Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
 Με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων από τη μη έγκαιρη πληρωμή των φορολογικών υποχρεώσεων λόγω της από 28.06.2015 τραπεζικής αργίας, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών παρατείνονται μέχρι και την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της εν λόγω τραπεζικής αργίας.
Κατά το διάστημα που διαρκεί η τραπεζική αργία δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση με τόκους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των κάθε είδους φορολογικών οφειλών, των οποίων οι προθεσμίες καταβολής λήγουν σε ημέρα τραπεζικής αργίας. Η ρύθμιση καταλαμβάνει και τις προθεσμίες καταβολής των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων.
Έως την ίδια ημερομηνία παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

                                            Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015     
Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζεται ότι όλες οι δράσεις και οι αλλαγές που έχουν γίνει από την ΓΓΔΕ αναφορικά με την δυνατότητα καταβολής των υποχρεώσεων τόσο με μετρητά όσο και με άλλους δυνατούς τρόπους πληρωμής (web banking, καταβολή μέσω ΑΤΜ, ΕΛΤΑ κλπ), έγιναν με αποκλειστικό σκοπό την διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
Η διεύρυνση των δυνατοτήτων καταβολής με όλους τους διαθέσιμους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής ζητήθηκε κυρίως από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό εμπόριο και κυρίως στο εμπόριο ευπαθών προϊόντων, ειδών πρώτης ανάγκης και καυσίμων, καθώς και από πολίτες που επιθυμούν να καταβάλλουν τις οφειλές τους στο πλαίσιο της ρύθμισης.

ΠΟΛ.1135/2015-ΜΕΧΡΙ 20/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ

Με την Πολ.1135/30.6.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ) του ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 - Τροποποίηση της ΠΟΛ.1085/2015 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε." ορίζεται  ότι.
Ειδικότερα,
                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1. Η παράγραφος 1 της αριθμ. ΠΟΛ.1085/2015 (Β'622) Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2013 και λήξη της υπερδωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους 2014, παρατείνονται μέχρι την 20η Ιουλίου 2015.».
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                        Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                       ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


ΜΕΧΡΙ 10/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ


  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015
Δελτίο Τύπου 
Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι, λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων που λήγει την 30/6/2015, παρατείνεται μέχρι την 10/7/2015. 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ       ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ    ΠΟΛ.1134/2015-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Φ.Η.Μ. ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ Α.Λ.Σ

Mε την Πολ.1134/25.6.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από διαγνωστικά εργαστήρια." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄/10.4.2001), ορίζονται ως ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, περιλαμβάνονται στην έννοια του ιατρού της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1002/31.12.2014 και κατά συνέπεια δύνανται να μη χρησιμοποιούν φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό για την έκδοση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, με τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1134/2015,
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pT2VmTUJqNXVQRXc/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1132/2015-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣ/ΠΩΝ

Mε την Πολ.1132/25.6.2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β' 763)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 * Κατά την υποβολή των δηλώσεων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση των δηλούμενων εισοδημάτων και φόρων, τα δικαιολογητικά αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Δ.ΗΛΕ.Δ και o έλεγχος των δικαιολογητικών πραγματοποιείται από κλιμάκιο εφοριακών που εδρεύει σε αυτήν. Η πράξη προσδιορισμού φόρου κοινοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1.
* Ειδικά για το φορολογικό έτος 2014 η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι τις 31.07.2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι τις 30.09.2015 και 30.11.2015.
 * Το ποσό των αποδείξεων του κωδ.049 που προσκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 24 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει περιληφθεί στην εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση και λογίζεται συνολικά και για τους δύο συζύγους, επιμερίζεται δε μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα ατομικό εισόδημα.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1132/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTDB0VEYxLWlTU3M/view?usp=sharing

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαΐδου σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α65/28.6.2015) «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας», η οποία καταλαμβάνει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα ιδρύματα πληρωμών και τα ιδρύματα έκδοσης ηλεκτρονικού χρήματος, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες / επιχειρήσεις ότι:
1.  Για υποχρεώσεις καταβολής - βεβαιωμένων ή/και ρυθμισμένων οφειλών που
καθίστανται απαιτητές σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας, δύνανται να πραγματοποιούνται πληρωμές ηλεκτρονικά μέσω Web/internet bankking, phone banking, μέσω αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών (ΑΤΜ's), με καταβολή μετρητών στα ΕΛ.ΤΑ. ή εναλλακτικά με καταβολή μετρητών (χωρίς όριο) ή με χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες κλπ) στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν δεν πραγματοποιηθούν οι πληρωμές με τους ανωτέρω τρόπους όσο χρόνο διαρκεί η τραπεζική αργία, δεν θα οφείλεται τόκος εκπρόθεσμης καταβολής και δεν θα απόλλυνται οι ρυθμίσεις για το ίδιο παραπάνω διάστημα.
2.  Στα ανωτέρω περιλαμβάνονται και οι αιτήσεις ρυθμίσεων που έγιναν από 24.6.2015 με υποχρέωση καταβολής της 1ης δόσης ή της προκαταβολής από 29.6.2015 και μετά.
3. Η υποβολή όλων των δηλώσεων ή αιτήσεων ρύθμισης συνεχίζεται κανονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και προθεσμίες. Για την καταβολή οφειλών που προκύπτουν από αυτές, ισχύουν τα προαναφερόμενα.
4. Όσον αφορά τα Τελωνεία, τέθηκε ήδη σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή ηλεκτρονικών πληρωμών και συνεπώς οι συναλλασσόμενοι δύνανται να πληρώνουν τις τελωνειακές οφειλές τους ηλεκτρονικά, μέσω wed-banking. Οι συναλλασσόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν τις σχετικές οδηγίες στην Διαδικτυακή Πύλη της Τελωνειακής Υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.icisnet.gr. Σημειώνεται ότι εναλλακτικά, όπου δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική πληρωμή, για τη διευκόλυνση των συναλλασσομένων, οι πληρωμές δύνανται να πραγματοποιούνται τόσο με μετρητά, χωρίς περιορισμό στο ποσό, όσο και με επιταγές.

Η Π.Ν.Π ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  στο ΦΕΚ 65 /28.6/2015 τεύχος Α' με θέμα "Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας "
 Ειδικότερα,
  Κατά την τραπεζική αργία δύνανται να πραγματοποιούνται:
α) αναλήψεις μετρητών από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές, υποκείμενες σε ημερήσιο όριο ανά κάρτα το οποίο ορίζεται σε 60 ευρώ, δυνάμενο να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.              ......
  δ) συναλλαγές από απόσταση (ηλεκτρονικής τραπεζικής − Web Banking − ή συναλλαγές διά της τηλεφωνίας), για πληρωμές στο εσωτερικό της χώρας, δηλαδή για πληρωμές σε πίστωση λογαριασμού που τηρείται στην Ελλάδα.
Δείτε ολόκληρη την Π.Ν.Π
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pY3piU1Y0MHcyMHM/view?usp=sharing
Δείτε  τις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcldaNlN0dDNBUVk/view?usp=sharing 

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2015

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Υπερψηφίστηκε  στις 3.00 πμ   μετά από μια θυελλώδη  συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής μετά από ονομαστική ψηφοφορία   η πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου  για διεξαγωγή Δημοψηφίσματος στις 5/7/2015  ( 178 ΝΑΙ - 120 ΟΧΙ  και  2 απόντες ) με ερώτημα  την αποδοχή ή  απόρριψη  της πρότασης των δανειστών.

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

ΔΗΜΟΦΗΦΙΣΜΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Μετά από Διάγγελμα του Πρωθυπουργού εξήγγειλε Δημοψήφισμα την επόμενη Κυριακή (5/7/2015) μετά από ομόφωνη απόφαση που λήφθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο  με ερώτημα (Ναι) την αποδοχή ή (Οχι) απόρριψη  της πρότασης των δανειστών Η κυβέρνηση θα ζητήσει ολιγοήμερη παράταση του  προγράμματος.

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε, Ε.Π.Ε & Ι.Κ.Ε.

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή από το Υπουργείο Οικονομίας  Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού τροπολογία στο σχέδιο Νόμου με θέμα «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑΜΕΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ), την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα»
Ειδικότερα,
Παρατείνεται, ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31.12.2014, μέχρι ένα μήνα από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των Ανώνυμων Εταιρειών (ΑΕ), Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ),  ο χρόνος σύγκλισης της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) για τις ανωτέρω εταιρείες. (Σήμερα, ο χρόνος σύγκλισης της ΓΣ ορίζεται εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης για τις ΑΕ, τεσσάρων (4) μηνών για τις ΙΚΕ και τριών (3) μηνών για τις ΕΠΕ.)
Επίσης παρατείνεται και η υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ.
Δείτε την Τροπολογία.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRDdfeUx0UkY0QUU/view?usp=sharing

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ.

Aναρτήθηκε σήμερα στο  site της Γ.Γ.Δ.Ε το  "Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών" (Ιούνιος 2015)Κατεβάστε το εγχειρίδιο.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa281dFgyc0xLVUE/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Β 1087150 ΕΞ 2015 -ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087150 ΕΞ 25.6.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρείες για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα. 
Ειδικότερα,
Για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 και μετά, οι ημεδαπές εταιρείες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών δεν θα αποσβένουν τα ελάχιστα ποσά δικαιωμάτων (minimum guarantee) ως άυλα περιουσιακά στοιχεία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4172/2013, ούτε ως έξοδα πολυετούς απόσβεσης, δεδομένου ότι με την καταβολή των εν λόγω ποσών δεν μεταβιβάζεται στις εταιρείες αυτές η κυριότητα του άυλου στοιχείου, υπό την έννοια ότι οι αλλοδαπές εταιρείες δεν αποξενώνονται από το δικαίωμα των κινηματογραφικών ταινιών. Επομένως, τα ελάχιστα ποσά δικαιωμάτων (minimum guarantee), θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους που αφορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόμου αυτού. Σε περίπτωση που τα προκύπτοντα δικαιώματα με βάση τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ταινίας ενός έτους είναι τελικά μεγαλύτερα από το ποσό του minimum guarantee που αφορά το συγκεκριμένο φορολογικό έτος, η διαφορά επίσης θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του έτους αυτού. ..............
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Β 1087150 ΕΞ 2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNVEwWlZYUmFsLXM/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Παράταση έως την 31η Ιουλίου για την ευνοϊκή ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία ανήγγειλε σήμερα, ημέρα λήξης της προηγούμενης παράτασης, ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας κ. Δημήτρης Στρατούλης.
Μιλώντας στη Βουλή είπε ότι κάνει δεκτή τη βουλευτική τροπολογία των Στάθη Λεουτσάκου, Θανάση Πετράκου, Γιάννη Σταθά και Δέσποινα Χαραλαμπίδου που αφορά οφειλές προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης πλην ΝΑΤ, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1.4.2015 για οφειλές προς ΙΚΑ- ΕΤΑΜ των ΝΠΔΔ του Δημοσίου, ΑΕ του Δημοσίου κλπ, όπως ορίζεται στην παρ. 8 του αρθ. 28 του Ν. 4321/2015, καθώς και για επιστροφές παροχών ενώ δεν ισχύει για οφειλές που αφορούν σε ενοίκια ακινήτων ιδιοκτησίας ΦΚΑ.
πηγή. πρώτο θέμα 

ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015 -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ LEASING ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Mε την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 25.6. 2015  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "
Φορολογική μεταχείριση των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες του ν.1665/1986 στα πλαίσια σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου που συνήφθη πριν την 1.1.2014, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρι και την 31.12.2018" διευκρινίζονται τα ακόλουθα. 
Ειδικότερα,
Για συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης ακινήτων που συνήφθησαν πριν την 1.1.2014 με εταιρείες του ν.1665/1986, τα μισθώματα που καταβάλλονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν μετά την 1.1.2014 και κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, ήτοι μέχρι και την 31.12.2018, δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου, ενώ το υπόλοιπο ποσό των μισθωμάτων εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015

ΜΕΧΡΙ 15/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ (ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ) ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /ΥΠΟΙΚ
Κατατίθεται  σήμερα  από την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη,  στο σχέδιο  νόμου    «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα.», μια δεύτερη τροπολογία. Η τροπολογία  δίνει τη δυνατότητα  συμμετοχής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία κανονικά έληγε σήμερα, έως τις 15 Ιουλίου 2015. Η ημερομηνία  αυτή  αποτελεί   την τελική, καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης.
Η παραπάνω τροπολογία  συνιστά  ανταπόκριση της Κυβέρνησης στα χιλιάδες  μηνύματα  πολιτών, που κατέκλυσαν το Υπουργείο Οικονομικών τις τελευταίες ημέρες. Ανταποκρίνεται επίσης στην ανάγκη διευκόλυνσης της φορολογικής διοίκησης, στην οποία  εκκρεμούν χιλιάδες υποθέσεις σε διάφορες  φάσεις ελέγχου, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη  στην ρύθμιση τουλάχιστον όσων απ’ αυτές βρίσκονται  στη τελική φάση.
Η μέχρι σήμερα εξαιρετική ανταπόκριση,  με τους 750.000 φορολογούμενους, κυρίως φυσικά πρόσωπα αλλά και επιχειρήσεις, οι οποίοι έθεσαν σε ρύθμιση  ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 5,25 δισ. €, αποτελεί  ένδειξη  επίσης της εμπιστοσύνης ευρύτερων στρωμάτων του λαού ότι μπορεί να υπάρξει  ένα μέλλον διαφορετικό από την σημερινή κατάσταση προς όφελος της εργαζόμενης πλειοψηφίας της κοινωνίας και της χώρας.

ΔΕΑΦΒ 1087089 ΕΞ 2015-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1087089 ΕΞ 2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν εκπίπτουν σε καμία περίπτωση από το σύνολο των εσόδων του από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα αν αυτό αποκτά έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού του ή όχι.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦΒ 1087089 ΕΞ 2015.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

ΠΟΛ.1130/2015-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-ΠΟΛ.1130/25.6.2015 της Αναπληρώτριας Υπουργού  Οικονομικών(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1257/25.7.2015 τεύχος Β')  με θέμα "Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                           αποφασίζουμε
1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται μέχρι την 27η Ιουλίου 2015.
 2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας παρατείνεται μέχρι την 20η Ιουλίου 2015.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-ΠΟΛ.1130/2015.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εκδόθηκε σήμερα από την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών  κ. Νάντια Βαλαβάνη  απόφαση  για παράταση  της προθεσμίας υποβολής  των φορολογικών δηλώσεων των Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Ως προς  τα Νομικά Πρόσωπα, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρατείνεται έως την  20η Ιουλίου 2015. Ως προς  τα Φυσικά  Πρόσωπα, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων παρατείνεται έως την 27η  Ιουλίου 2015.
Επιπλέον με τροπολογία που  κατατέθηκε  στο σχ/ν «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα.»,    ορίζεται ότι οι ημερομηνίες πληρωμής των φόρων για τα Φυσικά Πρόσωπα  θα παραμείνουν,  σύμφωνα και  με τον ΚΦΕ, οι 31η Ιουλίου 2015, 30η Σεπτεμβρίου 2015 και  30η Νοεμβρίου 2015. 
Με την ίδια τροπολογία  παρατείνεται η κατάθεση  τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 έως την 27η Ιουλίου 2015.

ΠΟΛ.1129/2015-ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Με την Πολ.1129/25..6.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα  "Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του 4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015)." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με μέριμνα των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. θα επαναπροσδιοριστούν τα καθαρά κέρδη για τα πρατήρια καπνοβιομηχανικών προϊόντων και θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος από την Υπηρεσία που εξέδωσε την αρχική πράξη και σε περίπτωση Δ.Ο.Υ. που έχει καταργηθεί το τμήμα ελέγχου ή έχει παύσει η λειτουργία της Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ., ΔΕΚ) η Δ.Ο.Υ. υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα ελέγχου σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις. .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1129/2015.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTl9MWndNTk5kVkk/view?usp=sharing

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *