Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019

A.1208/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Με  την Α.1208/24.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1995/31.5.2019  τεύχος  Β-' με θέμα "Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1137/12.9.2017 (Β΄ 3293) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ για τον καθορισμό των καταλόγων σχετικά με τις Δηλωτέες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 4 εδάφιο γ΄ του ν. 4428/2016 (Α΄ 190) και με τις Συμμετέχουσες Δικαιοδοσίες, δυνάμει του ίδιου άρθρου και του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β΄ εδάφιο γ΄ του ν. 4170/2013 (Α΄ 163), έναντι της Ελλάδας, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ. 1084/10.5.2018 (Β΄ 1690) όμοια απόφαση και ισχύει "ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,

Α.1152/2019-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΚ 87.02,87.04 & 87.05

Με την Α. 1152/12.4.2019   της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1934/29.5.2019 τεύχος Β)' με θέμα "Τροποποίηση της αριθμ. Φ.906/440/07 (ΦΕΚ1237 Β΄) ΑΥΟΟ «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05». "ορίζονται   τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
               αποφασίζει:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.906/440/07 (Β΄ 1237) Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις παραλαβής φορτηγών αυτοκινήτων και βάσεων αυτών προκειμένου να διασκευαστούν σε οχήματα των δασμολογικών κλάσεων 87.02, 87.04 και 87.05», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

Α.1203/2019-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Φ.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

Με την  Α. 1203/16.5.2019  της   Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1933/29.5.2019  τεύχος Β)'  με θέμα " Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες. "ορίζονται   τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα    αποφασίζουμε:
                   Άρθρο 1
          Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί
     1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
     α. οι προδιαγραφές των τιμοκαταλόγων με τις λιανικές τιμές πώλησης προ φόρων ή τις τιμές χονδρικής πώλησης των οχημάτων, κατά περίπτωση, οι οποίοι υποβάλλονται για τον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας,

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2019

Α.1197/2019-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ

Με  την  Α. 1197/16.5.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1911/28.5.2019  τεύχος  Β-'  με θέμα " Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της διαλειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ Α΄ 90) (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων)." ορίζονται   τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα,
                                       αποφασίζουμε:
      Την καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης εσόδων υπέρ του Δημοσίου και εσόδων υπέρ Τρίτων, στη Φορολογική Διοίκηση, καθώς και ηλεκτρονικής έκδοσης Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.)

Α.1194/2019-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Με την Α. 1194/16.5.2019  της   Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1910/28.5.2019  τεύχος Β)' με θέμα "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.." ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα
       Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
      Η παράγραφος 2 της ΠΟΛ. 1176/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ. 4294 Β΄) αντικαθίσταται ως εξής:
     «2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν χορηγήθηκε η απαλλαγή για τα έτη 2018 και 2019 για τα ακίνητα που υπέστησαν ζημιές στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου

Α.1193/2019- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Α.1193/16.5.2019  της   Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1910/28.5.2019  τεύχος Β)'  με θέμα "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1056/7-4-2017 απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε (ΦΕΚ 1325 Β΄) «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 (330 Α΄) για τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων – απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών», όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1081/10-5-2018 απόφαση (ΦΕΚ 1768 Β΄) "ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
                                    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
       1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1056/2017 απόφασης (ΦΕΚ 1325 Β΄)
προστίθεται νέα περίπτωση ζ) ως εξής:

Τρίτη, 28 Μαΐου 2019

AΑΔΕ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ


                                                  Αθήνα, 28 Μαΐου 2019
            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                           
Με την Α.1203/2019 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργου Πιτσιλή, που αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται ότι πλέον, τα υποστηρικτικά έγγραφα της Ειδικής Δήλωσης που υποβάλλεται στα Τελωνεία για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης, θα κατατίθενται ηλεκτρονικά

Α.1204/2019-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1130/2017 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Με την Α.1204 /23.5.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  (που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1869/27.5.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Τροποποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1130/04.08.2017 (Β’ 3087) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχετικά με τον καθορισμό των αρμόδιων Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) για την

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ

Δόθηκε στην Δημοσιότητα το  Εγχειρίδιο από την ΑΑΔΕ  με θέμα "Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών από φυσικό πρόσωπο, βάση έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου (περίπτ. στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 – Α’ 167)"

Κατεβάστε το Εγχειρίδιο Εδώ.

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.- ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ


                                                        Τρίτη, 28 Μαΐου 2019
Σύμφωνα με επικοινωνία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με το γραφείο της κας Παπανάτσιου, αναμένονται ανακοινώσεις από το γραφείο της Υφυπουργού στον τομέα των παρατάσεων που απασχολούν τον κλάδο των Λογιστών-Φοροτεχνικών ενόψει των Εθνικών Εκλογών που προκηρύχθηκαν από τον Πρωθυπουργό.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε. 2018

Τέθηκε σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ  η  εφαρμογή για την υποβολή Τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογικού έτους 2018

Ν.4613/2019-Ο ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε ο Ν.46/13/2019  ΦΕΚ 78/24.5.2019 τεύχος Α'  με θέμα "Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις." ο οποίος περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις.
Κατεβάστε το Ν.4613/2019 Εδώ.

Σάββατο, 25 Μαΐου 2019

A.1195/2019-MEXΡΙ 20/5/2019 ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ


Με  την  Α. 1195/16.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ1860/24.5.2019 τεύχος  Β-' με θέμα"Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει."  ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Α.1201/2019- ΜΕ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ( Ε1)

Με  την  Α. 1201/21.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1861/24.5.2019 τεύχος Β-'με θέμα " Τροποποίηση της Α. 1041/2019 απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή» (ΦΕΚ 353/Β’/2019) " ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
                       αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Α. 1041/2019 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄353) ως ακολούθως:
       1. Προστίθενται νέοι κωδικοί στον Πίνακα 4Δ1 του έντυπου Ε1, 299-300 με περιγραφή «Εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών που

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2019

Ε.2088/2019- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΤΟΥ Ν.4172/2013

Με την  Ε. 2088/23.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1039/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
  Στις επιχειρηματικές δαπάνες που καταλαμβάνονται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν.4172/2013 περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή, όπως, π.χ. οι τόκοι ενδοομιλικού δανείου κατά το μέρος που διατέθηκε (μετά την 1.1.2014) για την εξαγορά θυγατρικών εταιρειών,

Ε.2086/2019-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Με την  Ε. 2086/22.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπής που αποκτά αλλοδαπό πρoσωπικό, κάτοικοι Ελλάδας, εργαζόμενοι σε ναυλομεσιτικό γραφείο του ν. 27/1975. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
 Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου ότι οι φορολογικές διατάξεις ερμηνεύονται στενά, προκύπτει ότι η εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ΚΦΕ αναφέρεται μόνο στο αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα  γραφείων, σύμφωνα με τον α.ν.89/1967 και όχι στο αλλοδαπό προσωπικό ναυλομεσιτικού γραφείου του ν.27/1975.

Ε.2085/2019-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Με την Ε. 2085/17.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον τόπο παροχής των υπηρεσιών νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης ασθενών " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
          Για την εφαρμογή του κανόνα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ περί φορολόγησης των εν λόγω υπηρεσιών όχι στην Ελλάδα, αλλά στον τόπο που είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στον φόρο λήπτης, θα πρέπει ο λήπτης, πέρα από την κοινοποίηση του ΑΦΜ/ΦΠΑ που διαθέτει στον τόπο εγκατάστασής του, να μπορεί να αποδεικνύει με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο την επαγγελματική χρήση των νοσοκομειακών και ιατρικών υπηρεσιών που λαμβάνει.

EΔΟΕΑΠ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Αθήνα 23-05-19 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΑΚΕΕΔ, Ν4498/2017, παρ.2, άρθρο 24, περίπτωση στ’) ΕΔΟΕΑΠ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 11/2017-04/2019
Σε συνέχεια της εγκυκλίου 11/2018 του ΕΔΟΕΑΠ, σας γνωρίζουμε ότι  παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής της ΑΚΕΕΔ (Αναλυτική Κατάσταση Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου), περιόδου 11/2017-04/2019 (ανά μήνα) μέχρι την 30/06/2019,

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2019

ΕΓΚ. 24/2019 ΕΦΚΑ -ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Φ.Κ.Α. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1-18 ΤΟΥ Ν.4611/2019

Αναρτήθηκε στο site του ΕΦΚΑ η  Εγκύκλιος  24/22.5.2019 με θέμα " Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν. 4611/2019"
Ειδικότερα
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 18 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4611/2019

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΚΑ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για την ρύθμιση των οφειλών  προς ΕΦΚΑ  σε 120 Δόσεις.
Δείτε επίσης τις  Ερωτήσεις-Απαντήσεις για την Εγκύκλιο Ρύθμισης Οφειλών προς ΕΦΚΑ Ν. 4611/2019 Εδώ.

Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

ΔΟΣ Α 1055834 ΕΞ .2019 -ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ APOSTILLE ΣΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΑΔΦ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΣ Α 1055834 ΕΞ 12.4.2019 της ΑΑΔΕ  με θέμα " Διευκρινήσεις σχετικά με τη χρήση “apostille” στις Αιτήσεις Εφαρμογής των ΣΑΔΦΕιδικότερα,
Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδεται από την αλλοδαπή φορολογική αρχή, από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι φορολογικοί κάτοικοι αυτού του άλλου κράτους. Εάν οι φορολογούμενοι έχουν εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) και εφόσον αποκτούσαν εισόδημα στη χώρα μας, μπορούν να προσκομίσουν, αντί του πιστοποιητικού, την προβλεπόμενη Αίτηση

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Αναρτήθηκε  στο site της ΑΑΔΕ  η παρακάτω Ανακοίνωση.
 'Άνοιξε η εφαρμογή για τη ρύθμιση των 120 δόσεων"

Για να εισέλθετε στην εφαρμογή.Εδώ.

ΥΠΟΙΚ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ


Αναρτήθηκαν στο  site του ΥΠΟΙΚ  οι  Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη ρύθμιση οφειλών στην Εφορία"
Ειδικότερα,

1) Ποιες κατηγορίες υπάγονται στη ρύθμιση;
 H ρύθμιση έχει πεδίο εφαρμογής το σύνολο των φυσικών προσώπων και το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2018. Προαιρετικά, ο οφειλέτης θα μπορεί να υπαγάγει στη ρύθμιση και ρυθμισμένες με τις πάγιες ρυθμίσεις οφειλές (12-24 δόσεις), οφειλές από ρυθμίσεις λόγω φυσικών καταστροφών και οφειλές που είναι σε αναστολή.

Δε'ιτε όλες τις ερωτήσεις απαντήσεις  Eδώ.

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

ΠΟΦΕΕ-ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κρίσιμα θέματα του Λογιστή-Φοροτεχνικού και της επιχείρησης περιέλαβε η συζήτηση που είχε το απόγευμα της Παρασκευής, 17/05/2019 το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μετά από την συνεδρίαση του στα γραφεία της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., κατά την επίσκεψη του στον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή.

Σάββατο, 18 Μαΐου 2019

Α.1196/2019- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Με  την  Α.1196/17.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ ...  τεύχος  Β-' με θέμα " Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73 Α΄) "  ορίζονται   τα  ακόλουθα   Ειδικότερα,
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

                                          Υποβολή Αίτησης
Η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης των διατάξεων του άρθρου 98 του Μέρους Β «ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του ν. 4611/2019 υποβάλλεται μέχρι και την 28η Ιουνίου 2019 ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής,

Ε.2082/2019-ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31η ΜΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΘΑ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ Ε9

Με την  Ε. 2082/16.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "  Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 73 του ν.4607/2019 (ΦΕΚ 65 Α΄) για θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας" διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
      Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4607/2019, με τις οποίες επήλθαν τροποποιήσεις σε θέματα υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και σας παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
         1. Ημερομηνία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) 
Από την 1η Ιανουάριου 2019 και εφεξής, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους (σύσταση, απόκτηση κ.λπ.), υποχρεούνται να τις δηλώνουν υποβάλλοντας τη δήλωση Ε9 μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της μεταβολής.

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ν


Αναρτήθηκε στο site της ΑΑΔΕ  η παρακάτω Ανακοίνωση.
Διαθέσιμη η υποβολή του εντύπου Ν για το φορολογικό έτος 2018

E.2081/2019- TA ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Με την Ε. 2081/15.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α'66) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
            Άρθρο 12
      Φορολογικά Κίνητρα
 1. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις σταθεροποίησης του φορολογικού συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 67 του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016. Το κίνητρο αυτό μπορούν να αιτηθούν όλες οι στρατηγικές επενδύσεις ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Ε. 2083/2019- Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α.

Με την Ε. 2083/17.5.2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) αναφορικά με τηνεφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», για την αντικατάσταση από 20.5.2019 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου

Ε.2080/2019-ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ

Με την Ε. 2080/16.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 5 του άρθρου 115 του ν.4549/2018, αναφορικά με τη διενέργεια αποσβέσεων σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης     "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.Ειδικότερα,
       Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1147/2018 εγκυκλίου, με την οποία κοινοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν.4172/2013, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ν.4611/2019-Ο ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ, ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΦΠΑ Κ.Λ.Π.

Δημοσιεύθηκε  ο Ν. 4611/2019 ΦΕΚ 73 /17.5.2019  τεύχος Α'  του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα "Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις" το οποίο περιλαμβάνει την ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις , την 13 Σύνταξη  τις μειώσεις των συντελεστών του Φ.Π.Α,(Άρθρο 121) ,redate( Άρθρο 122) κ.λ.π
Κατεβάστε τον ν.4611/2019 Εδώ

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

39 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ν

Αναρτήθηκαν στο site της  ΑΑΔΕ  39  Συχνές  Ερωτήσεις- Απαντήσεις  για την Συμπλήρωση του εντύπου Ν.
Ειδικότερα,
1. Ε Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και νομικών οντοτήτων;  
    Α Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες όπως ορίζονται στο άρθρο 45 του ν.4172/2013, έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας, ηλεκτρονικά για όλα τα εισοδήματα τους.  Σχετ. άρθρα: 2, 45 και 68 του ν.4172/2013. 
Δείτε και τις 39 Συχνές  Ερωτήσεις- Απαντήσεις  Eδώ.

Δ.Τ / ΥΠΟΙΚ.-ΑΠΟ TH ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5/2019 ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α

Από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2019 θα ισχύσει η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ:
  • Από το 24% στο 13% σε βασικά είδη διατροφής,
  • Από το 24% στο 13% στην εστίαση με εξαίρεση τη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων,
  • Από το 13% στο 6% στην ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 120 ΔΟΣΕΙΣ & ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α

Αναρτήθηκε στο site  της Βουλής το ψηφισθέν νομοσχέδιο (πρακτικά ΡΚΔ 15.5.2019)  του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα "
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις" το οποίο περιλαμβάνει την ρύθμιση των οφειλών σε 120 δόσεις , την 13 Σύνταξη  τις μειώσεις των συντελεστών του Φ.Π.Α,(Άρθρο 121) ,redate( Άρθρο 122) κ.λ.π
Κατεβάστε το ψηφισθέν Σ/Ν Εδώ.

Ε.2079/2019-ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 1/5/2019 ΣΕ 5% Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

Με την  Ε. 2079/14.5.2019   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα "   Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4609/2019 (Α΄67/03.05.2019) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.                        
Ειδικότερα,
Κοινοποιούμε προς ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4609/2019 (Α΄67/03.05.2019),

Ε.2078/2019- ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 & 6 ΤΟΥ Ν.4607/2019 ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την  Ε. 2078/15.5.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα "  Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 1 (άρθρο 51 παρ. 1 και 52 της Συμφωνίας) και του άρθρου 6 του ν. 4607/2019 (65 Α΄) για θέματα φορολογίας Κεφαλαίου  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.

Ειδικότερα
     Με τις διατάξεις των άρθρων του ν. 4607/2019 (65 Α΄) με τίτλο «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 60.000 €

Με τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή (2191/177/15.5.2019) με τίτλο "Eπαναπροσδιορισμός ύψους της μείωσης κατά τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.ΦΙ.Α) για ακίνητη περιουσία φυσικού προσώπου άνω των (60.000) ευρώ." στο Σ/Ν  του Υπουργείου Υγείας  με θέμα "Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

ΑΑΔΕ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΥΦ

                                               Αθήνα, 15 Μαΐου 2019
                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων εσόδων ανακοινώνει την παράταση μέχρι και τη Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019 της προθεσμίας για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών έτους 2018.

Α.1189/2019-ΠΑΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Με  την  Α. 1189/7.5.2019 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1676/14.5.2019   τεύχος  Β-'   με θέμα " Παύση χρήσης και τροποποίηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας."ορίζονται   τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 Στον πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) 2008» της  1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/6-10-2008 (Β΄2149) Α.Υ.Ο.Ο.:
 1. Διορθώνεται το λεκτικό της περιγραφής των παρακάτω Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας ως κάτωθι:................

E.2075/2019-KOIN. TΗΣ 40/2019 ΑΤΟΜ. ΓΝΩΜ. ΤΟΥ ΑΝΤΙΠ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.-Ν.Π ΜΕ ΕΙΔIKH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ


 Με την  Ε. 2075/14.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Κοινοποίηση της αριθ.40/2019 ατομικής γνωμοδότησης του Αντιπροέδρου του Ν.Σ.Κ. Στέφανου Δέτση σχετικά με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του ν.4307/2014 και με την υποχρέωση του ειδικού διαχειριστή για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μετά το χρονικό διάστημα που παύει το λειτούργημά του "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
         Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας κοινοποιούμε την αριθ. 40/2019 ατομική γνωμοδότηση του Αντιπροέδρου του Ν.Σ.Κ. Στέφανου Δέτση, που έγινε αποδεκτή από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης

Ε.2076/2019-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 38,55,93, ΚΑΙ 96 ΤΟΥ Ν.4605/2019

Με την  Ε. 2076/14.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα "  Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 38, 55, 93, 95 και 96 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52) και παροχή σχετικών οδηγιών εφαρμογής"  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
    Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α' 52), με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του α.ν.89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»,

Ε.2074/2019-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ

Με την  Ε. 2074/13.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση της αριθμ.
Α.1050/01.02.2019 ΑΥΟ (ΦΕΚ 735Β΄ &; ΑΔΑ: ΩΛΛΓ46ΜΠ3Ζ-6ΤΞ) «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής χαρακτηριστικών ασφαλείας επί των μονάδων συςκευασίας προϊόντων καπνού που διατίθενται στην αγορά» .  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.

Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

ΣΛΟΤ: Α.Π 743/2019-ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ(ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ


Με την Αριθμ. Πρωτ.743 ΕΞ 7. 5. 2019 του ΣΛΟΤ  με  θέμα Αποτίμηση (κοστολόγηση) βιβλίων εκδοτικού οίκουη  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος αποτελείται από το κόστος πρώτων και βοηθητικών υλών και το κόστος μετατροπής (επεξεργασίας), το οποίο συντίθεται από την άμεση εργασία και τα λοιπά άμεσα και έμμεσα έξοδα επεξεργασίας). 

Ε.2072/2019-ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

Με την  Ε. 2072/7.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα " Πρόσβαση των Δ.Ο.Υ. στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και ενημέρωση των Δ.Ο.Υ. ως προς την εγκυρότητα των στοιχείων των νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στην Ελλάδα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 4251/2014 (Α'80), όπως ισχύει, κατά την υποβολή στη Δ.Ο.Υ. δηλώσεων Μητρώου  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.          Ειδικότερα

Α.1187/2019-ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔ 48 ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΩΝ


Με την Α. 1187/7.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   (που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1642/13.5.2019 τεύχος Β)'  με θέμα «Τροποποίηση της Α.1009/2019 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2018» ορίζονται   τα  ακόλουθα.

Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ (REBATE) AΠΟ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2006-2008 & ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Κατατέθηκε προ ολίγου στην Βουλή η τροπολογία (Αριθ. 2174/182/13.5.2019)  με τίτλο Εφαρμογή συστήματος ποσοστιαίων επιστροφών (rebate) από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τη Δημόσια Ασφάλιση για τα έτη 2006-08 και ρύθμιση οφειλών " στο Σ/Ν  του Υπουργείου   Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   με θέμα " Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις."

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Κατατέθηκε προ ολίγου στην Βουλή η τροπολογία (Αριθ. 2113/181/13.5.2019) για την μείωση των συντελεστών του Φ.Π.Α. με τίτλο "Αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.." στο Σ/Ν  του Υπουργείου   Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   με θέμα " Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις."

Α.1164/2019-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Α.Φ.Μ-ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ Ε.Δ.

Με την  Α. 1164/23.4.2019  της   Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ  (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1618/10.5.2019    τεύχος Β)' με θέμα "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει  "ορίζονται   τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
Τροποποιούμε την ΠΟΛ.1006/2013 (Β΄19/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού

Ε.2071/2019-ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 49 ΤΟΥ Ν.4172/2013

Με την Ε. 2071/9.5.2019  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με  θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 (άρθρο 51 της Συμφωνίας) και 5, 11 - 14, 52 - 54, 56, 71 και 78 του ν. 4607/2019 (ΦΕΚ Α'65) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.    Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου αυτού ενσωματώνεται το άρθρο 4 της Οδηγίας 2016/1164/ΕΕ, με το οποίο αναδιατυπώνεται ο κανόνας περιορισμού των τόκων, καθώς και τα σημεία 1, 2 και 5 του άρθρου 2 της Οδηγίας, με τα οποία εισάγονται οι ορισμοί των όρων «κόστος δανεισμού», «υπερβαίνον κόστος δανεισμού» και «χρηματοπιστωτική επιχείρηση», για τις ανάγκες του προαναφερθέντος άρθρου 4. Ειδικότερα, αντικαθίστανται οι υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4172/2013 ως εξής:

Ε.2070/2019-ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ & ΕΚΠΤΩΣΗ 10% ΣΤΟ ΤΕΠΑΗ

Με την  Ε. 2070/7.5.2019   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με  θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 74 και 77 του ΚΕΦ. Ε΄ του ν.4607/2019 (Α΄65/24-4-2019) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
- Με το αρθρο 74  δίνεται η δυνατότητα, εξαιρετικά για το έτος 2019, καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους, από κατόχους ΙΧ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *