Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1223/2017-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΩΣ 50.000€

Με την Πολ.1223/29.12.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) -  που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4643/29.12.2017 τεύχος Β’- με θέμα " Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.ορίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Κατόπιν αιτήσεως οφειλέτη, ο οποίος εμπίπτει στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας και οι συνολικές οφειλές του προς το Δημόσιο δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, που απευθύνεται στη Φορολογική Διοίκηση έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, το Δημόσιο προτείνει λύσεις ρύθμισης σύμφωνα με τα κριτήρια και τους κανόνες των άρθρων 4 έως 8, κατά περίπτωση. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη. ..........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1223/2017. Eδώ.

ΠΟΛ.1219/2017- Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με την Πολ.1219/28.12. 2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)- που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4641/29.12.2017 τεύχος Β΄ με θέμα " Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού. "  ορίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
 Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της παρούσας. Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1219/2017. Eδώ.

ΔΕΛΒ 1192636 ΕΞ 2017- 24750 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΤΟ 2018

Με την  Αριθμ. ΔΕΛΒ 1192636 ΕΞ 2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  4640/2912.2017  τεύχος Β’- με θέμα " Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018 " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
1. Το έτος 2018 θα διενεργηθούν είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσιοι πενήντα (24.750) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ. ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και Δ.Ο.Υ.
2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  .....
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΛΒ 1192636 ΕΞ 2017.Εδώ.

Α.62134/4100/2017-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ Φ.Κ.Α.

Με την Απόφαση   Αριθ.οικ. 62134/4100/28.12.2017 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4640/29.12.2017 τεύχος Β') του Υπουργείου Εργασίας  με θέμα " Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής." ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Κατόπιν αιτήσεως οφειλέτη, ο οποίος εμπίπτει στις κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας και οι συνολικές οφειλές του προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, που απευθύνεται στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, το Κ.Ε.Α.Ο. προτείνει λύσεις ρύθμισης σύμφωνα με τα κριτήρια και τους κανόνες των άρθρων 4 έως 8, της παρούσης κατά περίπτωση. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη.  ......
Δείτε ολόκληρη τηνΑπόφαση 62134/410/2017.Eδώ.

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Δ.Τ. -ΦΟΡΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΥΠΟΙΚ
Την 1.1.2018 τίθεται σε ισχύ ο φόρος διαμονής που θεσπίστηκε  με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4389/2016. Για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου το άρθρο αυτό πρόκειται να τροποποιηθεί άμεσα, ώστε να προβλέπεται πλέον ρητά, ότι ο φόρος θα βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον ταξιδιώτη-διαμένοντα-χρήστη του δωματίου ή διαμερίσματος, ότι επιβάλλεται από τις ξενοδοχειακές και λοιπές επιχειρήσεις προς τους διαμένοντες με την έκδοση «ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής» και ότι το ειδικό αυτό στοιχείο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ.
Η τροποποιηθείσα διάταξη θα ισχύσει αναδρομικά από 01-01-2018

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 5/1/2018 ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΥΠΟΙΚ
Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως και την 5.1.2018 η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2018 καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.
- Στη συνέχεια εκδόθηκε η Πολ.1220/29.12.2017 (ΦΕΚ 4642/29.12.2017 τεύχος Β' )  η οποία αναφέρει.
                                             αποφασίζουμε
1.    Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2018, που λήγει την 31-12-2017, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, παρατείνεται έως και την 5-1-2018.
2.    Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                           Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017
                                                                    Η Υφυπουργός
                                                         ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Σ.τ.Ε 3413/2017-ΠΡΑΞΕΙΣ Η ΠΑΡΑΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Με την απόφαση του Σ.τ.Ε.3413/2017 με θέμα "Ένδικη προστασία – Παραδεκτό αιτήσεως ακυρώσεως – Πράξεις ή παραλείψεις της ημεδαπής φορολογικής Διοίκησης σε σχέση με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ) και τη Διαδικασία Συμβουλευτικής Επιτροπής των άρθρων 6 και 7 επ. της κυρωθείσας με το ν. 2216/1994 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Διαιτησίας, για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διόρθωσης των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων'ορίζεται ότι.
Ειδικότερα

 Α) Σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω Σύμβασης και, ιδίως, των άρθρων 6, 7 και 8 αυτής, (α) η ενδιαφερόμενη επιχείρηση που εδρεύει στην Ελλάδα και θεωρεί ότι δεν έχουν τηρηθεί οι αρχές του άρθρου 4 στην περίπτωσή της μπορεί, παράλληλα με την άσκηση ένδικης προσφυγής κατά της σχετικής καταλογιστικής πράξης της φορολογικής Διοίκησης, να της υποβάλει την υπόθεσή της, προκειμένου να πετύχει την υπαγωγή της σε ΔΑΔ, (β) η αρμόδια αρχή της ελληνικής φορολογικής Διοίκησης, εφόσον θεωρεί την ένσταση της επιχείρησης prima facie βάσιμη (έστω και εν μέρει) και δεν μπορεί, συναφώς, να δώσει η ίδια ικανοποιητική λύση, υποχρεούται, κατ’ αρχήν (υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 8), να επιχειρήσει να επιλύσει το ζήτημα μέσω φιλικού διακανονισμού με την αρμόδια αρχή του άλλου εμπλεκόμενου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ......
 Δείτε την συνέχεια Εδώ.
πηγή. humanrightscaselaw

ΠΟΛ.1218/2017-ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ Η ΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΗΣ § 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.117 ΤΟΥ Ν. 4387/2016

Με  την  Πολ.1218/22.12.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Περί της επιβολής ή μη του προστίμου της παρ.4 του άρθρου 117 του ν.4387/2016 (85 Α΄) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Εφόσον όμως, η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την παράταση της προθεσμίας καταβολής τελών κυκλοφορίας, προβλέπει  ρητώς  και την παράταση για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία, η επιστροφή των στοιχείων κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ., προκειμένου για την εκ νέου θέση τους σε ακινησία και για το επόμενο έτος εντός του χρόνου παράτασης είναι εμπρόθεσμη.
Δείτε ολόκληρη  την Πολ.1218/2017..Εδώ.

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1214/2017-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΕΡΗΣ ΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Με την Πολ.1214/22.12.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)- που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4618/28.12.2017 τεύχος Β’- με θέμα " Καθορισμός της διαδικασίας και κάθε αναγκαίου θέματος, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ Α΄ 201) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης για φορολογικές παραβάσεις. "  ορίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017, έχουν εφαρμογή από 1.1.2018 επί των εκκρεμών υποθέσεων, όπως αυτές ορίζονται στη παράγραφο 2, κατόπιν υποβολής της αίτησης ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης προσδιορισμού του φόρου ή της απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή του δικαστηρίου. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας που εξέδωσε την πράξη, εντός μηνός από την παραλαβή της αίτησης, διενεργεί τη σχετική εκκαθάριση επί της πράξης, σε εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την επιεικέστερη κύρωση, την οποία υπογράφει και κοινοποιεί στον φορολογούμενο. Όπου συντρέχει περίπτωση, διενεργείται συμπληρωματική βεβαίωση της επιπλέον οφειλής ή έκπτωση του επιπλέον ποσού που έχει βεβαιωθεί.......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1214/2017. Eδώ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ Φ.Κ.Α.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, υπέγραψαν την Υπουργική Απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.).
Η Ρύθμιση αφορά:
- Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους.
- Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ.
Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που «γεννήθηκαν» έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 31/12/2018, ηλεκτρονικά προς το Κ.Ε.Α.Ο. ........
Δείτε ολόκληρο το Δ.Τ.  Eδώ.

ΠΟΛ.1215/2017-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1189/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Με  την  Πολ. 1215/21.12.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ.1189/14.12.2016 (ΦΕΚ Β' 4076/2016) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης και καθορισμός του ύψους, των δικαιούχων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης αυτού " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1189/14.12.2016 (ΦΕΚ Β' 4076/2016) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και της Υφυπουργού Οικονομικών, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Στην Α' κλιματική ζώνη, για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης χορηγείται ποσό επιδόματος 0,375 ευρώ και στις Β', Γ' και Δ' κλιματικές ζώνες, για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης χορηγείται ποσό επιδόματος 0,25 ευρώ.».
2. Τυχόν χρηματικά ποσά που θα προκύψουν από νέα εκκαθάριση καταβάλλονται έως 29-12-2017

  Δείτε ολόκληρη την Πολ.1215/2017.Eδώ.

Τετάρτη, 27 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1217/2017-ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ Η ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ

Με  την  Πολ. 1217/21.12.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "    Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης του ειδικού βιβλίου των μεταπωλητών του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ.  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Καταργείται η υποχρέωση θεώρησης του ειδικού βιβλίου μεταχειρισμένων το οποίο ορίζεται στην περίπτωση α΄, της παραγράφου 8, του άρθρου 45 του Κώδικα ΦΠΑ και του οποίου η υποχρέωση θεώρησης προβλέπεται στην εγκύκλιο 1043712/1633/468/ΠΟΛ.1104/10.4.1995 για τους υποκείμενους στο φόρο μεταπωλητές που εφαρμόζουν το ειδικό καθεστώς του άρθρου 45 του ανωτέρω Κώδικα. ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1217/2017. Εδώ.

Τρίτη, 26 Δεκεμβρίου 2017

Ε. ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ-ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 50% ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ

Ζητούμενο για εμας είναι η εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας και όχι απλώς η είσπραξη προστίμων.
Προχωράμε άμεσα σε συνολική αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου. Εφόσον η επιχείρηση που βρέθηκε με αδήλωτο εργαζόμενο προχωρήσει σε πρόσληψη του εργαζόμενου με σύμβαση πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο θα μειώνεται σημαντικά, έως και 50%. Πέρα από το πρόστιμο, όμως,η επιχείρηση θα έχει την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του εργαζόμενου.
Με το συνδυασμό αυτών των δύο μέτρων εξυπηρετούμε μια νέα λογική που έχει στον πυρήνα της την απόδοση δικαιοσύνης υπέρ του εργαζόμενου που ήταν αδήλωτος.
Από την σελίδα της Υπουργού στο F/B

Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΟΡΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

  Ημέρες αργίας λόγω εορτών
 Η 25η και η 26η Δεκεμβρίου είναι ημέρες υποχρεωτικής αργίας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (αρθ. 4 ΒΔ 748/1966 και ΥΑ 59635/1063/Β΄4487-19/12/2017).
 Η 1η Ιανουαρίου και η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια) δεν ανήκουν στις υποχρεωτικές αργίες από το νόμο, ωστόσο χορηγούνται είτε βάσει ειδικών ρυθμίσεων σε ΣΣΕ, Κανονισμούς εργασίας κλπ, είτε κατ’έθιμο, είτε οικειοθελώς από τον εργοδότη. .....
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. Εδώ.

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

120 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΑ-ΟΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ

Η «Κ» αποκαλύπτει την απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου για τη διαδικασία ένταξης σε ρύθμιση οφειλών, χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με χρέη, κατά περίπτωση, έως 50.000 ευρώ. Αναλυτικά, οι διαδικασίες. Οι όροι υπαγωγής. Ο τρόπος καθορισθμού του εισοδήματος και ο μέγιστος αριθμός δόσεων.
Θέμα ημερών είναι η έναρξη της διαδικασίας ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία για φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα όπως για παράδειγμα εμπόρους ή ελεύθερους επαγγελματίες, δικηγόρους, γιατρούς αλλά και αγρότες, σε έως και 120 δόσεις. Η πολυαναμενόμενη υπουργική απόφαση αναμένεται να λάβει την υπογραφή της αρμόδιας υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία που θα δώσει ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες με χρέη έως και 50.000 ευρώ. Και αυτό, γιατί με την ένταξη στη ρύθμιση ο οφειλέτης θα μπορεί να λάβει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, θα αναστέλλεται κάθε διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων και βέβαια θα σταματά ο υπολογισμός  περαιτέρω τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής........
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της καθημερινής. Εδώ.

Ν.4509/2017-ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΣΕ 5 ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.  Α'- 201/22.12.2017 ο Ν.4509/2017  με θέμα " Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις."  με τον οποίο επέρχονται οι παρακάτω 7 φορολογικές αλλαγές.
 Ειδικότερα,
 1.Παρατείνεται έως 30.06.2018 (λήγει 31.12.2017 ) η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κατά 30%) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν και σήμερα.
2. Εντάσσεται στον συντελεστή (Φ.Π.Α.) δεκατρία τοις εκατό (13%) από είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) που ισχύει σήμερα και η παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας που ενεργείται στα πλαίσια κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της περίπτ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 όπως ισχύει (απαλλαγή από το φόρο).
(άρθρο 74)
3. Τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/82  (Αντικειμενικές αξίες  Ακινήτων) σχετικά με τις επιτροπές που εισηγούνται στον Υπουργό Οικονομικών τις τιμές  εκκίνησης και τους συντελεστές αυξομείωσης των ακινήτων.
(άρθρο 46)
  4. Αντικαθίστανται οι μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις των παρ. 17 και 18 του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013), σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται για πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου και υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις και εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως 31.12.2013. Ειδικότερα ορίζεται ότι, αντί των πρόσθετων φόρων του άρθρου 1 του ν. 2523/1997 εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις του ΚΦΔ, εφόσον συνεπάγονται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογουμένου.
 (άρθρο 49)
 5. Προβλέπεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης -πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
Επίσης, αναφέρεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και του χρόνου ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων, καθώς και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων (από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και εφεξής).
  (άρθρο 55)
6. Αναστέλλεται και για το έτος 2018 ίχε ήδη ανασταλεί έως 31.12.2017) η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν. 4172/2013), σχετικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία.
   (άρθρο 57)
7. Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2017 και 2018 τα κτίσματα που έχουν υποστεί ζημίες απο τον σεισμό της 21/7/2017.(Δήμος Καλυμνίων της Π. Ν.Α.)
  (άρθρο78)
Δείτε τον Ν.4509/2017. Eδώ.

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1212/2017-ΘΕΣΗ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Με  την  Πολ. 1212/21.12.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Θέση σε φορολογική ακινησία επιβατικού οχήματος αποβιώσαντος προσώπου " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
- Εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος προσώπου στο αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ., οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την κατοχή του οχήματος δηλαδή έχει τη φυσική εξουσία επί αυτού, ανεξάρτητα αν το ίδιο πρόσωπο έχει και την κυριότητα αυτού, μπορεί να υποβάλει δήλωση ακινησίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 2367/1953 με ταυτόχρονη κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης περί της κατοχής του οχήματος.
-Τα ανωτέρω ισχύουν μόνο για τη θέση του οχήματος σε ακινησία.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1212/2017.Εδώ.

ΔΕΑΦ 1191444 ΕΞ 2017-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ

Με  την  Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ 1191444 ΕΞ 21.12.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική αντιμετώπιση ληφθέντος ασφαλίσματος στο πλαίσιο προγράμματος εθελούσιας εξόδου " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Στην περίπτωση που λαμβάνει χώρα πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης, αυτοί συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα με τη βούλησή τους, συνάγεται ότι η καταβολή του ασφαλίσματος στους εργαζομένους αυτούς στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστικών συμβολαίων θεωρείται πρόωρη εξαγορά και συνεπώς εφαρμόζονται οι φορολογικοί συντελεστές των περιπτώσεων α' και β' της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν.4172/2013 με την προσαύξηση του πενήντα τοις εκατό (50%). Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω θέση, που έγινε δεκτή με το αριθ. ΔΕΑΦ 1160724 ΕΞ 2016/3.11.2016 έγγραφο μας, ισχύει για περιπτώσεις υποχρεωτικής λήξης συμβολαίων. Αφορά δηλαδή σε περιπτώσεις που η λήξη του ομαδικού ασφαλιστήριου συμβολαίου γίνεται υποχρεωτικά και ανεξαρτήτως από τη βούληση των ασφαλισμένων.
 Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ 1191444 ΕΞ 2017. Εδώ.

ΠΟΛ.1211/2017-ΑΠΟ 1.1.2018 ΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ

Με  την  Πολ.1211/20.12.2017 ης  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Παροχή οδηγιών για την αναγραφή του επιβαλλόμενου, στη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών, περιβαλλοντικού τέλους επί των εκδιδόμενων παραστατικών πωλήσεων " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα 
  Από την 1η Ιανουαρίου 2018, στα παραστατικά πωλήσεων (τιμολόγια πώλησης και στοιχεία λιανικής πώλησης) στα οποία αποτυπώνεται διακριτά η διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων, πέραν των στοιχείων του υποχρεωτικού περιεχομένου βάσει των διατάξεων των άρθρων 9 και 12 του ν. 4308/2014, κατά περίπτωση, αναγράφεται, κατά τα οριζόμενα στην υπόψη Κ.Υ.Α. επιπλέον η αξία του επιβαλλόμενου περιβαλλοντικού τέλους προ του Φ.Π.Α., με κάθε πρόσφορο, αλλά σε κάθε περίπτωση διακριτό και ευανάγνωστο τρόπο,.  ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1211/2017.Εδώ.

Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2017

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ ΣΕ 5 ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή η τροπολογία (1421/139 21.12.2017) με τίτλο "Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α." στο Σ/Ν του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα " Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις."
 Ειδικότερα,
 1.Παρατείνεται έως 30.06.2018 (λήγει 31.12.2017 ) η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) (κατά 30%) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο υπό τις προϋποθέσεις που ισχύουν και σήμερα.
2. Εντάσσεται στον συντελεστή (Φ.Π.Α.) δεκατρία τοις εκατό (13%) από είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) που ισχύει σήμερα και η παροχή υπηρεσιών από οίκους ευγηρίας που ενεργείται στα πλαίσια κοινωνικής πρόνοιας, εφόσον δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της περίπτ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 όπως ισχύει (απαλλαγή από το φόρο).
Δείτε την τροπολογία .Εδώ.

ΔΕΛ Γ 1189816 ΕΞ 2017-ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ Η ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1189816 ΕΞ20.12.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή των προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), στις περιπτώσεις τελών χαρτοσήμου " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Στην έννοια της διαπίστωσης της μη απόδοσης, ή ανακριβούς απόδοσης, κ.λ.π., για την επιβολή των προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Δ., δεν περιλαμβάνονται τα τέλη χαρτοσήμου. ....
 Δείτε ολόκληρη την ΔΕΛ Γ 1189816 ΕΞ 2017. Eδώ.

ΠΟΛ.1210/2017-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΩΝ 2017 & ΕΠΟΜΕΝΩΝ

Με την  Πολ. 1210/20.12.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχή  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Δαπάνες επιστημονικής και  τεχνολογικής έρευνας ετών 2017 και επομένων." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Όσον αφορά στις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγματοποιούνται από την 1.1.2017 και μετά, προκειμένου για την αναγνώρισή τους, έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22Α του ν.4172/2013 όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρθρο 69 του ν.4485/2017 και τα όσα ειδικότερα έχουν καθορισθεί με την κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αριθμ. 109343/Ι2/29.6.2017 (ΦΕΚ Β' 2351/11.7.2017) και ερμηνευτεί με την ΠΟΛ.1111/18.7.2016 εγκύκλιό μας. ......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1210/2017. Eδώ.

ΠΟΛ.1209/2017-ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΟΙ ΑΠΛΕΣ (ΣΥΝΗΘΕΙΣ) ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Με  την  Πολ. 1209/20.12.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών σχετικά με την υποβολή μηνυτήριων αναφορών για τα εγκλήματα φοροδιαφυγής στη φορολογία εισοδήματος "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
   Για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς θα εξετάζεται κάθε φορά εάν ο προσδιοριζόμενος από τον έλεγχο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα φορολογητέα εισοδήματα και υπερβαίνει, ανά φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, τις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ (περ. α της παρ. 3 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ.), οφείλεται σε απλές (συνήθεις) λογιστικές διαφορές, μη συνδεόμενες κατά τα ως άνω αναφερόμενα με την απόκρυψη φορολογητέων εισοδημάτων.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1209/2017.Εδώ.

Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΛ.1208/2017-ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ 2017

Με την Πολ. 1208/20.12.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1181829 ΕΞ 2017/5.12.2017 (Β'4314) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  - Για τις χρήσεις 2008 έως 2010 δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμου σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθ. 36 του ΚΦΔ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 11 του άρθ. 72.
-  Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι, η έκδοση πράξεων για χρήσεις 2006 και μετά, δυνάμει των οριζομένων στις διατάξεις της περ. α' της παρ. 2 του άρθ. 68 και της παρ. 4 του άρθ. 84 του ν.2238/1994, καθώς και των παρ. 3 του άρθ. 49 και παρ. 2 του άρθ. 57 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ν.4174/2013, είναι δυνατή μόνο εφόσον προκύπτουν συμπληρωματικά στοιχεία κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1191/2017 και ΠΟΛ.1194/2017.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1208/2017.Eδώ.

ΠΟΛ.1207/2017-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με την Πολ.1207/20.12. 2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1172/2017 εγκυκλίου και παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων  " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
- Επισημαίνεται ότι η εκπρόθεσμη υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης επισύρει όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Δ., εκτός από τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που είχαν υποβληθεί μέσα στις προθεσμίες που προβλέφθηκαν στις ΠΟΛ.1255/11.12.2014 και ΠΟΛ.1161/1.11.2016 εγκυκλίους και οι οποίες, πάντως, εκκαθαρίζονται με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1172/2017 εγκύκλιο και στην παρούσα.
- Τέλος, υπενθυμίζεται ότι με την υπ' αριθμ. ΝΣΚ 14/2016 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. που έγινε αποδεκτή από τον Γ.Γ.Δ.Ε. και κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1114/22.7.2016 στην έννοια της τροποποιητικής δήλωσης του άρθρου 19 Κ.Φ.Δ. περιλαμβάνεται και η ανακλητική δήλωση.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1207/2017.Eδώ.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ(CbC REPORTING)

Αναρτήθηκαν στο  site της  ΑΑΔΕ  οι Συχνές  Ερωτήσεις-Απαντήσεις  για την Έκθεση ανά χώρα (Country-By-Country Reporting)
-Υπενθυμίζουμε ότι, οι θυγατρικές των πολυεθνικών ομίλων, που βρίσκονται στην Ελλάδα και είναι συνιστώσες χωρίς υποχρέωση υποβολής έκθεσης ανά χώρα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πολ.1184/2017(άρθρο2 §3), υποχρεούνται να υποβάλουν, μέχρι 31/12/2017, δύο (2) γνωστοποιήσεις, μία για το 2016 και μία για το 2017 (δύο αρχεία σε ένα email) και να γνωστοποιήσουν την τελική μητρική οντότητα, που έχει οριστεί από τον όμιλο ως υπεύθυνη για τη σύνταξη και υποβολή της έκθεσης.
- Οι γνωστοποιήσεις, πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της αποστολής της φόρμας που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (http://www.aade.gr/epicheireseis/themata-diethnoys-dioiketikes-synergasias/country-country-reportingcbcdac4) στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΑΑΔΕ (notifications.cbcfiling@aade.gr).
Δείτε τις Ερωτήσεις-Απαντήσεις .Eδώ.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΧΡΟΝΟ Ο ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με τροπολογία(1410/129) που κατατέθηκε  σήμερα στη Βουλή με τίτλο "Ρυθμιση θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών."στο Σ/Ν  τουΥπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα " Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις."
Ειδικότερα,
   Αναστέλλεται και για το έτος 2018 ίχε ήδη ανασταλεί έως 31.12.2017) η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, ν. 4172/2013), σχετικά με τη φορολόγηση της υπεραξίας που προκύπτει από την μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία.
 Δείτε την τροπολογία .Εδώ.

ΓΝΩΜ.266/2017-ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο site  του Ν.Σ.Κ. η  Γνωμ. 266/2017που αντιμετωπίζει την Φορολογική μεταχείριση των Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Προγραμμάτων
Ειδικότερα
Το ασφάλισμα που καταβλήθηκε στους εργαζομένους επιχειρήσεων, πριν από την ισχύ του ν. 4110/2013, στα πλαίσια ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων που είχαν συνάψει οι επιχειρήσεις αυτές με ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κατά το μέρος που αντιστοιχεί στα καταβληθέντα από τον εργοδότη ασφάλιστρα, αποτελεί εισόδημα των εργαζομένων από μισθωτές υπηρεσίες, κατά το άρθρο 45 ΚΦΕ, το οποίο υπόκειται σε φορολόγηση κατά το χρόνο που οι δικαιούχοι της ασφαλιστικής παροχής (ασφαλίσματος) απέκτησαν το δικαίωμα είσπραξης αυτής, όχι μόνον όταν η ασφάλιση επιβάλλεται από το νόμο ή έχει αποτελέσει όρο μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών της εργασιακής σύμβασης ή δεσμευτικής για τον εργοδότη ΣΣΕ ή διαιτητικής απόφασης, αλλά και στην περίπτωση της καταβολής των ασφαλίστρων για τον μισθωτό εξ ελευθεριότητος του εργοδότη, εξ αφορμής, πάντως, της σχέσεως εργασίας, ακόμα και αν ο εργοδότης είχε επιφυλαχθεί του δικαιώματος της μονομερούς διακοπής της καταβολής των ασφαλίστρων. Στην περίπτωση της μερικής καταβολής του ασφαλίστρου από τον εργαζόμενο, η παροχή-ασφάλισμα κατά το μέρος που προέρχεται από ασφάλιστρα καταβληθέντα από τον εργαζόμενο, ακόμη και πριν την έναρξη ισχύος του ν.4110/2013, δεν φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκτός εάν τα ασφάλιστρα εξέπεσαν από το ακαθάριστο εισόδημά του και δεν φορολογήθηκαν, οπότε φορολογείται. (Η υπ’ αριθ. 22/2017 γνωμ/ση του Β΄ Τμήματος πραγματεύεται σχετικό θέμα)
Δείτε την 266/2017 Γνωμ. του Ν.Σ.Κ. Eδώ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΩΣ ΗΜΕΡΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4487/19.12.2017  η απόφαση Αριθμ. 59635/1063/13.12.2017 της Υπουργού Εργασίας κ.λ.π. με θέμα " Καθορισμός της 26ης Δεκεμβρίου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας."
Ειδικότερα,
             αποφασίζουμε
Καθορίζουμε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας την 26η Δεκεμβρίου, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας.
 Δείτε την αφόφαση .Eδώ.

Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30/6/2018 ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /ΥΠΟΙΚ
 Στα σημερινά επίπεδα θα παραμείνει ο ΦΠΑ στα πέντε νησιά τού Αιγαίου που δέχονται το κύριο βάρος των προσφυγικών ροών. H κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νησιά συμφώνησε με τους θεσμούς την παράταση του μέτρου των ειδικών συντελεστών ΦΠΑ για τη Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω και Λέρο, μέχρι την 30/6/2018.
Στα υπόλοιπα νησιά, στα οποία καταργούνται οι ειδικοί συντελεστές ΦΠΑ την 31/12/2017 -που ας σημειωθεί είχαν διατηρηθεί χαμηλά, για έναν ακόμη χρόνο, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, καθώς έπρεπε οι ειδικοί συντελεστές να είχαν καταργηθεί από το τέλος του 2016- θα δοθεί, στο τέλος αυτού του χρόνου (2017), έκτακτο κοινωνικό αντιστάθμισμα, για το ύψος του οποίου θα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Η διαδικασία υλοποίησης του μέτρου αυτού θα ανακοινωθεί άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών.
Βούληση της κυβέρνησης είναι να εφαρμόσει πραγματικά μέτρα που να αντιμετωπίζουν τα χρόνια και εγγενή προβλήματα που συνεπάγεται η νησιωτικότητα. Με αυτή τη λογική, αποφασίστηκε από το δεύτερο μισό του 2018 να εφαρμοστεί και το μέτρο του "μεταφορικού ισοδύναμου" στη Νησιωτική Ελλάδα. Το μεταφορικό ισοδύναμο θα εναρμονίζει το κόστος μετακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, από και προς τα νησιά, σε σχέση με το κόστος των χερσαίων μετακινήσεων. Για το σκοπό αυτό θα συνυπολογιστούν αντικειμενικοί δείκτες, όπως η τιμή της χερσαίας μεταφοράς ανά χιλιόμετρο, που θα βοηθούν στην ισοτιμία του δυσανάλογου κόστους θαλάσσιας μεταφοράς, σε σχέση μ' αυτό της χερσαίας.
Το μέτρο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα διασφαλίζει την ισοστάθμιση του κόστους μεταφοράς με αυτό της ηπειρωτικής Ελλάδας. Για τη διασφάλιση της επιτυχίας του μέτρου και την πραγματική ελάφρυνση των νησιωτών από τα μεταφορικά κόστη, θα αναπτυχθεί και Παρατηρητήριο Τιμών, το οποίο θα διασφαλίζει τη μεταφορά του οφέλους στον τελικό καταναλωτή. Το μεταφορικό ισοδύναμο, ήταν αίτημα δεκαετιών των νησιωτών, αποτελώντας πραγματικό αντιστάθμισμα στο κόστος που επιφέρει η Νησιωτικότητα.
Η παραπάνω δράση θα αποτελέσει συνέχεια του πλέγματος των νησιωτικών πολιτικών που έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται, όπως το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την ενίσχυση των περιφερειών του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ

Με τροπολογία (1403) που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή με τίτλο " Σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) στο Σ/Ν  του Υποργείου  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα " Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις." 
Ειδικότερα,
Με την προτεινόμενη τροπολογία προβλέπεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλος κτήσης -πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης).
Επίσης, αναφέρεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και του χρόνου ασφάλισης των ανωτέρω προσώπων, καθώς και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των εν λόγω ρυθμίσεων (από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης και εφεξής).
 Δείτε την τροπολογία.  Eδώ.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *