των πιο πάνω μορίων. Εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των ελέγχων. Σύστημα που τίθεται σε λειτουργία μέσα στο 2010 επιλέγει προς έλεγχο τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις, διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι γίνονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και επιτρέπει την κεντρική διαχείριση της πορείας των υποθέσεων.
25. Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό λογαριασμό εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής διακίνησης των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου. Από 1/1/2011 τιμολόγια για συναλλαγές άνω των 3.000 Ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου θα γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά. Οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών.
26. Πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής
Όλοι οι επαγγελματίες (λογιστές, φοροτέχνες, εκτελωνιστές, συμβολαιογράφοι, κλπ), θα πιστοποιηθούν και θα αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή, ώστε να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Οικονομικών για λογαριασμό τρίτων υπόχρεων, νομικών ή φυσικών προσώπων.
27. Συναλλαγές άνω των 1.500 Ευρώ χωρίς μετρητά
Από 1/1/2011 δεν θα θεωρείται νόμιμη κάθε συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων, αξίας μεγαλύτερης των 1.500 ευρώ εάν αυτή γίνεται με μετρητά. Οι συναλλαγές αυτές θα γίνονται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή δίγραμμες επιταγές, ή ηλεκτρονικές διαβιβάσεις μέσω Τραπεζών.
28. Ταμειακές μηχανές παντού
Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες οφείλουν να εκδίδουν αποδείξεις μέσω πιστοποιημένων ταμειακών μηχανών. Στο κανόνα αυτό υπάγονται, χωρίς εξαιρέσεις, και τα πρατήρια καυσίμων, τα περίπτερα, τα ταξί, οι πωλητές των λαϊκών αγορών κλπ.
29. Κίνητρα για αποκάλυψη διαφθοράς και φοροδιαφυγής
Υιοθέτηση φορολογικής αμνηστίας για άτομα ή επιχειρήσεις που βοηθούν στην αποκάλυψη διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργών. Αμοιβή όποιου οδηγεί σε σύλληψη για δωροδοκία που αφορά λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή.
30. Επιτάχυνση διαδικασιών καταβολής προστίμου και άλλες κυρώσεις
Συντομεύονται οι προθεσμίες και επιταχύνονται γενικώς οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα θα προβλέπεται η δυνατότητα της ΥΠΕΕ να επιβάλει επί τόπου άμεσα καταβλητέα πρόστιμα. Παράλληλα ενεργοποιείται η διαδικασία κλεισίματος του καταστήματος σε περίπτωση υπότροπου παράβασης μη έκδοσης αποδείξεων.
Για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απώλεια του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας στην περίπτωση παράβασης μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείου πώλησης ή στοιχείου διακίνησης.
31. Κατάσχεση για χρέη προς το δημόσιο
Υιοθέτηση δραστικών μεθόδων συλλογής των ανείσπρακτων οφειλών, όπως η κατάσχεση περιουσιών για όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωμής. Αυτό θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά μέσω της σύνδεσης των εκκρεμών χρεών με στοιχεία από την ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας καθώς και με την δυνατότητα «κατάσχεσης εις χείρας τρίτων» όσον αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς.
32. Έλεγχος συναλλαγών με εξωχώριες εταιρίες και υποκεφαλαιοδότησης (thin capitalization)
Δεν αναγνωρίζονται οι αγορές, οι δαπάνες, τα μισθώματα, οι τόκοι που προκύπτουν από συναλλαγές με εξωχώριες εταιρίες, ή εταιρίες αντιπροσώπευσης αυτών.
33. Έλεγχος πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών
Ενισχύονται και συμπληρώνονται οι διατάξεις περί ελέγχου πρακτικών ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing) μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών εγκατεστημένων σε χώρες με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα που προβλέπονται στο νόμο 3728 / 08. Δημιουργείται ειδική ομάδα ελέγχου των πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών.
34. Κυρώσεις για Φοροδιαφυγή και Λαθρεμπόριο
Επιβάλλεται ένα αυστηρότερο πλαίσιο ποινικών κυρώσεων για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.
35. Αναδιοργάνωση Φορολογικών Υπηρεσιών
Αναδιοργάνωση της ΥΠΕΕ με δημιουργία εξειδικευμένης υπηρεσίας η οποία θα ελέγχει τους ιδιώτες με μεγάλα εισοδήματα (επώνυμη φοροδιαφυγή) αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από φορείς όπως συμβολαιογράφοι, τράπεζες, χρηματιστήριο, μεσίτες, φορολογικές αρχές άλλων χωρών κ.λπ. Εξειδικευμένη υπηρεσία με αποστολή τη διερεύνηση, τη μεθοδολογία και τον εντοπισμό, φοροδιαφυγής τομέων του παραεμπορίου καθώς και την αντιμετώπισή του σε συνεργασία με άλλους φορείς (αστυνομία, δημοτική αστυνομία κ.λ.π).
Δημιουργία κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου (call-center) για άμεση υπενθύμιση (με τη λήξη του χρέους) των οικονομικών υποχρεώσεων των πολιτών.
Επίσης προβλέπεται ο επανακαθορισμός των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων διοικητικών επιπέδων του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας Οικονομικής Επιθεώρησης.

Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ (ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)

36. Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας
Θεσπίζεται 3ετές αφορολόγητο για δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτομα έως 35 ετών.
37. Περιβαλλοντικά κίνητρα
Θεσπίζονται νέα κίνητρα με στόχο την περιβαλλοντική προστασία όπως φορολογικά κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων. Επιπλέον, δίνονται κίνητρα και ελαφρύνσεις για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος με ελαφρύνσεις για τη διατήρηση αδόμητης γης που είναι εντός σχεδίου σε πυκνοδομημένες περιοχές και για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
38. Κίνητρα για την έρευνα
Αύξηση εκπτώσεων στα φορολογητέα κέρδη για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες σε τεχνολογική καινοτομία όπως ορίζονται σε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Το μέρος των κερδών που προέρχεται από την πώληση αγαθών που ενσωματώνουν διεθνώς αναγνωρισμένη πατέντα της επιχείρησης απαλλάσσονται φόρου για τρεις εταιρικές χρήσεις.
39. Κίνητρα για την κινηματογραφική παραγωγή
Παρέχεται έκπτωση φόρου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με βάση τις δαπάνες που προορίζονται για την παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους.
40. Φορολογικά κίνητρα επενδύσεις και διατήρηση θέσεων εργασίας
Με το νομοσχέδιο εισάγονται φοροαπαλλαγές για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις με μείωση του κύκλου εργασιών.
15/3/2010
Πηγή : Ημερησία

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο Ν. 3833/15-3-2010 (ΦΕΚ 40) ΤΕΥΧΟΣ Α'

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 3833/15-3-2010(Αρ. Φύλλου 40 Τευχος  Α') με θέμα   "Προστασία της Εθνικής Οκονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης"

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

ΚΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Μ.Υ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΒ/ΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

   Σ ύμφωνα με τις Αποφάσεις  ΠΟΛ 1021 και 1020/10-3-2010 του  ΥΠΟΙΚ:


- Από το οικονομικό έτος 2010(φέτος) και μετά καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή  των οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. καθώς και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών, με την χρήση της ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (όταν δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση) ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ., (όταν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση) και ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολούμενων μισθωτών ή των λαμβανόντων συντάξεις, μερίσματα, βοηθήματα ή άλλες παροχές.

- Η προθεσμία υποβολής των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ είναι αυτή που ορίζεται με τις  διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν. 2238/ 1994 δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους και για το οικονομικό έτος 2010, η 31η Μαρτίου.

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ε.Φ.Κ

  ΔΕΦΚ 5009320ΕΞ 2010/5-3-2010
Διαταγή της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων
& Ε.Φ.Κ. του ΥΠΟΙΚ με θέμα

«Κοινοποίηση διατάξεων σχεδίου νόμου
“Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης”».Με τη διαταγή αυτή δίδονται οδηγίες από τη Δ/νση Τελωνείων για τις αλλαγές που επέρχονται στη φορολογία των προϊόντων που υπόκεινται στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (άρθρα 13, 14, 15 και 17 του ψηφισθέντος Νομοσχεδίου).

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του ανωτέρω άρθρου ο φόρος πολυτελείας επιβάλλεται στα επιβατικά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.03 καθώς και στα αυτοκίνητα οχήματα τύπου jeep της Δ.Κ. 87.04. Ο φόρος αυτός για τα ανωτέρω αυτοκίνητα επιβάλλεται επί της τιμής χονδρικής πώλησης, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και συνεισπράττεται παράλληλα με το τέλος αυτό.

Ο φόρος πολυτελείας για τα είδη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, που εισάγονται από Τρίτες Χώρες, θα βεβαιώνεται και θα εισπράττεται όπως και οι λοιπές δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα εισαγόμενα αυτά είδη επί του παραστατικού (ΕΔΕ) θέσης αυτών σε ανάλωση και η φορολογητέα αξία επιβολής θα διαμορφώνεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.).

Διευκρινίζεται ότι ο φόρος αυτός καταλαμβάνει αυτοκίνητα και τα λοιπά εισαγόμενα είδη για τα οποία τα παραστατικά, για τη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογουσών επί αυτών φορολογικών επιβαρύνσεων, κατατίθενται από την ισχύ της διάταξης αυτής, δηλαδή από 4-3-2010.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 17 του σχεδίου νόμου, με το οποίο επιβάλλεται φόρος πολυτελείας στα υπό αυτού οριζόμενα είδη πολυτελείας, ο Φ.Π.Α. βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά περίπτωση από την αρμόδια τελωνειακή ή φορολογική αρχή. Για την βεβαίωση και είσπραξη του Φ.Π.Α. ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η οριζόμενη αξία από τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του ν.2859/2000 και ως εκ τούτου ο φόρος πολυτελείας αποτελεί στοιχείο διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας.

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
του κ. Γ. Θ. Κρεκούκια

τ. Δ/ντή Υπουργείου Οικονομικών
Συνεργάτη της εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων

«ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Γ. ΓΙΑΜΑΡΕΛΛΟΥ Α.Ε.»Στη συνέχεια προηγούμενων σχολίων μας και μετά τα εξαγγελθέντα από την πολιτική ηγεσία πρόσθετα δημοσιονομικά και ειδικότερα τα φορολογικά μέτρα, επανερχόμαστε με ορισμένες χρήσιμες, κατά τη γνώμη μας, επισημάνσεις και παρατηρήσεις.

Πριν όμως να μπούμε στο κυρίως θέμα μας, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε ένα παλαιό περιστατικό που είναι επίκαιρο και σηματοδοτεί τη σημερινή δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Πραγματικά, τις παραμονές της υπογραφής της Συνθήκης Ένταξης της Ελλάδος στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες (το έτος 1981) ο γράφων είχε τις ημέρες εκείνες μια σχετική συζήτηση, για το μεγάλο θέμα της ένταξης, με υψηλόβαθμα στελέχη της Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Μου είναι αξέχαστη λοιπόν μια σημαντική επισήμανση του ομολόγου μου Διευθυντή της Φορολογίας, ότι «τώρα που μπαίνετε στην Κοινότητα θα πρέπει να εκμεταλλευτείτε στην εποχή των πρώτων χρόνων των παχέων αγελάδων, διότι θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για την εποχή των ισχνών αγελάδων που θα επακολουθήσει». Όπως γίνεται αντιληπτό η παραίνεση αυτή αφορούσε την αποτελεσματική εκμετάλλευση των οικονομικών ωφελημάτων της χώρας μας από τα διάφορα κοινοτικά ταμεία. Δυστυχώς, τα προφητικά λόγια του Κοινοτικού στελέχους επαληθεύθηκαν σε μεγάλο βαθμό για τη χώρα μας, αφού είναι γνωστό ότι ο πακτωλός των χρημάτων που εισέρευσαν στη χώρα από τα κοινοτικά προγράμματα κατασπαταλήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ευτυχώς ένα μεγάλο μέρος των κοινοτικών αυτών πόρων έπιασαν τόπο διότι διατέθηκαν σε μεγάλα επενδυτικά προγράμματα και κυρίως σε έργα υποδομής, που συνέβαλαν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρα

Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα καθημερινώς διατυπούμενα την εποχή αυτή παράπονα – κατηγορίες ορισμένων εκ των κοινοτικών μας εταίρων, ότι η Ελλάδα «καλοπέρασε» όλα αυτά τα χρόνια με τις αυξημένες συνεισφορές των μεγάλων κοινοτικών χωρών (λόγω υψηλού ΑΕΠ) στον κοινοτικό προϋπολογισμό, είναι εν μέρει αβάσιμα και άδικα. Τούτο δε διότι, οι μεγάλοι κοινοτικοί μας εταίροι πράγματι, λόγω μεγάλης συνεισφοράς τους στον κοινοτικό προϋπολογισμό, επιδοτούσαν εμμέσως σε μεγάλο βαθμό τις εισροές μας από τα κοινοτικά ταμεία, πλην όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κοινοτικές αυτές χώρες είναι και οι μεγάλοι προμηθευτές μας οι οποίοι έπαιρναν και εξακολουθούν να παίρνουν πίσω ένα μεγάλο μέρος των κοινοτικών τους συνεισφορών με τη μορφή κερδών που απολάμβαναν και απολαμβάνουν από τις πωλήσεις των προϊόντων τους στη χώρα μας.

Εν πάσει περιπτώσει όμως, ερχόμενοι στο κυρίως θέμα μας, έχουμε πλήρως συνειδητοποιήσει ότι η χώρα μας, με σημαντική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων, έχει εισέλθει πανηγυρικά στην εποχή των «ισχνών αγελάδων» και έχει ανάγκη από άμεση δημοσιονομική στήριξη και ταυτόχρονα από οικονομική ανάπτυξη.

Το κακό αλλά και δύσκολο εν προκειμένω οικονομικό πρόβλημα της χώρας, δεν οφείλεται μόνο στην εν πολλοίς σπατάλη και αναποτελεσματική χρησιμοποίηση των κοινοτικών πόρων, αλλά και στο γεγονός ότι όλα αυτά τα «ευτυχή» χρόνια, παρασυρόμενοι ίσως από την ευμάρεια που μας προσέφεραν οι κοινοτικές ενισχύσεις, ξεφύγαμε από την απλή ευμάρεια και αρχίσαμε (ένα μεγάλο τουλάχιστο μέρος του πληθυσμού της χώρας) να επιζητούμε και να απολαμβάνουμε την πολυτελή ευμάρεια πλούσιων χωρών.

Έτσι, φθάνοντας στην πραγματικότητα ενός τεράστιου δημοσιονομικού ελλείμματος και ενός ακόμα δυσθεώρητου δημόσιου χρέους, πιεζόμαστε εκ των πραγμάτων, αλλά και από τους κοινοτικούς εταίρους μας, για να προχωρήσουμε, σε πρώτη τουλάχιστο φάση, σε άμεση και γενναία εξυγίανση των δημοσιονομικών μας.

Όπως προσημειώσαμε, με δύο προηγούμενα άρθρα μας στην «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», αναπτύξαμε τις προσωπικές μας απόψεις για νομοθετηθέντα, ήδη, μέτρα, καθώς και για μεγαλύτερα και σοβαρότερα άλλα που εκπονούνται προσεχώς. Με το σημείωμά μας αυτό σκοπεύουμε να σχολιάσουμε και να τονίσουμε ορισμένα από τα μέτρα αυτά για τα οποία έχουμε κάποιες απόψεις οι οποίες, φρονούμε, ότι αξίζει να ακουσθούν.

1. Κάλυψη του αφορολόγητου ορίου με αποδείξεις δαπανών

Στο θέμα αυτό θέλουμε να επαναλάβουμε τις ήδη διατυπωθείσες απόψεις μας, σύμφωνα με τις οποίες δεν είναι ούτε σκόπιμος αλλά ούτε και αποτελεσματικός ο συνδυασμός της στήριξης του σήμερα ισχύοντος αφορολόγητου ορίου των 12.000,00€ με την προσκόμιση πληρώθας, άσχετων εν πολλοίς, με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αποδείξεων λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών. Το μέτρο αυτό πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ασύλληπτου χαρτοβασιλείου, του οποίου και η διαχείριση θα είναι δυσχερής, αν μη αδύνατη, αλλά και η σκοπιμότητα θα είναι αμφίβολη.

Εν προκειμένω θα επιμείνουμε στην προηγούμενη πρότασή μας, όπως μείνει ανέπαφο το αφορολόγητο όριο των 12.000,00€, έστω και μειούμενο στο ποσό των 10.000,00€, παράλληλα δε να περιοριστεί το κίνητρο αυτό, σε συνδυασμό με άλλα πρόσθετα μέτρα, στις ευαίσθητες από απόψεως φοροδιαφυγής κατηγορίες επαγγελμάτων (εργολάβοι, κατασκευαστές πάσης φύσεως τεχνικών έργων, συνεργεία αυτοκινήτων, κέντρα διασκέδασης, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.). Διαφορετικά, η καθιέρωση του μελετούμενου μέτρου, εκτός από το προαναφερθέν μη διαχειρίσιμο φορτίο των άχρηστων εν πολλοίς αποδείξεων, θα στερήσει την πλειονότητα των φορολογουμένων, του ευεργετήματος του παλιά καθιερωμένου αφορολόγητου ορίου.


2. Επέκταση του λογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος σε όλους τους μικρούς και πολύ μικρούς επιτηδευματίες

Εδώ θέλουμε και πάλι να τονίσουμε τις σοβαρές και αναποτελεσματικές, θα λέγαμε, συνέπειες της επιχειρούμενης υπαγωγής του συνόλου των μικρών, των πολύ μικρών και πολλές φορές ασήμαντων επιχειρήσεων στον τακτικό τρόπο φορολόγησης. Τούτο δε διότι, όπως έχουμε επισημάνει και στα προηγούμενα άρθρα μας, λόγω της οικονομικής και κοινωνικής γενικότερα δομής της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη χώρα μας λειτουργεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός μικροεπιχειρήσεων, ο έλεγχος και η φορολογική παρακολούθηση των οποίων είναι ασύμφορος, αλλά και σχεδόν αδύνατος. Η επί τόσα χρόνια άλλωστε καταβαλλόμενη προσπάθεια για την αξιοποίηση του εισοδήματος των εν λόγω μικροεπιχειρήσεων αποδείχθηκε άκαρπη, με αποτέλεσμα αφενός μεν να μην προκύπτει σοβαρό οικονομικό όφελος για το Δημόσιο, αφετέρου δε να χάνονται πολύτιμες εργατοώρες του ελεγκτικού προσωπικού των φοροελεγκτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα έπρεπε να ασχολούνται με τον έλεγχο και την παρακολούθηση των πλέον προσοδοφόρων επιχειρήσεων.

Έτσι, κι εδώ επιθυμούμε να επαναλάβουμε την προηγούμενη πρότασή μας για επέκταση του ισχύοντος ήδη συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού ή άλλως καταποκοπή φορολόγησης (forfait taxation), που εφαρμόζεται σε πολλές άλλες χώρες, αλλά σε μικρή κλίμακα και στη χώρα μας με το άρθρο 33 του Κ.Φ.Ε. (εκμεταλλευτές επιβατικών Δ.Χ. (ΤΑΞΙ) και φορτηγών αυτοκινήτων, εκμεταλλευτές ενοικιαζόμενων δωματίων, μικροέμποροι λαϊκών αγορών κ.λπ.). Αντίθετα, η επιχειρούμενη γενίκευση με επέκταση του λογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος σε όλους τους μικροεπιτηδευματίες, δηλαδή ακόμα και σε αυτούς που υπάγονται σήμερα στην κατ’ αποκοπή φορολόγηση, φρονούμε ότι όχι μόνο δεν θα έχει ενδιαφέροντα οικονομικά-δημοσιονομικά οφέλη, αλλά θα στερήσει εργατικά-ελεγκτικά χέρια, τα οποία πρέπει να ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τις προσοδοφόρες επιχειρήσεις.

3. Διαρρυθμίσεις στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας

Εδώ θα σταθούμε καταρχάς στην ήδη ψηφισθείσα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο σημαντική ρύθμιση της αύξησης των συντελεστών του Φ.Π.Α., ήτοι 21% από 19% του κανονικού συντελεστή, 10% από 9% του χαμηλού συντελεστή και 5% από 4,5% του πολύ χαμηλού συντελεστή. Η αύξηση των συντελεστών του φόρου αυτού, ενός φόρου κατανάλωσης δηλαδή που επιρρίπτεται στην τελική κατανάλωση, μαζί με την αύξηση των βασικών ειδικών φόρων κατανάλωσης (καύσιμα, οινοπνευματώδη, καπνοβιομηχανικά κ.λπ.), είναι γνωστό και πανθομολογούμενο ότι κατ’ αρχάς θα επιβαρύνει σοβαρά τον τιμάριθμο και θα διογκώσει την υφιστάμενη ύφεση (φαινόμενο στασιμοπληθωρισμού). Εν προκειμένω δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε να επαληθευθούν οι δηλώσεις-υποσχέσεις ορισμένων σχετικών φορέων της αγοράς ότι θα προσπαθήσουν, οι μεγάλες τουλάχιστον επιχειρήσεις, να απορροφήσουν το κόστος του Φ.Π.Α.

Περαιτέρω όμως, με την αύξηση αυτή του φορολογικού βάρους στα πωλούμενα αγαθά και τις υπηρεσίες ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος της μεγέθυνσης του κινήτρου της φοροδιαφυγής, με τα γνωστά παζαρέματα στην αγορά μεταξύ πωλητών και ιδιωτών αγοραστών, γεγονός που είναι ενδεχόμενο να μειώσει τις προσδοκίες της Διοίκησης για αύξηση των εσόδων τόσο από το Φ.Π.Α., όσο και από τον συναφή φόρο εισοδήματος.

Ακόμα, θα θέλαμε να επισημάνουμε εδώ και ένα σοβαρό για την τουριστική οικονομία της χώρας θέμα, που υπάρχει και σήμερα, αλλά μπορεί να διορθωθεί με το καινούργιο υπό κατάρτιση, νομοσχέδιο. Πρόκειται για το θέμα του υφιστάμενου και σήμερα μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. (9% που γίνεται 10%), ο οποίος ναι μεν είναι μειωμένος, πλην όμως είναι υψηλός σε σχέση με τους πολύ μικρότερους συντελεστές που εφαρμόζονται ήδη στις άμεσα ανταγωνίστριές μας τουριστικές χώρες και συγκεκριμένα την Ισπανία και την Πορτογαλία, όπου ισχύουν πολύ μικρότεροι συντελεστές (7% και 5% αντίστοιχα). Πιστεύουμε ότι στην σημερινή κρίσιμη οικονομική συγκυρία, τις συνέπειες της οποίας αντιμετωπίζει και η βαριά βιομηχανία της χώρας μας, ο τουρισμός, είναι απολύτως αναγκαίο να επανεξεταστεί το θέμα, έτσι ώστε να καθιερωθεί, κατά τη γνώμη μας, ο πολύ μικρός συντελεστής Φ.Π.Α. (5%) στις τουριστικές και κυρίως στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας.

4. Το κρίσιμο θέμα των φοροφυγάδων

Όπως είναι γνωστό και πανθομολογούμενο το μεγάλο πρόβλημα της εθνικής μας φοροδιαφυγής οφείλεται κατεξοχήν στον πολύ μεγάλο αριθμό των γνωστών-αγνώστων συμπατριωτών μας, οι οποίοι κατά σύστημα αρνούνται να εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Είναι δε τόσο σοβαρό το πρόβλημα αυτό ώστε κατά τη γνώμη μας, αλλά και πολλών άλλων επαϊόντων, τα εφαρμοζόμενα κατά καιρούς νέα φορολογικά μέτρα δεν έχουν ελπίδα ευδοκίμησης, αν δεν καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την σταδιακή έστω επισήμανση και φορολόγηση των προσώπων αυτών.

Ελπίζουμε, ότι με τα υπό θέσπιση μέτρα των νέων τεκμηρίων διαβίωσης σε συνδυασμό πάντα με την ηλεκτρονική κυρίως διασταύρωση των φορολογικών και λοιπών συναφών στοιχείων και πληροφοριών, θα γίνει ένα καλό ξεκίνημα για την πραγματική καταπολέμηση του φαινομένου της επάρατης φοροδιαφυγής.-

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ Φ.Π.Α

Με την Πολ. 1018/06-03-2010 του ΥΠΟΙΚ με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 20 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου για την “Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης”, σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 15 Μαρτίου 2010», διευκρινίζονται τα εξής:


– Με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α., θα υπολογίζεται ο φόρος και στα φορολογικά στοιχεία που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. εκδίδονται με ημερομηνία έκδοσης από 15/03/2010 και εφεξής, ανεξάρτητα αν αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα.

– Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 15/03/2010 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται Φ.Π.Α. με τους νέους αυξημένους συντελεστές. Διαφορετική είναι η κατάσταση στην περίπτωση έκδοσης Ειδικού Ακυρωτικού Σημειώματος (άρθρο 23 παρ. 2ε΄ του Κ.Β.Σ.), στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο ίδιος συντελεστής Φ.Π.Α. που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.

– Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για συναλλαγές που θα τιμολογηθούν από 15/03/2010 και μετά πρέπει να αποδοθεί Φ.Π.Α. στο δημόσιο με τους νέους αυξημένους συντελεστές, ανεξάρτητα από το εάν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν με τους παλαιούς συντελεστές. Προκειμένου για χονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να εκδοθεί συμπληρωματικό τιμολόγιο για τη διαφορά του Φ.Π.Α.

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2010

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

Σήμερα φηφίστηκε στην Βουλή το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΟΙΚ
"Προστασία της Εθνικής Οικονομίας-Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης"
Το  Νομοσχέδιο έγινε δεκτό καί στο σύνολο κατά πλειοψηφία.

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

ΑΠΟ 15/3/2010 ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Φ.Π.Α

Το ΥΠΟΙΚ με Ανακοινωσή του διευκρίνισε ότι οι νέοι συντελεστές θα ισχύσουν από 15/03/2010. Σημειώνεται ότι στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προβλεπόταν η αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από 04/03/2010.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΗΣ 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2
FAX: 210-3332559
e-mail : press@mnec.gr

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010

Διευκρίνιση για την ισχύ των νέων συντελεστών ΦΠΑ:
Οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ θα ισχύσουν από τις 15 Μαρτίου 2010.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή επέρχονται αλλαγές στην Φορολογική Νομοθεσία. Οι κυριότερες είναι:


1) Αύξηση του Φ.Π.Α από 4/3/2010.*
Από 4,5%  σε   5%
   "    9%      "   10%
   "    19%    "   21%
Δεν μεταβάλλεται η έκπτωση 30% των συντελεστών Φ.Π.Α για τα νησιά.
Οι συντελεστές αυτοί διαμορφώνονται σε 4%, 7% και 15%.
( Αρθρο 12)

2)Αύξηση κατά 20% των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε τσιγάρα καί ποτά.(από 4/3/2010)

- Αυξάνεται ο ειδικός φόρος στα καπνοβιομηχανικά προιόντα από 63% σε 65%.
(Αρθρο 13)

- Αναπροσαρμόζεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στήν αιθυλική αλκοόλη και στα αλκοολούχα ποτά.
(Αρθρο 14)


3) Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα.(από 4/3/2010)

Αύξηση 8 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και αύξηση 3 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

Δεν αυξάνεται το πετρέλαιο θέρμανσης.
(Αρθρο 15)

4)Επιβολή ειδικού φόρου πολυτελείας.(από 4/3/2010)
- στα επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής
κλάσης 8703 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας καθώς και στα αυτοκίνητα
τύπου jeep της δασμολογικής κλάσης 8704, το ποσοστό του οποίου ορίζεται
για αυτοκίνητα με τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο ως
εξής:
α) από 17.000 μέχρι και 22.000 ευρώ, ποσοστό 10%,
β) άνω των 22.000 ευρώ μέχρι και 30.000 ευρώ, ποσοστό 20%,
γ) άνω των 30.000 ευρώ, ποσοστό 30%.

- στα σκάφη αναψυχής.
- στα ελικόπτερα , αεροσκάφη.
-στούς πολύτιμους λίθους , πολύτιμα μέταλλα και δέρματα.(10%)
(Αρθρο 17)

5) Επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά 1%
επί του συνολικού καθαρού εισοδήματος οικ .έτους 2009 των φυσικών προσώπων εφόσον αυτό
είναι πάνω από 100.000 €
(Αρθρο 5)

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Ν.3808/2009

Με την Ανακοίνωση 0002/10 της ΕΛΤΕ (Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων) με θέμα «Λογιστικός χειρισμός έκτακτης εισφοράς Ν. 3808/2009» ορίζεται ότι:


– Για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις βάσει την Ε.Λ.Π. (Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων) το συνολικό ποσό της έκτακτης εισφοράς θα επιβαρύνει τη χρήση 2009 και θα εμφανιστεί διακεκριμένα ως φόρος εισοδήματος στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

– Για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ το συνολικό ποσό της έκτακτης εισφοράς θα αναγνωρισθεί στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 βάσει του ΔΛΠ 12 «Φόρος Εισοδήματος».

Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση
http://www.elte.org.gr/images/files/pdf/0002-10.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *