Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 4/4/2011 ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.
Προς διευκόλυνση των φορολογουμένων, για τους οποίους εφαρμόζεται για πρώτη φορά η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και των λογιστικών γραφείων και γενικότερα προς διευκόλυνση των πολιτών, με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Δημήτρη Κουσελά, δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν. 2238/94 (ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, όσους απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε ΕΠΕ, από κινητές αξίες, από ακίνητα, τους κατόχους ΕΙΧ κ.λπ. χωρίς εισοδήματα, κ.λπ.), που λήγει την 1η Μαρτίου 2011 και ορίζεται η 4η Απριλίου 2011.
Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα εργάσιμες μέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, με αρχή για το ψηφίο 1 την 4η Απριλίου 2011.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

ΤΑ 34 ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Με το άρθρο 13 του Φορολογικού Νομοσχεδίου  με τίτλο "Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών "που κατατέθηκε στην Βουλή για ψήφιση τροποποιούνται τα άρθρα 51Α και 51Β του ν.2238/1994 .
Ειδικότερα,
1).Ως μη συνεργάσιμα κράτη θεωρούνται για το έτος 2010 αυτά που περιλαμβάνονται στην 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1590), ενώ για το έτος 2011 αυτά που καθορίζονται με την 1150236/ΔΟΣ/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1805)
.2. Επαναπροσδιορίζονται οι προϋποθέσεις προκειμένου να θεωρείται ότι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς (60 εκ. από 50εκ) σε κράτος εκτός Ελλάδας.
3. Παρέχεται στους φορολογουμένους η δυνατότητα να αποδείξουν ότι οι δαπάνες του άρθρου 51 Β του Κ.Φ.Ε. αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή, προκειμένου να αναγνωριστούν ως δαπάνες που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημά τους
Συνεπώς στην περίπτωση που κατά την χρήση 2010 έχετε  αγορές εμπορευμάτων- δαπάνες κ.λ.π από τις παρακάτω 34 χώρες και μπορείτε να αποδείξετε στον φορολογικό έλεγχο, ότι οι συναλλαγές αυτές είναι συνήθεις και πραγματικές δεν πρέπει αυτές να τις αναμορφώσετε  στην Φορολογική σας Δήλωση.
* Σας παραθέτουμε την απόφαση 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 για να δείτε τα 34 μη συνεργάσιμα κράτη που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτήν.
Φ.Κ.Ε Αρ. Φύλλου 1590(τεύχος β)

AΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ (1)
Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/14.2.2005).
2. Του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279Α/10.11.2005).
3. Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57Α ) ≪Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών≫.
4. Του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84Α) ≪Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών≫.
5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432
Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ≪Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών≫.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186Α ) ≪Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών(π.δ. 284/1988)≫.
7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις χώρες στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες με βάση το σχετικό κατάλογο χωρώντου Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ως εξής:
− Ανδόρα
− Ανγκουίλα− εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου
− Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
− Αρούμπα που ανήκει στην Ολλανδία
− Κοινοπολιτεία των Μπαχάμες
− Μπαχρέιν
− Μπελίζ
− Βρεττανικοί Παρθένου Νήσοι − εδάφη του Ην. Βασιλείου
− Νήσοι του Κούκ – εξαρτώμενο έδαφος της Ν. Ζηλανδίας
− Δομηνικανή Κοινοπολιτεία
− Γιβραλτάρ – εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου
− Γρενάδα
− Γκέρνσει/Σαρκ/Αλδερνέι − εξαρτώμενα εδάφη από το στέμμα της Αγγλίας
− Νήσος του Μάν − εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας
− Τζέρσει−εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας
− Λιβερία
− Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
− Δημοκρατία των Μαλβίδων
− Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ
− Πριγκηπάτο του Μονακό
− Μονσεράτ – έδαφος του Ην. Βασιλείου
− Δημοκρατία του Ναουρού
− Ολλανδικές Αντίλλες− έδαφος της Ολλανδίας
− Νιούε− συνδεδεμένο με τη Ν. Ζηλανδία
− Παναμάς
− Σαμόα
− Δημοκρατία των Σεϋχέλλες
− Αγ. Λουκία
− Ομοσπονδία του Αγ. Χριστοφόρου και Νέβις
− Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες
− Τόνγκα
− Τούρκς και Κάικος− εδάφη του Ην. Βασιλείου
− Παρθένα νησιά των Η.Π.Α.
− Δημοκρατία του Βανουάτου
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2005
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΜΠΕΖΑΣ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Ο ΣΥΜΦΗΦΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΑΝΤΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ/ΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ

Με την Πολ.1038/22-2-2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Συμψηφισμός ανταπαιτήσεων για συναλλαγές μεταξύ αγροτικών
συνεταιρισμών και παραγωγών - μελών τους. Διευκρινίσεις."
διευκρινίζονται τα παρακάτω,
Ειδικότερα,
Σε αρκετές περιπτώσεις οι παραγωγοί - μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών είναι ταυτόχρονα προμηθευτές (πωλούν στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς τα προϊόντα παραγωγής τους) και πελάτες τους (αγοράζουν από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς αγαθά και υλικά απαραίτητα για την παραγωγή των προϊόντων τους όπως π.χ. σπόρους, λιπάσματα, είδη συσκευασίας, γεωργικά εργαλεία κ.λπ.).Στις περιπτώσεις αυτές εκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες των ανωτέρω συναλλαγών, το γεγονός ότι, κατά κανόνα, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί διαμεσολαβούν στην επιστροφή του Φ.Π.Α. προς τους αγρότες καθώς και ότι, οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., δεν έχουν εφαρμογή για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν (ως λήπτες) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος που απαλλάσσονται από την τήρηση φορολογικών βιβλίων (σχετ. ΠΟΛ. 1091/14.6.2010), μπορεί να συμψηφίζονται οι αμοιβαίες ανταπαιτήσεις μεταξύ των αγροτικών συνεταιρισμών και των παραγωγών - μελών τους.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1038/2010.https://docs.google.com/viewer?url=http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ba/9f/46/ba9f468f3abb65df6e6d4b9a32d07e87b34a95bd/application/pdf/%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B.%2B1038.pdf

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Με την Πολ.1037/22-2-2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 4 της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011 Κοινής Απόφασης “Διαδικασία και λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212 Α’) - Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας" παρέχονται οδηγίες για την  ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
Ειδικότερα,
Με τις διατάξεις της Απόφασης αυτής που εκδόθηκε κατ΄
εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 3899/2010, ορίζεται το πεδίο εφαρμογής, οι διαδικασίες και οι λοιπές λεπτομέρειες που εφαρμόζονται για την παραλαβή καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του άρθρου 1, οι διατάξεις της Απόφασης αυτής έχουν εφαρμογή για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 2.000 κυβικών εκατοστών που παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι 31-12-1998 που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010. Για τα αποσυρόμενα αυτά οχήματα προβλέπεται ότι έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλές προηγουμένων ετών. Στις ρυθμίσεις της Απόφασης αυτής εμπίπτουν τα οχήματα που θα έχουν αποσυρθεί από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της (21-2-2011) έως και την 20-12-2011. Στην περίπτωση που το όχημα προέρχεται από τον ΟΔΔΥ και η άδειά του έχει εκδοθεί μετά την 1.1.1999, αυτό μπορεί να αποσυρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εφόσον διαπιστωθεί από την υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας ότι, αυτό είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα πριν την 31.12.1998.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1137/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/7a/8b/ce/7a8bce126c1048c9753578cf5e7eeb2ce3ce276b/application/pdf/pol1037_20110222.pdf

Τρίτη, 22 Φεβρουαρίου 2011

ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με την Πολ.1035/21.2.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του Ν. 3888/2010." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Οτι σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις επιβαρυντικών εν γένει συμπληρωματικών στοιχείων κατά την έννοια των διατάξεων
της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του Ν. 3888/2010, τα οποία περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ. μετά την αποδοχή του αρχικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, θα εκδίδονται σε κάθε περίπτωση οι σχετικές αποφάσεις επιβολής προστίμου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων πριν από την έκδοση του οικείου Συμπληρωματικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος και θα ακολουθείται γενικώς η οριζόμενη από την πιο πάνω απόφαση (σχετ. η παρ. 8 αυτής) διαδικασία. Τα ίδια ισχύουν και για επιβαρυντικά συμπληρωματικά στοιχεία που περιήλθαν στις Δ.Ο.Υ. από 13 Οκτωβρίου 2010 μέχρι την αποδοχή του αρχικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος, προκειμένου για Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τη Γ.Γ.Π.Σ.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1035/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/77/23/64/77236421c1aa9a5b1146dfb02f4f6cc8c51f2543/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1035.pdf

ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ Ι.Μ.Ε Ε.Π.Ε

Με την Πολ. 1034./18.2.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Προσδιορισμός φορολογητέων καθαρών κερδών για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς των Ι.Μ.Ε. Ε.Π.Ε που εκμεταλλεύονται φορτηγά των μελών τους.¨ διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Επειδή οι εν λόγω εταιρείες δεν εκμεταλλεύονται αυτοκίνητα τρίτων προκύπτει, ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πέμπτου άρθρου του Ν. 3845/2010, καθόσον τα ποσά που εμφανίζουν στον κωδικό 024 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Φ.01.010), αποτελούν κέρδη των μελών τους, που έχουν ήδη
αποδοθεί σ΄ αυτά.
Ενόψει των ανωτέρω, οι υπόψη εταιρείες που εμπίπτουν στις πάνω περιπτώσεις πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ και η οποία στη συνέχεια θα πρέπει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, αφού προηγουμένως βεβαιωθεί ότι τα πραγματικά περιστατικά έχουν σύμφωνα με όσα περιγράφονται πιο πάνω.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1034/2011.http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/23/98/b4/2398b49c33d8dcc9397e8f39c7d7f2c318dbe61e/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.+1034.pdf

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

21.2.2011  ΩΡΑ 14.10μμ
Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή το Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο με θέμα " Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών."
Με το Νομοσχέδιο αυτό επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην Φορολογική Νομοθεσία.
Οι κυριότερες 23 αλλαγές είναι οι παρακάτω.
1)Από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών των Α.Ε , Ε.Π.Ε κ.λ.π Για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου με 25%. Τα μερίσματα εντάσσονται στην φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, (20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα) για την πλειοψηφία των μετόχων. Για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων.
Για τους Ισολογισμούς που κλείνουν 31. 12.2010 ο συντελεστής σε επίπεδο νομικού προσώπου ορίζεται σε 24% για το σύνολο των κερδών και για τα διανεμόμενα κέρδη της χρήσης αυτής ορίζεται επιπλέον ποσοστό παρακράτησης 21% (άρθρο 14)
2) Για τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α ο συντελεστής αυξάνεται από 1,5‰ σε 2‰ για πωλήσεις μετοχων που πραγματοποιούνται είτε στο ΧΑ είτε σε αλλοδαπά χρηματιστήρια από την 1/1/2011 και μετά, ενώ προβλέπεται ότι για μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2012 και μετά δεν επιβάλλεται φόρος συναλλαγών αλλά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις. για τη φορολόγηση της υπεραξίας.(άρθρο 16)
3) Προβλέπεται πρόσθετο ποσό για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας. Παρατείνεται για 4 έτη, μέχρι 31/12/2014 (από 31/12/2010) το δικαίωμα έκπτωσης για επιπλέον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση.(άρθρο 17 )
4) Προβλέπεται η τμηματική καταβολή του Φ.Π.Α σε τρεις μηνιαίες δόσεις. Ειδικότερα όταν υποβάλλεται η δήλωση θα καταβάλλεται το λιγότερο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο 60% του μη καταβληθέντος υπολοίπου, το οποίο λόγω της καθυστερημένης είσπραξής του προσαυξάνεται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), θα καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις. Η δόση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 300 € (άρθρο 27 )
5) Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε 6 δόσεις στις περιπτώσεις ποσών που βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή με βάση πράξη, η οποία οριστικοποιήθηκε λόγω μη άσκησης προσφυγής και αφορούν οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου ή σε περίπτωση κατάργησης φορολογικής δίκης.( άρθρο 27)
6) Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στο καθεστώς ΦΠΑ των εμπορευματικών κέντρων. Δίνεται δυνατότητα επιλογής φορολόγησης στην εκμετάλλευση εμπορευματικών κέντρων. Με την επιλογή φορολόγησης παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβαρύνει την κατασκευή και τη συντήρηση των εμπορευματικών κέντρων.(άρθρο 27)
7) Παρατείνεται ο χρόνος επιβολής ΦΠΑ στις οικοδομές εάν δεν πωληθούν τα διαμερίσματα ή καταστήματα. Με την προτεινόμενη διάταξη εξακολουθεί να θεωρείται ως νεόδμητο το ακίνητο μέχρι την συμπλήρωση τριετίας (αντί της συμπλήρωσης της πενταετίας από την έκδοση της αδείας)από την αποπεράτωση της οικοδομής.Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για οικοδομές που αποπερατώνονται από 1.1.2011 και εφεξής(άρθρο 27)
8) Θεσπίζεται διάταξη για μη φορολογία κατά την εισαγωγή μερισμάτων από χώρες της ΕΕ εφόσον δεν διανέμονται τα εισαγόμενα μερίσματα για αναπτυξιακούς λόγους. Εννοείται ότι όποτε διανεμηθούν θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα.(άρθρο14§13)
9) Θεσπίζονται διατάξεις για τον ορισμό της φορολογικής κατοικίας στην οποία φορολογείται το παγκόσμιο εισόδημα και λαμβάνονται υπόψη οδηγίες του ΟΟΣΑ. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα (περισσότερες από 183 μέρες τον χρόνο). Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του.(άρθρο 12)
10) Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο με βέβαιες και εκκαθαρισμένες χρηματικές απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Οι απαιτήσεις αποδεικνύονται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή επίσημο δημόσιο έγγραφο.(άρθρο 11)
11) Προβλέπεται ότι οι αγρότες που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων να έχουν δικαίωμα επιστροφής με τους κατ' αποκοπή συντελεστές ΦΠΑ, παρότι υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων.(άρθρο 27 )
12) Θεσπίζεται τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής, το οποίο θα περιέχει συγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμους στόχους.(άρθρο 1)
13) Καθιερώνεται ο θεσμός του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ο οποίος είναι ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός και έχει κατά προτεραιότητα αρμοδιότητα σε ολόκληρη τη χώρα να διενεργεί προανακριτικές πράξεις, καθώς και να εποπτεύει, να συντονίζει και να καθοδηγεί τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων.(άρθρο 2)
14) θεσπίζονται ως διαρκή και επομένως, ως συνεχή αυτόφωρα, τα παρακάτω αδικήματα:
-Της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, με χρόνο τέλεσης του αδικήματος το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών .
μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.
-Της φοροδιαφυγής με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος και
-Της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών, με χρόνο τέλεσης αυτών το χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.(άρθρο 3)
15) Αυξάνονται οι πλημμεληματικές ποινές της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, ενώ αυξάνονται επίσης οι κακουργηματικές ποινές που σχετίζονται με φοροδιαφυγή (πλην των ληξιπροθέσμων) έτη.από κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, σε κάθειρξη μέχρι είκοσι έτη (άρθρο 3)
16) Αύξηση του ποσοστού προβεβαίωσης από 25% στο 50%. Όταν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκείται προσφυγή στα δικαστήρια για φορολογικές διαφορές αυξάνεται το ποσοστό προβεβαίωσης από 25% στο 50% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών. Στα πρόστιμα παραμένει στο 25% αφού υπάρχει βασική διάταξη για συμβιβασμό στο 1/3.
17) Προβλέπεται η έκδοση κάρτας αποδείξεων. Για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων ως προς την καταγραφή του ποσού των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να συγκεντρωθούν, καθορίζεται εναλλακτικό σύστημα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μέσω μαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυμη και προαιρετική.(άρθρο 29)
18) Προβλέπεται η αναδιάρθρωση των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ,καθώς και η αξιολόγηση του προσωπικού του.
19) Συνιστάται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, «Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας».
Αντικείμενο του τμήματος είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και ενίσχυση της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στο πλαίσιο εφαρμογής διεθνών συμβάσεων, η διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών με σκοπό τη σύναψη ή αναθεώρηση διεθνών συμφωνιών.(άρθρο 7)
20) Τέλος ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) ως ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα. Έργο του Σ.Φ.Δ. είναι η διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Φορολογικοί Διαιτητές διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας.(άρθρο36)
21)Παρατείνεται μέχρι 30.9.2011 (από 31.12.2010) ο επαναπατρισμός κεφαλαίων  που βρίσκονται στην αλλοδαπή  ή δήλωσης αυτών (άρθρο 18 του ν.3842/2010) με κοινό πλέον συντελεστή φορολόγησης 8% (από 5%) και για τα μεταφερόμενα κεφάλαια. (άρθρο 21§ 19)
22) Αλλάζει από 1.5.2011 ο τρόπος υποβολής των περιοδικών Δηλώσεων Φ.Μ.Υ για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν κατά μέσο όρο κατά την προηγούμενη χρήση πάνω από 50 (από 500) άτομα προσωπικό. Οι  επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να υποβάλλουν Μηνιαία από Δημηνιαία Δήλωση που υπέβαλαν μέχρι τώρα. ( άρθρο 20 § 1)
23) Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε μή Συνεργάσιμα με την Ελλάδα κράτη να αποξείξουν ( όπως και τα κράτη που έχουν  προνομιακό φορολογικό καθεστώς ) ότι οι  δαπάνες ( αγορών κ.λ.π.) του άρθρου 51 Β  του  ν.2238/94 αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές  και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου, προκειμένου  αυτές να αναγνωριστούν ως
εκπιπτόμενες  δαπάνες.(άρθρο 13)
Δείτε ολόκληρο το Φορολογικό Νομοσχέδιο.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/2sxedio%20nomou.pdf
Δείτε ολόκληρη την Αιτιολογική  Έκθεση.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/1AITIOLOGIKH_10.pdfΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ. ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ

21.2.2011
Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι με την με αριθμό ΠΟΛ.1033/18.2.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών διαχειριστικής χρήσης 2010 και 2011, υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr
Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την ΓΓΠΣ των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.
Οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών διαχειριστικής χρήσης 2011 υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ.
Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης διαχειριστικής χρήσης 2010 και 2011 με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXIS μπορεί να πραγματοποιηθεί από 15 Φεβρουαρίου 2011.
Η σχετική απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» αμέσως μετά την δημοσίευσή της στο Φ.ΕΚ..

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Με την Πολ.1032/17.2.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Υπολογισμός πληθυσμού δήμων κατά την επιβολή του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα," διευκρινίζονται τα ακόλουθα.                                                           Ειδικότερα,
Τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια με παιγνιόχαρτα διενεργούνται ελεύθερα. Όταν διενεργούνται σε ειδικό διασκευασμένα τραπέζια, απαιτείται άδεια διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και καταβολή ετήσιου τέλους. Η άδεια χορηγείται από το δήμο ή την κοινότητα, στην περιφέρεια των οποίων εγκαθίστανται ή λειτουργούν και ισχύει μέχρι την τυχόν ανάκλησή της. Η αδεία εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης συνοδευομένης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1032/2010.https://docs.google.com/viewer?url=http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/00/d2/a9/00d2a936ab0d5cd638a3cd1f9a397de13c5258eb/application/pdf/pol1032_20110217.pdf

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2011

ΟΙ 20 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο, με θέμα"Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Οικονομικών."
Με το Νομοσχέδιο αυτό επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην Φορολογική Νομοθεσία.
Οι κυριότερες 20 αλλαγές είναι οι παρακάτω.
1)Από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών. Για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου με 25%. Τα μερίσματα εντάσσονται στην φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, (20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα) για την πλειοψηφία των μετόχων. Για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων.
2) Για τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α ο συντελεστής αυξάνεται από 1,5‰ σε 2‰ για πωλήσεις μετοχων που πραγματοποιούνται είτε στο ΧΑ είτε  σε αλλοδαπά χρηματιστήρια από την 1/1/2011 και μετά, ενώ προβλέπεται ότι για μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2012 και μετά δεν επιβάλλεται φόρος συναλλαγών αλλά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις. για τη φορολόγηση της υπεραξίας.
3) Προβλέπεται πρόσθετο ποσό για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας. Παρατείνεται για 4 έτη, μέχρι 31/12/2014 το δικαίωμα έκπτωσης για επιπλέον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση.
4) Προβλέπεται η τμηματική καταβολή του Φ.Π.Α σε τρεις μηνιαίες δόσεις. Ειδικότερα όταν υποβάλλεται η δήλωση θα καταβάλλεται το λιγότερο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο 60% του μη καταβληθέντος υπολοίπου, το οποίο λόγω της καθυστερημένης είσπραξής του προσαυξάνεται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), θα καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις. Η δόση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 300 €
5) Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε 6 δόσεις στις περιπτώσεις ποσών που βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή με βάση πράξη, η οποία οριστικοποιήθηκε λόγω μη άσκησης προσφυγής και αφορούν οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου ή σε περίπτωση κατάργησης φορολογικής δίκης.
6) Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στο καθεστώς ΦΠΑ των εμπορευματικών κέντρων. Δίνεται δυνατότητα επιλογής φορολόγησης στην εκμετάλλευση εμπορευματικών κέντρων. Με την επιλογή φορολόγησης παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβαρύνει την κατασκευή και τη συντήρηση των εμπορευματικών κέντρων.
7) Παρατείνεται ο χρόνος επιβολής ΦΠΑ στις οικοδομές εάν δεν πωληθούν τα διαμερίσματα ή καταστήματα. Με την προτεινόμενη διάταξη εξακολουθεί να θεωρείται ως νεόδμητο το ακίνητο μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την αποπεράτωση της οικοδομής.
8) Θεσπίζεται διάταξη για μη φορολογία κατά την εισαγωγή μερισμάτων από χώρες της ΕΕ εφόσον δεν διανέμονται τα εισαγόμενα μερίσματα για αναπτυξιακούς λόγους. Εννοείται ότι όποτε διανεμηθούν θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα.
9) Θεσπίζονται διατάξεις για τον ορισμό της φορολογικής κατοικίας στην οποία φορολογείται το παγκόσμιο εισόδημα και λαμβάνονται υπόψη οδηγίες του ΟΟΣΑ. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα (περισσότερες από 183 μέρες τον χρόνο). Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του.
10) Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο με βέβαιες και εκκαθαρισμένες χρηματικές απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Οι απαιτήσεις αποδεικνύονται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή επίσημο δημόσιο έγγραφο.
11) Προβλέπεται ότι οι αγρότες που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων να έχουν δικαίωμα επιστροφής με τους κατ' αποκοπή συντελεστές ΦΠΑ, παρότι υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων.
12) Θεσπίζεται τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής, το οποίο θα περιέχει συγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμους στόχους.
13) Καθιερώνεται ο θεσμός του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ο οποίος είναι ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός και έχει κατά προτεραιότητα αρμοδιότητα σε ολόκληρη τη χώρα να διενεργεί προανακριτικές πράξεις, καθώς και να εποπτεύει, να συντονίζει και να καθοδηγεί τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων.
14) θεσπίζονται ως διαρκή και επομένως, ως συνεχή αυτόφωρα, τα παρακάτω αδικήματα:
-Της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, με χρόνο τέλεσης του αδικήματος το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών .
μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης
προθεσμίας παραγραφής.
-Της φοροδιαφυγής με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος και
-Της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών, με χρόνο τέλεσης αυτών το χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.
15) Αυξάνονται οι πλημμεληματικές ποινές της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, ενώ αυξάνονται επίσης οι κακουργηματικές ποινές που σχετίζονται με φοροδιαφυγή (πλην των ληξιπροθέσμων) από κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, σε κάθειρξη μέχρι είκοσι έτη.
16) Αύξηση του ποσοστού προβεβαίωσης από 25% στο 50%. Όταν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκείται προσφυγή στα δικαστήρια για φορολογικές διαφορές αυξάνεται το ποσοστό προβεβαίωσης από 25% στο 50% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών. Στα πρόστιμα παραμένει στο 25% αφού υπάρχει βασική διάταξη για συμβιβασμό στο 1/3.
17) Προβλέπεται η έκδοση κάρτας αποδείξεων. Για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων ως προς την καταγραφή του ποσού των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να συγκεντρωθούν, καθορίζεται εναλλακτικό σύστημα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μέσω μαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυμη και προαιρετική.
18) Προβλέπεται η αναδιάρθρωση των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ,καθώς και η αξιολόγηση του προσωπικού του.
19) Συνιστάται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, «Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας».
Αντικείμενο του τμήματος είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και ενίσχυση της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στο πλαίσιο εφαρμογής διεθνών συμβάσεων, η διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών με σκοπό τη σύναψη ή αναθεώρηση διεθνών συμφωνιών.
20) Τέλος ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) ως ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα. Έργο του Σ.Φ.Δ. είναι η διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Φορολογικοί Διαιτητές διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας.

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011 (Ε1)

Παραθέτουμε πρός ενημερωσή σας  το Τελικό Έντυπο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Οικονομικού Έτους 2011.


Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Με την Πολ.1029/11.2.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Υπογραφή Τελικού (Προσωρινού) Πίνακα Ελάχιστου Κόστους Οικοδομής από μηχανικό που δεν είναι ο επιβλέπων μηχανικός του έργου."διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 1 της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ. 1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και όπως αναφέρεται στην 1090764/1805/Α0012/ΠΟΛ. 1230/8.8.1996 ερμηνευτική διαταγή τη συμπλήρωση και την υπογραφή του Τελικού (Προσωρινού) Πίνακα υποχρεούται να κάνει ο επιβλέπων μηχανικός του έργου.
Ωστόσο, επειδή μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και κατά την υποβολή του Τελικού (Προσωρινού) Πίνακα έχουν προκύψει πολλές φορές προβλήματα σχετικά με τον επιβλέποντα μηχανικό, όπως το ότι αρνείται λόγω προσωπικών διαφορών με τον ιδιοκτήτη της οικοδομής να υπογράψει τον Τελικό (Προσωρινό) Πίν. ή διότι έχει αποβιώσει, γίνεται δεκτό από την Υπηρεσία μας στις περιπτώσεις αυτές ο Τελικός (Προσωρινός) Πίνακας να υπογράφεται από άλλον μηχανικό, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη των όσων αναγράφονται στους υποβαλλόμενους πίνακες, ο δε ιδιοκτήτης της οικοδομής να προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ. ό, τι απαραίτητο στοιχείο του ζητηθεί.

ΔΗΛΩΣΗ Φ.Ε ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


Με την Α.Υ.Ο.-Πολ.1020/3.2.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2011 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή." ορίζονται  και τα δικαιολογητικά  που συνυποβάλλονται με αυτή.
Ειδικότερα,
1. Ορίζουμε όπως, για το οικονομικό έτος 2011 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (Φ-01012), το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας.
2. Η πιο πάνω δήλωση, που υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα, συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με αυτή:
α. Αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων οικοδομών -γαιών, Ε2.
β. Βεβαίωση για το ποσό των τόκων κτλ. και του φόρου που παρακρατήθηκε, κατά περίπτωση.
γ. Βεβαίωση της αλλοδαπής τράπεζας για το ποσό των τόκων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή και δεν έχουν εισαχθεί.
δ. Δύο (2) αντίτυπα του εντύπου Ε3 «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ», εφόσον συντρέχει περίπτωση.
ε. Αναλυτική κατάσταση με τα ενοίκια που κατέβαλαν στο αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος, το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή και τη διεύθυνση κατοικίας αυτού.
στ. Αναλυτική κατάσταση των δαπανών επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης και συγκεντρωτική κατάσταση των πάγιων και λειτουργικών δαπανών που εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 105 του Κ.Φ.Ε, για τα νομικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση χωρίς τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών.
ζ. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης δε συνυποβάλλονται τα ως άνω δικαιολογητικά. Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να τα διατηρεί για σκοπούς επαλήθευσης και ελέγχου.

Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δίνεται η δυνατότητα παραλαβής καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου μέχρι και 2000 κ.ε. με μερική ή ολική απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης σε αντικατάσταση παλαιού επιβατικού αυτοκινήτου (για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι και 31/12/1998), το οποίο παραδίδεται προς καταστροφή (αποσύρεται) στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. Η έναρξη της εφαρμογής πραγματοποιείται δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ενώ η λήξη της θα είναι στις 20 Δεκεμβρίου 2011. Οι απαλλαγές έχουν ως ακολούθως:
α) μέχρι και 900 κ.ε., απαλλαγή από το Τ.Τ. για εργοστασιακή αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.
β) από 901 μέχρι και 1400 κ.ε., απαλλαγή από το Τ.Τ. για εργοστασιακή αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.
γ) από 1401 μέχρι και 1600 κ.ε., απαλλαγή από το 65% του Τ.Τ. και για εργοστασιακή αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.
δ) από 1601 μέχρι και 2000 κ.ε., απαλλαγή από το 50% του Τ.Τ. και για εργοστασιακή αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.
Δικαιούχα της ως άνω απαλλαγής πρόσωπα ορίζονται ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου το οποίο αποσύρεται ή το πρόσωπο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου έχει εκχωρήσει το δικαίωμα προς απόσυρση. ......................
Δείτε ολόκληρη την Ανακοίνωση.http://www.minfin.gr/portal/el/resource/contentObject/id/1c9e6c61-99ef-4079-8866-4a69f30a4685

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 25/2/2011 ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ Κ.Λ.Π

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ.1031/15.2.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Παράταση της προθεσμίας υποβολής της προσωρινής δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, των υποχρέων της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.3867/2010".
δίδεται νέα παράταση μέχρι 25.2.2011(από15.1.2011)
Ειδικότερα,
                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε με βάσει τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ΚΦΕ, από τους υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Ν.3867/2010 (νοσοκομεία του ΕΣΥ, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, ΠΓΝ Παπαγεωργίου, Αιγινήτειο Νοσοκομείο Αθηνών, του Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθηνών και ΟΚΑΝΑ) κατά την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων για την εξόφληση των οφειλών προς τους προμηθευτές τους και κατ΄ εφαρμογή αυτού του άρθρου, που έληξε την 15η Ιανουαρίου 2011 παρατείνεται μέχρι την 25 Φεβρουαρίου 2011.
2. Η παραπάνω απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ. 1031/2011.
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/c5/fa/20/c5fa20095b0d66a5d2f65e371efb3d6d44305727/application/pdf/%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B%2B1031.pdf

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ Κ.Λ.Π ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Με την Πολ.1030/15.2.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού."δίδονται οδηγίες για την συμπλήρωση του Εδικού Ενημερωτικού δελτίου.
Ειδικότερα,
Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση του φόρου από τη Γ.Γ.Π.Σ., όσον αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2011, με εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού, προϋποθέτει τη συμπλήρωση από τις Δ.Ο.Υ. του εντύπου με τον τίτλο ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος". Διευκρινίζεται ότι το έντυπο αυτό συμπληρώνεται μόνο με τις αμοιβές των αξιωματικών και του ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού και όχι με τις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού πολιτικής αεροπορίας, για τις οποίες καταργήθηκε ο ειδικός τρόπος φορολόγησης και από 1 Ιανουαρίου 2010 και μετά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1030/2011.
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ff/12/7b/ff127b0671127c5cd15e3840b218d4c73513d242/application/pdf/%25CE%25A0%25CE%259F%25CE%259B.%2B1030.pdf

Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Η ΝΕΑ ΠΕΡ. ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΑΧΙS

Mε την Α.Υ.Ο. - Πολ. 1028/9.2.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τύπος καί περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α (εντυπο 050-Φ.Π.Α. Εκδοση 2011 Φ2 TAXIS)." κοινοποιείται το νέο έντυπο.
Ειδικότερα,
Το έντυπο αυτό ισχύει για υποβολή περιοδικών δηλώσεων μόνο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet και για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.2011 και μέχρι εκδόσεως νέου εντύπου.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ.1028/2011..http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/22/51/60/225160f6196d38a69536fd11b6eef91c4cdd524d/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1028.pdf

Σάββατο, 12 Φεβρουαρίου 2011

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ. 1022/3-2-2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Ημερομηνίες και διαδικασία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011" παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής του Ε9 για τα Φυσικά Πρόσωπα(από 15.2.2011) και για τα Νομικά Πρόσωπα (από 15.5.2011) ως ακολούθως.
Ειδικότερα,
                                    ΑΠΟΦΑΣ I ΖΟΥΜΕ
Αρθρο 1
1. To έτος 2011 η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων υποβάλλεται αυτοτελώς τις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες με αυτές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.
2. Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2011 δύνανται να αποστέλλονται και ταχυδρομικά.
3. Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2011
υποβάλλονται ή αποστέλλονται μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μετά την παραλαβή τους, καταχωρούνται αυτοτελώς στο ηλεκτρονικό βιβλίο μεταγραφής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων.
Αρθρο 2
Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 2 παράγραφος 4 και 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέχρι την 30η/6/2011.
Αρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ. 1022/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ce/b3/49/ceb3493371a8279404ab45399b5176527a8e69be/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1022.pdf
Με την Πολ.1021/3.2.2011 τουΥΠΟΙΚ ορίσθηκε ο "Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011 και δικαιολογητικών εφφράφων που υποβάλλονται με αυτή.
Παραθέτουμε για ενημερωσή σας το Νέο έντυπο Ε9.ΝΟΜΙΜΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Σ.τ.Ε 2402/2010.
Συνταγματικός είναι, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας ο αντικειμενικός προσδιορισμός της επιβολής προστίμων για την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την καταχώρησή τους στα λογιστικά - φορολογικά βιβλία.
Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο (Α΄ Τμήμα), που ασχολήθηκε με το επίμαχο θέμα, έκρινε ότι δεν είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας η διάταξη του Νόμου 2523/1997, με την οποία εισάγεται αντικειμενικός προσδιορισμός του προστίμου (στις περιπτώσεις λήψης εικονικών τιμολογίων).
Ειδικότερα, με τη σχετική διάταξη, προβλέπεται η επιβολή προστίμου στο διπλάσιο της αξίας του τιμολογίου, ενώ παράλληλα καταργήθηκε η διακριτική ευχέρεια που είχε ο έφορος να καθορίζει τα πρόστιμα για την έκδοση εικονικών τιμολογίων από το ισόποσο της αξίας του τιμολογίου μέχρι το πενταπλάσιο αυτής.
Στο σκεπτικό της απόφασης (2402/2010) του ΣτΕ τονίζονται και τα εξής:
· Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, γιατί «δεν θεσπίζει μέτρο προδήλως ακατάλληλο και απρόσφορο ούτε υπερακοντίζει το δημόσιο σκοπό της αποφυγής της διαφθοράς των φορολογικών οργάνων».
· Σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ΚΒΣ , πρέπει τα πρόστιμα να είναι αυτοτελή για κάθε φορολογική παράβαση. Για τον λόγο αυτόν, στις περιπτώσεις εικονικών τιμολογίων θα πρέπει να επιβάλλονται πρόστιμα τόσο για τη λήψη των εικονικών τιμολογίων όσο και για την καταχώρησή τους στα λογιστικά-φορολογικά βιβλία.
· Η πράξη της φορολογικής αρχής με την οποία επιβάλλεται ενιαίο πρόστιμο για λήψη και καταχώρηση εικονικού τιμολογίου είναι νομικώς πλημμελής.
Η υπόθεση έφτασε στο ΣτΕ, με αφορμή περίπτωση εταιρείας καθαρισμού, η οποία για χρονικό διάστημα δύο μηνών καταχώρησε στα λογιστικά -φορολογικά της βιβλία 37 εικονικά τιμολόγια υλικών καθαριότητας ύψους 39.809,8 ευρώ (13.565.198 δρχ). Στην εταιρία επιβλήθηκε, τελικά, πρόστιμο 86.317,70 ευρώ (29.412.760 δρχ.).
Πηγή : www.naftemporiki.gr

Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

Με την Α.Υ.Ο.- Πολ.1027/9.2.2011 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Τρόπος εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 20 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ.Α΄58/23.4.2010)." προβλέπεται το μέτρο να εφαρμοσθεί  από 1.4.2011  και να αφορά συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ και µόνο από την 1η Ιανουαρίου 2012 να ισχύσει το όριο των 1.500 ευρώ.
Ειδικότερα,
Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέζης, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, αποκλειόμενης της εξόφλησης των υπόψη στοιχείων με μετρητά.
 Για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, ορίζεται ως κατώτερο όριο συναλλαγής, το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για το έτος 2011 και το ποσόν των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ από 1.1.2012 και εξής.
Ως αξία συναλλαγής, για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.-Πολ. 1027/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/ce/95/2a/ce952a50080d2be30db43df06ca7aabe9041dab8/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1027.pdf

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ Φ.Π.Α

Με την Α.Υ.Ο.-Πολ. 1026/9.2.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εμπρόθεσμης εκκαθαριστικής δήλωσης με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet για όλους τους υποκειμένους στο φόρο. - Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet ." ορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των Εκκαθαριστικών Δηλώσεων Φ.Π.Α.
Το έντυπο το έχουμε πρώτοι δημοσιεύσει με την ανάρτηση  μας της 25.1.2011.
Ειδικότερα,
Η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2010 υποβάλλεται:
α) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2010:
i. Μέχρι την 12η Απριλίου 2011 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ii. Μέχρι την 23η Μαΐου 2011 για υποκείμενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το Δημόσιο.
Δείτε ολόκληρη την Α.Υ.Ο.- Πολ. 1026/2010.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/a5/86/29/a58629bacc457ae727d31930c4d65ba13faaac5a/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1026.pdf

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΑΠΟ 1/4/2011 ΜΕΤΡΗΤΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

 Μετρητά τέλος για αγορές αξίας άνω των 3.000 ευρώ από την 1η Απριλίου! Από την ηµεροµηνία αυτή και µετά, κάθε συναλλαγή των καταναλωτών, εφόσον η αξία της υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, θα γίνεται είτε µέσω πιστωτικής κάρτας είτε µέσω χρεωστικής κάρτας είτε µε τραπεζική επιταγή. Πρόκειται για µέτρο που εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του υπουργείου Οικονοµικών για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, αφού έτσι η Εφορία θα µπορεί να ελέγχει πλέον ανά πάσα στιγµή, µέσω των τραπεζών, όλες τις συναλλαγές στην αγορά από ένα σηµαντικό ύψος και άνω. το άρχικο μέτρο που ψηφίστηκε πέρυσι αλλά µέχρι σήµερα δεν έχει ενεργοποιηθεί προέβλεπε την υποχρεωτική εξόφληση µέσω κάρτας ή επιταγής των συναλλαγών των καταναλωτών (αγορές προϊόντων και παροχή υπηρεσιών) όταν το ποσό υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Θεωρήθηκε ωστόσο ότι, προκειµένου η αγορά να προσαρµοστεί πιο εύκολα, είναι σκόπιµο κατά τους πρώτους µήνες εφαρµογής του το µέτρο να αφορά συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ και µόνο από την 1η Ιανουαρίου 2012 να ισχύσει το όριο των 1.500 ευρώ.
Τα παραπάνω προβλέπει το σχέδιο της υπουργικής απόφασης που επεξεργάζεται ο γ.γ.του υπουργείου Οικονοµικών ∆ηµήτρης Γεωργακόπουλος, για το οποίο έχει δοθείτο πράσινο φως από τον υπουργό Οικονοµικών Γιώργο Παπακωνσταντίου και αναµένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ. Αν τώρα οι αγορές άνω των 3.000 ευρώ γίνονται µε δόσεις, η αξία της συναλλαγής θα εµφανίζεται ολόκληρη στην απόδειξη, ωστόσο ο πελάτης θα επιβαρύνεται τµηµατικά κάθε µήνα µε το ποσό της άτοκης ή έντοκης δόσης, όπως ακριβώς ισχύει σήµερα. Για παράδειγµα, αν κάποιος αγοράσει µια οικοσκευή αξίας 6.000 ευρώ και συµφωνήσει η πληρωµή της να γίνει σε 12 άτοκες δόσεις, ενώ θα πάρει απόδειξη για όλο το ποσό, θα χρεώνεται κάθε µήνα µε 500 ευρώ στον λογαριασµό της κάρτας του.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Ειδικά όσον αφορά τις επιχειρήσεις,στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών επισηµαίνουν ότι βρίσκονται ήδη σε ισχύ οι υποχρεωτικές συναλλαγές µέσω
επαγγελµατικών λογαριασµών για ποσά αξίας άνω των 3.000
ευρώ. Πρόκειται για ρύθµιση που επίσης έχει ψηφιστεί από πέρυσι αλλά καθυστέρησε να εφαρµοστεί. Αυτό που ακόµη δεν ισχύει, αλλά θα καθιερωθεί σύντοµα µε την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, είναι η υποχρέωση των συµβαλλόµενων σε κάθε συναλλαγή να ενηµερώνουν ηλεκτρονικά την κεντρική βάση δεδοµένων του υπουργείου Οικονοµικών.
Η υποχρέωση αυτή επρόκειτο να εφαρµοστεί από την 1η Ιανουαρίου της φετινής χρονιάς, ωστόσο αναβλήθηκε εξαιτίας διαδικαστικών θεµάτων και δυσκολιών που εντοπίστηκαν κατά την επεξεργασία του.
Επισηµαίνεται τέλος ότι από την 1η Απριλίου τίθεται σε ισχύ και το µέτρο της φοροκάρτας, όπου θα καταγράφεται η αξία της κάθε συναλλαγής και την οποία θα µπορούννα χρησιµοποιούν προαιρετικά οι φορολογούµενοι στις συναλλαγές τους. Η κάρτα θα είναι ανώνυµη και ο στόχος του υπουργείου Οικονοµικών είναι να αντικαταστήσει τις αποδείξεις.
Πηγή: tanea.gr

Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Αναρτήθηκαν στο site της Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ οι  Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις που τέθηκαν στο  help desk της, για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές.
Ειδικότερα,
Ε) Έχω πάρει κλειδάριθμο και ενεργοποίησα τον λογαριασμό. Πώς υποβάλω δήλωση ηλεκτρονικά για νομικό πρόσωπο;
Α) Τα νομικά πρόσωπα δεν έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις με τους κωδικούς τους.
Θα πρέπει μέσα από τον λογαριασμό τους και την επιλογή «Εξουσιοδοτήσεις» να
εξουσιοδοτήσουν α) λογιστή / λογιστικό γραφείο ή β) εκπρόσωπο νομικού προσώπου (οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο) να δράσει για λογαριασμό του νομικού προσώπου.
Εάν εξουσιοδοτηθεί φυσικό πρόσωπο (λογιστής ή εκπρόσωπος), η υποβολή των δηλώσεων του νομικού προσώπου θα πραγματοποιείται με τους κωδικούς του φυσικού προσώπου.
Εάν εξουσιοδοτηθεί Λογιστικό Γραφείο, η υποβολή των δηλώσεων του νομικού προσώπου θα πραγματοποιείται από υπάλληλο του Λογιστικού Γραφείου. Το Λογιστικό Γραφείο, για την υποβολή δηλώσεων των πελατών του, εξουσιοδοτεί ηλεκτρονικά τον υπάλληλό του, ο οποίος πρέπει να έχει άδεια λογιστή.
Προϋποθέσεις:
Νομικά Πρόσωπα-Λογιστικά Γραφεία-Λογιστές- Εκπρόσωποι (φυσικά πρόσωπα) πρέπει να έχουν ενεργοποιημένο λογαριασμό (κλειδάριθμο) στο Νέο TAXISnet.
Το Λογιστικό Γραφείο πρέπει να έχει ανανεώσει τη συνδρομή του στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
Ο Λογιστής (επιτηδευματίας) πρέπει να έχει ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριοτήτων) λογιστή και να έχει ανανεώσει τη συνδρομή του στο Οικονομικό Επιμελητήριο.
Λογιστές (επιτηδευματίες) / Λογιστικά Γραφεία θα πρέπει να λάβουν τον Πρόσθετο Ρόλο κατά την είσοδό τους στην Υπηρεσία TAXISnet από την επιλογή «Διαχείριση Λογαριασμού».
Ο Λογιστής (υπάλληλος λογιστικού γραφείου) πρέπει να έχει άδεια λογιστή.
Ε) Είχα κωδικούς πρόσβασης πριν τις 06/12/2010 και δεν έχω πάρει κλειδάριθμο.
Πώς μπορώ να υποβάλω δηλώσεις; Χρειάζεται να κάνω επανεγγραφή; Πότε πρέπει να κάνω επανεγγραφή;
Α) Τα νομικά-φυσικά πρόσωπα που ήταν χρήστες πριν τις 06/12/2010 , έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης που είχαν. Η διαδικασία αυτή θα ισχύει μέχρι τις 31/12/2011. Δεν χρειάζεται Επανεγγραφή.
Μέχρι τις 31/12/2011, όλοι οι χρήστες του TAXISnet θα πρέπει να παραλάβουν τον κλειδάριθμο από την Δ.Ο.Υ. και να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους, ώστε να έχουν πρόσβαση στις Υπηρεσίες του TAXISnet (παλαιότερες και νέες).
Ε)Την δυνατότητα της επανεγγραφής την χρησιμοποιούμε όταν:
Α) Είμαι Παλαιός χρήστης (χρήστης πριν τις 06/12/2010) και δεν θυμάμαι τον κωδικό (password).
Είμαι Νέος/Παλαιός Χρήστης που έχω ενεργοποιήσει τον λογαριασμό μου στο Νέο TAXISnet και έχασα κωδικό (password) και κλειδάριθμο.
Είμαι Νέος Χρήστης και ενώ έκανα Αρχική Εγγραφή, έχασα τον κωδικό (password) πριν ενεργοποιήσω τον λογαριασμό μου με τον κλειδάριθμο στο Νέο TAXISnet.
Δείτε όλες τις Ερωτήσεις-Απαντήσεις.
http://www.gsis.gr/faq/index.html

Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε9

8.2.2011
Αναρτήθηκε σήμερα στο site του ΥΠΟΙΚ η παρακάτω Ανακοίνωση:
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1022 3/2/2011 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών, οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2011 ορίζονται ως εξής:
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων υποβάλλεται αυτοτελώς τις ίδιες καταληκτικές ημερομηνίες με αυτές των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Όταν η δήλωση υποβληθεί ηλεκτρονικά για τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2011.
Για τα νομικά πρόσωπα οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέχρι 30 Ιουνίου 2011.
..........................................................................................................................................
 ΥΓ. Υπενθυμίζουμε ότι  υποχρέωση για υποβολή δήλωσης Ε9 το έτος 2011 έχει:
• Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2010 απέκτησε εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε ακίνητα.
Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που εντός του έτους 2010 είχε οποιαδήποτε μεταβολή στα ακίνητά του, τα οποία είχαν δηλωθεί στο έντυπο Ε9 τα προηγούμενα έτη.
• Κάθε υπόχρεος που στις δηλώσεις Ε9 (ετών 2005 έως 2010) συμπεριέλαβε σύζυγο ή λοιπά προστατευόμενα μέλη, εφόσον έχουν επέλθει εντός του έτους 2010 μεταβολές στην οικογενειακή του κατάσταση, όπως αυτή έχει απεικονισθεί στις δηλώσεις Ε9 των προηγούμενων ετών, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.
Οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση που πρέπει να δηλωθούν είναι ο γάμος, εφόσον η σύζυγος έχει ακίνητα, η διάσταση, το διαζύγιο, η παύση χαρακτηρισμού των τέκνων ως προστατευομένων μελών σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ή ο θάνατος.
• Οικοπεδούχοι και εργολάβοι, εφόσον έχουν υποχρέωση.
 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011.
Από το έτος 2011 υπόχρεος σε δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι ο εργολάβος για τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί από τον οικοπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που ο τελευταίος θα υποδείξει, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών ετών από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν εκμισθωθεί ή με οποιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί από τον εργολάβο εντός των τριών αυτών ετών.
Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή, οι οικοπεδούχοι, επί των ακινήτων των οποίων ανεγείρονται κτίσματα από εργολάβους, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για να διαγράψουν τα ακίνητα που συμφωνήθηκε να μεταβιβαστούν και δεν έχουν μεταβιβαστεί στους εργολάβους ή σε τρίτα πρόσωπα, εφόσον έχουν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας ή έχουν χρησιμοποιηθεί ή εκμισθωθεί από τους εργολάβους μέσα στα τρία έτη. Αντίθετα, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων για τα ακίνητα αυτά είναι οι εργολάβοι, οι οποίοι οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2011, αναγράφοντας τα ακίνητα που θα λάβουν ως αντάλλαγμα, σύμφωνα με το εργολαβικό προσύμφωνο.
Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2011 για διαγραφή ή αναγραφή από τους οικοπεδούχους ή εργολάβους αντίστοιχα, των ακινήτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλονται για οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί εντός του έτους 2007 ή προγενέστερα. Δηλαδή, οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για την ανωτέρω περίπτωση υποβάλλονται το πρώτο έτος μετά το έτος συμπλήρωσης της τριετίας.

Σ.Α.Δ.Φ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

Με την Πολ. 1024/4-2-2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Φινλανδίας (ν 1191/1981, Φ.Ε.Κ 206/31-7-1981/τ.Α). Ερμηνεία και εφαρμογή του Άρθρου 12 για τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων." δίδονται οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης.
Ειδικότερα,
Ορίζεται ότι δικαιώματα που προκύπτουν σε ένα Κράτος και καταβάλλονται σε κάτοικο του άλλου Κράτους μπορούν να φορολογούνται στο κράτος αυτό. Είναι λοιπόν σαφές ότι με τη διάταξη αυτή δεν προβλέπεται αποκλειστική φορολόγηση των πνευματικών δικαιωμάτων (κατηγορία α της παρ. 3) στο κράτος κατοικίας, αλλά παρέχεται το δικαίωμα και στα δύο Κράτη, δηλαδή, τόσο στο κράτος κατοικίας όσο και στο κράτος πηγης. να φορολογήσουν τα δικαιώματα αυτά, σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι η αποκλειστική φορολόγηση στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας ορίζεται με τη διατύπωση «φορολογούνται μόνο»
Δείτε ολόκληρη την Πολ. 1024/2011.
http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/94/7f/d9/947fd9427c699c5e4521cf0ef9358f2ae8249dd7/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B.1024.pdf

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *