Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1181/2018-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

  Με την  Πολ.1181/27.9.2018  της  Υφυπουργού  Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  4322/28.9.2018  τεύχος Β)'  με θέμα " Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ.1105/2017 (ΦΕΚ Β'2426) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών "Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 "ορίζονται   τα  ακόλουθα.

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΑΦ Α 1142016/2018-ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Φ.Μ.Υ. ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

Με την Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ Α 1142016/26.9.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα "Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών στις αποδοχές εργαζομένων στους οποίους επιβάλλεται πειθαρχική ποινή προστίμου με στέρηση μηνιαίων αποδοχών " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Τα ποσά των προστίμων τα οποία μειώνουν τις μηνιαίες και κατ’ επέκταση και τις ετήσιες αποδοχές των εργαζομένων, ανεξαρτήτως του ύψους των προστίμων αυτών, δεν εξαιρούνται και δεν εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΩΝ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΝΦΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018

Σύμφωνα με Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ τέθηκε σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή Αρχικών/Τροποποιητικών Δηλώσεων ΕΝΦΙΑ  Έτους 2018.
Ειδικότερα.
ΔΗΛΩΣΗ Ε9/ΕΝΦΙΑ
Μέσω αυτής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, τα Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν:

Α.Π.102102/2018-ΜΕΧΡΙ 2/10/2018 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε η με Α.Π. 102102/28.9.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  με θέμα " Παράταση προθεσμιών υποβολής αντίγραφων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων "
Ειδικότερα,
Πληροφορούμε τα υπόχρεα πρόσωπα ότι μπορούν να υποβάλλουν τις εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μέσω των ειδικών ηλεκτρονικών αιτήσεων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (www.businessportal.gr) έως και την Τρίτη 02-10-20185 και ώρα 23:59:59 χωρίς την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 63δ του Κ.Ν.2190/1920.

ΠΟΦΕΕ-ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Ε.ΜΗ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 30/9/2018


ΠΡΟΣ
την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018
Αρ. Πρωτ. Εξερχομένου 177
 Θέμα: Αίτημα παράτασης υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή Συνέλευσης των εταίρων μαζί με εγκεκριμένες οικονομικές Καταστάσεις χρήσης που λήγουν στις 30/9/2018

ΜΕΧΡΙ 31/10/2018 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 2%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΚΕΕΔ
(Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου)
Σας γνωρίζουμε ότι  παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής και καταβολής της ΑΚΕΕΔ  ( Αναλυτικής  Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου ) μέχρι τις 31/10/2018 μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής   του ΕΔΟΕΑΠ

Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΑ CAPITAL CONTROLS

             AνακοΙνωση ΥΠΟΙΚ
Στάλθηκε σήμερα  Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων που θεσπίστηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Ιουλίου 2015 (Α΄ 84), όπως ισχύει.

Με την απόφαση καταργούνται πλέον πλήρως οι δύο πυλώνες του οδικού χάρτη των capital controls και απελευθερώνονται έτσι οι περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και στην κίνηση των κεφαλαίων εντός της χώρας, παράλληλα γίνεται περαιτέρω σταδιακή άρση των περιορισμών του τρίτου πυλώνα που αφορά στην μεταφορά κεφαλαίων  στο εξωτερικό. Ειδικότερα  : 

ΠΟΛ.1176/2018-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Με την Πολ.1176/24.9.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ  4294/27.9.2018 τεύχος  Β-' με θέμα Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) για ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές σε περιοχές της Αττικής της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. Ειδικότερα,
                                                         αποφασίζουμε:
      1. Η χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013, πραγματοποιείται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.).

ΠΟΛ.1180/2018-ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΠΡΑΦΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με την Πολ.1180/27.9.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Εμπρόθεσμη άσκηση προσφυγής κατά πράξεων Φορολογικής Διοίκησης " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.

Ειδικότερα
Γίνεται δεκτό ότι, με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.5 του Κ.Φ.Δ., εισάγεται μεν τεκμήριο νόμιμης κοινοποίησης σε περίπτωση κοινοποίησης με συστημένη επιστολή, το οποίο όμως, ως μαχητό,

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΜΑΙΟΥ ΤΟΥ 2019 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

 Αθήνα, 26 Σεπτεμβρίου 2018,,,
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Υ.Π.ΕΝ.
Με πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Σωκράτη Φάμελλου, σε συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Σταύρο Αραχωβίτη, παρατείνεται έως το τέλος Μαΐου του 2019, η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη διατήρηση του μειωμένου αγροτικού τιμολογίου από τους εκάστοτε δικαιούχους.

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1173/2018-ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΝΟΥ ΣΕ ΧΥΜΑ

Με την Πολ. 1173/7.9.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 4204/25.9.2018 τεύχος Β-' με θέμα " Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
                                          Αποφασίζουμε:
   1.  Για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή σε ιδιώτες, εκδίδονται στοιχεία λιανικής πώλησης στα οποία, εκτός από τις ενδείξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), αναγράφονται υποχρεωτικά η ποσότητα και το είδος των παραδιδόμενων αγαθών.

ΠΟΛ.1179/2018-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Με την Πολ. 1179/25.9.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος προερχόμενου από την εκμίσθωση αεροσκάφους σε διεθνείς μεταφορές. Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας (Ν. 3300/2004) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
     Πληρωμές που διενεργούνται από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ελλάδας σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ιρλανδίας ως αντάλλαγμα για την ενοικίαση μη επανδρωμένου αεροσκάφους που χρησιμοποιείται σε διεθνείς μεταφορές, όπως ερμηνεύθηκε παραπάνω, εμπίπτουν στις διατάξεις του Άρθρου 8 της συγκεκριμένης Σύμβασης.

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ Α.Φ.Μ. ΚΑΙ Φ.Π.Α ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Aναρτήθηκε στο site της ΑΑΔΕ το εγχειρίδιο με θέμα " Έκδοση του Εγχειριδίου με χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτη χώρα."


Κατεβάστε το εγχειρίδιο Eδώ.

ΔΕΑΦ Α 1139648/2018 -ΔΕΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΟΞΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ

Με την  Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ  Α 1139648/21.9.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική αντιμετώπιση εξόδων κηδείας που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
 Τα ποσά που καταβάλλονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς στο προσωπικό τους (εν ενεργεία και συνταξιούχους) για έξοδα κηδείας, ανεξάρτητα από το αν καταβάλλονται υποχρεωτικά ή όχι, αποβλέπουν αποκλειστικά στην κάλυψη δαπανών και δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος και, ως εκ τούτου, δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου εισοδήματος.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΑΦ  Α 1139648/2018 Eδώ.

ΤΑ ΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ GDPR

Δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ο οδηγός με" Τα  Επτά βήματα για τις επιχειρήσεις για να είστε έτοιμοι για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.(GDPR)"

Κατεβάστε τον οδηγό Εδώ.

ΠΟΛ.1178/2018-ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΦΠΑ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΩΝ Μ.Η.Ν.

Με την  Πολ.1178/20.9.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των παροχών των υγειονομικών μονάδων που ορίζονται ως Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Βάσει της εγκυκλίου ΠΟΛ.1100/24.6.2010, στην απαλλαγή της εν λόγω περίπτωσης δ΄ υπάγονται οι υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας, ακόμη κι αν δεν απαιτείται διανυκτέρευση.

Κ.Υ.Α.49460/1109/2018-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.  Νο. 4192/24.9.2018 τεύχος  Β' η  Κ.Υ.Α.  Αριθ.οικ. 49460/1109/18.9.2018 του Υπουργείου Εργασίας και Οικονομικών με θέμα " Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης"
Ειδικότερα,
                                     αποφασίζουμε:
                Την κατάρτιση προγράμματος επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ως εξής:

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΑΦ Β 1139451 ΕΞ 2018 -ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1139451 ΕΞ 21.9.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει  " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
       Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 -ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΒΑΣΕΙ Υ.Δ.ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Ε

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ  Α 1138225 ΕΞ 2018  της 
Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων(ΑΑΔΕ)  με θέμα " Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο φορολογούμενος θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος  "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
 1. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015/2.6.2015 εγκύκλιό μας, με την αριθ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ Β΄1368) απόφαση του Υπ. Οικονομικών ορίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις, των οποίων ζητείται η προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, δε θεωρούνται από τις Δ.Ο.Υ., αλλά υποβάλλονται απευθείας στις παραπάνω υπηρεσίες.

Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΜΕΧΡΙ 12/12/2018 ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ Λ/ΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ

           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 3965) η υπ’ αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018 Υπουργική Απόφαση, με τις διατάξεις της οποίας τροποποιείται η ισχύουσα ΚΥΑ για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

ΕΝΦΙΑ: ΜΕΙΩΣΗ 30% ΤΟ 2019 ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΕΩΣ 60.000€


Διευκρινήσεις για τις σχεδιαζόμενες μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ παρείχε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου μιλώντας χθες στην κρατική τηλεόραση.
 Συγκεκριμένα, ανέφερε πως το 2019 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη μείωση του φόρου κατά 30% στις μικρές περιουσίες, ήτοι περιουσίες αξίας τουλάχιστον έως 60.000 ευρώ. Κατά την ιδία ο ΕΝΦΙΑ το 2020 θα μειωθεί κατά 50% σε περιουσίες με αξία έως 250.000 ευρώ.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ


Κατατέθηκε στη Βουλή  η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας με θέμα " Επανακαθορισμός προθεσμιών αναφορικά με την εκκίνηση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για το έτος 2018" στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας "Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος "Κοινωφελές Ίδρυμα Σ. Νιάρχος" και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας".
Ειδικότερα, 
 Με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή  επανακαθορίζονται, ειδικά για το έτος 2018 οι προθεσμίες, αναφορικά με την εκκίνηση της διαδικασίας διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για πλήρη απασχόληση των υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών όλης της χώρας, των οποίων η αμοιβή δεν ρυθμίζεται από συλλογική σύμβαση εργασίας.
Δείτε την τροπολογία  Εδώ.

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1175/2018-ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2003-2007

Με την Πολ.1175/17.9.2018   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Μη επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης σε ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτη παροχή στους δικαστικούς λειτουργούς και αφορούν τα έτη 2003 - 2007."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
10. Οι φορολογούμενοι που εμπίπτουν στην πιο πάνω περίπτωση, δύνανται να προσέλθουν στις Δ.Ο.Υ., το αργότερο μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2018 και με έγγραφο αίτημά τους να ζητήσουν τη διαγραφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που υπολογίστηκε πάνω στη πιο πάνω έκτακτη παροχή για τα έτη 2013 και 2014.

ΔΕΑΦ 1136426 ΕΞ 2018-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ Φ.Κ. & Α.Ο.

Με την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ  1136426 ΕΞ 17.9.2018    της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Διευκρινίσεις σχετικά με τη μη επιβολή τέλους επιτηδεύματος στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για τα πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους. "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.  Ειδικότερα,
α) Οι σχετικές διατάξεις για την εξαίρεση από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας υπό τις ρητώς οριζόμενες μορφές ισχύουν από 31.10.2016, ήτοι για φορολογικά έτη 2016 και επόμενα. Η εξαίρεση για το εν λόγω φορολογικό έτος αφορά στο συνολικό ποσό του τέλους επιτηδεύματος χωρίς να γίνεται αναλογική μείωσή του με βάση τους μήνες του φορολογικού έτους 2016 για τους οποίους ήταν σε ισχύ η σχετική διάταξη.

ΔΕΑΦ Α1136043 ΕΞ 2018 -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ  Α1136043 ΕΞ 17.9.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά τη διακοπή των εργασιών της, καθώς και από την πώληση ακινήτων που είχαν ανεγερθεί με σκοπό την ιδιοχρησιμοποίηση ή ιδιοκατοίκηση "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.   Ειδικότερα,
3. Επομένως, για πωλήσεις οικοδομών από 1.1.2014 και μετά, οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, εξάγουν λογιστικό αποτέλεσμα όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί από 1.1.2006 και μετά, ενώ για πωληθέντα ακίνητα με ημερομηνία έκδοσης της άδειας μέχρι 31.12.2005 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994 (σχετ. η ΠΟΛ.1042/16.3.2016 εγκύκλιος).

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

34 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Αναρτήθηκαν στο  site  της ΑΑΔΕ  επικαιροποιημένες οι Συχνές  Ερωτήσεις -Απαντήσεις  με θέμα " Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού."
Κατεβάστε τις 34 Ερωτήσεις - Απαντήσεις Εδώ.

ΕΦΚΑ-ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Αυγούστου 2018 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών. 
Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

.

ΕΔΟΕΑΠ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 11/2018(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

 Αθήνα 14/9/2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                         
(Σχετικά με την εγκύκλιο 11/2018)
Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΕΔΟΕΑΠ 11/2018 , σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο site του Οργανισμού (www.edoeap.gr) η εφαρμογή της Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (ΑΚΕΕΔ)
Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1174/2018- ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 57 ΕΩΣ 60 ΤΟΥ Ν.4446/2016

 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ
Με την  Πολ. 1174/13.9.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., μετά από υποβολή δηλώσεων με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
        Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), μετά την υποβολή δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) και ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240 Α΄), παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

Κ.Υ.Α ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018 -ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1000€ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ

Με την Κ.Υ.Α- ΔΕΑΦ  1128500 ΕΞ 28.8.2018 των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3965/12.9.2018 τεύχος Β') με θέμα " Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)» ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
                             αποφασίζουμε:
            Άρθρο 1
            Η παράγραφος 1 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017/6-11-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 3944), αντικαθίσταται ως εξής:

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΟΛ.1171/2018-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.ΙΑ

Με την Πολ.1171/29.8.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 3964/12.9.2018 τεύχος  Β-' με θέμα" Καθορισμός της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287) " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,
                                    αποφασίζουμε
          1. Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση των απαλλαγών που ορίζονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 είναι ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. της αρχικά εκδοθείσας «δήλωσης ΕΝ.Φ.ΙΑ. πράξης προσδιορισμού φόρου» του οικείου έτους.

ΔΕΛ Α 1127921 ΕΞ 2018- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΤΟ 2018

Με την Αριθμ. ΔΕΛ Α 1127921 ΕΞ  29.8.2018  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3964/12.9.2018 τεύχος Β')  με θέμα " Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β' 4640) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2018, όπως ισχύει " ορίζονται τα κάτωθι.
Ειδικότερα,
                             αποφασίζουμε:
       1. Στην ΔΕΛ Β 1192636 ΕΞ 2017/22-12-2017 (Β' 4640) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 4 νέο εδάφιο και αντικαθίστανται οι περιπτώσεις ζ' και θ' της παραγράφου 5 και η παράγραφος 6, ως εξής:

Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034 /2018-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Δημοσιεύθηκε η  Αρ. πρ.: Φ.80000/Δ17/οικ.46340/1034 /12.9.2018  του Υπουργείου Εργασίας με θέμα " Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 17 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016"
Ειδικότερα
 1. ΓΕΝΙΚΑ:
 Άρθρο 17 παρ. 1 και άρθρο 36 παρ. 1
               Με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 1 και 36 παρ. 1 του ν. 4387/2016 οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), οι οποίοι μέχρι

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

 Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η νέα έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να προσθέσουν τα χρέη του 2017 για τις αιτήσεις που είχαν ήδη υποβληθεί. Υπενθυμίζεται ότι για τις αιτήσεις που δεν είχαν υποβληθεί, μπορούσε ο ενδιαφερόμενος να προσθέσει τα χρέη του 2017 ήδη από 1/7/2018.

ΥΠΟΥΡ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ


                                                Αθήνα, 10-09-2018
                   Δελτίο Τύπου
 Μετά την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2016 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες καταβάλλουν, ήδη από την 1/1/2017, ασφαλιστικές εισφορές στη βάση των πραγματικών οικονομικών τους δυνατοτήτων και όχι επί αυθαίρετα καθορισμένων ασφαλιστικών κλάσεων, που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματική κατάσταση των ασφαλισμένων. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, το 88% των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών καταβάλλει πλέον μικρότερες εισφορές από αυτές που κατέβαλε με το παλαιό σύστημα.

Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΟΦΕΕ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 10/09/2018
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η εξέλιξη κρίσιμων θεμάτων για τον κλάδο των Λογιστών-Φοροτεχνικών, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας, η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ και οι σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις, αλλά και η πραγματοποίηση της επόμενης εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., που συνήλθε στην πόλη των Τρικάλων την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου.

Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

OI ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ EΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ 83Η Δ.Ε.Θ.


Οι φορολογικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σήμερα από την ομιλία του στην 83Η  Δ.Ε.Θ.
" Μέχρι τέλος του έτους, επίσης, νομοθετούμε τη σταδιακή μείωση του ΕΝΦΙΑ που θα φτάσει έως και 50% για 1,2 εκ χαμηλές περιουσίες και 30% μεσοσταθμικά.
Η μείωση θα γίνει σε δυο φάσεις, από 1/1/19 η πρώτη και από 1/20 η δεύτερη.
Ενώ παράλληλα θα αλλάξει και η δομή του φόρου ώστε να γίνει πιο αναλογικός πιο δίκαιος, ελαφρύτερος για τη λαϊκή κατοικία, άρα περισσότερο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας και όχι χαράτσι για τα λαϊκά στρώματα.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ "ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ" ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2019

Yποχρεώσεις: Πόσα οφείλουν να καταβάλουν για τα εισοδήματα και τις περιουσίες τους εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα
Υποχρεωμένοι να καταβάλουν έως και 6 διαφορετικούς φόρους για τα εισοδήματα του 2017, την ακίνητη περιουσία του 2018 και τα οχήματα που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν το 2019 είναι εκατομμύρια φορολογούμενοι τους επόμενους μήνες και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2019.
Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου περίπου 2,5 εκατομμύρια νοικοκυριά θα πρέπει να έχουν καταβάλει στα δημόσια ταμεία τη δεύτερη δόση των φόρων που έχουν βεβαιωθεί από την εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ Νο. 40/2018-ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Με την Εγκύκλιο του  ΕΦΚΑ   Νο  40/7.9.2018 με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/03-08-2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών»"
Ειδικότερα,
Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/τ. Α’/03-08-2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» με τον οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2, 9 και 15 του ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62/τ. Α΄/03-5-2017), «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

ΝΕΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΣΤΙΟΤΟΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

                                 Αθήνα, Σεπτεμβρίου 2018 
Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των πολιτών, ανανέωσε και αναβάθμισε τον επίσημο ιστότοπό του, δημιουργώντας ένα σύγχρονο εργαλείο, σε επίπεδο τόσο σχεδιασμού όσο και υποδομής.

Δ.Ε.Δ 2743/2018-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Με την Απόφαση της Δ.Ε.Δ  2743/29.5.2018  αποφασίστηκε η  απόρριψη της  από  29.1.208 ενδικοφανούς  προσφυγής καθότι έκρινε  ότι οι αγορές της προσφεύγουσας από τη βουλγαρική επιχείρηση με ΑΦΜ/ΦΠΑ αφορούσαν μεν σε πραγματική συναλλαγή, πλην όμως η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε επαρκή αποδεικτικά μέσα, από τα οποία να τεκμηριώνεται (πλήρης απόδειξη) ότι προέκυψε ή προκύπτει συγκεκριμένο (απτό, μετρήσιμο) πραγματικό οικονομικό όφελος

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΟΟΣΑ:ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΦΟΡΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ ΛΟΓΩ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ

Την μεγαλύτερη αύξηση φόρων κατέγραψε η Ελλάδα, έως φυσικό επακόλουθο των μνημονίων, σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ για τα κράτη - μέλη του.
Την υπερφορολόγηση που επέβαλαν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί του τρίτου μνημονίου αποτυπώνει η έκθεση του ΟΟΣΑ για τις φορολογικές αλλαγές, ανακηρύσσοντας την Ελλάδα πρωταθλήτρια στην αύξηση φόρων ανάμεσα στα κράτη μέλη του Οργανισμού.

ΤΟ Σ.τ.Ε. ΑΚΥΡΩΣΕ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

Δελτίο Τύπου/Σ.Ε.Ο
 Ο κλάδος το φώναζε από την πρώτη στιγμή: ο οινοκτόνος φόρος στο κρασί ήταν άδικος και σαθρά χτισμένος. Μας υποσχέθηκαν την πολιτική απόφαση κατάργησης του. Περιμέναμε. Φωνάξαμε για τις στρεβλώσεις στην αγορά. Για την λαθρεμπορία. Για τις δυσκολίες όλων, κυρίως όμως των μικρών οινοποιείων. Χωρίς αποτέλεσμα.

Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2018

Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/1051957 -ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 20 € ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Λ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΕΙΣΦ.Μ./484/1051957 εγκύκλιος  του ΕΦΚΑ με θέμα " Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.)"
Ειδικότερα,
ΣΧΕΤ.: Οι με αριθμ. 49/2013 & 63/2013 Εγκύκλιοι και τα Γ.Ε. Ε40/573/2014, Ε40/586/2015, Ε40/627/2016 του τ.Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Δ.ΕΙΣΦ.Μ./464/1156016/2017 του Ε.Φ.Κ.Α.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε

Αναρτήθηκε σήμερα στο site της ΑΑΔΕ  ο  " Οδηγός δασμολογικής κατάταξης οχημάτων στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. (Κλάσεις 8702, 8703, 8704, 8705)"


Κατεβάστε τον οδηγό Εδώ.

Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

ANAKOIΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν.4182/2013

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την αριθ. Δ.Κ.Π. Γ 0019782/05-12-2016 (ΑΔΑ: Ψ1ΨΛΗ-ΔΕΑ) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών που συστάθηκε στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 4182/2013 πρόσωπα και συγκεκριμένα:

ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α..Ε & ΕΠΕ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ

Άρθρο του κ. Δημήτρη Κων. Αδαμόπουλου
Επίτιμου Δ/ντή Τελών και Ειδικών Φορολογιών Υπουργείου Οικονομικών
1. Το Υπουργείο Οικονομικών, με τη διαταγή του 1115824/9651/Δ0014/10-10-1994 (Πολ. 1230), η οποία εκδόθηκε ύστερα από το έγγραφο Λ.Σ. 2169/20558/Γνωμ. 215/15-06-1994 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας – Δ/νση Τομέα Παραγωγής – Εθνικό Συμβούλιο Λογιστικής, είχε δεχθεί ότι, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, η υπέρ το άρτιο διαφορά είναι εισφορά που αυξάνει μεν το ενεργητικό της εταιρείας, αλλά ο εισφέρων δεν αποκτά δικαιώματα ψήφου κ.λπ. από την εισφορά αυτή και επομένως το ποσό της διαφοράς αυτής δεν υπάγεται κατά το χρόνο της καταβολής της σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων,

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *