Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

21.2.2011  ΩΡΑ 14.10μμ
Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή το Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο με θέμα " Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών."
Με το Νομοσχέδιο αυτό επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην Φορολογική Νομοθεσία.
Οι κυριότερες 23 αλλαγές είναι οι παρακάτω.
1)Από τις χρήσεις που αρχίζουν από 1/1/2011 μειώνεται ο φορολογικός συντελεστής από 24% σε 20% και εφαρμόζεται για το σύνολο των κερδών των Α.Ε , Ε.Π.Ε κ.λ.π Για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται παρακράτηση φόρου με 25%. Τα μερίσματα εντάσσονται στην φορολογική κλίμακα, ουσιαστικά όμως εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, (20% σε επίπεδο νομικού προσώπου και 25% παρακράτηση στα μερίσματα) για την πλειοψηφία των μετόχων. Για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα προβλέπεται δικαίωμα επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων.
Για τους Ισολογισμούς που κλείνουν 31. 12.2010 ο συντελεστής σε επίπεδο νομικού προσώπου ορίζεται σε 24% για το σύνολο των κερδών και για τα διανεμόμενα κέρδη της χρήσης αυτής ορίζεται επιπλέον ποσοστό παρακράτησης 21% (άρθρο 14)
2) Για τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α ο συντελεστής αυξάνεται από 1,5‰ σε 2‰ για πωλήσεις μετοχων που πραγματοποιούνται είτε στο ΧΑ είτε σε αλλοδαπά χρηματιστήρια από την 1/1/2011 και μετά, ενώ προβλέπεται ότι για μετοχές που αποκτώνται από 1/1/2012 και μετά δεν επιβάλλεται φόρος συναλλαγών αλλά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις. για τη φορολόγηση της υπεραξίας.(άρθρο 16)
3) Προβλέπεται πρόσθετο ποσό για δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας. Παρατείνεται για 4 έτη, μέχρι 31/12/2014 (από 31/12/2010) το δικαίωμα έκπτωσης για επιπλέον ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών έρευνας και τεχνολογίας που πραγματοποιήθηκαν στη χρήση.(άρθρο 17 )
4) Προβλέπεται η τμηματική καταβολή του Φ.Π.Α σε τρεις μηνιαίες δόσεις. Ειδικότερα όταν υποβάλλεται η δήλωση θα καταβάλλεται το λιγότερο σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικά οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο 60% του μη καταβληθέντος υπολοίπου, το οποίο λόγω της καθυστερημένης είσπραξής του προσαυξάνεται κατά ποσοστό δύο τοις εκατό (2%), θα καταβάλλεται σε δύο ίσες μηνιαίες δόσεις. Η δόση δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη των 300 € (άρθρο 27 )
5) Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ΦΠΑ σε 6 δόσεις στις περιπτώσεις ποσών που βεβαιώνονται ύστερα από διοικητική επίλυση της διαφοράς ή με βάση πράξη, η οποία οριστικοποιήθηκε λόγω μη άσκησης προσφυγής και αφορούν οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου ή σε περίπτωση κατάργησης φορολογικής δίκης.( άρθρο 27)
6) Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στο καθεστώς ΦΠΑ των εμπορευματικών κέντρων. Δίνεται δυνατότητα επιλογής φορολόγησης στην εκμετάλλευση εμπορευματικών κέντρων. Με την επιλογή φορολόγησης παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που επιβαρύνει την κατασκευή και τη συντήρηση των εμπορευματικών κέντρων.(άρθρο 27)
7) Παρατείνεται ο χρόνος επιβολής ΦΠΑ στις οικοδομές εάν δεν πωληθούν τα διαμερίσματα ή καταστήματα. Με την προτεινόμενη διάταξη εξακολουθεί να θεωρείται ως νεόδμητο το ακίνητο μέχρι την συμπλήρωση τριετίας (αντί της συμπλήρωσης της πενταετίας από την έκδοση της αδείας)από την αποπεράτωση της οικοδομής.Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για οικοδομές που αποπερατώνονται από 1.1.2011 και εφεξής(άρθρο 27)
8) Θεσπίζεται διάταξη για μη φορολογία κατά την εισαγωγή μερισμάτων από χώρες της ΕΕ εφόσον δεν διανέμονται τα εισαγόμενα μερίσματα για αναπτυξιακούς λόγους. Εννοείται ότι όποτε διανεμηθούν θα παρακρατηθεί ο φόρος που αναλογεί στα μερίσματα.(άρθρο14§13)
9) Θεσπίζονται διατάξεις για τον ορισμό της φορολογικής κατοικίας στην οποία φορολογείται το παγκόσμιο εισόδημα και λαμβάνονται υπόψη οδηγίες του ΟΟΣΑ. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα (περισσότερες από 183 μέρες τον χρόνο). Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του.(άρθρο 12)
10) Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο με βέβαιες και εκκαθαρισμένες χρηματικές απαιτήσεις κατά του Δημοσίου. Οι απαιτήσεις αποδεικνύονται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή επίσημο δημόσιο έγγραφο.(άρθρο 11)
11) Προβλέπεται ότι οι αγρότες που είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και ασχολούνται με τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ή τη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων να έχουν δικαίωμα επιστροφής με τους κατ' αποκοπή συντελεστές ΦΠΑ, παρότι υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου εσόδων-εξόδων.(άρθρο 27 )
12) Θεσπίζεται τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής, το οποίο θα περιέχει συγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμους στόχους.(άρθρο 1)
13) Καθιερώνεται ο θεσμός του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος ο οποίος είναι ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός και έχει κατά προτεραιότητα αρμοδιότητα σε ολόκληρη τη χώρα να διενεργεί προανακριτικές πράξεις, καθώς και να εποπτεύει, να συντονίζει και να καθοδηγεί τη διενέργεια ανακριτικών πράξεων.(άρθρο 2)
14) θεσπίζονται ως διαρκή και επομένως, ως συνεχή αυτόφωρα, τα παρακάτω αδικήματα:
-Της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, με χρόνο τέλεσης του αδικήματος το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών .
μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.
-Της φοροδιαφυγής με την παράλειψη υποβολής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος και
-Της φοροδιαφυγής για μη απόδοση ή ανακριβή απόδοση Φ.Π.Α και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, τελών ή εισφορών, με χρόνο τέλεσης αυτών το χρονικό διάστημα από την ημέρα κατά την οποία για πρώτη φορά όφειλε να ενεργήσει ο υπαίτιος μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.(άρθρο 3)
15) Αυξάνονται οι πλημμεληματικές ποινές της μη καταβολής βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, ενώ αυξάνονται επίσης οι κακουργηματικές ποινές που σχετίζονται με φοροδιαφυγή (πλην των ληξιπροθέσμων) έτη.από κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, σε κάθειρξη μέχρι είκοσι έτη (άρθρο 3)
16) Αύξηση του ποσοστού προβεβαίωσης από 25% στο 50%. Όταν δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυση της διαφοράς και ασκείται προσφυγή στα δικαστήρια για φορολογικές διαφορές αυξάνεται το ποσοστό προβεβαίωσης από 25% στο 50% του αμφισβητούμενου κύριου φόρου, πρόσθετου φόρου και λοιπών συμβεβαιουμένων με αυτόν φόρων και τελών. Στα πρόστιμα παραμένει στο 25% αφού υπάρχει βασική διάταξη για συμβιβασμό στο 1/3.
17) Προβλέπεται η έκδοση κάρτας αποδείξεων. Για την εξυπηρέτηση των φορολογούμενων ως προς την καταγραφή του ποσού των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να συγκεντρωθούν, καθορίζεται εναλλακτικό σύστημα καταγραφής των στοιχείων των αποδείξεων λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μέσω μαγνητικής κάρτας που είναι ανώνυμη και προαιρετική.(άρθρο 29)
18) Προβλέπεται η αναδιάρθρωση των φορολογικών και ελεγκτικών υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ,καθώς και η αξιολόγηση του προσωπικού του.
19) Συνιστάται στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, «Τμήμα Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στον τομέα της άμεσης φορολογίας».
Αντικείμενο του τμήματος είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και ενίσχυση της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής στο πλαίσιο εφαρμογής διεθνών συμβάσεων, η διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ελλάδας και άλλων χωρών με σκοπό τη σύναψη ή αναθεώρηση διεθνών συμφωνιών.(άρθρο 7)
20) Τέλος ιδρύεται ειδικό Σώμα Φορολογικών Διαιτητών (Σ.Φ.Δ.) ως ανεξάρτητη αρχή με έδρα την Αθήνα. Έργο του Σ.Φ.Δ. είναι η διαιτητική επίλυση των φορολογικών διαφορών, εφόσον το αντικείμενό τους υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. Φορολογικοί Διαιτητές διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας.(άρθρο36)
21)Παρατείνεται μέχρι 30.9.2011 (από 31.12.2010) ο επαναπατρισμός κεφαλαίων  που βρίσκονται στην αλλοδαπή  ή δήλωσης αυτών (άρθρο 18 του ν.3842/2010) με κοινό πλέον συντελεστή φορολόγησης 8% (από 5%) και για τα μεταφερόμενα κεφάλαια. (άρθρο 21§ 19)
22) Αλλάζει από 1.5.2011 ο τρόπος υποβολής των περιοδικών Δηλώσεων Φ.Μ.Υ για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν κατά μέσο όρο κατά την προηγούμενη χρήση πάνω από 50 (από 500) άτομα προσωπικό. Οι  επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται να υποβάλλουν Μηνιαία από Δημηνιαία Δήλωση που υπέβαλαν μέχρι τώρα. ( άρθρο 20 § 1)
23) Παρέχεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν συναλλαγές με εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε μή Συνεργάσιμα με την Ελλάδα κράτη να αποξείξουν ( όπως και τα κράτη που έχουν  προνομιακό φορολογικό καθεστώς ) ότι οι  δαπάνες ( αγορών κ.λ.π.) του άρθρου 51 Β  του  ν.2238/94 αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές  και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου, προκειμένου  αυτές να αναγνωριστούν ως
εκπιπτόμενες  δαπάνες.(άρθρο 13)
Δείτε ολόκληρο το Φορολογικό Νομοσχέδιο.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/2sxedio%20nomou.pdf
Δείτε ολόκληρη την Αιτιολογική  Έκθεση.
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/1AITIOLOGIKH_10.pdfΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *