Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΔ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ TAXISnet

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Η5 παραγράφου του Ν. 4093/2012, οι λογιστές - φοροτεχνικοί υποχρεούνται στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στο ΟΕΕ το πρώτο δίμηνο κάθε έτους, με την οποία δηλώνουν ότι ασκούν το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού, ότι δεν έχουν καταδικασθεί αμετακλήτως για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 340/1998, ότι δεν έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών και ότι έχουν παρακολουθήσει όλη την αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της επαγγελματικής τους κατάταξης.

ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/Χ.Π. 464 -ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΕ 2300€ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS

Με την Απόφαση   Αριθμ : ΓΔΟΠ 0000501 ΕΞ 2018/ Χ.Π.464 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα " Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων" επέρχεται νέα χαλάρωση των  Capital Controls.
Ειδικότερα, 
 1) Αυξάνεται από 1/3/2018  σε 2300€ (από 1800 €) το ποσό ανάληψης μετρητών ανά μήνα,ανά καταθέτη και ανά τράπεζα.

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΠΟΛ.1033/2018-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 Με  την  Πολ. 1033/23.2.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 685/27.2.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει." ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Κ.Υ.Α. Α.613/2018-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΜΜΩΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Με την Κ.Υ.Α. Αριθ. 613/22.2.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ψηφιακής πολιτικής κ.λ.κ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  652/26.2.2018 τεύχος Β') με θέμα " Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, της διαδικασίας και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου " ορίζονται τα εξής.
 Ειδικότερα,
 Σήμανση εντύπων
1. Καθιερώνεται στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα (barcode), στην οποία περιλαμβάνεται και ο Διεθνής Μοναδικός Αριθμός Σειρών που χρησιμοποιείται για τη καταγραφή των περιοδικών εκδόσεων (ISSN).

ΣΛΟΤ: Α.Π.32//2018-ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΞΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 32 ΕΞ 20.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  " Ζημιά από Αξία Συμμετοχής  " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Α. Όταν θα γίνει η απορρόφηση της Β στα λογιστικά αρχεία της Α η συμμετοχή της Α στην Β θα συμψηφισθεί με την καθαρή θέση της Β στην ημερομηνία απορρόφησης. Επειδή η Α κατέχει 100% το κεφάλαιο της Β η παραπάνω διαφορά από τον συμψηφισμό θα καταχωρισθεί στην Καθαρή Θέση τόσο σε περίπτωση εφαρμογής των ΔΠΧΑ όσο και εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

ΣΛΟΤ: Α.Π.23//2018-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 23 ΕΞ 20.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  " Αποτίμηση ξένου συναλλάγματος " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 [...]
Απάντηση σε παρεμφερές ερώτημα δόθηκε από το ΕΣΥΛ με την γνωμοδότηση 309/2694/2001.
Στην γνωμοδότηση αυτή αναφέρεται ότι «… από την 31.12.2000 και εφεξής, για τις αποτιμήσεις σε ευρώ (και δραχμές) των σε νομίσματα χωρών εκτός ζώνης ευρώ (ξένα νομίσματα) απαιτήσεων, υποχρεώσεων και διαθεσίμων, καθώς και για τη μετατροπή σε ευρώ (και δραχμές) της σε ξένο νόμισμα αξίας των τιμολογίων αγοράς και πώλησης αποθεμάτων, παγίων και υπηρεσιών, θα λαμβάνεται υπόψη και θα εφαρμόζεται το ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΚΤ που δημοσιεύει καθημερινά η Τράπεζα της Ελλάδος, στο οποίο εμφανίζονται οι τιμές συναλλάγματος σε ευρώ». [...]
  Δείτε ολόκλητη την 23/2018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2721//2018- ΑΔΕΙΕΣ ΕΟΦ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2721 ΕΞ 20.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  " Άδειες ΕΟΦ και λογιστική μεταχείριση τους  " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
[...]  
Επειδή η δαπάνη για την απόκτηση άδειας από τον ΕΟΦ δημιουργεί τις προϋποθέσεις προσθήκης οικονομικού οφέλους για την εταιρεία, καθώς αφορά το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας της εταιρείας, συνεπάγεται ότι η συγκεκριμένη δαπάνη αποτελεί άυλο περιουσιακό στοιχείο και υπόκειται σε αποσβέσεις κατά την διάρκεια χρήσης της άδειας. Στην αξία κτήσης μπορούν να ενσωματωθούν οι άμεσες δαπάνες για την απόκτηση της άδειας μέχρι το σημείο εκείνο και εφόσον θεμελιώνεται η άποψη, ότι θα αποφέρουν ισόποσο οικονομικό όφελος στο μέλλον
 Δείτε ολόκλητη την 2721/2018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ Εδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2364//2018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2364ΕΞ 20.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  "Λογιστική Απεικόνιση Κοινωφελούς Ιδρύματος " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
[...]
Κατά συνέπεια επειδή ο Ν.4308/2014 είναι μεταγενέστερος του Ν.4182/2013 και επιπρόσθετα μέχρι σήμερα το ειδικό κλαδικό λογιστικό σχέδιο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4182/2013 δεν έχει εκδοθεί, το κοινωφελές ίδρυμα υπάγεται στις διατάξεις του Ν.4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), εφόσον δεν εμπίπτει στην εφαρμογή του άρθρου 156 του Ν.4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης).
 Σχετιζόμενη με το ερώτημα είναι και η απάντηση του ΣΛΟΤ ΑΠ 258/21.2.2017
 Δείτε ολόκλητη την 2364/2018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ  Εδώ.

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.2313//2018-Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ & Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2313 ΕΞ 20.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΠΟΛ 1003/2014 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ  " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
[...]
Η  επιδότηση όπως και η επιχορήγηση δεν αποτελούν μέρος του κύκλου εργασιών καθώς είναι μια εισροή προς την εταιρεία που δεν προκύπτει από τις δραστηριότητές της, αλλά προέρχεται από τρίτον συνήθως για την κάλυψη δαπανών, ή για την ενίσχυση στην πραγματοποίηση δαπανών ή επενδύσεων.
 Δείτε ολόκληρη την 2313/2018 Γνων. του ΣΛΟΤ Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2304//2018-ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2304 ΕΞ 20.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " ΧΧΧΧ" (Ερωτάται εάν η ανωτέρω σύμβαση κατατάσσεται για λογιστικούς σκοπούς ως χρηματοοικονομική ή ως λειτουργική)
  η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 [...]
Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που παρατίθενται στο ερώτημα και το γεγονός ότι από τα κριτήρια που αναφέρονται στον ορισμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης πληροίται μόνο ένα, ενώ δεν πληροίται το βασικό κριτήριο της μεταφοράς των κινδύνων και των ωφελών στον μισθωτή, η συναφθείσα σύμβαση θα πρέπει να αντιμετωπισθεί ως «Λειτουργική» μίσθωση.
 Δείτε ολόκληρη την 2304/2018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ Eδώ.

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.2548//2018-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2548 ΕΞ 13.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Λογιστικός χειρισμός εξόφλησης εμπορευμάτων με αντικαταβολή η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 [...]

Η εταιρεία μεταφορών ενημερώνει αμέσως, με την είσπραξη του ποσού (παράδοση των εμπορευμάτων), αποστέλλοντας με ηλεκτρονικό τρόπο ή fax το σχετικό παραστατικό για την επιβεβαίωση της είσπραξης, οπότε η «εμπορική εταιρεία» πιστώνει τον πελάτη της, με χρέωση προσωρινού λογαριασμού (υπολογαριασμού του 33) με κατάλληλο τίτλο, όπως: «Εταιρεία μεταφορών – courier, απαιτήσεις από συναλλαγές αντικαταβολής». Όταν «εμφανιστεί» το ποσό στον τραπεζικό λογαριασμό της, θα προχωρήσει στην χρέωση του λογαριασμού καταθέσεις όψεως με πίστωση του ως άνω προσωρινού λογαριασμού (κλείσιμο).
[...]
Δείτε ολόκλητη την 2548/2018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2469//2018-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2469 ΕΞ 13.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Ο ισολογισμός έναρξης της ΑΕ, η οποία προκύπτει από μετατροπή ΟΕ που τηρεί βιβλία Β’ κατηγορίας, περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία μείον υποχρεώσεις) της Ο.Ε. πριν τη μετατροπή. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από όλα τα διαθέσιμα, βάσει του ν. 4308/2014, λογιστικά αρχεία της Ο.Ε. και που πρέπει να μεταφερθούν και καταχωρισθούν από την ΑΕ. Η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της αξίας των εισφερθέντων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κατά τα ανωτέρω, συνιστά το συνολικά καταβληθέν κεφάλαιο της ΑΕ. Η διαφορά μεταξύ του συνολικά καταβληθέντος κεφαλαίου και του, κατά το καταστατικό, μετοχικού κεφαλαίου, αντιπροσωπεύει συμπληρωματικό κεφάλαιο και πρέπει να καταχωρισθεί στο λογαριασμό «Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και σε καμία περίπτωση στο λογαριασμό «Υπόλοιπο αποτελεσμάτων εις νέο».[...]
Δείτεολόκληρη την 2469/2018 Γνωμ. του ΣΛΟΤ. Eδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2376//2018-ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2376 ΕΞ 13.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Αγοραπωλησία εισιτηρίων " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), το εισιτήριο παροχής δικαιώματος παρακολούθησης θεαμάτων, αποτελεί αυτοτελές στοιχείο λιανικής πώλησης (παροχής) υπηρεσιών. Ενσωματώνει επομένως, για τον κάτοχό του, την απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, κατά τον χρόνο έκδοσής του.
 Εξ άλλου, βάσει της παρ. 12 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου, εξ αντιδιαστολής συνάγεται, ότι η πώληση για λογαριασμό τρίτου, είναι εφικτή μόνο αν πρόκειται για αγαθά και όχι για υπηρεσίες.
 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν δύναται να νοηθεί «διακίνηση» παραστατικού στοιχείου, ως αγαθού. Δηλαδή, δεν μπορεί να εκδοθεί παραστατικό (τιμολόγιο) που να αναφέρει ως διακινούμενο / πωλούμενο αγαθό, ένα άλλο παραστατικό (εισιτήρια).
 Συνεπώς, οι παραπάνω κινήσεις λογαριασμών που αναφέρετε, δεν έχουν ως βάση διακινούμενο / πωλούμενο αγαθό και εξ αυτού του λόγου, δεν μπορούν να υλοποιηθούν.
[...]
Δείτε ολόκληρη την 2376/2018 Γνωμ του ΣΛΟΤ. Eδώ.


ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ Δ.Τ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

    Το Δελτίο  Τύπου επιβεβαιώνει την πληροφορία μας που πρώτοι αποκαλύψαμε.                      
                                    Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018
             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/AΑΔΕ
Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι, οι καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΠΟΛ. 1022/2014) που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2017 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν. Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τη 15η Μαΐου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2017 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΜΥΦ)

Από πληροφορίες που έχουμε, υπογράφτηκε απόφαση (Πολ. 1033/23.2.2018)η οποία βρίσκεται προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, με την οποία αλλάζει από το Ημερολογιακό έτος 2017 και μετά, η υποβολή των Συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών -
Προμηθευτών (Μ.Υ.Φ).
Η ημερομηνία μετατίθεται για 31/3/2018 (από 28/2/2018) και οι αποκλίσεις για 15/5/2018 (από 30/4/2018).

ΣΛΟΤ: Α.Π.2369//2018-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΙΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ Λ/ΣΜΟΥΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2369 ΕΞ 13.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα   Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμών υποχρεώσεων προσωπικής εταιρείας σε λογαριασμούς εταίρων, λόγω διακοπής εργασιών " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 [...]
 Υπό την έννοια αυτή, σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο και τις εμπορικές διατάξεις, είναι εφικτή η μεταφορά των υποχρεώσεων της ΟΕ, στους λογαριασμούς των εταίρων, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση, είναι υπεύθυνοι για την οριστική εξόφλησή τους.
Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας στο άρθρο 269 του Ν 4072/2012, σε ότι αφορά την παραγραφή αξιώσεων κατά των εταίρων για εταιρικά χρέη (πενταετία).
Δείτε ολόκληρη τη 2369/2018 Γνωμ,του ΣΛΟΤ. Εδώ.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2265//2018-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ-ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2265 ΕΞ 13.2.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Τιμολόγιο Παραγωγού-Αυτοτιμολόγηση " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 [...] 
Κατά την γνώμη μας, η διάταξη του άρθρου 2 («Εμπορική συναλλαγή»)1 του Ν 4492/2017, δεν εμποδίζει την αυτοτιμολόγηση, στο πλαίσιο της εξασφάλισης ότι πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο σε κάθε πώληση αγαθών.
 Δείτε ολόκληρη την 2265/13.2.2018 Γνωμ . του ΣΛΟΤ. Εδώ

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

ΠΟΛ.1032/2018-ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ

Με  την  Πολ.1032/22.2.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ 1028/2017 σχετικά με τον φόρο ασφαλίστρων" διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. 
Ειδικότερα
 Η σχετική αναφορά σε ακυρώσεις συμβολαίων της εγκυκλίου ΠΟΛ.1028/2017 αφορά την περίπτωση της μη επιστροφής από το Δημόσιο του φόρου ασφαλίστρων στην περίπτωση που κατά το χρόνο της απόδοσης αυτού τα ασφάλιστρα ήταν απαιτητά, ανεξάρτητα εάν μεταγενέστερα της απόδοσης του φόρου το συμβόλαιο μπορεί να ακυρώθηκε, διότι δεν συντρέχουν λόγοι αχρεώστητης καταβολής, και δεν επηρεάζει αυτό τους συμψηφισμούς σύμφωνα με το άρθρο 2 του α.ν. 660/1937.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.10328/2018.Εδώ.

Τετάρτη, 21 Φεβρουαρίου 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ν.27/1975

 Aναρτήθηκε στο site της  Α.Α.Δ.Ε. το εγχειρίδιο χρήσης (Ενημέρωση 20-02-2018)   με θέμα " Δηλώσεις Φόρου Πλοίων Πρώτης Κατηγορίας Ν.27/1975 - Οδηγίες Χρήσης "
Ειδικότερα,
Από το φορολογικό έτος 2017 και εφεξής, οι δηλώσεις φορολογίας πλοίων πρώτης κατηγορίας ν.27/1975, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXISnet.....

Κατεβάσετε το εγχειρίδιο. Eδώ.

ΔΕΑΦ Β 1027318 ΕΞ 2018-ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ Δ.Π.Σ.Μ.Α.Π. ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Με  την  ΔΕΑΦ Β 1027318 ΕΞ15.2. 2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής μισθωτηρίων συμβολαίων σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχείρησης που εκμισθώνει ακίνητα
διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. 
Ειδικότερα,Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων (μετατροπή, συγχώνευση, απορρόφηση, διάσπαση και εισφορά ενός ή περισσοτέρων κλάδων) με τις διατάξεις των κ.ν.2190/1920, ν.3190/1955 ή αναπτυξιακών νόμων (ν.δ.1297/1972, ν.2166/1993), δεν απαιτείται να υποβληθεί νέα Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από την εταιρεία που καθίσταται πλέον νέος εκμισθωτής ως καθολικός διάδοχος για μισθωτήρια που είχαν καταρτισθεί προ του μετασχηματισμού (πριν ή μετά την 01.01.2014).
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1027318 ΕΞ 2018 Eδώ.

ΠΟΛ.1030/2018-ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΤΩΧΩΝ


Με  την  Πολ.1030/15.2.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την έκδοση καταλογιστικών πράξεων φόρων ή προστίμων σε βάρος πτωχών για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. 
Ειδικότερα,
Εφόσον κατά τη διενέργεια ελέγχων σε φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, διαπιστώνεται η μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ποσών φόρων ή οιεσδήποτε παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας που ανάγονται σε χρόνο πριν από την κήρυξη της πτώχευσης, οι εκάστοτε προβλεπόμενες πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και επιβολής προστίμων εκδίδονται επ' ονόματι του υπόχρεου οφειλέτη (πτωχός) και κοινοποιούνται τόσο στον υπόχρεο οφειλέτη (πτωχός) όσο και στον σύνδικο πτώχευσης, κατά τη συνδυασμένη εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 37 και 62 του ΚΦΔ και 17 του ΠτΚ....

 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1030/2018.Εδώ.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *