Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

31.7.2013
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει ότι η σχετική εγκύκλιος για την μείωση ΦΠΑ στην εστίαση, σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο είναι σαφής και ολοκληρωμένη. Διευκρινίζουμε δε τα εξής:
Η παράδοση των αναψυκτικών υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ  (23%) σε όλες τις πράξεις που αφορούν την αλυσίδα διανομής τους (εισαγωγή, παραγωγή, χονδρική πώληση, λιανική πώληση) από οποιασδήποτε μορφής επιχείρηση  (π.χ. σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, περίπτερα, κυλικεία, κλπ.). Ο συντελεστής αυτός ισχύει από 1.9.2011, σύμφωνα με το άρθρο 34 του ν. 3986/2011.Η παροχή υπηρεσίας εστίασης, και συνεπώς η κατανάλωση αναψυκτικών εντός του καταστήματος, με την πρόσφατη διάταξη υπάγεται από 1.8.13 έως 31.12.13 στο  μειωμένο συντελεστή (13%).Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιου για την αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, ως παροχή υπηρεσίας εστίασης θεωρείται η επιτόπια κατανάλωση εντός καταστημάτων με παράλληλη παροχή υπηρεσιών (διάθεση τραπεζοκαθισμάτων, επιτραπέζιων σκευών, σερβίρισμα, καθαρισμός χώρων, κλπ.), ενώ στην περίπτωση που δεν παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες ως ανωτέρω, πρόκειται για παράδοση αγαθών, η οποία υπάγεται στον προβλεπόμενο συντελεστή για κάθε είδους αγαθού (Απόφαση της 10.3.2011 για τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-497/09, C- 499/09, C-501/09 και C-502/09).Δεν είναι τέλος ακριβές ότι ο συντελεστής των έτοιμων φαγητών διαφοροποιείται ανάλογα με το αν καταναλώνονται στο κατάστημα ή εκτός (π.χ. με παράδοση κατ' οίκον). Στην παράδοση των εν λόγω αγαθών εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση ο μειωμένος  συντελεστής  (13%.).

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΛΗΞ. ΧΡΕΗ

Με την  Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 30.7.2013 (που δημοσιεύθηκε στο 1867 ΦΕΚ τεύχος Β') τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εξαίρεση από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων οφειλετών έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη αυτών προς το Δημόσιο" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
                       αποφασίζουμε
1)Οι προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για να εξαιρεθούν από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό χρηματικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του Δημοσίου με βεβαιωμένα αλλά μη ληξιπρόθεσμα χρέη του προς το Δημόσιο είναι οι ακόλουθες: 
α) Οι οφειλέτες ανήκουν σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
β) Η εξαίρεση από το συμψηφισμό αφορά αποκλειστικά σε βεβαιωμένες αλλά μη ληξιπρόθεσμες οφειλές των οφειλετών προς το Δημόσιο, οι οποίες προέρχονται αποκλειστικά από μη φορολογικά έσοδα.
γ) Η εξαίρεση παρέχεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.
δ) Η εξαίρεση παρέχεται στο πλαίσιο συνολικής συμφωνίας διευθέτησης της οφειλής προς το Δημόσιο.
2. Η ειδικότερη διαδικασία για τη χορήγηση της εξαίρεσης από τον αυτεπάγγελτο συμψηφισμό είναι η έκδοση πράξης ατομικού χαρακτήρα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στην οποία περιέχεται η ειδική αιτιολόγηση για τη συνδρομή των όρων της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                   Αθήνα, 30 Ιουλίου 2013
                                                        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Ε9)

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1175/10.7.2013 τουΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1850 τεύχος Β΄) με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2013 και διαδικασία υποβολής της" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
 Για το έτος 2013 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (έντυπο Ε9), το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 της ΠΟΛ 1201/2012 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 3000 Β΄). ....
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ. 1175/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUjRfRHZKMUNHWnc/edit

Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΦΠΑ ΠΑΓΙΟΥ

Με την Δ.Λ   Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1083851 ΕΞ 2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "  Υποχρέωση προς διακανονισμό ΦΠΑ παγίου."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Η χρησιμοποίηση ή μη του ακινήτου (επενδυτικού αγαθού) σε φορολογητέα δραστηριότητα αποτελεί πραγματικό γεγονός που διαπιστώνεται από τον έλεγχο των πραγματικών περιστατικών, και δεν εξαρτάται πάντα από την αποπεράτωση ή μη του ακινήτου, το οποίο ενδέχεται να μην είναι πλήρως αποπερατωμένο αλλά να χρησιμοποιείται ήδη.
 Κατόπιν των ανωτέρω, ο εφάπαξ διακανονισμός του ΦΠΑ κάθε δαπάνης για την κατασκευή του επενδυτικού αγαθού διενεργείται, εφόσον συμπληρώθηκε, ημερολογιακά, πενταετία από την πραγματοποίηση της δαπάνης μέχρι τη θέση σε λειτουργία του επενδυτικού αγαθού.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ  Δ14Α 1083851 ΕΞ 2013
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbUJIaXk2VWdkcHM/edit

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΠΑΓΙΟΥ

Mε την Δ.Λ  Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1110687 ΕΞ 5.7.2013  του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Eπιστροφή ΦΠΑ παγίου" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Από τα πραγματικά περιστατικά και σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις  προκύπτει  ότι  η  κυριότητα  επί  του  σταθμού  αυτοκινήτων  (parking)  δεν  έχει  μεταβιβαστεί  στην  επιχείρηση  για  να  θεωρηθεί  πάγιό  της  ενώ  η  ύπαρξη  του προσυμφώνου μεταβίβασης χιλιοστών οικοπέδου και εργολαβικού συμβολαίου δεν αποτελεί σύμβαση παραχώρησης της χρήσης του εν λόγω παγίου. Ερευνητέο είναι αν  υπάρχει,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  σύμβαση  μίσθωσης  ή  άλλης  εννόμου
σχέσεως περί παραχώρησης της χρήσεως άνευ ανταλλάγματος, που θα μπορούσε να  γίνει  δεκτή,  προκειμένου να  επιστραφεί  ο  ΦΠΑ  που  αφορά  αγαθό  επένδυσης.Στην  περίπτωση  αυτή  μπορεί  να  γίνεται  δεκτή  η  εκπρόθεσμη  προσκόμιση  των σχετικών αποδεικτικών εγγράφων στη ΔΟΥ, όχι όμως και η εκπρόθεσμη σύνταξή τους.  Σε κάθε περίπτωση, εφαρμογή πλέον έχουν οι διατάξεις περί επιστροφής των ΑΥΟ  ΠΟΛ  1090/2012 και  1067/2013  και  των εγκυκλίων ΠΟΛ  1082/2013  και
Δ14 1049953/2013.
Σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1067/2013, διατάξεις της ΑΥΟ ΠΟΛ 1073/2004 που αφορούν τον τρόπο επιστροφής (χωρίς ή κατόπιν ελέγχου) ή βάσει  υπολογισμού ορίων, καταργούνται, εφαρμοζομένων των διατάξεων της ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012, όπως ισχύει.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ  Δ14Α 1110687 ΕΞ 5.7.2013.
   https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOElKbFQyTmsybEU/edit

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

Mε την Πολ.1189/29.7.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 14 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/A/27.7.13), για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με την αναστολή της εφαρμογής της περίπτωσης ε΄ επανέρχεται σε ισχύ η περίπτωση 6 του Κεφαλαίου Β΄ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, όπως ίσχυε πριν την 1.9.2011, σύμφωνα με την οποία, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΆΡΘΡΟΥ 21 του Κώδικα ΦΠΑ., η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, εκτός από την εκμετάλλευση των κέντρων διασκέδασης και τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία, που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.
Συνεπώς, για τους τελευταίους πέντε μήνες του 2013 η παροχή υπηρεσιών εστίασης από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, εκτός των κέντρων διασκέδασης, δηλαδή η διάθεση έτοιμων προς άμεση επιτόπια κατανάλωση φαγητών και μη αλκοολούχων ποτών γενικά, υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1189/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSHE1WHh6QTVkMnM/edit

ΜΕΧΡΙ 30/9/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1187/26.7.2013 του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1858/3072013 τεύχος Β') με θέμα "Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, με διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2012" παρατείνεται μεχρι 30/9/2013  η έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης των Φορολογικών Πιστοποιητικών που υποβάλλουν ηλεκτρονικά οι ορκωτοί Λογιστές στην Γ.Γ.Π.Σ.(από 31/7/2013 που είχε ξαναπαραταθεί με την Πολ.1153/2013 από  την 10/7/2013 που αρχικώς προβλέπετο)
Ειδικότερα,
                                       αποφασίζουμε:
Η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011, όπως αυτή παρατάθηκε με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1153/2013, για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, με διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2012, παρατείνεται έως και την 30/09/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013
                                                      Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
Δείτε ολοκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1187/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdG5VNWRwcnZXOE0/edit

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Παρατείνεται για ένα  χρόνο ακόμη  μέχρι το 2016 (από μέχρι το 2015) η εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε όλα τα εισοδήματα από 12000€ και άνω με συντελεστές 1% έως 4%, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν.3986/2011. Τούτο προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα μαζί με την έκθεση της Κομισιόν για την πορεία του Ελληνικού προγράμματος. Επίσης προβλέπεται ότι  το ΥΠΟΙΚ θα πρέπει μέχρι τον Νοέμβριο να νομοθετήσει την παράταση.
Κατά  τα άλλα το "Success story " των φόρων συνεχίζεται...............ΕΛΕΟΣ  !!!!!!!!!!

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΔΟΣΕΙΣ

29/7/2013
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει πως στις 25/07/2013, όπως ακριβώς είχε προγραμματιστεί και επικοινωνηθεί, ενεργοποιήθηκε η εφαρμογή υποβολής αίτησης για την πάγια ρύθμιση 12 δόσεων (και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και 24) για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέσα στο 2013.
Με την ενεργοποίηση της εφαρμογής αυτής, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες υλοποίησης των νέων ρυθμίσεων.
Η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή είτε στην ρύθμιση της νέας αρχής (για οφειλές μέχρι 31/12/2012), είτε στην πάγια ρύθμιση, μπορεί να γίνει μόνο μέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση http://www.gsis.gr
Καλούνται οι φορολογούμενοι που έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις να τις ρυθμίσουν. Υπενθυμίζουμε πως ιδιαίτερα όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές πριν το 2013 και δικαιούνται να ενταχθούν στην ρύθμιση της νέας αρχής μπορούν να εξοφλούν σε 48 δόσεις (και σε ορισμένες περιπτώσεις σε 100 δόσεις), μέχρι το τέλος Ιουλίου. Από τον Αύγουστο και μετά, οι δόσεις μειώνονται κατά μία για κάθε μήνα που περνάει.
Τέλος, ενημερώνουμε πως μετά και από τροπολογία στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών, φορολογούμενοι που δεν είχαν δικαίωμα υπαγωγής στις ρυθμίσεις λόγω άσκησης ποινικής δίωξης, αποκτούν αυτό το δικαίωμα, όσο δεν έχουν  καταδικαστεί για φοροδιαφυγή.

A.Y.O ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΓΓΠΣ

29.7.2013
Απόφαση με την οποία ξεκινά η διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών των τραπεζών με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας.
Στην απόφαση ορίζεται το είδος, η διαδικασία,  ο χρόνος υποβολής και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα υποβαλλόμενα στοιχεία που αφορούν πελάτες πιστωτικών ιδρυμάτων που εντάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής.
Σύμφωνα με την απόφαση, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στην υποχρέωση αυτή εντάσσονται:
Α.  Ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων που υπερβαίνουν το εκάστοτε όριο που τίθεται με την απόφαση αρ. 281/5/17-3-2009 (ΦΕΚ. 650/Β/9-4-2009) της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.
Β. Νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος υπερέβησαν το εκάστοτε όριο του ποσού που τίθεται με την απόφαση αρ. 281/5/17-3-2009 της ως άνω Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ στοιχεία για κάθε κατηγορία πελατών τους. Η διαβίβαση θα γίνεται απευθείας στη ΓΓΠΣ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση διαδικτύου. Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.
Η συχνότητα διαβίβασης στοιχείων είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30η Απριλίου του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς.
Τα ιδρύματα διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών από τη διαβίβασή τους. Η ΓΓΠΣ θα διατηρεί τα στοιχεία για διάστημα έξι ετών από την παραλαβή τους.
Η απόφαση ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2011 και των επομένων. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η αποστολή των στοιχείων που αφορούν το έτος 2011 θα γίνει έως την 30/10/2013 και η αποστολή αρχείων των στοιχείων που αφορούν το 2012 θα γίνει μέχρι την 31/12/2013.

Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

ΟΔΗΓΙΑ 2013/42/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛ. ΤΗΣ 22/7/2013

Δημοσιεύουμε την ΟΔΗΓΙΑ 2013/42/ ΕΕ του Συμβουλίου της 22/7/2013 με θέμα "
 ΟΔΗΓΙΑ 2013/42/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουλίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τον μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ|"
 Ειδικότερα,
  Αποφασίζοντας σύμφωνα με ειδική νομοθετική διαδικασία,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Η φοροδιαφυγή στον τομέα του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) οδηγεί σε σημαντικές απώλειες του προϋπολογισμού και επηρεάζει τις συνθήκες ανταγωνισμού και, συνεπώς, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Προσφάτως, έχουν αναπτυχθεί ειδικές ,αιφνίδιες και εκτεταμένες μορφές φοροδιαφυγής, ειδικότερα μέσω της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων που διευκολύνουν το ταχύ παράνομο εμπόριο σε μεγάλη κλίμακα.
(2) Η οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου ( 3 ) επιτρέπει στα κράτη μέλη να υποβάλλουν αίτηση παρέκκλισης από την εν λόγω οδηγία, προκειμένου να αποτραπούν ορισμένες μορφές φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.
(3) Η πρόσφατη εμπειρία έδειξε ότι η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 395 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ δεν είναι ικανή να ανταποκριθεί με επαρκή ταχύτητα σε αιτήματα κρατών μελών για επείγοντα μέτρα. ................
Δείτε ολόκληρη την  ΟΔΗΓΙΑ 2013/42/ ΕΕ
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTG1XLXJDbXFIREE/edit

Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

ΛΟΥΚΕΤΑ-ΕΞΠΡΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΟΒΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Λουκέτα-εξπρές σε επιχειρήσεις που δεν εκδίδουν αποδείξεις προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους φορείς της αγοράς εστίασης και τουρισμού για μειώσεις στις τιμές λόγω της αντίστοιχης μεταβολής του ΦΠΑ.
Ο κ. Στουρνάρας κατά τη διάρκεια παρουσίασης της συμφωνίας μαζί με τους υπουργούς Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τον υφυπουργό Ανάπτυξης Θανάση Σκορδά και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων εστίασης και τουρισμού επιβεβαίωσε ότι προωθείται αυστηροποίηση των ποινών για όσους δεν κόβουν αποδείξεις, καθώς και ότι εξετάζεται η επιβολή λουκέτου σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν πριν από την 1η Αυγούστου οπότε και θα ισχύσει η εφαρμογή του νέου ΦΠΑ 13% στην εστίαση.
Η συμφωνία προβλέπει τη μείωση τουλάχιστον κατά 5% στα τρία τέταρτα (το 75%) των προϊόντων που περιλαμβάνονται στους τιμοκαταλόγους των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που θα το πράξουν αυτό θα παίρνουν το ειδικό σήμα συμμόρφωσης που θα βεβαιώνει στους καταναλωτές ότι η μείωση του ΦΠΑ πέρασε στις τιμές. «Μειώθηκε ο ΦΠΑ, εδώ μειώσαμε τις τιμές», θα αναγράφεται στα ελληνικά και τα αγγλικά. Το σήμα θα αναρτάται στα καταστήματα. ......
πηγή .ημερήσια.

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Ν. 4174/2013- Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης  (ΦΕΚ 170/26-7-2013 τεύχος Α')  ο Ν.4174/26-7-2013  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις" ο οποίος  περιλαμβάνει στο Πρώτο μέρος τον νέο "Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας"
Δείτε τον Ν. 4174/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVkU0M1lEbEpKcUE/edit 

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΕΡΔΩΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1173/10-7-2013 (που δημοσιεύθηκε στο 1793/25-7-2013 ΦΕΚ τεύχος Β') με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων και καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αυτής" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
*Ορίζουμε ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων θα έχει όπως το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
*  Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή της δήλωσης είναι η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του μεταβιβάζοντος του ακινήτου («πωλητή»). Η δήλωση υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το πρώτο παραμένει στην καθ’ ύλην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τα άλλα δύο επιστρέφονται θεωρημένα στον πωλητή.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1173/2013.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTldsSnhseGs4TGM/edit

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ψηφίστηκε χθές  κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της  Βουλής (επί της αρχής ,των άρθρων και στό σύνολο) το Νομοσχέδιο με θέμα "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις" το οποίο περιλαμβάνει στο Πρώτο μέρος τον νέο "Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας"
Δείτε το ψηφισθέν Νομοσχέδιο.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbG5RZUFOekU1U2M/edit

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤ/ΤΟΣ

Mε την Πολ.1186/24.7.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1149/2013 διαταγής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Προβλέπεται, η επιβολή φόρου δέκα τοις εκατό (10%) στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από αλλοδαπή επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου ή μορφής που διατηρεί γραφεία ή υποκαταστήματα εγκατεστημένα. και ασχολούμενα αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία άνω των 500 κ.ο.χ., εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις ως άνω δραστηριότητες.
Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στα μερίσματα που καταβάλλονται ή πιστώνονται από τη διαχειριστική χρήση 2012 και μετά (οικ. έτος 2013).
Με την επιβολή του ως άνω φόρου μερισμάτων δέκα τοις εκατό (10%) εξαντλείται κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου φυσικού προσώπου και, ως εκ τούτου, απαλλάσσεται ο ίδιος για το εισόδημα αυτό, από οποιοδήποτε άλλο φόρο, τέλος και από οιαδήποτε άλλη έκτακτη ή ειδική εισφορά όπως είναι και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, από την ημερομηνία ισχύος της διάταξης επιβολής της εισφοράς.
Δείτε ολοκληρη την Πολ.1186/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWjV0NUhKWlRDMlk/edit

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ.1182/19.7.2013( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Ν.1816 /25-7-2013) τουΥΠΟΙΚ -ΔΙΚ/ΝΗΣ με θέμα "  Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαμβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40 Α΄/29.02.2012) και του άρθρου πρώτου της από 30.4.2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ 103 Α΄/30.04.2012), όπως κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4079/2012 (ΦΕΚ 180 Α΄/20.09.2012)"
ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
  Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.), η οποία περιλαμβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
  Εάν το δικόγραφο της αίτησης αναστολής δεν περιέχει συμπληρωμένη τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης του αιτούντος αναστολή, η αίτηση αναστολής απορρίπτεται ως απαράδεκτη (τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας).
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ.1182/2013.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTzViVW5BMUI2N0k/edit

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με την Πολ.1185/23.7.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Ενδείξεις συναλλαγών/δραστηριοτήτων ασυνήθων ή ύποπτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Η παρούσα εγκύκλιος απευθύνεται στα υπόχρεα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του ν.3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και τα οποία εποπτεύονται για την εφαρμογή των διατάξεων του ως άνω νόμου από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και είναι τα ακόλουθα:
- οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών,
- οι εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου,
- οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι και οι εταιρείες παροχής φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών,
- οι λογιστές που δεν συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας και οι ιδιώτες ελεγκτές,
- οι κτηματομεσίτες και οι κτηματομεσιτικές εταιρείες,
- οι οίκοι δημοπρασίας,
- οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας
- οι εκπλειστηριαστές,
- οι ενεχυροδανειστές.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ 1185/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pblkxVjUtMjljdU0/edit

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Το άρθρο δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα η "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ " σελιδες 40 & 41

1. Με τον Νόμο 4172/23-07-2013 (ΦΕΚ 167 τεύχος Α΄) που ψηφίστηκε πρόσφατα στην Βουλή με θέμα «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και ο οποίος αποτελείται από τρία τμήματα, θεσπίζεται και ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Τμήμα Πρώτο) ο οποίος θα αντικαταστήσει τον μέχρι σήμερα Κωδικοποιημένο Ν. 2238/1994. Με το Τμήμα Δεύτερο ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ με το Τμήμα Τρίτο ρυθμίζονται θέματα άλλων υπουργείων.
2. Ειδικότερα με το Τμήμα Πρώτο του νέου Κ.Φ.Ε.:
2.1. Καθιερώνεται νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2014 και μετά, ο οποίος περιλαμβάνει:
α. Την φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων, των νομικών προσώπων, καθώς και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων.
β. Τον τρόπο φορολόγησης για ειδικές κατηγορίες εισοδημάτων, καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων, της προκαταβολής του φόρου, καθώς και της παρακράτησής του κ.λπ.
2.2. Με τον νέο Κ.Φ.Ε. επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην φορολογία των φυσικών και νομικών προσώπων, οι κυριότερες των οποίων επισημαίνονται παρακάτω.
2.2.1. Εισάγεται ο όρος φορολογική κατοικία στο ελληνικό δίκαιο προκειμένου να προσδιοριστούν τα υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα ακολουθώντας τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(άρθρο 3)
2.2.2. Μειώνονται σε τέσσερις (4) από έξι (6) οι κατηγορίες (πηγές) του εισοδήματος. Σύμφωνα με τον νέο Κ.Φ.Ε., τα ακαθάριστα εισοδήματα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
(άρθρο 7)
.......................................................................................................
Παρατίθενται στο τέλος όλες οι αλλαγές του νέου Κ.Φ.Ε.
ΣΧΟΛΙΟ
Εν κατακλείδι επισημαίνουμε ότι με τον θεωρούμενο «ΝΕΟ» Κώδικα, κατά βάση αναδιατάσσονται οι παλαιές δοκιμασμένες διατάξεις των ιστορικών νόμων Ν.Δ. 3323/55 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και Ν.Δ. 3843/58 περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, που έχουν ήδη κωδικοποιηθεί με τον Ν. 2238/94 (Κ.Φ.Ε.).
Με την αναδιάταξη αυτή των ισχυουσών κατά το πλείστον διατάξεων δεν είναι βέβαιο, κατά τη γνώμη μας, ότι εξυπηρετείται η απλότητα και το εύχρηστον των νέων διατάξεων, ούτε φυσικά η αποτελεσματικότερη φορολόγηση και κυρίως η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Τούτο δε διότι, όπως είναι γνωστό η αποτελεσματική φορολόγηση και προ παντός η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής δεν επιτυγχάνονται μόνο με νομοτεχνικές ρυθμίσεις. Επιτυγχάνονται κυρίως με εφαρμοστικά φορολογικά μέτρα, τα οποία παρέχονται άφθονα σήμερα, εφόσον βέβαια υπάρχει η σχετική πολιτική βούληση, με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα και με καλά εκπαιδευμένο προσωπικό.
                                                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ ΒΟΥΘΟΥΝΗΣ
Δείτε ολόκληρο το άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα στην Ναυτεμπορική .Είναι  καταχωρημένο  επίσης και στη στήλη 'Άρθρα.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQXFUM2p4VmFOaEU/edit 


Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

ΠΟΕ-ΔΟΥ "ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΣ"

Τα όσα διαδραματίζονται στις εφορίες την περίοδο αυτή, σχετικά με τις φορολογικές δηλώσεις, ρυθμίσεις χρεών, κλειδάριθμους κλπ, αναδεικνύουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ανικανότητα, την προχειρότητα και την απουσία σοβαρότητας και αξιοπιστίας των ανευθυνο- υπευθύνων, που έχουν την αρμοδιότητα διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών.
  Ελπίζουμε επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ! Αρκετά «προσέφεραν», φτάνει δεν αντέχουμε άλλο! 
  Η Ομοσπονδία Εφοριακών έχει επισημάνει έγκαιρα το όλο πρόβλημα (τα πλήρη κείμενα στο www.poedoy.gr) και αν η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου εγκατέλειπε την αδιαλλαξία και τον αυταρχισμό, θα είχαμε αποφύγει όλα αυτά που ταλαιπωρούν πολίτες, καθυστερούν το φορολογικό μηχανισμό από το κύριο έργο του και καταρρακώνουν το κύρος των φορολογικών υπηρεσιών.
Ας αναλάβουν τις ευθύνες τους ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ειδικά  όσοι τα τελευταία χρόνια από «διάφορες» θέσεις συμβούλων, Ειδικών και Γενικών Γραμματέων, ανέλαβαν την «σωτηρία» μας. Ας τις αναλάβουν γιατί η ασυλία που έχουν από συγκεκριμένα Μ.Μ.Ε., δεν θα κρατήσει αιώνια και δεν θα τους προστατεύει μόνιμα.
                                            ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                         ΡΕΒΕΚΑ ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΟΥ

Ν.4172/2013- Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  (ΦΕΚ 167/23-7-2013 τεύχος Α')  ο Ν.4172/23-7-2013 του  ΥΠΟΙΚ με θέμα" Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις"ο οποίος περιλαμβάνει  και τον νέο Κ.Φ.Ε.
Δείτε τον Ν.4172/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX3ZzWWtxdk9CVFU/edit

Τρίτη, 23 Ιουλίου 2013

Σ/Ν "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ"

Δόθηκε στην δημοσιότητα  και εν συνεχεία κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου "Φορολογικές Διαδικασίες και άλλες διατάξεις " του ΥΠΟΙΚ , όπου στο Μέρος Πρώτο περιλαμβάνει τον "Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας" ο οποίος αποτελείται από 67 άρθρα και θα ισχύσει από 1.1.2014.
Ειδικότερα,
  ·         Διατηρούνται και εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις για εγγραφή στο μητρώο, λήψη ΑΦΜ και ο θεσμός του Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας.
·         Θεσπίζεται ολοκληρωμένο πλαίσιο για την παροχή πληροφοριών προς τη Φορολογική Διοίκηση από το φορολογούμενο ή τρίτους
·         Διατηρούνται δοκιμασμένοι  στην πράξη θεσμοί όπως η  δυνατότητα τροποποίησης και ανάκλησης της φορολογικής δήλωσης και  της δήλωσης με επιφύλαξη.
·         Προβλέπονται οι αρχές που διέπουν τον φορολογικό έλεγχο. Ως ένδειξη εμπιστοσύνης στον φορολογούμενο, εισάγεται η αρχή του μη ελέγχου όλων των δηλώσεων, αλλά εκείνων που καλύπτουν τα κριτήρια κινδύνου τα οποία καθορίζει η Φορολογική Διοίκηση.
·         Τα αποτελέσματα του ελέγχου κοινοποιούνται στον φορολογούμενο πριν από την έκδοση της καταλογιστικής πράξης προκειμένου  αυτός να διατυπώσει τυχόν αντιρρήσεις του.
·          Ο ΚΦΔ στοχεύει στην άμεση και αυτόματη εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων ταυτόχρονα με την υποβολή τους. Έτσι προβλέπεται ο άμεσος προσδιορισμός του φόρου (self – assessment).
·          Σε περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης ή διακινδύνευσης της είσπραξης του φόρου, η Φορολογική Διοίκηση εξοπλίζεται με τη δυνατότητα της άμεσης κοινοποίησης καταλογιστικής πράξης με εκτιμώμενα μεγέθη, χωρίς όμως να αποστερεί από τον φορολογούμενο εύλογη προστασία.
·         Οριστικοποιείται χωρίς ασάφειες η παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για έλεγχο όπως και ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων και στοιχείων στα πέντε χρόνια. Μόνο στις περιπτώσεις αδικημάτων φοροδιαφυγής η παραγραφή επεκτείνεται στα είκοσι χρόνια. Επανέλεγχος δεν επιτρέπεται παρά μόνο εάν υπάρξουν νέα στοιχεία τα οποία δεν ήταν δυνατό να γνωρίζει η Φορολογική Διοίκηση κατά τον αρχικό έλεγχο.
·          Περιλαμβάνεται νέα διάταξη για την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής κατά το πρότυπο που έχει υιοθετήσει και συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
·         Οι πρόσθετοι φόροι και οι προσαυξήσεις αντικαθίστανται από τον τόκο υπερημερίας. Προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα τα οποία είναι, για τυπικές παραβάσεις οι οποίες ελαχιστοποιούνται, εύλογα και για ουσιαστικές παραβάσεις ή παραβάσεις φοροδιαφυγής, σημαντικά. Εξορθολογίζονται όλα τα πρόστιμα ώστε να είναι ρεαλιστική η προοπτική είσπραξής τους. Με μεταβατικές διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής στο ευνοϊκότερο καθεστώς και για εκκρεμείς υποθέσεις.
·         Στον ΚΦΔ εντάσσονται οι διατάξεις που ψηφίσθηκαν πρόσφατα για την διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής (εσωτερική επανεξέταση) καθώς και για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών.
·         Τέλος υπάρχει πρόνοια σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας για τους φορολογούμενους να απαλλάσσονται από κυρώσεις και πρόστιμα.
 Δείτε το σχέδιο νόμου.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pelJQRUVXb3NmNlE/edit
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdFFJb0ZDeS15bXc/edit 

Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2013

ΜΕΧΡΙ 26/7/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΜ 1& 2

Μέχρι την Παρασκευή, 26 Ιουλίου, παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για όσους έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου που λήγει σε 1 και 2, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.Η αρχική προθεσμία έληγε σήμερα, Δευτέρα. Η παράταση δίνεται αφότου έχει καταγραφεί πληθώρα παραπόνων από την πλευρά τόσο πολιτών όσο και φοροτεχνικών για τη λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού συστήματος TAXIS.  Οι φορολογούμενοι καλούνται να συνεχίσουν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους κανονικά.

ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Αναρτήθηκε σήμερα στο site της Βουλής το νομοσχέδιο (πολυνομοσχέδιο) με θέμα " Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις" όπως  ψηφίστηκε την Παρασκευή 19/7/2013 στην Ολομέλεια της Βουλής.
Δείτε το ψηφισθέν τελικό κείμενο  του Πολυνομοσχεδίου.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUmFZQmVZRFpMMVE/edit

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Με την Α.Υ.Ο  Αριθμ. ΔΕΣ Α 1109683 ΕΞ 9.7.2013 του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Η επιλογή των προς έλεγχο ανέλεγκτων υποθέσεων και των οικονομικών ετών αυτών, θα γίνεται βάσει των κριτηρίων που καθορίστηκαν με το υπ’ αριθμ. 17/28.6.2013 πόρισμα, της ομάδας εργασίας που συγκροτήθηκε.
 Στις επιλεγμένες υποθέσεις θα προσδιορίζεται και η προς έλεγχο χρήση ή χρήσεις, με βάση τα επιμέρους στοιχεία της υφιστάμενης μοριοδότησης (ύψος μορίων ανά χρήση).
 Ο Προϊστάμενος της κάθε ελεγκτικής υπηρεσίας υποχρεούται να προτείνει στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων υποθέσεις για επιλογή, με βάση επιβαρυντικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.
 Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΣ Α 1109683 ΕΞ 9.7.2013 τ
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWEIzX2puNk1ZYzg/edit

Η Α.Υ.Ο ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Mε την Α.Υ.Ο-Πολ. 1179/19.7.2013(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1762 τεύχος Β') του ΥΠΟΙΚ με θέμα "  Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, των μεθόδων, τρόπων και διαδικασιών προσδιορισμού των τιμών των συναλλαγών αυτών, της επικαιροποίησης του φακέλου τεκμηρίωσης, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39Α του Κ.Φ.Ε." ορίζονται τα εξής.
ΣΧΟΛΙΟ
Με την ανάρτησή μας της 17/4/2013 σας είχαμε ενημερώσει για τις νέες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για τις ενδοομιλικές συναλλαγές  που επεβλήθησαν με το άρθρο 11 του ν. 4110/23-1-2013 και για τα  παράλογα μεγάλα αυτοτελή πρόστιμα που προβλέπονται για την εκπρόθεσμη υποβολή [ 1/1000 επί των δηλουμένων ακαθαρίστων εσόδων μη δυνάμενο να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ και μεγαλύτερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ] και  για τη μη υποβολή ή μη διάθεση του φακέλου τεκμηρίωσης στην αρμόδια ελεγκτική αρχή, [ 1/100 επί  των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων μη δυνάμενο να είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και μεγαλύτερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ]
Με την § 8 του άρθρου 39Α΄ προβλέπετο η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (23/01/2013), η οποία θα καθορίζει τα ειδικότερα θέματα τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων (το υποχρεωτικό περιεχόμενο του φακέλου τεκμηρίωσης – συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, την γλώσσα στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, οι μέθοδοι, τρόποι και διαδικασίες προσδιορισμού των τιμών κ.λπ.).
Η απόφαση εκδόθηκε 19/7/2013  με καθυστέρηση (παρά 4 ημέρες)  6 μηνών και  η οποία  ενεργοποιεί  τις καινούργιες διατάξεις και θα πρέπει εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών οι εταιρίες να ετοιμάσουν  τους  φακέλους και να υποβάλλουν τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών  στην  Γ.Γ.Π.Σ  μέχρι 16/8/2013 (παρατάθηκε  ευτυχώς με το άρθρο 74 του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε την 19-7-2013.- αρχικώς προβλέπετο η 10/5/2013 εν συνεχεία παρατάθηκε μέχρι 10/7/2013 και το πολυνομοσχέδιο ανέφερε ως νέα καταληκτική ημερομηνία την 31-7-2013)
 * Αυτά δυστυχώς συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα,   !!! τέτοιο μπάχαλο !!! στο ΥΠΟΙΚ δεν έχω ξαναδεί  35 χρόνια που το παρακολουθώ.
Ειδικότερα,
 * Ημεδαπές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που συνδέονται με άλλες επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 2 του  άρθρου 39 Κ.Φ.Ε., υποχρεούνται να τηρούν φάκελο τεκμηρίωσης τιμών των συναλλαγών τους με αυτές. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα για τις συναλλαγές τους με το κεντρικό και με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, καθώς και οι ημεδαπές επιχειρήσεις για τις συναλλαγές τους με μόνιμες εγκαταστάσεις τους στην αλλοδαπή.
 *  Σε περίπτωση ημεδαπής επιχείρησης η οποία είναι μέλος ομίλου, πολυεθνικού ή ημεδαπού, ο «φάκελος τεκμηρίωσης» αποτελείται από δύο μέρη, από τον «βασικό φάκελο τεκμηρίωσης» και από τον «ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης», ο οποίος συμπληρώνει τον «βασικό φάκελο» και περιέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις-μέλη του ομίλου. Όταν ημεδαπή επιχείρηση πραγματοποιεί συναλλαγές με άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ημεδαπές ή αλλοδαπές ή με μόνιμες εγκαταστάσεις της στην αλλοδαπή, καθώς και όταν μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα πραγματοποιούν συναλλαγές με το κεντρικό ή με συνδεδεμένες επιχειρήσεις του κεντρικού τους στην αλλοδαπή, ο φάκελος τεκμηρίωσης αποτελείται μόνο από τον «ελληνικό φάκελο τεκμηρίωσης».
  * Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών πριν την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. και σε κάθε
περίπτωση εντός πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία κλεισίματος της διαχειριστικής περιόδου, για χρήσεις που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά.
Ο συνοπτικός πίνακας πληροφοριών είναι συνοδευτικός του φακέλου τεκμηρίωσης και υποβάλλεται προκειμένου να αξιοποιηθούν φορολογικά οι παρεχόμενες πληροφορίες.
Δειτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο-Πολ..1179/2013, καθώς και το παράρτημα με υπόδειγμα του Συνοπτικού πίνακα πληροφοριών.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVGN3REstTHpTSFU/edit

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ

Ειδικό σήμα στις επιχειρήσεις εστίασης που θα περάσουν στις τιμές τη μείωση του ΦΠΑ θα απονέμουν οι οργανώσεις των επιχειρήσεων, όπως συμφωνήθηκε στη σημερινή συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης με τη ΓΣΕΒΕΕ, του εστιάτορες και το ΣΕΤΕ.
Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών Χ. Θεοχάρης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υιοθετηθεί η πρόταση του ΣΕΤΕ για κλείσιμο εντός 24ώρου των επιχειρήσεων που δεν κόβουν αποδείξεις.
Πρόκειται για την εφαρμογή του γαλλικού μοντέλου, σύμφωνα με το οποίο οι οργανώσεις των επιχειρήσεων θα απονέμουν στις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μετάσχουν στο σύστημα, ειδικό σήμα που θα βεβαιώνει ότι πέρασαν στις τιμές τη μείωση του ΦΠΑ.
Προβλέπεται επίσης η διανομή σήματος διαφορετικού χρώματος στις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να μετακυλίσουν μερικώς τη μείωση του ΦΠΑ. ...........
πηγή. ναυτεμπορική

Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Ι.Χ-ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ Τ.Κ & ΦΟΡΟ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Ενα δικαιότερο σύστημα εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών για την ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Κινείται στα ευρωπαϊκά πρότυπα και ορθολογικοποιεί την καταβολή Τελών Κυκλοφορίας. Ειδικότερα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας των ιδιοκτητών Ι.Χ., αλλά και του φαινομένου της μαζικής κατάθεσης των πινακίδων κυκλοφορίας επεξεργάζονται ένα σχέδιο βάσει του οποίου το τίμημα των Τελών Κυκλοφορίας και του Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης στα Ι.Χ. με κινητήρες από 1.929 κ.εκ. και άνω να μπορούν να καταβάλλονται ισόποσα για κάθε μήνα κυκλοφορίας των οχημάτων και όχι για το σύνολο του έτους.  .............
πηγή.http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113081550

ΜΕΧΡΙ 29/7/2013 ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ Φ.Μ.Υ

Με ανακοίνωση του Γ.Γ. Εσόδων κ. Θεοχάρη έχει υπογραφεί απόφαση που θα ξανά παρατείνει  την υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ μέχρι 29/7/2013.

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

ΔΗΛΩΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ε9

Με την Δ.Λ  Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1175983 ΕΞ 12.12.2012 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Από τη συνδυαστική εφαρμογή και ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων  προκύπτει ότι τα τυχόν αυθαίρετα κτίσματα και οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσειςαναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) στην κατάσταση και χρήση τους, όπως αυτή προκύπτει από την αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4014/2011, σε συνδυασμό πάντοτε με την πραγματικότητα, στο έτος που έπεται της ημερομηνίας αίτησης υπαγωγής τους στη ρύθμιση των διατάξεων αυτών.
Δείτε ολόκληρη την  Δ13 ΦΜΑΠ 1175983
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paWZwaFhCYXgyV1E/edit

ΑΡΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Με την Δ.Λ  Αριθ. Πρωτ. Δ 13Β 1107548 ΕΞ 2013/4.7.2013 τουΥΠΟΙΚ Μ με θέμα "Αρση απαλλαγής Α' κατοικίας "διευκρινίζονται τα ακόλουθα
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 9398/10-05-2013 αναφοράς σας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980, όπως ισχύουν, την απαλλαγή του άγαμου δικαιούται και ο σύζυγος που βρίσκεται σε διάσταση και έχει καταθέσει αίτηση ή αγωγή διαζυγίου τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από το χρόνο της αγοράς. Αν έχει την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων της οικογένειας, δικαιούται απαλλαγή ως έγγαμος. Αν δεν λυθεί ο γάμος με διαζύγιο μέσα σε πέντε (5) έτη από την αγορά, αίρεται η χορηγηθείσα απαλλαγή και καταβάλλεται ο οικείος φόρος σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού.
Η υποχρέωση για λύση του γάμου εντός της ανωτέρω προθεσμίας τέθηκε από το νομοθέτη προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις καταστρατήγησης της σχετικής διάταξης από τον αγοραστή.
2. Από το υποβληθέν ερώτημά σας προκύπτει ότι το 2008 ο Ι.Κ αγόρασε διαμέρισμα με απαλλαγή πρώτης κατοικίας με τις προϋποθέσεις του «εν διαστάσει» συζύγου, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται. Σήμερα, κατά τον έλεγχο της υπόθεσης, διαπιστώσατε ότι δεν έχει επέλθει λύση του γάμου εντός των πέντε (5) ετών από την αγορά, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, αλλά ο υπόχρεος- αγοραστής απεβίωσε πριν τη λήξη της πενταετίας, η δε συζήτηση της αγωγής (μετά από πολλές αναβολές της υπόθεσης) ματαιώθηκε γιατί είχε ορισθεί σε ημερομηνία μεταγενέστερη του θανάτου του. Ερωτάτε εάν πρέπει να προβείτε σε άρση της απαλλαγής α ́ κατοικίας (η οποία θα βαρύνει τους κληρονόμους του) λόγω μη λύσης του γάμου με διαζύγιο εντός των πέντε ετών όπως ορίζει ο νόμος.
3. Με βάσει τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά και λαμβάνοντας υπόψη ότι με το θάνατο του ενός εκ των συζύγων επέρχεται αυτοδίκαια λύση του γάμου, ευνόητο είναι ότι δε δύνασθε να προβείτε σε άρση της χορηγηθείσης απαλλαγής α ́ κατοικίας.
                                                Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
                                                          Μαρία Η. Μενούνου 

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΠΑ ΕΠΙ ΕΝΔΟΚΟΙ..ΠΡΑΞΕΩΝ

Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1176/16.7.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων - Αντικατάσταση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/2010 (ΦΕΚ Β΄51/25.1.2010)" ορίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
Το ειδικό στοιχείο εκδίδεται στις παρακάτω περιπτώσεις
α)         Στην είσπραξη προκαταβολής πριν την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη 
 β)         Στην παροχή υπηρεσιών από οποιονδήποτε υποκείμενο εφόσον, η παροχή είναι συνεχής και συνεχίζεται μετά τη λήξη του ημερολογιακού έτους, δεν έχουν οριστεί ή πραγματοποιηθεί τμηματικές καταβολές έναντι λογαριασμού ή πληρωμές στη διάρκεια της περιόδου παροχής και ο Φ.Π.Α. οφείλεται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη.
 γ)         Σε κάθε περίπτωση που μειώνεται η αξία της αντιπαροχής, για την οποία εκδόθηκε ειδικό στοιχείο σύμφωνα με τα ανωτέρω, λόγω έκπτωσης ή ακύρωσης της πράξης,
Εφόσον για τις περιπτώσεις που προβλέπεται η έκδοση του ειδικού στοιχείου σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλέπεται και η έκδοση τιμολογίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012 – ΦΕΚ 222 Α΄), σε χρόνο μεταγενέστερο της έκδοσης του ειδικού στοιχείου, στο τιμολόγιο θα αναγράφεται η συνολική αξία που προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και επιπρόσθετα ανάλυση στην οποία θα περιλαμβάνεται η αξία του ειδικού στοιχείου καθώς και η τυχόν διαφορά που προκύπτει για σκοπούς Φ.Π.Α.
Δείτε ολόκληρη την 1176/2013
.https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMEV0LUU3U2owMFU/edit

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Με την Πολ 1180/18.7.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4110/23.1.2013(ΦΕΚ 17Α), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους." δίδονται διευκρινίσεις για την σωστή  εφαρμογή τους.
Ειδικότερα,
* Η     υπαγωγή  στο  Φ.Π.Α.  γίνεται  κατόπιν  επιλογής  του  εκμισθωτή εκμεταλλευτή   του ακινήτου,   που   πραγματοποιείται   με   την   υποβολή   αίτησης επιλογής φορολόγησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η επιλογή φορολόγησης μπορεί να αφορά το σύνολο ή μέρος ενός ακινήτου ή οικοδομικού συγκροτήματος. Με την αίτηση προσδιορίζονται επακριβώς και οι χώροι για τους οποίους γίνεται η επιλογή φορολόγησης.  Επισημαίνεται  ότι  η  επιλογή  αφορά  και  μισθώσεις  που  είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2013, εφόσον υποβληθεί αίτηση επιλογής φορολόγησης η οποία ισχύει από την υποβολή της.
* Η αίτηση επιλογής φορολόγησης μπορεί να υποβληθεί είτε σε οποιοδήποτε χρόνο    πριν  την  έναρξη  χρησιμοποίησης  του  ακινήτου,  είτε  εντός  τριάντα  (30) ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου που ισχύει από την έναρξη αυτής εάν η επιλογή φορολόγησης πραγματοποιείται σε χρόνο μεταγενέστερο της έναρξης χρησιμοποίησης του ακινήτου.
*  Ειδικά για το έτος 2013, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 30 η Ιουνίου 2013 και αρχίζει να εφαρμόζεται από 1.1.2013, εφόσον ο φόρος που οφείλεται για 3το διάστημα από 1.1.2013 μέχρι και τις  30.6.2013 καταβληθεί μέχρι τις 31.7.2013.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1180/18.7.2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbFFhalpWN2hOM3M/edit

ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ.Δ.Ε ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α

Με την Πολ.1177/17.7.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Άμεση προώθηση εργασιών για την ικανοποίηση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ" διευκρινιζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Για το σκοπό αυτό, οι Δ.Ο.Υ. πρέπει άμεσα να διεκπεραιώσουν αιτήσεις επιστροφής με χρόνο αναμονής από την υποβολή τους πάνω από 120 ημέρες. Από 1-9-2013 και εφεξής πρέπει να διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις με χρόνο αναμονής πάνω από 90 ημέρες, λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με προωθούμενη νομοθετική ρύθμιση μετά το χρόνο αυτό η επιστροφή θα επιβαρύνεται με τόκο εκπρόθεσμης επιστροφής από το δημόσιο, για το οποίο υπάρχει ευθύνη του υπαλλήλου και της Δ.Ο.Υ..
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1177/2013.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paHJHdm5CVWZWQ2M/edit

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2013

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ 1/8/2013 Ο ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

Σε τηλεοπτικό του μήνυμα ο Πρωθυπουργός ανοίνωσε την μείωση του Φ.Π.Α από 1/8/2013 στην εστίαση από 23% σε 13%. Μεταξύ άλλων είπε:
"Προσέξτε: Μου αρέσει πάντα να σας λέω την αλήθεια κατά πρόσωπο: Εάν η φοροδιαφυγή συνεχιστεί σαν να μη συνέβη τίποτα, τότε αυτό θα φταίει που το ΦΠΑ θα αυξηθεί αναγκαστικά και πάλι στο 23%..

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ

Με την Δ.Λ Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1114418 ΕΞ 2013 /16.7.2013 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Διευκρινίσεις για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού φακέλου" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα.
 Απαντώντας στην από 21.6.2013 αίτησή σας και στο ερώτημα που θέτετε σ’ αυτή αναφορικά με την οριοθέτηση του μήκους των πεδίων που περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: Με το έγγραφό μας Δ15Α 1095320 ΕΞ 11.6.2013 διευκρινίστηκε ότι όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα περιέχονται στον ηλεκτρονικό φάκελο, αποθηκεύονται με το όνομα του ημερολογίου, ισοζυγίου κ.λπ., σε μορφή απλού κειμένου (ASCII), με προέκταμα “.txt”, και τα πεδία που περιέχονται θα πρέπει να είναι οριοθετημένα. (χαρακτήρας οριοθέτησης π.χ. TAB, #, κ.λπ.). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η οριοθέτηση όλων των πεδίων που θα περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία, θα πρέπει να είναι διακριτή με κάποιο χαρακτήρα οριοθέτησης (π.χ. ΤΑΒ ή #), που είναι και η ελάχιστη απαίτηση. Το μήκος του κάθε ενός πεδίου θα είναι σταθερό και δεν είναι αναγκαίο να είναι προκαθορισμένο, θα πρέπει δε να είναι τουλάχιστον ίσο με το μήκος του αντίστοιχου πεδίου που έχει ορίσει ο χρήστης της εμπορικής εφαρμογής..
                                              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
                                                           ΚΡΙΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΓΠΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

16/7/2013
Η ΓΓΠΣ σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα ανακοινώνει ότι:
1.      Δεν παρατηρείται καμία υπερφόρτωση των συστημάτων της ούτε τεχνικά προβλήματα στην υποβολή των δηλώσεων, πόσο μάλλον «κατάρρευση» του συστήματος όπως εσφαλμένα μεταδίδουν κάποια Μέσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι  από τις 25 Ιουνίου μέχρι και χθες, οι ημερήσιες υποβολές φορολογικών δηλώσεων κυμαίνονται μεταξύ των 65 και 75 χιλιάδων Ε1 τις εργάσιμες ημέρες και 35.000 με 40.00 τα Σαββατοκύριακα,  περίπου στο μισό της δυναμικότητας και της αντοχής του συστήματος το οποίο μπορεί να ξεπεράσει τις 150.000 υποβολές ημερησίως.
2.      Η μεταφόρτωση των στοιχείων των τόκων ολοκληρώνεται μέχρι αύριο, παρά το ότι μέχρι και προχθές  συνέχιζαν να φτάνουν από τις τράπεζες αρχεία με διορθώσεις και επικαιροποιήσεις στοιχείων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν τηρήθηκε ο προκαθορισμένος μορφότυπος με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση στις μεταφορτώσεις.
H ΓΓΠΣ συνεχίζει να μένει προσηλωμένη στον στόχο της που είναι η εξυπηρέτηση του Έλληνα φορολογούμενου και διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *